58 POSIEDZENIE SEJMU

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-02-09 08:02:22

POSŁOWIE UCHWALILI OSIEM USTAW, PODJĘLI JEDNĄ UCHWAŁĘ I ROZPOCZĘLI PRACE NAD DZIEWIĘCIOMA PROJEKTAMI W I CZYTANIU. SEJM PODJĄŁ UCHWAŁĘ W SPRAWIE NEGOCJACJI ZASAD PROWADZENIA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ UNII EUROPEJSKIEJ PO 2020 R. ORAZ PRZYJĄŁ INFORMACJĘ RZĄDU O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W 2015 ORAZ W 2016 ROKU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

58 POSIEDZENIE SEJMU

Sejm uchwalił osiem ustaw. Będą teraz przedmiotem prac Senatu

Nowelizacja ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium. Nowe przepisy umożliwią wyposażenie żołnierzy tych wojsk stacjonujących w Polsce w broń i amunicję znajdującą się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

Sejm znowelizował też ustawę o pomocy społecznej. Nowelizacja zakłada wprowadzenie dodatkowego typu placówki: schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Posłowie uchwalili ustawę przewidującą powołanie Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Jego celem będzie przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia wspólnej tradycji i wspieranie dwustronnej kooperacji naukowej.

Znowelizowano ustawę o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowela wprowadza m.in. zmiany dotyczące zasad wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem. Proponowane zmiany mają np. pozwolić gminom ubiegać się o dofinansowanie bez dotychczasowego warunku wydzielenia z gminnego zasobu odpowiedniej liczby lokali socjalnych, a w rezultacie mają być wsparciem mieszkaniowym dla osób o niskich i średnich dochodach.

Dzięki noweli ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, dzieci przebywające wraz z matkami więzionymi za działalność opozycyjną w PRL, będą mogły otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie od Skarbu Państwa.

Sejm wyraził zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP tzw. poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.

Posłowie przyjęli ustawę o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r. Ustawa dotyczy rozwiązania umowy intra-EU BIT pomiędzy Polską a Danią, co ma doprowadzić do zgodności z prawem UE stosunki polsko-duńskie w zakresie współpracy gospodarczej.

Znowelizowano ustawę o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Przyjęte rozwiązania pozwolą wypełnić w całości zobowiązania Polski wynikające z prawa UE w zakresie zgłaszania i rejestracji upraw GMO.

Początek prac parlamentarnych. I czytania projektów

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zapewni realizację drugiego etapu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Jego podstawowym zadaniem jest wspieranie rodzin z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności wychowujących niepełnosprawne dzieci. Zaproponowano m.in. regulacje, które będą wspierać byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym, dzięki udziałowi w zorganizowanej formie rehabilitacji. Wprowadzone zostaną też elastyczne formy zatrudnienia. Sejm skierował projekt do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

Sejm rozpoczął prace nad nowelizacją Kodeksu karnego, którego celem jest zaostrzenie kar za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym i zwiększenie ochrony ofiar gwałtów. Projekt wprowadza m.in. karę dożywocia dla osoby, która na skutek gwałtu doprowadzi do śmierci ofiary. Wobec sprawcy zabójstwa, w związku ze zgwałceniem dziecka poniżej 15 lat, sąd - wymierzając karę dożywotniego pozbawienia wolności - będzie mógł wyłączyć w ogóle możliwość uzyskania warunkowego zwolnienia z więzienia. Ponadto projekt zaostrza kary za gwałt ze szczególnym okrucieństwem (obecnie od 5 do 15 lat pozbawienia wolności), a po zmianach również 25 lat więzienia. Z kolei gwałt na dziecku poniżej 15. roku życia będzie podlegać karze od 5 (dziś od 3) do 15 lat albo nawet 25 lat pozbawienia wolności. Przy dodatkowo obciążających okolicznościach, takich jak np. szczególne okrucieństwo, kara będzie odpowiednio zwiększona, aż do dożywocia - bez możliwości warunkowego zwolnienia. Rządowy projekt wprowadza też m.in. zwielokrotnione kary dla gwałcicieli-recydywistów. Projekt zostanie teraz rozpatrzony w Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

Projekt nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej zakłada zmianę systemu naboru oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy. Projekt przewiduje utworzenie uczelni SW, wzorowanej na rozwiązaniach stosowanych w Wojsku Polskim, Policji czy w Państwowej Straży Pożarnej, która będzie kształcić przyszłe kadry dla potrzeb więziennictwa. Głównym celem projektowanych zmian jest poprawa jakości kształcenia funkcjonariuszy i pracowników SW oraz doboru optymalnych kandydatów do służby. Sejm skierował projekt do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Podstawowym celem rządowej propozycji zmian w ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy). Projekt zostanie teraz rozpatrzony w Komisji Finansów Publicznych oraz w Komisji Infrastruktury.

W projekcie nowelizacji Kodeksu wykroczeń proponuje się zmianę ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, ze zm.; dalej jako: kw). Zmodyfikowane mają zostać dwa przepisy: art 130 § 1 kw i art. 147a § 1 kw w celu dostosowania ich do zasad prawidłowej legislacji. W art. 130 § l kw projekt zakłada usunięcie zawartego w tym przepisie odesłania do art. 120 kw dotyczącego przywłaszczenia drzewa leśnego. Natomiast w art. 147a § l kw zapis "prowadzenia zakładu leczniczego" ma zostać zmieniony na: "prowadzenia podmiotu leczniczego" oraz "prowadzenia działalności leczniczej". Art. 130 § 1 kw wyłącza stosowanie przepisu o kradzieży, kradzieży leśnej, paserstwie i zniszczeniu mienia, jeżeli przedmiotem czynu jest broń, amunicja, materiały lub przyrządy wybuchowe. Sejm skierował projekt do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia.

Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Nowe przepisy mają zapewnić większą przejrzystość i spójność prawa w obszarze usług płatniczych. Będą też podstawą do stworzenia jednolitego rynku płatności w UE. Chodzi o to, aby dokonywanie płatności transgranicznych było proste i bezpieczne, tak jak dokonywanie płatności krajowych w krajach członkowskich. Dyrektywa w znacznym stopniu wpłynie na kształt całego rynku usług płatniczych, a tym samym na działalność m.in. banków, instytucji płatniczych, podmiotów oferujących karty sklepowe i karty paliwowe oraz niezależnych operatorów bankomatów czy innych niebankowych dostawców usług płatniczych. Sejm skierował rządowy projekt do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia.

I czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 2212). Projekt wprowadza zasadę, zgodnie z którą na finansowanie ochrony zdrowia z budżetu państwa będą przeznaczane corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6,8% PKB z roku poprzedniego. Jednocześnie w projekcie zastrzeżono, że wielkość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018-2020 nie może być mniejsza niż: 5,2% z roku poprzedniego w 2018 r., 5,7% PKB z roku poprzedniego w 2019 r. oraz 6,2% PKB z roku poprzedniego w 2020 r. Uzasadnienie projektu przedstawił reprezentant Inicjatywy Ustawodawczej dr Tomasz Dybek. Sejm odrzucił wniosek PSL o niezwłoczne przejście do II czytania projektu. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Zdrowia.

I czytanie rządowego projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (druk nr 2232). Projekt kompleksowo reguluje zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w Polsce. Określa nowe zasady funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania w celu zapewnienia przejrzystości ich działania oraz odpowiedzialności wobec ich członków. Rozwiązania zawarte w projekcie mają dostosować polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (dyrektywa 2014/26/UE tzw. dyrektywa CRM). Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski. Decyzją Sejmu projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Kultury i Środków Przekazu.

I czytanie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druk nr 2233). Projekt dotyczy dostosowania europejskich regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do wymogów wynikających ze znowelizowanych zaleceń Financial Action Task Force, a także usprawnienie współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy jednostkami analityki finansowej państw członkowskich, jak również wypracowanie spójnej, unijnej polityki wobec państw trzecich. Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Walczak. Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji ds. Służb Specjalnych.

Uchwały podjęte przez Izbę

Sejm podjął uchwałę w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. W uchwale Sejm wspiera w negocjacjach z instytucjami unijnymi polskich negocjatorów w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 roku. Dokument zawiera priorytety Polski w tej kwestii.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Posłowie wysłuchali informacji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie działań służących odbudowie i rozwojowi kształcenia zawodowego przedstawionej przez sekretarz stanu Marzenę Machałek. Pytania posłów do przedstawicieli rządu dotyczyły m.in. postępu prac inwestycyjnych na S19 Via Carpatia oraz finansowania i rozwoju sieci środowiskowych domów samopomocy.

Inne decyzje podjęte przez Sejm

Sejm przyjął do wiadomości Informację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem Komisji oraz Informację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2016 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem Komisji. Obie Informacje przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU
DZIEŃ 1 | DZIEŃ 2 | DZIEŃ 3polityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-02-09 08:02:22
...

Wywiad z Panem Senatorem Janem Żarynem.

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Nastawienie społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Problemy z władzami SLD w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Żołnierze wyklęci i sprzeczne informacje podawane w różnych mediach. Polska i jej historia oraz problemy uporania się z własną historią. Brak powstania dużego środowiska politycznego związanego z emigracją narodową w latach dziewięćdziesiątych.

ISTNIEJE NIESTETY SZEREG PRZESŁANEK ŚWIADCZĄCYCH O UNIJNEJ SPOLEGLIWOŚCI WOBEC ROSJI, ALE SĄ GRANICE, KTÓRYCH NAWET TAK WIELKI KRAJ NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ.

MINISTER BŁASZCZAK PORZĄDKUJE PROGRAM MODERNIZACJI TECHNICZNEJ

Warsaw Security Forum 2018

JAŚMIN realna innowacyjność dla polskiej armii

CO DALEJ W RELACJACH NIEMIECKO-AMERYKAŃSKICH?

Sejm RP

Prezydent RP

 • – Dziś Polska jest suwerenna także dzięki Wam – podkreślał Prezydent podczas spotkania z parami z długoletnim pożyciem małżeńskim i ich rodzinami. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim odbyła się z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora.
 • Prezydent Andrzej Duda, który wziął udział w Gali z okazji Święta Kolejarza, podkreślał, że kolej to nie jest praca, kolej to jest służba, kolej to jest pasja, a także bardzo często hobby tych, którzy na kolei służą.
 • W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych Prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. – Nie mam wątpliwości, że to rozwiązanie będzie korzystne dla pracowników i dla naszej gospodarki – przekonywał Andrzej Duda.
 • Dla uczczenia Dnia Niepodległości Łotwy na fasadzie Pałacu Prezydenckiego w niedzielę po zmroku została wyświetlona flaga tego kraju.
 • Prezydent RP podpisał ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM PARY PREZYDENCKIEJ
  11 listopada 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w obchodach Święta Niepodległości.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W WERNISAŻU WYSTAWY ZNAKI WOLNOŚCI. O TRWANIU POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ
  9 listopada 2018 roku (piątek) w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystości otwarcia wystawy Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W SIEDZIBIE PGNIG SA W WARSZAWIE
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 08:00 w Muzeum Gazownictwa w Warszawie (ul. Kasprzaka 25), na terenie siedziby PGNiG SA, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w wydarzeniu gospodarczym, istotnym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.
 • CEREMONIA ZŁOŻENIA LISTÓW UWIERZYTELNIAJĄCYCH
  9 listopada 2018 roku (piątek) w godzinach 12:00-13:30 w Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie przez ambasadorów: Kanady, Państwa Kuwejtu, Republiki Włoskiej.
 • SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z SEKRETARZEM ENERGII USA
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzine 15:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyjmie w Pałacu Prezydenckim Sekretarza Energii USA Ricka Perry-ego.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv