46 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ DRUGI

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-07-20 01:34:21

W DRUGIM DNIU 46. POSIEDZENIA IZBY POSŁOWIE ZAPOZNALI SIĘ Z INFORMACJAMI O WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA W 2016 R. ROZPOCZĘLI PRACE M.IN. NAD PROJEKTEM USTAWY O KRAJOWYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRY MA POMÓC W REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU MIESZKANIOWEGO. NA FORUM PLENARNYM BYŁY KONTYNUOWANE PRACE M.IN. NAD PROJEKTEM USTAWY WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ NA RATYFIKACJĘ PRZEZ PREZYDENTA UMOWY MIĘDZY POLSKĄ A FRONTEXEM.

46 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ DRUGI

Dyskusja nad wykonaniem ubiegłorocznego budżetu
Izba wysłuchała stanowiska Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za 2016 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2016 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium. Stanowisko Komisji przedstawił poseł Jacek Sasin. Do głosowania w przedmiocie absolutorium Izba przystąpi w bloku głosowań.

Sejm przyjął Informację o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2016 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego oraz zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2016 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych.

Początek prac nad trzema projektami ustaw
Rządowy projekt ustawy o  Krajowym Zasobie Nieruchomości ma zwiększyć podaż mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach przez wykorzystanie nieruchomości Skarbu Państwa. Krajowy Zasób Nieruchomości ma pomóc w wykorzystaniu potencjału i możliwości tych aktywów. Na forum Sejmu uzasadnił go Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk. W dyskusji został zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu w I czytaniu – o jego losach Sejm zdecyduje w głosowaniach.

Obywatelski projekt ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projekt uzasadnił przedstawiciel komitetu inicjatywy ustawodawczej Tomasz Dybek. W dyskusji zgłoszono wnioski o dodatkowe skierowanie projektu do Komisji Finansów Publicznych, a także o niezwłoczne przystąpienie do II czytania. Do głosowania nad tymi wnioskami Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw ma na celu redukcję zużycia toreb z tworzywa sztucznego na zakupy przez konsumentów. Uzasadnił go podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek. Projekt trafił do Komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Sejm przeprowadził II czytania pięciu projektów ustaw
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ma na celu zwiększenie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przez wprowadzenie nowych obowiązków m.in. dla myśliwych, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich i posiadaczy gospodarstw. Zmiany zawarte w proponowanym projekcie umożliwiają Inspekcji Weterynaryjnej zakazania lub ograniczenia możliwości utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych na danym obszarze, wprowadzają również sankcje administracyjne za nieprzestrzeganie takich zakazów, nakazów i ograniczeń lub niewypełnianie obowiązków związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił poseł Krzysztof Szulowski. W dyskusji zgłoszono poprawkę – projekt trafił ponownie do Komisji w celu przedstawienia sprawozdania.

Poseł Ewa Malik przedstawiła sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o poselskim projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ma on na celu zmianę wysokości jednostkowej opłaty zastępczej, będącej elementem pozwalającym na uelastycznienie rynku zielonych certyfikatów oraz zmniejszenie nadpodaży certyfikatów na tym rynku. W związku ze zgłoszonymi w dyskusji poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa w celu ich zaopiniowania.

Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Spraw Zagranicznych zaproponowały uchwalenie bez poprawek rządowego projektu ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację przez prezydenta umowy w sprawie siedziby między Rzeczpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Piotr Kaleta. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w głosowaniach.

Rządowy projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej,  ustawy o finansach publicznych oraz Przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej zobowiązuje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wystąpienie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię (dot. wydania interpretacji indywidualnej) jedynie w przypadku, gdy zagadnienie wyłaniające się na tle stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego nie było wcześniej oceniane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Sprawozdanie Komisji przedstawił poseł Jerzy Gosiewski. W trakcie II czytania złożono do projektu poprawkę – zaopiniuje ją Komisja Finansów Publicznych.

Przedstawiony przez Radę Ministrów projekt zmian w ustawie o dozorze technicznym powierza czynności w zakresie kontroli stacji paliw w odniesieniu do wydajności instalacji do odzyskiwania oparów paliwa jednostkom dozoru technicznego. Sprawozdawcą Komisji Infrastruktury był poseł Jerzy Paul. III czytanie – w bloku głosowań.

Posłowie zapoznali się z rekomendacjami komisji sejmowych dotyczącymi poprawek Senatu do czterech ustaw
Nowelizacja ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów zwiększa przejrzystość działania polskich związków sportowych. Senat zaproponował wprowadzenie 10 poprawek – zyskały one pozytywną rekomendację Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Stanowisko komisji przestawił poseł Jarosław Szlachetka.

Przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom, którzy w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę zostali pozbawieni pracy i świadczeń związanych z zatrudnieniem to cel nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Senat uchwalił do niej jedną poprawkę – Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rekomenduje jej przyjęcie. Sprawozdanie przedstawił poseł Janusz Śniadek.

Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określają nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce. Stwarzają też podstawy do wymiany danych dotyczących wykonywania pracy przez cudzoziemców między urzędami. Senat chce wprowadzenia 6 poprawek. W imieniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wystąpiła poseł Bożena Borys-Szopa, która poinformowała Izbę o pozytywnej rekomendacji dla poprawek Senatu.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw ma zapewnić przejrzystą i stabilną sytuację stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami. Komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rekomendują przyjęcie dwóch senackich poprawek. Komisję reprezentowała poseł Anna Milczanowska.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMUpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-07-20 01:34:21
...

MOBILNE MUZEUM MULTIMEDIALNE PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM

UROCZYSTOŚCI ODSŁONIĘCIA POMNIKA ŚP. LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ W KRAŚNIKU. LIST PREZYDENTA ODCZYTAŁA MINISTER HALINA SZYMAŃSKA

WRESZCIE PRZEŁOM MON PODPISAŁ UMOWĘ NA DOSTAWĘ HMS C3IS JAŚMIN

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ JAK PRZEBIEGA ICH FORMOWANIE JAK WYGLĄDAJĄ SZKOLENIA I ILE RZECZYWIŚCIE KOSZTUJĄ

O co naprawdę chodzi przy “unifikacji” sprzętu wojskowego?

ARTUR KIELAK AIR SHOW 2018 POZNAŃ ŁAWICA

Sejm RP

Prezydent RP

 • Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Nowe przepisy zakładają usprawnienie prowadzenia dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym.
 • Prezydent Andrzej Duda podpisał 17 ustaw, w tym m.in.: nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską oraz o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej.
 • My, Polacy, naszego parlamentaryzmu nie otrzymaliśmy w darze, ani nikt nam go nie narzucił. On jest naszym własnym dziełem, owocem naszych decyzji i naszego trudu - mówił Prezydent Andrzej Duda w orędziu wygłoszonym przed Zgromadzeniem Narodowym.
 • Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustaw: o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; o finansach publicznych oraz nowelizację Kodeksu wyborczego.
 • – To dla mnie wielki zaszczyt i wielka radość – mówił Prezydent podczas uroczystości podpisania Ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nowe prawo umożliwi utworzenie studiów medycznych na UKSW.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • RADY OCHRONY PRACY O DZIAŁALNOŚCI PIP W 2017 ROKU
  We wtorek 17 lipca o godz. 11.00 w sali 118 w Sejmie odbędzie się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, na którym Rada przyjmie stanowisko w sprawie Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w ubiegłym roku. ROP zajmie się również materiałem przygotowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny, Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB oraz Państwową Inspekcję Pracy nt. oceny i ograniczania ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki o działaniu rakotwórczym i mutagennym.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W SZCZYCIE NATO W BRUKSELI
  W dniach 11-12 lipca 2018 roku (środa-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w Szczycie NATO w Brukseli.
 • BELWEDER – KONFERENCJA JAK UMIEJĘTNIE ZARZĄDZAĆ START-UPEM?
  11 lipca 2018 roku (środa) o godzinie 10:00 w Belwederze odbędzie się konferencja „Jak umiejętnie zarządzać start-upem? ”. Konferencja, współorganizowana przez Kancelarię Prezydenta RP i „Dziennik Gazetę Prawną”, jest jednym z elementów projektu „Startupy w Pałacu” – wydarzenia, którego celem jest wsparcie innowacyjnych polskich firm w poszukiwaniu możliwości rozwoju.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W OTWARCIU XI EDYCJI MARCIN GORTAT CAMP
  9 lipca 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00 w Łodzi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w otwarciu XI edycji letniego obozu Marcin Gortat Camp organizowanym przez Fundację Marcina Gortata MG13 „MIERZ WYSOKO” (Atlas Arena, ul. Bandurskiego 7).
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W XX ŚWIATOWYM ZJEŹDZIE KASZUBÓW
  7 lipca 2018 roku (sobota) w Luzinie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w XX Światowym Zjeździe Kaszubów (województwo pomorskie).

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv