49 POSIEDZENIE SEJMU. DRUGI DZIEŃ OBRAD

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-10-11 20:34:09

W ŚRODĘ POSŁOWIE PRACOWALI M.IN. NAD RZĄDOWYM PAKIETEM USTAW PODATKOWYCH DOTYCZĄCYCH CIT, PIT I VAT ORAZ PREZYDENCKIM PROJEKTEM ROZSZERZAJĄCYM ZAKRES I USPRAWNIAJĄCYM SYSTEM BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ. SEJM SKIEROWAŁ PROJEKT USTAWY BUDŻETOWEJ DO ROZPATRZENIA DO KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH I WŁAŚCIWYCH KOMISJI SEJMOWYCH. PONADTO IZBA PODJĘŁA DECYZJĘ O DOŁĄCZENIU POSŁA KRZYSZTOFA PASZYKA DO KOMISJI ŚLEDCZEJ DS. AMBER GOLD. DEBATOWANO RÓWNIEŻ NAD USTANOWIENIEM 2018 R. ROKIEM PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO. W CZWARTEK POCZĄTEK PRAC O GODZ. 9:00, GŁOSOWANIA ZAPLANOWANO OD GODZ. 17:00.

49 POSIEDZENIE SEJMU. DRUGI DZIEŃ OBRAD

Posłowie w II czytaniu pracowali nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017” (druk nr 1849). Projekt ustawy zakłada realizację dwóch pozostałych zadań programowych, które do tej pory nie udało się zrealizować w ramach tego programu. Pierwszym zadaniem jest wykup dwóch działek, a drugim - budowa uniwersyteckich obiektów sportowych Poznań-Morasko. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przedstawił poseł Witold Czarnecki. Do III czytania projektu posłowie przystąpią w bloku głosowań.

W środę przeprowadzono I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (druk nr 1865). Celem projektu jest ograniczenie szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi. Projekt stanowi element pakietu ustaw uszczelniających system podatkowy. Krajowa produkcja suszu tytoniowego zostanie objęta monitorowaniem i nadzorem. Dokument na forum Sejmu uzasadnił sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Janczyk. Projektem zajmie się teraz Komisja Finansów Publicznych. W dyskusji został zgłoszony wniosek o dodatkowe skierowanie projektu do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sejm podejmie decyzję w tej kwestii w głosowaniu.

Izba rozpatrzyła w I czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1864), którego celem jest prowadzenie mechanizmu podzielonej płatności VAT, tzw. split payment (druk nr 1864). Mechanizm ten ma zapewnić większą stabilność wpływów z tego podatku i zapobiegać jego unikaniu. Projekt przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza. Projektem zajmie się teraz Komisja Finansów Publicznych.

W II czytaniu posłowie pracowali nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 1833), którego celem jest poprawa warunków pracy i życia marynarzy. W projekcie uregulowano kwestie dotyczące porzucenia i repatriacji marynarza oraz ubezpieczenia w tym zakresie wraz z certyfikatem potwierdzającym zabezpieczenie finansowe. Nowe rozwiązania dostosowują warunki pracy marynarzy do standardów stosowanych wobec pracowników na lądzie oraz wprowadzają do ustawy poprawki z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, które zapewniają odpowiednią ochronę marynarzom m.in. w przypadku choroby, uszkodzenia ciała lub śmierci. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawiła poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Do III czytania projektu posłowie przystąpią w bloku głosowań.

W porządku środowych obrad znalazł się też prezydencki projekt nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej i niektórych innych ustaw (druk nr 1868). Do bezpłatnej pomocy prawnej zaliczone zostaną dodatkowo poradnictwo obywatelskie i prowadzenie nieodpłatnej mediacji. Rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do otrzymania pomocy, m.in. o osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zadłużone czy wobec których wytoczono powództwo eksmisyjne. Uzasadnienie projektu przedstawiła podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek. Projekt został skierowany do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

W środę także II czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego (druk nr 1826). Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu przedstawiła poseł Małgorzata Kidawa-Błońska. Do III czytania projektu posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Kolejnym projektem, którym zajmował się Sejm w drugim dniu posiedzenia, było I czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 1848). Projekt wprowadza obowiązkowe konsultacje społeczne projektów ustaw dotyczących przedsiębiorców i obowiązkową publikację wyników tych konsultacji na właściwych stronach internetowych tak aby zapoznać się z nimi mogli zarówno parlamentarzyści jak i zainteresowani obywatele. W imieniu wnioskodawców projekt na forum Sejmu przedstawiła poseł Maria Małgorzata Janyska. W dyskusji został zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu w I czytaniu. Posłowie podejmą decyzję w głosowaniu.

Posłowie zajęli się w I czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 1877). Zgodnie z projektem, organy podatkowe gmin będą zobowiązane do corocznego sporządzenia sprawozdania podatkowego na temat podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Sprawozdanie będzie przekazywane ministrowi rozwoju i finansów. Projekt na forum Sejmu uzasadnił sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Janczyk. Projektem zajmie się teraz Komisja Finansów Publicznych.

Izba zajęła się także w I czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 1878). Celem projektu jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych. Projekt ma zapewnić powiązanie wysokości płaconego podatku przez duże przedsiębiorstwa z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. W projekcie znalazły się też m.in. rozwiązania dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku PIT oraz podwyższenie o 100 proc. limitu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców. Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Projekt zawiera regulacje przeciwdziałające działaniom optymalizacyjnym, czyli przenoszeniu zysków do innych krajów w celu ich korzystniejszego opodatkowania. Projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia.

W dalszej kolejności posłowie zajmowali się w II czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 1879). Projekt przewiduje przedłużenie na 2018 r. zawieszenia obowiązywania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadzonego na podstawie ustawy z 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Oznacza to, że podatek handlowy byłby zawieszony do 2019 r. Przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej będą miały zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2019 r. Do III czytania projektu na posiedzeniu Sejmu posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Następnie odyło się I czytanie rządowego projektu o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druk nr 1880). Głównym celem projektu jest walka z wyłudzaniem podatku od towarów i usług. Projekt zobowiązuje szefa Krajowej Administracji Skarbowej do dokonywania analizy ryzyka wykorzystywania banków lub SKOK-ów do popełniania przestępstw i przestępstw skarbowych. Będzie ona dokonywana przy uwzględnieniu wskaźnika ryzyka ustalanego przez izbę rozliczeniową w jej systemie teleinformatycznym, zwanym STIR. Projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia.

Na końcu przedstawiono sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Marcina Kierwińskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Dominika Tarczyńskiego (druk nr 1859). Do głosowania nad wnioskiem Sejm przystąpi w bloku głosowań.

W kolejnym, trzecim dniu 49. posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się m.in. II czytaniem rządowego projektu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druki nr 1676 i 1858) oraz II czytaniem rządowego projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach (druk nr 1780).

Zdjęcia: Rafał Zambrzycki.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU RP



polityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-10-11 20:34:09
...

WOTUM ZAUFANIA NOWEGO RZĄDU TADEUSZA MORAWIECKIEGO

PIĄTEK 15 GRUDNIA BYŁ CZWARTYM I OSTATNIM DNIEM 54. POSIEDZENIA IZBY. JEGO NAJWAŻNIEJSZYM PUNKTEM BYŁO WOTUM ZAUFANIA DLA RZĄDU MATEUSZA MORAWIECKIEGO POPRZEDZONE EXPOSÉ PREMIERA I DEBATĄ NAD WYSTĄPIENIEM PROGRAMOWYM NOWEGO SZEFA RADY MINISTRÓW. PONADTO POSŁOWIE PRACOWALI NAD ZMIANAMI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM ORAZ ZAJMOWALI SIĘ PRZEPISAMI DOPRECYZOWUJĄCYMI WYKONANIE USTAWY DEKOMUNIZACYJNEJ.

54 POSIEDZENIE SEJMU - PODSUMOWANIE

54 POSIEDZENIE SEJMU - PODSUMOWANIE

PIĄTEK 15 GRUDNIA BYŁ CZWARTYM I OSTATNIM DNIEM 54. POSIEDZENIA IZBY. JEGO NAJWAŻNIEJSZYM PUNKTEM BYŁO WOTUM ZAUFANIA DLA RZĄDU MATEUSZA MORAWIECKIEGO POPRZEDZONE EXPOSÉ PREMIERA I DEBATĄ NAD WYSTĄPIENIEM PROGRAMOWYM NOWEGO SZEFA RADY MINISTRÓW. PONADTO POSŁOWIE PRACOWALI NAD ZMIANAMI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM ORAZ ZAJMOWALI SIĘ PRZEPISAMI DOPRECYZOWUJĄCYMI WYKONANIE USTAWY DEKOMUNIZACYJNEJ.

Krótkie Informacje

 • CZY WSZYSTKIE F16 MOGĄ LATAĆ
  Aktualnie Polska nie posiada gotowego systemu wsparcia eksploatacji samolotów F-16. Wynika to między innymi z faktu, że w umowie zakupu na te samoloty o nazwie PL-D-SAC nie przewidziano zakupu i dostarczenia tego systemu w związku z potrzebą kierowania i zarządzania eksploatacją statków powietrznych.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W CHARKOWIE
  13 grudnia 2017 roku (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę na Ukrainie. Głównym tematem rozmów będzie polityka bezpieczeństwa w kontekście sytuacji na wschodniej Ukrainie. Prezydent RP spotka się z Prezydentem Petrem Poroszenką, obserwatorami z Misji Obserwacyjnej OBWE i przedstawicielami UNDP. Odda także hołd polskim żołnierzom zamordowanym przez NKWD, pochowanym na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W 21. ŚWIĄTECZNEJ ZBIÓRCE ŻYWNOŚCI W CIECHANOWIE
  12 grudnia 2017 roku (wtorek) o godzinie 14:00 w Ciechanowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w 21. Świątecznej Zbiórce Żywności (Bank Żywności w Ciechanowie, ul. Śmiecińska 9).
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W PUBLICZNYM POSIEDZENIU ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
  11 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 15:30 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w publicznym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Trybunał Konstytucyjny, aleja Jana Chrystiana Szucha 12A).
 • KONFERENCJA „WSPÓLNIE O KONSTYTUCJI, WSPÓLNIE O USTROJU PAŃSTWA”
  11 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o ustroju państwa”. Konferencja jest kolejnym wydarzeniem w ramach kampanii społeczno-informacyjnej przed referendum dotyczącym nowej Konstytucji.

Sejm RP

 • W nawiązaniu do materiału TVN24 (w programie "Polska i Świat"), CIS informuje, że przepisy regulujące zasady wstępu i obecności mediów na terenie Sejmu obowiązują w zasadniczej części od ich ustanowienia w 2008 r., czyli od dziewięciu lat. Dziennikarze pracujący w Sejmie mogą korzystać m.in. ze stanowisk reporterskich na I piętrze (stoliki dziennikarskie) oraz z korytarza głównego (I piętro) prowadzącego do Senatu. Ponadto dla przedstawicieli mediów udostępniona jest przestrzeń na parterze (przed Salą Kolumnową), galeria w Sali Posiedzeń oraz Centrum Medialne, wyposażone w dwie sale konferencyjne. Z kolei schody - jako część ciągu komunikacyjnego - służą do przemieszczania się, zaś szatnia do pozostawiania w niej odzieży wierzchniej. Z przyczyn organizacyjnych zaleca się, aby nagrania wideo odbywały się w miejscach do tego zwyczajowo przeznaczonych, czyli tych wyżej wymienionych. Z tych samych względów z działalności medialnej wyłączone są np. punkty gastronomiczne, czytelnia Biblioteki Sejmowej czy Dom Poselski. Z kolei gabinety członków Prezydium Sejmu - jako miejsca pracy i spotkań indywidualnych - są dostępne dla mediów w przypadku wydarzeń otwartych do relacjonowania lub po uprzednim uzgodnieniu wizyty.
 • Spośród mieszkańców państw Grupy Wyszehradzkiej Polacy najlepiej oceniają sytuację gospodarczą swojego kraju oraz warunki materialne gospodarstwa domowego. Poprawy sytuacji oczekuje 35 proc. ankietowanych z Polski, co jest najwyższym odsetkiem w grupie V4.
 • Piątek 15 grudnia był czwartym i ostatnim dniem 54. posiedzenia Izby.
 • W ramach trzydniowej oficjalnej wizyty w Polsce w poniedziałek 18 grudnia w Sejmie będzie gościć przewodniczący parlamentu Gruzji Irakli Kobakhidze.
 • Trzeci dzień 54. posiedzenia Sejmu to w przede wszystkim dwa bloki głosowań. Posłowie uchwalili m.in. nowelę ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, a także przyjęli przepisy mające na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych. Izba podjęła też kilka okolicznościowych uchwał i wysłuchała sprawozdań komisji sejmowych o poprawkach Senatu do kilku nowelizacji ustaw. W piątek ostatni, czwarty dzień 54. Posiedzenia Sejmu, na którym zaplanowano blok głosowań (godz. 10:00).

Prezydent RP

 • 16 grudnia przypada 95. rocznica śmierci prezydenta Gabriela Narutowicza. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy w podziemiach Bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie złożona została wiązanka kwiatów na grobie Narutowicza.
 • „Żegnamy intelektualistę, dla którego naukowe poznawanie przeszłości było drogą do lepszego rozumienia własnej epoki" – napisał Prezydent Andrzej Duda w liście pożegnalnym śp. Profesora Jerzego Kłoczowskiego,
 • - Mamy w Tomaszowie Mazowieckim poziom mistrzowski wśród zawodników, a teraz dodatkowo mamy obiekt, który śmiało może konkurować z najlepszymi tego typu obiektami - mówił Prezydent, podczas uroczystości otwarcia Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim.
 • - W historii Narodu Wybranego, jego walki o przetrwanie, zachowanie tradycji, wiary, walki o wolność jest pewne podobieństwo pomiędzy Żydami a Polakami - powiedział Prezydent RP podczas uroczystości zapalenia świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim.
 • Nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, ustawę o Instytucie Solidarności i Męstwa, a także ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 podpisał Prezydent RP Andrzej Duda.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv

NAJNOWSZE WIDEO