53 POSIEDZENIE SEJMU - PODSUMOWANIE

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-12-08 18:30:32

REFORMA SĄDOWNICTWA, CZYLI NOWA USTAWA O SĄDZIE NAJWYŻSZYM I ZMIANY W USTAWIE O KRAJOWEJ RADZIE SĄDOWNICTWA, TO KLUCZOWE DECYZJE PODJĘTE PRZEZ POSŁÓW NA 53. POSIEDZENIU SEJMU. ISTOTNYM PUNKTEM OBRAD BYŁA TEŻ MAJĄCA UWOLNIĆ POLSKĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KONSTYTUCJA BIZNESU, NAD KTÓRĄ BĘDZIE TERAZ PRACOWAĆ KOMISJA NADZWYCZAJNA. IZBA ZDECYDOWAŁA TEŻ M.IN. O UTWORZENIU SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA – FORMACJI, KTÓRA ZASTĄPI BIURO OCHRONY RZĄDU.

53 POSIEDZENIE SEJMU - PODSUMOWANIE

Sejm uchwalił 11 ustaw i skierował je do Senatu

Ustawa o Sądzie Najwyższym zastąpi ustawę z 23 listopada 2002 r. o SN i wprowadza reformę struktury oraz zakresu kompetencji Sądu. Celem nowej ustawy jest zapewnienie realizacji zasady sprawiedliwości społecznej, transparentność działalności Sądu Najwyższego i odbudowanie zaufania między obywatelami i wymiarem sprawiedliwości. Wśród nowych rozwiązań jest m.in. skarga nadzwyczajna - instytucja korygująca prawomocne orzeczenia sądowe (od 1997 r.). To także regulacje dotyczące udziału ławników w pracach SN. W ustawie ujęto też przepisy zwiększające efektywność postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, a także poddanie ich ocenie osób niepochodzących z tego środowiska zawodowego. Ustawa przewiduje również m.in. wyodrębnienie dwóch nowych Izb Sądu Najwyższego: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarnej.

Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wprowadza zmiany, według których 15 członków tego gremium spośród sędziów wybierał będzie Sejm. Poza grupą 25 sędziów podmiotem uprawnionym do zgłoszenia kandydata będzie także grupa co najmniej dwóch tys. obywateli. Każdy klub poselski będzie wskazywać nie więcej niż 9 kandydatów. Sejm będzie ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów, głosując na ustaloną przez właściwą sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której znajdzie się co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W razie niemożności wyboru większością 3/5 byłoby przeprowadzane głosowanie na tę samą listę, lecz bezwzględną większością głosów. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego nowe przepisy przewidują odstąpienie od wyboru członków Rady, którzy są sędziami, na indywidualne kadencje – będą wybierani na wspólną 4-letnią kadencję. Nowelizacja ma również na celu poprawę reprezentatywności KRS przez zwiększenie udziału w niej sędziów niższych szczebli instancyjnych, a także większą transparentność prac Rady.

W ustawie o drogach publicznych Sejm wprowadził zmiany mające na celu określenie statusu dróg o znaczeniu obronnym i usprawnienie procesu inwestycji na tych drogach. Nowelizacja umożliwi wykorzystanie na potrzeby obrony państwa wszystkich kategorii dróg publicznych lub ich odcinków niezbędnych do zabezpieczenia potrzeb transportowych Sił Zbrojnych RP i NATO.

Druga nowelizacja ustawy o drogach publicznych dotyczy przeniesienia zadań związanych z poborem opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach krajowych od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Proponowane rozwiązania mają zapewnić ciągłość działania Krajowego Systemu Poboru Opłat oraz przyczynić się do optymalizacji kosztów jego funkcjonowania. Mają także wzmocnić nadzór ministra infrastruktury nad organem realizującym pobór opłat na drogach zarządzanych przez państwo.

Znowelizowano również Prawo restrukturyzacyjne oraz Kodeks postępowania administracyjnego. Celem nowelizacji jest ułatwienie udzielania pomocy publicznej na restrukturyzację małych i średnich przedsiębiorstw. Nowe regulacje m.in. dostosowują przepisy do warunków sformułowanych przez Komisję Europejską w procedurze notyfikacji „Programu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorców”.

Nowelizacja ustawy okołobudżetowej na rok 2017 umożliwia sfinansowanie istotnych zadań publicznych. Dzięki nowelizacji Narodowy Fundusz Zdrowia otrzyma z budżetu państwa dotację na finansowanie świadczeń gwarantowanych, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych. Ponadto ustawa m.in. umożliwia zasilenie Funduszu Termomodernizacji i Remontów i przyznaje dodatkowe środki dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę pomocy finansowej dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r.

Rozszerzenia granic obrony koniecznej w sytuacji naruszenia tzw. „miru domowego” dotyczy przyjęta podczas 53. posiedzenia Sejmu nowelizacja Kodeksu karnego. Nie będzie karane przekroczenie granic obrony koniecznej przy odpieraniu bezprawnego wdarcia się do mieszkania, lokalu, domu albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej będzie rażące.

Sejm znowelizował Kodeks postępowania karnego w zakresie dostosowania prawa do  przepisów UE. Zmiana polega na wprowadzeniu skutecznego systemu wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między państwami UE, jeśli chodzi o czynności dowodowo-dochodzeniowe przez możliwość wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego. Polski sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze będzie mógł wystąpić z wnioskiem do innego państwa UE o przeprowadzenie dowodu znajdującego się w tym państwie. Analogicznie - państwa UE będą mogły występować do Polski o przeprowadzenie dowodu znajdującego się na terytorium naszego kraju.

Posłowie zdecydowali, że powstanie nowa formacja ochronna – Służba Ochrony Państwa (SOP), która zastąpi Biuro Ochrony Rządu. SOP będzie odpowiedzialna za ochronę osób i obiektów o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania państwa. Komendant SOP będzie miał status centralnego organu administracji rządowej. SOP uzyska możliwość pracy operacyjno-rozpoznawczej. W uzasadnionych przypadkach Służba Ochrony Państwa będzie mogła korzystać z pomocy innych formacji, m.in. Policji, Straży Granicznej czy Żandarmerii Wojskowej.

Sejm przyjął ustawę o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego. Chodzi o środki w kwocie 100 mln zł na konserwację Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie, które mają pomóc w zapewnieniu stałej, profesjonalnej opieki nad tą nekropolią. Dzięki zaangażowaniu finansowemu Rzeczpospolita Polska uratuje materialną pamiątkę po eksterminowanej społeczności żydowskiej i potwierdzi swoją dotychczasową politykę ochrony pamięci ofiar II wojny światowej.

Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dotyczy ustawowego upoważnienia dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do wydawania rozporządzeń w sprawach pomocy publicznej udzielanej na projekty z sektora kultury realizowane na podstawie umowy między UE a państwem członkowskim lub państwami członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu.

Ustawy przekazane do podpisu prezydenta

Wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego ma służyć ustawa o rynku mocy, która wprowadza dwutowarowy rynek energii elektrycznej. Towarami będą zarówno energia, jak i gotowość do jej dostarczania. Moce wymagane do pokrycia szczytowego zapotrzebowania odbiorców, powiększonego o wymaganą nadwyżkę mocy w systemie elektroenergetycznym, mają być kontraktowane w aukcjach, w których dostawcy mocy oferowaliby operatorowi systemu przesyłowego tzw. obowiązek mocowy na okres dostaw.

Ustawa okołobudżetowa na 2018 r. jest ściśle związana z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Zawarte w niej przepisy odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację. Ustawa zakłada rozwiązania w kilku sektorach: Finansów Publicznych, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 Pozostałe decyzje podjęte przez Sejm

Sejm w głosowaniu odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez premier Beatę Szydło.

Posłowie zdecydowali o skierowaniu do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji tzw. Konstytucji Biznesu, czyli rządowego pakietu pięciu ustaw, który stanowi największą od 30 lat reformę prawa gospodarczego. Ma uwolnić polską przedsiębiorczość i będzie fundamentem dla wszystkich innych proprzedsiębiorczych aktywności rządu. Zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która dzisiaj jest centralnym aktem prawa gospodarczego.

Filarem Konstytucji Biznesu jest projekt Prawa przedsiębiorców (druk nr 2051), który m.in. wprowadza katalog zasad regulujących relacje biznesu z państwem (np.: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, zasada proporcjonalności). Kolejna propozycja to pas startowy dla nowych firm, na który składają się dwa rozwiązania – tzw. działalność nierejestrowa (działalność o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji firmy) i ulga na start (6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców), mająca przynieść prawie 8 mld zł oszczędności dla firm w ciągu 10 lat. Za zgodą przedsiębiorcy, niektóre proste sprawy urzędowe będzie można załatwiać np. przez telefon czy e-mail. Urząd będzie mógł w ten sposób szybko poinformować np. o konieczności doniesienia załączników czy o gotowych do odbioru dokumentach. Numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu - podstawowym numerem identyfikującym przedsiębiorcę ma być NIP. Projekt umożliwia też bardziej elastyczne zawieszanie działalności gospodarczej - na dłuższy okres niż obecne 24 miesiące lub na czas nieokreślony.

Na straży praw przedsiębiorców zagwarantowanych w Konstytucji Biznesu będzie stał bezstronny i apolityczny Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (projekt ustawy o Rzeczniku MŚP - druk nr 2052). Będzie on mógł np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować, gdy prawa przedsiębiorców są łamane.

W skład Konstytucji Biznesu wchodzi też projekt nowej ustawy poświęconej zasadom udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce (druk nr 2054). Do tej pory regulacje te były niespójne i rozrzucone w trzech różnych ustawach, a teraz inwestorzy zagraniczni otrzymają jeden przejrzysty i kompleksowy akt prawny.

Pakiet Konstytucji Biznesu obejmuje też rozwiązania usprawniające funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który zostanie zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (projekt ustawy o CEIDG i PIP z druku nr 2053). Wdrożenie do systemu prawnego rozwiązań przewidzianych w Konstytucji Biznesu zapewnia projekt przepisów wprowadzających zawarty w druku nr 2055.

W Komisji Ustawodawczej rozpatrywany będzie poselski projekt nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (druk nr 2033) zawiera propozycję nowelizacji ustawy z 9 marca 2017 r. Główne cele projektu to: przeciwdziałanie przewlekłości postępowań przed Komisją ds. usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Komisją Weryfikacyjną), zwiększenie dostępu Komisji do potrzebnych dokumentów i wprowadzenie mobilizujących kar pieniężnych.

Z kolei rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2056) będzie procedowany w Komisji Finansów Publicznych. Celem proponowanych przepisów jest realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 czerwca 2015 w sprawie C-678/13 Komisja Europejska przeciwko Polsce. W wyroku orzeczono brak możliwości zastosowania przez Rzeczpospolitą Polską obniżonej stawki VAT do dostaw niektórych towarów związanych z ochroną zdrowia w zakresie, w jakim dotychczasowo regulowała to polska ustawa.

Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1963) płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie mają być opodatkowane akcyzą. Oznacza to, że produkty te będą traktowane tak samo jak tradycyjne wyroby tytoniowe - zostaną objęte obowiązkiem banderolowania, potwierdzającym ich legalne pochodzenie oraz lepszą kontrolą państwa nad ich produkcją, przemieszczaniem się i sprzedażą. Do końca 2018 r. stosowana ma być zerowa stawka akcyzy. W związku ze zgłoszonymi w II czytaniu poprawkami Sejm ponownie skierował projekt do Komisji Finansów Publicznych.

Do Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejm skierował rządowy projekt z druku nr 1995, który w pierwszym czytaniu uzasadnił wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj. Projekt zakłada skrócenie z 50 do 10 lat czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej i płacowej zleceniobiorców. Dane niezbędne do przyznania pracownikom i zleceniobiorcy świadczeń emerytalnych i rentowych oraz ustalenia ich wysokości będą przekazane do ZUS. Fakultatywnie pracodawca będzie mógł prowadzić i przechowywać dokumentację pracowniczą również w postaci elektronicznej. Zmiany mają przyspieszyć proces opracowania dokumentów, skrócić czas przeszukiwania akt, poprawić jakość dokumentacji i zredukować koszty przechowywania.

Inne dokumenty rozpatrzone przez Sejm

Sejm przeprowadził dyskusję nad przedstawionymi przez Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca sprawozdaniami dotyczącymi przestrzegania praw pacjenta w Polsce w 2015 i 2016 r. (druki 776 i 1801). Stanowisko Komisji Zdrowia, która zarekomendowała przyjęcie dokumentów, zaprezentowała poseł Katarzyna Czochara. Sejm przychylił się do rekomendacji komisji.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Posłowie wysłuchali informacji rządu w sprawie uzasadnienia dokonanych przez Ministra Sprawiedliwości zmian na stanowiskach prezesów sądów w okresie od wejścia w życie ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Przedstawiciele rządu odpowiadali na pytania posłów dotyczące m.in. nowego programu rządowego dla seniorów „Opieka 75 plus” oraz planów rozwoju Polskiej Marynarki Wojennej w oparciu o rodzimy przemysł.

Zdjęcia: Rafał Zambrzycki

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU

ARCHIWUM POSIEDZENIA SEJMU
DZIEŃ 1 | DZIEŃ 2 | DZIEŃ 3polityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-12-08 18:30:32
...

WOTUM ZAUFANIA NOWEGO RZĄDU MATEUSZA MORAWIECKIEGO

PIĄTEK 15 GRUDNIA BYŁ CZWARTYM I OSTATNIM DNIEM 54. POSIEDZENIA IZBY. JEGO NAJWAŻNIEJSZYM PUNKTEM BYŁO WOTUM ZAUFANIA DLA RZĄDU MATEUSZA MORAWIECKIEGO POPRZEDZONE EXPOSÉ PREMIERA I DEBATĄ NAD WYSTĄPIENIEM PROGRAMOWYM NOWEGO SZEFA RADY MINISTRÓW. PONADTO POSŁOWIE PRACOWALI NAD ZMIANAMI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM ORAZ ZAJMOWALI SIĘ PRZEPISAMI DOPRECYZOWUJĄCYMI WYKONANIE USTAWY DEKOMUNIZACYJNEJ.

54 POSIEDZENIE SEJMU - PODSUMOWANIE

54 POSIEDZENIE SEJMU - PODSUMOWANIE

PIĄTEK 15 GRUDNIA BYŁ CZWARTYM I OSTATNIM DNIEM 54. POSIEDZENIA IZBY. JEGO NAJWAŻNIEJSZYM PUNKTEM BYŁO WOTUM ZAUFANIA DLA RZĄDU MATEUSZA MORAWIECKIEGO POPRZEDZONE EXPOSÉ PREMIERA I DEBATĄ NAD WYSTĄPIENIEM PROGRAMOWYM NOWEGO SZEFA RADY MINISTRÓW. PONADTO POSŁOWIE PRACOWALI NAD ZMIANAMI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM ORAZ ZAJMOWALI SIĘ PRZEPISAMI DOPRECYZOWUJĄCYMI WYKONANIE USTAWY DEKOMUNIZACYJNEJ.

Krótkie Informacje

 • SPOTKANIE NOWOROCZNE PARY PREZYDENCKIEJ Z KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM
  11 stycznia 2018 roku (czwartek) o godzinie 19:00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się Spotkanie Noworoczne Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym.
 • SPOTKANIE PREZYDENTA RP ZE ŚRODOWISKIEM SPORTOWYM Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  10 stycznia 2018 roku (środa) o godzinie 15:00 na Stadionie Narodowym w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w spotkaniu ze środowiskiem sportowym z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Al. Ks. J. Poniatowskiego 1).
 • CEREMONIA ZŁOŻENIA LISTÓW UWIERZYTELNIAJĄCYCH
  10 stycznia 2018 roku (środa) w godz. 11.00-13.15 w Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie przez ambasadorów: Królestwa Hiszpanii, Republiki Libańskiej, Zjednoczonej Republiki Tanzanii, Republiki Salwadoru, Republiki Nikaragui.
 • SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI INSTYTUCJI OBYWATELSKICH ORAZ ORGANIZATORAMI KAMPANII SPOŁECZNYCH
  8 stycznia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w spotkaniu przedstawicielami instytucji obywatelskich oraz organizatorami kampanii społecznych z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkania uczestnicy wysłuchają koncertu Orkiestry Wielkich Bębnów, która wybije Puls Niepodległości.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
  18 stycznia 2018 roku (czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Nowym Jorku w związku z udziałem w debacie otwartej wysokiego szczebla Rady Bezpieczeństwa ONZ pod przewodnictwem Kazachstanu. Debata stanowić będzie pierwszą okazję po objęciu członkostwa do zabrania przez Polskę głosu w Radzie Bezpieczeństwa na szczeblu głowy państwa.

Sejm RP

 • W poniedziałek 15 stycznia w godz. 8.00-17.00 w Sali Kolumnowej Sejmu zostaną podsumowane konsultacje społeczne pakietu zmian legislacyjnych, wdrażających Ogólne Rozporządzenie UE o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Cyfryzacji.
 • Informacja o pracach Sejmu podczas 51. posiedzenia oraz relacja z obchodów Narodowego Święta Niepodległości z udziałem Marszałka Sejmu to główne tematy ostatniego wydania "Kroniki Sejmowej". Oprócz tego w numerze także relacje ze spotkania Marszałka Sejmu z prezydentem Gruzji, z wizyty prezydenta Iranu w Sejmie oraz z posiedzenia prezydiów Sejmu i Rady Narodowej Republiki Słowackiej.
 • Ustawa budżetowa na 2018 r. została w czwartek przyjęta przez Sejm - teraz trafi ona pod obrady Senatu. - To bardzo dobry budżet, najlepszy jaki mogliśmy wypracować dla polskich rodzin, obywateli - mówił po głosowaniu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że „w 2018 r. dokonujemy zasadniczego przełomu po stronie podatkowej i tylko dzięki temu nasze zaplanowane deficyty są najniższe w historii ostatnich 28 lat”.
 • Dyskusja nad projektem ustawy budżetowej na 2018 rok, nowelizacja ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej przez III Rzeszę i ZSRR, przyjęcie poprawek Senatu dotyczących nowelizacji prawa wyborczego oraz rozpoczęcie prac nad projektem ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - to główne punkty wtorkowych i środowych prac Izby. Sejm uczcił również minutą ciszy pamięć zmarłego prof. Bogusława Banaszaka - konstytucjonalistę i sędziego Trybunału Stanu. W czwartek rozpoczęcie 56. posiedzenia. Zachęcamy do śledzenia relacji na sejmowych profilach w mediach społecznościowych.
 • W Sejmie została w środę otwarta wystawa „Historia 100-lecia Finlandii”. W uroczystości udział wzięły wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, ambasador Finlandii w Polsce Hanna Lehtinen oraz przewodnicząca Polsko-Fińskiej Grupy Parlamentarnej poseł Zofia Czernow.

Prezydent RP

 • Jeżeli przejdziemy na elektromobilność, będziemy w stanie zapewnić czystsze powietrze - podkreślił Prezydent RP Andrzej Duda, otwierając konferencję z cyklu "Technologie przyszłości". Jego zdaniem, na tym polu możemy też skutecznie konkurować z Zachodem.
 • Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych oraz zmianę ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.
 • - Wiele pokoleń, niezależnie od języka i wiary, wspólnie walczyło, by Polska była wolna i niepodległa - mówił Prezydent Andrzej Duda, wskazując, że dziś Polska zapewnia bezpieczeństwo, spokój i możliwość normalnego życia.
 • Stosunki polsko-żydowskie w kontekście obchodów rocznic uzyskania niepodległości przez Polskę i Izrael, były jednym z tematów rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z dyrektorem wykonawczym Komitetu Żydów Amerykańskich (AJC) Davidem Harrisem.
 • - Z Warszawy, stolicy Polski, pozdrawiam wszystkich zebranych dziś w Waszyngtonie – w biało-czerwonej Capital One Arena. Pozdrawiam Polonię, kibiców o polskich korzeniach i naszych amerykańskich przyjaciół - Prezydent RP Andrzej Duda.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv

NAJNOWSZE WIDEO