53 POSIEDZENIE SEJMU - DRUGI DZIEŃ

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-12-08 09:43:18

W DRUGIM DNIU OBRAD 53. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE ROZPOCZĘLI PRACE NAD RZĄDOWYM PAKIETEM PIĘCIU USTAW TWORZĄCYM KONSTYTUCJĘ BIZNESU. SEJM KONTYNUOWAŁ RÓWNIEŻ W II CZYTANIU DYSKUSJĘ NAD RZĄDOWYM PROJEKTEM USTAWY O SŁUŻBIE OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SZEREGIEM NOWELIZACJI OBEJMUJĄCYCH KODEKS KARNY I KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO, USTAWĘ O PODATKU AKCYZOWYM ORAZ USTAWĘ DOTYCZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ. PONADTO PRZEPROWADZONE ZOSTAŁO GŁOSOWANIE NAD WOTUM NIEUFNOŚCI WOBEC RZĄDU KIEROWANEGO PRZEZ PREMIER BEATĘ SZYDŁO. OSTATNI, TRZECI DZIEŃ OBRAD 53. POSIEDZENIA SEJMU, OBEJMUJE M.IN. BLOK GŁOSOWAŃ.

53 POSIEDZENIE SEJMU - DRUGI DZIEŃ

Sejm rozpoczął pracę nad Konstytucją Biznesu

Posłowie przeprowadzili I czytanie pakietu pięciu projektów ustaw określonych mianem Konstytucji Biznesu. Regulacje stanowią największą od 30 lat reformę prawa gospodarczego, a ich zasadniczym celem jest zapewnienie przejrzystych i stabilnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wzmocnienie gwarancji wolności i praw przedsiębiorców. Projekt ustawy - Prawo przedsiębiorców -  wprowadza m.in. katalog zasad regulujących relacje biznesu z państwem. Kolejna propozycja to pas startowy dla nowych firm, na który składają się dwa rozwiązania - tzw. działalność nierejestrowa (działalność o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji firmy) i ulga na start (sześć miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców), mająca przynieść prawie 8 mld zł oszczędności dla firm w ciągu 10 lat. Za zgodą przedsiębiorcy, niektóre proste sprawy urzędowe będzie można załatwiać np. przez telefon czy e-mail. Urząd będzie mógł w ten sposób szybko poinformować np. o konieczności doniesienia załączników czy o gotowych do odbioru dokumentach. Numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu - podstawowym numerem identyfikującym przedsiębiorcę ma być NIP. Projekt umożliwia też bardziej elastyczne zawieszanie działalności gospodarczej - na dłuższy okres niż obecne 24 miesiące lub na czas nieokreślony.

Na straży praw przedsiębiorców zagwarantowanych w Konstytucji Biznesu będzie stał bezstronny i apolityczny Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (projekt ustawy o Rzeczniku MŚP) Będzie on mógł np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować, gdy prawa przedsiębiorców są łamane.

W skład KB wchodzi też projekt nowej ustawy poświęconej zasadom udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce. Do tej pory regulacje te były niespójne i rozrzucone w trzech różnych ustawach, a teraz inwestorzy zagraniczni otrzymają jeden przejrzysty i kompleksowy akt prawny.

Pakiet Konstytucji Biznesu obejmuje też rozwiązania usprawniające funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który zostanie zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy.

Projekty ustaw zostały skierowane do Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji z zasięgnięciem opinii Komisji Gospodarki i Rozwoju. W dyskusji zgłoszono także wniosek o skierowanie projektów zarówno do Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji i Komisji Gospodarki i Rozwoju. Izba podejmie decyzję w głosowaniu.

Kontynuacja prac w II czytaniu nad projektami ustaw

Rządowy projekt ustawy o Służbie Ochrony Państwa ma na celu gruntowną modyfikację funkcjonowania służb pod względem organizacyjno-prawnym ze względu na zastrzeżenia i zaniedbania wykazane w audycie z grudnia 2015 r. oceniającym funkcjonowanie BOR. Projekt zakłada powstanie zupełnie nowej formacji ochronnej – Służby Ochrony Państwa. Nowym zadaniem SOP będzie rozpoznawanie i zapobieganie określonego rodzaju przestępstwom skierowanym przeciwko ochranianym  osobom i obiektom poprzez przyznanie jej funkcjonariuszom prawa do podejmowania określonych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Przewiduje się również rozszerzenie katalogu chronionych osób i obiektów. W związku z tym, że w dyskusji zgłoszono poprawki do projektu i wniosek o jego odrzucenie, dokument został skierowany ponownie do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Podstawowym celem rządowego projektu o zmianie ustawy - Kodeks karny jest pełna realizacja prawa do obrony koniecznej, szczególnie w sytuacji naruszenia tzw. „miru domowego”. Zgodnie z projektem nie zostanie ukarana osoba, która przekroczy granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierająca zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej będzie rażące. Do III czytania projektu ustawy posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Posłowie dyskutowali również nad nowelizacją Kodeksu postępowania karnego w zakresie dostosowania praw polskiego do  przepisów Unii Europejskiej. Zmiana polega na wprowadzeniu skutecznego systemu wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między państwami UE, jeśli chodzi o czynności dowodowo-dochodzeniowe przez możliwość wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego (END). Dzięki nowym przepisom polski sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze będzie mógł wystąpić z wnioskiem do innego państwa UE o przeprowadzenie dowodu znajdującego się w tym państwie. Analogicznie - państwa UE będą mogły występować do Polski o przeprowadzenie dowodu znajdującego się na terytorium naszego kraju. Do III czytania projektu ustawy posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie mają być opodatkowane akcyzą od 1 stycznia 2018 r. Oznacza to, że produkty te będą traktowane tak samo jak tradycyjne wyroby tytoniowe - zostaną objęte obowiązkiem banderolowania, potwierdzającym ich legalne pochodzenie oraz lepszą kontrolą państwa nad ich produkcją, przemieszczaniem się i sprzedażą. Sejm ponownie skierował projekt do Komisji Finansów Publicznych.

Kolejnym punktem obrad było II czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Projekt dotyczy ustawowego upoważnienia dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do wydawania rozporządzeń w sprawach pomocy publicznej udzielanej na projekty z sektora kultury realizowane na podstawie umowy między Unią Europejską a państwem członkowskim lub państwami członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA). Do III czytania projektu posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Poselski projekt ustawy o dotacji przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, dochody z inwestowania którego przeznaczone są na konserwację Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie ma pomóc w zapewnieniu stałej, profesjonalnej opieki nad Cmentarzem i zachowanymi na nim pomnikami nagrobnymi. Dzięki zaangażowaniu finansowemu Rzeczpospolita Polska uratuje materialną pamiątkę po eksterminowanej społeczności żydowskiej i potwierdzi swoją dotychczasową politykę ochrony pamięci ofiar II wojny światowej. Do III czytania projektu ustawy posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Posłowie wysłuchali informacji rządu w sprawie uzasadnienia dokonanych przez Ministra Sprawiedliwości zmian na stanowiskach prezesów sądów w okresie od wejścia w życie ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Przedstawiciele rządu odpowiadali na pytania posłów dotyczące m.in. nowego programu rządowego dla seniorów „Opieka 75 plus” oraz planów rozwoju Polskiej Marynarki Wojennej w oparciu o rodzimy przemysł.

Inne decyzje podjęte przez Sejm

Sejm w głosowaniu odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez premier Beatę Szydło.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

RETRANSMISJA 53 POSIEDZENIA SEJMU (DZIEŃ DRUGI)polityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-12-08 09:43:18
...

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Targi Kielce 2018

W ŚRODĘ 12 WRZEŚNIA POSŁOWIE WRACAJĄ PO PRZERWIE DO SWOICH ŁAW. PORZĄDEK OBRAD ZAWIERA SZEREG WAŻNYCH PROPOZYCJI NOWYCH PRZEPISÓW. WŚRÓD NICH M.IN. PROJEKT USTAWY O E-DOWODACH OSOBISTYCH, PROPOZYCJA REFORMY SYSTEMU DOWODZENIA ARMIĄ ORAZ PAKIET ZMIAN KORZYSTNYCH DLA ROLNIKÓW

MSPO 2018 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Poseł Wojciech Buczak

MSPO 2018 na 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego.

“Dobre zmiany” w kierunku wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego

Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło live stream z Wielkiej Defilady Niepodległości

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • DOŻYNKI PREZYDENCKIE W SPALE
  16 września 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale.
 • UROCZYSTE OTWARCIE SALI ORDERU ORŁA BIAŁEGO W PAŁACU PREZYDENCKIM
  12 września 2018 roku (środa) o godzinie. 10:30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystym otwarciu Sali Orderu Orła Białego.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W UROCZYSTYCH OBCHODACH 135-LECIA III GIMNAZJUM/II LO IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W KRAKOWIE
  W dniu 11 września 2018 roku (wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą weźmie udział w uroczystych obchodach 135-lecia III Gimnazjum/II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego, (ul. Sobieskiego 9 Kraków).
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W LEŻAJSKU
  11 września 2018 roku (wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się z mieszkańcami Leżajska (województwo podkarpackie).
 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA RP Z MAŁŻONKĄ W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII
  W dniach 18-23 sierpnia 2018 roku (sobota-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Australii i Nowej Zelandii.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv