63 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ DRUGI

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-06-07 09:54:39

DEBATA NAD WNIOSKAMI O WYRAŻENIE WOTUM NIEUFNOŚCI WOBEC WICEPREMIER BEATY SZYDŁO I MINISTER ELŻBIETY RAFALSKIEJ BYŁA GŁÓWNYM PUNKTEM DRUGIEGO DNIA OBRAD 63. POSIEDZENIA SEJMU. W WIECZORNYM GŁOSOWANIU W OBU PRZYPADKACH IZBA ZDECYDOWAŁA O ODRZUCENIU WNIOSKÓW. PONADTO W ŚRODĘ POSŁOWIE UCHWALILI OSIEM USTAW, A TAKŻE PRZYJĘLI DWIE UCHWAŁY, W TYM ODDAJĄCĄ HOŁD GEN. JANOWI HENRYKOWI DĄBROWSKIEMU

63 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ DRUGI

Sejm odrzucił wnioski o wotum nieufności wobec Beaty Szydło i Elżbiety Rafalskiej

Izba, po interesującej dyskusji, zdecydowała się odrzucić oba wnioski. Przeciw odwołaniu wicepremier, szefowej Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beaty Szydło było 235 posłów (za 189, 4 - wstrzymało się). Natomiast przeciw odwołaniu minister rodziny, pracy i polityki społecznej opowiedziało się 234 posłów (192 było za, wstrzymało się 2).

Sejm uchwalił osiem ustaw

Nowe prawo dot. biokomponentów i biopaliw zakłada stworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) oraz wprowadzenie opłaty emisyjnej, z której finansowane mają być projekty związane m.in. z rozwojem elektromobilności w Polsce. Środki z opłaty w 85 proc. mają trafić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 15 proc. - do FNT.Ustawa pozwoli też na tworzenie przez samorządy stref czystego transportu w miastach, do których można ograniczyć wjazd pojazdów z tradycyjnym napędem silnikowym.

Sejm znowelizował specustawę dotyczącą przekopu Mierzei Wiślanej, którą dostosował do obowiązujących przepisów Prawa wodnego. Według wprowadzonych zmian to Wody Polskie, a nie jak dotychczas marszałkowie województw, odpowiadają za wydawanie zgód i pozwoleń wodno-prawnych. Przekop przez Mierzeję Wiślaną ma powstać w miejscowości Nowy Świat i ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m. Przez kanał będą mogły przepływać statki o długości 100 metrów i szerokości 20 metrów.

Posłowie opowiedzieli się za nowelą ustawy o finansach publicznych, która poprawia dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy finansowej z 2011 r. Zgodnie z wymogami dyrektywy projekt ustawy nakłada m.in. obowiązek podawania w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej danych dotyczących wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodologii, która jest wykorzystywana przez państwa członkowskie UE do raportowania danych statystycznych do Komisji Europejskiej i do Europejskiego Urzędu Statystycznego.

Przyjęta przez posłów nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwiększa z 50 do 80 proc. możliwą wartość przyznanej dotacji. W ocenie Rady Ministrów wprowadzone rozwiązanie pozwoli na usprawnienie realizacji zadań istotnych ze względu na ważny interes publiczny, ważny interes społeczny lub niezbędnych ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego.

Sejm uchwalił w środę nowelę ustawy o transporcie drogowym dostosowującą polskie prawo do przepisów unijnych. Zmiana przewiduje lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, a także ma eliminować nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnić większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza UE. Zgłoszone propozycje dostosowują polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w UE.

Umożliwienie dochodzenia do własności w przypadku lokali mieszkalnych budowanych przed 1995 r., zakłada nowelizacja ustawy o własności lokali, którą uchwalił Sejm. Wprowadzone zmiany mają na celu zlikwidować lukę prawną powstałą po wejściu w życie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Nowa ustawa o tachografach stosowanych w transporcie drogowym ma poprawić bezpieczeństwo systemu, zwiększyć sprawność jego kontroli oraz egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym. Zadaniem ustawy jest także zwiększenie bezpieczeństwa systemu tachografów poprzez ograniczenie manipulowania danymi rejestrowanymi przez te urządzenia, oraz ma zwiększyć wiarygodność warsztatów wykonujących instalacje, naprawy, sprawdzenia i przeglądy tachografów.

Nowelizacja ustawy dotyczącej inwestycji w gazoporcie w Świnoujściu, za którą opowiedziała się w środę Izba, ma na celu usprawnienie rozbudowy gazoportu i połączenie Polski ze złożami gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Wprowadzone zmiany związane są z planami rozbudowy terminalu w Świnoujściu, a także budową elementów przesyłowych w Polsce i budową gazociągu Baltic Pipe.

Sejm oddał hołd gen. Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu

Sejm przyjął przez aklamację uchwałę upamiętniającą w 200. rocznicę śmierci generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wybitnego dowódcy wojskowego. Był twórcą Legionów Polskich we Włoszech, uczestnikiem Insurekcji Kościuszkowskiej i generałem armii Księstwa Warszawskiego. Zmarł 6 czerwca 1818 r. w Winnej Górze. Jak podkreślili autorzy projektu uchwały, dokonania gen. Dąbrowskiego, jako twórcy Legionów, "spowodowały powrót sprawy polskiej na arenę międzynarodową". Przypomniano również, że skomponowana przez Józefa Wybickiego "Pieśń Legionów Polskich we Włoszech" - nazywana "Mazurkiem Dąbrowskiego" - "stała się po odzyskaniu niepodległości hymnem państwowym".

I czytania

Los czterech poselskich projektów (druki nr 2418, 2433, 24512, 2519) proponujących obniżenie stawki VAT z 23 do 22 proc., zrównania stawki tego podatku na produkty żywnościowe oraz obniżenia VAT na ubranka dziecięce rozstrzygnie się w głosowaniu, gdyż podczas debaty zgłoszono wniosek o ich odrzucenie w I czytaniu.

Projekty rozpatrzone w II czytaniu

Projekt nowelizacji ustawy - Prawo farmaceutyczne (pierwotny druk nr 2386), którego celem jest lepsza ochrona zdrowia publicznego przez wzmocnienie systemu nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem nimi, ograniczenie wywozu leków za granicę w celu zwiększenia ich dostępności dla pacjentów w Polsce oraz lepszy dostęp do nowych terapii lekowych, w związku ze zgłoszonymi poprawkami został ponownie skierowany do Komisji Zdrowia.

Natomiast decyzję w sprawie rządowego projektu nowelizacji ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (pierwotny druk nr 2576), który zakłada zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność statutową w latach 2018-2026, posłowie podejmą w bloku głosowań.

Inne decyzje podjęte przez posłów

W bloku głosowań posłowie przyjęli komisyjny projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, który uwzględnienia zmiany nazwy Komisji "reprywatyzacyjnej" oraz modyfikacji przedmiotowego zakresu działania komisji sejmowych. Również w głosowaniu dokonano zmian w składach osobowych komisji sejmowych.

Zdjęcia: Rafał Zambrzycki.

RETRANSMISJA
DZIEŃ I     DZIEŃ IIpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-06-07 09:54:39
...

Pan Arkadiusz Mularczyk Poseł Prawa i Sprawiedliwości na wyjazdowym Posiedzeniu do spraw Reparacji Wojennych

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

10 maja 2018 roku w Archiwum Akt Nowych w Warszawie odbyło się wyjazdowe posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej. Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały zachowane materiały archiwalne, dotyczące strat wojennych poniesionych przez Polskę w latach 1939-1945.

HARMONOGRAM OBRAD 64 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 14 CZERWCA 2018 ROKU

O co naprawdę chodzi przy “unifikacji” sprzętu wojskowego?

ARTUR KIELAK AIR SHOW 2018 POZNAŃ ŁAWICA

MINISTER OBRONY NARODOWEJ NIE ZWALNIA

AIR SHOW POZNAŃ ŁAWICA

BRAK RZETELNOŚCI DZIENNIKARSKIEJ CZY CELOWA KOMBINACJA

Sejm RP

 • W poniedziałek o godz. 10.30 w holu głównym gmachu Sejmu marszałek Sejmu Marek Kuchciński wraz z wicemarszałek Sejmu Beatą Mazurek złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą śp. prezydenta Lech Kaczyńskiego.
 • We wtorek 19 czerwca o godz. 11:00 w sali konferencyjnej w Nowym Domu Poselskim, odbędzie się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, na którym Rada przyjmie stanowisko w sprawie stresu w miejscu pracy. Ponadto ROP zapozna się z materiałem przygotowanym przez Główny Inspektorat Pracy - Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 r.
 • "Zachowanie naturalnego bogactwa z rolniczymi i pasterskimi obszarami jest wyzwaniem dla całej społeczności Karpat. Konieczna jest międzynarodowa współpraca, by to bogactwo nie zostało naruszone" – napisał w liście skierowanym do uczestników Konferencji marszałek Sejmu Marek Kuchciński, którego korespondencja otworzyła spotkanie w Regietowie. Na sobotnie wydarzenie przybyli politycy i naukowcy z regionu karpackiego, w tym m.in. z Czech, Węgier, Słowacji, Rumunii czy Ukrainy. Sejm reprezentowali Jerzy Polaczek przewodniczący Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej, Bogdan Rzońca wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Karpackiego, zaś gospodarzem wydarzenia była poseł Barbara Bartuś. Współorganizatorem Konferencji była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.
 • - Walczył o niepodległość i suwerenność Polski. Miał jej przemyślaną wizję - państwa sprawiedliwego, bezpiecznego, solidarnego i dobrze zarządzanego - powiedział Marek Kuchciński. Marszałek Sejmu dodał, że dla śp. prezydenta, służba Rzeczpospolitej i jej racja stanu była najważniejszym przesłaniem.
 • 80 głosowań w sprawie 13 ustaw - to były kluczowe decyzje Izby w piątkowe przedpołudnie. W ostatnim dniu 64. posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli także uchwałę, w której apelują o zwolnienie wszystkich obywateli Ukrainy przetrzymywanych z przyczyn politycznych w rosyjskich aresztach i więzieniach. Innym istotnym punktem posiedzenia było rozpoczęcie prac nad ustawą gwarantującą skuteczny, która ma zagwarantować skuteczny nadzór nad produktami kosmetycznymi i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo konsumentów.

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA PREZYDENTA RP W POWIECIE STRZELIŃSKIM
  18 czerwca 2018 roku (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w stolicy powiatu strzelińskiego – Strzelinie (województwo dolnośląskie), gdzie o godzinie 17:00 spotka się z mieszkańcami (Rynek).
 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W REPUBLICE ŁOTEWSKIEJ
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką w dniach 26-28 czerwca 2018 roku (wtorek – czwartek) złoży wizytę oficjalną w Republice Łotewskiej.
 • POWOŁANIE KAPITUŁY NAGRODY GOSPODARCZEJ PREZYDENTA RP
  19 czerwca 2018 roku (wtorek) o godzinie 13:30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powoła Kapitułę XVI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W UROCZYSTEJ GALI AGROLIGI 2017
  14 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 13:00 w ogrodach Pałacu Prezydenckiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystej Gali AgroLigi 2017.
 • WKŁAD KOŚCIOŁA W ODBUDOWĘ NIEPODLEGŁEJ
  14 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w Belwederze Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Kolarski weźmie udział w ósmej debacie historyków pt. Wkład Kościoła w odbudowę Niepodległej. Spotkanie organizowane jest we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv