46 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ DRUGI

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-07-20 01:34:21

W DRUGIM DNIU 46. POSIEDZENIA IZBY POSŁOWIE ZAPOZNALI SIĘ Z INFORMACJAMI O WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA W 2016 R. ROZPOCZĘLI PRACE M.IN. NAD PROJEKTEM USTAWY O KRAJOWYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRY MA POMÓC W REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU MIESZKANIOWEGO. NA FORUM PLENARNYM BYŁY KONTYNUOWANE PRACE M.IN. NAD PROJEKTEM USTAWY WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ NA RATYFIKACJĘ PRZEZ PREZYDENTA UMOWY MIĘDZY POLSKĄ A FRONTEXEM.

46 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ DRUGI

Dyskusja nad wykonaniem ubiegłorocznego budżetu
Izba wysłuchała stanowiska Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za 2016 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2016 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium. Stanowisko Komisji przedstawił poseł Jacek Sasin. Do głosowania w przedmiocie absolutorium Izba przystąpi w bloku głosowań.

Sejm przyjął Informację o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2016 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego oraz zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2016 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych.

Początek prac nad trzema projektami ustaw
Rządowy projekt ustawy o  Krajowym Zasobie Nieruchomości ma zwiększyć podaż mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach przez wykorzystanie nieruchomości Skarbu Państwa. Krajowy Zasób Nieruchomości ma pomóc w wykorzystaniu potencjału i możliwości tych aktywów. Na forum Sejmu uzasadnił go Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk. W dyskusji został zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu w I czytaniu – o jego losach Sejm zdecyduje w głosowaniach.

Obywatelski projekt ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projekt uzasadnił przedstawiciel komitetu inicjatywy ustawodawczej Tomasz Dybek. W dyskusji zgłoszono wnioski o dodatkowe skierowanie projektu do Komisji Finansów Publicznych, a także o niezwłoczne przystąpienie do II czytania. Do głosowania nad tymi wnioskami Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw ma na celu redukcję zużycia toreb z tworzywa sztucznego na zakupy przez konsumentów. Uzasadnił go podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek. Projekt trafił do Komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Sejm przeprowadził II czytania pięciu projektów ustaw
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ma na celu zwiększenie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przez wprowadzenie nowych obowiązków m.in. dla myśliwych, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich i posiadaczy gospodarstw. Zmiany zawarte w proponowanym projekcie umożliwiają Inspekcji Weterynaryjnej zakazania lub ograniczenia możliwości utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych na danym obszarze, wprowadzają również sankcje administracyjne za nieprzestrzeganie takich zakazów, nakazów i ograniczeń lub niewypełnianie obowiązków związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił poseł Krzysztof Szulowski. W dyskusji zgłoszono poprawkę – projekt trafił ponownie do Komisji w celu przedstawienia sprawozdania.

Poseł Ewa Malik przedstawiła sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o poselskim projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ma on na celu zmianę wysokości jednostkowej opłaty zastępczej, będącej elementem pozwalającym na uelastycznienie rynku zielonych certyfikatów oraz zmniejszenie nadpodaży certyfikatów na tym rynku. W związku ze zgłoszonymi w dyskusji poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa w celu ich zaopiniowania.

Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Spraw Zagranicznych zaproponowały uchwalenie bez poprawek rządowego projektu ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację przez prezydenta umowy w sprawie siedziby między Rzeczpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Piotr Kaleta. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w głosowaniach.

Rządowy projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej,  ustawy o finansach publicznych oraz Przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej zobowiązuje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wystąpienie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię (dot. wydania interpretacji indywidualnej) jedynie w przypadku, gdy zagadnienie wyłaniające się na tle stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego nie było wcześniej oceniane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Sprawozdanie Komisji przedstawił poseł Jerzy Gosiewski. W trakcie II czytania złożono do projektu poprawkę – zaopiniuje ją Komisja Finansów Publicznych.

Przedstawiony przez Radę Ministrów projekt zmian w ustawie o dozorze technicznym powierza czynności w zakresie kontroli stacji paliw w odniesieniu do wydajności instalacji do odzyskiwania oparów paliwa jednostkom dozoru technicznego. Sprawozdawcą Komisji Infrastruktury był poseł Jerzy Paul. III czytanie – w bloku głosowań.

Posłowie zapoznali się z rekomendacjami komisji sejmowych dotyczącymi poprawek Senatu do czterech ustaw
Nowelizacja ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów zwiększa przejrzystość działania polskich związków sportowych. Senat zaproponował wprowadzenie 10 poprawek – zyskały one pozytywną rekomendację Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Stanowisko komisji przestawił poseł Jarosław Szlachetka.

Przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom, którzy w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę zostali pozbawieni pracy i świadczeń związanych z zatrudnieniem to cel nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Senat uchwalił do niej jedną poprawkę – Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rekomenduje jej przyjęcie. Sprawozdanie przedstawił poseł Janusz Śniadek.

Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określają nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce. Stwarzają też podstawy do wymiany danych dotyczących wykonywania pracy przez cudzoziemców między urzędami. Senat chce wprowadzenia 6 poprawek. W imieniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wystąpiła poseł Bożena Borys-Szopa, która poinformowała Izbę o pozytywnej rekomendacji dla poprawek Senatu.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw ma zapewnić przejrzystą i stabilną sytuację stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami. Komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rekomendują przyjęcie dwóch senackich poprawek. Komisję reprezentowała poseł Anna Milczanowska.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU



polityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-07-20 01:34:21
...

WOTUM ZAUFANIA NOWEGO RZĄDU TADEUSZA MORAWIECKIEGO

PIĄTEK 15 GRUDNIA BYŁ CZWARTYM I OSTATNIM DNIEM 54. POSIEDZENIA IZBY. JEGO NAJWAŻNIEJSZYM PUNKTEM BYŁO WOTUM ZAUFANIA DLA RZĄDU MATEUSZA MORAWIECKIEGO POPRZEDZONE EXPOSÉ PREMIERA I DEBATĄ NAD WYSTĄPIENIEM PROGRAMOWYM NOWEGO SZEFA RADY MINISTRÓW. PONADTO POSŁOWIE PRACOWALI NAD ZMIANAMI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM ORAZ ZAJMOWALI SIĘ PRZEPISAMI DOPRECYZOWUJĄCYMI WYKONANIE USTAWY DEKOMUNIZACYJNEJ.

54 POSIEDZENIE SEJMU - PODSUMOWANIE

54 POSIEDZENIE SEJMU - PODSUMOWANIE

PIĄTEK 15 GRUDNIA BYŁ CZWARTYM I OSTATNIM DNIEM 54. POSIEDZENIA IZBY. JEGO NAJWAŻNIEJSZYM PUNKTEM BYŁO WOTUM ZAUFANIA DLA RZĄDU MATEUSZA MORAWIECKIEGO POPRZEDZONE EXPOSÉ PREMIERA I DEBATĄ NAD WYSTĄPIENIEM PROGRAMOWYM NOWEGO SZEFA RADY MINISTRÓW. PONADTO POSŁOWIE PRACOWALI NAD ZMIANAMI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM ORAZ ZAJMOWALI SIĘ PRZEPISAMI DOPRECYZOWUJĄCYMI WYKONANIE USTAWY DEKOMUNIZACYJNEJ.

Krótkie Informacje

 • CZY WSZYSTKIE F16 MOGĄ LATAĆ
  Aktualnie Polska nie posiada gotowego systemu wsparcia eksploatacji samolotów F-16. Wynika to między innymi z faktu, że w umowie zakupu na te samoloty o nazwie PL-D-SAC nie przewidziano zakupu i dostarczenia tego systemu w związku z potrzebą kierowania i zarządzania eksploatacją statków powietrznych.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W CHARKOWIE
  13 grudnia 2017 roku (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę na Ukrainie. Głównym tematem rozmów będzie polityka bezpieczeństwa w kontekście sytuacji na wschodniej Ukrainie. Prezydent RP spotka się z Prezydentem Petrem Poroszenką, obserwatorami z Misji Obserwacyjnej OBWE i przedstawicielami UNDP. Odda także hołd polskim żołnierzom zamordowanym przez NKWD, pochowanym na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W 21. ŚWIĄTECZNEJ ZBIÓRCE ŻYWNOŚCI W CIECHANOWIE
  12 grudnia 2017 roku (wtorek) o godzinie 14:00 w Ciechanowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w 21. Świątecznej Zbiórce Żywności (Bank Żywności w Ciechanowie, ul. Śmiecińska 9).
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W PUBLICZNYM POSIEDZENIU ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
  11 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 15:30 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w publicznym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Trybunał Konstytucyjny, aleja Jana Chrystiana Szucha 12A).
 • KONFERENCJA „WSPÓLNIE O KONSTYTUCJI, WSPÓLNIE O USTROJU PAŃSTWA”
  11 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o ustroju państwa”. Konferencja jest kolejnym wydarzeniem w ramach kampanii społeczno-informacyjnej przed referendum dotyczącym nowej Konstytucji.

Sejm RP

 • W nawiązaniu do materiału TVN24 (w programie "Polska i Świat"), CIS informuje, że przepisy regulujące zasady wstępu i obecności mediów na terenie Sejmu obowiązują w zasadniczej części od ich ustanowienia w 2008 r., czyli od dziewięciu lat. Dziennikarze pracujący w Sejmie mogą korzystać m.in. ze stanowisk reporterskich na I piętrze (stoliki dziennikarskie) oraz z korytarza głównego (I piętro) prowadzącego do Senatu. Ponadto dla przedstawicieli mediów udostępniona jest przestrzeń na parterze (przed Salą Kolumnową), galeria w Sali Posiedzeń oraz Centrum Medialne, wyposażone w dwie sale konferencyjne. Z kolei schody - jako część ciągu komunikacyjnego - służą do przemieszczania się, zaś szatnia do pozostawiania w niej odzieży wierzchniej. Z przyczyn organizacyjnych zaleca się, aby nagrania wideo odbywały się w miejscach do tego zwyczajowo przeznaczonych, czyli tych wyżej wymienionych. Z tych samych względów z działalności medialnej wyłączone są np. punkty gastronomiczne, czytelnia Biblioteki Sejmowej czy Dom Poselski. Z kolei gabinety członków Prezydium Sejmu - jako miejsca pracy i spotkań indywidualnych - są dostępne dla mediów w przypadku wydarzeń otwartych do relacjonowania lub po uprzednim uzgodnieniu wizyty.
 • Spośród mieszkańców państw Grupy Wyszehradzkiej Polacy najlepiej oceniają sytuację gospodarczą swojego kraju oraz warunki materialne gospodarstwa domowego. Poprawy sytuacji oczekuje 35 proc. ankietowanych z Polski, co jest najwyższym odsetkiem w grupie V4.
 • Piątek 15 grudnia był czwartym i ostatnim dniem 54. posiedzenia Izby.
 • W ramach trzydniowej oficjalnej wizyty w Polsce w poniedziałek 18 grudnia w Sejmie będzie gościć przewodniczący parlamentu Gruzji Irakli Kobakhidze.
 • Trzeci dzień 54. posiedzenia Sejmu to w przede wszystkim dwa bloki głosowań. Posłowie uchwalili m.in. nowelę ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, a także przyjęli przepisy mające na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych. Izba podjęła też kilka okolicznościowych uchwał i wysłuchała sprawozdań komisji sejmowych o poprawkach Senatu do kilku nowelizacji ustaw. W piątek ostatni, czwarty dzień 54. Posiedzenia Sejmu, na którym zaplanowano blok głosowań (godz. 10:00).

Prezydent RP

 • 16 grudnia przypada 95. rocznica śmierci prezydenta Gabriela Narutowicza. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy w podziemiach Bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie złożona została wiązanka kwiatów na grobie Narutowicza.
 • „Żegnamy intelektualistę, dla którego naukowe poznawanie przeszłości było drogą do lepszego rozumienia własnej epoki" – napisał Prezydent Andrzej Duda w liście pożegnalnym śp. Profesora Jerzego Kłoczowskiego,
 • - Mamy w Tomaszowie Mazowieckim poziom mistrzowski wśród zawodników, a teraz dodatkowo mamy obiekt, który śmiało może konkurować z najlepszymi tego typu obiektami - mówił Prezydent, podczas uroczystości otwarcia Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim.
 • - W historii Narodu Wybranego, jego walki o przetrwanie, zachowanie tradycji, wiary, walki o wolność jest pewne podobieństwo pomiędzy Żydami a Polakami - powiedział Prezydent RP podczas uroczystości zapalenia świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim.
 • Nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, ustawę o Instytucie Solidarności i Męstwa, a także ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 podpisał Prezydent RP Andrzej Duda.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv

NAJNOWSZE WIDEO