53 POSIEDZENIE SEJMU - DRUGI DZIEŃ

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-12-08 08:43:18

W DRUGIM DNIU OBRAD 53. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE ROZPOCZĘLI PRACE NAD RZĄDOWYM PAKIETEM PIĘCIU USTAW TWORZĄCYM KONSTYTUCJĘ BIZNESU. SEJM KONTYNUOWAŁ RÓWNIEŻ W II CZYTANIU DYSKUSJĘ NAD RZĄDOWYM PROJEKTEM USTAWY O SŁUŻBIE OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SZEREGIEM NOWELIZACJI OBEJMUJĄCYCH KODEKS KARNY I KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO, USTAWĘ O PODATKU AKCYZOWYM ORAZ USTAWĘ DOTYCZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ. PONADTO PRZEPROWADZONE ZOSTAŁO GŁOSOWANIE NAD WOTUM NIEUFNOŚCI WOBEC RZĄDU KIEROWANEGO PRZEZ PREMIER BEATĘ SZYDŁO. OSTATNI, TRZECI DZIEŃ OBRAD 53. POSIEDZENIA SEJMU, OBEJMUJE M.IN. BLOK GŁOSOWAŃ.

53 POSIEDZENIE SEJMU - DRUGI DZIEŃ

Sejm rozpoczął pracę nad Konstytucją Biznesu

Posłowie przeprowadzili I czytanie pakietu pięciu projektów ustaw określonych mianem Konstytucji Biznesu. Regulacje stanowią największą od 30 lat reformę prawa gospodarczego, a ich zasadniczym celem jest zapewnienie przejrzystych i stabilnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wzmocnienie gwarancji wolności i praw przedsiębiorców. Projekt ustawy - Prawo przedsiębiorców -  wprowadza m.in. katalog zasad regulujących relacje biznesu z państwem. Kolejna propozycja to pas startowy dla nowych firm, na który składają się dwa rozwiązania - tzw. działalność nierejestrowa (działalność o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji firmy) i ulga na start (sześć miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców), mająca przynieść prawie 8 mld zł oszczędności dla firm w ciągu 10 lat. Za zgodą przedsiębiorcy, niektóre proste sprawy urzędowe będzie można załatwiać np. przez telefon czy e-mail. Urząd będzie mógł w ten sposób szybko poinformować np. o konieczności doniesienia załączników czy o gotowych do odbioru dokumentach. Numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu - podstawowym numerem identyfikującym przedsiębiorcę ma być NIP. Projekt umożliwia też bardziej elastyczne zawieszanie działalności gospodarczej - na dłuższy okres niż obecne 24 miesiące lub na czas nieokreślony.

Na straży praw przedsiębiorców zagwarantowanych w Konstytucji Biznesu będzie stał bezstronny i apolityczny Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (projekt ustawy o Rzeczniku MŚP) Będzie on mógł np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować, gdy prawa przedsiębiorców są łamane.

W skład KB wchodzi też projekt nowej ustawy poświęconej zasadom udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce. Do tej pory regulacje te były niespójne i rozrzucone w trzech różnych ustawach, a teraz inwestorzy zagraniczni otrzymają jeden przejrzysty i kompleksowy akt prawny.

Pakiet Konstytucji Biznesu obejmuje też rozwiązania usprawniające funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który zostanie zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy.

Projekty ustaw zostały skierowane do Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji z zasięgnięciem opinii Komisji Gospodarki i Rozwoju. W dyskusji zgłoszono także wniosek o skierowanie projektów zarówno do Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji i Komisji Gospodarki i Rozwoju. Izba podejmie decyzję w głosowaniu.

Kontynuacja prac w II czytaniu nad projektami ustaw

Rządowy projekt ustawy o Służbie Ochrony Państwa ma na celu gruntowną modyfikację funkcjonowania służb pod względem organizacyjno-prawnym ze względu na zastrzeżenia i zaniedbania wykazane w audycie z grudnia 2015 r. oceniającym funkcjonowanie BOR. Projekt zakłada powstanie zupełnie nowej formacji ochronnej – Służby Ochrony Państwa. Nowym zadaniem SOP będzie rozpoznawanie i zapobieganie określonego rodzaju przestępstwom skierowanym przeciwko ochranianym  osobom i obiektom poprzez przyznanie jej funkcjonariuszom prawa do podejmowania określonych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Przewiduje się również rozszerzenie katalogu chronionych osób i obiektów. W związku z tym, że w dyskusji zgłoszono poprawki do projektu i wniosek o jego odrzucenie, dokument został skierowany ponownie do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Podstawowym celem rządowego projektu o zmianie ustawy - Kodeks karny jest pełna realizacja prawa do obrony koniecznej, szczególnie w sytuacji naruszenia tzw. „miru domowego”. Zgodnie z projektem nie zostanie ukarana osoba, która przekroczy granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierająca zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej będzie rażące. Do III czytania projektu ustawy posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Posłowie dyskutowali również nad nowelizacją Kodeksu postępowania karnego w zakresie dostosowania praw polskiego do  przepisów Unii Europejskiej. Zmiana polega na wprowadzeniu skutecznego systemu wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między państwami UE, jeśli chodzi o czynności dowodowo-dochodzeniowe przez możliwość wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego (END). Dzięki nowym przepisom polski sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze będzie mógł wystąpić z wnioskiem do innego państwa UE o przeprowadzenie dowodu znajdującego się w tym państwie. Analogicznie - państwa UE będą mogły występować do Polski o przeprowadzenie dowodu znajdującego się na terytorium naszego kraju. Do III czytania projektu ustawy posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie mają być opodatkowane akcyzą od 1 stycznia 2018 r. Oznacza to, że produkty te będą traktowane tak samo jak tradycyjne wyroby tytoniowe - zostaną objęte obowiązkiem banderolowania, potwierdzającym ich legalne pochodzenie oraz lepszą kontrolą państwa nad ich produkcją, przemieszczaniem się i sprzedażą. Sejm ponownie skierował projekt do Komisji Finansów Publicznych.

Kolejnym punktem obrad było II czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Projekt dotyczy ustawowego upoważnienia dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do wydawania rozporządzeń w sprawach pomocy publicznej udzielanej na projekty z sektora kultury realizowane na podstawie umowy między Unią Europejską a państwem członkowskim lub państwami członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA). Do III czytania projektu posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Poselski projekt ustawy o dotacji przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, dochody z inwestowania którego przeznaczone są na konserwację Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie ma pomóc w zapewnieniu stałej, profesjonalnej opieki nad Cmentarzem i zachowanymi na nim pomnikami nagrobnymi. Dzięki zaangażowaniu finansowemu Rzeczpospolita Polska uratuje materialną pamiątkę po eksterminowanej społeczności żydowskiej i potwierdzi swoją dotychczasową politykę ochrony pamięci ofiar II wojny światowej. Do III czytania projektu ustawy posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Posłowie wysłuchali informacji rządu w sprawie uzasadnienia dokonanych przez Ministra Sprawiedliwości zmian na stanowiskach prezesów sądów w okresie od wejścia w życie ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Przedstawiciele rządu odpowiadali na pytania posłów dotyczące m.in. nowego programu rządowego dla seniorów „Opieka 75 plus” oraz planów rozwoju Polskiej Marynarki Wojennej w oparciu o rodzimy przemysł.

Inne decyzje podjęte przez Sejm

Sejm w głosowaniu odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez premier Beatę Szydło.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

RETRANSMISJA 53 POSIEDZENIA SEJMU (DZIEŃ DRUGI)polityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-12-08 08:43:18
...

Wywiad z Panem Senatorem Janem Żarynem.

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Nastawienie społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Problemy z władzami SLD w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Żołnierze wyklęci i sprzeczne informacje podawane w różnych mediach. Polska i jej historia oraz problemy uporania się z własną historią. Brak powstania dużego środowiska politycznego związanego z emigracją narodową w latach dziewięćdziesiątych.

W ŚRODĘ 5 GRUDNIA O GODZ. 10.00 ROZPOCZNIE SIĘ 73. POSIEDZENIE SEJMU. POSŁOWIE BĘDĄ PRACOWAĆ M.IN. NAD POPRAWĄ DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, PRZYZNANIEM ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH SYBIRAKOM ORAZ WSPIERANIEM RODZIN, TAK ABY MNIEJ DZIECI TRAFIAŁO DO INSTYTUCJI PIECZY ZASTĘPCZEJ. POSIEDZENIE POTRWA TRZY DNI, IZBA OBRADOWAĆ BĘDZIE DO PIĄTKU 7 GRUDNIA

CO DALEJ ZA WSCHODNIĄ GRANICĄ POLSKI: KRAJE BAŁTYCKIE, UKRAINA?

WYZWANIA I NIEPEWNOŚCI ZWIĄZANE Z UTWORZENIEM AMERYKAŃSKICH BAZ W POLSCE

MINISTER BŁASZCZAK PORZĄDKUJE PROGRAM MODERNIZACJI TECHNICZNEJ

Warsaw Security Forum 2018

JAŚMIN realna innowacyjność dla polskiej armii

Sejm RP

Prezydent RP

 • Podczas uroczystej Gali w Teatrze Narodowym w Warszawie Prezydent wręczył dziś rozporządzenia przedstawicielom 14 instytucji, których obiekty wzbogacą listę Pomników Historii. Symbolicznym setnym wyróżnionym miejscem została Stocznia Gdańska.
 • Cieszę się, że zmiany ustawy dotyczącej Rady Dialogu Społecznego zaczynają działać – podkreślał Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości powołania nowych członków w skład Rady Dialogu Społecznego.
 • - Niech to światło, zwłaszcza w 100-lecie odzyskania niepodległości, będzie też symbolem przetrwania Żydów polskich, zważywszy na wszystkie dramatyczne chwile i zakręty historii – mówił Prezydent na uroczystości zapalenia świec chanukowych.
 • Czekając na Święta Bożego Narodzenia, pamiętajmy o tych, którzy zawsze potrzebują naszej troski – o dzieciach i młodzieży, zwłaszcza z uboższych rodzin. Zachęcamy do udziału w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom - podkreśla Para Prezydencka.
 • - Od dawna wiadomo było, że sytuacja jest trudna, a jednak Ona nie traciła zapału do pracy, do niesienia pomocy i życzliwego wsparcia ludziom. Dziś odeszła i tak trudno jest się z tym pogodzić. Śp. Poseł na Sejm Jolanta Szczypińska - napisał Prezydent.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • PREZYDENT RP NA UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA PODCHORĄŻEGO
  29 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 17:00 na dziedzińcu Belwederu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda weźmie udział w uroczystym apelu z okazji Dnia Podchorążego. Prezydent RP wręczy także akty mianowania na stopnie generalskie oficerom Wojska Polskiego.
 • OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM PARY PREZYDENCKIEJ
  11 listopada 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w obchodach Święta Niepodległości.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W WERNISAŻU WYSTAWY ZNAKI WOLNOŚCI. O TRWANIU POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ
  9 listopada 2018 roku (piątek) w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystości otwarcia wystawy Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W SIEDZIBIE PGNIG SA W WARSZAWIE
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 08:00 w Muzeum Gazownictwa w Warszawie (ul. Kasprzaka 25), na terenie siedziby PGNiG SA, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w wydarzeniu gospodarczym, istotnym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.
 • CEREMONIA ZŁOŻENIA LISTÓW UWIERZYTELNIAJĄCYCH
  9 listopada 2018 roku (piątek) w godzinach 12:00-13:30 w Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie przez ambasadorów: Kanady, Państwa Kuwejtu, Republiki Włoskiej.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv