60 POSIEDZENIE SEJMU PODSUMOWANIE

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-03-22 22:03:12

NAJWAŻNIEJSZYM PUNKTEM CZWARTKOWYCH BYŁ BLOK GŁOSOWAŃ. POSŁOWIE UCHWALILI DZIESIĘĆ USTAW, PODJĘLI DWIE UCHWAŁY I DOKONALI WYBORU UZUPEŁNIAJĄCEGO CZŁONKA TRYBUNAŁU STANU. SEJM PODJĄŁ UCHWAŁĘ W SPRAWIE POWOŁANIA ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I GRUZJI. IZBA PRZYJĘŁA TAKŻE UCHWAŁĘ UPAMIĘTNIAJĄCĄ HENRYKA SŁAWIKA.

60 POSIEDZENIE SEJMU PODSUMOWANIE

Uchwały podjęte przez Izbę
Sejm powołał uchwałą Zgromadzenie Parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji. Szczegóły w osobnym komunikacie

Posłowie w uchwale uczcili pamięć Henryka Sławika. Więcej w komunikacie

Ustawy uchwalone przez Sejm. Będą teraz przedmiotem prac Senatu
Izba znowelizowała ustawę o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę ws. usług płatniczych (tzw. dyrektywę PSD2). Nowe przepisy mają zapewnić większą przejrzystość i spójność prawa w tym obszarze. Założeniem wprowadzanych zmian jest rozwój obrotu bezgotówkowego i zwiększenie szybkości realizacji płatności przez użytkowników pieniądza bezgotówkowego.

Sejm uchwalił także przepisy umożliwiające skuteczne odzyskiwanie kwot transakcji płatniczych wykonanych z użyciem błędnych numerów rachunków płatniczych.

Posłowie przyjęli nowelę ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie funkcjonowania kolei i usunięcie barier przez uzupełnienie i doprecyzowanie przepisów dotyczących m.in . budowy tuneli kolejowych oraz działalności kolei turystycznych i historycznych.

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem zmian jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy). Poszerzenie obowiązującej ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów o nadzór nad przewozami kolejowymi i produktami leczniczymi ma prowadzić do uszczelnienia systemu podatkowego, a tym samym do zwiększenia wpływów budżetowych.

Dzięki noweli ustawy o radiofonii i telewizji m.in. od 2024 r. co najmniej połowa programów telewizyjnych będzie dostępna dla osób niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących oraz głuchoniewidomych.

Znowelizowano ustawę – Kodeks wykroczeń. Celem zmian jest dostosowanie niektórych artykułów do zasad prawidłowej legislacji.

Posłowie przyjęli zmiany w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Dostosowują one polskie regulacje do przepisów unijnych regulujących otwarcie rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego, zawartych w rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2016/2338.

Znowelizowano ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z nowymi przepisami wnioski o roszczenia od kombatantów i ich spadkobierców w sprawach o ochronę wizerunku RP lub Narodu Polskiego będą wolne od opłat sądowych.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Zmiany mają służyć poprawie funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i doprecyzowują przepisy odnoszące się do jego uczestników.

Sejm znowelizował ustawę o Służbie Więziennej. Nowelizacja zakłada zmianę systemu naboru oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Przewiduje się utworzenie uczelni Służby Więziennej, wzorowanej na rozwiązaniach stosowanych w Wojsku Polskim, Policji czy w Państwowej Straży Pożarnej, która będzie kształcić przyszłe kadry dla potrzeb więziennictwa. Głównym celem zmian jest poprawa jakości kształcenia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz doboru optymalnych kandydatów do służby.

Sejm zakończył parlamentarne prace i skierował następujące ustawy do podpisu Prezydenta:
Izba rozpatrzyła stanowisko Senatu do nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i Kodeksu cywilnego. Ustawa określa zasady wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem i jest elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego, przyjętego przez rząd we wrześniu 2016 r. Program koncentruje się na wsparciu mieszkaniowym kierowanym do osób o niskich i przeciętnych dochodach, które dotychczas nie mogły znaleźć mieszkania o dostępnym dla nich czynszu.

Posłowie rozpatrzyli stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie. Znowelizowana ustawa ma na celu wzmocnienie uprawnień właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich. Ustawa zakłada m.in. możliwość wystąpienia – przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętej obwodem łowieckim – do sądu z wnioskiem o ustanowienie na niej zakazu wykonywania polowania.

Sejm rozpatrzył senackie poprawki do nowelizacji  ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie modyfikowanych. Ustawa zakłada, że aby wpisać uprawę GMO do rejestru, trzeba będzie mieć zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości położonych w promieniu 30 km od granic zewnętrznych działki, na której planuje się uprawę GMO. Oprócz tego nowelizacja wymaga przygotowania dokumentacji, która potwierdzi, że uprawa GMO nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Należy również uzyskać opinię akceptującą zamiar uprawy, którą wydaje rada gmina, rada powiatu i sejmik województwa.

Posłowie rozpatrzyli poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Sejm rozpatrzył stanowisko Senatu ws. ustawy o komornikach sądowych. Nowa ustawa zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie ustroju i zasad pełnienia służby na stanowisku komornika sądowego.

Wybór uzupełniający członka Trybunału Stanu
Sejm dokonał wyboru prof. Czesława Pawła Kłaka na członka Trybunału Stanu.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących
Posłowie wysłuchali informacji Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie osób odbywających kary więzienia lub tymczasowo aresztowanych, które zostały uniewinnione, a także w sprawie zadośćuczynień za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Pytania posłów do przedstawicieli rządu dotyczyły m.in. problemów z utrzymaniem odpowiedniej jakości powietrza na terenie kraju, wpływu złej jakości paliw na stan środowiska i działań Ministerstwa Środowiska w uświadamianiu społeczeństwa w tym zakresie oraz funkcjonowania programu „Praca dla więźniów”.

Inne decyzje podjęte przez Sejm
Sejm wysłuchał sprawozdania Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku powoda Dawida Jackiewicza z dnia 12 września 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz.

Posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Macieja Wąsika z 12.09.2017r. uzupełnionego w dniu 20.10.2017r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Petru.

Sejm wysłuchał sprawozdania Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku z dnia 20 grudnia 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

RETRANSMISJA ARCHIWUM POSIEDZENIA SEJMU
DZIEŃ I | DZIEŃ II | DZIEŃ IIIpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-03-22 22:03:12
...

Wywiad z Panem Senatorem Janem Żarynem.

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Nastawienie społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Problemy z władzami SLD w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Żołnierze wyklęci i sprzeczne informacje podawane w różnych mediach. Polska i jej historia oraz problemy uporania się z własną historią. Brak powstania dużego środowiska politycznego związanego z emigracją narodową w latach dziewięćdziesiątych.

W ŚRODĘ 5 GRUDNIA O GODZ. 10.00 ROZPOCZNIE SIĘ 73. POSIEDZENIE SEJMU. POSŁOWIE BĘDĄ PRACOWAĆ M.IN. NAD POPRAWĄ DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, PRZYZNANIEM ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH SYBIRAKOM ORAZ WSPIERANIEM RODZIN, TAK ABY MNIEJ DZIECI TRAFIAŁO DO INSTYTUCJI PIECZY ZASTĘPCZEJ. POSIEDZENIE POTRWA TRZY DNI, IZBA OBRADOWAĆ BĘDZIE DO PIĄTKU 7 GRUDNIA

RÓWNOLEGŁE ŚCIEŻKI POZYSKIWANIA UZBROJENIA I ROZWOJU WŁASNYCH WERSJI

CO DALEJ ZA WSCHODNIĄ GRANICĄ POLSKI: KRAJE BAŁTYCKIE, UKRAINA?

WYZWANIA I NIEPEWNOŚCI ZWIĄZANE Z UTWORZENIEM AMERYKAŃSKICH BAZ W POLSCE

MINISTER BŁASZCZAK PORZĄDKUJE PROGRAM MODERNIZACJI TECHNICZNEJ

Warsaw Security Forum 2018

Sejm RP

 • W nawiązaniu dzisiejszego (15.12) artykułu w dzienniku "Super Express" CIS informuje, że harmonogram prac Izby jest przygotowywany z wyprzedzeniem i akceptowany przez Prezydium Sejmu. Przyjęty plan na 2019 r. nie oznacza, że nie odbędą się dodatkowe posiedzenia Sejmu, nieujęte w ustalonych terminach. Niewykluczone również, że posiedzenia potrwają dłużej niż wynikałoby to z zaakceptowanego kalendarza. Tego typu aktualizacje miały miejsce kilkukrotnie w 2018 r. - były one bezpośrednio związane z ilością materiału legislacyjnego, który trafia na Wiejską. Dodatkowo warto zauważyć, że praca posła nie jest związana tylko z aktywnością w czasie posiedzenia Sejmu. Jej główna część odbywa się poza Wiejską, w regionie który dany parlamentarzysta reprezentuje.
 • W piątek w hallu głównym Sejmu odbyło się tradycyjne, przedświąteczne spotkanie opłatkowe parlamentarzystów. W spotkaniu wzięli udział m.in. Marszałkowie Sejmu i Senatu, kardynał Kazimierz Nycz, wicemarszałkowie obu Izb oraz szefowie Kancelarii. Trzeci dzień 74. posiedzenia rozpoczął się od złożenia ślubowania przez Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka - wybranego przez Sejm i zatwierdzonego przez Senat. Kadencja RPD trwa pięć lat, licząc od dnia ślubowania. Następnie posłowie uczcili pamięć zmarłego Mariana Chmielewskiego ps. „Pomidor” - żołnierza Zgrupowania Oddziałów DSZ-WiN mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”.
 • Śp. poseł Jolanta Szczypińska zostanie pochowana w najbliższy poniedziałek (17 grudnia) w Słupsku. Ceremonia będzie miała charakter oficjalny. Przewidziany jest udział najwyższych rangą urzędników państwowych.
 • "Zgromadzenie Narodowe pozdrawia świętującą setną rocznicę odzyskania niepodległości Polskę i z szacunkiem chyli głowę przed bohaterami polskiej wolności" - głosi treść ustawy przyjętej przez parlament Węgier 12 grudnia z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Prezydent RP

 • Dokładnie 37 lat temu władze komunistyczne, działając z pogwałceniem obowiązującego prawa, wprowadziły w Polsce stan wojenny. Zintensyfikowano działania organów bezpieczeństwa, wzmożono cenzurę i inwigilację obywateli, zdelegalizowano NSZZ „Solidarność”.
 • Prezydent RP podpisał siedemnaście ustaw min. nowelizację ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ustawę o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.
 • Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Jej celem jest dostosowanie krajowego systemu antydopingowego do zmieniających się międzynarodowych standardów w zakresie zwalczania dopingu w sporcie.
 • Podczas uroczystej Gali w Teatrze Narodowym w Warszawie Prezydent wręczył dziś rozporządzenia przedstawicielom 14 instytucji, których obiekty wzbogacą listę Pomników Historii. Symbolicznym setnym wyróżnionym miejscem została Stocznia Gdańska.
 • Cieszę się, że zmiany ustawy dotyczącej Rady Dialogu Społecznego zaczynają działać – podkreślał Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości powołania nowych członków w skład Rady Dialogu Społecznego.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PRZEZ PREZYDENTA RP ZASŁUŻONYM DLA NIEPODLEGŁEJ MEDALI STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI
  12 grudnia 2018 roku (środa) o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy Zasłużonym dla Niepodległej, Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości.
 • UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PRZEZ PREZYDENTA RP MEDALI ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ
  11 grudnia 2018 roku (wtorek) o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości wręczenia Medali za Ofiarność i Odwagę.
 • PREZYDENT RP NA UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA PODCHORĄŻEGO
  29 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 17:00 na dziedzińcu Belwederu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda weźmie udział w uroczystym apelu z okazji Dnia Podchorążego. Prezydent RP wręczy także akty mianowania na stopnie generalskie oficerom Wojska Polskiego.
 • OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM PARY PREZYDENCKIEJ
  11 listopada 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w obchodach Święta Niepodległości.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W WERNISAŻU WYSTAWY ZNAKI WOLNOŚCI. O TRWANIU POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ
  9 listopada 2018 roku (piątek) w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystości otwarcia wystawy Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv