53 POSIEDZENIE SEJMU - PODSUMOWANIE

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-12-08 17:30:32

REFORMA SĄDOWNICTWA, CZYLI NOWA USTAWA O SĄDZIE NAJWYŻSZYM I ZMIANY W USTAWIE O KRAJOWEJ RADZIE SĄDOWNICTWA, TO KLUCZOWE DECYZJE PODJĘTE PRZEZ POSŁÓW NA 53. POSIEDZENIU SEJMU. ISTOTNYM PUNKTEM OBRAD BYŁA TEŻ MAJĄCA UWOLNIĆ POLSKĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KONSTYTUCJA BIZNESU, NAD KTÓRĄ BĘDZIE TERAZ PRACOWAĆ KOMISJA NADZWYCZAJNA. IZBA ZDECYDOWAŁA TEŻ M.IN. O UTWORZENIU SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA – FORMACJI, KTÓRA ZASTĄPI BIURO OCHRONY RZĄDU.

53 POSIEDZENIE SEJMU - PODSUMOWANIE

Sejm uchwalił 11 ustaw i skierował je do Senatu

Ustawa o Sądzie Najwyższym zastąpi ustawę z 23 listopada 2002 r. o SN i wprowadza reformę struktury oraz zakresu kompetencji Sądu. Celem nowej ustawy jest zapewnienie realizacji zasady sprawiedliwości społecznej, transparentność działalności Sądu Najwyższego i odbudowanie zaufania między obywatelami i wymiarem sprawiedliwości. Wśród nowych rozwiązań jest m.in. skarga nadzwyczajna - instytucja korygująca prawomocne orzeczenia sądowe (od 1997 r.). To także regulacje dotyczące udziału ławników w pracach SN. W ustawie ujęto też przepisy zwiększające efektywność postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, a także poddanie ich ocenie osób niepochodzących z tego środowiska zawodowego. Ustawa przewiduje również m.in. wyodrębnienie dwóch nowych Izb Sądu Najwyższego: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarnej.

Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wprowadza zmiany, według których 15 członków tego gremium spośród sędziów wybierał będzie Sejm. Poza grupą 25 sędziów podmiotem uprawnionym do zgłoszenia kandydata będzie także grupa co najmniej dwóch tys. obywateli. Każdy klub poselski będzie wskazywać nie więcej niż 9 kandydatów. Sejm będzie ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów, głosując na ustaloną przez właściwą sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której znajdzie się co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W razie niemożności wyboru większością 3/5 byłoby przeprowadzane głosowanie na tę samą listę, lecz bezwzględną większością głosów. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego nowe przepisy przewidują odstąpienie od wyboru członków Rady, którzy są sędziami, na indywidualne kadencje – będą wybierani na wspólną 4-letnią kadencję. Nowelizacja ma również na celu poprawę reprezentatywności KRS przez zwiększenie udziału w niej sędziów niższych szczebli instancyjnych, a także większą transparentność prac Rady.

W ustawie o drogach publicznych Sejm wprowadził zmiany mające na celu określenie statusu dróg o znaczeniu obronnym i usprawnienie procesu inwestycji na tych drogach. Nowelizacja umożliwi wykorzystanie na potrzeby obrony państwa wszystkich kategorii dróg publicznych lub ich odcinków niezbędnych do zabezpieczenia potrzeb transportowych Sił Zbrojnych RP i NATO.

Druga nowelizacja ustawy o drogach publicznych dotyczy przeniesienia zadań związanych z poborem opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach krajowych od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Proponowane rozwiązania mają zapewnić ciągłość działania Krajowego Systemu Poboru Opłat oraz przyczynić się do optymalizacji kosztów jego funkcjonowania. Mają także wzmocnić nadzór ministra infrastruktury nad organem realizującym pobór opłat na drogach zarządzanych przez państwo.

Znowelizowano również Prawo restrukturyzacyjne oraz Kodeks postępowania administracyjnego. Celem nowelizacji jest ułatwienie udzielania pomocy publicznej na restrukturyzację małych i średnich przedsiębiorstw. Nowe regulacje m.in. dostosowują przepisy do warunków sformułowanych przez Komisję Europejską w procedurze notyfikacji „Programu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorców”.

Nowelizacja ustawy okołobudżetowej na rok 2017 umożliwia sfinansowanie istotnych zadań publicznych. Dzięki nowelizacji Narodowy Fundusz Zdrowia otrzyma z budżetu państwa dotację na finansowanie świadczeń gwarantowanych, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych. Ponadto ustawa m.in. umożliwia zasilenie Funduszu Termomodernizacji i Remontów i przyznaje dodatkowe środki dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę pomocy finansowej dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r.

Rozszerzenia granic obrony koniecznej w sytuacji naruszenia tzw. „miru domowego” dotyczy przyjęta podczas 53. posiedzenia Sejmu nowelizacja Kodeksu karnego. Nie będzie karane przekroczenie granic obrony koniecznej przy odpieraniu bezprawnego wdarcia się do mieszkania, lokalu, domu albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej będzie rażące.

Sejm znowelizował Kodeks postępowania karnego w zakresie dostosowania prawa do  przepisów UE. Zmiana polega na wprowadzeniu skutecznego systemu wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między państwami UE, jeśli chodzi o czynności dowodowo-dochodzeniowe przez możliwość wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego. Polski sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze będzie mógł wystąpić z wnioskiem do innego państwa UE o przeprowadzenie dowodu znajdującego się w tym państwie. Analogicznie - państwa UE będą mogły występować do Polski o przeprowadzenie dowodu znajdującego się na terytorium naszego kraju.

Posłowie zdecydowali, że powstanie nowa formacja ochronna – Służba Ochrony Państwa (SOP), która zastąpi Biuro Ochrony Rządu. SOP będzie odpowiedzialna za ochronę osób i obiektów o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania państwa. Komendant SOP będzie miał status centralnego organu administracji rządowej. SOP uzyska możliwość pracy operacyjno-rozpoznawczej. W uzasadnionych przypadkach Służba Ochrony Państwa będzie mogła korzystać z pomocy innych formacji, m.in. Policji, Straży Granicznej czy Żandarmerii Wojskowej.

Sejm przyjął ustawę o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego. Chodzi o środki w kwocie 100 mln zł na konserwację Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie, które mają pomóc w zapewnieniu stałej, profesjonalnej opieki nad tą nekropolią. Dzięki zaangażowaniu finansowemu Rzeczpospolita Polska uratuje materialną pamiątkę po eksterminowanej społeczności żydowskiej i potwierdzi swoją dotychczasową politykę ochrony pamięci ofiar II wojny światowej.

Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dotyczy ustawowego upoważnienia dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do wydawania rozporządzeń w sprawach pomocy publicznej udzielanej na projekty z sektora kultury realizowane na podstawie umowy między UE a państwem członkowskim lub państwami członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu.

Ustawy przekazane do podpisu prezydenta

Wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego ma służyć ustawa o rynku mocy, która wprowadza dwutowarowy rynek energii elektrycznej. Towarami będą zarówno energia, jak i gotowość do jej dostarczania. Moce wymagane do pokrycia szczytowego zapotrzebowania odbiorców, powiększonego o wymaganą nadwyżkę mocy w systemie elektroenergetycznym, mają być kontraktowane w aukcjach, w których dostawcy mocy oferowaliby operatorowi systemu przesyłowego tzw. obowiązek mocowy na okres dostaw.

Ustawa okołobudżetowa na 2018 r. jest ściśle związana z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Zawarte w niej przepisy odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację. Ustawa zakłada rozwiązania w kilku sektorach: Finansów Publicznych, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 Pozostałe decyzje podjęte przez Sejm

Sejm w głosowaniu odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez premier Beatę Szydło.

Posłowie zdecydowali o skierowaniu do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji tzw. Konstytucji Biznesu, czyli rządowego pakietu pięciu ustaw, który stanowi największą od 30 lat reformę prawa gospodarczego. Ma uwolnić polską przedsiębiorczość i będzie fundamentem dla wszystkich innych proprzedsiębiorczych aktywności rządu. Zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która dzisiaj jest centralnym aktem prawa gospodarczego.

Filarem Konstytucji Biznesu jest projekt Prawa przedsiębiorców (druk nr 2051), który m.in. wprowadza katalog zasad regulujących relacje biznesu z państwem (np.: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, zasada proporcjonalności). Kolejna propozycja to pas startowy dla nowych firm, na który składają się dwa rozwiązania – tzw. działalność nierejestrowa (działalność o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji firmy) i ulga na start (6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców), mająca przynieść prawie 8 mld zł oszczędności dla firm w ciągu 10 lat. Za zgodą przedsiębiorcy, niektóre proste sprawy urzędowe będzie można załatwiać np. przez telefon czy e-mail. Urząd będzie mógł w ten sposób szybko poinformować np. o konieczności doniesienia załączników czy o gotowych do odbioru dokumentach. Numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu - podstawowym numerem identyfikującym przedsiębiorcę ma być NIP. Projekt umożliwia też bardziej elastyczne zawieszanie działalności gospodarczej - na dłuższy okres niż obecne 24 miesiące lub na czas nieokreślony.

Na straży praw przedsiębiorców zagwarantowanych w Konstytucji Biznesu będzie stał bezstronny i apolityczny Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (projekt ustawy o Rzeczniku MŚP - druk nr 2052). Będzie on mógł np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować, gdy prawa przedsiębiorców są łamane.

W skład Konstytucji Biznesu wchodzi też projekt nowej ustawy poświęconej zasadom udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce (druk nr 2054). Do tej pory regulacje te były niespójne i rozrzucone w trzech różnych ustawach, a teraz inwestorzy zagraniczni otrzymają jeden przejrzysty i kompleksowy akt prawny.

Pakiet Konstytucji Biznesu obejmuje też rozwiązania usprawniające funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który zostanie zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (projekt ustawy o CEIDG i PIP z druku nr 2053). Wdrożenie do systemu prawnego rozwiązań przewidzianych w Konstytucji Biznesu zapewnia projekt przepisów wprowadzających zawarty w druku nr 2055.

W Komisji Ustawodawczej rozpatrywany będzie poselski projekt nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (druk nr 2033) zawiera propozycję nowelizacji ustawy z 9 marca 2017 r. Główne cele projektu to: przeciwdziałanie przewlekłości postępowań przed Komisją ds. usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Komisją Weryfikacyjną), zwiększenie dostępu Komisji do potrzebnych dokumentów i wprowadzenie mobilizujących kar pieniężnych.

Z kolei rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2056) będzie procedowany w Komisji Finansów Publicznych. Celem proponowanych przepisów jest realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 czerwca 2015 w sprawie C-678/13 Komisja Europejska przeciwko Polsce. W wyroku orzeczono brak możliwości zastosowania przez Rzeczpospolitą Polską obniżonej stawki VAT do dostaw niektórych towarów związanych z ochroną zdrowia w zakresie, w jakim dotychczasowo regulowała to polska ustawa.

Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1963) płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie mają być opodatkowane akcyzą. Oznacza to, że produkty te będą traktowane tak samo jak tradycyjne wyroby tytoniowe - zostaną objęte obowiązkiem banderolowania, potwierdzającym ich legalne pochodzenie oraz lepszą kontrolą państwa nad ich produkcją, przemieszczaniem się i sprzedażą. Do końca 2018 r. stosowana ma być zerowa stawka akcyzy. W związku ze zgłoszonymi w II czytaniu poprawkami Sejm ponownie skierował projekt do Komisji Finansów Publicznych.

Do Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejm skierował rządowy projekt z druku nr 1995, który w pierwszym czytaniu uzasadnił wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj. Projekt zakłada skrócenie z 50 do 10 lat czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej i płacowej zleceniobiorców. Dane niezbędne do przyznania pracownikom i zleceniobiorcy świadczeń emerytalnych i rentowych oraz ustalenia ich wysokości będą przekazane do ZUS. Fakultatywnie pracodawca będzie mógł prowadzić i przechowywać dokumentację pracowniczą również w postaci elektronicznej. Zmiany mają przyspieszyć proces opracowania dokumentów, skrócić czas przeszukiwania akt, poprawić jakość dokumentacji i zredukować koszty przechowywania.

Inne dokumenty rozpatrzone przez Sejm

Sejm przeprowadził dyskusję nad przedstawionymi przez Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca sprawozdaniami dotyczącymi przestrzegania praw pacjenta w Polsce w 2015 i 2016 r. (druki 776 i 1801). Stanowisko Komisji Zdrowia, która zarekomendowała przyjęcie dokumentów, zaprezentowała poseł Katarzyna Czochara. Sejm przychylił się do rekomendacji komisji.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Posłowie wysłuchali informacji rządu w sprawie uzasadnienia dokonanych przez Ministra Sprawiedliwości zmian na stanowiskach prezesów sądów w okresie od wejścia w życie ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Przedstawiciele rządu odpowiadali na pytania posłów dotyczące m.in. nowego programu rządowego dla seniorów „Opieka 75 plus” oraz planów rozwoju Polskiej Marynarki Wojennej w oparciu o rodzimy przemysł.

Zdjęcia: Rafał Zambrzycki

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU

ARCHIWUM POSIEDZENIA SEJMU
DZIEŃ 1 | DZIEŃ 2 | DZIEŃ 3polityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-12-08 17:30:32
...

Wywiad z Panem Senatorem Janem Żarynem.

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Nastawienie społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Problemy z władzami SLD w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Żołnierze wyklęci i sprzeczne informacje podawane w różnych mediach. Polska i jej historia oraz problemy uporania się z własną historią. Brak powstania dużego środowiska politycznego związanego z emigracją narodową w latach dziewięćdziesiątych.

W ŚRODĘ 5 GRUDNIA O GODZ. 10.00 ROZPOCZNIE SIĘ 73. POSIEDZENIE SEJMU. POSŁOWIE BĘDĄ PRACOWAĆ M.IN. NAD POPRAWĄ DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, PRZYZNANIEM ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH SYBIRAKOM ORAZ WSPIERANIEM RODZIN, TAK ABY MNIEJ DZIECI TRAFIAŁO DO INSTYTUCJI PIECZY ZASTĘPCZEJ. POSIEDZENIE POTRWA TRZY DNI, IZBA OBRADOWAĆ BĘDZIE DO PIĄTKU 7 GRUDNIA

CHINY POZYSKAŁY KLUCZOWE OPROGRAMOWANIE DO ZOBRAZOWANIA POLA WALKI WYKORZYSTYWANE W USA, NATO I … POLSCE (?)

RÓWNOLEGŁE ŚCIEŻKI POZYSKIWANIA UZBROJENIA I ROZWOJU WŁASNYCH WERSJI

CO DALEJ ZA WSCHODNIĄ GRANICĄ POLSKI: KRAJE BAŁTYCKIE, UKRAINA?

WYZWANIA I NIEPEWNOŚCI ZWIĄZANE Z UTWORZENIEM AMERYKAŃSKICH BAZ W POLSCE

MINISTER BŁASZCZAK PORZĄDKUJE PROGRAM MODERNIZACJI TECHNICZNEJ

Sejm RP

 • roczystość odbyła się we wtorek w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestniczył w niej marszałek Sejmu Marek Kuchciński, a umowę o współprowadzeniu Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu oraz listu intencyjnego w sprawie organizacji Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie, parafowali wicepremier Piotr Gliński oraz marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.
 • We wtorek w Sejmie odbyło się spotkanie opłatkowe marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z pracownikami Kancelarii. Marszałek Sejmu wyraził wdzięczność za pracę i wysiłek wszystkich pracowników w mijającym roku. - To praca w najważniejszej z instytucji państwa polskiego, która obsługuje posłów reprezentujących cały naród - powiedział Marek Kuchciński, życząc jednocześnie wszystkim zebranym wszystkiego najlepszego na Święta Bożego Narodzenia oraz sukcesów w Nowym Roku. W spotkaniu wzięli udział także wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki oraz szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska wraz z zastępcami.
 • W corocznym Zgromadzeniu, które odbyło się we wtorek w Warszawie, udział wzięli m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, parlamentarzyści oraz ministrowie z Kancelarii Prezydenta i Premiera. Uczestnicy spotkania podsumowali rok działalności tego konstytucyjnego organu.
 • W Słupsku odbyła się w poniedziałek ceremonia pogrzebowa śp. poseł Jolanty Szczypińskiej. Parlamentarzystce w ostatniej drodze towarzyszyli najważniejsi urzędnicy państwowi i politycy, m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicemarszałkowie Sejmu Ryszard Terlecki i Beata Mazurek, szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska oraz posłowie, ministrowie, samorządowcy i setki mieszkańców Słupska.
 • W środę 19 grudnia marszałek Sejmu Marek Kuchciński odbędzie oficjalną wizytę na Litwie. Polską delegację będzie gościł Viktoras Pranckietis, przewodniczący Seimasu Republiki Litewskiej. Głównym punktem będzie uroczyste otwarcie wystawy w I Gmachu Sejmowym litewskiego parlamentu - Polska. Tradycje parlamentaryzmu do 1791 r.- poświęconej 550-tej rocznicy polskiego parlamentaryzmu.

Prezydent RP

 • Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą przyjęli od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju. - Przez obecność tego światełka Pałac Prezydencki staje się cieplejszy i bardziej świetlisty – podkreślił Andrzej Duda.
 • Zmarł Kazimierz Kutz - wybitny reżyser filmowy i teatralny, twórca spektakli Teatru Telewizji, pedagog. Wspierał działania opozycji demokratycznej w PRL, internowany w stanie wojennym, po 1989 roku był wicemarszałkiem Senatu RP, senatorem i posłem.
 • Prezydent Andrzej Duda zaprosił dziś Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego na spotkanie, którego celem było pozyskanie informacji nt. opłat za energię elektryczną w 2019 r. Prezydent uzyskał zapewnienie, że ceny energii w 2019 roku nie wzrosną.
 • Punktami odniesienia dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego są nie tylko normy konstytucji, lecz także wartości i zasady, na których ustawa zasadnicza się opiera – zaznaczał Prezydent Duda na publicznym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK.
 • Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczącą powrotu do pełnienia urzędu przez sędziów SN i NSA, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PRZEZ PREZYDENTA RP ZASŁUŻONYM DLA NIEPODLEGŁEJ MEDALI STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI
  12 grudnia 2018 roku (środa) o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy Zasłużonym dla Niepodległej, Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości.
 • UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PRZEZ PREZYDENTA RP MEDALI ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ
  11 grudnia 2018 roku (wtorek) o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości wręczenia Medali za Ofiarność i Odwagę.
 • PREZYDENT RP NA UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA PODCHORĄŻEGO
  29 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 17:00 na dziedzińcu Belwederu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda weźmie udział w uroczystym apelu z okazji Dnia Podchorążego. Prezydent RP wręczy także akty mianowania na stopnie generalskie oficerom Wojska Polskiego.
 • OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM PARY PREZYDENCKIEJ
  11 listopada 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w obchodach Święta Niepodległości.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W WERNISAŻU WYSTAWY ZNAKI WOLNOŚCI. O TRWANIU POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ
  9 listopada 2018 roku (piątek) w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystości otwarcia wystawy Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv