61 POSIEDZENIE SEJMU

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-04-13 21:57:23

PODSUMOWANIE 61 POSIEDZENIA SEJMU RP

61 POSIEDZENIE SEJMU

I DZIEŃ POSIEDZENIA SEJMU RP
RETRANSMISJA

Początek prac parlamentarnych - I czytania
Wniesiony przez posłów projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2389) wprowadza m.in. dwustopniową procedurę konsultacji przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. W projekcie zaproponowano również obiektywne kryteria „interesu wymiaru sprawiedliwości” oraz „ważnego interesu społecznego” jako podstawę do wyrażenia zgody na dalsze orzekanie przez sędziego po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat, a także wprowadzenie trybu odwoławczego od postanowienia o odmowie wyrażenia zgody. Wnioskodawców reprezentowała poseł Anna Milczanowska. Posłowie zdecydowali o skierowaniu projektu do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (druk nr 2392) dotyczy przeniesienia spraw infrastruktury przestrzennej z działu informatyzacja do działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. Projektowane zmiany pozwolą na skupienie w jednym resorcie wszystkich instrumentów (geodezja i kartografia, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura informacji przestrzennej) niezbędnych do utworzenia centrum usług geoinformacyjnych rządu. Integracja tych instrumentów oznacza stworzenie podstaw do rozwoju w Polsce nowoczesnej gałęzi gospodarki, jaką jest sektor geoinformacyjny. Uzasadnienie projektu przedstawił Marek Zagórski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. W dalszej kolejności projektem będzie zajmować się Komisja Infrastruktury.

Projekty rozpatrzone w II czytaniu
Poselski projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2390) zawiera zmiany o charakterze doprecyzowującym, zapewniające sprawną realizację procedur przewidzianych w ustawie o SN. Jak podkreślał poseł sprawozdawca Daniel Milewski, nowelizacja ma na celu m.in. zapewnienie realizacji zasady autonomii budżetowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W trakcie II czytania do projektu zgłoszono poprawki, dlatego Sejm ponownie skierował projekt do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Poselski projekt nowelizacji ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów TK (druk nr 2388) daje możliwość publikacji rozstrzygnięć Trybunału z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listopada 2016 roku, zapadłych z naruszeniem przepisów ustawy o TK. Postulowane zmiany przyczynią się do wzmocnienia pozycji ustrojowej Trybunału Konstytucyjnego i poprawy sytuacji Polski w sporze z Komisją Europejską. W imieniu KSiPC, która pracowała nad projektem, na forum Izby głos zabrał poseł Daniel Milewski. W II czytaniu zgłoszono poprawki, w związku z czym projekt wróci do Komisji.

Stworzenie podstaw umożliwiających ochronę własności podmiotów sektora finansowego oraz ich klientów, a także wzrost bezpieczeństwa obrotu jest celem rządowego projektu ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (druk nr 2287). Informacje o niekaralności będą udostępniane w formie oświadczenia, proponuje się jednocześnie wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym na żądanie pracodawcy osoba ubiegająca się o zatrudnienie lub zatrudniona, na żądanie będzie zobowiązana przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego. Sprawozdanie z prac Komisji Finansów Publicznych przedstawił poseł Andrzej Szlachta. Z uwagi na zgłoszone poprawki projekt skierowano ponownie do KFP oraz KSiPC.

Wniesiony przez Senat projekt nowelizacji ustawy ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2059) zakłada, że prawo jazdy nie będzie zatrzymywane w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym lub przewożenia zbyt dużej liczby pasażerów, jeżeli kierowca działał w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego. Na forum Sejmu sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawił poseł Marek Wójcik. III czytanie projektu zostanie przeprowadzone w bloku głosowań.

Komisyjny projekt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2090) ma na celu stworzenie osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym, dla których podstawowym sposobem komunikowania się jest język migowy, możliwości zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy z pomocą tłumacza języka migowego. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury przedstawił poseł Jerzy Paul. Projekt skierowano do III czytanie, które odbędzie się w bloku głosowań.

Poprawa skuteczności i bezpieczeństwa odbywania kar jest celem przedstawionego przez rząd projektu nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej i ustawy - Kodeks karny wykonawczy (druk nr 2290). Projekt przewiduje wyposażenie skazanych w dozorze mobilnym w rejestratory przenośne, które nie tylko umożliwią z nim kontakt telefoniczny, ale zapewnią też kontrolę jego miejsca pobytu w czasie rzeczywistym, nawet w przypadku wyczerpania się źródła zasilania w podstawowym urządzeniu telefonicznym, jakim jest posiadany przez niego nadajnik GPS. Sprawozdanie z prac Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedstawił poseł Bartłomiej Wróblewski. Sejm zadecydował, że do III czytania przystąpi w bloku głosowań.

Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2216) wprowadza krótszy termin przedawnienia roszczeń (6 zamiast 10 lat), przy pozostawieniu regulacji, zgodnie z którą dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. związanych z czynszem lub dzierżawą) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, termin przedawnienia wynosi 3 lata. W ocenie rządu ma to skłonić wierzycieli do szybszego inicjowania postępowań, czyli ma się przyczynić do stabilności i pewności obrotu prawnego, a w efekcie ograniczyć przedłużającą się niepewność dłużnika. Sprawozdawcą był poseł Waldemar Buda. W trakcie II czytania do projektu zgłoszono poprawki, dlatego Sejm ponownie skierował projekt do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Posłowie kontynuowali również prace nad senackim projektem nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (druk nr 2184). Projekt dotyczy rozszerzenia mecenatu państwa nad działalnością kulturalną o ochronę dziedzictwa narodowego poza granicami kraju. Sprawozdawcą Komisji Kultury i Środków Przekazu była poseł Mirosława Stachowiak-Różecka. Do III czytania posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Celem rządowego projektu ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (druk nr 2261) jest utworzenie jednolitego rejestru jachtów oraz elektronicznej bazy danych, zapewniającej stały dostępu do danych dla służb ratowniczych i administracji państwowej. Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk przedstawiała sprawozdanie z prac komisji. Decyzją Sejmu projekt został ponownie skierowany do Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ze względu na zgłoszenie poprawek.

Senacki projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 2064) dostosowuje przepisy prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 października 2016 r. (sprawa o sygnaturze SK 71/13). Projektowane rozwiązanie polega na uzależnieniu utrzymania zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w określonym zakresie od wniesienia przez uprawnionego o dokonanie czynności egzekucyjnych, przyznaniu wierzycielowi możliwości zgłoszenia żądania przekształcenia hipoteki przymusowej ustanowionej w ramach zabezpieczenia w hipotekę, która zabezpiecza wierzytelność stwierdzoną już tytułem wykonawczym oraz zastosowaniu projektowanych rozwiązań do zabezpieczeń, które zostały ustanowione przed wejściem w życie ustawy, ale do tego czasu nie upadły. Po przedstawieniu sprawozdania przez posła Bartłomieja Wróblewskiego, Sejm zadecydował o ponownym skierowaniu projektu do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach z uwagi na zgłoszone poprawki.

Inne decyzje Izby
Sejm wysłuchał Informacji Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie stanu polskiej kolei oraz planowanych na niej inwestycjach. Do głosowania nad przyjęciem informacji posłowie przystąpią w bloku głosowań.

II DZIEŃ POSIEDZENIA SEJMU
RETRANSMISJA

Początek prac parlamentarnych - I czytania
Celem projektu nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) jest poprawa jego otoczenia prawnego. Proponowane przepisy wynikają bezpośrednio ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Nowe rozwiązania powinny umożliwić efektywne przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych w formule PPP oraz wyeliminować niejasności w przepisach. Projekt zakłada m.in., że minister ds. rozwoju regionalnego będzie obowiązkowo wydawał niewiążącą opinię na temat realizacji projektów w innej formule niż PPP, finansowanych z budżetu państwa w kwocie co najmniej 300 mln zł (tzw. test PPP). Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Witold Słowik. Sejm skierował projekt do Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Rządowy projekt zmian w przepisach podatkowych (druk 2291) modyfikuje zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych (w drodze spadku lub darowizny) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, gdy ich nabycie było zwolnione z podatku. W odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku przewidziano powrót do zasad sprzed 1 stycznia 2018 r., a w przypadku nabytych w drodze darowizny - wprowadzono możliwość kontynuacji amortyzacji. Umożliwi to następcom prawnym dalsze i niezakłócone działanie firm rodzinnych. Zaproponowano też m.in. rozszerzenie stosowania ulgi podatkowej dla twórców. Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza. Projekt ustawy został skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

Projekty rozpatrzone w II czytaniu
Projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników wprowadza zmianę dotyczącą zabezpieczenia społecznego pomocników rolnika, pracujących przy zbiorach w gospodarstwie rolnym. Przygotowano rozwiązanie adresowane dla osób korzystających ze wsparcia innych przy zbiorach owoców i warzyw, podczas których dochodzi do spiętrzenia prac. Zaproponowano, aby podstawą świadczenia pomocy przy zbiorach był nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez rolnika z osobą pomagającą przy zbiorach. Umowa taka będzie zawierana na okres nie dłuższy niż 120 dni w ciągu roku kalendarzowego. Komisje wydłużyły czas świadczenia pomocy przy zbiorach do 180 dni. Sprawozdanie Komisji przedstawił poseł Piotr Olszówka. Projekt trafił ponownie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rządowe projekty ustaw dotyczące rozwiązania umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji ze względu na ich niezgodność z prawem Unii Europejskiej: projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.; projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem PRL a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r.; projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.; projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzeczpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r. Sejm przystąpi do III czytania projektów ustaw w bloku głosowań w piątek.

Projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej dotyczy przeniesienia spraw infrastruktury przestrzennej z działu informatyzacja do działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. Sprawozdanie Komisji przedstawił poseł Bogdan Rzońca. Sejm przystąpi do III czytania projektu ustawy w bloku głosowań w piątek.

Sejm uchwalił dziesięć ustaw. Będą teraz przedmiotem prac Senatu
Ustawa określająca zasady pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się i zatrudnionych na niektórych stanowiskach w podmiotach sektora finansowego na terenie RP, bez względu na formę zatrudnienia. Zgodnie z ustawą stworzone zostaną podstawy umożliwiające ochronę własności podmiotów sektora finansowego oraz ich klientów, dzięki czemu wzrośnie bezpieczeństwo obrotu. Pracodawca będący podmiotem sektora finansowego będzie miał prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od osoby zatrudnionej na określonych w projekcie stanowiskach pracy podania informacji nt. ewentualnego skazania prawomocnym wyrokiem za określone przestępstwa.

Zmiany w ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów TK dają możliwość publikacji rozstrzygnięć Trybunału z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listopada 2016 roku, zapadłych z naruszeniem przepisów ustawy o TK.

Zmiany o charakterze doprecyzowującym, umożliwiające sprawną realizację procedur przewidzianych w ustawie o SN. Nowelizacja ma na celu m.in. zapewnienie realizacji zasady autonomii budżetowej Izby Dyscyplinarnej SN. Ustawa zawiera także regulację, która ma być wprowadzona w celu zagwarantowania, że obsadzenie stanowisk I Prezesa SN lub Prezesa SN nastąpi w trybie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym.

Nowelizacja ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadza m.in. dwustopniową procedurę konsultacji przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. Zgodnie z nową procedurą Minister Sprawiedliwości najpierw zasięgał będzie opinii kolegium sądu, a jeżeli ta byłaby negatywna, zwracał się będzie do Krajowej Rady Sądownictwa. KRS będzie mogła odmówić zgody większością 2/3 głosów. Ustawa zrównuje także standardowy wiek przejścia w stan spoczynku do 65 lat dla sędziów-kobiet i sędziów-mężczyzn, z pozostawieniem kobietom możliwości wyboru i wcześniejszego przejścia w stan spoczynku po ukończeniu 60 lat, niezależnie od stażu pracy.

Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzają nowe zasady stosowane w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Zgodnie z ustawą zwiększona zostanie liczba podmiotów, które będą się mogły ubiegać o opinię celowości inwestycji. Nowe rozwiązania przewidują, że uzyskanie niektórych dotacji ze środków budżetu państwa na zakup sprzętu lub remonty będzie wymagało uzyskania pozytywnej opinii o celowości inwestycji. Zmiany obejmą także procedurę składania i oceny wniosków inwestycyjnych. Jednostki, które będą chciały wystąpić o opinię o celowości inwestycji, będą musiały dostarczyć szerszy zakres informacji na temat planowanego przedsięwzięcia. Będzie to dotyczyć sytuacji, gdy inwestycja obejmuje więcej niż jedną dziedzinę medycyny.

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym oraz ustawie o kierujących pojazdami dostosowują system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2016 r. orzekającego, że zatrzymanie prawa jazdy kierowcy, który przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h ze względu na stan wyższej konieczności związanej z ratowaniem życia lub zdrowia jest niezgodne z Konstytucją RP.

Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami, która przesądza, że ograniczenia słuchu nie są przeciwskazaniem zdrowotnym w możliwości zdobycia prawa jazdy w kategorii C i C1 (tj. na samochody ciężarowe).

Zmiany w ustawie o Służbie Więziennej i ustawie – Kodeks karny wykonawczy dotyczą poszerzenia kompetencji SW w związku z wykonywaniem przez nią zadań związanych z systemem dozoru elektronicznego (SDE). Uchwalona ustawa ma zapewnić poprawę skuteczności i bezpieczeństwa odbywania kar w tym systemie.

Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zakłada rozszerzenie mecenatu państwa nad działalnością kulturalną o ochronę dziedzictwa narodowego poza granicami kraju. Zgodnie z ustawą sprawowany przez państwo mecenat, polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami, będzie obejmować inicjatywy nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m dotyczy stworzenia jednolitego rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (obejmującego jednostki śródlądowe i morskie, żaglowe i motorowe, w tym przeznaczone do połowu ryb) z pozostawieniem możliwości rejestracji w Izbach Morskich w przypadku hipoteki morskiej, umówienia składania wniosków drogą elektroniczną (e-PUAP) oraz stworzenia elektronicznej bazy danych dla potrzeb rejestracji jachtów w celu zapewnienia stałego dostępu do danych dla służb ratowniczych i administracji państwowej.

Uchwały podjęte przez Izbę
Sejm bezwzględną większością głosów podjął trzy uchwały: o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz za czyn określony we wniosku powoda Dawida Jackiewicza; o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Petru za czyn określony we wniosku oskarżyciela prywatnego Macieja Wąsika i o wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego.


Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących
Sejm przyjął do wiadomości Informację Ministra Infrastruktury w sprawie stanu polskiej kolei oraz planowanych na niej inwestycjach.

III DZIEŃ POSIEDZENIA SEJMU
RETRANSMISJA

Uchwały podjęte przez Izbę
Sejm uchwałą podjętą przez aklamację uczcił 75. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim.

Sejm uchwalił dziewięć ustaw. Będą teraz przedmiotem prac Senatu
Izba uchwaliła zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza zmianę dotyczącą zabezpieczenia społecznego pomocników rolnika, pracujących przy zbiorach w gospodarstwie rolnym. Przygotowano rozwiązanie adresowane do rolników korzystających ze wsparcia innych osób przy zbiorach owoców i warzyw, podczas których dochodzi do spiętrzenia prac.

Nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw przewiduje z kolei wprowadzenie krótszego, ogólnego terminu przedawnienia roszczeń. Ma to skłonić wierzycieli do szybszego inicjowania postępowań, przyczyniając się do stabilności i pewności obrotu prawnego.

Dostosowaniu przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego służą zmiany w ustawie Kodeks postępowania cywilnego, ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Trybunał uznał za niezgodny z Konstytucją jeden z artykułów kpc zakresie, w jakim odnosi się do zabezpieczenia przez obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową.

Posłowie zdecydowali o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Nowelizacja dotyczy przeniesienia spraw infrastruktury przestrzennej z działu informatyzacja do działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Sejm uchwalił cztery ustawy dotyczące rozwiązania umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji z Francją, Belgią i Luksemburgiem, Cyprem oraz Holandią. Tzw. umowy intra-EU BIT są wypowiadane ze względu na kwestionowanie ich przez Komisję Europejską jako niezgodnych z prawem Unii Europejskiej. Postanowienia umów są sprzeczne z zasadami swobody przepływu kapitału, swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług oraz z podstawowymi zasadami prawa UE, takimi jak: zasada nadrzędności, jedności, skuteczności i pewności prawa UE.

Posłowie znowelizowali ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zmiany zakładają m.in. przejęcie przez Ministra Zdrowia zadań w zakresie utrzymania i obsługi technicznej Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), dotychczas realizowanego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Rozpoczęcie prac nad projektem ustawy
W Sejmie odbyło się I czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2223). Głównym celem projektu jest wprowadzenie systemowych rozwiązań organizacyjno-prawnych i finansowych, które mają zapewnić skuteczne działania państwa i samorządów dla poprawy jakości powietrza na terenie całej Polski. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu. Zostanie on rozpatrzony w bloku głosowań na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Inne decyzje Sejmu
Sejm przyjął informację o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2017 r. (przewodnictwo Estonii w Radzie UE).polityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-04-13 21:57:23
...

Wywiad z Panem Senatorem Janem Żarynem.

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Nastawienie społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Problemy z władzami SLD w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Żołnierze wyklęci i sprzeczne informacje podawane w różnych mediach. Polska i jej historia oraz problemy uporania się z własną historią. Brak powstania dużego środowiska politycznego związanego z emigracją narodową w latach dziewięćdziesiątych.

HARMONOGRAM OBRAD ORAZ TRANSMISJA 71 POSIEDZENIA SEJMU RP W DNIU 9 LISTOPADA 2018 ROKU

JAŚMIN realna innowacyjność dla polskiej armii

CO DALEJ W RELACJACH NIEMIECKO-AMERYKAŃSKICH?

MINISTER BŁASZCZAK PRZEŁAMUJE BARIERĘ NIEMOŻLIWOŚCI W RELACJACH Z USA AMERYKAŃSKA STAŁA BAZA WOJSKOWA W POLSCE

ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

Sejm RP

Prezydent RP

 • – Jesteśmy w wolnej, niepodległej Polsce, która jest suwerenna, coraz mocniejsza, coraz zasobniejsza w dużej mierze dzięki Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu – mówił Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Lecha Kaczyńskiego.
 • W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości Prezydent RP podpisał ustawę reformującą system dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. – Jesteśmy na początku procesu modernizacji, rozwoju i naprawy Sił Zbrojnych – zaznaczył. Wręczył też awanse generalskie.
 • 11 listopada 2018 roku w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie w samo południe będziemy śpiewać hymn państwowy. Dołącz do nas! Pokażmy, że w stulecie odzyskania niepodległości jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną.
 • Nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi oraz ustawę o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej podpisał w piątek Prezydent RP.
 • – To wielka lekcja naszej historii. Myślę, że niejedna łza podczas oglądania tej wystawy popłynie – powiedział Prezydent Andrzej Duda podczas wernisażu „Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej” na Zamku Królewskim w Warszawie.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM PARY PREZYDENCKIEJ
  11 listopada 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w obchodach Święta Niepodległości.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W WERNISAŻU WYSTAWY ZNAKI WOLNOŚCI. O TRWANIU POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ
  9 listopada 2018 roku (piątek) w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystości otwarcia wystawy Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W SIEDZIBIE PGNIG SA W WARSZAWIE
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 08:00 w Muzeum Gazownictwa w Warszawie (ul. Kasprzaka 25), na terenie siedziby PGNiG SA, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w wydarzeniu gospodarczym, istotnym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.
 • CEREMONIA ZŁOŻENIA LISTÓW UWIERZYTELNIAJĄCYCH
  9 listopada 2018 roku (piątek) w godzinach 12:00-13:30 w Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie przez ambasadorów: Kanady, Państwa Kuwejtu, Republiki Włoskiej.
 • SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z SEKRETARZEM ENERGII USA
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzine 15:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyjmie w Pałacu Prezydenckim Sekretarza Energii USA Ricka Perry-ego.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv