67 POSIEDZENIE SEJMU 19 LIPCA 2018

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-07-20 11:03:28

W DRUGIM DNIU POSIEDZENIA POSŁOWIE PRACOWALI NAD RZĄDOWYMI ROZWIĄZANIAMI PRZYZNAJĄCYMI INWALIDOM WOJENNYM PRAWA DO DODATKU PIENIĘŻNEGO DO RENTY INWALIDZKIEJ W WYSOKOŚCI 850 ZŁ. IZBA ZOSTAŁA TEŻ POINFORMOWANA O SKUTKACH SUSZY I DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH PRZEZ RZĄD. SEJM KONTYNUOWAŁ RÓWNIEŻ PRACE NAD RZĄDOWYM PROJEKTEM USTAWY O POLSKIM INSTYTUCIE EKONOMICZNYM. W HARMONOGRAMIE OBRAD ZNALAZŁ SIĘ RÓWNIEŻ PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY – PRAWO O PROKURATURZE

67 POSIEDZENIE SEJMU 19 LIPCA 2018

850 zł dodatku - pomoc dla kombatantów. I czytania

Sejm rozpoczął prace nad zmianami w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Wśród najważniejszych rozwiązań zawartych w rządowym projekcie jest przyznanie inwalidom wojennym dodatku pieniężnego do renty inwalidzkiej w wysokości 850 zł. Będzie on waloryzowany. Wprowadzona zostanie także możliwość przekazywania świadczeń za granicę. Projekt poszerza też uprawnienia przysługujące represjonowanym politycznie w latach 1949 - 1959 żołnierzom zastępczej służby wojskowej - przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych. Wsparcie finansowe będą mogły także otrzymywać będące w trudnej sytuacji materialnej osoby deportowane do pracy przymusowej i obozów pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Sejm skierował projekt do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia.

Posłowie pracowali również nad poselskim projektem nowelizacji ustawy - Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw. Do głównych celów projektu należą dookreślenie charakteru oraz zakresu uczestnictwa prokuratora w postępowaniach prowadzonych przez organy władzy i administracji publicznej, sądy i trybunały oraz doprecyzowanie regulacji związanej z wykonywaniem przez prokuratury regionalne obsługi finansowej, administracyjnej wydziałów zamiejscowych departamentów ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji prokuratury krajowej. W imieniu wnioskodawców uzasadnienie projektu przedstawił poseł Marek Ast.

II czytania. Osiem projektów ustaw oraz projekt uchwały

Sejm pracował dziś nad zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zakłada, że nowe środki psychoaktywne będą traktowane jak narkotyki. Rządowy projekt zakłada, że za posiadanie ich znacznej ilości będzie grozić do 3 lat więzienia, a za handel - nawet 12 lat. Sprawozdanie Komisji Zdrowia przedstawiła poseł Bernadeta Krynicka. W związku ze zgłoszonymi poprawkami Sejm skierował projekt ponownie do prac komisyjnych.

Izba przeprowadziła prace nad rządowym projektem ustawy o Polskim Instytucie Ekonomicznym powołującym nową instytucję, która będzie eksperckim zapleczem rządu i pomoże w realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. PIE zastąpi Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy. Działalność Instytutu ma być wykorzystywana do realizacji istotnych celów strategicznych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawiła poseł Gabriela Masłowska. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił ponownie do prac komisyjnych.

Izba kontynuowała też prace nad rozwiązaniami zwiększającymi efektywność działań kontrolnych na niektórych rynkach rolnych. Proponowane regulacje obejmą ok. 1,41 mln gospodarstw rolnych. Rządowy projekt stanowi odpowiedź na nasilający się proceder przepakowywania przywożonych z zagranicy niektórych owoców oraz warzyw i sprzedawania ich jako polskie. Nowe przepisy mają przyczynić się do wyeliminowania takich nieuczciwych praktyk. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił poseł Robert Telus. Do III czytania Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o lasach oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska łączy w sobie dbanie o ochronę środowiska, połączone z nowoczesnym podejściem do budownictwa mieszkaniowego i wspomaganiem rodzin o umiarkowanych dochodach, które wciąż borykają się z problemem dostępności tanich mieszkań. Projekt przewiduje utworzenie spółki Polskie Domy Drewnianie (PDD), która będzie wspierać budownictwo mieszkaniowe w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego i nowych rozwiązań technologicznych przetwarzania drewna. PDD będzie operatorem mieszkaniowym działającym w ramach programu Mieszkanie Plus. Inwestycje budowane przez PDD będą przeznaczone na wynajem i najem z opcją dojścia do własności. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przedstawiła poseł Anna Paluch. W dyskusji zgłoszono wniosek o przystąpienie do III czytania bez odsyłania poprawek i wniosków do Komisji. Do głosowania nad tą sprawą posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Dotyczy on dostosowania rozwiązań prawnych do zmian w zakresie potrzeb organizacyjno-technicznych, jakie pojawiły się podczas organizacji 24. sesji KSR konwencji NZ w sprawie klimatu, 14. sesji KSR służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto2 oraz wznowionej 1. sesji KS służącej jako spotkanie Stron Porozumienia paryskiego. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przedstawiła poseł Anna Paluch. W związku ze zgłoszeniem w trakcie II czytania poprawek projekt został skierowany ponownie do Komisji.

Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przedstawił Grzegorz Matusiak. Do III czytania Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r. Wypowiedzenie umowy następuje z uwagi na jej niezgodność z prawem UE. Komisja Europejska kwestionuje wszystkie umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, zawarte między państwami członkowskimi UE (tzw. umowy intra-EU BIT). Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych przedstawił poseł Józef Leśniak. Do III czytania Izba przystąpi w bloku głosowań.

Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru, sporządzonego w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r. Dotyczy przystąpienia Ekwadoru do umowy o handlu zgodnej z zasadami WTO, wzmacniającej wymianę handlową i obustronny przepływ inwestycji. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych przedstawił poseł Józef Leśniak. Do III czytania Izba przystąpi w bloku głosowań.

Poselski projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu przewiduje wprowadzenie przepisów pozwalających na obniżenie uposażenia poselskiego i diety posła w sytuacji, gdy jego zachowanie narusza powagę Sejmu również poza Salą Posiedzeń, a także gdy poseł naruszy spokój i porządek w sposób rażący. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych przedstawił poseł Włodzimierz Bernacki.

Patroni 2019 r. Sprawozdania Komisji o projektach okolicznościowych uchwał

W drugim dniu 67. posiedzenia Sejm pracował też nad projektami okolicznościowych uchwał ustanawiających patronów roku 2019. Izba zajęła się sprawozdaniami Komisji Kultury i Środków Przekazu ws. tych propozycji. I tak przyszły rok ma być czasem szczególnego upamiętnienia Unii Lubelskiej z 1569 r. - jednego z najdonioślejszych wydarzeń stulecia dla Polski i Litwy oraz całej Europy Środkowo-Wschodniej. Sprawozdanie przedstawiła poseł Elżbieta Kruk. Zaproponowano też, by rok 2019 był poświęcony Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu, zaliczanemu do najwybitniejszych polskich pisarzy XX w. Sprawozdanie przedstawiła poseł Barbara Bubula. Jako wyraz wdzięczności za wkład mieszkańców Śląska w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej i jej odbudowę, Sejm proponuje ustanowić przyszły rok Rokiem Powstań Śląskich. Sprawozdanie przedstawił poseł Andrzej Sośnierz. Jest także propozycja, aby patronem 2019 r. została Anna Walentynowicz - niezłomna działaczka Wolnych Związków Zawodowych i współtwórczyni Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Sprawozdanie przedstawił poseł Piotr Babinetz. Sejm rozpatrzy też projekt uchwały dotyczącej ustanowienia roku 2019 Rokiem wybitnego kompozytora, dyrygenta i twórcy polskiej opery narodowej Stanisława Moniuszki. Sprawozdanie przedstawiła poseł Urszula Pasławska. Do głosowania nad ww. projektami uchwał Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Informacja o skutkach suszy i działaniach rządu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił na forum Sejmu Informację o skutkach suszy i działaniach podejmowanych przez rząd. Następnie Izba przeprowadziła dyskusję, w trakcie której zgłoszono wniosek o odrzucenie informacji. Sejm podejmie decyzję w bloku głosowań.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Sejm przyjął do wiadomości Informację w sprawie przyjętego przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 wraz z projektami rozporządzeń wykonawczych oraz wynikających z nich konsekwencji dla Polski. Informację przedstawił sekretarz stanu MSZ Konrad Szymański. Pytania posłów do przedstawicieli rządu dotyczyły m.in. szczegółów wdrażania programu „Czyste powietrze”, oceny sytuacji na rynku warzyw i owoców miękkich oraz przebiegu procesu tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

Inne decyzje podjęte przez Sejm

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Piotra Liroya-Marca z dnia 18 grudnia 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Porwicha. Stanowisko Komisji zaprezentował poseł Andrzej Matusiewicz. Do głosowania w tej sprawie Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMUpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-07-20 11:03:28
...

Wywiad z Panem Senatorem Janem Żarynem.

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Nastawienie społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Problemy z władzami SLD w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Żołnierze wyklęci i sprzeczne informacje podawane w różnych mediach. Polska i jej historia oraz problemy uporania się z własną historią. Brak powstania dużego środowiska politycznego związanego z emigracją narodową w latach dziewięćdziesiątych.

CZY HANNA ZDANOWSKA MOŻE KANDYDOWAĆ NA PREZYDENTA MIASTA? CZY PO WYGRANIU WYBORÓW, CZYLI PO SWOJEJ REELEKCJI MOŻE PEŁNIĆ TO STANOWISKO? CZY POMIJAJĄC ASPEKTY MORALNE, OSOBA SKAZANA PRAWOMOCNYM WYROKIEM MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ ORGANU WYKONAWCZEGO MIASTA? Z PRZEPISÓW PRAWA JASNO WYNIKA ŻE NIE. I W ZWIĄZKU Z TYM GŁOS ODDANY NA PANIĄ PREZYDENT 21 PAŹDZIERNIKA - BĘDZIE GŁOSEM STRACONYM.

MINISTER BŁASZCZAK PRZEŁAMUJE BARIERĘ NIEMOŻLIWOŚCI W RELACJACH Z USA AMERYKAŃSKA STAŁA BAZA WOJSKOWA W POLSCE

ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

POSEŁ ZBIGNIEW GRYGLAS ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

MSPO 2018 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką w dniach 22-23 października 2018 roku (poniedziałek - wtorek) złoży wizytę oficjalną w Republice Federalnej Niemiec.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W KONFERENCJI TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI PRZEMYSŁ KOSMICZNY
  22 października 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w konferencji Technologie przyszłości. Przemysł kosmiczny.
 • UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM
  21 października 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas uroczystości Prezydent wręczy ordery i odznaczenia państwowe (Aleje Racławickie 14).
 • WŁOCŁAWEK - UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH XXXIV ROCZNICY MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
  18 października 2018 roku (czwartek) we Włocławku (województwo kujawsko-pomorskie) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w obchodach XXXIV rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W ANWIL S.A.
  18 października 2018 roku (czwartek) o godzinie 16:00 we Włocławku (województwo kujawsko-pomorskie) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zwiedzi przedsiębiorstwo chemiczne ANWIL S.A. przy ulicy Toruńskiej 222.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv