43 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-06-07 23:46:57

PIERWSZY DZIEŃ POSIEDZENIA SEJMU TRWAŁ ON KILKANAŚCIE GODZIN - POSŁOWIE SKOŃCZYLI PRACE PRZED 23:00. W ŚRODĘ IZBA ZAJMOWAŁA SIĘ M.IN. PROPOZYCJAMI ZMIAN W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁACZY ANTYKOMUNISTYCZNEJ OPOZYCJI, A TAKŻE PROJEKTAMI USTAW REGULUJĄCYCH PRACĘ KOMORNIKÓW. W CZWARTEK DRUGI DZIEŃ 43. POSIEDZENIA - ZAPLANOWANO M.IN. BLOK GŁOSOWAŃ.

43 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY

Posłowie rozpoczęli posiedzenie od uczczenia chwilą ciszy ofiar zamachu terrorystycznego w Londynie oraz pamięci Tadeusza Jedynaka, działacza „Solidarności”, posła I i II kadencji.

Następnie w II czytaniu posłowie pracowali nad senackim projektem nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (pierwotny druk nr 936). Zawarte w nim propozycje przepisów zmierzają do zmiany definicji osoby represjonowanej. Poszerzają też krąg takich osób o te represjonowane do 31 lipca 1990 roku. Ponadto projekt przewiduje rozszerzenie kręgu świadczeniobiorców poprzez zniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania świadczeń oraz przyznawanie świadczeń bezterminowo przy zachowaniu dotychczasowej ich wysokości. Sprawozdanie z prac Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przedstawił poseł Janusz Śniadek. Projekt trafił do komisji ponownie w związku ze zgłoszonymi poprawkami.

Sejm kontynuował w II czytaniu prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (pierwotny druk nr 1423). Projekt przewiduje, że 15 członków Rady, którzy są sędziami, będzie wybierał Sejm. Do zgłaszania kandydatów będzie uprawnione Prezydium Sejmu oraz grupa co najmniej 50 posłów. Zgodnie z projektem organami KRS - obok jej przewodniczącego i prezydium - mają być także pierwsze i drugie zgromadzenie Rady. Oba z nich mają osobno rozpatrywać i oceniać kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych oraz asesorów sądowych. Wymogiem pozytywnej oceny o kandydacie ma być uzyskanie pozytywnej oceny obu zgromadzeń. W przypadku rozbieżnych ocen ostateczną decyzję ma podejmować Rada w pełnym składzie. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedstawił poseł Stanisław Piotrowicz. W dyskusji zgłoszono poprawki i wnioski o odrzucenie projektu. Decyzję Sejm podejmie w bloku głosowań.

Sejm przeprowadził II czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 1491). Projekt wprowadza - jako zasadę ustrojową - losowy przydział spraw sędziom oraz zasadę równego obciążenia sędziów sprawami. Ma to zapewnić równe i sprawiedliwe obciążenie pracą kadry orzeczniczej sądów oraz zagwarantować bezstronność stronom postępowań. Proponowana nowelizacja doprecyzowuje zasady składania przez sędziów i prokuratorów oświadczeń majątkowych oraz poszerza zakres danych zawartych w oświadczeniu. Ponadto projekt zmienia model powoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów. Sprawozdanie z prac Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedstawił poseł Andrzej Matusiewicz. W dyskusji do projektu zgłoszono poprawki oraz wniosek o odrzucenie. Decyzja posłów - w czwartek w głosowaniu.

Z kolei w I czytaniu Izba rozpatrzyła propozycje przepisów powołujących Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Agencja ma być instytucją publiczną, która wraz z Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ma tworzyć spójny system instytucji publicznych realizujących politykę państwa dotyczącą umocnienia pozycji polskiej nauki w świecie. Projekt zawarty w druku nr 1550 uzasadnił sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Aleksander Bobko. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

W I czytaniu posłowie rozpoczęli też prace nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 1562). Ma on na celu umożliwienie uiszczania grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w formie bezgotówkowej, przy użyciu karty płatniczej. Zgodnie z proponowanymi zmianami, skorzystanie przez ukaranego z takiej formy płatności będzie dobrowolne. Koszty transakcyjne płatności ma ponosić ukarany, a możliwość jej dokonania będzie uzależniona od tego, czy funkcjonariusz będzie wyposażony w stosowne urządzenie do autoryzacji transakcji bezgotówkowej. Projekt uzasadnił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński. Prace nad projektem będą kontynuowana w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

W porządku obrad znalazło się również I czytanie rządowego projektu ustawy o komornikach sądowych (druk nr 1582). Jego podstawowym celem jest przywrócenie zaufania do tego zawodu oraz zwiększenie nadzoru nad osobami go wykonującymi. W ocenie rządu projektowane rozwiązania pozwolą wyraźnie ograniczyć liczbę nieprawidłowości związanych z czynnościami komorniczymi. Projekt przywraca zasadę, że opłaty egzekucyjne stanowią należność budżetu państwa, a komornik - w zależności od wyników swojej pracy - otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne ustalone proporcjonalnie do wysokości pobranych opłat. Zgodnie z projektem komornicy mają swoje czynności wykonywać osobiście. Oznacza to m.in. ograniczenie uprawnień asesorów komorniczych. Przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym komornik będzie utrwalał przebieg czynności egzekucyjnych poza kancelarią za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Komornicy mają też być zobowiązani do składania jawnych oświadczeń majątkowych. Będą mogli przyjmować sprawy jedynie z obszaru apelacji, na terenie której działają. Ponadto projekt zwiększa nadzór prezesów sądów nad wykonywaniem zawodu komornika. Prezes sądu będzie mógł m.in. złożyć wniosek o odwołanie komornika ze stanowiska, a nawet niezwłocznie odsunąć go od wykonywania czynności w przypadkach stwierdzenia szczególnie rażącego naruszenia prawa. W przypadkach rażącego lub uporczywego naruszenia prawa przez komornika będzie mógł go odwołać z urzędu minister sprawiedliwości. Projekt uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł. W dyskusji zgłoszono wniosek o wyłączne skierowanie projektu do Komisji Ustawodawczej. Posłowie podejmą decyzję w tej sprawie w drodze głosowania.

W I czytaniu Sejm pracował też nad rządową propozycją dotyczącą ponoszenia kosztów komorniczych (druk nr 1581). Projekt wprowadza przejrzyste zasady finansowania systemu egzekucji sądowej oraz rozwiązania motywujące dłużników do dobrowolnej spłaty zobowiązań stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi. Projektowana ustawa określa wysokość kosztów komorniczych, zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania w sprawach ich dotyczących. Nowym rozwiązaniem jest uznanie, że wydatków nie stanowią koszty związane z przekazywaniem środków pieniężnych, z wyjątkiem kosztów przekazów pocztowych oraz kosztów związanych z przekazywaniem środków pieniężnych za granicę. Pozostałe wydatki będą stanowić koszty prowadzonej działalności komorniczej i nie obciążą stron postępowania. Istotną nowością projektu w stosunku do rozwiązań dotychczas obowiązujących jest zobowiązanie komorników do informowania stron o aktualnym saldzie zaliczek w każdym piśmie do nich kierowanym. Ponadto projekt racjonalizuje wysokość opłat egzekucyjnych przez wskazanie, że opłata minimalna wynosi 100 zł, a maksymalna nie może przekraczać 50 tys. zł. W projekcie ustawy przedstawiono także rozwiązania dotyczące opłat egzekucyjnych w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych. Określono, że - co do zasady - opłata egzekucyjna ma stałą wysokość określoną jako 10 proc. egzekwowanego roszczenia. Rozwiązanie to oznacza wyeliminowanie dwóch obowiązujących obecnie stawek: podstawowej - 15 proc. i obniżonej - 8 proc. Projekt uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł. W dyskusji zgłoszono wniosek o wyłączne skierowanie projektu do Komisji Ustawodawczej. Posłowie zagłosują nad tą propozycją w bloku głosowań.

W łącznej debacie posłowie rozpatrzyli w I czytaniu dwie propozycje (poselską i obywatelską) nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Przewidują one wprowadzenia dodatku do emerytury dla członków ochotniczych straż pożarnych. Projekt poselski (druki 852 i 852-A) uzasadnił poseł Jarosław Sachajko. Z kolei uzasadnienie propozycji obywatelskiej (druk nr 1534) przedstawi przedstawiciel komitetu inicjatywy ustawodawczej Janusz Kazimierz Konieczny. W dyskusji zgłoszono wniosek o dodatkowe skierowanie projektów do Komisji: Finansów Publicznych oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych. Posłowie zagłosują nad nimi w bloku głosowań.

Sejm kontynuował w II czytaniu prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o obligacjach (pierwotny druk nr 1586). Jego celem jest stworzenie równoważnych regulacji dla wszystkich podmiotów do emitowania obligacji. Chodzi o danie podmiotom rynku ubezpieczeniowego analogicznych warunków jak te posiadane przez podmioty rynku bankowego i kapitałowego - zainteresowane emisją długu podporządkowanego w formie obligacji mają możliwość zwiększenia wysokości posiadanych funduszy własnych stanowiących pokrycie wymogów kapitałowych i rozwoju rynkowego. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawił poseł Wojciech Murdzek. Posłowie przystąpią do III czytania w bloku głosowań.

Pierwszego dnia 43. posiedzenia Sejmu posłowie rozpatrzyli też sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego (druk nr 1340). Dokument, w którym komisja wnosi o umorzenie postępowania przedstawiła jej przewodnicząca, poseł Iwona Arent. W dyskusji zgłoszono wnioski o zwrócenie sprawozdania komisji w celu uzupełnienia postępowania. Posłowie przystąpią do głosowania w tej sprawie w bloku głosowań.

W czwartek obrady rozpoczną się o godz. 9.00. W harmonogramie m.in. propozycje zmian w ustawie o opłatach abonamentowych, a także projekty uchwał m.in. ws. ustanowienia 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej i Rokiem Praw Kobiet. Zaplanowano też blok głosowań.

RETRANSMISJApolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-06-07 23:46:57
...

Pan Arkadiusz Mularczyk Poseł Prawa i Sprawiedliwości na wyjazdowym Posiedzeniu do spraw Reparacji Wojennych

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

10 maja 2018 roku w Archiwum Akt Nowych w Warszawie odbyło się wyjazdowe posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej. Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały zachowane materiały archiwalne, dotyczące strat wojennych poniesionych przez Polskę w latach 1939-1945.

PAN ARKADIUSZ MULARCZYK POSEŁ PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI NA WYJAZDOWYM POSIEDZENIU DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH

AIR SHOW POZNAŃ ŁAWICA

BRAK RZETELNOŚCI DZIENNIKARSKIEJ CZY CELOWA KOMBINACJA

NIEPOWETOWANA STRATA

PANI POSŁANKA ANNA MARIA SIARKOWSKA WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

JAŚMIN SYSTEM ZARZĄDZANIA WALKĄ

Sejm RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PAŁACU PREZYDENCKIM
  25 maja 2018 roku (piątek) o godzinie 11:30 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. W trakcie uroczystości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH 58. ROCZNICY WYDARZEŃ ZIELONOGÓRSKICH
  27 maja 2018 roku (niedziela) w Zielonej Górze (województwo lubuskie) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w obchodach 58. rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W ŚREMIE
  24 maja 2018 roku (czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Śremie (województwo wielkopolskie).
 • WIZYTA PREZYDENTA REPUBLIKI SŁOWENII W POLSCE
  Prezydent Republiki Słowenii Borut Pahor w dniu 22 maja 2018 roku (wtorek) złoży wizytę w Gorlicach.
 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
  W dniach 16-20 maja 2018 roku (środa-niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W związku z objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych w maju 2018 roku, Prezydent RP poprowadzi w siedzibie ONZ w Nowym Jorku debatę otwartą wysokiego szczebla na temat roli prawa międzynarodowego w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Głównym celem wizyty Pary Prezydenckiej w Chicago będą spotkania z Polonią.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv