60 POSIEDZENIE SEJMU PODSUMOWANIE

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-03-22 23:03:12

NAJWAŻNIEJSZYM PUNKTEM CZWARTKOWYCH BYŁ BLOK GŁOSOWAŃ. POSŁOWIE UCHWALILI DZIESIĘĆ USTAW, PODJĘLI DWIE UCHWAŁY I DOKONALI WYBORU UZUPEŁNIAJĄCEGO CZŁONKA TRYBUNAŁU STANU. SEJM PODJĄŁ UCHWAŁĘ W SPRAWIE POWOŁANIA ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I GRUZJI. IZBA PRZYJĘŁA TAKŻE UCHWAŁĘ UPAMIĘTNIAJĄCĄ HENRYKA SŁAWIKA.

60 POSIEDZENIE SEJMU PODSUMOWANIE

Uchwały podjęte przez Izbę
Sejm powołał uchwałą Zgromadzenie Parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji. Szczegóły w osobnym komunikacie

Posłowie w uchwale uczcili pamięć Henryka Sławika. Więcej w komunikacie

Ustawy uchwalone przez Sejm. Będą teraz przedmiotem prac Senatu
Izba znowelizowała ustawę o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę ws. usług płatniczych (tzw. dyrektywę PSD2). Nowe przepisy mają zapewnić większą przejrzystość i spójność prawa w tym obszarze. Założeniem wprowadzanych zmian jest rozwój obrotu bezgotówkowego i zwiększenie szybkości realizacji płatności przez użytkowników pieniądza bezgotówkowego.

Sejm uchwalił także przepisy umożliwiające skuteczne odzyskiwanie kwot transakcji płatniczych wykonanych z użyciem błędnych numerów rachunków płatniczych.

Posłowie przyjęli nowelę ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie funkcjonowania kolei i usunięcie barier przez uzupełnienie i doprecyzowanie przepisów dotyczących m.in . budowy tuneli kolejowych oraz działalności kolei turystycznych i historycznych.

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem zmian jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy). Poszerzenie obowiązującej ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów o nadzór nad przewozami kolejowymi i produktami leczniczymi ma prowadzić do uszczelnienia systemu podatkowego, a tym samym do zwiększenia wpływów budżetowych.

Dzięki noweli ustawy o radiofonii i telewizji m.in. od 2024 r. co najmniej połowa programów telewizyjnych będzie dostępna dla osób niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących oraz głuchoniewidomych.

Znowelizowano ustawę – Kodeks wykroczeń. Celem zmian jest dostosowanie niektórych artykułów do zasad prawidłowej legislacji.

Posłowie przyjęli zmiany w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Dostosowują one polskie regulacje do przepisów unijnych regulujących otwarcie rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego, zawartych w rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2016/2338.

Znowelizowano ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z nowymi przepisami wnioski o roszczenia od kombatantów i ich spadkobierców w sprawach o ochronę wizerunku RP lub Narodu Polskiego będą wolne od opłat sądowych.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Zmiany mają służyć poprawie funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i doprecyzowują przepisy odnoszące się do jego uczestników.

Sejm znowelizował ustawę o Służbie Więziennej. Nowelizacja zakłada zmianę systemu naboru oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Przewiduje się utworzenie uczelni Służby Więziennej, wzorowanej na rozwiązaniach stosowanych w Wojsku Polskim, Policji czy w Państwowej Straży Pożarnej, która będzie kształcić przyszłe kadry dla potrzeb więziennictwa. Głównym celem zmian jest poprawa jakości kształcenia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz doboru optymalnych kandydatów do służby.

Sejm zakończył parlamentarne prace i skierował następujące ustawy do podpisu Prezydenta:
Izba rozpatrzyła stanowisko Senatu do nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i Kodeksu cywilnego. Ustawa określa zasady wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem i jest elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego, przyjętego przez rząd we wrześniu 2016 r. Program koncentruje się na wsparciu mieszkaniowym kierowanym do osób o niskich i przeciętnych dochodach, które dotychczas nie mogły znaleźć mieszkania o dostępnym dla nich czynszu.

Posłowie rozpatrzyli stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie. Znowelizowana ustawa ma na celu wzmocnienie uprawnień właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich. Ustawa zakłada m.in. możliwość wystąpienia – przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętej obwodem łowieckim – do sądu z wnioskiem o ustanowienie na niej zakazu wykonywania polowania.

Sejm rozpatrzył senackie poprawki do nowelizacji  ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie modyfikowanych. Ustawa zakłada, że aby wpisać uprawę GMO do rejestru, trzeba będzie mieć zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości położonych w promieniu 30 km od granic zewnętrznych działki, na której planuje się uprawę GMO. Oprócz tego nowelizacja wymaga przygotowania dokumentacji, która potwierdzi, że uprawa GMO nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Należy również uzyskać opinię akceptującą zamiar uprawy, którą wydaje rada gmina, rada powiatu i sejmik województwa.

Posłowie rozpatrzyli poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Sejm rozpatrzył stanowisko Senatu ws. ustawy o komornikach sądowych. Nowa ustawa zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie ustroju i zasad pełnienia służby na stanowisku komornika sądowego.

Wybór uzupełniający członka Trybunału Stanu
Sejm dokonał wyboru prof. Czesława Pawła Kłaka na członka Trybunału Stanu.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących
Posłowie wysłuchali informacji Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie osób odbywających kary więzienia lub tymczasowo aresztowanych, które zostały uniewinnione, a także w sprawie zadośćuczynień za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Pytania posłów do przedstawicieli rządu dotyczyły m.in. problemów z utrzymaniem odpowiedniej jakości powietrza na terenie kraju, wpływu złej jakości paliw na stan środowiska i działań Ministerstwa Środowiska w uświadamianiu społeczeństwa w tym zakresie oraz funkcjonowania programu „Praca dla więźniów”.

Inne decyzje podjęte przez Sejm
Sejm wysłuchał sprawozdania Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku powoda Dawida Jackiewicza z dnia 12 września 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz.

Posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Macieja Wąsika z 12.09.2017r. uzupełnionego w dniu 20.10.2017r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Petru.

Sejm wysłuchał sprawozdania Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku z dnia 20 grudnia 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

RETRANSMISJA ARCHIWUM POSIEDZENIA SEJMU
DZIEŃ I | DZIEŃ II | DZIEŃ IIIpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-03-22 23:03:12
...

Pan Arkadiusz Mularczyk Poseł Prawa i Sprawiedliwości na wyjazdowym Posiedzeniu do spraw Reparacji Wojennych

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

10 maja 2018 roku w Archiwum Akt Nowych w Warszawie odbyło się wyjazdowe posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej. Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały zachowane materiały archiwalne, dotyczące strat wojennych poniesionych przez Polskę w latach 1939-1945.

HARMONOGRAM OBRAD 64 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 14 CZERWCA 2018 ROKU

O co naprawdę chodzi przy “unifikacji” sprzętu wojskowego?

ARTUR KIELAK AIR SHOW 2018 POZNAŃ ŁAWICA

MINISTER OBRONY NARODOWEJ NIE ZWALNIA

AIR SHOW POZNAŃ ŁAWICA

BRAK RZETELNOŚCI DZIENNIKARSKIEJ CZY CELOWA KOMBINACJA

Sejm RP

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA PREZYDENTA RP W POWIECIE STRZELIŃSKIM
  18 czerwca 2018 roku (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w stolicy powiatu strzelińskiego – Strzelinie (województwo dolnośląskie), gdzie o godzinie 17:00 spotka się z mieszkańcami (Rynek).
 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W REPUBLICE ŁOTEWSKIEJ
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką w dniach 26-28 czerwca 2018 roku (wtorek – czwartek) złoży wizytę oficjalną w Republice Łotewskiej.
 • POWOŁANIE KAPITUŁY NAGRODY GOSPODARCZEJ PREZYDENTA RP
  19 czerwca 2018 roku (wtorek) o godzinie 13:30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powoła Kapitułę XVI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W UROCZYSTEJ GALI AGROLIGI 2017
  14 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 13:00 w ogrodach Pałacu Prezydenckiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystej Gali AgroLigi 2017.
 • WKŁAD KOŚCIOŁA W ODBUDOWĘ NIEPODLEGŁEJ
  14 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w Belwederze Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Kolarski weźmie udział w ósmej debacie historyków pt. Wkład Kościoła w odbudowę Niepodległej. Spotkanie organizowane jest we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv