51. POSIEDZENIE SEJMU VIII KADENCJI W DNIU 8 LISTOPADA 2017 ROKU

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-11-09 10:41:24

W ŚRODĘ ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE PARLAMENTARNE NAD CZTEREMA RZĄDOWYMI PROJEKTAMI USTAW. WŚRÓD NICH SĄ PROPOZYCJE UPUBLICZNIANIA WYSOKOŚCI ODPROWADZANEGO PODATKU CIT PRZEZ NAJWIĘKSZE FIRMY, A TAKŻE OBŁOŻENIE AKCYZĄ PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH. IZBA KONTYNUOWAŁA PONADTO PRACE NAD 10 PROJEKTAMI – WŚRÓD NICH SĄ ROZWIĄZANIA WSPIERAJĄCE INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI ORAZ USZCZELNIAJĄCE SYSTEM POBORU PODATKU VAT.

51. POSIEDZENIE SEJMU VIII KADENCJI W DNIU 8 LISTOPADA 2017 ROKU

Sejm rozpoczął prace nad czterema projektami ustaw

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1930) przewiduje, że podstawowe dane podatkowe największych firm – podatników CIT będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt dotyczy podatników, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro. Zgodnie z uzasadnieniem, takich firm jest około 2000. Projektowana nowelizacja obejmie także podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów) – rząd szacuje, że jest ich około 60. Projekt uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił do Komisji Finansów w celu rozpatrzenia.

Przedłożona przez Radę Ministrów propozycja zmian w ustawie o podatku akcyzowym (druk nr 1963) przewiduje obłożenie tym podatkiem płynu do papierosów elektronicznych oraz tzw. nowatorskich wyrobów tytoniowych. Rozwiązania te mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r. W imieniu rządu uzasadnienie do projektu przedstawił sekretarz stanu w resorcie finansów Wiesław Janczyk. W dyskusji został złożony wniosek o odrzucenie projektu w I czytaniu.

Propozycja zmian w Kodeksie postępowania karnego oraz niektórych innych ustawach (druk nr 1931) dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych. Wdraża przepisy dotyczące wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między państwami Unii Europejskiej – umożliwi sprawne przekazywanie wniosków o dokonanie czynności dowodowych oraz zwrotne przekazywanie ich wyników. Na forum Sejmu projekt uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia.

Przedłożony przez rząd projekt nowelizacji Prawa restrukturyzacyjnego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego (druk nr 1932) dostosowuje przepisy do warunków sformułowanych przez Komisję Europejską w procedurze notyfikacji "Programu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorców" oraz zmiany w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie w jakim przewidziane ulgi w wykonaniu administracyjnych kar pieniężnych mogą być udzielane jako pomoc publiczna na restrukturyzację i w jakim mogłyby być one bliżej uregulowane w rozporządzeniu wykonawczym Rady Ministrów. Także ten dokument uzasadnił wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił do Komisji Gospodarki i Rozwoju, a także Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Posłowie omówili w II czytaniach dziesięć projektów ustaw

Rządowy projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (pierwotny druk nr 1934) przewiduje likwidację lub ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce. W projekcie zaproponowano m.in. zmiany dotyczące ulgi B+R, tj. prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania określonej kwoty kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową (kosztów kwalifikowanych). Zgodnie z projektem, podwyższona zostanie kwota maksymalnego odliczenia wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność B+R od podstawy obliczenia podatku do 100 proc., a dla przedsiębiorców mających status centrum badawczo-rozwojowego – do 150 proc. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji przedstawił poseł Grzegorz Piechowiak. W związku z przedstawionymi na tym etapie poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji w celu ich zaopiniowania.

Poselski projekt ustawy o Instytucie Solidarności i Odwagi (pierwotny druk nr 1970) zakłada powołanie placówki, która ma być wyrazem wdzięczności wobec osób zasłużonych dla ratowania i pielęgnowania pamięci Narodu Polskiego w czasie konfliktów wojennych, represji i prześladowań mających miejsce w latach 1917-1990. Do zadań Instytutu ma należeć m.in. prowadzenie i wspieranie badań naukowych, zgłaszanie kandydatur do nadania osobom Krzyża Wschodniego oraz Krzyża Zachodniego lub innych odznaczeń, popularyzowanie i dokumentowanie wiedzy o zasłużonych dla Narodu Polskiego, współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami badawczymi, działalność wydawnicza. Sprawozdawcą Komisji Kultury i Środków przekazu była poseł Elżbieta Kruk. Projekt trafił ponownie do Komisji w celu zaopiniowania poprawek zgłoszonych w trakcie II czytania.

Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 1814) rozwiązuje problem związany z pokrywaniem należności świadków, biegłych i tłumaczy za udział w czynnościach wyjaśniających organów podlegających samorządom (m.in. straży gminnych i miejskich). Zgodnie z projektem wydatki te tymczasowo pokryją samorządy, a w przypadku wyroków skazujących będą zasądzane od skazanych. Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Sprawozdanie Komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach przedstawił poseł Waldemar Buda. Do III czytania Izba przystąpi w bloku głosowań.

Według poselskiego projektu nowelizacji o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pierwotny druk nr 1919) Ministerstwo Obrony Narodowej, korzystając ze środków z budżetu obronnego, będzie mogło przekazywać samorządom dotacje na budowę i remonty strzelnic oraz rozwijanie sportu strzeleckiego. Jednym z warunków dotowania strzelnic ma być możliwość szkolenia wojska. Projekt przewiduje również, że MON będzie mogło dotować pomniki upamiętniające tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego. Sprawozdawcą Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej był poseł Anna Maria Siarkowska. W związku ze zgłoszonymi poprawkami w trakcie II czytania projekt trafił ponownie do właściwych Komisji w celu ich zaopiniowania.

Celem komisyjnego projektu ustawy nowelizacji ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (druki pierwotny nr 1891) jest dokonanie w kilku ustawach zmian, dostosowujących występującą w nich terminologię do obowiązującego stanu prawnego. Projekt przewiduje zmiany m.in. w Kodeksie pracy, ustawie o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ustawie o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli oraz w Kodeksie wyborczym. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji przedstawiła poseł Anna Kwiecień. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji w celu przedstawienia sprawozdania.

Rządowy projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (pierwotny druk nr 1781) zakłada ustanowienie nowych regulacji wynikających z konieczności implementowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy PE i Rady (UE) 2016/97 z 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. Proponowana ustawa o dystrybucji ubezpieczeń ma zastąpić dotychczas obowiązującą ustawę z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Projekt określa zasady wykonywania działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz dystrybucji reasekuracji. Projekt ustawy zawiera szereg rozwiązań prokonsumenckich, które mają przyczynić się do zwiększenia świadomości osób ubezpieczonych. Sprawozdawcą Komisji Finansów Publicznych był poseł Jan Szewczak. Do III czytania Izba przystąpi w bloku głosowań.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (pierwotny druk nr 1864) wprowadza mechanizm tzw. podzielonej płatności podatku od towarów i usług. Wdrożenie tego rozwiązania ma zapewnić większą stabilność wpływów z tego podatku oraz zapobiegać unikaniu jego płacenia. Rząd proponuje, by w przypadku rozliczeń między przedsiębiorcami (B2B) płatność za nabyty towar lub usługę była dokonywana na dwa rachunki: na jeden trafiałaby należność netto, a na rachunek VAT – kwota należnego podatku. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawił poseł Piotr Uściński. W związku ze zgłoszonymi na tym etapie poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji w celu ich zaopiniowania.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy budżetowej na roku 2017 (druk nr 1946) jest pochodną lepszego wyniku budżetu, a także zmniejszenia wydatków, co umożliwia zwiększenie limitu wydatków w innych częściach budżetowych o prawie 9,4 mld zł. W związku z tym proponuje się wykorzystanie środków na wypłatę rekompensat za utracone deputaty węglowe dla emerytów-górników, dokapitalizowanie Polskiego Funduszu Rozwoju SA, Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA, zrekompensowanie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji ubytku wpływów abonamentowych z tytułu zwolnień z opłat abonamentowych za lata 2010-2017 oraz opłacenie zwiększonych składek do organizacji międzynarodowych, zwiększenie środków na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a także sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Sprawozdawcą Komisji Finansów Publicznych był poseł Jacek Sasin. W związku ze zgłoszonymi poprawkami trafił ponownie do właściwej Komisji.

Projekt rządowej nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na roku 2017 (druk nr 1944) jest uzasadniany koniecznością umożliwienia sfinansowania realizacji polityki rządu. Przewiduje przeznaczenie ok. 2,3 mld zł dla emerytów-górników, przekazanie przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji rekompensaty w wysokości 980 mln zł za utracone w latach 2010-2017 wpływy z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień ustawowych, utworzenie rezerwy celowej w wysokości 88 mln zł na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach publicznych (podstawowych i średnich), utworzenie nowej rezerwy celowej w wysokości 316,9 mln zł na uzupełnienie wydatków zaplanowanych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz wypłatę dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, a także na wydrukowanie Kart Dużej Rodziny. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawiła poseł Maria Zuba. W związku z przedstawionymi na tym etapie poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji w celu ich zaopiniowania.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 1835) przewiduje powołanie nowego cywilnego organu nadzoru – Inspektora Nadzoru Wewnętrznego. Ma on nadzorować służby podległe lub nadzorowane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, czyli funkcjonariuszy i pracowników: Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządy i Państwowej Straży Pożarnej. W ocenie rządu działalność Inspektora Nadzoru Wewnętrznego wzmocni cywilny nadzór ministra spraw wewnętrznych i administracji nad umundurowanymi formacjami porządku publicznego. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawił poseł Arkadiusz Czartoryski. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił ponownie do prac we właściwej Komisji.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU RPpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-11-09 10:41:24
...

MOBILNE MUZEUM MULTIMEDIALNE PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM

UROCZYSTOŚCI ODSŁONIĘCIA POMNIKA ŚP. LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ W KRAŚNIKU. LIST PREZYDENTA ODCZYTAŁA MINISTER HALINA SZYMAŃSKA

WRESZCIE PRZEŁOM MON PODPISAŁ UMOWĘ NA DOSTAWĘ HMS C3IS JAŚMIN

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ JAK PRZEBIEGA ICH FORMOWANIE JAK WYGLĄDAJĄ SZKOLENIA I ILE RZECZYWIŚCIE KOSZTUJĄ

O co naprawdę chodzi przy “unifikacji” sprzętu wojskowego?

ARTUR KIELAK AIR SHOW 2018 POZNAŃ ŁAWICA

Sejm RP

Prezydent RP

 • Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Nowe przepisy zakładają usprawnienie prowadzenia dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym.
 • Prezydent Andrzej Duda podpisał 17 ustaw, w tym m.in.: nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską oraz o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej.
 • My, Polacy, naszego parlamentaryzmu nie otrzymaliśmy w darze, ani nikt nam go nie narzucił. On jest naszym własnym dziełem, owocem naszych decyzji i naszego trudu - mówił Prezydent Andrzej Duda w orędziu wygłoszonym przed Zgromadzeniem Narodowym.
 • Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustaw: o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; o finansach publicznych oraz nowelizację Kodeksu wyborczego.
 • – To dla mnie wielki zaszczyt i wielka radość – mówił Prezydent podczas uroczystości podpisania Ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nowe prawo umożliwi utworzenie studiów medycznych na UKSW.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • RADY OCHRONY PRACY O DZIAŁALNOŚCI PIP W 2017 ROKU
  We wtorek 17 lipca o godz. 11.00 w sali 118 w Sejmie odbędzie się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, na którym Rada przyjmie stanowisko w sprawie Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w ubiegłym roku. ROP zajmie się również materiałem przygotowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny, Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB oraz Państwową Inspekcję Pracy nt. oceny i ograniczania ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki o działaniu rakotwórczym i mutagennym.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W SZCZYCIE NATO W BRUKSELI
  W dniach 11-12 lipca 2018 roku (środa-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w Szczycie NATO w Brukseli.
 • BELWEDER – KONFERENCJA JAK UMIEJĘTNIE ZARZĄDZAĆ START-UPEM?
  11 lipca 2018 roku (środa) o godzinie 10:00 w Belwederze odbędzie się konferencja „Jak umiejętnie zarządzać start-upem? ”. Konferencja, współorganizowana przez Kancelarię Prezydenta RP i „Dziennik Gazetę Prawną”, jest jednym z elementów projektu „Startupy w Pałacu” – wydarzenia, którego celem jest wsparcie innowacyjnych polskich firm w poszukiwaniu możliwości rozwoju.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W OTWARCIU XI EDYCJI MARCIN GORTAT CAMP
  9 lipca 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00 w Łodzi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w otwarciu XI edycji letniego obozu Marcin Gortat Camp organizowanym przez Fundację Marcina Gortata MG13 „MIERZ WYSOKO” (Atlas Arena, ul. Bandurskiego 7).
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W XX ŚWIATOWYM ZJEŹDZIE KASZUBÓW
  7 lipca 2018 roku (sobota) w Luzinie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w XX Światowym Zjeździe Kaszubów (województwo pomorskie).

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv