64 POSIEDZENIE SEJMU RP PODSUMOWNIE

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-06-15 16:30:44

80 GŁOSOWAŃ W SPRAWIE 13 USTAW - TO BYŁY KLUCZOWE DECYZJE IZBY W PIĄTKOWE PRZEDPOŁUDNIE. W OSTATNIM DNIU 64. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE PRZYJĘLI TAKŻE UCHWAŁĘ, W KTÓREJ APELUJĄ O ZWOLNIENIE WSZYSTKICH OBYWATELI UKRAINY PRZETRZYMYWANYCH Z PRZYCZYN POLITYCZNYCH W ROSYJSKICH ARESZTACH I WIĘZIENIACH. INNYM ISTOTNYM PUNKTEM POSIEDZENIA BYŁO ROZPOCZĘCIE PRAC NAD USTAWĄ, KTÓRA MA ZAGWARANTOWAĆ SKUTECZNY NADZÓR NAD PRODUKTAMI KOSMETYCZNYMI I TYM SAMYM ZWIĘKSZYĆ BEZPIECZEŃSTWO KONSUMENTÓW.

64 POSIEDZENIE SEJMU RP PODSUMOWNIE

Sejm uchwalił 13 ustaw oraz przyjął jedną uchwałę

Podczas drugiego dnia 64. posiedzenia Sejm przyjął ustawę o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. To nowe odznaczenie dla osób, które szczególnie przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykazały się nienaganną służbą publiczną - cywilną lub wojskową. Medal ma być odznaczeniem o charakterze pamiątkowym nadawanym żyjącym obywatelom polskim: kombatantom, przedstawicielom młodego pokolenia, posłom, senatorom, urzędnikom państwowym i samorządowym, przedstawicielom organizacji pożytku publicznego, przedsiębiorcą i pracownikom różnych branż.

Posłowie opowiedzieli się za zaproponowaną przez Prezydenta RP nowelizacją ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Zgodnie z ustawą Rada będzie miała prawo do opiniowania projektów strategii, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów. Jednym z założeń ustawy jest usprawnienie dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym.

Sejm przyjął prezydencki projekt dotyczący bezpłatnej pomocy prawnej. Według nowelizacji nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacje mają objąć m.in. „osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zadłużone, oraz te, wobec których wytoczono powództwo eksmisyjne”. Celem programu jest zapewnienie nieodpłatnych porad osobom, które nie mają możliwości uzyskania profesjonalnego wsparcia.

Sejm znowelizował ustawę o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Nowe przepisy przyznają tym osobom m.in. dostęp poza kolejnością do świadczeń zdrowotnych i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym do uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej.

Izba uchwaliła zmiany w ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Ustawa zawiera pakiet rozwiązań ułatwiających obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z e-usług publicznych. Dostęp do wszystkich e-usług publicznych ma być możliwy przy pomocy jednego bezpłatnego sposobu potwierdzenia tożsamości w sieci.

Posłowie wprowadzili zmiany do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Nowelizacja ma umożliwić skuteczne funkcjonowanie i lepsze monitorowanie przewozu towarów wskazanych w ustawie poprzez wykorzystanie danych geolokalizacyjnych.

Znowelizowana przez Sejm ustawa o ochronie roślin wprowadza rozwiązania, które umożliwią spełnienie wymagań importowych państw spoza Unii Europejskiej, dotyczących bezpieczeństwa fitosanitarnego towarów pochodzenia roślinnego. Chodzi o to, aby zapewnić stałą obecność polskich produktów żywnościowych na rynkach pozaeuropejskich oraz ograniczyć występowanie incydentów, które naruszałyby wizerunek Polski, jako rzetelnego wytwórcy i eksportera.

Posłowie znowelizowali ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Nowela przewiduje, że w regulaminach obu Izb będzie można określić zasady obniżenia uposażenia i diety za naruszenie zachowaniem powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego na ich posiedzeniach lub posiedzeniach ich organów. Oznacza to, że zmiany wykluczają finansowe karanie posłów za ich zachowanie w innych okolicznościach, np. podczas występów mediach lub w czasie prywatnym. Druga ze zmian dotyczy możliwości odpowiedzialności finansowej posłów za naruszenie w rażący sposób spokoju lub porządku na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu.

Sejm znowelizował ustawę - Kodeks wyborczy. Ustawa skraca procedury rozpatrywania skarg na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące podziału na okręgi wyborcze, nowelizuje przepisy w zakresie transmisji i nagrywania przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych oraz modyfikuje przepisy dotyczące powoływania urzędników wyborczych. Nowela uchyla przepisy o transmisji i nagrywaniu prac obwodowych komisji wyborczych - zmiana wynika z wprowadzenia do polskiego porządku prawnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Izba przyjęła nowelę ustawy o Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nowela ma na celu umożliwienie utworzenia kierunku lekarskiego prowadzonego w wyodrębnionej jednostce - Collegium Medicum na UKSW. Realizacja znowelizowanych przepisów umożliwi kształcenie lekarzy i osób w innych zawodach medycznych oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk medycznych.

Znowelizowano ustawę - Prawo łowieckie. Ustawa zmienia model szacowania szkód łowieckich. Zgodnie ze zmianami, przedstawicieli gmin lub ich jednostek pomocniczych (głównie sołtysów) w zespołach szacujących szkody zastąpią przedstawiciele wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

Sejm przyjął nowelizację ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. Zmiany mają doprowadzić do zmniejszenia ponoszonego przez przedsiębiorców ryzyka inwestycyjnego związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów ze złóż, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów Skarbu Państwa.

Posłowie znowelizowali ustawę - Prawo ochrony środowiska oraz ustawę o odpadach. Zmiany dotyczą m.in. zaostrzenia w pozwoleniach zintegrowanych (tj. licencjach na prowadzenie działalności przemysłowej uzyskiwanych głównie dla instalacji przemysłowych), wymagań dot. monitoringu emisji z instalacji przemysłowych.

Sejm w uchwale zwrócił się do władz Federacji Rosyjskiej z apelem o zwolnienie wszystkich obywateli Ukrainy przetrzymywanych z przyczyn politycznych w rosyjskich aresztach i więzieniach. "Domagamy się zwolnienia pochodzącego z Krymu reżysera Ołeha Sencowa, skazanego w sierpniu 2015 r. na 20 lat kolonii karnej na podstawie paragrafu o terroryzmie" - napisano w uchwale. Sejm w dokumencie wspomina także m.in. o więźniach Ołeksandrze Kołczence i Romanie Suszczence.

I czytania

Posłowie rozpoczęli prace nad rządowym projektem zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz ustawie - Prawo o miarach. Uzasadnienie przedstawił Paweł Gruza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Izba w I czytaniu zajęła się także rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne. Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba. Dokument został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. W Sejmie rozpoczęły się także prace nad rządowym projektem ustawy o produktach kosmetycznych. Uzasadnienie przedstawił Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz. Projekt został skierowany w celu rozpatrzenia do Komisji Zdrowia.

Sejm rozpatrzył stanowiska Senatu do czterech ustaw

Nowelizacja ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw, ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, nowelizacja ustawy - Prawo oświatowe oraz nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Pytania w sprawach bieżących i informacja bieżąca

Po zakończeniu prac nad ustawami posłowie zadawali pytania przedstawicielom rządu. Parlamentarzystów interesowały m.in. działania, jakie podjął rząd w sprawie pożarów składowisk śmieci i wyeliminowania patologicznych zjawisk w postępowaniu z odpadami. Informację bieżącą na temat stopnia wykorzystania środków unijnych przyznanych Ministerstwu Zdrowia na lata 2014-2020 przedstawił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Zdjęcia: Paweł Kula.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU RP
DZIEŃ I  |  DZIEŃ IIpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-06-15 16:30:44

RETRANSMISJA

RETRANSMISJE

POSIEDZENIE

SEJMU

POSIEDZENIA

SEJMU

POSIEDZEŃ

SEJMU

64

POSIEDZENIE

SEJMU

RP

MEDAL

STULECIA

ODZYSKANIE

NIEPODLEGŁOŚCI

SUWERENNOŚĆ

RADA

DIALOGU

SPOŁECZNEGO

PORADNICTWO

OBYWATELSKIE

MEDIACJE

OSOBY

BEZROBOTNE

NIEPEŁNOSPRAWNE

ZADŁUŻONE

EKSMISJE

POWÓDZTWO

EKSMISYJNE

NIEODPŁATNE

PORADY

WSPARCIE

OBOZY

PRACY

III

RZESZA

ZWIĄZEK

SOCJALISTYCZNYCH

REPUBLIK

RADZIECKICH

ŚWIADCZENIA

ZDROWOTNE

USŁUGI

FARMACEUTYCZNE

APTEKI

OPIEKA

SOCJALNA

POMOC

SPOŁECZNA

DOM

POMOCY

SPOŁECZNEJ

IDENTYFIKACJA

ELEKTRONICZNA

E-USŁUGI

PUBLICZNE

MONITOROWANIE

PRZEWOZU

TOWARÓW

DANE

GEOLOKALIZACYJNE

OCHRONA

ROŚLIN

BEZPIECZEŃSTWO

FITOSANITARNE

MANDAT

POSŁA

SENATORA

REGULAMIN

OBNIŻENIE

UPOSAŻENIA

DIETY

NARUSZENIE

ZACHOWANIE

POWAGA

SEJM

SENAT

ZGROMADZENIE

NARODOWE

SKARGI

KODEKS

WYBORCZY

PAŃSTWOWA

KOMISJA

WYBORCZA

UNIWERSYTET

KARDYNAŁA

STEFANA

WYSZYŃSKIEGO

WARSZAWA

KIERUNEK

LEKARSKI

COLLEGIUM

MEDICUM

UKSW

PRAWO

ŁOWIECKIE

SZKODY

ŁOWIECKIE

PRAWO

GEOLOGICZNE

GÓRNICZE

WYDOBYWANIE

WĘGLOWODORÓW

PRAWO

OCHRONY

ŚRODOWISKA

USTAWA

O

ODPADACH

MONITORING

EMISJI

INSTALACJE

PRZEMYSŁOWE

FEDERACJA

ROSYJSKA

UKRAINA

OBYWATELE

UKRAINY

PRZETRZYMYWANI

PRZYCZYNY

POLITYCZNE

ROSYJSKIE

ARESZTY

WIĘZIENIA

PODATEK

OD

TOWARÓW

USŁUG

PRAWO

O

MIARACH

MINISTERSTWO

FINANSÓW

FINANSE

PUBLICZNE

PODATEK

AKCYZOWY

PRAWO

CELNE

PRODUKTY

KOSMETYCZNE

GŁÓWNY

INSPEKTOR

SANITARNY

KOMISJA

ZDROWIA

OCENA

ZGODNOŚCI

NADZÓR

RYNKU

PRAWA

AUTORSKIE

ZBIOROWE

ZARZĄDZANIE

PRAWA

POKREWNE

PRAWO

OŚWIATOWE

PODATEK

DOCHODOWY

OSOBY

FIZYCZNE

PRAWNE

ZRYCZAŁTOWANY

PODATEK

DOCHODOWY

POŻARY

SKŁADOWISK

ŚMIECI

MINISTERSTWO

ZDROWIA

...

Wywiad z Panem Senatorem Janem Żarynem.

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Nastawienie społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Problemy z władzami SLD w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Żołnierze wyklęci i sprzeczne informacje podawane w różnych mediach. Polska i jej historia oraz problemy uporania się z własną historią. Brak powstania dużego środowiska politycznego związanego z emigracją narodową w latach dziewięćdziesiątych.

HARMONOGRAM OBRAD ORAZ TRANSMISJA 71 POSIEDZENIA SEJMU RP W DNIU 9 LISTOPADA 2018 ROKU

JAŚMIN realna innowacyjność dla polskiej armii

CO DALEJ W RELACJACH NIEMIECKO-AMERYKAŃSKICH?

MINISTER BŁASZCZAK PRZEŁAMUJE BARIERĘ NIEMOŻLIWOŚCI W RELACJACH Z USA AMERYKAŃSKA STAŁA BAZA WOJSKOWA W POLSCE

ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

Sejm RP

Prezydent RP

 • – Jesteśmy w wolnej, niepodległej Polsce, która jest suwerenna, coraz mocniejsza, coraz zasobniejsza w dużej mierze dzięki Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu – mówił Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Lecha Kaczyńskiego.
 • W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości Prezydent RP podpisał ustawę reformującą system dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. – Jesteśmy na początku procesu modernizacji, rozwoju i naprawy Sił Zbrojnych – zaznaczył. Wręczył też awanse generalskie.
 • 11 listopada 2018 roku w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie w samo południe będziemy śpiewać hymn państwowy. Dołącz do nas! Pokażmy, że w stulecie odzyskania niepodległości jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną.
 • Nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi oraz ustawę o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej podpisał w piątek Prezydent RP.
 • – To wielka lekcja naszej historii. Myślę, że niejedna łza podczas oglądania tej wystawy popłynie – powiedział Prezydent Andrzej Duda podczas wernisażu „Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej” na Zamku Królewskim w Warszawie.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM PARY PREZYDENCKIEJ
  11 listopada 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w obchodach Święta Niepodległości.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W WERNISAŻU WYSTAWY ZNAKI WOLNOŚCI. O TRWANIU POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ
  9 listopada 2018 roku (piątek) w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystości otwarcia wystawy Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W SIEDZIBIE PGNIG SA W WARSZAWIE
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 08:00 w Muzeum Gazownictwa w Warszawie (ul. Kasprzaka 25), na terenie siedziby PGNiG SA, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w wydarzeniu gospodarczym, istotnym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.
 • CEREMONIA ZŁOŻENIA LISTÓW UWIERZYTELNIAJĄCYCH
  9 listopada 2018 roku (piątek) w godzinach 12:00-13:30 w Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie przez ambasadorów: Kanady, Państwa Kuwejtu, Republiki Włoskiej.
 • SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z SEKRETARZEM ENERGII USA
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzine 15:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyjmie w Pałacu Prezydenckim Sekretarza Energii USA Ricka Perry-ego.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv