58 POSIEDZENIE SEJMU

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-02-09 09:02:22

POSŁOWIE UCHWALILI OSIEM USTAW, PODJĘLI JEDNĄ UCHWAŁĘ I ROZPOCZĘLI PRACE NAD DZIEWIĘCIOMA PROJEKTAMI W I CZYTANIU. SEJM PODJĄŁ UCHWAŁĘ W SPRAWIE NEGOCJACJI ZASAD PROWADZENIA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ UNII EUROPEJSKIEJ PO 2020 R. ORAZ PRZYJĄŁ INFORMACJĘ RZĄDU O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W 2015 ORAZ W 2016 ROKU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

58 POSIEDZENIE SEJMU

Sejm uchwalił osiem ustaw. Będą teraz przedmiotem prac Senatu

Nowelizacja ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium. Nowe przepisy umożliwią wyposażenie żołnierzy tych wojsk stacjonujących w Polsce w broń i amunicję znajdującą się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

Sejm znowelizował też ustawę o pomocy społecznej. Nowelizacja zakłada wprowadzenie dodatkowego typu placówki: schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Posłowie uchwalili ustawę przewidującą powołanie Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Jego celem będzie przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia wspólnej tradycji i wspieranie dwustronnej kooperacji naukowej.

Znowelizowano ustawę o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowela wprowadza m.in. zmiany dotyczące zasad wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem. Proponowane zmiany mają np. pozwolić gminom ubiegać się o dofinansowanie bez dotychczasowego warunku wydzielenia z gminnego zasobu odpowiedniej liczby lokali socjalnych, a w rezultacie mają być wsparciem mieszkaniowym dla osób o niskich i średnich dochodach.

Dzięki noweli ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, dzieci przebywające wraz z matkami więzionymi za działalność opozycyjną w PRL, będą mogły otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie od Skarbu Państwa.

Sejm wyraził zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP tzw. poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.

Posłowie przyjęli ustawę o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r. Ustawa dotyczy rozwiązania umowy intra-EU BIT pomiędzy Polską a Danią, co ma doprowadzić do zgodności z prawem UE stosunki polsko-duńskie w zakresie współpracy gospodarczej.

Znowelizowano ustawę o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Przyjęte rozwiązania pozwolą wypełnić w całości zobowiązania Polski wynikające z prawa UE w zakresie zgłaszania i rejestracji upraw GMO.

Początek prac parlamentarnych. I czytania projektów

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zapewni realizację drugiego etapu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Jego podstawowym zadaniem jest wspieranie rodzin z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności wychowujących niepełnosprawne dzieci. Zaproponowano m.in. regulacje, które będą wspierać byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym, dzięki udziałowi w zorganizowanej formie rehabilitacji. Wprowadzone zostaną też elastyczne formy zatrudnienia. Sejm skierował projekt do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

Sejm rozpoczął prace nad nowelizacją Kodeksu karnego, którego celem jest zaostrzenie kar za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym i zwiększenie ochrony ofiar gwałtów. Projekt wprowadza m.in. karę dożywocia dla osoby, która na skutek gwałtu doprowadzi do śmierci ofiary. Wobec sprawcy zabójstwa, w związku ze zgwałceniem dziecka poniżej 15 lat, sąd - wymierzając karę dożywotniego pozbawienia wolności - będzie mógł wyłączyć w ogóle możliwość uzyskania warunkowego zwolnienia z więzienia. Ponadto projekt zaostrza kary za gwałt ze szczególnym okrucieństwem (obecnie od 5 do 15 lat pozbawienia wolności), a po zmianach również 25 lat więzienia. Z kolei gwałt na dziecku poniżej 15. roku życia będzie podlegać karze od 5 (dziś od 3) do 15 lat albo nawet 25 lat pozbawienia wolności. Przy dodatkowo obciążających okolicznościach, takich jak np. szczególne okrucieństwo, kara będzie odpowiednio zwiększona, aż do dożywocia - bez możliwości warunkowego zwolnienia. Rządowy projekt wprowadza też m.in. zwielokrotnione kary dla gwałcicieli-recydywistów. Projekt zostanie teraz rozpatrzony w Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

Projekt nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej zakłada zmianę systemu naboru oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy. Projekt przewiduje utworzenie uczelni SW, wzorowanej na rozwiązaniach stosowanych w Wojsku Polskim, Policji czy w Państwowej Straży Pożarnej, która będzie kształcić przyszłe kadry dla potrzeb więziennictwa. Głównym celem projektowanych zmian jest poprawa jakości kształcenia funkcjonariuszy i pracowników SW oraz doboru optymalnych kandydatów do służby. Sejm skierował projekt do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Podstawowym celem rządowej propozycji zmian w ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy). Projekt zostanie teraz rozpatrzony w Komisji Finansów Publicznych oraz w Komisji Infrastruktury.

W projekcie nowelizacji Kodeksu wykroczeń proponuje się zmianę ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, ze zm.; dalej jako: kw). Zmodyfikowane mają zostać dwa przepisy: art 130 § 1 kw i art. 147a § 1 kw w celu dostosowania ich do zasad prawidłowej legislacji. W art. 130 § l kw projekt zakłada usunięcie zawartego w tym przepisie odesłania do art. 120 kw dotyczącego przywłaszczenia drzewa leśnego. Natomiast w art. 147a § l kw zapis "prowadzenia zakładu leczniczego" ma zostać zmieniony na: "prowadzenia podmiotu leczniczego" oraz "prowadzenia działalności leczniczej". Art. 130 § 1 kw wyłącza stosowanie przepisu o kradzieży, kradzieży leśnej, paserstwie i zniszczeniu mienia, jeżeli przedmiotem czynu jest broń, amunicja, materiały lub przyrządy wybuchowe. Sejm skierował projekt do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia.

Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Nowe przepisy mają zapewnić większą przejrzystość i spójność prawa w obszarze usług płatniczych. Będą też podstawą do stworzenia jednolitego rynku płatności w UE. Chodzi o to, aby dokonywanie płatności transgranicznych było proste i bezpieczne, tak jak dokonywanie płatności krajowych w krajach członkowskich. Dyrektywa w znacznym stopniu wpłynie na kształt całego rynku usług płatniczych, a tym samym na działalność m.in. banków, instytucji płatniczych, podmiotów oferujących karty sklepowe i karty paliwowe oraz niezależnych operatorów bankomatów czy innych niebankowych dostawców usług płatniczych. Sejm skierował rządowy projekt do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia.

I czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 2212). Projekt wprowadza zasadę, zgodnie z którą na finansowanie ochrony zdrowia z budżetu państwa będą przeznaczane corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6,8% PKB z roku poprzedniego. Jednocześnie w projekcie zastrzeżono, że wielkość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018-2020 nie może być mniejsza niż: 5,2% z roku poprzedniego w 2018 r., 5,7% PKB z roku poprzedniego w 2019 r. oraz 6,2% PKB z roku poprzedniego w 2020 r. Uzasadnienie projektu przedstawił reprezentant Inicjatywy Ustawodawczej dr Tomasz Dybek. Sejm odrzucił wniosek PSL o niezwłoczne przejście do II czytania projektu. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Zdrowia.

I czytanie rządowego projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (druk nr 2232). Projekt kompleksowo reguluje zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w Polsce. Określa nowe zasady funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania w celu zapewnienia przejrzystości ich działania oraz odpowiedzialności wobec ich członków. Rozwiązania zawarte w projekcie mają dostosować polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (dyrektywa 2014/26/UE tzw. dyrektywa CRM). Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski. Decyzją Sejmu projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Kultury i Środków Przekazu.

I czytanie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druk nr 2233). Projekt dotyczy dostosowania europejskich regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do wymogów wynikających ze znowelizowanych zaleceń Financial Action Task Force, a także usprawnienie współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy jednostkami analityki finansowej państw członkowskich, jak również wypracowanie spójnej, unijnej polityki wobec państw trzecich. Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Walczak. Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji ds. Służb Specjalnych.

Uchwały podjęte przez Izbę

Sejm podjął uchwałę w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. W uchwale Sejm wspiera w negocjacjach z instytucjami unijnymi polskich negocjatorów w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 roku. Dokument zawiera priorytety Polski w tej kwestii.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Posłowie wysłuchali informacji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie działań służących odbudowie i rozwojowi kształcenia zawodowego przedstawionej przez sekretarz stanu Marzenę Machałek. Pytania posłów do przedstawicieli rządu dotyczyły m.in. postępu prac inwestycyjnych na S19 Via Carpatia oraz finansowania i rozwoju sieci środowiskowych domów samopomocy.

Inne decyzje podjęte przez Sejm

Sejm przyjął do wiadomości Informację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem Komisji oraz Informację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2016 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem Komisji. Obie Informacje przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU
DZIEŃ 1 | DZIEŃ 2 | DZIEŃ 3polityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-02-09 09:02:22
...

MOBILNE MUZEUM MULTIMEDIALNE PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM

UROCZYSTOŚCI ODSŁONIĘCIA POMNIKA ŚP. LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ W KRAŚNIKU. LIST PREZYDENTA ODCZYTAŁA MINISTER HALINA SZYMAŃSKA

WRESZCIE PRZEŁOM MON PODPISAŁ UMOWĘ NA DOSTAWĘ HMS C3IS JAŚMIN

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ JAK PRZEBIEGA ICH FORMOWANIE JAK WYGLĄDAJĄ SZKOLENIA I ILE RZECZYWIŚCIE KOSZTUJĄ

O co naprawdę chodzi przy “unifikacji” sprzętu wojskowego?

ARTUR KIELAK AIR SHOW 2018 POZNAŃ ŁAWICA

Sejm RP

Prezydent RP

 • Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Nowe przepisy zakładają usprawnienie prowadzenia dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym.
 • Prezydent Andrzej Duda podpisał 17 ustaw, w tym m.in.: nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską oraz o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej.
 • My, Polacy, naszego parlamentaryzmu nie otrzymaliśmy w darze, ani nikt nam go nie narzucił. On jest naszym własnym dziełem, owocem naszych decyzji i naszego trudu - mówił Prezydent Andrzej Duda w orędziu wygłoszonym przed Zgromadzeniem Narodowym.
 • Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustaw: o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; o finansach publicznych oraz nowelizację Kodeksu wyborczego.
 • – To dla mnie wielki zaszczyt i wielka radość – mówił Prezydent podczas uroczystości podpisania Ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nowe prawo umożliwi utworzenie studiów medycznych na UKSW.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • RADY OCHRONY PRACY O DZIAŁALNOŚCI PIP W 2017 ROKU
  We wtorek 17 lipca o godz. 11.00 w sali 118 w Sejmie odbędzie się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, na którym Rada przyjmie stanowisko w sprawie Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w ubiegłym roku. ROP zajmie się również materiałem przygotowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny, Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB oraz Państwową Inspekcję Pracy nt. oceny i ograniczania ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki o działaniu rakotwórczym i mutagennym.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W SZCZYCIE NATO W BRUKSELI
  W dniach 11-12 lipca 2018 roku (środa-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w Szczycie NATO w Brukseli.
 • BELWEDER – KONFERENCJA JAK UMIEJĘTNIE ZARZĄDZAĆ START-UPEM?
  11 lipca 2018 roku (środa) o godzinie 10:00 w Belwederze odbędzie się konferencja „Jak umiejętnie zarządzać start-upem? ”. Konferencja, współorganizowana przez Kancelarię Prezydenta RP i „Dziennik Gazetę Prawną”, jest jednym z elementów projektu „Startupy w Pałacu” – wydarzenia, którego celem jest wsparcie innowacyjnych polskich firm w poszukiwaniu możliwości rozwoju.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W OTWARCIU XI EDYCJI MARCIN GORTAT CAMP
  9 lipca 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00 w Łodzi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w otwarciu XI edycji letniego obozu Marcin Gortat Camp organizowanym przez Fundację Marcina Gortata MG13 „MIERZ WYSOKO” (Atlas Arena, ul. Bandurskiego 7).
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W XX ŚWIATOWYM ZJEŹDZIE KASZUBÓW
  7 lipca 2018 roku (sobota) w Luzinie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w XX Światowym Zjeździe Kaszubów (województwo pomorskie).

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv