67 POSIEDZENIE SEJMU 20 LIPCA 2018

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-07-21 12:52:10

LIKWIDACJA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, WPROWADZENIE TZW. MAŁEGO ZUS-U DLA MAŁYCH FIRM I ROZSZERZENIE PROGRAMU MIESZKANIE PLUS - TO NIEKTÓRE DECYZJE PODJĘTE PRZEZ POSŁÓW W PIĄTKOWYCH GŁOSOWANIACH. SEJM UCHWALIŁ TEŻ NOWELĘ USTAWY O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH I INNYCH USTAW. WPROWADZIŁ TAKŻE KARY ZA POSIADANIE DOPALACZY I HANDEL NIMI. POSŁOWIE WYBRALI RÓWNIEŻ CZŁONKÓW NOWEJ KOMISJI ŚLEDCZEJ DS. WYŁUDZEŃ VAT. USTANOWILI TAKŻE PATRONÓW 2019 R. BILANS TRZECIEGO, OSTATNIEGO DNIA OBRAD 67. POSIEDZENIA SEJMU: BLISKO 190 GŁOSOWAŃ, PONAD 30 PRZYJĘTYCH USTAW I 8 PODJĘTYCH UCHWAŁ

67 POSIEDZENIE SEJMU 20 LIPCA 2018

Ustawy uchwalone przez Sejm. Teraz Senat

Jedna z najważniejszych ustaw przyjętych w piątek przez Sejm to ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Tym samym 2,5 mln Polaków, którzy są właścicielami domów, mieszkań, a jednocześnie użytkownikami wieczystymi gruntów, na których te domy i mieszkania się znajdują, stanie się od 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa ich właścicielami.

Bardzo istotna dla wielu małych firm jest ustawa nowelizująca przepisy w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Jej celem jest dostosowanie wysokości obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do ich możliwości finansowych. Dzięki nowym przepisom realną ulgę odczuje nawet 200 tys. przedsiębiorców. Jednoosobowe firmy, których przychody nie przekraczają 2,5-krotności płacy minimalnej, zapłacą niższe, proporcjonalne do przychodu składki.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o Służbie Ochrony Państwa, która wprowadza zmiany w zakresie polityki wydatkowej SOP. Posłowie uchwalili również ustawę zmieniającą strukturę terenowej administracji żeglugi śródlądowej i wzmacniającą urzędy żeglugi śródlądowej.

Przyjęto też nowelizację ustawy - Kodeks wyborczy zmieniającą ordynację wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Celem noweli jest wprowadzenie jasnego i precyzyjnego sposobu wyłaniania reprezentantów w okręgach wyborczych. W każdym z nich wybieranych będzie co najmniej trzech posłów do PE. Ma to wyeliminować niezrozumiałą dla wyborców rywalizację między okręgami wyborczymi o liczbę mandatów.

Sejm przyjął także nowelizację ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne. Ustawa wprowadza zerową stawkę akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG. Rozwiązanie to ma wpisywać się w program walki ze smogiem. Uchwalono też nowelizację Prawa wodnego. Ta ustawa zmniejsza rygory formalne związane z postępowaniami administracyjnymi w zakresie udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych. Sejm uchwalił też nowelizację ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, która wprowadza szereg ułatwień dla rolników w tej materii.

Poprawę dostępu do informacji w kontaktach ze służbą zdrowia ma zapewnić przyjęta nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Wprowadza ona Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – bezpłatną aplikację internetową, która zapewni pacjentom dostęp do informacji o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. IKP umożliwi pacjentom m.in. dostęp do informacji o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej.

Nowelizacja ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa ma na celu optymalne wykorzystanie potencjałów Instytutu oraz Ośrodka Badań nad totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. Połączenie obu instytucji ma doprowadzić do realnego przełomu w badaniach nad okupacją niemiecką i sowiecką w Polsce.  

Przyjęta nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych dostosowuje polskie prawo do zasad wspólnego rynku. Ustawa doprecyzowuje definicję misji publicznej jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz katalogu zadań misyjnych.

Uchwalono także nowelizację ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Celem nowelizacji jest usprawnienie i zwiększenie efektywności systemu wdrażania rozwoju lokalnego. Dzięki ustawie łatwiejsze będzie korzystanie ze środków UE.

Sejm znowelizował ustawę o podatku rolnym, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawę o podatku leśnym. Nowelizacja doprecyzowuje zasady opodatkowania gruntów, z których korzystają przedsiębiorcy w związku z usytuowaniem na nich infrastruktury przesyłowej lub telekomunikacyjnej.

Uchwalono też nowelizację ustawy o rzeczach znalezionych, która przewiduje, że znalazca kwoty poniżej 100 zł nie będzie zobowiązany do przekazania jej staroście, w przypadku gdy nie da się ustalić właściciela.

Nowelizacja ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym ustanawia środek zaskarżenia w sprawach związanych z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji w materiałach referendalnych w trakcie kampanii. Nowelizacja Prawa prasowego w odpowiedzi na wniesioną do Sejmu petycję dostosowuje archaiczne przepisy do aktualnego stanu prawnego.

Przyjęta nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz innych ustaw ma na celu odroczenie pełnej elektronizacji w odniesieniu do małych zamówień, których wartość jest poniżej progów unijnych.

Następnie Sejm przyjął ustawę o Polskim Instytucie Ekonomicznym, który będzie eksperckim zapleczem rządu i pomoże w realizacji Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Uchwalono także nowelizację specustawy związanej z organizacją szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. Posłowie dostosowali prawo do potrzeb organizacyjno-technicznych.

Sejm wyraził zgodę na ratyfikację Umowy między Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisaną w Warszawie 24 stycznia 2018 r. Przyjął także ustawę o ratyfikacji Porozumienia między Polską a Estonią o zmianie i zakończeniu obowiązywania polsko-estońskiej umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, w związku z tym, że Komisja Europejska nie zgadza się na takie umowy między państwami UE. Izba zgodziła się też na ratyfikację Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między UE i jej państwami członkowskimi a Kolumbią i Peru, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru.

Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych, która ma wyeliminować nieuczciwe praktyki, takie jak np. przepakowywanie owoców oraz warzyw z zagranicy i sprzedawanie ich jako polskie.

Według przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopalacze będą traktowane jak narkotyki. Za posiadanie nowych środków psychoaktywnych będzie grozić do 3 lat więzienia, a za handel - nawet 12 lat.

Zmiany w Prawie ochrony środowiska przewidują utworzenie spółki Polskie Domy Drewniane (PDD), która będzie wspierać budownictwo mieszkaniowe w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego. PDD będzie działać w ramach programu Mieszkanie Plus.

Celem nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw jest uporządkowanie kwestii z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Zmiany mają m.in. rozwiązać problem braków kadrowych w sądach i usprawnić działanie prokuratury. Nowelizacja zawiera także np. rozwiązania zmierzające do poprawy efektywności Krajowej Rady Sądownictwa. Ustawa przewiduje również zmiany procedury wyboru I Prezesa Sądu Najwyższego.

Uchwalone ustawy, które trafią do podpisu Prezydenta

Sejm zakończył parlamentarne prace nad ustawą, która przyznaje dodatkowe uprawnienia związane ze służbą zdrowia i opieką społeczną osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Analogiczne uprawnienia mają kombatanci, ofiary represji okresu wojennego i powojennego, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.

Do podpisu Prezydenta Izba skierowała też nowelizację ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, zaostrzającą w pozwoleniach zintegrowanych wymagania dotyczące monitoringu emisji z instalacji przemysłowych.

Kolejna ustawa to nowelizacja ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają pomóc rolnikom w spełnieniu wymagań importowych państw spoza UE dot. bezpieczeństwa fitosanitarnego towarów pochodzenia roślinnego.

Na biurko Prezydenta trafi także pakiet rozwiązujący problem porzucania odpadów i pożarów wysypisk. Chodzi o nowelizację ustawy o odpadach, której celem jest uszczelnienie systemu oraz eliminacja nieprawidłowości w gospodarce odpadowej. Ma temu służyć też nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Izba skierowała do Prezydenta tzw. ustawę 2.0, wprowadzającą reformę szkolnictwa wyższego. To m.in. zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych.

Ponadto, Sejm zakończył parlamentarne prace nad ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Celem nowych przepisów jest zwiększenie dostępności mieszkań dla osób o dochodach zbyt wysokich, aby ubiegać się o mieszkanie komunalne, a jednocześnie zbyt niskich, by otrzymać kredyt mieszkaniowy.

Uchwały podjęte przez Sejm

Posłowie przez aklamację podjęli uchwałę w 50. rocznicę inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Sejm złożył hołd wszystkim ofiarom inwazji oraz tym, którzy stawiając opór komunistycznemu totalitaryzmowi byli represjonowani, pozbawieni pracy, bądź zmuszeni do emigracji. Więcej informacji w oddzielnym komunikacie.

Izba podjęła również uchwały o ustanowieniu roku 2019 rokiem: Unii Lubelskiej, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Powstań Śląskich, Anny Walentynowicz i Stanisława Moniuszki. Szerzej na ten temat w oddzielnym komunikacie.

Posłowie wprowadzili zmiany w Regulaminie Sejmu. które m.in. dostosowują jego przepisy do nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Przyjęta 15 czerwca 2018 r. nowela umożliwia Prezydium Sejmu obniżenie uposażenia lub diety parlamentarnej posła za zachowanie nielicujące z pełnioną funkcją.

Sejm powołał członków Komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT. Z rekomendacji PiS: Kazimierz Smoliński, Małgorzata Janowska, Marcin Horała, Wojciech Murdzek i Andrzej Matusiewicz. PO reprezentuje Zbigniew Konwiński, Nowoczesną - Mirosław Pampuch, Kukiz15 - Marek Jakubiak, a PSL-UED - Genowefa Tokarska.

Inne decyzje podjęte przez Sejm

Posłowie przyjęli informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o skutkach suszy i działaniach podejmowanych w tej sprawie przez rząd.

Sejm nie wyraził zgody na pociągniecie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Porwicha. Wniosek złożył, jako oskarżyciel prywatny, poseł Piotr Liroy-Marzec.

W Sejmie o sprawozdaniu RPO

Izba przeprowadziła dyskusję nad przedstawioną przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara informacją o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności RPO w roku 2017.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU

ARCHIWUM POSIEDZENIA SEJMU
DZIEŃ I   |   DZIEŃ II    |   DZIEŃ IIIpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-07-21 12:52:10
...

Wywiad z Panem Senatorem Janem Żarynem.

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Nastawienie społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Problemy z władzami SLD w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Żołnierze wyklęci i sprzeczne informacje podawane w różnych mediach. Polska i jej historia oraz problemy uporania się z własną historią. Brak powstania dużego środowiska politycznego związanego z emigracją narodową w latach dziewięćdziesiątych.

W ŚRODĘ 5 GRUDNIA O GODZ. 10.00 ROZPOCZNIE SIĘ 73. POSIEDZENIE SEJMU. POSŁOWIE BĘDĄ PRACOWAĆ M.IN. NAD POPRAWĄ DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, PRZYZNANIEM ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH SYBIRAKOM ORAZ WSPIERANIEM RODZIN, TAK ABY MNIEJ DZIECI TRAFIAŁO DO INSTYTUCJI PIECZY ZASTĘPCZEJ. POSIEDZENIE POTRWA TRZY DNI, IZBA OBRADOWAĆ BĘDZIE DO PIĄTKU 7 GRUDNIA

RÓWNOLEGŁE ŚCIEŻKI POZYSKIWANIA UZBROJENIA I ROZWOJU WŁASNYCH WERSJI

CO DALEJ ZA WSCHODNIĄ GRANICĄ POLSKI: KRAJE BAŁTYCKIE, UKRAINA?

WYZWANIA I NIEPEWNOŚCI ZWIĄZANE Z UTWORZENIEM AMERYKAŃSKICH BAZ W POLSCE

MINISTER BŁASZCZAK PORZĄDKUJE PROGRAM MODERNIZACJI TECHNICZNEJ

Warsaw Security Forum 2018

Sejm RP

 • W nawiązaniu dzisiejszego (15.12) artykułu w dzienniku "Super Express" CIS informuje, że harmonogram prac Izby jest przygotowywany z wyprzedzeniem i akceptowany przez Prezydium Sejmu. Przyjęty plan na 2019 r. nie oznacza, że nie odbędą się dodatkowe posiedzenia Sejmu, nieujęte w ustalonych terminach. Niewykluczone również, że posiedzenia potrwają dłużej niż wynikałoby to z zaakceptowanego kalendarza. Tego typu aktualizacje miały miejsce kilkukrotnie w 2018 r. - były one bezpośrednio związane z ilością materiału legislacyjnego, który trafia na Wiejską. Dodatkowo warto zauważyć, że praca posła nie jest związana tylko z aktywnością w czasie posiedzenia Sejmu. Jej główna część odbywa się poza Wiejską, w regionie który dany parlamentarzysta reprezentuje.
 • W piątek w hallu głównym Sejmu odbyło się tradycyjne, przedświąteczne spotkanie opłatkowe parlamentarzystów. W spotkaniu wzięli udział m.in. Marszałkowie Sejmu i Senatu, kardynał Kazimierz Nycz, wicemarszałkowie obu Izb oraz szefowie Kancelarii. Trzeci dzień 74. posiedzenia rozpoczął się od złożenia ślubowania przez Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka - wybranego przez Sejm i zatwierdzonego przez Senat. Kadencja RPD trwa pięć lat, licząc od dnia ślubowania. Następnie posłowie uczcili pamięć zmarłego Mariana Chmielewskiego ps. „Pomidor” - żołnierza Zgrupowania Oddziałów DSZ-WiN mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”.
 • Śp. poseł Jolanta Szczypińska zostanie pochowana w najbliższy poniedziałek (17 grudnia) w Słupsku. Ceremonia będzie miała charakter oficjalny. Przewidziany jest udział najwyższych rangą urzędników państwowych.
 • "Zgromadzenie Narodowe pozdrawia świętującą setną rocznicę odzyskania niepodległości Polskę i z szacunkiem chyli głowę przed bohaterami polskiej wolności" - głosi treść ustawy przyjętej przez parlament Węgier 12 grudnia z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Prezydent RP

 • Dokładnie 37 lat temu władze komunistyczne, działając z pogwałceniem obowiązującego prawa, wprowadziły w Polsce stan wojenny. Zintensyfikowano działania organów bezpieczeństwa, wzmożono cenzurę i inwigilację obywateli, zdelegalizowano NSZZ „Solidarność”.
 • Prezydent RP podpisał siedemnaście ustaw min. nowelizację ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ustawę o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.
 • Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Jej celem jest dostosowanie krajowego systemu antydopingowego do zmieniających się międzynarodowych standardów w zakresie zwalczania dopingu w sporcie.
 • Podczas uroczystej Gali w Teatrze Narodowym w Warszawie Prezydent wręczył dziś rozporządzenia przedstawicielom 14 instytucji, których obiekty wzbogacą listę Pomników Historii. Symbolicznym setnym wyróżnionym miejscem została Stocznia Gdańska.
 • Cieszę się, że zmiany ustawy dotyczącej Rady Dialogu Społecznego zaczynają działać – podkreślał Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości powołania nowych członków w skład Rady Dialogu Społecznego.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PRZEZ PREZYDENTA RP ZASŁUŻONYM DLA NIEPODLEGŁEJ MEDALI STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI
  12 grudnia 2018 roku (środa) o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy Zasłużonym dla Niepodległej, Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości.
 • UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PRZEZ PREZYDENTA RP MEDALI ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ
  11 grudnia 2018 roku (wtorek) o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości wręczenia Medali za Ofiarność i Odwagę.
 • PREZYDENT RP NA UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA PODCHORĄŻEGO
  29 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 17:00 na dziedzińcu Belwederu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda weźmie udział w uroczystym apelu z okazji Dnia Podchorążego. Prezydent RP wręczy także akty mianowania na stopnie generalskie oficerom Wojska Polskiego.
 • OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM PARY PREZYDENCKIEJ
  11 listopada 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w obchodach Święta Niepodległości.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W WERNISAŻU WYSTAWY ZNAKI WOLNOŚCI. O TRWANIU POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ
  9 listopada 2018 roku (piątek) w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystości otwarcia wystawy Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv