60 POSIEDZENIE SEJMU PODSUMOWANIE

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-03-22 23:03:12

NAJWAŻNIEJSZYM PUNKTEM CZWARTKOWYCH BYŁ BLOK GŁOSOWAŃ. POSŁOWIE UCHWALILI DZIESIĘĆ USTAW, PODJĘLI DWIE UCHWAŁY I DOKONALI WYBORU UZUPEŁNIAJĄCEGO CZŁONKA TRYBUNAŁU STANU. SEJM PODJĄŁ UCHWAŁĘ W SPRAWIE POWOŁANIA ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I GRUZJI. IZBA PRZYJĘŁA TAKŻE UCHWAŁĘ UPAMIĘTNIAJĄCĄ HENRYKA SŁAWIKA.

60 POSIEDZENIE SEJMU PODSUMOWANIE

Uchwały podjęte przez Izbę
Sejm powołał uchwałą Zgromadzenie Parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji. Szczegóły w osobnym komunikacie

Posłowie w uchwale uczcili pamięć Henryka Sławika. Więcej w komunikacie

Ustawy uchwalone przez Sejm. Będą teraz przedmiotem prac Senatu
Izba znowelizowała ustawę o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę ws. usług płatniczych (tzw. dyrektywę PSD2). Nowe przepisy mają zapewnić większą przejrzystość i spójność prawa w tym obszarze. Założeniem wprowadzanych zmian jest rozwój obrotu bezgotówkowego i zwiększenie szybkości realizacji płatności przez użytkowników pieniądza bezgotówkowego.

Sejm uchwalił także przepisy umożliwiające skuteczne odzyskiwanie kwot transakcji płatniczych wykonanych z użyciem błędnych numerów rachunków płatniczych.

Posłowie przyjęli nowelę ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie funkcjonowania kolei i usunięcie barier przez uzupełnienie i doprecyzowanie przepisów dotyczących m.in . budowy tuneli kolejowych oraz działalności kolei turystycznych i historycznych.

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem zmian jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy). Poszerzenie obowiązującej ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów o nadzór nad przewozami kolejowymi i produktami leczniczymi ma prowadzić do uszczelnienia systemu podatkowego, a tym samym do zwiększenia wpływów budżetowych.

Dzięki noweli ustawy o radiofonii i telewizji m.in. od 2024 r. co najmniej połowa programów telewizyjnych będzie dostępna dla osób niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących oraz głuchoniewidomych.

Znowelizowano ustawę – Kodeks wykroczeń. Celem zmian jest dostosowanie niektórych artykułów do zasad prawidłowej legislacji.

Posłowie przyjęli zmiany w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Dostosowują one polskie regulacje do przepisów unijnych regulujących otwarcie rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego, zawartych w rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2016/2338.

Znowelizowano ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z nowymi przepisami wnioski o roszczenia od kombatantów i ich spadkobierców w sprawach o ochronę wizerunku RP lub Narodu Polskiego będą wolne od opłat sądowych.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Zmiany mają służyć poprawie funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i doprecyzowują przepisy odnoszące się do jego uczestników.

Sejm znowelizował ustawę o Służbie Więziennej. Nowelizacja zakłada zmianę systemu naboru oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Przewiduje się utworzenie uczelni Służby Więziennej, wzorowanej na rozwiązaniach stosowanych w Wojsku Polskim, Policji czy w Państwowej Straży Pożarnej, która będzie kształcić przyszłe kadry dla potrzeb więziennictwa. Głównym celem zmian jest poprawa jakości kształcenia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz doboru optymalnych kandydatów do służby.

Sejm zakończył parlamentarne prace i skierował następujące ustawy do podpisu Prezydenta:
Izba rozpatrzyła stanowisko Senatu do nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i Kodeksu cywilnego. Ustawa określa zasady wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem i jest elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego, przyjętego przez rząd we wrześniu 2016 r. Program koncentruje się na wsparciu mieszkaniowym kierowanym do osób o niskich i przeciętnych dochodach, które dotychczas nie mogły znaleźć mieszkania o dostępnym dla nich czynszu.

Posłowie rozpatrzyli stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie. Znowelizowana ustawa ma na celu wzmocnienie uprawnień właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich. Ustawa zakłada m.in. możliwość wystąpienia – przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętej obwodem łowieckim – do sądu z wnioskiem o ustanowienie na niej zakazu wykonywania polowania.

Sejm rozpatrzył senackie poprawki do nowelizacji  ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie modyfikowanych. Ustawa zakłada, że aby wpisać uprawę GMO do rejestru, trzeba będzie mieć zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości położonych w promieniu 30 km od granic zewnętrznych działki, na której planuje się uprawę GMO. Oprócz tego nowelizacja wymaga przygotowania dokumentacji, która potwierdzi, że uprawa GMO nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Należy również uzyskać opinię akceptującą zamiar uprawy, którą wydaje rada gmina, rada powiatu i sejmik województwa.

Posłowie rozpatrzyli poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Sejm rozpatrzył stanowisko Senatu ws. ustawy o komornikach sądowych. Nowa ustawa zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie ustroju i zasad pełnienia służby na stanowisku komornika sądowego.

Wybór uzupełniający członka Trybunału Stanu
Sejm dokonał wyboru prof. Czesława Pawła Kłaka na członka Trybunału Stanu.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących
Posłowie wysłuchali informacji Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie osób odbywających kary więzienia lub tymczasowo aresztowanych, które zostały uniewinnione, a także w sprawie zadośćuczynień za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Pytania posłów do przedstawicieli rządu dotyczyły m.in. problemów z utrzymaniem odpowiedniej jakości powietrza na terenie kraju, wpływu złej jakości paliw na stan środowiska i działań Ministerstwa Środowiska w uświadamianiu społeczeństwa w tym zakresie oraz funkcjonowania programu „Praca dla więźniów”.

Inne decyzje podjęte przez Sejm
Sejm wysłuchał sprawozdania Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku powoda Dawida Jackiewicza z dnia 12 września 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz.

Posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Macieja Wąsika z 12.09.2017r. uzupełnionego w dniu 20.10.2017r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Petru.

Sejm wysłuchał sprawozdania Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku z dnia 20 grudnia 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

RETRANSMISJA ARCHIWUM POSIEDZENIA SEJMU
DZIEŃ I | DZIEŃ II | DZIEŃ IIIpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-03-22 23:03:12
...

Poseł Stefan Strzałkowski w wywiadzie dla poliycznma.tv

CZY HANNA ZDANOWSKA MOŻE KANDYDOWAĆ NA PREZYDENTA MIASTA? CZY PO WYGRANIU WYBORÓW, CZYLI PO SWOJEJ REELEKCJI MOŻE PEŁNIĆ TO STANOWISKO? CZY POMIJAJĄC ASPEKTY MORALNE, OSOBA SKAZANA PRAWOMOCNYM WYROKIEM MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ ORGANU WYKONAWCZEGO MIASTA? Z PRZEPISÓW PRAWA JASNO WYNIKA ŻE NIE. I W ZWIĄZKU Z TYM GŁOS ODDANY NA PANIĄ PREZYDENT 21 PAŹDZIERNIKA - BĘDZIE GŁOSEM STRACONYM.

MINISTER BŁASZCZAK PRZEŁAMUJE BARIERĘ NIEMOŻLIWOŚCI W RELACJACH Z USA AMERYKAŃSKA STAŁA BAZA WOJSKOWA W POLSCE

ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

POSEŁ ZBIGNIEW GRYGLAS ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

MSPO 2018 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Sejm RP

Prezydent RP

 • 17 października Prezydent Andrzej Duda podpisał 4 ustawy, m.in. nowelizację ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz ustawę o zmianie ustawy – kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw.
 • Prezydent podpisał nowelizację ustawy o weteranach działań poza granicami oraz rozporządzenie określające wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych. – Cieszę się, że żołnierze będą zarabiali więcej – zapewnił.
 • Dziś chcemy podziękować Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II za wszystko, co zrobił dla Polski i świata. Jan Paweł II na zawsze pozostanie dla nas wzorem patriotyzmu i człowieczeństwa zakorzenionego w świecie chrześcijańskich wartości - podkreśla Prezydent RP.
 • 16 października 1978 r. metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Przyjął imię Jan Paweł II. Uroczysta inauguracja pontyfikatu odbyła się 22 października 1978 r.
 • Prezydent USA Donald Trump ogłosił czwartek 11 października 2018 Dniem Pamięci Generała Pułaskiego. Wzywając Amerykanów do uczczenia pamięci tych, którzy „przyczynili się do umocnienia amerykańskiego narodu”, nawiązał do jego szczególnych więzi z Polakami

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką w dniach 22-23 października 2018 roku (poniedziałek - wtorek) złoży wizytę oficjalną w Republice Federalnej Niemiec.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W KONFERENCJI TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI PRZEMYSŁ KOSMICZNY
  22 października 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w konferencji Technologie przyszłości. Przemysł kosmiczny.
 • UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM
  21 października 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas uroczystości Prezydent wręczy ordery i odznaczenia państwowe (Aleje Racławickie 14).
 • WŁOCŁAWEK - UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH XXXIV ROCZNICY MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
  18 października 2018 roku (czwartek) we Włocławku (województwo kujawsko-pomorskie) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w obchodach XXXIV rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W ANWIL S.A.
  18 października 2018 roku (czwartek) o godzinie 16:00 we Włocławku (województwo kujawsko-pomorskie) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zwiedzi przedsiębiorstwo chemiczne ANWIL S.A. przy ulicy Toruńskiej 222.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv