47 POSIEDZENIE SEJMU - PIERWSZY DZIEŃ OBRAD

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-09-12 21:04:48

INFORMACJA RADY MINISTRÓW NA TEMAT DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W ZWIĄZKU Z NAWAŁNICAMI BYŁA JEDNYM Z GŁÓWNYCH PUNKTÓW PIERWSZEGO DNIA 47. POSIEDZENIA SEJMU. IZBA PRACOWAŁA TEŻ M.IN. NAD PROJEKTEM STOPNIOWO ZWIĘKSZAJĄCYM WYDATKI OBRONNE DO 2,5 PROC. PKB W 2030 R. ORAZ LICZEBNOŚĆ ARMII DO 200 TYS. ŻOŁNIERZY. POSŁOWIE ZAJMOWALI SIĘ TAKŻE KORZYSTNYMI DLA OBYWATELI ZMIANAMI DOTYCZĄCYMI POBIERANIA WYNAGRODZEŃ PRZEZ KOMORNIKÓW. W ŚRODĘ SEJM ROZPOCZNIE PRACE O GODZ. 9.00 – W HARMONOGRAMIE M.IN. PROJEKT DOTYCZĄCY UTWORZENIA NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO.

47 POSIEDZENIE SEJMU - PIERWSZY DZIEŃ OBRAD

Wtorkowe obrady Sejmu zostały otwarte minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłych prof. Andrzeja Czachora i Romana Giedrojcia - posła na Sejm III kadencji i Głównego Inspektora Pracy.

Na forum Sejmu informację ws. działań podjętych po sierpniowych nawałnicach przedstawił minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. W dyskusji został zgłoszony sprzeciw wobec przyjęcia informacji. Sejm podejmie decyzję w tej kwestii w głosowaniu.


Kontynuacja rozpatrywania projektów ustaw. II czytania

Prezydencki projekt ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (pierwotny druk nr 1651) zakłada m.in. wprowadzenie całkowitego zakazu korzystania z solarium przez osoby poniżej 18. roku życia. Przewiduje też obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z nich oraz całkowitego zakazu promocji i reklamy tego typu usług. Sprawozdanie Komisji Zdrowia przedstawił na forum Sejmu poseł Tadeusz Dziuba. W związku z poprawkami nad projektem będzie jeszcze pracować komisja.

Senacki projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (pierwotny druk nr 1455) zawiera korzystne dla obywateli zmiany w zasadach pobierania wynagrodzeń przez komorników – część opłat zostanie obniżona, a niektóre zostaną zniesione w ogóle. Projekt przewiduje m.in. uzależnienie wszczęcia egzekucji świadczeń niepieniężnych (np. wydania nieruchomości) od uiszczenia przez wierzyciela opłaty tymczasowej w wysokości 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a nie jak dotychczas opłaty stałej w pełnej kwocie. Jeżeli dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykona obowiązek, opłata ostateczna ma wynieść 1/25 przeciętnego wynagrodzenia (różnicę między opłatą tymczasową a ostateczną komornik zwróci wierzycielowi), a jeżeli obowiązek zostanie wykonany przed doręczeniem mu wezwania, opłata w ogóle nie będzie przysługiwała. Natomiast, gdy konieczne będzie przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, ostateczne opłaty stałe pobierane przy egzekucji świadczeń niepieniężnych zostaną zmniejszone. Opłata za odebranie rzeczy zostanie zmniejszona z 50 do 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia, za opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób z 40 do 20 proc. takiego wynagrodzenia, a za inne przypadki wprowadzenia w posiadanie z 25 do 15 proc. takiego wynagrodzenia. Efekt prac Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka na forum Sejmu przedstawił poseł Waldemar Buda.  Po przeprowadzonej dyskusji projekt trafił ponownie do komisji.

Poselski projekt nowelizacji ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego  (pierwotny druk nr 1750) dokonuje zmian w przepisach dotyczących kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska sędziego TK oraz kwestii odpowiedniego stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym do praw i obowiązków sędziów TK. Celem projektu jest wprowadzenie większej przejrzystości regulacji dotyczącej statusu sędziów Trybunału zarówno, jeśli chodzi o wymogi stawiane kandydatom na stanowisko sędziego, jak i o prawa i obowiązki, które przysługują sędziom TK w związku ze stosunkiem służbowym. Przed Sejmem sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaprezentował poseł Andrzej Matusiewicz. W dyskusji zgłoszono poprawki, w związku z czym projekt powróci do komisji.

Celem poselskiego projektu ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” (pierwotny druk nr 1689) jest zaktualizowanie podstaw prawnych działania Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze (PPL). Wnioskodawcy wskazują, że obecnie nawiązują one do regulacji prawnych PRL, a tym samym nie pozwalają na poprawne funkcjonowanie w realiach gospodarki rynkowej i ogólnie pojętego rynku międzynarodowego. Chodzi też m.in. o wprowadzenie przejrzystych zasad nadzoru i zarządzania - nadzór nad działalnością PPL zostanie sprofesjonalizowany poprzez rezygnację z organów pracowniczych na rzecz rady nadzorczej powoływanej przez ministra właściwego ds. transportu z osób spełniających standardowe wymagania stawiane członkom rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Nad projektem pracowała Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Sprawozdanie z jej prac przedstawiła poseł Ewa Malik. Sejm postanowił, że III czytanie odbędzie się bez odsyłania projektu do komisji.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (pierwotny druk nr 1688) przewiduje stopniowe podwyższanie wydatków budżetu państwa na finansowanie potrzeb obronnych kraju - do 2,5 proc. PKB w 2030 r. Projekt zakłada również zwiększenie stanu etatowego Sił Zbrojnych do 200 tys. żołnierzy, z tym że nie więcej niż 130 tys. stanowisk planuje się przeznaczyć dla żołnierzy zawodowych, m.in. w związku z trwającym procesem formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Ponadto rząd proponuje podwyższenie z 25 do 33 proc. wartości wynagrodzenia wykonawcy wysokości możliwej do udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest sprzęt wojskowy. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej zaprezentował poseł Wojciech Skurkiewicz. Nad projektem ponownie będzie pracować komisja.

Likwidację gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach i marszałkach województwa zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych (pierwotny druk nr 1324). Chodzi o stanowiska asystentów i doradców, które zostały wprowadzone 1 stycznia 2009 r. Umowy pracowników samorządowych gabinetów politycznych tj. osób zatrudnionych na stanowiskach doradców i asystentów miałyby ulec rozwiązaniu 14 dni od wejścia w życie nowelizacji. Na forum Sejmu sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawił poseł Andrzej Maciejewski. Projekt trafił ponownie do rozpatrzenia w komisji.


Początek prac nad projektami ustaw. I czytania

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1780) wdraża unijną dyrektywę z 15 maja 2014 r. ws. warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Projekt przewiduje m.in., że cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej będą mogli uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju (nienależącego do UE). Proponowane rozwiązania mają także w szczególności na celu usprawnienie procedury legalizacji pobytu cudzoziemców studiujących w Polsce, poszukujących pracy po zakończeniu studiów na polskich uczelniach oraz podejmujących w naszym kraju pracę, w tym w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki. Uzasadnienie projektu przedstawił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jakub Skiba. Projekt będzie teraz rozpatrywany w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

W rządowym projekcie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (druk nr 1784) przewidziano regulacje zwiększające bezpieczeństwo podróżnych korzystających nie tylko z tradycyjnych biur podróży, ale także konstruujących indywidualne pakiety wakacyjne za pośrednictwem Internetu, dostosowane do własnych potrzeb. Projekt wdraża do polskiego prawa dyrektywę UE w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Na forum Sejmu propozycję nowych przepisów uzasadnił wiceminister sportu i turystyki Jarosław Stawiarski. Prace nad projektem będą kontynuowane w Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMUpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-09-12 21:04:48
...

REFERENDUM NA TEMAT ODŁĄCZENIA SIĘ KATALONII OD HISZPANII ORAZ O PROBLEMACH TWORZENIA RZĄDU W NIEMCZECH PRZEZ ANGELE MAERKEL

49. POSIEDZENIE SEJMU ZA NAMI. OSTATNIEGO DNIA POSŁOWIE ZAJMOWALI SIĘ M.IN. PREZYDENCKIMI PROPOZYCJAMI UŁATWIEŃ W KORZYSTANIU Z POMOCY PRZEZ FRANKOWICZÓW. PONADTO PODCZAS CZTERODNIOWYCH OBRAD SEJM PRACOWAŁ NAD PROJEKTEM BUDŻETU NA 2018 R. ORAZ UCHWALIŁ KILKA USTAW W TYM PRZYZNAJĄCĄ EMERYTOM I RENCISTOM GÓRNICZYM ŚWIADCZENIE REKOMPENSACYJNE W KWOCIE 10 000 ZŁ Z TYTUŁU UTRACONYCH PRAW DO DEPUTATÓW WĘGLOWYCH. KOLEJNE, 50. POSIEDZENIE SEJMU ZAPLANOWANO NA 25-27 PAŹDZIERNIKA.

49 POSIEDZENIE SEJMU PODSUMOWANIE

49 POSIEDZENIE SEJMU PODSUMOWANIE

49. POSIEDZENIE SEJMU ZA NAMI. OSTATNIEGO DNIA POSŁOWIE ZAJMOWALI SIĘ M.IN. PREZYDENCKIMI PROPOZYCJAMI UŁATWIEŃ W KORZYSTANIU Z POMOCY PRZEZ FRANKOWICZÓW. PONADTO PODCZAS CZTERODNIOWYCH OBRAD SEJM PRACOWAŁ NAD PROJEKTEM BUDŻETU NA 2018 R. ORAZ UCHWALIŁ KILKA USTAW W TYM PRZYZNAJĄCĄ EMERYTOM I RENCISTOM GÓRNICZYM ŚWIADCZENIE REKOMPENSACYJNE W KWOCIE 10 000 ZŁ Z TYTUŁU UTRACONYCH PRAW DO DEPUTATÓW WĘGLOWYCH. KOLEJNE, 50. POSIEDZENIE SEJMU ZAPLANOWANO NA 25-27 PAŹDZIERNIKA.

Krótkie Informacje

 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W KONCERCIE Z OKAZJI ROKU TADEUSZA KOŚCIUSZKI
  18 października 2017 roku (środa) o godzinie 19:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w koncercie zorganizowanym z okazji Roku Tadeusza Kościuszki. Uroczysty koncert ma na celu przybliżenie nieznanego oblicza polskiego bohatera narodowego. Wykonane zostaną utwory fortepianowe samego Tadeusza Kościuszki, jak również dzieła Karola Kurpińskiego, Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego oraz Fryderyka Chopina (nawiązujące do postaci bohatera). Przed rozpoczęciem koncertu planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.
 • KAMPANIA SPOŁECZNO-INFORMACYJNA PRZED REFERENDUM DOTYCZĄCYM NOWEJ KONSTYTUCJI – SPOTKANIE W TORUNIU
  18 października 2017 roku (środa) o godzinie 17:00 w Toruniu z udziałem Pawła Muchy, Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Pełnomocnika Prezydenta RP ds. referendum dotyczącego projektu nowej Konstytucji odbędzie się otwarte spotkanie dyskusyjne przed referendum ogólnokrajowym dotyczącym nowej Konstytucji (Ratusz Staromiejski, Rynek Staromiejski 1). Dodatkowym tematem spotkania będzie hasło "Kultura i dziedzictwo narodowe – konstytucyjna ochrona spraw fundamentalnych". W panelu eksperckim udział weźmie minister Paweł Mucha wraz z Michałem Zaleskim, Prezydentem Miasta Torunia.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W KONFERENCJI "TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI. BIOTECHNOLOGIA"
  19 października 2017 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w konferencji "Technologie przyszłości. Biotechnologia".
 • POTKANIE PREZYDENTA RP Z PRZEWODNICZĄCYM ZGROMADZENIA NARODOWEGO KOREI POŁUDNIOWE
  18 października 2017 roku (środa) o godzinie 15:00 w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyjmie Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Korei Południowej Chung Sye-Kyuna.
 • WIZYTA PREZYDENTA REPUBLIKI TURCJI W POLSCE
  17 października 2017 roku (wtorek) wizytę oficjalną w Polsce złoży Prezydent Republiki Turcji Recep Tayyip Erdoğan.

Sejm RP

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv

NAJNOWSZE WIDEO

POWIADOMIENIA E-MAIL

Bądź z nami na bierząco dzięki subskrypcji E-Mail.