49 POSIEDZENIE SEJMU. DRUGI DZIEŃ OBRAD

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-10-11 20:34:09

W ŚRODĘ POSŁOWIE PRACOWALI M.IN. NAD RZĄDOWYM PAKIETEM USTAW PODATKOWYCH DOTYCZĄCYCH CIT, PIT I VAT ORAZ PREZYDENCKIM PROJEKTEM ROZSZERZAJĄCYM ZAKRES I USPRAWNIAJĄCYM SYSTEM BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ. SEJM SKIEROWAŁ PROJEKT USTAWY BUDŻETOWEJ DO ROZPATRZENIA DO KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH I WŁAŚCIWYCH KOMISJI SEJMOWYCH. PONADTO IZBA PODJĘŁA DECYZJĘ O DOŁĄCZENIU POSŁA KRZYSZTOFA PASZYKA DO KOMISJI ŚLEDCZEJ DS. AMBER GOLD. DEBATOWANO RÓWNIEŻ NAD USTANOWIENIEM 2018 R. ROKIEM PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO. W CZWARTEK POCZĄTEK PRAC O GODZ. 9:00, GŁOSOWANIA ZAPLANOWANO OD GODZ. 17:00.

49 POSIEDZENIE SEJMU. DRUGI DZIEŃ OBRAD

Posłowie w II czytaniu pracowali nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017” (druk nr 1849). Projekt ustawy zakłada realizację dwóch pozostałych zadań programowych, które do tej pory nie udało się zrealizować w ramach tego programu. Pierwszym zadaniem jest wykup dwóch działek, a drugim - budowa uniwersyteckich obiektów sportowych Poznań-Morasko. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przedstawił poseł Witold Czarnecki. Do III czytania projektu posłowie przystąpią w bloku głosowań.

W środę przeprowadzono I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (druk nr 1865). Celem projektu jest ograniczenie szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi. Projekt stanowi element pakietu ustaw uszczelniających system podatkowy. Krajowa produkcja suszu tytoniowego zostanie objęta monitorowaniem i nadzorem. Dokument na forum Sejmu uzasadnił sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Janczyk. Projektem zajmie się teraz Komisja Finansów Publicznych. W dyskusji został zgłoszony wniosek o dodatkowe skierowanie projektu do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sejm podejmie decyzję w tej kwestii w głosowaniu.

Izba rozpatrzyła w I czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1864), którego celem jest prowadzenie mechanizmu podzielonej płatności VAT, tzw. split payment (druk nr 1864). Mechanizm ten ma zapewnić większą stabilność wpływów z tego podatku i zapobiegać jego unikaniu. Projekt przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza. Projektem zajmie się teraz Komisja Finansów Publicznych.

W II czytaniu posłowie pracowali nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 1833), którego celem jest poprawa warunków pracy i życia marynarzy. W projekcie uregulowano kwestie dotyczące porzucenia i repatriacji marynarza oraz ubezpieczenia w tym zakresie wraz z certyfikatem potwierdzającym zabezpieczenie finansowe. Nowe rozwiązania dostosowują warunki pracy marynarzy do standardów stosowanych wobec pracowników na lądzie oraz wprowadzają do ustawy poprawki z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, które zapewniają odpowiednią ochronę marynarzom m.in. w przypadku choroby, uszkodzenia ciała lub śmierci. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawiła poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Do III czytania projektu posłowie przystąpią w bloku głosowań.

W porządku środowych obrad znalazł się też prezydencki projekt nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej i niektórych innych ustaw (druk nr 1868). Do bezpłatnej pomocy prawnej zaliczone zostaną dodatkowo poradnictwo obywatelskie i prowadzenie nieodpłatnej mediacji. Rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do otrzymania pomocy, m.in. o osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zadłużone czy wobec których wytoczono powództwo eksmisyjne. Uzasadnienie projektu przedstawiła podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek. Projekt został skierowany do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

W środę także II czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego (druk nr 1826). Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu przedstawiła poseł Małgorzata Kidawa-Błońska. Do III czytania projektu posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Kolejnym projektem, którym zajmował się Sejm w drugim dniu posiedzenia, było I czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 1848). Projekt wprowadza obowiązkowe konsultacje społeczne projektów ustaw dotyczących przedsiębiorców i obowiązkową publikację wyników tych konsultacji na właściwych stronach internetowych tak aby zapoznać się z nimi mogli zarówno parlamentarzyści jak i zainteresowani obywatele. W imieniu wnioskodawców projekt na forum Sejmu przedstawiła poseł Maria Małgorzata Janyska. W dyskusji został zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu w I czytaniu. Posłowie podejmą decyzję w głosowaniu.

Posłowie zajęli się w I czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 1877). Zgodnie z projektem, organy podatkowe gmin będą zobowiązane do corocznego sporządzenia sprawozdania podatkowego na temat podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Sprawozdanie będzie przekazywane ministrowi rozwoju i finansów. Projekt na forum Sejmu uzasadnił sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Janczyk. Projektem zajmie się teraz Komisja Finansów Publicznych.

Izba zajęła się także w I czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 1878). Celem projektu jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych. Projekt ma zapewnić powiązanie wysokości płaconego podatku przez duże przedsiębiorstwa z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. W projekcie znalazły się też m.in. rozwiązania dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku PIT oraz podwyższenie o 100 proc. limitu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców. Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Projekt zawiera regulacje przeciwdziałające działaniom optymalizacyjnym, czyli przenoszeniu zysków do innych krajów w celu ich korzystniejszego opodatkowania. Projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia.

W dalszej kolejności posłowie zajmowali się w II czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 1879). Projekt przewiduje przedłużenie na 2018 r. zawieszenia obowiązywania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadzonego na podstawie ustawy z 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Oznacza to, że podatek handlowy byłby zawieszony do 2019 r. Przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej będą miały zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2019 r. Do III czytania projektu na posiedzeniu Sejmu posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Następnie odyło się I czytanie rządowego projektu o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druk nr 1880). Głównym celem projektu jest walka z wyłudzaniem podatku od towarów i usług. Projekt zobowiązuje szefa Krajowej Administracji Skarbowej do dokonywania analizy ryzyka wykorzystywania banków lub SKOK-ów do popełniania przestępstw i przestępstw skarbowych. Będzie ona dokonywana przy uwzględnieniu wskaźnika ryzyka ustalanego przez izbę rozliczeniową w jej systemie teleinformatycznym, zwanym STIR. Projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia.

Na końcu przedstawiono sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Marcina Kierwińskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Dominika Tarczyńskiego (druk nr 1859). Do głosowania nad wnioskiem Sejm przystąpi w bloku głosowań.

W kolejnym, trzecim dniu 49. posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się m.in. II czytaniem rządowego projektu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druki nr 1676 i 1858) oraz II czytaniem rządowego projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach (druk nr 1780).

Zdjęcia: Rafał Zambrzycki.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU RPpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-10-11 20:34:09
...

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Targi Kielce 2018

W ŚRODĘ 12 WRZEŚNIA POSŁOWIE WRACAJĄ PO PRZERWIE DO SWOICH ŁAW. PORZĄDEK OBRAD ZAWIERA SZEREG WAŻNYCH PROPOZYCJI NOWYCH PRZEPISÓW. WŚRÓD NICH M.IN. PROJEKT USTAWY O E-DOWODACH OSOBISTYCH, PROPOZYCJA REFORMY SYSTEMU DOWODZENIA ARMIĄ ORAZ PAKIET ZMIAN KORZYSTNYCH DLA ROLNIKÓW

MSPO 2018 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Poseł Wojciech Buczak

MSPO 2018 na 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego.

“Dobre zmiany” w kierunku wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego

Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło live stream z Wielkiej Defilady Niepodległości

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • DOŻYNKI PREZYDENCKIE W SPALE
  16 września 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale.
 • UROCZYSTE OTWARCIE SALI ORDERU ORŁA BIAŁEGO W PAŁACU PREZYDENCKIM
  12 września 2018 roku (środa) o godzinie. 10:30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystym otwarciu Sali Orderu Orła Białego.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W UROCZYSTYCH OBCHODACH 135-LECIA III GIMNAZJUM/II LO IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W KRAKOWIE
  W dniu 11 września 2018 roku (wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą weźmie udział w uroczystych obchodach 135-lecia III Gimnazjum/II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego, (ul. Sobieskiego 9 Kraków).
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W LEŻAJSKU
  11 września 2018 roku (wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się z mieszkańcami Leżajska (województwo podkarpackie).
 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA RP Z MAŁŻONKĄ W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII
  W dniach 18-23 sierpnia 2018 roku (sobota-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Australii i Nowej Zelandii.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv