57 POSIEDZENIE SENATU IX KADENCJI

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-01-24 22:18:36

HARMONOGRAM OBRAD 57 POSIEDZENIA SEJMU RP W DNIU 25 STYCZNIA 2018 ROKU

57 POSIEDZENIE SENATU IX KADENCJI

 • 10:00 – 10:10 - Głosowania, w tym:
  - Rozstrzygnięcie punktów spornych
 • 10:10 – 11:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz (druk nr 2148) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 11:00 – 11:45 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej (druk nr 2201) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 11:45 – 13:45 - Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat osób, stowarzyszeń i ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania totalitarnych ustrojów państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół)
 • 13:45 – 15:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo przedsiębiorców (druki nr 2051 i 2187)
  - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druki nr 2052 i 2188)
  - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druki nr 2053 i 2189)
  - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2054 i 2190)
  - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druki nr 2055 i 2199) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji)
 • 15:45 – 16:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2067 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 16:30 – 17:45 - Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o Straży Marszałkowskiej (druki nr 1971 i 2195)
  - Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (druki nr 1972 i 2196) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji)
 • 17:45 – 18:45 - Sprawozdanie Komisji o:
  - poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
  - przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2009, 2112 i 2134) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (punkt sporny)
 • 18:45 - 19:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2179 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (punkt sporny)
 • 19:30 - 20:15 - Sprawozdanie Komisji o:
  - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
  - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druki nr 771, 806 i 993) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 20:15 – 21:00 - Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druki nr 2183, 2194 i 2206) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 21:00 – 21:30 - Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego (druki nr 2169 i 2175) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 21:30 – 22:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2192) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 22:30 – 23:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2191) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 23:30 – 23:45 - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2198 i ) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 23:45 – 00:00 - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (druki nr 2197 i 2202) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 00:00 – 01:00 - Ewentualne oświadczenia poselskie

TRANSMISJApolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-01-24 22:18:36
...

MOBILNE MUZEUM MULTIMEDIALNE PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM

UROCZYSTOŚCI ODSŁONIĘCIA POMNIKA ŚP. LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ W KRAŚNIKU. LIST PREZYDENTA ODCZYTAŁA MINISTER HALINA SZYMAŃSKA

WRESZCIE PRZEŁOM MON PODPISAŁ UMOWĘ NA DOSTAWĘ HMS C3IS JAŚMIN

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ JAK PRZEBIEGA ICH FORMOWANIE JAK WYGLĄDAJĄ SZKOLENIA I ILE RZECZYWIŚCIE KOSZTUJĄ

O co naprawdę chodzi przy “unifikacji” sprzętu wojskowego?

ARTUR KIELAK AIR SHOW 2018 POZNAŃ ŁAWICA

Sejm RP

Prezydent RP

 • Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Nowe przepisy zakładają usprawnienie prowadzenia dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym.
 • Prezydent Andrzej Duda podpisał 17 ustaw, w tym m.in.: nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską oraz o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej.
 • My, Polacy, naszego parlamentaryzmu nie otrzymaliśmy w darze, ani nikt nam go nie narzucił. On jest naszym własnym dziełem, owocem naszych decyzji i naszego trudu - mówił Prezydent Andrzej Duda w orędziu wygłoszonym przed Zgromadzeniem Narodowym.
 • Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustaw: o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; o finansach publicznych oraz nowelizację Kodeksu wyborczego.
 • – To dla mnie wielki zaszczyt i wielka radość – mówił Prezydent podczas uroczystości podpisania Ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nowe prawo umożliwi utworzenie studiów medycznych na UKSW.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • RADY OCHRONY PRACY O DZIAŁALNOŚCI PIP W 2017 ROKU
  We wtorek 17 lipca o godz. 11.00 w sali 118 w Sejmie odbędzie się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, na którym Rada przyjmie stanowisko w sprawie Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w ubiegłym roku. ROP zajmie się również materiałem przygotowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny, Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB oraz Państwową Inspekcję Pracy nt. oceny i ograniczania ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki o działaniu rakotwórczym i mutagennym.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W SZCZYCIE NATO W BRUKSELI
  W dniach 11-12 lipca 2018 roku (środa-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w Szczycie NATO w Brukseli.
 • BELWEDER – KONFERENCJA JAK UMIEJĘTNIE ZARZĄDZAĆ START-UPEM?
  11 lipca 2018 roku (środa) o godzinie 10:00 w Belwederze odbędzie się konferencja „Jak umiejętnie zarządzać start-upem? ”. Konferencja, współorganizowana przez Kancelarię Prezydenta RP i „Dziennik Gazetę Prawną”, jest jednym z elementów projektu „Startupy w Pałacu” – wydarzenia, którego celem jest wsparcie innowacyjnych polskich firm w poszukiwaniu możliwości rozwoju.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W OTWARCIU XI EDYCJI MARCIN GORTAT CAMP
  9 lipca 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00 w Łodzi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w otwarciu XI edycji letniego obozu Marcin Gortat Camp organizowanym przez Fundację Marcina Gortata MG13 „MIERZ WYSOKO” (Atlas Arena, ul. Bandurskiego 7).
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W XX ŚWIATOWYM ZJEŹDZIE KASZUBÓW
  7 lipca 2018 roku (sobota) w Luzinie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w XX Światowym Zjeździe Kaszubów (województwo pomorskie).

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv