49 POSIEDZENIE SEJMU - TRZECI DZIEŃ OBRAD

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-10-12 20:13:08

W CZWARTEK SEJM UCHWALIŁ PIĘĆ USTAW, DOTYCZĄCYCH M.IN. PRZYZNANIA EMERYTOM I RENCISTOM GÓRNICZYM ŚWIADCZENIA REKOMPENSACYJNEGO W KWOCIE 10.000 ZŁ Z TYTUŁU UTRACONYCH PRAW DO DEPUTATÓW WĘGLOWYCH ORAZ WZMOCNIENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MARYNARZY NA WYPADEK USZKODZENIA CIAŁA LUB ŚMIERCI. SEJM PODJĄŁ PONADTO TRZY UCHWAŁY OKOLICZNOŚCIOWE: W 77. ROCZNICĘ POWSTANIA BATALIONÓW CHŁOPSKICH I 200. ROCZNICĘ ŚMIERCI TADEUSZA KOŚCIUSZKI, A TAKŻE W SPRAWIE USTANOWIENIA 2018 R. ROKIEM PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO. W PIĄTEK CZWARTY, OSTATNI DZIEŃ BIEŻĄCEGO POSIEDZENIA IZBY. ROZPOCZĘCIE PRAC O GODZ. 9:00.

49 POSIEDZENIE SEJMU - TRZECI DZIEŃ OBRAD

Sejm podjął trzy uchwały okolicznościowe

Rok 2018 został ustanowiony Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. W uchwale Sejm podkreślił, że zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 stało się wielkim triumfem Polaków dążących do wyzwolenia się z pruskiej niewoli. W uchwale zauważono, że dzięki bohaterskiemu zrywowi powstańców wielkopolskich prawie cała Wielkopolska została z powrotem włączona do odradzającej się Rzeczypospolitej.

Kolejną uchwałą uczczono twórców i żołnierzy Batalionów Chłopskich w 77. rocznicę ich powstania. W Sejmie świadkiem uroczystości była dr Zofia Kamińska, córka generała dywizji Franciszka Kamińskiego, komendanta głównego Batalionów Chłopskich oraz grupa byłych żołnierzy tej formacji na czele z płk. Zbigniewem Zaborowskim, prezesem Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich.

Ostatni z przyjętych dokumentów upamiętnia Tadeusza Kościuszkę w 200. rocznicę jego śmierci. Sejm uchwałą uczcił pamięć generała wojsk polskich i armii amerykańskiej, przywódcy Insurekcji z 1794 r., uczestnika wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych i niestrudzonego bojownika o wolność. Izba wyraziła także najwyższe uznanie dla jego ideałów, poświęcenia dla Ojczyzny oraz dorobku politycznego i wojskowego.

Sejm uchwalił pięć ustaw – będą one teraz przedmiotem prac Senatu

Pierwszą z ustaw posłowie wydłużyli do 2019 r. funkcjonowanie wieloletniego programu dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nowelizacja umożliwi budowę uniwersyteckich obiektów sportowych Poznań-Morasko oraz wykup dwóch działek na potrzeby uczelni.

Nowelizacja ustawy o pracy na morzu zawiera rozwiązania, które zapewnią marynarzom ochronę ubezpieczeniową na wypadek porzucenia, śmierci lub uszkodzenia ciała. W konsekwencji wprowadza też obowiązek posiadania przez armatorów odpowiednich ubezpieczeń i zabezpieczeń finansowych.

Zmiana w ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej przewiduje, że tzw. podatek od sklepów wielkopowierzchniowych będzie stosowany od przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od 1 stycznia 2019 r. Zmiana ma związek z prowadzonymi przez Komisję Europejską analizami dotyczącymi tego podatku.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dotyczy zasad przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez kuratorów sądowych w sprawach w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Będzie to możliwe także po wydaniu orzeczenia podlegającego wykonaniu oraz po powzięciu przez sąd opiekuńczy informacji mogącej stanowić podstawę faktyczną do wszczęcia postępowania z urzędu.

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przewiduje, że emeryci i renciści górniczy oraz wdowy, wdowcy i sieroty z prawem do renty rodzinnej po takich osobach otrzymają świadczenie rekompensacyjne w kwocie 10.000 zł z tytułu utraconych praw do tzw. deputatów węglowych.

Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami trafi do podpisu Prezydenta

Sejm przyjął wszystkie zaproponowane przez Senat poprawki do nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest redukcja zużycia toreb z tworzywa sztucznego przez konsumentów.

Inne decyzje podjęte przez posłów w głosowaniach

Sejm podjął uchwałę o przyjęciu informacji Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej).

W bloku głosowań Sejm zdecydował także m.in. o skierowaniu do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu zmian w ustawie o podatku akcyzowym, uszczelniającego nadzór nad produkcją suszu tytoniowego.

Ponadto posłowie rozstrzygnęli o odrzuceniu sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r., zakończeniu na etapie pierwszego czytania prac nad poselską propozycją nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o nieuzupełnianiu porządku dziennego o informacje dotyczące realizacji budowy obwodnicy Węgierskiej Górki i wpływu reformy edukacji na zatrudnienie nauczycieli.

Sejm nie wyraził zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Dominika Tarczyńskiego w sprawie z wniosku posła Marcina Kierwińskiego.

W trzecim dniu 49. posiedzenia Sejmu Izba rozpatrzyła ponadto w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Projekt wdraża przepisy unijne w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Wprowadza m.in. szczególne uregulowania dla cudzoziemców - studentów i absolwentów polskich uczelni oraz podejmujących w Polsce pracę, w tym w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawił poseł Jerzy Polaczek.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Sejm wysłuchał ponadto informacji w sprawie trwającego protestu głodowego lekarzy rezydentów. Wniosek o jej przedstawienie uzasadnił poseł Bartosz Arłukowicz, a informację przedstawił poseł Konstanty Radziwiłł.

Przedstawiciele rządu odpowiadali ponadto na pytania posłów, dotyczące m.in. wprowadzenia programu budowy strzelnic, uregulowania systemu kształcenia dorosłych oraz możliwości wznowienia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU RPpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-10-12 20:13:08
...

WOTUM ZAUFANIA NOWEGO RZĄDU TADEUSZA MORAWIECKIEGO

HARMONOGRAM OBRAD 54 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 15 GRUDNIA 2017 ROKU

Krótkie Informacje

 • CZY WSZYSTKIE F16 MOGĄ LATAĆ
  Aktualnie Polska nie posiada gotowego systemu wsparcia eksploatacji samolotów F-16. Wynika to między innymi z faktu, że w umowie zakupu na te samoloty o nazwie PL-D-SAC nie przewidziano zakupu i dostarczenia tego systemu w związku z potrzebą kierowania i zarządzania eksploatacją statków powietrznych.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W CHARKOWIE
  13 grudnia 2017 roku (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę na Ukrainie. Głównym tematem rozmów będzie polityka bezpieczeństwa w kontekście sytuacji na wschodniej Ukrainie. Prezydent RP spotka się z Prezydentem Petrem Poroszenką, obserwatorami z Misji Obserwacyjnej OBWE i przedstawicielami UNDP. Odda także hołd polskim żołnierzom zamordowanym przez NKWD, pochowanym na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W 21. ŚWIĄTECZNEJ ZBIÓRCE ŻYWNOŚCI W CIECHANOWIE
  12 grudnia 2017 roku (wtorek) o godzinie 14:00 w Ciechanowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w 21. Świątecznej Zbiórce Żywności (Bank Żywności w Ciechanowie, ul. Śmiecińska 9).
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W PUBLICZNYM POSIEDZENIU ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
  11 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 15:30 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w publicznym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Trybunał Konstytucyjny, aleja Jana Chrystiana Szucha 12A).
 • KONFERENCJA „WSPÓLNIE O KONSTYTUCJI, WSPÓLNIE O USTROJU PAŃSTWA”
  11 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o ustroju państwa”. Konferencja jest kolejnym wydarzeniem w ramach kampanii społeczno-informacyjnej przed referendum dotyczącym nowej Konstytucji.

Sejm RP

 • Trzeci dzień 54. posiedzenia Sejmu to w przede wszystkim dwa bloki głosowań. Posłowie uchwalili m.in. ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, a także przyjęli przepisy mające na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych. Izba podjęła też kilka okolicznościowych uchwał i wysłuchała sprawozdań komisji sejmowych o poprawkach Senatu do kilku nowelizacji ustaw. W piątek ostatni, czwarty dzień 54. Posiedzenia Sejmu, na którym zaplanowano blok głosowań (godz. 10:00).
 • „Wspólnota losów, dziedzictwo wartości i polsko-węgierskie więzy historyczne, które rozwijały się na przestrzeni wieków, okazały się trwałe, inspirujące również w XX wieku – w czasach wojny, okupacji i zniewolenia” - głosi tekst uchwały, którą w czwartek przyjął Sejm. Uchwała powołuje do życia Fundację Polsko-Węgierską, która będzie wspierać i utrwalać rozwój wzajemnych relacji. Jej patronem został prof. Wacław Felczak - postać symboliczna, związana z dziejami obu państw.
 • Sejm podjął decyzję o uczczeniu uchwałą 200. rocznicy założenia Ossolineum - Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, polskiego instytutu naukowego i kulturalnego, którego siedziba znajduje się we Wrocławiu.
 • W listopadzie 2017 roku minęło 100 lat od 1 Wystawy Ekspresjonistów Polskich w siedzibie krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, która zapoczątkowała artystyczny nurt nazwany polską awangardą.
 • Grupa Wyszehradzka jest największym partnerem handlowym Niemiec pod względem obrotów, wyprzedzając m.in. Chiny i Francję. Znaczenie Europy Środkowo-Wschodniej dla Berlina stale wzrasta - donosi "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Prezydent RP

 • - W historii Narodu Wybranego, jego walki o przetrwanie, zachowanie tradycji, wiary, walki o wolność jest pewne podobieństwo pomiędzy Żydami a Polakami - powiedział Prezydent RP podczas uroczystości zapalenia świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim.
 • „Żegnamy intelektualistę, dla którego naukowe poznawanie przeszłości było drogą do lepszego rozumienia własnej epoki" – napisał Prezydent Andrzej Duda w liście pożegnalnym śp. Profesora Jerzego Kłoczowskiego,
 • - Mamy w Tomaszowie Mazowieckim poziom mistrzowski wśród zawodników, a teraz dodatkowo mamy obiekt, który śmiało może konkurować z najlepszymi tego typu obiektami - mówił Prezydent, podczas uroczystości otwarcia Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim.
 • Nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, ustawę o Instytucie Solidarności i Męstwa, a także ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 podpisał Prezydent RP Andrzej Duda.
 • Prezydent Andrzej Duda wysłuchał we wtorek w Sejmie exposé premiera Mateusza Morawieckiego.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv

NAJNOWSZE WIDEO