47 POSIEDZENIE SEJMU - PODSUMOWANIE

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-09-15 19:09:27

W OSTATNIM, CZWARTYM DNIU 47. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE W BOKU GŁOSOWAŃ UCHWALILI 18 USTAW. ISTOTNE DLA OBYWATELI ZMIANY DOTYCZĄ M.IN. OBNIŻENIA OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ KOMORNIKÓW I ZWIĘKSZENIA ŚRODKÓW NA WYPOSAŻENIE W SPRZĘT I APARATURĘ MEDYCZNĄ M.IN. ODDZIAŁÓW ONKOLOGICZNYCH, CHIRURGII, PEDIATRII I NEONATOLOGII, A TAKŻE WYPOSAŻENIE GABINETÓW LEKARSKICH W SZKOŁACH I ZAKUP DENTOBUSÓW. INNE USTAWY PRZEWIDUJĄ STOPNIOWE PODWYŻSZANIE WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA FINANSOWANIE POTRZEB OBRONNYCH KRAJU - DO 2,5 PROC. PKB W 2030 R. ORAZ LIKWIDACJĘ GABINETÓW POLITYCZNYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA SZCZEBLU SAMORZĄDOWYM PRZY WÓJTACH (BURMISTRZACH, PREZYDENTACH MIAST), STAROSTACH I MARSZAŁKACH WOJEWÓDZTW. KOLEJNE, 48.POSIEDZENIE SEJMU ZAPLANOWANO NA 27-29 WRZEŚNIA.

47 POSIEDZENIE SEJMU - PODSUMOWANIE

Sejm podjął dwie uchwały rocznicowe - 75-lecie powstania Narodowych Sił Zbrojnych oraz w sprawie arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 40. rocznicę śmierci. "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uznając zasługi wielkiego polskiego patrioty arcybiskupa Antoniego Baraniaka dla Kościoła oraz jego poświęcenie dla Boga i ludzi, składa cześć Jego pamięci" - czytamy w uchwale Izby.

Sejm uchwalił osiemnaście ustaw. Będą teraz przedmiotem prac Senatu

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium wprowadza całkowity zakaz korzystania z solarium przez osoby poniżej 18. roku życia. Przewiduje też obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z tych urządzeń oraz całkowitego zakazu promocji i reklamy tego typu usług.

Nowelizacja Kodeks wykroczeń ma na celu zapewnienie łatwiejszego i skuteczniejszego dostępu do telefonicznych numerów alarmowych 112, 984, 985, 986, 997, 998 i 999. Zgodnie z nowelizacją osoba, która będzie umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokowała telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego, podlegać będzie karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1 500 zł.

Zmiany w ustawie o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego przewidują m.in., że sędzią Trybunału będzie mogła zostać osoba,  która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz spełnia wymagania niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego lub sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Celem ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” jest zaktualizowanie podstaw prawnych działania Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze (PPL).

Nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. przewiduje stopniowe podwyższanie wydatków budżetu państwa na finansowanie potrzeb obronnych kraju - do 2,5 proc. PKB w 2030 r. Projekt zakłada również zwiększenie stanu etatowego Sił Zbrojnych do 200 tys. żołnierzy, z tym że nie więcej niż 130 tys. stanowisk planuje się przeznaczyć dla żołnierzy zawodowych, m.in. w związku z trwającym procesem formowania Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych przewidują likwidację gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach i marszałkach województw.

Kolejna z uchwalonych przez Sejm ustaw tworzy Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który będzie odpowiedzialny za wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji zawiera korzystne dla obywateli zmiany w zasadach pobierania wynagrodzeń przez komorników – część opłat zostanie obniżona, a niektóre zostaną zniesione w ogóle.

Sejm ustanowił 12 lipca Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Nowe święto państwowe jest wyrazem hołdu dla mieszkańców polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich oraz żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemia.

Sejm wyraził ustawową zgodę na ratyfikację przez prezydenta dwóch umów: powołującej międzyregionalną fundację w celu intensyfikacji dialogu politycznego i współpracy na rzecz promowania wspólnych interesów Unii Europejskiej oraz państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów, sporządzonej w Santo Domingo 25 października 2016 r. oraz umowy z Izraelem  o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie 22 listopada 2016 r.

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zwiększa limity na działania przewidziane w ramach realizacji programu bioasekuracji, mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń.

Zmiany w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustawach dostosowują krajowe przepisy do regulacji unijnych, które zakładają zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy przez konsumentów.

Nowelizacja Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw dostosowuje przepisy do unijnej dyrektywy MCP, której celem jest ograniczanie emisji zanieczyszczeń ze średnich źródeł energetycznego spalania.

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawach przyspieszają wejście w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0), w zakresie odnoszącym się do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).

Znowelizowano ustawę o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawę o pomocy społecznej. Celem nowelizacji jest wsparcie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa przewiduje możliwość zwolnienia członków Korpusu z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej z urzędu albo na wniosek, w części lub całkowicie.

Uchwalono ustawę o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dotyczy zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. Jej wejście w życie ma ułatwić  zakup sprzętu i aparatury dla podmiotów leczniczych (w tym w szczególności w zakresie onkologii, pediatrii, chirurgii, jak również dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego). Dodatkowe środki mają być także przeznaczone na doposażenie gabinetów profilaktyki w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zakup tzw. dentobusów - pojazdów, w których będą udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego.

Inne decyzje podjęte przez posłów w głosowaniach

Nowelizacja, która doprecyzowuje przepisy Prawa ochrony środowiska w zakresie powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska trafi do podpisu Prezydenta.

Sejm przyjął informację Rady Ministrów na temat działań podejmowanych w związku z sytuacją powstałą wskutek silnych wiatrów i intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r. Przyjęta została także informacja Prezesa Rady Ministrów o realizacji w 2016 r. ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Izba wybrała Justyna Piskorskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Sejm podjął uchwałę o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Bartosza Kownackiego.

Posłowie dokonali też zmian w składach osobowych kilku komisji sejmowych, w tym Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

Po zakończonych głosowaniach Sejm zapoznał się z dwoma dokumentami o charakterze sprawozdawczym za 2016 r. Informację o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela przedstawił Adam Bodnar, a sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Sądownictwa jej przewodniczący Dariusz Zawistowski.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

ARCHIWUM 47 POSIEDZENIA SEJMU (RETRANSMISJA)

12 WRZEŚNIA 2017 ROKU (WTOREK)
13 WRZEŚNIA 2017 ROKU (ŚRODA)
14 WRZEŚNIA 2017 ROKU (CZWARTEK)
15 WRZEŚNIA 2017 ROKU (PIĄTEK)polityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-09-15 19:09:27

RETRANSMISJA

POSIEDZENIA

SEJMU

ARCHIWUM

POSIEDZEŃ

SEJMU

RETRANSMISJA

OBRAD

SEJMU

ARCHIWUM

OBRAD

SEJMU

47

POSIEDZENIE

SEJMU

RP

UCHWAŁY

ROCZNICOWE

NARODOWE

SIŁY

ZBROJNE

ARCYBISKUP

ANTONII

BARANIAK

USTAWA

USTAWY

OCHRONA

ZDROWIA

SOLARIUM

ZAKAZ

NOWELIZACJA

KODEKS

WYKROCZEŃ

NUMERY

ALARMOWE

STATUS

SĘDZIÓW

TRYBUNAŁU

KONSTYTUCYJNEGO

PORTY

LOTNICZE

PPL

LOT

PRZEBUDOWA

MODERNIZACJA

TECHNICZNA

FINANSOWANIE

SIŁY

ZBROJNE

RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ

ZAMÓWIENIA

PUBLICZNE

PRACOWNICY

SAMORZĄDOWI

GABINETY

POLITYCZNE

NARODOWY

INSTYTUT

WOLNOŚCI

CENTRUM

ROZWOJU

SPOŁECZEŃSTWA

KOMORNICY

SĄDOWI

EGZEKUCJE

WYNAGRODZENIA

DZIEŃ

WALI

MĘCZEŃSTWO

WSI

POLSKIEJ

MIĘDZY

REGIONALNA

FUNDACJA

INTENSYFIKACJA

DIALOGU

POLITYCZNEGO

UNIA

EUROPEJSKA

PROMOWANIE

WSPÓLNYCH

INTERESÓW

OCHRONA

ZDROWIA

ZWIERZĄT

CHOROBY

ZAKAŹNE

GOSPODARKA

OPAKOWANIAMI

ODPADAMI

OPAKOWANIOWYMI

PRAWO

OCHRONY

ŚRODOWISKA

PRAWO

O

RUCHU

DROGOWYM

CENTRALNA

EWIDENCJA

POJAZDÓW

KIEROWCÓW

KOMBATANCI

OFIARY

REPRESJI

WOJENNYCH

OKRESU

POWOJENNEGO

POLSKA

PORTUGALIA

POPIERANIE

I

WZAJEMNA

OCHRONA

INWESTYCJI

LIZBONA

ŚWIADCZENIA

OPIEKI

ZDROWOTNEJ

POPRAWA

DOSTĘPNOŚCI

ZWIĘKSZENIE

ŚRODKÓW

SPRZĘT

APARATURA

MEDYCZNY

MEDYCZNA

ZAKUP

UŁATWIENIE

FUNDUSZ

OCHRONY

ŚRODOWISKA

SKUTKI

SILNE

WIATRY

INTENSYWNE

OPADY

SIERPIEŃ

JUSTYN

PISKORSKI

SĘDZIE

TRYBUNAŁU

KONSTYTUCYJNEGO

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

KARNA

POSEŁ

BARTOSZ

KOWNACKI

KOMISJA

SPRAW

UNII

EUROPEJSKIEJ

KOMISJA

ŚLEDCZA

AMBER

GOLD

ZMIANY

SKŁADU

OSOBOWEGO

W

KOMISJACH

SPRAWOZDANIE

DZIAŁALNOŚĆ

RZECZNIK

PRAW

OBYWATELSKICH

PRAWA

WOLNOŚCI

CZŁOWIEKA

OBYWATELA

...

WOTUM ZAUFANIA NOWEGO RZĄDU TADEUSZA MORAWIECKIEGO

PIĄTEK 15 GRUDNIA BYŁ CZWARTYM I OSTATNIM DNIEM 54. POSIEDZENIA IZBY. JEGO NAJWAŻNIEJSZYM PUNKTEM BYŁO WOTUM ZAUFANIA DLA RZĄDU MATEUSZA MORAWIECKIEGO POPRZEDZONE EXPOSÉ PREMIERA I DEBATĄ NAD WYSTĄPIENIEM PROGRAMOWYM NOWEGO SZEFA RADY MINISTRÓW. PONADTO POSŁOWIE PRACOWALI NAD ZMIANAMI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM ORAZ ZAJMOWALI SIĘ PRZEPISAMI DOPRECYZOWUJĄCYMI WYKONANIE USTAWY DEKOMUNIZACYJNEJ.

54 POSIEDZENIE SEJMU - PODSUMOWANIE

54 POSIEDZENIE SEJMU - PODSUMOWANIE

PIĄTEK 15 GRUDNIA BYŁ CZWARTYM I OSTATNIM DNIEM 54. POSIEDZENIA IZBY. JEGO NAJWAŻNIEJSZYM PUNKTEM BYŁO WOTUM ZAUFANIA DLA RZĄDU MATEUSZA MORAWIECKIEGO POPRZEDZONE EXPOSÉ PREMIERA I DEBATĄ NAD WYSTĄPIENIEM PROGRAMOWYM NOWEGO SZEFA RADY MINISTRÓW. PONADTO POSŁOWIE PRACOWALI NAD ZMIANAMI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM ORAZ ZAJMOWALI SIĘ PRZEPISAMI DOPRECYZOWUJĄCYMI WYKONANIE USTAWY DEKOMUNIZACYJNEJ.

Krótkie Informacje

 • CZY WSZYSTKIE F16 MOGĄ LATAĆ
  Aktualnie Polska nie posiada gotowego systemu wsparcia eksploatacji samolotów F-16. Wynika to między innymi z faktu, że w umowie zakupu na te samoloty o nazwie PL-D-SAC nie przewidziano zakupu i dostarczenia tego systemu w związku z potrzebą kierowania i zarządzania eksploatacją statków powietrznych.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W CHARKOWIE
  13 grudnia 2017 roku (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę na Ukrainie. Głównym tematem rozmów będzie polityka bezpieczeństwa w kontekście sytuacji na wschodniej Ukrainie. Prezydent RP spotka się z Prezydentem Petrem Poroszenką, obserwatorami z Misji Obserwacyjnej OBWE i przedstawicielami UNDP. Odda także hołd polskim żołnierzom zamordowanym przez NKWD, pochowanym na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W 21. ŚWIĄTECZNEJ ZBIÓRCE ŻYWNOŚCI W CIECHANOWIE
  12 grudnia 2017 roku (wtorek) o godzinie 14:00 w Ciechanowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w 21. Świątecznej Zbiórce Żywności (Bank Żywności w Ciechanowie, ul. Śmiecińska 9).
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W PUBLICZNYM POSIEDZENIU ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
  11 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 15:30 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w publicznym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Trybunał Konstytucyjny, aleja Jana Chrystiana Szucha 12A).
 • KONFERENCJA „WSPÓLNIE O KONSTYTUCJI, WSPÓLNIE O USTROJU PAŃSTWA”
  11 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o ustroju państwa”. Konferencja jest kolejnym wydarzeniem w ramach kampanii społeczno-informacyjnej przed referendum dotyczącym nowej Konstytucji.

Sejm RP

 • W nawiązaniu do materiału TVN24 (w programie "Polska i Świat"), CIS informuje, że przepisy regulujące zasady wstępu i obecności mediów na terenie Sejmu obowiązują w zasadniczej części od ich ustanowienia w 2008 r., czyli od dziewięciu lat. Dziennikarze pracujący w Sejmie mogą korzystać m.in. ze stanowisk reporterskich na I piętrze (stoliki dziennikarskie) oraz z korytarza głównego (I piętro) prowadzącego do Senatu. Ponadto dla przedstawicieli mediów udostępniona jest przestrzeń na parterze (przed Salą Kolumnową), galeria w Sali Posiedzeń oraz Centrum Medialne, wyposażone w dwie sale konferencyjne. Z kolei schody - jako część ciągu komunikacyjnego - służą do przemieszczania się, zaś szatnia do pozostawiania w niej odzieży wierzchniej. Z przyczyn organizacyjnych zaleca się, aby nagrania wideo odbywały się w miejscach do tego zwyczajowo przeznaczonych, czyli tych wyżej wymienionych. Z tych samych względów z działalności medialnej wyłączone są np. punkty gastronomiczne, czytelnia Biblioteki Sejmowej czy Dom Poselski. Z kolei gabinety członków Prezydium Sejmu - jako miejsca pracy i spotkań indywidualnych - są dostępne dla mediów w przypadku wydarzeń otwartych do relacjonowania lub po uprzednim uzgodnieniu wizyty.
 • Spośród mieszkańców państw Grupy Wyszehradzkiej Polacy najlepiej oceniają sytuację gospodarczą swojego kraju oraz warunki materialne gospodarstwa domowego. Poprawy sytuacji oczekuje 35 proc. ankietowanych z Polski, co jest najwyższym odsetkiem w grupie V4.
 • Piątek 15 grudnia był czwartym i ostatnim dniem 54. posiedzenia Izby.
 • W ramach trzydniowej oficjalnej wizyty w Polsce w poniedziałek 18 grudnia w Sejmie będzie gościć przewodniczący parlamentu Gruzji Irakli Kobakhidze.
 • Trzeci dzień 54. posiedzenia Sejmu to w przede wszystkim dwa bloki głosowań. Posłowie uchwalili m.in. nowelę ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, a także przyjęli przepisy mające na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych. Izba podjęła też kilka okolicznościowych uchwał i wysłuchała sprawozdań komisji sejmowych o poprawkach Senatu do kilku nowelizacji ustaw. W piątek ostatni, czwarty dzień 54. Posiedzenia Sejmu, na którym zaplanowano blok głosowań (godz. 10:00).

Prezydent RP

 • 16 grudnia przypada 95. rocznica śmierci prezydenta Gabriela Narutowicza. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy w podziemiach Bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie złożona została wiązanka kwiatów na grobie Narutowicza.
 • „Żegnamy intelektualistę, dla którego naukowe poznawanie przeszłości było drogą do lepszego rozumienia własnej epoki" – napisał Prezydent Andrzej Duda w liście pożegnalnym śp. Profesora Jerzego Kłoczowskiego,
 • - Mamy w Tomaszowie Mazowieckim poziom mistrzowski wśród zawodników, a teraz dodatkowo mamy obiekt, który śmiało może konkurować z najlepszymi tego typu obiektami - mówił Prezydent, podczas uroczystości otwarcia Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim.
 • - W historii Narodu Wybranego, jego walki o przetrwanie, zachowanie tradycji, wiary, walki o wolność jest pewne podobieństwo pomiędzy Żydami a Polakami - powiedział Prezydent RP podczas uroczystości zapalenia świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim.
 • Nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, ustawę o Instytucie Solidarności i Męstwa, a także ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 podpisał Prezydent RP Andrzej Duda.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv

NAJNOWSZE WIDEO