PIERWSZY DZIEŃ 52 POSIEDZENIA SEJMU

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-11-23 08:57:00

REFORMA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI, CZYLI NOWA USTAWA O SĄDZIE NAJWYŻSZYM I ZMIANY W KRAJOWEJ RADZIE SĄDOWNICTWA ORAZ ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELE - TO GŁÓWNE PROPOZYCJE LEGISLACYJNE, KTÓRYMI ZAJMOWALI SIĘ POSŁOWIE W PIERWSZYM DNIU 52. POSIEDZENIA SEJMU. IZBA KONTYNUOWAŁA RÓWNIEŻ PRACE NAD PODNIESIENIEM NAKŁADÓW NA OCHRONĘ ZDROWIA, DOCELOWO DO MINIMUM 6 PROC. PKB. W CZWARTEK CIĄG DALSZY POSIEDZENIA SEJMU - POCZĄTEK O GODZ. 9.00. POSŁOWIE BĘDĄ PRACOWAĆ M.IN. NAD ZWIĘKSZENIEM UDZIAŁU OBYWATELI W ŻYCIU SAMORZĄDOWYM I POPRAWIE PRZEJRZYSTOŚCI WYBORÓW.

PIERWSZY DZIEŃ 52 POSIEDZENIA SEJMU

W środę obrady otwarto chwilą ciszy ku pamięci Janusza Wójcika, posła na Sejm V kadencji, trenera reprezentacji Polski, która wywalczyła srebrny medal na igrzyskach w Barcelonie w 1992 roku.

Rozpoczęcie prac nad projektami ustaw – I czytania

Przedstawiony przez Prezydenta projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2003) przewiduje m.in. wprowadzenie instytucji skargi nadzwyczajnej eliminującej orzeczenia sądów naruszające Konstytucję, prawo czy sprzeczne z treścią zebranego materiału dowodowego. Prezydencka reforma SN zakłada również nowe Izby w strukturze: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna. Sędzia SN przechodzić ma w stan spoczynku w wieku 65 lat, a zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska będzie mógł wyrazić Prezydent. Jak wskazuje wnioskodawca, zaproponowane w projekcie zmiany mają zapewnić realizację zasady sprawiedliwości społecznej, transparentność działalności Sądu Najwyższego i odbudowanie zaufania między obywatelami i wymiarem sprawiedliwości. Uzasadnienie prezydenckiej propozycji przedstawiła podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek. Zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie projektu zostanie rozstrzygnięty w głosowaniach.

W łącznej dyskusji Sejm rozpatrzył prezydenckie i poselskie propozycje nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zaproponowany przez głowę państwa projekt (druk nr 2002) zmienia sposób wyboru członków KRS. Zakłada m.in. możliwość zgłaszania kandydatów na sędziów-członków KRS także przez grupy obywateli. Członków KRS spośród grona sędziów wybierać będzie Sejm większością 3/5 głosów. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego projekt zakłada odstąpienie od wyboru członków Rady, którzy są sędziami, na indywidualne kadencje – będą wybierani na wspólną 4-letnią kadencję. Projekt ma również na celu poprawę reprezentatywności KRS przez zwiększenie udziału w niej sędziów niższych szczebli instancyjnych, a także większą transparentność prac Rady. Propozycję Prezydenta uzasadniła minister w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek.

Wniesiony przez grupę posłów projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa zawarty w druku 1697 dotyczy, zgodnie z uzasadnieniem, trybu wyboru członków do KRS oraz nowej liczby członków wybieranych przez sędziów poszczególnych sądów w celu zwiększenia transparentności dokonywanych wyborów i udziału społeczeństwa. Uzasadnienie zmian w Radzie zaproponowanych przez grupę posłów zaprezentował poseł Borys Budka.

Decyzję w sprawie zgłoszonych w debacie wniosków o odrzucenie projektów dotyczących zmian w KRS Sejm podejmie w bloku głosowań.

Kontynuacja rozpatrywania projektów ustaw i uchwał – II czytania

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pierwotny druk 1976) dotyczy zwiększenia środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych. Dodatkowe środki mają zostać przeznaczone w pierwszej kolejności na skrócenie kolejek oraz na zapewnienie szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku. Docelowo na ochronę zdrowia ma być przeznaczane nie mniej niż 6 proc. PKB. W latach 2018 - 2024 wartość ta ma stopniowo wzrastać od 4,67 proc. do 5,80 proc. Sprawozdanie Komisji Zdrowia przedstawiła poseł Joanna Borowiak. W związku z tym, że w dyskusji do projektu zgłoszono poprawki zajmie się nim ponownie komisja.

Wniesiona przez rząd propozycja zmian w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (pierwotny druk nr 1973) dostosowuje polskie prawo do przepisów UE ws. jakości benzyny i olejów napędowych oraz promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Celem projektu jest ułatwienie realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) przez podmioty paliwowe i zmiana struktury jego realizacji. NCW określa minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku w transporcie. Kolejnym celem jest zapewnienie zbytu dla krajowego sektora  wytwórczego biokomponentów na co najmniej dotychczasowym poziomie. Na forum Sejmu sprawozdanie Komisji Energii i Skarbu Państwa zaprezentował poseł Krzysztof Kubów. Projekt trafi raz jeszcze do komisji z racji na zgłoszone w debacie poprawki.

Ułatwienia w zakładaniu i funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych oraz poszerzenie zakresu wsparcia to cel rządowego projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych (pierwotny druk nr 1779). Założenie spółdzielni socjalnej będzie łatwiejsze dzięki warunkowemu zmniejszeniu liczby założycieli z pięciu do trzech osób, o ile są nimi osoby fizyczne. Wprowadzony zostanie też nowy profil spółdzielni socjalnej - o charakterze usługowym. Efekt prac Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zaprezentował poseł Robert Warwas. Z powodu poprawek projekt wróci do komisji.

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o propozycji zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się składek (tzw. 30-krotność), przedstawiła poseł Barbara Bartuś. W myśl rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (pierwotny druk nr 1974) składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Sejm skierował projekt ponownie do komisji.

Podstawowe dane podatkowe największych firm - podatników CIT będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej to główna zmiana zawarta w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pierwotny druk nr 1930). Projekt dotyczy podatników, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, takich firm jest około 2 tys. Projektowana nowelizacja obejmie także podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów) - rząd szacuje, że jest ich około 60. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Stworzenie trwałego, systemowego instrumentu wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przy wykorzystaniu gwarancji spłaty kredytów, opartego na Krajowym Funduszu Gwarancyjnym to jeden z celów rządowego projektu nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa (pierwotny druk nr 1965). O pracach Komisji Finansów Publicznych nad tym przedłożeniem mówiła na posiedzeniu Sejmu poseł Gabriela Masłowska. III czytanie projektu odbędzie się w głosowaniach.

Rządowy projekt zmian w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej oraz przepisach ją wprowadzających (pierwotny druk nr 1964) dotyczy przekształcenia jednostki budżetowej Ministerstwa Finansów - Centrum Informatyki Resortu Finansów w jednostkę mającą dostarczać usługi informatyczne dla całego resortu finansów. Jednocześnie zakłada rezygnację z utworzenia Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej. Celem konsolidacji jest długoterminowa ekonomizacja działań IT resortu finansów i zarazem poprawa dostępności oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, a także zapewnienie jednolitej jakości dostarczanych usług IT w obszarze działania całego resortu (ok. 700 lokalizacji). Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawił poseł Marek Polak. Sejm przeprowadzi III czytanie projektu w bloku głosowań.

Walka z wyłudzaniem podatku od towarów i usług to główny cel rządowego projektu nowelizacji ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (pierwotny druk nr 1880). Projekt nakłada nowe obowiązki na Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Chodzi m.in. o dokonywanie analizy ryzyka wykorzystywania banków lub SKOK-ów do popełniania przestępstw i przestępstw skarbowych. Sprawozdawcą Komisji Finansów Publicznych był poseł Andrzej Szlachta. W związku z poprawkami projekt trafił ponownie do prac w komisji.

Sejm przeprowadził II czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 1958) przedstawił poseł Janusz Śniadek. Projekt trafi ponownie do komisji w związku ze zgłoszonymi w dyskusji poprawkami. Przewidują one m.in., że wejście w życie ustawy zostałoby przesunięte na 1 marca 2018 r. i właśnie od tego momentu w kolejnych miesiącach przyszłego roku byłyby dwie niedziele handlowe (pierwsza i ostatnia), w 2019 r. – jedna niedziela w miesiącu (ostatnia), a od 2020 r. zakaz handlu obowiązywałby już we wszystkie niedziele (z pewnymi odstępstwami). Poprawkami zajmie się teraz pracująca nad projektem komisja.

Poselski projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (pierwotny druk nr 2008) wprowadza możliwość obniżenia uposażenia oraz obniżenie lub utratę diety parlamentarnej parlamentarzystom, którzy naruszają powagę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego. Obecnie jest to możliwe w przypadkach, gdy parlamentarzysta poprzez rażące naruszanie przepisów regulaminów uniemożliwia pracę Izb a także ich organów oraz gdy bez usprawiedliwienia nie uczestniczy w ich posiedzeniach. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych przedstawiła poseł Halina Szydełko. Projekt trafi ponownie do komisji.

Rządowy projekt ustawy okołobudżetowej na 2018 r. (pierwotny druk nr 1945) jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Przewidziane w niej propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację. Projekt ustawy proponuje rozwiązania w kilku sektorach: Finansów Publicznych, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawiła poseł Maria Zuba. Do III czytania Izba przystąpi w bloku głosowań.

Zdjęcia: Rafał Zambrzycki.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 22 LISTOPADApolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-11-23 08:57:00
...

Pan Arkadiusz Mularczyk Poseł Prawa i Sprawiedliwości na wyjazdowym Posiedzeniu do spraw Reparacji Wojennych

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

10 maja 2018 roku w Archiwum Akt Nowych w Warszawie odbyło się wyjazdowe posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej. Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały zachowane materiały archiwalne, dotyczące strat wojennych poniesionych przez Polskę w latach 1939-1945.

PAN ARKADIUSZ MULARCZYK POSEŁ PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI NA WYJAZDOWYM POSIEDZENIU DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH

AIR SHOW POZNAŃ ŁAWICA

BRAK RZETELNOŚCI DZIENNIKARSKIEJ CZY CELOWA KOMBINACJA

NIEPOWETOWANA STRATA

PANI POSŁANKA ANNA MARIA SIARKOWSKA WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

JAŚMIN SYSTEM ZARZĄDZANIA WALKĄ

Sejm RP

Prezydent RP

 • 70 lat temu, w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, komunistyczna bezpieka dokonała egzekucji rotmistrza Witolda Pileckiego, oficera ZWZ-AK, dobrowolnego więźnia Auschwitz i autora raportów o Holokauście, powstańca warszawskiego.
 • Służba społeczeństwu to istota samorządu; trzeba mieć powołanie do tej służby, ale trzeba mieć też odwagę - podkreślił Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
 • Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek dwie ustawy: o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, a także o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Trzy lata temu Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie. 24 maja 2015 r. − podczas II tury wyborów − uzyskał poparcie 51,55 proc. głosujących. Pięcioletnia kadencja rozpoczęła się 6 sierpnia 2015 r.
 • Dziewięć ustaw podpisał we wtorek Prezydent RP Andrzej Duda, w tym nowelizację Prawa telekomunikacyjnego oraz Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PAŁACU PREZYDENCKIM
  25 maja 2018 roku (piątek) o godzinie 11:30 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. W trakcie uroczystości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH 58. ROCZNICY WYDARZEŃ ZIELONOGÓRSKICH
  27 maja 2018 roku (niedziela) w Zielonej Górze (województwo lubuskie) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w obchodach 58. rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W ŚREMIE
  24 maja 2018 roku (czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Śremie (województwo wielkopolskie).
 • WIZYTA PREZYDENTA REPUBLIKI SŁOWENII W POLSCE
  Prezydent Republiki Słowenii Borut Pahor w dniu 22 maja 2018 roku (wtorek) złoży wizytę w Gorlicach.
 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
  W dniach 16-20 maja 2018 roku (środa-niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W związku z objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych w maju 2018 roku, Prezydent RP poprowadzi w siedzibie ONZ w Nowym Jorku debatę otwartą wysokiego szczebla na temat roli prawa międzynarodowego w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Głównym celem wizyty Pary Prezydenckiej w Chicago będą spotkania z Polonią.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv