NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY, KTÓRYMI SEJM ZAJMIE SIĘ PODCZAS CZTERODNIOWEGO POSIEDZENIA

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-07-03 07:44:51

IDĄ WIELKIE ZMIANY DLA 2,5 MLN MIESZKAŃCÓW - PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, RELIKTU PRL, WE WŁASNOŚĆ TO JEDNA Z ISTOTNIEJSZYCH PROPOZYCJI LEGISLACYJNYCH W PLANIE ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ WE WTOREK 66. POSIEDZENIA SEJMU. W PORZĄDKU CZTERODNIOWYCH OBRAD SĄ TAKŻE DALSZE PRACE NAD DOPŁATAMI DO CZYNSZÓW W PIERWSZYCH LATACH NAJMU MIESZKANIA, Z MYŚLĄ GŁÓWNIE O MŁODYCH LUDZIACH NA STARCIE KARIERY. SEJM BĘDZIE TEŻ KONTYNUOWAĆ ROZPATRYWANIE ZMIAN, KTÓRE POMOGĄ PRZECIWDZIAŁAĆ PROBLEMOWI PORZUCANIA ODPADÓW I POŻARÓW WYSYPISK. ZAPLANOWANO RÓWNIEŻ DEBATĘ NAD WYKONANIEM BUDŻETU PAŃSTWA W 2017 R. IZBA ROZPATRZY TAKŻE PROPOZYCJE USTANOWIENIA PATRONÓW ROKU 2019

NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY, KTÓRYMI SEJM ZAJMIE SIĘ PODCZAS CZTERODNIOWEGO POSIEDZENIA

Koniec użytkowania wieczystego w budownictwie mieszkaniowym od 1 stycznia 2019 r.

Tego dnia z mocy prawa użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostanie przekształcone z mocy prawa w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Projektowane rozwiązania obejmą ponad 2,5 mln obywateli (użytkowników wieczystych zamieszkujących w budynkach mieszkalnych położonych na gruntach publicznych, będących własnością Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego). Według nowych przepisów zamiast obecnych rocznych opłat za użytkowanie wieczyste przyszli właściciele gruntów będą płacić roczne opłaty przekształceniowe - przez 20 lat od dnia przekształcenia. Opłaty te mają być przewidywalne, w odróżnieniu od często gwałtownie rosnących opłat za użytkowanie wieczyste.

Kontynuacja prac nad projektami, których celem jest likwidacja szarej strefy w gospodarce odpadami

W porządku obrad jest II czytanie rządowych projektów: nowelizacji ustawy o odpadach oraz zmian w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska. Ich wejście w życie ma pomóc w rozwiązaniu problemu porzucania odpadów przez podmioty nimi gospodarujące w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Projekt jest legislacyjną reakcją na nasilone w ostatnim czasie zjawisko pożarów miejsc magazynowania lub składowania odpadów. Rząd dostrzegł też problem, że w wielu wypadkach z wnioskiem o wydanie zezwolenia na gospodarowanie odpadami występowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których sytuacja finansowa nie jest wystarczająca dla zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami prowadzonej działalności. Wśród rekomendowanych rozwiązań jest m.in. nałożenie na firmy działające w tej branży obowiązku posiadania odpowiednich zabezpieczeń na wypadek konieczności pokrycia kosztów usunięcia i zagospodarowania porzuconych odpadów oraz objęcie miejsc magazynowania odpadów monitoringiem. 

Z kolei projekt nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska ma zwiększyć bezpieczeństwo ekologiczne obywateli, zapewnić stabilny system finansowania badań i ocen stanu środowiska oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Ma pomóc przeciwdziałać m.in. porzucaniu odpadów komunalnych i niebezpiecznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. wyrobiskach i nielegalnych magazynach), nielegalnemu demontażowi pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niezgodnemu z przepisami przemieszczaniu odpadów z zagranicy.

Sejm kontynuuje prace nad systemem dopłat do czynszu, wypełniającym obietnicę złożoną przez Prezesa Rady Ministrów w exposé

W II czytaniu Izba zapozna się ze sprawozdaniem Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej dot. rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Komisje zaproponowały głównie poprawki doprecyzowujące.
Nowe rozwiązania mają pomóc rozwiązać problem braku mieszkań dla osób, których dochody są zbyt wysokie, by ubiegać się o mieszkania gminne i jednocześnie zbyt niskie, aby mogły zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania. Rząd szacuje, że adresatami projektu może być ok. 40 proc. społeczeństwa. Są to szczególnie ludzie młodzi, rozpoczynający karierę zawodową, których zarobki są relatywnie niewielkie, a formy zatrudnienia (umowy cywilnoprawne lub o pracę na czas określony). W przyszłości mogą to być rozwiązania optymalne także dla osób starszych, które - wzorem rozwiązań występujących w krajach zachodnich - powinny być zainteresowane mieszkaniami na wynajem połączonymi z dodatkowymi usługami opiekuńczymi.

Dopłaty do czynszów będą adresowane do gospodarstw domowych o określonym poziomie dochodów. Wysokość dopłat ma zależeć od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie oraz powierzchni mieszkania (ograniczonej z kolei liczbą członków gospodarstwa domowego: im liczniejsze gospodarstwo domowe tym wyższe dopłaty).
Dopłaty będą przyznawane na okres dziewięciu lat, a kryteria dochodowe będą co roku weryfikowane. Wskazane kryterium to średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekraczający 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku gospodarstw jednoosobowych. W przypadku pozostałych gospodarstw domowych 60 proc. będzie zwiększane o 30 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym. Projektowane rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Projekt zmiany zasad wybierania posłów do PE. Eliminacja rywalizacji pomiędzy okręgami wyborczymi o liczbę mandatów

Sejm rozpocznie prace nad zmianą ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Wnioskodawcy wskazują, że proponowana nowelizacja wprowadza jasny i precyzyjny sposób wyłaniania reprezentantów w okręgach wyborczych, jak w przypadku wyborów do Sejmu. Dzięki temu powinno wzrosnąć zainteresowanie wyborami europejskimi i frekwencja wyborcza. Zgodnie z projektem, w każdym okręgu wybieranych ma być co najmniej trzech posłów do PE.

Debata nad sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa w 2017 r.

Posłowie wysłuchają sprawozdania o dochodach i wydatkach państwa w ubiegłym roku. Z przedłożonych Sejmowi dokumentów wynika, że w 2017 r. dochody budżetu państwa wyniosły ok. 350,4 mld zł i były wyższe o 25 mld od prognozowanych w ustawie budżetowej oraz o 35,7 mld w porównaniu z 2016 r. To efekt działań uszczelniających system podatkowy oraz dobrej sytuacji makroekonomicznej. Szczególnie intensywne działania dotyczyły podatku VAT - w ich rezultacie w ubiegłym roku wpływy z podatku od towarów i usług były wyższe o 13,3 mld zł w porównaniu do założeń ustawy budżetowej i aż o 30,2 mld zł w porównaniu z 2016 r. Wydatki na poziomie 375,8 mld zł pozwoliły m.in. na kontynuację finansowania Programu „Rodzina 500 plus”, obniżenie wieku emerytalnego, waloryzację emerytur i rent i zwiększenie wydatków na obronę narodową. Znaczące środki zostały też skierowane na infrastrukturę drogową i kolejową. Dofinansowane też były m.in. bezpłatne leki dla seniorów i dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Rok 2017 to także czas świetnych danych makroekonomicznych - rekordowo niskiego bezrobocia (spadek do 6,6 proc.) oraz znaczącego przyspieszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto w ujęciu realnym do 4,6%. W konsekwencji NIK rekomenduje udzielenie rządowi absolutorium. Projekt takiej uchwały przyjęła też sejmowa Komisja Finansów Publicznych

Sejm wybierze patronw roku 2019

Na 66. posiedzeniu Sejm będzie też pracować nad projektami okolicznościowych uchwał ustanawiających patronów roku 2019. Izba zajmie się sprawozdaniami Komisji Kultury i Środków Przekazu ws. tych propozycji. I tak przyszły rok ma być czasem szczególnego upamiętnienia Unii Lubelskiej z 1569 r. - jednego z najdonioślejszych wydarzeń stulecia dla Polski i Litwy oraz całej Europy Środkowo-Wschodniej. Zaproponowano też, by rok 2019 był poświęcony Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu, zaliczanemu do najwybitniejszych polskich pisarzy XX w. Jako wyraz wdzięczności za wkład mieszkańców Śląska w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej i jej odbudowę, Sejm proponuje ustanowić przyszły rok Rokiem Powstań Śląskich. Jest także propozycja, aby patronem 2019 r. została Anna Walentynowicz - niezłomna działaczka Wolnych Związków Zawodowych i współtwórczyni Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Sejm rozpatrzy też projekt uchwały dotyczącej ustanowienia roku 2019 Rokiem wybitnego kompozytora, dyrygenta i twórcy polskiej opery narodowej Stanisława Moniuszki.

TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMUpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-07-03 07:44:51
...

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Targi Kielce 2018

W ŚRODĘ 12 WRZEŚNIA POSŁOWIE WRACAJĄ PO PRZERWIE DO SWOICH ŁAW. PORZĄDEK OBRAD ZAWIERA SZEREG WAŻNYCH PROPOZYCJI NOWYCH PRZEPISÓW. WŚRÓD NICH M.IN. PROJEKT USTAWY O E-DOWODACH OSOBISTYCH, PROPOZYCJA REFORMY SYSTEMU DOWODZENIA ARMIĄ ORAZ PAKIET ZMIAN KORZYSTNYCH DLA ROLNIKÓW

MSPO 2018 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Poseł Wojciech Buczak

MSPO 2018 na 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego.

“Dobre zmiany” w kierunku wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego

Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło live stream z Wielkiej Defilady Niepodległości

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • DOŻYNKI PREZYDENCKIE W SPALE
  16 września 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale.
 • UROCZYSTE OTWARCIE SALI ORDERU ORŁA BIAŁEGO W PAŁACU PREZYDENCKIM
  12 września 2018 roku (środa) o godzinie. 10:30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystym otwarciu Sali Orderu Orła Białego.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W UROCZYSTYCH OBCHODACH 135-LECIA III GIMNAZJUM/II LO IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W KRAKOWIE
  W dniu 11 września 2018 roku (wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą weźmie udział w uroczystych obchodach 135-lecia III Gimnazjum/II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego, (ul. Sobieskiego 9 Kraków).
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W LEŻAJSKU
  11 września 2018 roku (wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się z mieszkańcami Leżajska (województwo podkarpackie).
 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA RP Z MAŁŻONKĄ W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII
  W dniach 18-23 sierpnia 2018 roku (sobota-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Australii i Nowej Zelandii.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv