67 POSIEDZENIE SEJMU 20 LIPCA 2018

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-07-21 13:52:10

LIKWIDACJA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, WPROWADZENIE TZW. MAŁEGO ZUS-U DLA MAŁYCH FIRM I ROZSZERZENIE PROGRAMU MIESZKANIE PLUS - TO NIEKTÓRE DECYZJE PODJĘTE PRZEZ POSŁÓW W PIĄTKOWYCH GŁOSOWANIACH. SEJM UCHWALIŁ TEŻ NOWELĘ USTAWY O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH I INNYCH USTAW. WPROWADZIŁ TAKŻE KARY ZA POSIADANIE DOPALACZY I HANDEL NIMI. POSŁOWIE WYBRALI RÓWNIEŻ CZŁONKÓW NOWEJ KOMISJI ŚLEDCZEJ DS. WYŁUDZEŃ VAT. USTANOWILI TAKŻE PATRONÓW 2019 R. BILANS TRZECIEGO, OSTATNIEGO DNIA OBRAD 67. POSIEDZENIA SEJMU: BLISKO 190 GŁOSOWAŃ, PONAD 30 PRZYJĘTYCH USTAW I 8 PODJĘTYCH UCHWAŁ

67 POSIEDZENIE SEJMU 20 LIPCA 2018

Ustawy uchwalone przez Sejm. Teraz Senat

Jedna z najważniejszych ustaw przyjętych w piątek przez Sejm to ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Tym samym 2,5 mln Polaków, którzy są właścicielami domów, mieszkań, a jednocześnie użytkownikami wieczystymi gruntów, na których te domy i mieszkania się znajdują, stanie się od 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa ich właścicielami.

Bardzo istotna dla wielu małych firm jest ustawa nowelizująca przepisy w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Jej celem jest dostosowanie wysokości obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do ich możliwości finansowych. Dzięki nowym przepisom realną ulgę odczuje nawet 200 tys. przedsiębiorców. Jednoosobowe firmy, których przychody nie przekraczają 2,5-krotności płacy minimalnej, zapłacą niższe, proporcjonalne do przychodu składki.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o Służbie Ochrony Państwa, która wprowadza zmiany w zakresie polityki wydatkowej SOP. Posłowie uchwalili również ustawę zmieniającą strukturę terenowej administracji żeglugi śródlądowej i wzmacniającą urzędy żeglugi śródlądowej.

Przyjęto też nowelizację ustawy - Kodeks wyborczy zmieniającą ordynację wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Celem noweli jest wprowadzenie jasnego i precyzyjnego sposobu wyłaniania reprezentantów w okręgach wyborczych. W każdym z nich wybieranych będzie co najmniej trzech posłów do PE. Ma to wyeliminować niezrozumiałą dla wyborców rywalizację między okręgami wyborczymi o liczbę mandatów.

Sejm przyjął także nowelizację ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne. Ustawa wprowadza zerową stawkę akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG. Rozwiązanie to ma wpisywać się w program walki ze smogiem. Uchwalono też nowelizację Prawa wodnego. Ta ustawa zmniejsza rygory formalne związane z postępowaniami administracyjnymi w zakresie udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych. Sejm uchwalił też nowelizację ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, która wprowadza szereg ułatwień dla rolników w tej materii.

Poprawę dostępu do informacji w kontaktach ze służbą zdrowia ma zapewnić przyjęta nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Wprowadza ona Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – bezpłatną aplikację internetową, która zapewni pacjentom dostęp do informacji o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. IKP umożliwi pacjentom m.in. dostęp do informacji o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej.

Nowelizacja ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa ma na celu optymalne wykorzystanie potencjałów Instytutu oraz Ośrodka Badań nad totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. Połączenie obu instytucji ma doprowadzić do realnego przełomu w badaniach nad okupacją niemiecką i sowiecką w Polsce.  

Przyjęta nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych dostosowuje polskie prawo do zasad wspólnego rynku. Ustawa doprecyzowuje definicję misji publicznej jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz katalogu zadań misyjnych.

Uchwalono także nowelizację ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Celem nowelizacji jest usprawnienie i zwiększenie efektywności systemu wdrażania rozwoju lokalnego. Dzięki ustawie łatwiejsze będzie korzystanie ze środków UE.

Sejm znowelizował ustawę o podatku rolnym, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawę o podatku leśnym. Nowelizacja doprecyzowuje zasady opodatkowania gruntów, z których korzystają przedsiębiorcy w związku z usytuowaniem na nich infrastruktury przesyłowej lub telekomunikacyjnej.

Uchwalono też nowelizację ustawy o rzeczach znalezionych, która przewiduje, że znalazca kwoty poniżej 100 zł nie będzie zobowiązany do przekazania jej staroście, w przypadku gdy nie da się ustalić właściciela.

Nowelizacja ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym ustanawia środek zaskarżenia w sprawach związanych z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji w materiałach referendalnych w trakcie kampanii. Nowelizacja Prawa prasowego w odpowiedzi na wniesioną do Sejmu petycję dostosowuje archaiczne przepisy do aktualnego stanu prawnego.

Przyjęta nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz innych ustaw ma na celu odroczenie pełnej elektronizacji w odniesieniu do małych zamówień, których wartość jest poniżej progów unijnych.

Następnie Sejm przyjął ustawę o Polskim Instytucie Ekonomicznym, który będzie eksperckim zapleczem rządu i pomoże w realizacji Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Uchwalono także nowelizację specustawy związanej z organizacją szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. Posłowie dostosowali prawo do potrzeb organizacyjno-technicznych.

Sejm wyraził zgodę na ratyfikację Umowy między Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisaną w Warszawie 24 stycznia 2018 r. Przyjął także ustawę o ratyfikacji Porozumienia między Polską a Estonią o zmianie i zakończeniu obowiązywania polsko-estońskiej umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, w związku z tym, że Komisja Europejska nie zgadza się na takie umowy między państwami UE. Izba zgodziła się też na ratyfikację Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między UE i jej państwami członkowskimi a Kolumbią i Peru, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru.

Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych, która ma wyeliminować nieuczciwe praktyki, takie jak np. przepakowywanie owoców oraz warzyw z zagranicy i sprzedawanie ich jako polskie.

Według przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopalacze będą traktowane jak narkotyki. Za posiadanie nowych środków psychoaktywnych będzie grozić do 3 lat więzienia, a za handel - nawet 12 lat.

Zmiany w Prawie ochrony środowiska przewidują utworzenie spółki Polskie Domy Drewniane (PDD), która będzie wspierać budownictwo mieszkaniowe w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego. PDD będzie działać w ramach programu Mieszkanie Plus.

Celem nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw jest uporządkowanie kwestii z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Zmiany mają m.in. rozwiązać problem braków kadrowych w sądach i usprawnić działanie prokuratury. Nowelizacja zawiera także np. rozwiązania zmierzające do poprawy efektywności Krajowej Rady Sądownictwa. Ustawa przewiduje również zmiany procedury wyboru I Prezesa Sądu Najwyższego.

Uchwalone ustawy, które trafią do podpisu Prezydenta

Sejm zakończył parlamentarne prace nad ustawą, która przyznaje dodatkowe uprawnienia związane ze służbą zdrowia i opieką społeczną osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Analogiczne uprawnienia mają kombatanci, ofiary represji okresu wojennego i powojennego, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.

Do podpisu Prezydenta Izba skierowała też nowelizację ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, zaostrzającą w pozwoleniach zintegrowanych wymagania dotyczące monitoringu emisji z instalacji przemysłowych.

Kolejna ustawa to nowelizacja ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają pomóc rolnikom w spełnieniu wymagań importowych państw spoza UE dot. bezpieczeństwa fitosanitarnego towarów pochodzenia roślinnego.

Na biurko Prezydenta trafi także pakiet rozwiązujący problem porzucania odpadów i pożarów wysypisk. Chodzi o nowelizację ustawy o odpadach, której celem jest uszczelnienie systemu oraz eliminacja nieprawidłowości w gospodarce odpadowej. Ma temu służyć też nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Izba skierowała do Prezydenta tzw. ustawę 2.0, wprowadzającą reformę szkolnictwa wyższego. To m.in. zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych.

Ponadto, Sejm zakończył parlamentarne prace nad ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Celem nowych przepisów jest zwiększenie dostępności mieszkań dla osób o dochodach zbyt wysokich, aby ubiegać się o mieszkanie komunalne, a jednocześnie zbyt niskich, by otrzymać kredyt mieszkaniowy.

Uchwały podjęte przez Sejm

Posłowie przez aklamację podjęli uchwałę w 50. rocznicę inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Sejm złożył hołd wszystkim ofiarom inwazji oraz tym, którzy stawiając opór komunistycznemu totalitaryzmowi byli represjonowani, pozbawieni pracy, bądź zmuszeni do emigracji. Więcej informacji w oddzielnym komunikacie.

Izba podjęła również uchwały o ustanowieniu roku 2019 rokiem: Unii Lubelskiej, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Powstań Śląskich, Anny Walentynowicz i Stanisława Moniuszki. Szerzej na ten temat w oddzielnym komunikacie.

Posłowie wprowadzili zmiany w Regulaminie Sejmu. które m.in. dostosowują jego przepisy do nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Przyjęta 15 czerwca 2018 r. nowela umożliwia Prezydium Sejmu obniżenie uposażenia lub diety parlamentarnej posła za zachowanie nielicujące z pełnioną funkcją.

Sejm powołał członków Komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT. Z rekomendacji PiS: Kazimierz Smoliński, Małgorzata Janowska, Marcin Horała, Wojciech Murdzek i Andrzej Matusiewicz. PO reprezentuje Zbigniew Konwiński, Nowoczesną - Mirosław Pampuch, Kukiz15 - Marek Jakubiak, a PSL-UED - Genowefa Tokarska.

Inne decyzje podjęte przez Sejm

Posłowie przyjęli informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o skutkach suszy i działaniach podejmowanych w tej sprawie przez rząd.

Sejm nie wyraził zgody na pociągniecie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Porwicha. Wniosek złożył, jako oskarżyciel prywatny, poseł Piotr Liroy-Marzec.

W Sejmie o sprawozdaniu RPO

Izba przeprowadziła dyskusję nad przedstawioną przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara informacją o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności RPO w roku 2017.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU

ARCHIWUM POSIEDZENIA SEJMU
DZIEŃ I   |   DZIEŃ II    |   DZIEŃ IIIpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-07-21 13:52:10
...

HOŁD POWSTAŃCOM WARSZAWSKIM

OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM MARSZAŁKA SEJMU

“Dobre zmiany” w kierunku wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego

Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło live stream z Wielkiej Defilady Niepodległości

Dziękuję za Wasz trud, poświęcenie i odwagę, za służbę naszej Ojczyźnie

Modernizacja Marynarki Wojennej RP – australijskie fregaty?

REALIZACJA PROGRAMÓW WISŁA I HOMAR PRZEBIEGA ZGODNIE Z PLANEM

Sejm RP

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA RP Z MAŁŻONKĄ W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII
  W dniach 18-23 sierpnia 2018 roku (sobota-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Australii i Nowej Zelandii.
 • SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z MEDALISTAMI 24. MISTRZOSTW EUROPY W LEKKOATLETYCE BERLIN 2018
  16 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się z medalistami 24. Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce Berlin 2018 oraz kadrą trenerską i lekarzami reprezentacji.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W WIDOWISKU WOLNOŚĆ WE KRWI
  Udział Prezydenta RP w widowisku Wolność we krwi 15 sierpnia 2018 roku (środa) o godzinie 20:30 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w widowisku Wolność we krwi.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO
  15 sierpnia 2018 roku (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach związanych z obchodami Święta Wojska Polskiego.
 • KONFERENCJA MINISTRA KRZYSZTOFA SZCZERSKIEGO I MINISTRA KRZYSZTOFA ŁAPIŃSKIEGO
  10 sierpnia 2018 roku (piątek) o godzinie 11:00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się konferencja prasowa Sekretarza Stanu, Szefa Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Szczerskiego oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Łapińskiego w związku z wizytą Prezydenta RP z Małżonką w Australii i Nowej Zelandii.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv