64 POSIEDZENIE SEJMU RP PODSUMOWNIE

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-06-15 17:30:44

80 GŁOSOWAŃ W SPRAWIE 13 USTAW - TO BYŁY KLUCZOWE DECYZJE IZBY W PIĄTKOWE PRZEDPOŁUDNIE. W OSTATNIM DNIU 64. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE PRZYJĘLI TAKŻE UCHWAŁĘ, W KTÓREJ APELUJĄ O ZWOLNIENIE WSZYSTKICH OBYWATELI UKRAINY PRZETRZYMYWANYCH Z PRZYCZYN POLITYCZNYCH W ROSYJSKICH ARESZTACH I WIĘZIENIACH. INNYM ISTOTNYM PUNKTEM POSIEDZENIA BYŁO ROZPOCZĘCIE PRAC NAD USTAWĄ, KTÓRA MA ZAGWARANTOWAĆ SKUTECZNY NADZÓR NAD PRODUKTAMI KOSMETYCZNYMI I TYM SAMYM ZWIĘKSZYĆ BEZPIECZEŃSTWO KONSUMENTÓW.

64 POSIEDZENIE SEJMU RP PODSUMOWNIE

Sejm uchwalił 13 ustaw oraz przyjął jedną uchwałę

Podczas drugiego dnia 64. posiedzenia Sejm przyjął ustawę o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. To nowe odznaczenie dla osób, które szczególnie przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykazały się nienaganną służbą publiczną - cywilną lub wojskową. Medal ma być odznaczeniem o charakterze pamiątkowym nadawanym żyjącym obywatelom polskim: kombatantom, przedstawicielom młodego pokolenia, posłom, senatorom, urzędnikom państwowym i samorządowym, przedstawicielom organizacji pożytku publicznego, przedsiębiorcą i pracownikom różnych branż.

Posłowie opowiedzieli się za zaproponowaną przez Prezydenta RP nowelizacją ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Zgodnie z ustawą Rada będzie miała prawo do opiniowania projektów strategii, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów. Jednym z założeń ustawy jest usprawnienie dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym.

Sejm przyjął prezydencki projekt dotyczący bezpłatnej pomocy prawnej. Według nowelizacji nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacje mają objąć m.in. „osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zadłużone, oraz te, wobec których wytoczono powództwo eksmisyjne”. Celem programu jest zapewnienie nieodpłatnych porad osobom, które nie mają możliwości uzyskania profesjonalnego wsparcia.

Sejm znowelizował ustawę o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Nowe przepisy przyznają tym osobom m.in. dostęp poza kolejnością do świadczeń zdrowotnych i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym do uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej.

Izba uchwaliła zmiany w ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Ustawa zawiera pakiet rozwiązań ułatwiających obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z e-usług publicznych. Dostęp do wszystkich e-usług publicznych ma być możliwy przy pomocy jednego bezpłatnego sposobu potwierdzenia tożsamości w sieci.

Posłowie wprowadzili zmiany do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Nowelizacja ma umożliwić skuteczne funkcjonowanie i lepsze monitorowanie przewozu towarów wskazanych w ustawie poprzez wykorzystanie danych geolokalizacyjnych.

Znowelizowana przez Sejm ustawa o ochronie roślin wprowadza rozwiązania, które umożliwią spełnienie wymagań importowych państw spoza Unii Europejskiej, dotyczących bezpieczeństwa fitosanitarnego towarów pochodzenia roślinnego. Chodzi o to, aby zapewnić stałą obecność polskich produktów żywnościowych na rynkach pozaeuropejskich oraz ograniczyć występowanie incydentów, które naruszałyby wizerunek Polski, jako rzetelnego wytwórcy i eksportera.

Posłowie znowelizowali ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Nowela przewiduje, że w regulaminach obu Izb będzie można określić zasady obniżenia uposażenia i diety za naruszenie zachowaniem powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego na ich posiedzeniach lub posiedzeniach ich organów. Oznacza to, że zmiany wykluczają finansowe karanie posłów za ich zachowanie w innych okolicznościach, np. podczas występów mediach lub w czasie prywatnym. Druga ze zmian dotyczy możliwości odpowiedzialności finansowej posłów za naruszenie w rażący sposób spokoju lub porządku na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu.

Sejm znowelizował ustawę - Kodeks wyborczy. Ustawa skraca procedury rozpatrywania skarg na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące podziału na okręgi wyborcze, nowelizuje przepisy w zakresie transmisji i nagrywania przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych oraz modyfikuje przepisy dotyczące powoływania urzędników wyborczych. Nowela uchyla przepisy o transmisji i nagrywaniu prac obwodowych komisji wyborczych - zmiana wynika z wprowadzenia do polskiego porządku prawnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Izba przyjęła nowelę ustawy o Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nowela ma na celu umożliwienie utworzenia kierunku lekarskiego prowadzonego w wyodrębnionej jednostce - Collegium Medicum na UKSW. Realizacja znowelizowanych przepisów umożliwi kształcenie lekarzy i osób w innych zawodach medycznych oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk medycznych.

Znowelizowano ustawę - Prawo łowieckie. Ustawa zmienia model szacowania szkód łowieckich. Zgodnie ze zmianami, przedstawicieli gmin lub ich jednostek pomocniczych (głównie sołtysów) w zespołach szacujących szkody zastąpią przedstawiciele wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

Sejm przyjął nowelizację ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. Zmiany mają doprowadzić do zmniejszenia ponoszonego przez przedsiębiorców ryzyka inwestycyjnego związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów ze złóż, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów Skarbu Państwa.

Posłowie znowelizowali ustawę - Prawo ochrony środowiska oraz ustawę o odpadach. Zmiany dotyczą m.in. zaostrzenia w pozwoleniach zintegrowanych (tj. licencjach na prowadzenie działalności przemysłowej uzyskiwanych głównie dla instalacji przemysłowych), wymagań dot. monitoringu emisji z instalacji przemysłowych.

Sejm w uchwale zwrócił się do władz Federacji Rosyjskiej z apelem o zwolnienie wszystkich obywateli Ukrainy przetrzymywanych z przyczyn politycznych w rosyjskich aresztach i więzieniach. "Domagamy się zwolnienia pochodzącego z Krymu reżysera Ołeha Sencowa, skazanego w sierpniu 2015 r. na 20 lat kolonii karnej na podstawie paragrafu o terroryzmie" - napisano w uchwale. Sejm w dokumencie wspomina także m.in. o więźniach Ołeksandrze Kołczence i Romanie Suszczence.

I czytania

Posłowie rozpoczęli prace nad rządowym projektem zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz ustawie - Prawo o miarach. Uzasadnienie przedstawił Paweł Gruza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Izba w I czytaniu zajęła się także rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne. Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba. Dokument został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. W Sejmie rozpoczęły się także prace nad rządowym projektem ustawy o produktach kosmetycznych. Uzasadnienie przedstawił Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz. Projekt został skierowany w celu rozpatrzenia do Komisji Zdrowia.

Sejm rozpatrzył stanowiska Senatu do czterech ustaw

Nowelizacja ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw, ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, nowelizacja ustawy - Prawo oświatowe oraz nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Pytania w sprawach bieżących i informacja bieżąca

Po zakończeniu prac nad ustawami posłowie zadawali pytania przedstawicielom rządu. Parlamentarzystów interesowały m.in. działania, jakie podjął rząd w sprawie pożarów składowisk śmieci i wyeliminowania patologicznych zjawisk w postępowaniu z odpadami. Informację bieżącą na temat stopnia wykorzystania środków unijnych przyznanych Ministerstwu Zdrowia na lata 2014-2020 przedstawił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Zdjęcia: Paweł Kula.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU RP
DZIEŃ I  |  DZIEŃ IIpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-06-15 17:30:44

RETRANSMISJA

RETRANSMISJE

POSIEDZENIE

SEJMU

POSIEDZENIA

SEJMU

POSIEDZEŃ

SEJMU

64

POSIEDZENIE

SEJMU

RP

MEDAL

STULECIA

ODZYSKANIE

NIEPODLEGŁOŚCI

SUWERENNOŚĆ

RADA

DIALOGU

SPOŁECZNEGO

PORADNICTWO

OBYWATELSKIE

MEDIACJE

OSOBY

BEZROBOTNE

NIEPEŁNOSPRAWNE

ZADŁUŻONE

EKSMISJE

POWÓDZTWO

EKSMISYJNE

NIEODPŁATNE

PORADY

WSPARCIE

OBOZY

PRACY

III

RZESZA

ZWIĄZEK

SOCJALISTYCZNYCH

REPUBLIK

RADZIECKICH

ŚWIADCZENIA

ZDROWOTNE

USŁUGI

FARMACEUTYCZNE

APTEKI

OPIEKA

SOCJALNA

POMOC

SPOŁECZNA

DOM

POMOCY

SPOŁECZNEJ

IDENTYFIKACJA

ELEKTRONICZNA

E-USŁUGI

PUBLICZNE

MONITOROWANIE

PRZEWOZU

TOWARÓW

DANE

GEOLOKALIZACYJNE

OCHRONA

ROŚLIN

BEZPIECZEŃSTWO

FITOSANITARNE

MANDAT

POSŁA

SENATORA

REGULAMIN

OBNIŻENIE

UPOSAŻENIA

DIETY

NARUSZENIE

ZACHOWANIE

POWAGA

SEJM

SENAT

ZGROMADZENIE

NARODOWE

SKARGI

KODEKS

WYBORCZY

PAŃSTWOWA

KOMISJA

WYBORCZA

UNIWERSYTET

KARDYNAŁA

STEFANA

WYSZYŃSKIEGO

WARSZAWA

KIERUNEK

LEKARSKI

COLLEGIUM

MEDICUM

UKSW

PRAWO

ŁOWIECKIE

SZKODY

ŁOWIECKIE

PRAWO

GEOLOGICZNE

GÓRNICZE

WYDOBYWANIE

WĘGLOWODORÓW

PRAWO

OCHRONY

ŚRODOWISKA

USTAWA

O

ODPADACH

MONITORING

EMISJI

INSTALACJE

PRZEMYSŁOWE

FEDERACJA

ROSYJSKA

UKRAINA

OBYWATELE

UKRAINY

PRZETRZYMYWANI

PRZYCZYNY

POLITYCZNE

ROSYJSKIE

ARESZTY

WIĘZIENIA

PODATEK

OD

TOWARÓW

USŁUG

PRAWO

O

MIARACH

MINISTERSTWO

FINANSÓW

FINANSE

PUBLICZNE

PODATEK

AKCYZOWY

PRAWO

CELNE

PRODUKTY

KOSMETYCZNE

GŁÓWNY

INSPEKTOR

SANITARNY

KOMISJA

ZDROWIA

OCENA

ZGODNOŚCI

NADZÓR

RYNKU

PRAWA

AUTORSKIE

ZBIOROWE

ZARZĄDZANIE

PRAWA

POKREWNE

PRAWO

OŚWIATOWE

PODATEK

DOCHODOWY

OSOBY

FIZYCZNE

PRAWNE

ZRYCZAŁTOWANY

PODATEK

DOCHODOWY

POŻARY

SKŁADOWISK

ŚMIECI

MINISTERSTWO

ZDROWIA

...

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Targi Kielce 2018

W ŚRODĘ 12 WRZEŚNIA POSŁOWIE WRACAJĄ PO PRZERWIE DO SWOICH ŁAW. PORZĄDEK OBRAD ZAWIERA SZEREG WAŻNYCH PROPOZYCJI NOWYCH PRZEPISÓW. WŚRÓD NICH M.IN. PROJEKT USTAWY O E-DOWODACH OSOBISTYCH, PROPOZYCJA REFORMY SYSTEMU DOWODZENIA ARMIĄ ORAZ PAKIET ZMIAN KORZYSTNYCH DLA ROLNIKÓW

MSPO 2018 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Poseł Wojciech Buczak

MSPO 2018 na 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego.

“Dobre zmiany” w kierunku wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego

Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło live stream z Wielkiej Defilady Niepodległości

Sejm RP

 • Andrej Babisz podkreślił w wywiadzie dla dziennika "Pravo", że piątkowe głosowanie w Europarlamencie dot. uruchomienia art. 7 unijnego traktatu wobec Węgier to "atak na wyśmienicie funkcjonujący blok Grupy Wyszehradzkiej".
 • We środę 19 września o godz. 11:00 w Sali Kolumnowej odbędzie się II Kongres Polskich Dzieci Wojny. Wydarzenie organizuje parlamentarny Zespół ds. Wspierania Środowisk Dzieci Wojny.
 • "Każdy jubileusz to niezwykłe święto i wydarzenie. Jestem przeświadczony, że dzisiejsze spotkanie to doskonała sposobność do podsumowania tego, co zostało dokonane w minionych dekadach, jak również okazja do przedstawienia kierunków rozwoju i planów dalszego doskonalenia działania Izb - ważnego organu kontroli w Polsce" - napisał marszałek Sejmu Marek Kuchciński w specjalnej korespondencji do uczestników wydarzenia.
 • W dniach 19-23 w Warszawie odbędzie się V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Harmonogram wydarzenia obejmuje m.in. spotkania, sesje i fora tematyczne w Senacie i Sejmie. Tegoroczny Zjazd, pod hasłem „Łączy nas Niepodległa”, ma wyjątkowy charakter. Zwołany został w związku z przypadającą w 2018 roku 100. rocznicą odzyskania Niepodległości i jest głównym wydarzeniem polonijnym jubileuszowego roku. Organizatorami spotkania Polonii i Polaków z zagranicy są: Senat, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Rada Polonii Świata.
 • Choć polityczne i życiowe drogi wybitnych polityków, marszałków Sejmu, Ignacego Daszyńskiego i Macieja Rataja, właśnie odznaczonych pośmiertnie najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem Orła Białego – układały się różnie, to jednak miały pewne punkty wspólne.

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • DOŻYNKI PREZYDENCKIE W SPALE
  16 września 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale.
 • UROCZYSTE OTWARCIE SALI ORDERU ORŁA BIAŁEGO W PAŁACU PREZYDENCKIM
  12 września 2018 roku (środa) o godzinie. 10:30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystym otwarciu Sali Orderu Orła Białego.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W UROCZYSTYCH OBCHODACH 135-LECIA III GIMNAZJUM/II LO IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W KRAKOWIE
  W dniu 11 września 2018 roku (wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą weźmie udział w uroczystych obchodach 135-lecia III Gimnazjum/II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego, (ul. Sobieskiego 9 Kraków).
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W LEŻAJSKU
  11 września 2018 roku (wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się z mieszkańcami Leżajska (województwo podkarpackie).
 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA RP Z MAŁŻONKĄ W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII
  W dniach 18-23 sierpnia 2018 roku (sobota-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Australii i Nowej Zelandii.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv