49 POSIEDZENIE SEJMU - TRZECI DZIEŃ OBRAD

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-10-12 20:13:08

W CZWARTEK SEJM UCHWALIŁ PIĘĆ USTAW, DOTYCZĄCYCH M.IN. PRZYZNANIA EMERYTOM I RENCISTOM GÓRNICZYM ŚWIADCZENIA REKOMPENSACYJNEGO W KWOCIE 10.000 ZŁ Z TYTUŁU UTRACONYCH PRAW DO DEPUTATÓW WĘGLOWYCH ORAZ WZMOCNIENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MARYNARZY NA WYPADEK USZKODZENIA CIAŁA LUB ŚMIERCI. SEJM PODJĄŁ PONADTO TRZY UCHWAŁY OKOLICZNOŚCIOWE: W 77. ROCZNICĘ POWSTANIA BATALIONÓW CHŁOPSKICH I 200. ROCZNICĘ ŚMIERCI TADEUSZA KOŚCIUSZKI, A TAKŻE W SPRAWIE USTANOWIENIA 2018 R. ROKIEM PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO. W PIĄTEK CZWARTY, OSTATNI DZIEŃ BIEŻĄCEGO POSIEDZENIA IZBY. ROZPOCZĘCIE PRAC O GODZ. 9:00.

49 POSIEDZENIE SEJMU - TRZECI DZIEŃ OBRAD

Sejm podjął trzy uchwały okolicznościowe

Rok 2018 został ustanowiony Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. W uchwale Sejm podkreślił, że zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 stało się wielkim triumfem Polaków dążących do wyzwolenia się z pruskiej niewoli. W uchwale zauważono, że dzięki bohaterskiemu zrywowi powstańców wielkopolskich prawie cała Wielkopolska została z powrotem włączona do odradzającej się Rzeczypospolitej.

Kolejną uchwałą uczczono twórców i żołnierzy Batalionów Chłopskich w 77. rocznicę ich powstania. W Sejmie świadkiem uroczystości była dr Zofia Kamińska, córka generała dywizji Franciszka Kamińskiego, komendanta głównego Batalionów Chłopskich oraz grupa byłych żołnierzy tej formacji na czele z płk. Zbigniewem Zaborowskim, prezesem Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich.

Ostatni z przyjętych dokumentów upamiętnia Tadeusza Kościuszkę w 200. rocznicę jego śmierci. Sejm uchwałą uczcił pamięć generała wojsk polskich i armii amerykańskiej, przywódcy Insurekcji z 1794 r., uczestnika wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych i niestrudzonego bojownika o wolność. Izba wyraziła także najwyższe uznanie dla jego ideałów, poświęcenia dla Ojczyzny oraz dorobku politycznego i wojskowego.

Sejm uchwalił pięć ustaw – będą one teraz przedmiotem prac Senatu

Pierwszą z ustaw posłowie wydłużyli do 2019 r. funkcjonowanie wieloletniego programu dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nowelizacja umożliwi budowę uniwersyteckich obiektów sportowych Poznań-Morasko oraz wykup dwóch działek na potrzeby uczelni.

Nowelizacja ustawy o pracy na morzu zawiera rozwiązania, które zapewnią marynarzom ochronę ubezpieczeniową na wypadek porzucenia, śmierci lub uszkodzenia ciała. W konsekwencji wprowadza też obowiązek posiadania przez armatorów odpowiednich ubezpieczeń i zabezpieczeń finansowych.

Zmiana w ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej przewiduje, że tzw. podatek od sklepów wielkopowierzchniowych będzie stosowany od przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od 1 stycznia 2019 r. Zmiana ma związek z prowadzonymi przez Komisję Europejską analizami dotyczącymi tego podatku.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dotyczy zasad przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez kuratorów sądowych w sprawach w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Będzie to możliwe także po wydaniu orzeczenia podlegającego wykonaniu oraz po powzięciu przez sąd opiekuńczy informacji mogącej stanowić podstawę faktyczną do wszczęcia postępowania z urzędu.

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przewiduje, że emeryci i renciści górniczy oraz wdowy, wdowcy i sieroty z prawem do renty rodzinnej po takich osobach otrzymają świadczenie rekompensacyjne w kwocie 10.000 zł z tytułu utraconych praw do tzw. deputatów węglowych.

Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami trafi do podpisu Prezydenta

Sejm przyjął wszystkie zaproponowane przez Senat poprawki do nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest redukcja zużycia toreb z tworzywa sztucznego przez konsumentów.

Inne decyzje podjęte przez posłów w głosowaniach

Sejm podjął uchwałę o przyjęciu informacji Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej).

W bloku głosowań Sejm zdecydował także m.in. o skierowaniu do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu zmian w ustawie o podatku akcyzowym, uszczelniającego nadzór nad produkcją suszu tytoniowego.

Ponadto posłowie rozstrzygnęli o odrzuceniu sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r., zakończeniu na etapie pierwszego czytania prac nad poselską propozycją nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o nieuzupełnianiu porządku dziennego o informacje dotyczące realizacji budowy obwodnicy Węgierskiej Górki i wpływu reformy edukacji na zatrudnienie nauczycieli.

Sejm nie wyraził zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Dominika Tarczyńskiego w sprawie z wniosku posła Marcina Kierwińskiego.

W trzecim dniu 49. posiedzenia Sejmu Izba rozpatrzyła ponadto w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Projekt wdraża przepisy unijne w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Wprowadza m.in. szczególne uregulowania dla cudzoziemców - studentów i absolwentów polskich uczelni oraz podejmujących w Polsce pracę, w tym w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawił poseł Jerzy Polaczek.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Sejm wysłuchał ponadto informacji w sprawie trwającego protestu głodowego lekarzy rezydentów. Wniosek o jej przedstawienie uzasadnił poseł Bartosz Arłukowicz, a informację przedstawił poseł Konstanty Radziwiłł.

Przedstawiciele rządu odpowiadali ponadto na pytania posłów, dotyczące m.in. wprowadzenia programu budowy strzelnic, uregulowania systemu kształcenia dorosłych oraz możliwości wznowienia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU RPpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-10-12 20:13:08
...

MOBILNE MUZEUM MULTIMEDIALNE PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM

UROCZYSTOŚCI ODSŁONIĘCIA POMNIKA ŚP. LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ W KRAŚNIKU. LIST PREZYDENTA ODCZYTAŁA MINISTER HALINA SZYMAŃSKA

WRESZCIE PRZEŁOM MON PODPISAŁ UMOWĘ NA DOSTAWĘ HMS C3IS JAŚMIN

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ JAK PRZEBIEGA ICH FORMOWANIE JAK WYGLĄDAJĄ SZKOLENIA I ILE RZECZYWIŚCIE KOSZTUJĄ

O co naprawdę chodzi przy “unifikacji” sprzętu wojskowego?

ARTUR KIELAK AIR SHOW 2018 POZNAŃ ŁAWICA

Sejm RP

Prezydent RP

 • Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Nowe przepisy zakładają usprawnienie prowadzenia dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym.
 • Prezydent Andrzej Duda podpisał 17 ustaw, w tym m.in.: nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską oraz o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej.
 • My, Polacy, naszego parlamentaryzmu nie otrzymaliśmy w darze, ani nikt nam go nie narzucił. On jest naszym własnym dziełem, owocem naszych decyzji i naszego trudu - mówił Prezydent Andrzej Duda w orędziu wygłoszonym przed Zgromadzeniem Narodowym.
 • Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustaw: o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; o finansach publicznych oraz nowelizację Kodeksu wyborczego.
 • – To dla mnie wielki zaszczyt i wielka radość – mówił Prezydent podczas uroczystości podpisania Ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nowe prawo umożliwi utworzenie studiów medycznych na UKSW.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • RADY OCHRONY PRACY O DZIAŁALNOŚCI PIP W 2017 ROKU
  We wtorek 17 lipca o godz. 11.00 w sali 118 w Sejmie odbędzie się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, na którym Rada przyjmie stanowisko w sprawie Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w ubiegłym roku. ROP zajmie się również materiałem przygotowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny, Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB oraz Państwową Inspekcję Pracy nt. oceny i ograniczania ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki o działaniu rakotwórczym i mutagennym.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W SZCZYCIE NATO W BRUKSELI
  W dniach 11-12 lipca 2018 roku (środa-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w Szczycie NATO w Brukseli.
 • BELWEDER – KONFERENCJA JAK UMIEJĘTNIE ZARZĄDZAĆ START-UPEM?
  11 lipca 2018 roku (środa) o godzinie 10:00 w Belwederze odbędzie się konferencja „Jak umiejętnie zarządzać start-upem? ”. Konferencja, współorganizowana przez Kancelarię Prezydenta RP i „Dziennik Gazetę Prawną”, jest jednym z elementów projektu „Startupy w Pałacu” – wydarzenia, którego celem jest wsparcie innowacyjnych polskich firm w poszukiwaniu możliwości rozwoju.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W OTWARCIU XI EDYCJI MARCIN GORTAT CAMP
  9 lipca 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00 w Łodzi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w otwarciu XI edycji letniego obozu Marcin Gortat Camp organizowanym przez Fundację Marcina Gortata MG13 „MIERZ WYSOKO” (Atlas Arena, ul. Bandurskiego 7).
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W XX ŚWIATOWYM ZJEŹDZIE KASZUBÓW
  7 lipca 2018 roku (sobota) w Luzinie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w XX Światowym Zjeździe Kaszubów (województwo pomorskie).

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv