50 POSIEDZENIE SEJMU - PODSUMOWANIE

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-10-27 15:40:03

W PIĄTEK PODCZAS TRZECIEGO, OSTATNIEGO DNIA 50. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE UCHWALILI 17 USTAW. DOTYCZĄ ONE M.IN. FINANSOWANIA ZADAŃ OŚWIATOWYCH, OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ, ZAPEWNIENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ USZCZELNIENIA SYSTEMU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH. SEJM PODJĄŁ PRZEZ AKLAMACJĘ UCHWAŁĘ W SPRAWIE USTANOWIENIA 2018 ROKIEM ZBIGNIEWA HERBERTA. IZBA PRZYJĘŁA RÓWNIEŻ UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCZCZENIA 95. ROCZNICY POWSTANIA ZWIĄZKU POLAKÓW W NIEMCZECH. KOLEJNE POSIEDZENIE ZAPLANOWANO NA 8-9 LISTOPADA.

50 POSIEDZENIE SEJMU - PODSUMOWANIE

Sejm uchwalił 17 ustaw. Będą teraz przedmiotem prac Senatu

Nowelizacja ustawy o finansowaniu zadań oświatowych uporządkuje system finansowania oświaty. Zgodnie z intencją rządu nowy system będzie przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez organy prowadzące szkoły, w tym samorządy, a także dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych. Zmiany w finansowaniu zadań oświatowych dotyczą dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej i dotowania z budżetów samorządów placówek oświatowych.

Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zakłada powołanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) jako publicznej sieci telekomunikacyjnej, dzięki której od 2018 r. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe zaczną otrzymywać bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu na poziomie 100 Mb/s.

Nowelizacja ustawy o Ordynacji podatkowej wzmocni ochronę podatników przed ponoszeniem konsekwencji wynikających z działalności nieuczciwych kontrahentów. Przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, czy ich kontrahenci uczciwie i terminowo składają deklaracje i płacą podatki. Dane takie udostępni Krajowa Administracja Skarbowa.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych ma zadanie ograniczyć szarą strefę w obrocie wyrobami tytoniowymi. Stanowi ona element pakietu ustaw uszczelniających system podatkowy. Krajowa produkcja suszu tytoniowego zostanie objęta monitorowaniem i nadzorem.

Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zakłada, że organy podatkowe gmin będą zobowiązane do corocznego sporządzenia sprawozdania podatkowego na temat podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Sprawozdanie będzie przekazywane ministrowi rozwoju i finansów.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uszczelni system podatku dochodowego od osób prawnych, zapewni powiązanie wysokości płaconego podatku przez duże przedsiębiorstwa z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Przedsiębiorcy będą mogli sprawdzić, czy ich kontrahenci uczciwie płacą podatki i terminowo składają deklaracje.

Nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym wprowadzi tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów. Zmiany pozwolą podmiotom spełniającym określone warunki na czasowe użytkowanie w ruchu drogowym pojazdów, z wykorzystaniem profesjonalnego numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów, bez konieczności każdorazowej czasowej rejestracji pojazdu i wizyty we właściwym organie rejestrującym.

Nowelizacja ustawy wprowadzi uchylenie przepisów związanych ze zniesieniem obowiązku meldunkowego. Polscy obywatele będą mieć możliwość dokonywania wszystkich czynności z zakresu obowiązku meldunkowego w formie elektronicznej, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

Zmiany w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw sprawią, że przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby bez jej zgody, a za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, wymagać będzie orzeczenia sądu opiekuńczego o skierowaniu do takiego domu. Proponowane przepisy dostosowują polskie prawo do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Nowelizacja ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej poprawi organizację i funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Chodzi w szczególności o koordynację opieki i pracy zespołowej lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ. Ustawa określa, jacy lekarze, pielęgniarki i położne byliby docelowo lekarzem, pielęgniarką i położną POZ.

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym wprowadza rozwiązania prawne ustawy o samorządzie gminnym, które przewidują, że nowa jednostka, która powstała w wyniku połączenia dwóch (lub więcej) innych jednostek staje się ich prawnym następcą. Ustawa rozwiąże również kwestię obowiązywania uchwalonych dotychczas aktów prawa  miejscowego (np. statutów jednostek pomocniczych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, itp.) na terytorium gminy powstałej w efekcie połączenia.

Nowelizacja ustawy o Prawie o ustroju sądów wojskowych wprowadzi zmiany legislacyjne niezbędne dla zachowania spójności systemu prawnego, a wynikające z nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych i dyscyplinie wojskowej. Chodzi m.in. o zmianę w zakresie przesłanki jednego z przypadków wygaśnięcia mandatu ławnika – ma ono nastąpić w razie ukarania prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym, nie zaś w razie uznania prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym winnym naruszenia honoru i godności żołnierskiej.

Nowelizacja ustawy o repatriacji oraz ustawy o cudzoziemcach wprowadza zmiany w przepisach określających zasady i tryb uznania osoby polskiego pochodzenia za repatrianta oraz udzielania pomocy repatriantom i członkom ich rodzin. Repatriantom będą przysługiwać określone w ustawie formy pomocy finansowej w wysokości uwzględniającej liczbę członków ich najbliższej rodziny. Nowelizacja tej ustawy określa zasady i tryb wydawania członkom rodziny repatrianta wizy krajowej w celu repatriacji oraz zezwolenia na pobyt stały.

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r. W ustawie Sejm wyraża zgodę na ratyfikowanie przez prezydenta  porozumienia z 28 czerwca 2017 r. między Polską a OBWE w sprawie statusu organizacji w Polsce, w szczególności w związku z pełnieniem przez Polskę funkcji państwa goszczącego instytucję autonomiczną OBWE, tj. Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR).

Ustawa o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r. W ustawie Sejm wyraża zgodę na ratyfikowanie przez prezydenta  umowy z 12 grudnia 2016 r. o dialogu politycznym i współpracy między UE i jej państwami członkowskimi, a Republiką Kuby sporządzonej w Brukseli. Umowa ustanawia mechanizm współpracy politycznej i handlowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kubą, który charakteryzuje się wzajemnością praw i obowiązków oraz wspólnymi działaniami realizowanymi przez powołane w tym celu organy, według określonych procedur.

Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Określono także wymagania wobec jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz tryb zatwierdzania taryf. Wskazano zadania organu regulacyjnego, którym będzie dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

Obecnie jest to zadanie gmin. Zgodnie z ustawą, do zadań organu regulacyjnego będzie należało m.in. opiniowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków czy rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług.

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych przewiduje regulacje zwiększające bezpieczeństwo podróżnych korzystających nie tylko z tradycyjnych biur podróży, ale także konstruujących indywidualne pakiety wakacyjne za pośrednictwem internetu, dostosowane do własnych potrzeb. Nowe rozwiązania przewidują m.in. objęcie przedsiębiorców oferujących tzw. „pakiety dynamiczne” takimi samymi obowiązkami, jakie mają organizatorzy turystyczni. Ustawa wdraża do polskiego prawa dyrektywę UE w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Wdraża on przepisy unijne w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Wprowadza m.in. szczególne uregulowania dla cudzoziemców - studentów i absolwentów polskich uczelni oraz podejmujących w Polsce pracę, w tym w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach umożliwi cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju (nie należącego do UE).

Sejm zdecydował o ostatecznym brzmieniu trzech ustaw. Trafią teraz do podpisu Prezydenta

Nowelizacja ustawy o Prawie prasowym. Zmiany w Prawie prasowym dotyczą autoryzowania tekstów przez osoby udzielające informacji. Dziennikarz nie będzie mógł odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana lub była wygłoszona publicznie. Nowelizacja nakłada ponadto na przedstawicieli mediów obowiązek informowania osób, które udzielają mu informacji o przysługującym im prawie do autoryzacji. Znalazły się w niej też rozwiązania korzystne dla dziennikarzy, a tym samym i czytelników.

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Zmiany dotyczą unormowania na poziomie przepisów powszechnie obowiązujących zasad i trybu przyznawania dofinansowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze środków publicznych tzw. prewencji wypadkowej oraz przyznania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy zadań dotyczących oceny merytorycznej projektów w tym zakresie.

Inne decyzje podjęte przez posłów w głosowaniach

Do dalszych prac w Komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji Sejm skierował rządowy projekt nowelizacji ustawy dot. poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.
Projekty zmian w budżecie i ustawie okołobudżetowej na 2017 r. trafiły do prac w Komisji Finansów Publicznych i właściwych komisji.

Decyzją Sejmu prace nad projektem ustawy okołobudżetowej na rok 2018 również będą kontynuowane w Komisji Finansów Publicznych.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zajmie się projektem ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

W drodze uchwały, Sejm przyjął Informację rządu o udziale Polski w pracach UE w pierwszym półroczu 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej).

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU
25 PAŹDZIERNIKA | 26 PAŹDZIERNIKA | 27 PAŹDZIERNIKApolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-10-27 15:40:03
...

WOTUM ZAUFANIA NOWEGO RZĄDU MATEUSZA MORAWIECKIEGO

DYSKUSJA NAD PROJEKTEM USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK, NOWELIZACJA USTAWY O ŚWIADCZENIU PIENIĘŻNYM PRZYSŁUGUJĄCYM OSOBOM DEPORTOWANYM DO PRACY PRZYMUSOWEJ PRZEZ III RZESZĘ I ZSRR, PRZYJĘCIE POPRAWEK SENATU DOTYCZĄCYCH NOWELIZACJI PRAWA WYBORCZEGO ORAZ ROZPOCZĘCIE PRAC NAD PROJEKTEM USTAWY O PLANOWANIU RODZINY, OCHRONIE PŁODU LUDZKIEGO I WARUNKACH DOPUSZCZALNOŚCI PRZERYWANIA CIĄŻY - TO GŁÓWNE PUNKTY WTORKOWYCH I ŚRODOWYCH PRAC IZBY. SEJM UCZCIŁ RÓWNIEŻ MINUTĄ CISZY PAMIĘĆ ZMARŁEGO PROF. BOGUSŁAWA BANASZAKA - KONSTYTUCJONALISTĘ I SĘDZIEGO TRYBUNAŁU STANU. W CZWARTEK ROZPOCZĘCIE 56. POSIEDZENIA. ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA RELACJI NA SEJMOWYCH PROFILACH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH.

PODSUMOWANIE 55 POSIEDZENIA SEJMU

PODSUMOWANIE 55 POSIEDZENIA SEJMU

DYSKUSJA NAD PROJEKTEM USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK, NOWELIZACJA USTAWY O ŚWIADCZENIU PIENIĘŻNYM PRZYSŁUGUJĄCYM OSOBOM DEPORTOWANYM DO PRACY PRZYMUSOWEJ PRZEZ III RZESZĘ I ZSRR, PRZYJĘCIE POPRAWEK SENATU DOTYCZĄCYCH NOWELIZACJI PRAWA WYBORCZEGO ORAZ ROZPOCZĘCIE PRAC NAD PROJEKTEM USTAWY O PLANOWANIU RODZINY, OCHRONIE PŁODU LUDZKIEGO I WARUNKACH DOPUSZCZALNOŚCI PRZERYWANIA CIĄŻY - TO GŁÓWNE PUNKTY WTORKOWYCH I ŚRODOWYCH PRAC IZBY. SEJM UCZCIŁ RÓWNIEŻ MINUTĄ CISZY PAMIĘĆ ZMARŁEGO PROF. BOGUSŁAWA BANASZAKA - KONSTYTUCJONALISTĘ I SĘDZIEGO TRYBUNAŁU STANU. W CZWARTEK ROZPOCZĘCIE 56. POSIEDZENIA. ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA RELACJI NA SEJMOWYCH PROFILACH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH.

Krótkie Informacje

 • WIZYTA PREZYDENTA RP W WIERZCHOSŁAWICACH Z OKAZJI ROCZNICY URODZIN WINCENTEGO WITOSA
  21 stycznia 2018 roku (niedziela) w Wierzchosławicach Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach z okazji 144. rocznicy urodzin Wincentego Witosa w roku 100-lecia odzyskania Niepodległości.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W FORUM EKONOMICZNYM W DAVOS
  W dniach 23-26 stycznia 2018 roku (wtorek-piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) w Davos (Szwajcaria).
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W OTWARCIU WYSTAWY STAŁEJ "NIEPODLEGŁA. OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI" W DWORKU PREZYDENTA RP
  22 stycznia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 14:00 w Dworku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Ciechocinku (ul. Leśna 1), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w otwarciu wystawy stałej pod tytułem "Niepodległa. Ojcowie Niepodległości".
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
  18 stycznia 2018 roku (czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Nowym Jorku, w związku z udziałem w debacie otwartej wysokiego szczebla Rady Bezpieczeństwa ONZ pod przewodnictwem Kazachstanu. Debata stanowić będzie pierwszą okazję po objęciu członkostwa do zabrania przez Polskę głosu w Radzie Bezpieczeństwa na szczeblu głowy państwa.
 • SPOTKANIE NOWOROCZNE PARY PREZYDENCKIEJ Z KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM
  11 stycznia 2018 roku (czwartek) o godzinie 19:00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się Spotkanie Noworoczne Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym.

Sejm RP

Senat RP

Prezydent RP

 • Dziadkowie to nieoceniony skarb w życiu każdego dziecka. Szczególna nić porozumienia i wyjątkowy autorytet sprawiają, że są Państwo często bohaterami dzieciństwa, powiernikami młodzieńczych tajemnic, życiowym punktem odniesienia.
 • Jeżeli przejdziemy na elektromobilność, będziemy w stanie zapewnić czystsze powietrze - podkreślił Prezydent RP Andrzej Duda, otwierając konferencję z cyklu "Technologie przyszłości". Jego zdaniem, na tym polu możemy też skutecznie konkurować z Zachodem.
 • Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych oraz zmianę ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.
 • - Wiele pokoleń, niezależnie od języka i wiary, wspólnie walczyło, by Polska była wolna i niepodległa - mówił Prezydent Andrzej Duda, wskazując, że dziś Polska zapewnia bezpieczeństwo, spokój i możliwość normalnego życia.
 • Stosunki polsko-żydowskie w kontekście obchodów rocznic uzyskania niepodległości przez Polskę i Izrael, były jednym z tematów rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z dyrektorem wykonawczym Komitetu Żydów Amerykańskich (AJC) Davidem Harrisem.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv

NAJNOWSZE WIDEO