NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY, KTÓRYMI SEJM ZAJMIE SIĘ PODCZAS CZTERODNIOWEGO POSIEDZENIA

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-07-03 06:44:51

IDĄ WIELKIE ZMIANY DLA 2,5 MLN MIESZKAŃCÓW - PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, RELIKTU PRL, WE WŁASNOŚĆ TO JEDNA Z ISTOTNIEJSZYCH PROPOZYCJI LEGISLACYJNYCH W PLANIE ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ WE WTOREK 66. POSIEDZENIA SEJMU. W PORZĄDKU CZTERODNIOWYCH OBRAD SĄ TAKŻE DALSZE PRACE NAD DOPŁATAMI DO CZYNSZÓW W PIERWSZYCH LATACH NAJMU MIESZKANIA, Z MYŚLĄ GŁÓWNIE O MŁODYCH LUDZIACH NA STARCIE KARIERY. SEJM BĘDZIE TEŻ KONTYNUOWAĆ ROZPATRYWANIE ZMIAN, KTÓRE POMOGĄ PRZECIWDZIAŁAĆ PROBLEMOWI PORZUCANIA ODPADÓW I POŻARÓW WYSYPISK. ZAPLANOWANO RÓWNIEŻ DEBATĘ NAD WYKONANIEM BUDŻETU PAŃSTWA W 2017 R. IZBA ROZPATRZY TAKŻE PROPOZYCJE USTANOWIENIA PATRONÓW ROKU 2019

NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY, KTÓRYMI SEJM ZAJMIE SIĘ PODCZAS CZTERODNIOWEGO POSIEDZENIA

Koniec użytkowania wieczystego w budownictwie mieszkaniowym od 1 stycznia 2019 r.

Tego dnia z mocy prawa użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostanie przekształcone z mocy prawa w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Projektowane rozwiązania obejmą ponad 2,5 mln obywateli (użytkowników wieczystych zamieszkujących w budynkach mieszkalnych położonych na gruntach publicznych, będących własnością Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego). Według nowych przepisów zamiast obecnych rocznych opłat za użytkowanie wieczyste przyszli właściciele gruntów będą płacić roczne opłaty przekształceniowe - przez 20 lat od dnia przekształcenia. Opłaty te mają być przewidywalne, w odróżnieniu od często gwałtownie rosnących opłat za użytkowanie wieczyste.

Kontynuacja prac nad projektami, których celem jest likwidacja szarej strefy w gospodarce odpadami

W porządku obrad jest II czytanie rządowych projektów: nowelizacji ustawy o odpadach oraz zmian w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska. Ich wejście w życie ma pomóc w rozwiązaniu problemu porzucania odpadów przez podmioty nimi gospodarujące w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Projekt jest legislacyjną reakcją na nasilone w ostatnim czasie zjawisko pożarów miejsc magazynowania lub składowania odpadów. Rząd dostrzegł też problem, że w wielu wypadkach z wnioskiem o wydanie zezwolenia na gospodarowanie odpadami występowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których sytuacja finansowa nie jest wystarczająca dla zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami prowadzonej działalności. Wśród rekomendowanych rozwiązań jest m.in. nałożenie na firmy działające w tej branży obowiązku posiadania odpowiednich zabezpieczeń na wypadek konieczności pokrycia kosztów usunięcia i zagospodarowania porzuconych odpadów oraz objęcie miejsc magazynowania odpadów monitoringiem. 

Z kolei projekt nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska ma zwiększyć bezpieczeństwo ekologiczne obywateli, zapewnić stabilny system finansowania badań i ocen stanu środowiska oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Ma pomóc przeciwdziałać m.in. porzucaniu odpadów komunalnych i niebezpiecznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. wyrobiskach i nielegalnych magazynach), nielegalnemu demontażowi pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niezgodnemu z przepisami przemieszczaniu odpadów z zagranicy.

Sejm kontynuuje prace nad systemem dopłat do czynszu, wypełniającym obietnicę złożoną przez Prezesa Rady Ministrów w exposé

W II czytaniu Izba zapozna się ze sprawozdaniem Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej dot. rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Komisje zaproponowały głównie poprawki doprecyzowujące.
Nowe rozwiązania mają pomóc rozwiązać problem braku mieszkań dla osób, których dochody są zbyt wysokie, by ubiegać się o mieszkania gminne i jednocześnie zbyt niskie, aby mogły zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania. Rząd szacuje, że adresatami projektu może być ok. 40 proc. społeczeństwa. Są to szczególnie ludzie młodzi, rozpoczynający karierę zawodową, których zarobki są relatywnie niewielkie, a formy zatrudnienia (umowy cywilnoprawne lub o pracę na czas określony). W przyszłości mogą to być rozwiązania optymalne także dla osób starszych, które - wzorem rozwiązań występujących w krajach zachodnich - powinny być zainteresowane mieszkaniami na wynajem połączonymi z dodatkowymi usługami opiekuńczymi.

Dopłaty do czynszów będą adresowane do gospodarstw domowych o określonym poziomie dochodów. Wysokość dopłat ma zależeć od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie oraz powierzchni mieszkania (ograniczonej z kolei liczbą członków gospodarstwa domowego: im liczniejsze gospodarstwo domowe tym wyższe dopłaty).
Dopłaty będą przyznawane na okres dziewięciu lat, a kryteria dochodowe będą co roku weryfikowane. Wskazane kryterium to średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekraczający 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku gospodarstw jednoosobowych. W przypadku pozostałych gospodarstw domowych 60 proc. będzie zwiększane o 30 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym. Projektowane rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Projekt zmiany zasad wybierania posłów do PE. Eliminacja rywalizacji pomiędzy okręgami wyborczymi o liczbę mandatów

Sejm rozpocznie prace nad zmianą ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Wnioskodawcy wskazują, że proponowana nowelizacja wprowadza jasny i precyzyjny sposób wyłaniania reprezentantów w okręgach wyborczych, jak w przypadku wyborów do Sejmu. Dzięki temu powinno wzrosnąć zainteresowanie wyborami europejskimi i frekwencja wyborcza. Zgodnie z projektem, w każdym okręgu wybieranych ma być co najmniej trzech posłów do PE.

Debata nad sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa w 2017 r.

Posłowie wysłuchają sprawozdania o dochodach i wydatkach państwa w ubiegłym roku. Z przedłożonych Sejmowi dokumentów wynika, że w 2017 r. dochody budżetu państwa wyniosły ok. 350,4 mld zł i były wyższe o 25 mld od prognozowanych w ustawie budżetowej oraz o 35,7 mld w porównaniu z 2016 r. To efekt działań uszczelniających system podatkowy oraz dobrej sytuacji makroekonomicznej. Szczególnie intensywne działania dotyczyły podatku VAT - w ich rezultacie w ubiegłym roku wpływy z podatku od towarów i usług były wyższe o 13,3 mld zł w porównaniu do założeń ustawy budżetowej i aż o 30,2 mld zł w porównaniu z 2016 r. Wydatki na poziomie 375,8 mld zł pozwoliły m.in. na kontynuację finansowania Programu „Rodzina 500 plus”, obniżenie wieku emerytalnego, waloryzację emerytur i rent i zwiększenie wydatków na obronę narodową. Znaczące środki zostały też skierowane na infrastrukturę drogową i kolejową. Dofinansowane też były m.in. bezpłatne leki dla seniorów i dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Rok 2017 to także czas świetnych danych makroekonomicznych - rekordowo niskiego bezrobocia (spadek do 6,6 proc.) oraz znaczącego przyspieszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto w ujęciu realnym do 4,6%. W konsekwencji NIK rekomenduje udzielenie rządowi absolutorium. Projekt takiej uchwały przyjęła też sejmowa Komisja Finansów Publicznych

Sejm wybierze patronw roku 2019

Na 66. posiedzeniu Sejm będzie też pracować nad projektami okolicznościowych uchwał ustanawiających patronów roku 2019. Izba zajmie się sprawozdaniami Komisji Kultury i Środków Przekazu ws. tych propozycji. I tak przyszły rok ma być czasem szczególnego upamiętnienia Unii Lubelskiej z 1569 r. - jednego z najdonioślejszych wydarzeń stulecia dla Polski i Litwy oraz całej Europy Środkowo-Wschodniej. Zaproponowano też, by rok 2019 był poświęcony Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu, zaliczanemu do najwybitniejszych polskich pisarzy XX w. Jako wyraz wdzięczności za wkład mieszkańców Śląska w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej i jej odbudowę, Sejm proponuje ustanowić przyszły rok Rokiem Powstań Śląskich. Jest także propozycja, aby patronem 2019 r. została Anna Walentynowicz - niezłomna działaczka Wolnych Związków Zawodowych i współtwórczyni Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Sejm rozpatrzy też projekt uchwały dotyczącej ustanowienia roku 2019 Rokiem wybitnego kompozytora, dyrygenta i twórcy polskiej opery narodowej Stanisława Moniuszki.

TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMUpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-07-03 06:44:51
...

Wywiad z Panem Senatorem Janem Żarynem.

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Nastawienie społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Problemy z władzami SLD w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Żołnierze wyklęci i sprzeczne informacje podawane w różnych mediach. Polska i jej historia oraz problemy uporania się z własną historią. Brak powstania dużego środowiska politycznego związanego z emigracją narodową w latach dziewięćdziesiątych.

ISTNIEJE NIESTETY SZEREG PRZESŁANEK ŚWIADCZĄCYCH O UNIJNEJ SPOLEGLIWOŚCI WOBEC ROSJI, ALE SĄ GRANICE, KTÓRYCH NAWET TAK WIELKI KRAJ NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ.

MINISTER BŁASZCZAK PORZĄDKUJE PROGRAM MODERNIZACJI TECHNICZNEJ

Warsaw Security Forum 2018

JAŚMIN realna innowacyjność dla polskiej armii

CO DALEJ W RELACJACH NIEMIECKO-AMERYKAŃSKICH?

Sejm RP

Prezydent RP

 • 20 listopada 2018 roku w wieku 67 lat odszedł Andrzej Gmitruk – jeden z najwybitniejszych trenerów w historii polskiego boksu.
 • – Dziś Polska jest suwerenna także dzięki Wam – podkreślał Prezydent podczas spotkania z parami z długoletnim pożyciem małżeńskim i ich rodzinami. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim odbyła się z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora.
 • Prezydent Andrzej Duda, który wziął udział w Gali z okazji Święta Kolejarza, podkreślał, że kolej to nie jest praca, kolej to jest służba, kolej to jest pasja, a także bardzo często hobby tych, którzy na kolei służą.
 • Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym zostały podpisane przez Prezydenta.
 • W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych Prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. – Nie mam wątpliwości, że to rozwiązanie będzie korzystne dla pracowników i dla naszej gospodarki – przekonywał Andrzej Duda.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM PARY PREZYDENCKIEJ
  11 listopada 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w obchodach Święta Niepodległości.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W WERNISAŻU WYSTAWY ZNAKI WOLNOŚCI. O TRWANIU POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ
  9 listopada 2018 roku (piątek) w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystości otwarcia wystawy Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W SIEDZIBIE PGNIG SA W WARSZAWIE
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 08:00 w Muzeum Gazownictwa w Warszawie (ul. Kasprzaka 25), na terenie siedziby PGNiG SA, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w wydarzeniu gospodarczym, istotnym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.
 • CEREMONIA ZŁOŻENIA LISTÓW UWIERZYTELNIAJĄCYCH
  9 listopada 2018 roku (piątek) w godzinach 12:00-13:30 w Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie przez ambasadorów: Kanady, Państwa Kuwejtu, Republiki Włoskiej.
 • SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z SEKRETARZEM ENERGII USA
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzine 15:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyjmie w Pałacu Prezydenckim Sekretarza Energii USA Ricka Perry-ego.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv