67 POSIEDZENIE SEJMU 20 LIPCA 2018

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-07-21 13:52:10

LIKWIDACJA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, WPROWADZENIE TZW. MAŁEGO ZUS-U DLA MAŁYCH FIRM I ROZSZERZENIE PROGRAMU MIESZKANIE PLUS - TO NIEKTÓRE DECYZJE PODJĘTE PRZEZ POSŁÓW W PIĄTKOWYCH GŁOSOWANIACH. SEJM UCHWALIŁ TEŻ NOWELĘ USTAWY O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH I INNYCH USTAW. WPROWADZIŁ TAKŻE KARY ZA POSIADANIE DOPALACZY I HANDEL NIMI. POSŁOWIE WYBRALI RÓWNIEŻ CZŁONKÓW NOWEJ KOMISJI ŚLEDCZEJ DS. WYŁUDZEŃ VAT. USTANOWILI TAKŻE PATRONÓW 2019 R. BILANS TRZECIEGO, OSTATNIEGO DNIA OBRAD 67. POSIEDZENIA SEJMU: BLISKO 190 GŁOSOWAŃ, PONAD 30 PRZYJĘTYCH USTAW I 8 PODJĘTYCH UCHWAŁ

67 POSIEDZENIE SEJMU 20 LIPCA 2018

Ustawy uchwalone przez Sejm. Teraz Senat

Jedna z najważniejszych ustaw przyjętych w piątek przez Sejm to ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Tym samym 2,5 mln Polaków, którzy są właścicielami domów, mieszkań, a jednocześnie użytkownikami wieczystymi gruntów, na których te domy i mieszkania się znajdują, stanie się od 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa ich właścicielami.

Bardzo istotna dla wielu małych firm jest ustawa nowelizująca przepisy w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Jej celem jest dostosowanie wysokości obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do ich możliwości finansowych. Dzięki nowym przepisom realną ulgę odczuje nawet 200 tys. przedsiębiorców. Jednoosobowe firmy, których przychody nie przekraczają 2,5-krotności płacy minimalnej, zapłacą niższe, proporcjonalne do przychodu składki.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o Służbie Ochrony Państwa, która wprowadza zmiany w zakresie polityki wydatkowej SOP. Posłowie uchwalili również ustawę zmieniającą strukturę terenowej administracji żeglugi śródlądowej i wzmacniającą urzędy żeglugi śródlądowej.

Przyjęto też nowelizację ustawy - Kodeks wyborczy zmieniającą ordynację wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Celem noweli jest wprowadzenie jasnego i precyzyjnego sposobu wyłaniania reprezentantów w okręgach wyborczych. W każdym z nich wybieranych będzie co najmniej trzech posłów do PE. Ma to wyeliminować niezrozumiałą dla wyborców rywalizację między okręgami wyborczymi o liczbę mandatów.

Sejm przyjął także nowelizację ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne. Ustawa wprowadza zerową stawkę akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG. Rozwiązanie to ma wpisywać się w program walki ze smogiem. Uchwalono też nowelizację Prawa wodnego. Ta ustawa zmniejsza rygory formalne związane z postępowaniami administracyjnymi w zakresie udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych. Sejm uchwalił też nowelizację ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, która wprowadza szereg ułatwień dla rolników w tej materii.

Poprawę dostępu do informacji w kontaktach ze służbą zdrowia ma zapewnić przyjęta nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Wprowadza ona Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – bezpłatną aplikację internetową, która zapewni pacjentom dostęp do informacji o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. IKP umożliwi pacjentom m.in. dostęp do informacji o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej.

Nowelizacja ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa ma na celu optymalne wykorzystanie potencjałów Instytutu oraz Ośrodka Badań nad totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. Połączenie obu instytucji ma doprowadzić do realnego przełomu w badaniach nad okupacją niemiecką i sowiecką w Polsce.  

Przyjęta nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych dostosowuje polskie prawo do zasad wspólnego rynku. Ustawa doprecyzowuje definicję misji publicznej jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz katalogu zadań misyjnych.

Uchwalono także nowelizację ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Celem nowelizacji jest usprawnienie i zwiększenie efektywności systemu wdrażania rozwoju lokalnego. Dzięki ustawie łatwiejsze będzie korzystanie ze środków UE.

Sejm znowelizował ustawę o podatku rolnym, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawę o podatku leśnym. Nowelizacja doprecyzowuje zasady opodatkowania gruntów, z których korzystają przedsiębiorcy w związku z usytuowaniem na nich infrastruktury przesyłowej lub telekomunikacyjnej.

Uchwalono też nowelizację ustawy o rzeczach znalezionych, która przewiduje, że znalazca kwoty poniżej 100 zł nie będzie zobowiązany do przekazania jej staroście, w przypadku gdy nie da się ustalić właściciela.

Nowelizacja ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym ustanawia środek zaskarżenia w sprawach związanych z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji w materiałach referendalnych w trakcie kampanii. Nowelizacja Prawa prasowego w odpowiedzi na wniesioną do Sejmu petycję dostosowuje archaiczne przepisy do aktualnego stanu prawnego.

Przyjęta nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz innych ustaw ma na celu odroczenie pełnej elektronizacji w odniesieniu do małych zamówień, których wartość jest poniżej progów unijnych.

Następnie Sejm przyjął ustawę o Polskim Instytucie Ekonomicznym, który będzie eksperckim zapleczem rządu i pomoże w realizacji Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Uchwalono także nowelizację specustawy związanej z organizacją szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. Posłowie dostosowali prawo do potrzeb organizacyjno-technicznych.

Sejm wyraził zgodę na ratyfikację Umowy między Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisaną w Warszawie 24 stycznia 2018 r. Przyjął także ustawę o ratyfikacji Porozumienia między Polską a Estonią o zmianie i zakończeniu obowiązywania polsko-estońskiej umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, w związku z tym, że Komisja Europejska nie zgadza się na takie umowy między państwami UE. Izba zgodziła się też na ratyfikację Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między UE i jej państwami członkowskimi a Kolumbią i Peru, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru.

Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych, która ma wyeliminować nieuczciwe praktyki, takie jak np. przepakowywanie owoców oraz warzyw z zagranicy i sprzedawanie ich jako polskie.

Według przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopalacze będą traktowane jak narkotyki. Za posiadanie nowych środków psychoaktywnych będzie grozić do 3 lat więzienia, a za handel - nawet 12 lat.

Zmiany w Prawie ochrony środowiska przewidują utworzenie spółki Polskie Domy Drewniane (PDD), która będzie wspierać budownictwo mieszkaniowe w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego. PDD będzie działać w ramach programu Mieszkanie Plus.

Celem nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw jest uporządkowanie kwestii z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Zmiany mają m.in. rozwiązać problem braków kadrowych w sądach i usprawnić działanie prokuratury. Nowelizacja zawiera także np. rozwiązania zmierzające do poprawy efektywności Krajowej Rady Sądownictwa. Ustawa przewiduje również zmiany procedury wyboru I Prezesa Sądu Najwyższego.

Uchwalone ustawy, które trafią do podpisu Prezydenta

Sejm zakończył parlamentarne prace nad ustawą, która przyznaje dodatkowe uprawnienia związane ze służbą zdrowia i opieką społeczną osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Analogiczne uprawnienia mają kombatanci, ofiary represji okresu wojennego i powojennego, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.

Do podpisu Prezydenta Izba skierowała też nowelizację ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, zaostrzającą w pozwoleniach zintegrowanych wymagania dotyczące monitoringu emisji z instalacji przemysłowych.

Kolejna ustawa to nowelizacja ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają pomóc rolnikom w spełnieniu wymagań importowych państw spoza UE dot. bezpieczeństwa fitosanitarnego towarów pochodzenia roślinnego.

Na biurko Prezydenta trafi także pakiet rozwiązujący problem porzucania odpadów i pożarów wysypisk. Chodzi o nowelizację ustawy o odpadach, której celem jest uszczelnienie systemu oraz eliminacja nieprawidłowości w gospodarce odpadowej. Ma temu służyć też nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Izba skierowała do Prezydenta tzw. ustawę 2.0, wprowadzającą reformę szkolnictwa wyższego. To m.in. zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych.

Ponadto, Sejm zakończył parlamentarne prace nad ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Celem nowych przepisów jest zwiększenie dostępności mieszkań dla osób o dochodach zbyt wysokich, aby ubiegać się o mieszkanie komunalne, a jednocześnie zbyt niskich, by otrzymać kredyt mieszkaniowy.

Uchwały podjęte przez Sejm

Posłowie przez aklamację podjęli uchwałę w 50. rocznicę inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Sejm złożył hołd wszystkim ofiarom inwazji oraz tym, którzy stawiając opór komunistycznemu totalitaryzmowi byli represjonowani, pozbawieni pracy, bądź zmuszeni do emigracji. Więcej informacji w oddzielnym komunikacie.

Izba podjęła również uchwały o ustanowieniu roku 2019 rokiem: Unii Lubelskiej, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Powstań Śląskich, Anny Walentynowicz i Stanisława Moniuszki. Szerzej na ten temat w oddzielnym komunikacie.

Posłowie wprowadzili zmiany w Regulaminie Sejmu. które m.in. dostosowują jego przepisy do nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Przyjęta 15 czerwca 2018 r. nowela umożliwia Prezydium Sejmu obniżenie uposażenia lub diety parlamentarnej posła za zachowanie nielicujące z pełnioną funkcją.

Sejm powołał członków Komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT. Z rekomendacji PiS: Kazimierz Smoliński, Małgorzata Janowska, Marcin Horała, Wojciech Murdzek i Andrzej Matusiewicz. PO reprezentuje Zbigniew Konwiński, Nowoczesną - Mirosław Pampuch, Kukiz15 - Marek Jakubiak, a PSL-UED - Genowefa Tokarska.

Inne decyzje podjęte przez Sejm

Posłowie przyjęli informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o skutkach suszy i działaniach podejmowanych w tej sprawie przez rząd.

Sejm nie wyraził zgody na pociągniecie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Porwicha. Wniosek złożył, jako oskarżyciel prywatny, poseł Piotr Liroy-Marzec.

W Sejmie o sprawozdaniu RPO

Izba przeprowadziła dyskusję nad przedstawioną przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara informacją o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności RPO w roku 2017.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU

ARCHIWUM POSIEDZENIA SEJMU
DZIEŃ I   |   DZIEŃ II    |   DZIEŃ III



polityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-07-21 13:52:10
...

Wywiad z Panem Senatorem Janem Żarynem.

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Nastawienie społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Problemy z władzami SLD w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Żołnierze wyklęci i sprzeczne informacje podawane w różnych mediach. Polska i jej historia oraz problemy uporania się z własną historią. Brak powstania dużego środowiska politycznego związanego z emigracją narodową w latach dziewięćdziesiątych.

CZY HANNA ZDANOWSKA MOŻE KANDYDOWAĆ NA PREZYDENTA MIASTA? CZY PO WYGRANIU WYBORÓW, CZYLI PO SWOJEJ REELEKCJI MOŻE PEŁNIĆ TO STANOWISKO? CZY POMIJAJĄC ASPEKTY MORALNE, OSOBA SKAZANA PRAWOMOCNYM WYROKIEM MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ ORGANU WYKONAWCZEGO MIASTA? Z PRZEPISÓW PRAWA JASNO WYNIKA ŻE NIE. I W ZWIĄZKU Z TYM GŁOS ODDANY NA PANIĄ PREZYDENT 21 PAŹDZIERNIKA - BĘDZIE GŁOSEM STRACONYM.

MINISTER BŁASZCZAK PRZEŁAMUJE BARIERĘ NIEMOŻLIWOŚCI W RELACJACH Z USA AMERYKAŃSKA STAŁA BAZA WOJSKOWA W POLSCE

ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

POSEŁ ZBIGNIEW GRYGLAS ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

MSPO 2018 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Sejm RP

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką w dniach 22-23 października 2018 roku (poniedziałek - wtorek) złoży wizytę oficjalną w Republice Federalnej Niemiec.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W KONFERENCJI TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI PRZEMYSŁ KOSMICZNY
  22 października 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w konferencji Technologie przyszłości. Przemysł kosmiczny.
 • UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM
  21 października 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas uroczystości Prezydent wręczy ordery i odznaczenia państwowe (Aleje Racławickie 14).
 • WŁOCŁAWEK - UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH XXXIV ROCZNICY MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
  18 października 2018 roku (czwartek) we Włocławku (województwo kujawsko-pomorskie) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w obchodach XXXIV rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W ANWIL S.A.
  18 października 2018 roku (czwartek) o godzinie 16:00 we Włocławku (województwo kujawsko-pomorskie) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zwiedzi przedsiębiorstwo chemiczne ANWIL S.A. przy ulicy Toruńskiej 222.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv