69 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-10-03 08:12:32

ROZPOCZYNAJĄC PIERWSZY DZIEŃ POSIEDZENIA POSŁOWIE CHWILĄ CISZY UCZCILI PAMIĘĆ ZMARŁEJ JOANNY SOSNOWSKIEJ, POSEŁ III I IV KADENCJI, RADNEJ OLSZTYNA. NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY, KTÓRYMI SEJM ZAJMOWAŁ SIĘ WE WTOREK DOTYCZYŁY NOWELIZACJI USTAWY O PIT ORAZ USTAW O UTWORZENIU FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH I SOLIDARNOŚCIOWEGO FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

69 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY

W II czytaniu rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych posłowie zdecydowali o dalszym procedowaniu projektu, która zakłada, że podatnicy składający coroczne rozliczenie będą mogli zakończyć procedurę dwoma kliknięciami. KAS przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników. Celem wprowadzanych zmian jest jak najszybszy zwrot nadpłaconego podatku. Projekt został skierowany ponownie do Komisji Finansów Publicznych ze względu na zgłoszone poprawki.

Posłowie debatowali również nad projektem ustawy określającym zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych. Do III czytania Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Pochylono się także, w II czytaniu, nad projektem zmian w Państwowym Ratownictwie Medycznym. Projekt zakłada utrzymanie w mocy decyzji o wydaniu zgody na wykonywanie ratownictwa górskiego i wodnego, o ile podmioty te zadania wykonujące uzyskają do końca 2018 r. wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM. Dalsza praca nad projektem odbędzie się w bloku głosowań. Odbyła się także dyskusja, w I czytaniu, nad projektem zakładającym utworzenie Funduszu Dróg Samorządowych. Celem ustawy jest sprawne przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego środków na potrzeby związane z inwestycjami drogowym. Zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu, który Sejm rozpatrzy w bloku głosowań.

Projekty: poselski ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz rządowy nowelizacji ustawy o podatku od osób fizycznych i prawnych są kolejnym rozwiązaniami ułatwiającymi życie podatnikom. Wpisują się one w politykę „3P” w prawie podatkowym. Zgodnie z nią system podatkowy ma być prosty, przejrzysty i przyjazny. Tym samym planuje się przejście z fazy intensywnego uszczelniania systemu podatkowego do etapu jego upraszczania i racjonalizacji. Dalsze prace nad projektem odbędą się w trakcie głosowań.

Kolejny dyskutowany we wtorek projekt przewiduje utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - nowej instytucji, która będzie wspierała osoby niepełnosprawne. Rząd podkreśla, że dla umożliwienia osobom niepełnosprawnym niezależnego życia i pełnego udziału we wszystkich jego sferach, niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków. Wobec wszystkich zgłoszono wnioski o ich odrzucenie, trafią one do bloku głosowań.

Odbyło się II czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Projekt przewiduje możliwość poruszania się motocyklem trójkołowym dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat, w szczególności dla osób, które ze względu na niepełnosprawność, nie mogą odbyć egzaminu prawa jazdy kategorii A. Projekt trafi do III czytania w bloku głosowań. W II czytaniu rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej posłowie zgłosili poparcie klubów dla tej inicjatywy. Dotyczy ona popierania rozwoju europejskiej koprodukcji filmowej w poprawionej wersji z 2017 r. ze względu na rozszerzenie zakresu podmiotowego na producentów z krajów  pozaeuropejskich. Do III czytania Sejm przystąpi w bloku głosowań.

W II czytaniu poselskiego projektu nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Prasowej posłowie dyskutowali nad umożliwieniem realizacji prawa do nieodpłatnego nabycia akcji PAP S.A. przez uprawnionych pracowników spółek powstałych w wyniku komercjalizacji w ewentualnym połączeniu z PAP S.A. Sejm ponownie skierował projekt do procedowania w komisjach: ds. Energii i Skarbu Państwa oraz Kultury i Środków Przekazu.

W I czytaniu posłowie zajęli się także projektem przewidującym uproszczenia podatkowe dla przedsiębiorców. Propozycja obejmuje blisko 50 rozwiązań zmniejszających obowiązki biurokratyczne. Ponieważ został zgłoszony sprzeciw wobec przekazania projektu do prac w komisjach wniosek trafi pod głosowanie.

Podczas I czytania Sejm skierował do pracy w Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości. Przewiduje on wprowadzenie do polskiego porządku prawnego statusu firmy inwestującej w najem nieruchomości - F.I.N.N. na wzór funkcjonujących w Unii Europejskiej podmiotów typu REIT oraz szczególne rozwiązania, w tym podatkowe, dla tego rodzaju firm, m.in. odroczenie terminu płatności podatku CIT.

Minister Edukacji Anna Zalewska przedstawiła podczas I czytania rządowy projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw. Jego celem jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce. Ma ona się dokonać poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach. Projektowana ustawa uwzględnia  mechanizmy włączania wszystkich kluczowych partnerów kształcenia zawodowego w działania służące systematycznemu dostosowywaniu tego kształcenia do potrzeb rynku pracy. Projekt została skierowany do Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży.

Sejm rozpatrzył sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Kapłanów Niezłomnych 19 października jako święta państwowego. Będzie ono, jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, „wyrazem hołdu dla kapłanów, którzy swoją postawą dawali wyraz swojej wierze w Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej oraz niejednokrotnie przelewali krew w obronie swej chrześcijańskiej Ojczyzny - Polski”. Sejm ponownie skierował projekt do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
Jako ostatni został w I czytaniu rozpatrzony rządowy projekt ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Nowe przepisy umożliwią szybką rejestrację KGW i wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowanie folkloru i polskiej tradycji. Wnioskodawcy proponują podniesienie rangi KGW do poziomu organizacji wyposażonych w osobowość prawną. Projekt został skierowany do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W pierwszym dniu 69. posiedzenia Sejm odbył także debatę nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. W trakcie czwartkowych głosowań Sejm podejmie decyzję w sprawie wniosku.

Zdjęcia: Rafał Zambrzycki - Kancelaria Sejmu

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU RPpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-10-03 08:12:32
...

Wywiad z Panem Senatorem Janem Żarynem.

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Nastawienie społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Problemy z władzami SLD w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Żołnierze wyklęci i sprzeczne informacje podawane w różnych mediach. Polska i jej historia oraz problemy uporania się z własną historią. Brak powstania dużego środowiska politycznego związanego z emigracją narodową w latach dziewięćdziesiątych.

ISTNIEJE NIESTETY SZEREG PRZESŁANEK ŚWIADCZĄCYCH O UNIJNEJ SPOLEGLIWOŚCI WOBEC ROSJI, ALE SĄ GRANICE, KTÓRYCH NAWET TAK WIELKI KRAJ NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ.

MINISTER BŁASZCZAK PORZĄDKUJE PROGRAM MODERNIZACJI TECHNICZNEJ

Warsaw Security Forum 2018

JAŚMIN realna innowacyjność dla polskiej armii

CO DALEJ W RELACJACH NIEMIECKO-AMERYKAŃSKICH?

Sejm RP

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM PARY PREZYDENCKIEJ
  11 listopada 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w obchodach Święta Niepodległości.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W WERNISAŻU WYSTAWY ZNAKI WOLNOŚCI. O TRWANIU POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ
  9 listopada 2018 roku (piątek) w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystości otwarcia wystawy Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W SIEDZIBIE PGNIG SA W WARSZAWIE
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 08:00 w Muzeum Gazownictwa w Warszawie (ul. Kasprzaka 25), na terenie siedziby PGNiG SA, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w wydarzeniu gospodarczym, istotnym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.
 • CEREMONIA ZŁOŻENIA LISTÓW UWIERZYTELNIAJĄCYCH
  9 listopada 2018 roku (piątek) w godzinach 12:00-13:30 w Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie przez ambasadorów: Kanady, Państwa Kuwejtu, Republiki Włoskiej.
 • SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z SEKRETARZEM ENERGII USA
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzine 15:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyjmie w Pałacu Prezydenckim Sekretarza Energii USA Ricka Perry-ego.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv