46 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ DRUGI

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-07-20 01:34:21

W DRUGIM DNIU 46. POSIEDZENIA IZBY POSŁOWIE ZAPOZNALI SIĘ Z INFORMACJAMI O WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA W 2016 R. ROZPOCZĘLI PRACE M.IN. NAD PROJEKTEM USTAWY O KRAJOWYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRY MA POMÓC W REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU MIESZKANIOWEGO. NA FORUM PLENARNYM BYŁY KONTYNUOWANE PRACE M.IN. NAD PROJEKTEM USTAWY WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ NA RATYFIKACJĘ PRZEZ PREZYDENTA UMOWY MIĘDZY POLSKĄ A FRONTEXEM.

46 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ DRUGI

Dyskusja nad wykonaniem ubiegłorocznego budżetu
Izba wysłuchała stanowiska Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za 2016 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2016 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium. Stanowisko Komisji przedstawił poseł Jacek Sasin. Do głosowania w przedmiocie absolutorium Izba przystąpi w bloku głosowań.

Sejm przyjął Informację o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2016 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego oraz zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2016 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych.

Początek prac nad trzema projektami ustaw
Rządowy projekt ustawy o  Krajowym Zasobie Nieruchomości ma zwiększyć podaż mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach przez wykorzystanie nieruchomości Skarbu Państwa. Krajowy Zasób Nieruchomości ma pomóc w wykorzystaniu potencjału i możliwości tych aktywów. Na forum Sejmu uzasadnił go Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk. W dyskusji został zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu w I czytaniu – o jego losach Sejm zdecyduje w głosowaniach.

Obywatelski projekt ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projekt uzasadnił przedstawiciel komitetu inicjatywy ustawodawczej Tomasz Dybek. W dyskusji zgłoszono wnioski o dodatkowe skierowanie projektu do Komisji Finansów Publicznych, a także o niezwłoczne przystąpienie do II czytania. Do głosowania nad tymi wnioskami Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw ma na celu redukcję zużycia toreb z tworzywa sztucznego na zakupy przez konsumentów. Uzasadnił go podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek. Projekt trafił do Komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Sejm przeprowadził II czytania pięciu projektów ustaw
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ma na celu zwiększenie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przez wprowadzenie nowych obowiązków m.in. dla myśliwych, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich i posiadaczy gospodarstw. Zmiany zawarte w proponowanym projekcie umożliwiają Inspekcji Weterynaryjnej zakazania lub ograniczenia możliwości utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych na danym obszarze, wprowadzają również sankcje administracyjne za nieprzestrzeganie takich zakazów, nakazów i ograniczeń lub niewypełnianie obowiązków związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił poseł Krzysztof Szulowski. W dyskusji zgłoszono poprawkę – projekt trafił ponownie do Komisji w celu przedstawienia sprawozdania.

Poseł Ewa Malik przedstawiła sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o poselskim projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ma on na celu zmianę wysokości jednostkowej opłaty zastępczej, będącej elementem pozwalającym na uelastycznienie rynku zielonych certyfikatów oraz zmniejszenie nadpodaży certyfikatów na tym rynku. W związku ze zgłoszonymi w dyskusji poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa w celu ich zaopiniowania.

Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Spraw Zagranicznych zaproponowały uchwalenie bez poprawek rządowego projektu ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację przez prezydenta umowy w sprawie siedziby między Rzeczpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Piotr Kaleta. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w głosowaniach.

Rządowy projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej,  ustawy o finansach publicznych oraz Przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej zobowiązuje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wystąpienie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię (dot. wydania interpretacji indywidualnej) jedynie w przypadku, gdy zagadnienie wyłaniające się na tle stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego nie było wcześniej oceniane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Sprawozdanie Komisji przedstawił poseł Jerzy Gosiewski. W trakcie II czytania złożono do projektu poprawkę – zaopiniuje ją Komisja Finansów Publicznych.

Przedstawiony przez Radę Ministrów projekt zmian w ustawie o dozorze technicznym powierza czynności w zakresie kontroli stacji paliw w odniesieniu do wydajności instalacji do odzyskiwania oparów paliwa jednostkom dozoru technicznego. Sprawozdawcą Komisji Infrastruktury był poseł Jerzy Paul. III czytanie – w bloku głosowań.

Posłowie zapoznali się z rekomendacjami komisji sejmowych dotyczącymi poprawek Senatu do czterech ustaw
Nowelizacja ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów zwiększa przejrzystość działania polskich związków sportowych. Senat zaproponował wprowadzenie 10 poprawek – zyskały one pozytywną rekomendację Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Stanowisko komisji przestawił poseł Jarosław Szlachetka.

Przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom, którzy w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę zostali pozbawieni pracy i świadczeń związanych z zatrudnieniem to cel nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Senat uchwalił do niej jedną poprawkę – Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rekomenduje jej przyjęcie. Sprawozdanie przedstawił poseł Janusz Śniadek.

Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określają nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce. Stwarzają też podstawy do wymiany danych dotyczących wykonywania pracy przez cudzoziemców między urzędami. Senat chce wprowadzenia 6 poprawek. W imieniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wystąpiła poseł Bożena Borys-Szopa, która poinformowała Izbę o pozytywnej rekomendacji dla poprawek Senatu.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw ma zapewnić przejrzystą i stabilną sytuację stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami. Komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rekomendują przyjęcie dwóch senackich poprawek. Komisję reprezentowała poseł Anna Milczanowska.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMUpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-07-20 01:34:21
...

WOTUM ZAUFANIA NOWEGO RZĄDU MATEUSZA MORAWIECKIEGO

AJWAŻNIEJSZYM WYDARZENIEM TRZECIEGO DNIA OBRAD BYŁO WYSTĄPIENIE PRZED IZBĄ PRZEWODNICZĄCEGO SEIMASU REPUBLIKI LITEWSKIEJ VIKTORASA PRANCKIETISA. JEGO WIZYTA W WARSZAWIE MIAŁA ZWIĄZEK Z OBCHODAMI 100-LECIA ODBUDOWY NIEPODLEGŁOŚCI REPUBLIKI LITEWSKIEJ. CZWARTEK, KTÓRY WEDŁUG HARMONOGRAMU MIAŁ BYĆ OSTATNIM DNIEM 59. POSIEDZENIA SEJMU, ZAKOŃCZYŁ SIĘ PO BLOKU GŁOSOWAŃ. DECYZJĄ PREZYDIUM SEJMU I KONWENTU SENIORÓW WPROWADZANO KOLEJNY DZIEŃ 59. POSIEDZENIA, KTÓRY ZOSTAŁ ZAPLANOWANY NA WTOREK 6 MARCA. WSZYSTKIE PUNKTY OBRAD, KTÓRE MIAŁY BYĆ PROCEDOWANE W CZWARTEK PO GŁOSOWANIACH, ODBĘDĄ SIĘ PODCZAS DODATKOWEGO DNIA

59. POSIEDZENIE SEJMU. PODSUMOWANIE TRZECIEGO DNIA OBRAD

59. POSIEDZENIE SEJMU. PODSUMOWANIE TRZECIEGO DNIA OBRAD

AJWAŻNIEJSZYM WYDARZENIEM TRZECIEGO DNIA OBRAD BYŁO WYSTĄPIENIE PRZED IZBĄ PRZEWODNICZĄCEGO SEIMASU REPUBLIKI LITEWSKIEJ VIKTORASA PRANCKIETISA. JEGO WIZYTA W WARSZAWIE MIAŁA ZWIĄZEK Z OBCHODAMI 100-LECIA ODBUDOWY NIEPODLEGŁOŚCI REPUBLIKI LITEWSKIEJ. CZWARTEK, KTÓRY WEDŁUG HARMONOGRAMU MIAŁ BYĆ OSTATNIM DNIEM 59. POSIEDZENIA SEJMU, ZAKOŃCZYŁ SIĘ PO BLOKU GŁOSOWAŃ. DECYZJĄ PREZYDIUM SEJMU I KONWENTU SENIORÓW WPROWADZANO KOLEJNY DZIEŃ 59. POSIEDZENIA, KTÓRY ZOSTAŁ ZAPLANOWANY NA WTOREK 6 MARCA. WSZYSTKIE PUNKTY OBRAD, KTÓRE MIAŁY BYĆ PROCEDOWANE W CZWARTEK PO GŁOSOWANIACH, ODBĘDĄ SIĘ PODCZAS DODATKOWEGO DNIA

ROZWÓJ WOJSKA POLSKIEGO I PRODUKCJA SPRZĘTU NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

CORAZ WIĘKSZE ZAGROŻENIA DLA OBRONY POWIETRZNEJ

MINISTER MARIUSZ BŁASZCZAK: PRACA DLA WYKSZTAŁCONYCH POLAKÓW W PGZ

REALNE ZAGROŻENIE PROLIFERACJĄ NOWEJ BRONI PONADDŹWIĘKOWEJ

CO DALEJ Z MODERNIZACJĄ MARYNARKI WOJENNEJ RP

Sejm RP

 • We wtorek 20 marca z okazji przypadającego za cztery dni Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, w Sejmie została otwarta wystawa „Żegota - Rada Pomocy Żydom”. Patronat nad ekspozycją objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Wystawa została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w 75. rocznicę powołania do życia tej organizacji.
 • Zapraszamy do śledzenia relacji z 60. posiedzenia Sejmu na:
 • W nawiązaniu do publikacji portalu wp.pl dotyczącej kierowców i ochrony Marszałka Sejmu, zwracamy uwagę, że - podobnie jak ostatnim razem - cały artykuł oparty jest na anonimach i insynuacjach. Przez to materiał ma charakter raczej plotkarski, co znacząco utrudnia merytoryczne odniesienie się do zawartych w nim poglądów. Autor, cytując nieujawnionych rozmówców, konstruuje podobne hipotezy, co dokładnie rok temu. I wówczas, i dziś całość ma w gruncie rzeczy najwięcej wspólnego z sensacyjną szeptanką; dziwić może, że po raz drugi materiał ląduje na jednej z czołowych pozycji strony głównej portalu.
 • Cyberbezpieczeństwo, współpraca z państwami Bałkanów Zachodnich oraz walka z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością to główne tematy spotkania Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu, które odbyło się w poniedziałek w Sofii. Polską delegację w stolicy Bułgarii reprezentowali posłowie z sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej - Jacek Kurzępa oraz Agata Borowiec.
 • Polacy największą sympatią darzą swoich sąsiadów z państw V4 wynika z lutowego badania CBOS.

Prezydent RP

Krótkie Informacje

 • ZŁOŻENIE WIĄZANKI PRZEZ PREZYDENTA RP PRZED TABLICĄ NA DWORCU GDAŃSKIM W WARSZAWIE
  8 marca 2018 roku (czwartek) o godzinie 11:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wiązankę przed tablicą upamiętniającą Polaków pochodzenia żydowskiego zmuszonych przez władze komunistyczne do opuszczenia Polski w 1968 roku (Dworzec Gdański, Warszawa).
 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ NA WĘGRZECH
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką w dniach 23-24 marca 2018 roku (piątek-sobota) złoży wizytę na Węgrzech, gdzie weźmie udział w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W KAMIENNEJ GÓRZE
  12 marca 2018 roku (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Kamiennej Górze (województwo dolnośląskie).
 • PODSUMOWANIA ROKU AKCJI POMOCY POLAKOM NA WSCHODZIE
  6 marca 2018 roku (wtorek) o godzinie 13.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w II edycji "Podsumowania Roku Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie".
 • SPOTKANIE PARY PREZYDENCKIEJ Z HARCERZAMI Z OKAZJI DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ
  22 lutego 2018 roku (czwartek) o godzinie 17:00 w Rezydencji Prezydenta RP Zamek w Wiśle Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w spotkaniu z harcerzami z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv

NAJNOWSZE WIDEO