DOPŁATY DO CZYNSZÓW DODATKOWE PIENIĄDZE DLA SŁUŻBY ZDROWIA KOMISJA ŚLEDCZA DS VAT

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-07-06 08:49:36

PONAD 150 GŁOSOWAŃ, KILKANAŚCIE GODZIN PRAC I 14 PRZYJĘTYCH USTAW - TO BILANS OSTATNIEGO DNIA OBRAD 66 POSIEDZENIA SEJMU. POSŁOWIE UCHWALILI PAKIET PILNYCH RZĄDOWYCH USTAW O ODPADACH ORAZ O INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA. SEJM WŁĄCZYŁ SIĘ W TEN SPOSÓB W ROZWIĄZANIE PROBLEMU PORZUCANIA ODPADÓW ORAZ NASILONEGO OSTATNIO ZJAWISKA POŻARÓW MIEJSC ICH SKŁADOWANIA. IZBA PRZYJĘŁA TEŻ USTAWĘ WPROWADZAJĄCYM DOPŁATY DO CZYNSZÓW W PIERWSZYCH LATACH NAJMU MIESZKANIA. POSŁOWIE ROZPOCZĘLI TEŻ PARLAMENTARNE PRACE NAD PRZEKSZTAŁCENIEM UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ. SEJM PODJĄŁ TEŻ UCHWAŁĘ W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI ŚLEDCZEJ DO SPRAW WYŁUDZEŃ PODATKU VAT

DOPŁATY DO CZYNSZÓW DODATKOWE PIENIĄDZE DLA SŁUŻBY ZDROWIA KOMISJA ŚLEDCZA DS VAT

Ustawy uchwalone przez Sejm. Teraz Senat

Znowelizowano ustawy o odpadach oraz ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska. Ich wejście w życie ma pomóc w rozwiązaniu problemu porzucania odpadów przez podmioty nimi gospodarujące w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Projekt jest legislacyjną reakcją na nasilone w ostatnim czasie zjawisko pożarów miejsc magazynowania lub składowania odpadów. Rząd dostrzegł też problem, że w wielu wypadkach z wnioskiem o wydanie zezwolenia na gospodarowanie odpadami występowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których sytuacja finansowa nie jest wystarczająca dla zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami prowadzonej działalności. Wśród rekomendowanych rozwiązań jest m.in. nałożenie na firmy działające w tej branży obowiązku posiadania odpowiednich zabezpieczeń na wypadek konieczności pokrycia kosztów usunięcia i zagospodarowania porzuconych odpadów oraz objęcie miejsc magazynowania odpadów monitoringiem.

Z kolei projekt nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska ma zwiększyć bezpieczeństwo ekologiczne, zapewnić stabilny system finansowania badań i ocen stanu środowiska oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Ma pomóc przeciwdziałać m.in. porzucaniu odpadów komunalnych i niebezpiecznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. wyrobiskach i nielegalnych magazynach), nielegalnemu demontażowi pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niezgodnemu z przepisami przemieszczaniu odpadów z zagranicy.

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej to kolejny dokument, którego przyjęcie wpłynie na jakość środowiska naturalnego - przede wszystkim pomoże w walce z zanieczyszczającym powietrze smogiem.

Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach mieszkania, wypełniającą obietnicę złożoną przez Prezesa Rady Ministrów w exposé. Nowe rozwiązania mają pomóc rozwiązać problem braku mieszkań dla osób, których dochody są zbyt wysokie, by ubiegać się o mieszkania gminne i jednocześnie zbyt niskie, aby mogły zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania. Rząd szacuje, że adresatami projektu może być ok. 40 proc. społeczeństwa. Są to szczególnie ludzie młodzi, rozpoczynający karierę zawodową, których zarobki są relatywnie niewielkie, a formy zatrudnienia (umowy cywilnoprawne lub o pracę na czas określony). W przyszłości mogą to być rozwiązania optymalne także dla osób starszych, które - wzorem rozwiązań występujących w krajach zachodnich - powinny być zainteresowane mieszkaniami na wynajem połączonymi z dodatkowymi usługami opiekuńczymi. Dopłaty do czynszów będą adresowane do gospodarstw domowych o określonym poziomie dochodów. Wysokość dopłat ma zależeć od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie oraz powierzchni mieszkania (ograniczonej z kolei liczbą członków gospodarstwa domowego: im liczniejsze gospodarstwo domowe tym wyższe dopłaty). Projektowane rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

Kolejna istotna propozycja rządu przyjęta przez Sejm to ustawa, która ma umożliwić zbudowanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Jego cel to zapewnienie niezakłóconego świadczenia usług kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki oraz usług cyfrowych. Wymaga to osiągnięcia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych służących do świadczenia tych usług.

Przyjęto ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim dotyczy m.in. stworzenia podstaw prawnych zniesienia gminy Ostrowice oraz włączenia jej terytorium do gmin sąsiednich bez przenoszenia na gminy ciężarów związanych z obsługą i spłatą zobowiązań gminy Ostrowice.

Nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma na celu wykonanie przepisów unijnych w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem.

Izba znowelizowała też ustawę o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Ustawa znosi obowiązujący w przepisach podział kompetencji pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie przekazywanych przez podmioty skupujące mleko miesięcznych informacji o ilości skupionego mleka.

Sejm znowelizował ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Określa ona nowe zasady lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej, pochodzących z wykupu niektórych aktywów, wchodzących w skład portfela Funduszu.

Izba przyjęła nowelizację ustawy - Ordynacja podatkowa, której celem jest przeciwdziałanie wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Projekt przewiduje zmianę dotyczącą informowania klienta przez banki o fakcie zamrożenia rachunku. Obecnie nie mogą one informować przedsiębiorcy o dokonaniu blokady na żądanie szefa KAS, ponieważ stanowiłoby to naruszenie zakazu, określonego w Ordynacji podatkowej. Prawo takie ma jedynie szef KAS i może to zrobić dopiero po doręczeniu decyzji bankowi. W projekcie zaproponowano, aby banki informowały podmiot kwalifikowany o żądaniu lub dokonaniu blokady wyłącznie na jego wniosek, po uprzednim potwierdzeniu przez Szefa KAS, że przekazane żądania blokady rachunków tego podmiotu kwalifikowanego zostały wykonane.

Posłowie znowelizowali też ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawa wprowadza tzw. test PPP - minister ds. rozwoju regionalnego będzie obowiązkowo wydawał niewiążącą opinię nt. realizacji projektów w innej formule niż PPP, finansowanych z budżetu państwa w kwocie co najmniej 300 mln zł. Nowe przepisy wynikają bezpośrednio ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i mają na celu usunięcie barier prawnych dla partnerstwa publiczno-prywatnego, tak aby uwolnić potencjał kapitału prywatnego.

Celem ustawy o ratyfikacji Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu 6 marca 1959, jest określenie sytuacji prawnej majątku, aktywów i działalności Banku Rozwoju Rady Europy oraz statusu prawnego organów Banku i jego funkcjonariuszy. Instytucja ta, będąca jedną z najstarszych międzynarodowych instytucji finansowych w Europie z wyjątkowo silnym mandatem społecznym, powołana została do finansowania (na preferencyjnych warunkach) celów społecznych. Polska należy do grupy państw docelowych, które są beneficjentami ok. 60 proc. całkowitego wolumenu pożyczek. Korzystają z nich m.in. samorządy oraz instytucje finansowe. Środki były wykorzystywane m.in. na wspieranie społecznego budownictwa czynszowego, łagodzenie skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w regionie śląskim, ochronę przeciwpowodziową dorzecza Odry i Wisły.

Skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowej z 5 lat do roku oraz określenie standardów dla tych inwestycji - to cel specustawy mieszkaniowej. Standardy dotyczą odległości budowanych inwestycji od szkół, czy przystanków komunikacji miejskiej. Specustawa pozwoli na „uruchomienie” gruntów, które dotąd nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, a także pokolejowych, powojskowych i poprzemysłowych.

Ostatnią uchwaloną tego dnia ustawą była nowela o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowe regulacje zakładają przyspieszenie tempa wzrostu nakładów finansowych na publiczny system ochrony zdrowia, tak by nie mniej niż 6 proc. PKB było przeznaczane na ten cel od 2024 r. Wcześniej zakładano, że nastąpi to w roku 2025. Ustawa ma zrealizować jeden z zapisów porozumienia ministra zdrowia z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z 8 lutego. W 2018 r. wysokość finansowania ma być nie niższa niż 4,78 proc. PKB; w 2019 - 4,86; w 2020 - 5,03; w 2021 - 5,30; w 2022 - 5,55; zaś w 2023 r.  5,80 proc. PKB.

I czytania

Sejm rozpoczął parlamentarne prace nad projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. To koniec użytkowania wieczystego w budownictwie mieszkaniowym od 1 stycznia 2019 r. Tego dnia z mocy prawa użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostanie przekształcone z mocy prawa w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Projektowane rozwiązania obejmą ponad 2,5 mln obywateli (użytkowników wieczystych zamieszkujących w budynkach mieszkalnych położonych na gruntach publicznych, będących własnością Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego). Według nowych przepisów zamiast obecnych rocznych opłat za użytkowanie wieczyste przyszli właściciele gruntów będą płacić roczne opłaty przekształceniowe - przez 20 lat od dnia przekształcenia. Uzasadnienie projektu przedstawił wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Infrastruktury oraz do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W czwartek w Sejmie odbyło się też I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, mającej na celu ujednolicenie opłat gruntów. Zaproponowana nowelizacja ma uporządkować i ujednolicić w skali kraju zasady opodatkowania gruntów, przez które przebiega infrastruktura liniowa, służąca do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktura telekomunikacyjna. Do tej pory nie było przepisów regulujących wprost opodatkowania tych gruntów. Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Tadeusz Skobel.

Informacja bieżąca

Informację bieżącą w sprawie przygotowania pilnego rządowego projektu nowelizacji ustawy o IPN - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz sposobu procedowania nad nim przedstawił szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Inne decyzje podjęte przez Sejm

Sejm przyjął w uchwałach sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 roku. Izba przyjęła także sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.

Ostatnim punktem obrad tego dnia była informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2017 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

RETRANSMISJA 66 POSIEDZENIA SEJMU RP
2018-07-03 (DZIEŃ I)  |  2018-07-04 (DZIEŃ II)   |  2018-07-05 (DZIEŃ III)polityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-07-06 08:49:36

RETRANSMISJA

POSIEDZENIA

SEJMU

RETRANSMISJE

POSIEDZEŃ

SEJMU

ARCHIWUM

OBRAD

SEJMU

DOPŁATY

DO

CZYNSZÓW

FINANSOWANIE

SŁUŻBY

ZDROWIA

KOMISJA

WYŁUDZEŃ

WYŁUDZENIA

PODATKU

PODATKÓW

VAT

UŻYTKOWANIE

WIECZYSTE

WŁASNOŚĆ

INSPEKCJA

OCHRONY

ŚRODOWISKA

PORZUCANIE

ODPADÓW

POŻARY

SKŁADOWANIA

SKŁADOWISK

ODPADÓW

GOSPODAROWANIE

ODPADAMI

BEZPIECZEŃSTWO

EKOLOGICZNE

SYSTEM

MONITOROWANIA

KONTROLOWANIA

KONTROLI

JAKOŚCI

PALIW

JAKOŚĆ

PALIWA

KRAJOWA

ADMINISTRACJA

SKARBOWA

ŚRODOWISKO

NATURALNE

SMOG

POMOC

PAŃSTWA

WYDATKI

MIESZKANIOWE

BRAK

MIESZKAŃ

NISKIE

DOCHODY

WYSOKIE

MIESZKANIA

GMINNE

KREDYT

MIESZKANIOWY

ZAKUP

MIESZKANIA

WŁASNE

MIESZKANIE

KRAJOWY

SYSTEM

CYBER

BEZPIECZEŃSTWA

CYBERBEZPIECZEŃSTWA

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

USŁUGI

CYFROWE

GMINA

OSTROWICE

ZACHODNIOPOMORSKIE

SPŁATA

ZOBOWIĄZAŃ

OBSŁUGA

ZWALCZANIE

NIEUCZCIWEJ

KONKURENCJI

NIEJAWNE

INFORMACJE

HANDLOWE

TAJEMNICE

PRZEDSIĘBIORSTWA

BEZPRAWNE

WYKORZYSTANIE

POZYSKANIE

UJAWNIENIE

ORGANIZACJA

RYNKU

MLEKA

PRZETWORÓW

MLECZNYCH

KRAJOWY

OŚRODEK

WSPARCIA

ROLNICTWA

AGENCJA

RESTRUKTURYZACJI

I

MODERNIZACJI

ROLNICTWA

SKUP

MLEKA

INFORMACJE

MIESIĘCZNE

ILOŚCI

SKUPIONEGO

MLEKA

NOWELIZACJA

USTAWY

SYSTEM

UBEZPIECZEŃ

SPOŁECZNYCH

LOKOWANIE

ŚRODKÓW

FUNDUSZ

REZERWY

DEMOGRAFICZNEJ

ORDYNACJA

PODATKOWA

PRZECIWDZIAŁANIE

WYKORZYSTANIA

SEKTORA

FINANSOWEGO

WYŁUDZENIA

SKARBOWE

PARTNERSTWO

PUBLICZNO-PRYWATNE

RATYFIKACJA

TRZECIEGO

PROTOKOŁU

POROZUMIENIE

OGÓLNE

PRZYWILEJE

IMMUNITETY

RADA

EUROPY

INWESTYCJE

MIESZKANIOWE

SKRÓCENIE

CZASU

PRZYGOTOWANIA

INWESTYCJI

SPECUSTAWA

MIESZKANIOWA

BUDOWNICTWO

MIESZKANIOWE

ŚWIADCZENIA

OPIEKI

ZDROWOTNEJ

FINANSOWANIE

OPIEKI

ZDROWOTNEJ

ŚRODKI

PUBLICZNE

OCHRONA

ZDROWIA

PRZEKSZTAŁCENIE

PRAWA

UŻYTKOWANIA

WIECZYSTEGO

GRUNTÓW

W

PRAWO

WŁASNOŚCI

GRUNTÓW

GRUNTY

PUBLICZNE

SKARBU

PAŃSTWA

SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

PODATEK

ROLNY

PODATKI

I

OPŁATY

LOKALNE

DZIAŁALNOŚĆ

RADY

MEDIÓW

NARODOWYCH

KRAJOWA

RADA

RADIOFONII

I

TELEWIZJI

DZIAŁALNOŚĆ

RZECZNIKA

PRAW

DZIECKA

...

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Targi Kielce 2018

W ŚRODĘ 12 WRZEŚNIA POSŁOWIE WRACAJĄ PO PRZERWIE DO SWOICH ŁAW. PORZĄDEK OBRAD ZAWIERA SZEREG WAŻNYCH PROPOZYCJI NOWYCH PRZEPISÓW. WŚRÓD NICH M.IN. PROJEKT USTAWY O E-DOWODACH OSOBISTYCH, PROPOZYCJA REFORMY SYSTEMU DOWODZENIA ARMIĄ ORAZ PAKIET ZMIAN KORZYSTNYCH DLA ROLNIKÓW

MSPO 2018 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Poseł Wojciech Buczak

MSPO 2018 na 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego.

“Dobre zmiany” w kierunku wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego

Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło live stream z Wielkiej Defilady Niepodległości

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • DOŻYNKI PREZYDENCKIE W SPALE
  16 września 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale.
 • UROCZYSTE OTWARCIE SALI ORDERU ORŁA BIAŁEGO W PAŁACU PREZYDENCKIM
  12 września 2018 roku (środa) o godzinie. 10:30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystym otwarciu Sali Orderu Orła Białego.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W UROCZYSTYCH OBCHODACH 135-LECIA III GIMNAZJUM/II LO IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W KRAKOWIE
  W dniu 11 września 2018 roku (wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą weźmie udział w uroczystych obchodach 135-lecia III Gimnazjum/II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego, (ul. Sobieskiego 9 Kraków).
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W LEŻAJSKU
  11 września 2018 roku (wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się z mieszkańcami Leżajska (województwo podkarpackie).
 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA RP Z MAŁŻONKĄ W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII
  W dniach 18-23 sierpnia 2018 roku (sobota-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Australii i Nowej Zelandii.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv