53 POSIEDZENIE SEJMU - DRUGI DZIEŃ

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-12-08 09:43:18

W DRUGIM DNIU OBRAD 53. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE ROZPOCZĘLI PRACE NAD RZĄDOWYM PAKIETEM PIĘCIU USTAW TWORZĄCYM KONSTYTUCJĘ BIZNESU. SEJM KONTYNUOWAŁ RÓWNIEŻ W II CZYTANIU DYSKUSJĘ NAD RZĄDOWYM PROJEKTEM USTAWY O SŁUŻBIE OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SZEREGIEM NOWELIZACJI OBEJMUJĄCYCH KODEKS KARNY I KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO, USTAWĘ O PODATKU AKCYZOWYM ORAZ USTAWĘ DOTYCZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ. PONADTO PRZEPROWADZONE ZOSTAŁO GŁOSOWANIE NAD WOTUM NIEUFNOŚCI WOBEC RZĄDU KIEROWANEGO PRZEZ PREMIER BEATĘ SZYDŁO. OSTATNI, TRZECI DZIEŃ OBRAD 53. POSIEDZENIA SEJMU, OBEJMUJE M.IN. BLOK GŁOSOWAŃ.

53 POSIEDZENIE SEJMU - DRUGI DZIEŃ

Sejm rozpoczął pracę nad Konstytucją Biznesu

Posłowie przeprowadzili I czytanie pakietu pięciu projektów ustaw określonych mianem Konstytucji Biznesu. Regulacje stanowią największą od 30 lat reformę prawa gospodarczego, a ich zasadniczym celem jest zapewnienie przejrzystych i stabilnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wzmocnienie gwarancji wolności i praw przedsiębiorców. Projekt ustawy - Prawo przedsiębiorców -  wprowadza m.in. katalog zasad regulujących relacje biznesu z państwem. Kolejna propozycja to pas startowy dla nowych firm, na który składają się dwa rozwiązania - tzw. działalność nierejestrowa (działalność o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji firmy) i ulga na start (sześć miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców), mająca przynieść prawie 8 mld zł oszczędności dla firm w ciągu 10 lat. Za zgodą przedsiębiorcy, niektóre proste sprawy urzędowe będzie można załatwiać np. przez telefon czy e-mail. Urząd będzie mógł w ten sposób szybko poinformować np. o konieczności doniesienia załączników czy o gotowych do odbioru dokumentach. Numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu - podstawowym numerem identyfikującym przedsiębiorcę ma być NIP. Projekt umożliwia też bardziej elastyczne zawieszanie działalności gospodarczej - na dłuższy okres niż obecne 24 miesiące lub na czas nieokreślony.

Na straży praw przedsiębiorców zagwarantowanych w Konstytucji Biznesu będzie stał bezstronny i apolityczny Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (projekt ustawy o Rzeczniku MŚP) Będzie on mógł np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować, gdy prawa przedsiębiorców są łamane.

W skład KB wchodzi też projekt nowej ustawy poświęconej zasadom udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce. Do tej pory regulacje te były niespójne i rozrzucone w trzech różnych ustawach, a teraz inwestorzy zagraniczni otrzymają jeden przejrzysty i kompleksowy akt prawny.

Pakiet Konstytucji Biznesu obejmuje też rozwiązania usprawniające funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który zostanie zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy.

Projekty ustaw zostały skierowane do Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji z zasięgnięciem opinii Komisji Gospodarki i Rozwoju. W dyskusji zgłoszono także wniosek o skierowanie projektów zarówno do Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji i Komisji Gospodarki i Rozwoju. Izba podejmie decyzję w głosowaniu.

Kontynuacja prac w II czytaniu nad projektami ustaw

Rządowy projekt ustawy o Służbie Ochrony Państwa ma na celu gruntowną modyfikację funkcjonowania służb pod względem organizacyjno-prawnym ze względu na zastrzeżenia i zaniedbania wykazane w audycie z grudnia 2015 r. oceniającym funkcjonowanie BOR. Projekt zakłada powstanie zupełnie nowej formacji ochronnej – Służby Ochrony Państwa. Nowym zadaniem SOP będzie rozpoznawanie i zapobieganie określonego rodzaju przestępstwom skierowanym przeciwko ochranianym  osobom i obiektom poprzez przyznanie jej funkcjonariuszom prawa do podejmowania określonych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Przewiduje się również rozszerzenie katalogu chronionych osób i obiektów. W związku z tym, że w dyskusji zgłoszono poprawki do projektu i wniosek o jego odrzucenie, dokument został skierowany ponownie do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Podstawowym celem rządowego projektu o zmianie ustawy - Kodeks karny jest pełna realizacja prawa do obrony koniecznej, szczególnie w sytuacji naruszenia tzw. „miru domowego”. Zgodnie z projektem nie zostanie ukarana osoba, która przekroczy granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierająca zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej będzie rażące. Do III czytania projektu ustawy posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Posłowie dyskutowali również nad nowelizacją Kodeksu postępowania karnego w zakresie dostosowania praw polskiego do  przepisów Unii Europejskiej. Zmiana polega na wprowadzeniu skutecznego systemu wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między państwami UE, jeśli chodzi o czynności dowodowo-dochodzeniowe przez możliwość wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego (END). Dzięki nowym przepisom polski sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze będzie mógł wystąpić z wnioskiem do innego państwa UE o przeprowadzenie dowodu znajdującego się w tym państwie. Analogicznie - państwa UE będą mogły występować do Polski o przeprowadzenie dowodu znajdującego się na terytorium naszego kraju. Do III czytania projektu ustawy posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie mają być opodatkowane akcyzą od 1 stycznia 2018 r. Oznacza to, że produkty te będą traktowane tak samo jak tradycyjne wyroby tytoniowe - zostaną objęte obowiązkiem banderolowania, potwierdzającym ich legalne pochodzenie oraz lepszą kontrolą państwa nad ich produkcją, przemieszczaniem się i sprzedażą. Sejm ponownie skierował projekt do Komisji Finansów Publicznych.

Kolejnym punktem obrad było II czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Projekt dotyczy ustawowego upoważnienia dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do wydawania rozporządzeń w sprawach pomocy publicznej udzielanej na projekty z sektora kultury realizowane na podstawie umowy między Unią Europejską a państwem członkowskim lub państwami członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA). Do III czytania projektu posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Poselski projekt ustawy o dotacji przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, dochody z inwestowania którego przeznaczone są na konserwację Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie ma pomóc w zapewnieniu stałej, profesjonalnej opieki nad Cmentarzem i zachowanymi na nim pomnikami nagrobnymi. Dzięki zaangażowaniu finansowemu Rzeczpospolita Polska uratuje materialną pamiątkę po eksterminowanej społeczności żydowskiej i potwierdzi swoją dotychczasową politykę ochrony pamięci ofiar II wojny światowej. Do III czytania projektu ustawy posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Posłowie wysłuchali informacji rządu w sprawie uzasadnienia dokonanych przez Ministra Sprawiedliwości zmian na stanowiskach prezesów sądów w okresie od wejścia w życie ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Przedstawiciele rządu odpowiadali na pytania posłów dotyczące m.in. nowego programu rządowego dla seniorów „Opieka 75 plus” oraz planów rozwoju Polskiej Marynarki Wojennej w oparciu o rodzimy przemysł.

Inne decyzje podjęte przez Sejm

Sejm w głosowaniu odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez premier Beatę Szydło.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

RETRANSMISJA 53 POSIEDZENIA SEJMU (DZIEŃ DRUGI)polityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-12-08 09:43:18
...

Pan Arkadiusz Mularczyk Poseł Prawa i Sprawiedliwości na wyjazdowym Posiedzeniu do spraw Reparacji Wojennych

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

10 maja 2018 roku w Archiwum Akt Nowych w Warszawie odbyło się wyjazdowe posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej. Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały zachowane materiały archiwalne, dotyczące strat wojennych poniesionych przez Polskę w latach 1939-1945.

HARMONOGRAM OBRAD 64 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 14 CZERWCA 2018 ROKU

O co naprawdę chodzi przy “unifikacji” sprzętu wojskowego?

ARTUR KIELAK AIR SHOW 2018 POZNAŃ ŁAWICA

MINISTER OBRONY NARODOWEJ NIE ZWALNIA

AIR SHOW POZNAŃ ŁAWICA

BRAK RZETELNOŚCI DZIENNIKARSKIEJ CZY CELOWA KOMBINACJA

Sejm RP

 • W poniedziałek o godz. 10.30 w holu głównym gmachu Sejmu marszałek Sejmu Marek Kuchciński wraz z wicemarszałek Sejmu Beatą Mazurek złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą śp. prezydenta Lech Kaczyńskiego.
 • We wtorek 19 czerwca o godz. 11:00 w sali konferencyjnej w Nowym Domu Poselskim, odbędzie się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, na którym Rada przyjmie stanowisko w sprawie stresu w miejscu pracy. Ponadto ROP zapozna się z materiałem przygotowanym przez Główny Inspektorat Pracy - Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 r.
 • "Zachowanie naturalnego bogactwa z rolniczymi i pasterskimi obszarami jest wyzwaniem dla całej społeczności Karpat. Konieczna jest międzynarodowa współpraca, by to bogactwo nie zostało naruszone" – napisał w liście skierowanym do uczestników Konferencji marszałek Sejmu Marek Kuchciński, którego korespondencja otworzyła spotkanie w Regietowie. Na sobotnie wydarzenie przybyli politycy i naukowcy z regionu karpackiego, w tym m.in. z Czech, Węgier, Słowacji, Rumunii czy Ukrainy. Sejm reprezentowali Jerzy Polaczek przewodniczący Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej, Bogdan Rzońca wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Karpackiego, zaś gospodarzem wydarzenia była poseł Barbara Bartuś. Współorganizatorem Konferencji była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.
 • - Walczył o niepodległość i suwerenność Polski. Miał jej przemyślaną wizję - państwa sprawiedliwego, bezpiecznego, solidarnego i dobrze zarządzanego - powiedział Marek Kuchciński. Marszałek Sejmu dodał, że dla śp. prezydenta, służba Rzeczpospolitej i jej racja stanu była najważniejszym przesłaniem.
 • 80 głosowań w sprawie 13 ustaw - to były kluczowe decyzje Izby w piątkowe przedpołudnie. W ostatnim dniu 64. posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli także uchwałę, w której apelują o zwolnienie wszystkich obywateli Ukrainy przetrzymywanych z przyczyn politycznych w rosyjskich aresztach i więzieniach. Innym istotnym punktem posiedzenia było rozpoczęcie prac nad ustawą gwarantującą skuteczny, która ma zagwarantować skuteczny nadzór nad produktami kosmetycznymi i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo konsumentów.

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA PREZYDENTA RP W POWIECIE STRZELIŃSKIM
  18 czerwca 2018 roku (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w stolicy powiatu strzelińskiego – Strzelinie (województwo dolnośląskie), gdzie o godzinie 17:00 spotka się z mieszkańcami (Rynek).
 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W REPUBLICE ŁOTEWSKIEJ
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką w dniach 26-28 czerwca 2018 roku (wtorek – czwartek) złoży wizytę oficjalną w Republice Łotewskiej.
 • POWOŁANIE KAPITUŁY NAGRODY GOSPODARCZEJ PREZYDENTA RP
  19 czerwca 2018 roku (wtorek) o godzinie 13:30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powoła Kapitułę XVI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W UROCZYSTEJ GALI AGROLIGI 2017
  14 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 13:00 w ogrodach Pałacu Prezydenckiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystej Gali AgroLigi 2017.
 • WKŁAD KOŚCIOŁA W ODBUDOWĘ NIEPODLEGŁEJ
  14 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w Belwederze Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Kolarski weźmie udział w ósmej debacie historyków pt. Wkład Kościoła w odbudowę Niepodległej. Spotkanie organizowane jest we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv