46 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ DRUGI

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-07-20 01:34:21

W DRUGIM DNIU 46. POSIEDZENIA IZBY POSŁOWIE ZAPOZNALI SIĘ Z INFORMACJAMI O WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA W 2016 R. ROZPOCZĘLI PRACE M.IN. NAD PROJEKTEM USTAWY O KRAJOWYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRY MA POMÓC W REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU MIESZKANIOWEGO. NA FORUM PLENARNYM BYŁY KONTYNUOWANE PRACE M.IN. NAD PROJEKTEM USTAWY WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ NA RATYFIKACJĘ PRZEZ PREZYDENTA UMOWY MIĘDZY POLSKĄ A FRONTEXEM.

46 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ DRUGI

Dyskusja nad wykonaniem ubiegłorocznego budżetu
Izba wysłuchała stanowiska Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za 2016 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2016 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium. Stanowisko Komisji przedstawił poseł Jacek Sasin. Do głosowania w przedmiocie absolutorium Izba przystąpi w bloku głosowań.

Sejm przyjął Informację o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2016 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego oraz zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2016 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych.

Początek prac nad trzema projektami ustaw
Rządowy projekt ustawy o  Krajowym Zasobie Nieruchomości ma zwiększyć podaż mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach przez wykorzystanie nieruchomości Skarbu Państwa. Krajowy Zasób Nieruchomości ma pomóc w wykorzystaniu potencjału i możliwości tych aktywów. Na forum Sejmu uzasadnił go Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk. W dyskusji został zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu w I czytaniu – o jego losach Sejm zdecyduje w głosowaniach.

Obywatelski projekt ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projekt uzasadnił przedstawiciel komitetu inicjatywy ustawodawczej Tomasz Dybek. W dyskusji zgłoszono wnioski o dodatkowe skierowanie projektu do Komisji Finansów Publicznych, a także o niezwłoczne przystąpienie do II czytania. Do głosowania nad tymi wnioskami Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw ma na celu redukcję zużycia toreb z tworzywa sztucznego na zakupy przez konsumentów. Uzasadnił go podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek. Projekt trafił do Komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Sejm przeprowadził II czytania pięciu projektów ustaw
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ma na celu zwiększenie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przez wprowadzenie nowych obowiązków m.in. dla myśliwych, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich i posiadaczy gospodarstw. Zmiany zawarte w proponowanym projekcie umożliwiają Inspekcji Weterynaryjnej zakazania lub ograniczenia możliwości utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych na danym obszarze, wprowadzają również sankcje administracyjne za nieprzestrzeganie takich zakazów, nakazów i ograniczeń lub niewypełnianie obowiązków związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił poseł Krzysztof Szulowski. W dyskusji zgłoszono poprawkę – projekt trafił ponownie do Komisji w celu przedstawienia sprawozdania.

Poseł Ewa Malik przedstawiła sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o poselskim projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ma on na celu zmianę wysokości jednostkowej opłaty zastępczej, będącej elementem pozwalającym na uelastycznienie rynku zielonych certyfikatów oraz zmniejszenie nadpodaży certyfikatów na tym rynku. W związku ze zgłoszonymi w dyskusji poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa w celu ich zaopiniowania.

Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Spraw Zagranicznych zaproponowały uchwalenie bez poprawek rządowego projektu ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację przez prezydenta umowy w sprawie siedziby między Rzeczpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Piotr Kaleta. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w głosowaniach.

Rządowy projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej,  ustawy o finansach publicznych oraz Przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej zobowiązuje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wystąpienie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię (dot. wydania interpretacji indywidualnej) jedynie w przypadku, gdy zagadnienie wyłaniające się na tle stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego nie było wcześniej oceniane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Sprawozdanie Komisji przedstawił poseł Jerzy Gosiewski. W trakcie II czytania złożono do projektu poprawkę – zaopiniuje ją Komisja Finansów Publicznych.

Przedstawiony przez Radę Ministrów projekt zmian w ustawie o dozorze technicznym powierza czynności w zakresie kontroli stacji paliw w odniesieniu do wydajności instalacji do odzyskiwania oparów paliwa jednostkom dozoru technicznego. Sprawozdawcą Komisji Infrastruktury był poseł Jerzy Paul. III czytanie – w bloku głosowań.

Posłowie zapoznali się z rekomendacjami komisji sejmowych dotyczącymi poprawek Senatu do czterech ustaw
Nowelizacja ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów zwiększa przejrzystość działania polskich związków sportowych. Senat zaproponował wprowadzenie 10 poprawek – zyskały one pozytywną rekomendację Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Stanowisko komisji przestawił poseł Jarosław Szlachetka.

Przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom, którzy w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę zostali pozbawieni pracy i świadczeń związanych z zatrudnieniem to cel nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Senat uchwalił do niej jedną poprawkę – Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rekomenduje jej przyjęcie. Sprawozdanie przedstawił poseł Janusz Śniadek.

Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określają nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce. Stwarzają też podstawy do wymiany danych dotyczących wykonywania pracy przez cudzoziemców między urzędami. Senat chce wprowadzenia 6 poprawek. W imieniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wystąpiła poseł Bożena Borys-Szopa, która poinformowała Izbę o pozytywnej rekomendacji dla poprawek Senatu.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw ma zapewnić przejrzystą i stabilną sytuację stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami. Komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rekomendują przyjęcie dwóch senackich poprawek. Komisję reprezentowała poseł Anna Milczanowska.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMUpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-07-20 01:34:21
...

TADEUSZ CYMAŃSKI O ZACHOWANIU PREMIER BEATY SZYDŁO

PÓŹNYM POPOŁUDNIEM 19 PAŹDZIERNIKA 2017 R. ZAKOŃCZYŁO SIĘ DWUDNIOWE, 48. POSIEDZENIE SENATU. SENATOROWIE W TYM DNIU WYSŁUCHALI SPRAWOZDANIA O STANIE OCHRONY JĘZYKA POLSKIEGO ZA LATA 2014‒15. IZBA PODJĘŁA TAKŻE UCHWAŁĘ W 650. ROCZNICĘ NADANIA ORMIANOM PIERWSZEGO PRZYWILEJU W POLSCE. SENATOROWIE NA TYM POSIEDZENIU PRZYJĘLI 9 USTAW DO DWÓCH Z NICH WPROWADZILI POPRAWKI.

48. POSIEDZENIE SENATU IX KADENCJI - DZIEŃ DRUGI

48. POSIEDZENIE SENATU IX KADENCJI - DZIEŃ DRUGI

PÓŹNYM POPOŁUDNIEM 19 PAŹDZIERNIKA 2017 R. ZAKOŃCZYŁO SIĘ DWUDNIOWE, 48. POSIEDZENIE SENATU. SENATOROWIE W TYM DNIU WYSŁUCHALI SPRAWOZDANIA O STANIE OCHRONY JĘZYKA POLSKIEGO ZA LATA 2014‒15. IZBA PODJĘŁA TAKŻE UCHWAŁĘ W 650. ROCZNICĘ NADANIA ORMIANOM PIERWSZEGO PRZYWILEJU W POLSCE. SENATOROWIE NA TYM POSIEDZENIU PRZYJĘLI 9 USTAW DO DWÓCH Z NICH WPROWADZILI POPRAWKI.

Krótkie Informacje

 • PODPISANIE USTAWY ZWIĘKSZAJĄCEJ NAKŁADY OBRONNE
  23 października 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisze ustawę o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 • UROCZYSTOŚĆ NAŁOŻENIA PALIUSZA KSIĘDZU ARCYBISKUPOWI MARKOWI JĘDRASZEWSKIEMU
  22 października 2017 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą weźmie udział  w uroczystej Mszy świętej podczas której nastąpi nałożenie paliusza Księdzu Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu.
 • DEBATA HISTORYKÓW "PRZEDE WSZYSTKIM LEGIONY… CZYN ZBROJNY 1914-1918"
  20 października 2017 roku (piątek) o godzinie 11:00 w Belwederze Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej minister Wojciech Kolarski weźmie udział w piątej debacie historyków z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości  pt. "Przede wszystkim legiony... Czyn zbrojny 1914-1918". Debata organizowana jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W KONCERCIE Z OKAZJI ROKU TADEUSZA KOŚCIUSZKI
  18 października 2017 roku (środa) o godzinie 19:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w koncercie zorganizowanym z okazji Roku Tadeusza Kościuszki. Uroczysty koncert ma na celu przybliżenie nieznanego oblicza polskiego bohatera narodowego. Wykonane zostaną utwory fortepianowe samego Tadeusza Kościuszki, jak również dzieła Karola Kurpińskiego, Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego oraz Fryderyka Chopina (nawiązujące do postaci bohatera). Przed rozpoczęciem koncertu planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.
 • KAMPANIA SPOŁECZNO-INFORMACYJNA PRZED REFERENDUM DOTYCZĄCYM NOWEJ KONSTYTUCJI – SPOTKANIE W TORUNIU
  18 października 2017 roku (środa) o godzinie 17:00 w Toruniu z udziałem Pawła Muchy, Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Pełnomocnika Prezydenta RP ds. referendum dotyczącego projektu nowej Konstytucji odbędzie się otwarte spotkanie dyskusyjne przed referendum ogólnokrajowym dotyczącym nowej Konstytucji (Ratusz Staromiejski, Rynek Staromiejski 1). Dodatkowym tematem spotkania będzie hasło "Kultura i dziedzictwo narodowe – konstytucyjna ochrona spraw fundamentalnych". W panelu eksperckim udział weźmie minister Paweł Mucha wraz z Michałem Zaleskim, Prezydentem Miasta Torunia.

Sejm RP

 • Politycy z Ukrainy, Litwy, Węgier, Słowacji i Polski – pod egidą Marka Kuchcińskiego – rozmawiali w niedzielę o przyszłości i współpracy międzyparlamentarnej, a także o tradycjach demokratycznych tej części Europy. Jak podkreślił Marszałek Sejmu, rosnąca władza instytucji europejskich jest poza konstytucyjna i poza traktatowa oraz „wkracza w kompetencje parlamentów”. – Europa to nie tylko Unia Europejska. Szukamy recepty na uporządkowanie Wspólnoty poprzez odnowienie pierwotnych definicji jej kompetencji. Trzeba przypomnieć o fundamentach Europy, na których Unię budowali jej założyciele – powiedział Marek Kuchciński.
 • Poważna polityka zagościła w sobotę w Muzeum Ziemi Przemyskiej. Polscy i zagraniczni eksperci oraz parlamentarzyści rozmawiali o regionie, Unii Europejskiej, a także problemach i wyzwaniach współczesnej demokracji parlamentarnej. Spotkanie otworzył prof. europoseł Zdzisław Krasnodębski panelem, podczas którego zaproszeni gości rozmawiali o ideach wolnościowych i tradycjach parlamentaryzmu w naszej części kontynentu. - Chcemy nawiązywać do tradycji Rzeczypospolitej, pokazywać, że kiedyś łączyły nas szersze relacje. Chcielibyśmy porozmawiać o tradycjach wolnościowych, parlamentarnych - powiedział prof. Krasnodębski.
 • „Pakiet zimowy”, czyli rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie wspólnotowego rynku energii wprowadzającego limit emisji CO2 oraz innowacje w górnictwie i energetyce - to główne tematy wyjazdowego posiedzenia Komisji ds. UE na Śląsku, które odbyło się w dniach 19-20 października. - Nie można rozmawiać o przyszłości górnictwa węgla kamiennego nie będąc tutaj, na Śląsku – powiedziała przewodnicząca Komisji Izabela Kloc podczas swojego wystąpienia.
 • O przyjaźni polsko-armeńskiej i planach zacieśnienia współpracy między parlamentami obu krajów rozmawiali podczas piątkowego spotkania Marszałek Sejmu i Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Armenii.
 • W piątek, 20 października o godz. 14.45 u marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego będzie gościł przewodniczący parlamentu Armenii Ara Babloyan wraz z delegacją.

Prezydent RP

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv

NAJNOWSZE WIDEO

POWIADOMIENIA E-MAIL

Bądź z nami na bierząco dzięki subskrypcji E-Mail.