DYPLOMACJA PARLAMENTARNA ZADANIA CELE SUKCESY KOMENTARZ CIS DO PUBLIKACJI DZIENNIKA RZECZPOSPOLITA

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-08-10 16:37:35

PIĄTKOWE WYDANIE GAZETY ZAWIERA ARTYKUŁ, W KTÓRYM PODDANO W WĄTPLIWOŚĆ SENS SPOTKAŃ MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SEJM, MARSZAŁKA SEJMU I KANCELARIĘ SEJMU W RAMACH DYPLOMACJI PARLAMENTARNEJ.

DYPLOMACJA PARLAMENTARNA ZADANIA CELE SUKCESY KOMENTARZ CIS DO PUBLIKACJI DZIENNIKA RZECZPOSPOLITA

W jednej z cytowanych w tekście wypowiedzi pojawiło się stwierdzenie, jakoby aktywność międzynarodowa była zastrzeżona wyłącznie dla Prezydenta i resortu spraw zagranicznych. W rzeczywistości Sejm - a szerzej rzecz ujmując Parlament, bo w działalność tę jest też zaangażowany Senat - aktywnie wspiera władzę wykonawczą w realizacji polskiej polityki zagranicznej. To zadanie niezwykle potrzebne, dobrze odbierane przez naszych partnerów zagranicznych i przynoszące wiele pozytywnych rezultatów.

Prawdą jest, że w obecnej kadencji Sejmu wszelkie formy współpracy międzyparlamentarnej są intensywnie rozwijane. Jedną z najważniejszych koncepcji realizowanych współcześnie są cykliczne spotkania przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Pierwsze z takich wydarzeń - „Solidarność i Suwerenność” - zostało zorganizowane latem 2016 r. Wartościowe obrady i szeroka akceptacja przez partnerów zagranicznych Sejmu dla tej formuły zaowocowały kolejnymi Szczytami: #EUROWAW2017 i #EUROWAW2018. Kolejne wydarzenie tego typu zostanie też zorganizowane w przyszłym roku.

Bieżąca kadencja przyniosła też wzmocnienie kontaktów z parlamentami państw Grupy Wyszehradzkiej - Czech, Słowacji i Węgier, realizowanych niekiedy także w poszerzonej formule z udziałem partnerów z Austrii. Strona polska z zaangażowaniem i pełnym przekonaniem wspiera budowę siły marki V4, w tym jej parlamentarnego wymiaru, jako efektywnego narzędzia uzgodnień kluczowych spraw dla państw naszego regionu. Intensywne kontakty są jednym z sukcesów dyplomacji parlamentarnej VIII kadencji Sejmu.

Kancelarie Sejmu i Senatu z sukcesem zorganizowały w 2018 r. wiosenną sesję Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Warto podkreślić, że jednym z kluczowych wyzwań europejskiej polityki obronnej jest zapewnienie armiom państw członkowskich Sojuszu finansowania na poziomie umożliwiającym utrzymywanie zdolności obronnych. Za uchwalanie budżetów, w tym środków na obronność, odpowiadają parlamenty. Sesja warszawska pozwoliła na wymianę bardzo wartościowych spostrzeżeń w tym obszarze i wzmocnienie przekonania o wadze parlamentów w zapewnieniu stabilnych podstaw finansowych wspólnego bezpieczeństwa państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Nie sposób nie wspomnieć tu o kolejnym flagowym okręcie dyplomatycznym Sejmu VIII kadencji, czyli spotkaniach w ramach Konferencji „Europa Karpat”. Już we wrześniu odbędzie się ona po raz 21. Ich efekty są nie do przecenienia - rola Karpat i pełnego zrozumienia dla zalet wynikających ze ścisłej współpracy państw regionu, w tym tych niebędących członkami UE - teraz tak oczywiste i uznawane za normę, są w istocie owocem wielkiej i intensywnej pracy dyplomatycznej, w której polscy parlamentarzyści odegrali niebagatelną rolę. Przykładowo można tu wskazać szeroki konsensus wokół idei Via Carpatia - przedsięwzięcia infrastrukturalnego o wielkim znaczeniu dla wschodnich i południowych województw naszego kraju.

W bieżącej kadencji parlamentu są też rozwijane kontakty dwustronne. Świetnym przykładem jest harmonijna współpraca z Hiszpanią, krajem o zbliżonym do Polski potencjale gospodarczym. W 2017 r. w Krakowie, a w 2018 r. w Hiszpanii przedstawiciele Sejmu, Senatu i Kortezów Generalnych podczas V i VI Polsko-Hiszpańskiego Forum Parlamentarnego omawiali najważniejsze zagadnienia we wzajemnych relacjach. Na podkreślenie zasługuje także ocieplenie relacji na linii Warszawa - Wilno. Po wielu latach udało się w tym obszarze doprowadzić do przełomu. Ważną rolę odegrały tu relacje Sejmu z litewskim odpowiednikiem – Seimasem. Warto podkreślić, że Marek Kuchciński i Viktoras Pranckietis przemawiali przed Izbami krajów goszczących. W przypadku przewodniczącego Pranckietisa było to pierwsze w XXI w. wystąpienie przewodniczącego parlamentu innego kraju na posiedzeniu Sejmu. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wziął udział w uroczystych obchodach Dnia Odrodzenia Niepodległości Litwy, wygłaszając przemówienie w Seimasie.

Reasumując, intensywnie realizowane zadania z obszaru dyplomacji parlamentarnej to narzędzie znacząco wspierające polską politykę zagraniczną i jest to aktywność, którą warto chronić i wspierać.

Centrum Informacyjne Sejmupolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-08-10 16:37:35
...

Wywiad z Panem Senatorem Janem Żarynem.

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Nastawienie społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Problemy z władzami SLD w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Żołnierze wyklęci i sprzeczne informacje podawane w różnych mediach. Polska i jej historia oraz problemy uporania się z własną historią. Brak powstania dużego środowiska politycznego związanego z emigracją narodową w latach dziewięćdziesiątych.

CZY HANNA ZDANOWSKA MOŻE KANDYDOWAĆ NA PREZYDENTA MIASTA? CZY PO WYGRANIU WYBORÓW, CZYLI PO SWOJEJ REELEKCJI MOŻE PEŁNIĆ TO STANOWISKO? CZY POMIJAJĄC ASPEKTY MORALNE, OSOBA SKAZANA PRAWOMOCNYM WYROKIEM MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ ORGANU WYKONAWCZEGO MIASTA? Z PRZEPISÓW PRAWA JASNO WYNIKA ŻE NIE. I W ZWIĄZKU Z TYM GŁOS ODDANY NA PANIĄ PREZYDENT 21 PAŹDZIERNIKA - BĘDZIE GŁOSEM STRACONYM.

MINISTER BŁASZCZAK PRZEŁAMUJE BARIERĘ NIEMOŻLIWOŚCI W RELACJACH Z USA AMERYKAŃSKA STAŁA BAZA WOJSKOWA W POLSCE

ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

POSEŁ ZBIGNIEW GRYGLAS ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

MSPO 2018 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Sejm RP

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką w dniach 22-23 października 2018 roku (poniedziałek - wtorek) złoży wizytę oficjalną w Republice Federalnej Niemiec.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W KONFERENCJI TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI PRZEMYSŁ KOSMICZNY
  22 października 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w konferencji Technologie przyszłości. Przemysł kosmiczny.
 • UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM
  21 października 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas uroczystości Prezydent wręczy ordery i odznaczenia państwowe (Aleje Racławickie 14).
 • WŁOCŁAWEK - UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH XXXIV ROCZNICY MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
  18 października 2018 roku (czwartek) we Włocławku (województwo kujawsko-pomorskie) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w obchodach XXXIV rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W ANWIL S.A.
  18 października 2018 roku (czwartek) o godzinie 16:00 we Włocławku (województwo kujawsko-pomorskie) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zwiedzi przedsiębiorstwo chemiczne ANWIL S.A. przy ulicy Toruńskiej 222.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv