DYPLOMACJA PARLAMENTARNA ZADANIA CELE SUKCESY KOMENTARZ CIS DO PUBLIKACJI DZIENNIKA RZECZPOSPOLITA

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-08-10 15:37:35

PIĄTKOWE WYDANIE GAZETY ZAWIERA ARTYKUŁ, W KTÓRYM PODDANO W WĄTPLIWOŚĆ SENS SPOTKAŃ MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SEJM, MARSZAŁKA SEJMU I KANCELARIĘ SEJMU W RAMACH DYPLOMACJI PARLAMENTARNEJ.

DYPLOMACJA PARLAMENTARNA ZADANIA CELE SUKCESY KOMENTARZ CIS DO PUBLIKACJI DZIENNIKA RZECZPOSPOLITA

W jednej z cytowanych w tekście wypowiedzi pojawiło się stwierdzenie, jakoby aktywność międzynarodowa była zastrzeżona wyłącznie dla Prezydenta i resortu spraw zagranicznych. W rzeczywistości Sejm - a szerzej rzecz ujmując Parlament, bo w działalność tę jest też zaangażowany Senat - aktywnie wspiera władzę wykonawczą w realizacji polskiej polityki zagranicznej. To zadanie niezwykle potrzebne, dobrze odbierane przez naszych partnerów zagranicznych i przynoszące wiele pozytywnych rezultatów.

Prawdą jest, że w obecnej kadencji Sejmu wszelkie formy współpracy międzyparlamentarnej są intensywnie rozwijane. Jedną z najważniejszych koncepcji realizowanych współcześnie są cykliczne spotkania przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Pierwsze z takich wydarzeń - „Solidarność i Suwerenność” - zostało zorganizowane latem 2016 r. Wartościowe obrady i szeroka akceptacja przez partnerów zagranicznych Sejmu dla tej formuły zaowocowały kolejnymi Szczytami: #EUROWAW2017 i #EUROWAW2018. Kolejne wydarzenie tego typu zostanie też zorganizowane w przyszłym roku.

Bieżąca kadencja przyniosła też wzmocnienie kontaktów z parlamentami państw Grupy Wyszehradzkiej - Czech, Słowacji i Węgier, realizowanych niekiedy także w poszerzonej formule z udziałem partnerów z Austrii. Strona polska z zaangażowaniem i pełnym przekonaniem wspiera budowę siły marki V4, w tym jej parlamentarnego wymiaru, jako efektywnego narzędzia uzgodnień kluczowych spraw dla państw naszego regionu. Intensywne kontakty są jednym z sukcesów dyplomacji parlamentarnej VIII kadencji Sejmu.

Kancelarie Sejmu i Senatu z sukcesem zorganizowały w 2018 r. wiosenną sesję Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Warto podkreślić, że jednym z kluczowych wyzwań europejskiej polityki obronnej jest zapewnienie armiom państw członkowskich Sojuszu finansowania na poziomie umożliwiającym utrzymywanie zdolności obronnych. Za uchwalanie budżetów, w tym środków na obronność, odpowiadają parlamenty. Sesja warszawska pozwoliła na wymianę bardzo wartościowych spostrzeżeń w tym obszarze i wzmocnienie przekonania o wadze parlamentów w zapewnieniu stabilnych podstaw finansowych wspólnego bezpieczeństwa państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Nie sposób nie wspomnieć tu o kolejnym flagowym okręcie dyplomatycznym Sejmu VIII kadencji, czyli spotkaniach w ramach Konferencji „Europa Karpat”. Już we wrześniu odbędzie się ona po raz 21. Ich efekty są nie do przecenienia - rola Karpat i pełnego zrozumienia dla zalet wynikających ze ścisłej współpracy państw regionu, w tym tych niebędących członkami UE - teraz tak oczywiste i uznawane za normę, są w istocie owocem wielkiej i intensywnej pracy dyplomatycznej, w której polscy parlamentarzyści odegrali niebagatelną rolę. Przykładowo można tu wskazać szeroki konsensus wokół idei Via Carpatia - przedsięwzięcia infrastrukturalnego o wielkim znaczeniu dla wschodnich i południowych województw naszego kraju.

W bieżącej kadencji parlamentu są też rozwijane kontakty dwustronne. Świetnym przykładem jest harmonijna współpraca z Hiszpanią, krajem o zbliżonym do Polski potencjale gospodarczym. W 2017 r. w Krakowie, a w 2018 r. w Hiszpanii przedstawiciele Sejmu, Senatu i Kortezów Generalnych podczas V i VI Polsko-Hiszpańskiego Forum Parlamentarnego omawiali najważniejsze zagadnienia we wzajemnych relacjach. Na podkreślenie zasługuje także ocieplenie relacji na linii Warszawa - Wilno. Po wielu latach udało się w tym obszarze doprowadzić do przełomu. Ważną rolę odegrały tu relacje Sejmu z litewskim odpowiednikiem – Seimasem. Warto podkreślić, że Marek Kuchciński i Viktoras Pranckietis przemawiali przed Izbami krajów goszczących. W przypadku przewodniczącego Pranckietisa było to pierwsze w XXI w. wystąpienie przewodniczącego parlamentu innego kraju na posiedzeniu Sejmu. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wziął udział w uroczystych obchodach Dnia Odrodzenia Niepodległości Litwy, wygłaszając przemówienie w Seimasie.

Reasumując, intensywnie realizowane zadania z obszaru dyplomacji parlamentarnej to narzędzie znacząco wspierające polską politykę zagraniczną i jest to aktywność, którą warto chronić i wspierać.

Centrum Informacyjne Sejmupolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-08-10 15:37:35
...

Wywiad z Panem Senatorem Janem Żarynem.

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Nastawienie społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Problemy z władzami SLD w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Żołnierze wyklęci i sprzeczne informacje podawane w różnych mediach. Polska i jej historia oraz problemy uporania się z własną historią. Brak powstania dużego środowiska politycznego związanego z emigracją narodową w latach dziewięćdziesiątych.

W ŚRODĘ 5 GRUDNIA O GODZ. 10.00 ROZPOCZNIE SIĘ 73. POSIEDZENIE SEJMU. POSŁOWIE BĘDĄ PRACOWAĆ M.IN. NAD POPRAWĄ DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, PRZYZNANIEM ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH SYBIRAKOM ORAZ WSPIERANIEM RODZIN, TAK ABY MNIEJ DZIECI TRAFIAŁO DO INSTYTUCJI PIECZY ZASTĘPCZEJ. POSIEDZENIE POTRWA TRZY DNI, IZBA OBRADOWAĆ BĘDZIE DO PIĄTKU 7 GRUDNIA

CO DALEJ ZA WSCHODNIĄ GRANICĄ POLSKI: KRAJE BAŁTYCKIE, UKRAINA?

WYZWANIA I NIEPEWNOŚCI ZWIĄZANE Z UTWORZENIEM AMERYKAŃSKICH BAZ W POLSCE

MINISTER BŁASZCZAK PORZĄDKUJE PROGRAM MODERNIZACJI TECHNICZNEJ

Warsaw Security Forum 2018

Sejm RP

 • W nawiązaniu dzisiejszego (15.12) artykułu w dzienniku "Super Express" CIS informuje, że harmonogram prac Izby jest przygotowywany z wyprzedzeniem i akceptowany przez Prezydium Sejmu. Przyjęty plan na 2019 r. nie oznacza, że nie odbędą się dodatkowe posiedzenia Sejmu, nieujęte w ustalonych terminach. Niewykluczone również, że posiedzenia potrwają dłużej niż wynikałoby to z zaakceptowanego kalendarza. Tego typu aktualizacje miały miejsce kilkukrotnie w 2018 r. - były one bezpośrednio związane z ilością materiału legislacyjnego, który trafia na Wiejską. Dodatkowo warto zauważyć, że praca posła nie jest związana tylko z aktywnością w czasie posiedzenia Sejmu. Jej główna część odbywa się poza Wiejską, w regionie który dany parlamentarzysta reprezentuje.
 • W piątek w hallu głównym Sejmu odbyło się tradycyjne, przedświąteczne spotkanie opłatkowe parlamentarzystów. W spotkaniu wzięli udział m.in. Marszałkowie Sejmu i Senatu, kardynał Kazimierz Nycz, wicemarszałkowie obu Izb oraz szefowie Kancelarii. Trzeci dzień 74. posiedzenia rozpoczął się od złożenia ślubowania przez Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka - wybranego przez Sejm i zatwierdzonego przez Senat. Kadencja RPD trwa pięć lat, licząc od dnia ślubowania. Następnie posłowie uczcili pamięć zmarłego Mariana Chmielewskiego ps. „Pomidor” - żołnierza Zgrupowania Oddziałów DSZ-WiN mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”.
 • Śp. poseł Jolanta Szczypińska zostanie pochowana w najbliższy poniedziałek (17 grudnia) w Słupsku. Ceremonia będzie miała charakter oficjalny. Przewidziany jest udział najwyższych rangą urzędników państwowych.
 • "Zgromadzenie Narodowe pozdrawia świętującą setną rocznicę odzyskania niepodległości Polskę i z szacunkiem chyli głowę przed bohaterami polskiej wolności" - głosi treść ustawy przyjętej przez parlament Węgier 12 grudnia z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Prezydent RP

 • Dokładnie 37 lat temu władze komunistyczne, działając z pogwałceniem obowiązującego prawa, wprowadziły w Polsce stan wojenny. Zintensyfikowano działania organów bezpieczeństwa, wzmożono cenzurę i inwigilację obywateli, zdelegalizowano NSZZ „Solidarność”.
 • Prezydent RP podpisał siedemnaście ustaw min. nowelizację ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ustawę o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.
 • Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Jej celem jest dostosowanie krajowego systemu antydopingowego do zmieniających się międzynarodowych standardów w zakresie zwalczania dopingu w sporcie.
 • Podczas uroczystej Gali w Teatrze Narodowym w Warszawie Prezydent wręczył dziś rozporządzenia przedstawicielom 14 instytucji, których obiekty wzbogacą listę Pomników Historii. Symbolicznym setnym wyróżnionym miejscem została Stocznia Gdańska.
 • Cieszę się, że zmiany ustawy dotyczącej Rady Dialogu Społecznego zaczynają działać – podkreślał Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości powołania nowych członków w skład Rady Dialogu Społecznego.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PRZEZ PREZYDENTA RP ZASŁUŻONYM DLA NIEPODLEGŁEJ MEDALI STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI
  12 grudnia 2018 roku (środa) o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy Zasłużonym dla Niepodległej, Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości.
 • UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PRZEZ PREZYDENTA RP MEDALI ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ
  11 grudnia 2018 roku (wtorek) o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości wręczenia Medali za Ofiarność i Odwagę.
 • PREZYDENT RP NA UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA PODCHORĄŻEGO
  29 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 17:00 na dziedzińcu Belwederu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda weźmie udział w uroczystym apelu z okazji Dnia Podchorążego. Prezydent RP wręczy także akty mianowania na stopnie generalskie oficerom Wojska Polskiego.
 • OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM PARY PREZYDENCKIEJ
  11 listopada 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w obchodach Święta Niepodległości.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W WERNISAŻU WYSTAWY ZNAKI WOLNOŚCI. O TRWANIU POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ
  9 listopada 2018 roku (piątek) w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystości otwarcia wystawy Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv