PIERWSZY DZIEŃ 52 POSIEDZENIA SEJMU

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-11-23 07:57:00

REFORMA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI, CZYLI NOWA USTAWA O SĄDZIE NAJWYŻSZYM I ZMIANY W KRAJOWEJ RADZIE SĄDOWNICTWA ORAZ ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELE - TO GŁÓWNE PROPOZYCJE LEGISLACYJNE, KTÓRYMI ZAJMOWALI SIĘ POSŁOWIE W PIERWSZYM DNIU 52. POSIEDZENIA SEJMU. IZBA KONTYNUOWAŁA RÓWNIEŻ PRACE NAD PODNIESIENIEM NAKŁADÓW NA OCHRONĘ ZDROWIA, DOCELOWO DO MINIMUM 6 PROC. PKB. W CZWARTEK CIĄG DALSZY POSIEDZENIA SEJMU - POCZĄTEK O GODZ. 9.00. POSŁOWIE BĘDĄ PRACOWAĆ M.IN. NAD ZWIĘKSZENIEM UDZIAŁU OBYWATELI W ŻYCIU SAMORZĄDOWYM I POPRAWIE PRZEJRZYSTOŚCI WYBORÓW.

PIERWSZY DZIEŃ 52 POSIEDZENIA SEJMU

W środę obrady otwarto chwilą ciszy ku pamięci Janusza Wójcika, posła na Sejm V kadencji, trenera reprezentacji Polski, która wywalczyła srebrny medal na igrzyskach w Barcelonie w 1992 roku.

Rozpoczęcie prac nad projektami ustaw – I czytania

Przedstawiony przez Prezydenta projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2003) przewiduje m.in. wprowadzenie instytucji skargi nadzwyczajnej eliminującej orzeczenia sądów naruszające Konstytucję, prawo czy sprzeczne z treścią zebranego materiału dowodowego. Prezydencka reforma SN zakłada również nowe Izby w strukturze: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna. Sędzia SN przechodzić ma w stan spoczynku w wieku 65 lat, a zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska będzie mógł wyrazić Prezydent. Jak wskazuje wnioskodawca, zaproponowane w projekcie zmiany mają zapewnić realizację zasady sprawiedliwości społecznej, transparentność działalności Sądu Najwyższego i odbudowanie zaufania między obywatelami i wymiarem sprawiedliwości. Uzasadnienie prezydenckiej propozycji przedstawiła podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek. Zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie projektu zostanie rozstrzygnięty w głosowaniach.

W łącznej dyskusji Sejm rozpatrzył prezydenckie i poselskie propozycje nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zaproponowany przez głowę państwa projekt (druk nr 2002) zmienia sposób wyboru członków KRS. Zakłada m.in. możliwość zgłaszania kandydatów na sędziów-członków KRS także przez grupy obywateli. Członków KRS spośród grona sędziów wybierać będzie Sejm większością 3/5 głosów. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego projekt zakłada odstąpienie od wyboru członków Rady, którzy są sędziami, na indywidualne kadencje – będą wybierani na wspólną 4-letnią kadencję. Projekt ma również na celu poprawę reprezentatywności KRS przez zwiększenie udziału w niej sędziów niższych szczebli instancyjnych, a także większą transparentność prac Rady. Propozycję Prezydenta uzasadniła minister w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek.

Wniesiony przez grupę posłów projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa zawarty w druku 1697 dotyczy, zgodnie z uzasadnieniem, trybu wyboru członków do KRS oraz nowej liczby członków wybieranych przez sędziów poszczególnych sądów w celu zwiększenia transparentności dokonywanych wyborów i udziału społeczeństwa. Uzasadnienie zmian w Radzie zaproponowanych przez grupę posłów zaprezentował poseł Borys Budka.

Decyzję w sprawie zgłoszonych w debacie wniosków o odrzucenie projektów dotyczących zmian w KRS Sejm podejmie w bloku głosowań.

Kontynuacja rozpatrywania projektów ustaw i uchwał – II czytania

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pierwotny druk 1976) dotyczy zwiększenia środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych. Dodatkowe środki mają zostać przeznaczone w pierwszej kolejności na skrócenie kolejek oraz na zapewnienie szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku. Docelowo na ochronę zdrowia ma być przeznaczane nie mniej niż 6 proc. PKB. W latach 2018 - 2024 wartość ta ma stopniowo wzrastać od 4,67 proc. do 5,80 proc. Sprawozdanie Komisji Zdrowia przedstawiła poseł Joanna Borowiak. W związku z tym, że w dyskusji do projektu zgłoszono poprawki zajmie się nim ponownie komisja.

Wniesiona przez rząd propozycja zmian w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (pierwotny druk nr 1973) dostosowuje polskie prawo do przepisów UE ws. jakości benzyny i olejów napędowych oraz promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Celem projektu jest ułatwienie realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) przez podmioty paliwowe i zmiana struktury jego realizacji. NCW określa minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku w transporcie. Kolejnym celem jest zapewnienie zbytu dla krajowego sektora  wytwórczego biokomponentów na co najmniej dotychczasowym poziomie. Na forum Sejmu sprawozdanie Komisji Energii i Skarbu Państwa zaprezentował poseł Krzysztof Kubów. Projekt trafi raz jeszcze do komisji z racji na zgłoszone w debacie poprawki.

Ułatwienia w zakładaniu i funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych oraz poszerzenie zakresu wsparcia to cel rządowego projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych (pierwotny druk nr 1779). Założenie spółdzielni socjalnej będzie łatwiejsze dzięki warunkowemu zmniejszeniu liczby założycieli z pięciu do trzech osób, o ile są nimi osoby fizyczne. Wprowadzony zostanie też nowy profil spółdzielni socjalnej - o charakterze usługowym. Efekt prac Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zaprezentował poseł Robert Warwas. Z powodu poprawek projekt wróci do komisji.

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o propozycji zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się składek (tzw. 30-krotność), przedstawiła poseł Barbara Bartuś. W myśl rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (pierwotny druk nr 1974) składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Sejm skierował projekt ponownie do komisji.

Podstawowe dane podatkowe największych firm - podatników CIT będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej to główna zmiana zawarta w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pierwotny druk nr 1930). Projekt dotyczy podatników, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, takich firm jest około 2 tys. Projektowana nowelizacja obejmie także podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów) - rząd szacuje, że jest ich około 60. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Stworzenie trwałego, systemowego instrumentu wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przy wykorzystaniu gwarancji spłaty kredytów, opartego na Krajowym Funduszu Gwarancyjnym to jeden z celów rządowego projektu nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa (pierwotny druk nr 1965). O pracach Komisji Finansów Publicznych nad tym przedłożeniem mówiła na posiedzeniu Sejmu poseł Gabriela Masłowska. III czytanie projektu odbędzie się w głosowaniach.

Rządowy projekt zmian w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej oraz przepisach ją wprowadzających (pierwotny druk nr 1964) dotyczy przekształcenia jednostki budżetowej Ministerstwa Finansów - Centrum Informatyki Resortu Finansów w jednostkę mającą dostarczać usługi informatyczne dla całego resortu finansów. Jednocześnie zakłada rezygnację z utworzenia Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej. Celem konsolidacji jest długoterminowa ekonomizacja działań IT resortu finansów i zarazem poprawa dostępności oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, a także zapewnienie jednolitej jakości dostarczanych usług IT w obszarze działania całego resortu (ok. 700 lokalizacji). Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawił poseł Marek Polak. Sejm przeprowadzi III czytanie projektu w bloku głosowań.

Walka z wyłudzaniem podatku od towarów i usług to główny cel rządowego projektu nowelizacji ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (pierwotny druk nr 1880). Projekt nakłada nowe obowiązki na Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Chodzi m.in. o dokonywanie analizy ryzyka wykorzystywania banków lub SKOK-ów do popełniania przestępstw i przestępstw skarbowych. Sprawozdawcą Komisji Finansów Publicznych był poseł Andrzej Szlachta. W związku z poprawkami projekt trafił ponownie do prac w komisji.

Sejm przeprowadził II czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 1958) przedstawił poseł Janusz Śniadek. Projekt trafi ponownie do komisji w związku ze zgłoszonymi w dyskusji poprawkami. Przewidują one m.in., że wejście w życie ustawy zostałoby przesunięte na 1 marca 2018 r. i właśnie od tego momentu w kolejnych miesiącach przyszłego roku byłyby dwie niedziele handlowe (pierwsza i ostatnia), w 2019 r. – jedna niedziela w miesiącu (ostatnia), a od 2020 r. zakaz handlu obowiązywałby już we wszystkie niedziele (z pewnymi odstępstwami). Poprawkami zajmie się teraz pracująca nad projektem komisja.

Poselski projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (pierwotny druk nr 2008) wprowadza możliwość obniżenia uposażenia oraz obniżenie lub utratę diety parlamentarnej parlamentarzystom, którzy naruszają powagę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego. Obecnie jest to możliwe w przypadkach, gdy parlamentarzysta poprzez rażące naruszanie przepisów regulaminów uniemożliwia pracę Izb a także ich organów oraz gdy bez usprawiedliwienia nie uczestniczy w ich posiedzeniach. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych przedstawiła poseł Halina Szydełko. Projekt trafi ponownie do komisji.

Rządowy projekt ustawy okołobudżetowej na 2018 r. (pierwotny druk nr 1945) jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Przewidziane w niej propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację. Projekt ustawy proponuje rozwiązania w kilku sektorach: Finansów Publicznych, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawiła poseł Maria Zuba. Do III czytania Izba przystąpi w bloku głosowań.

Zdjęcia: Rafał Zambrzycki.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 22 LISTOPADApolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-11-23 07:57:00
...

Wywiad z Panem Senatorem Janem Żarynem.

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Nastawienie społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Problemy z władzami SLD w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Żołnierze wyklęci i sprzeczne informacje podawane w różnych mediach. Polska i jej historia oraz problemy uporania się z własną historią. Brak powstania dużego środowiska politycznego związanego z emigracją narodową w latach dziewięćdziesiątych.

ISTNIEJE NIESTETY SZEREG PRZESŁANEK ŚWIADCZĄCYCH O UNIJNEJ SPOLEGLIWOŚCI WOBEC ROSJI, ALE SĄ GRANICE, KTÓRYCH NAWET TAK WIELKI KRAJ NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ.

MINISTER BŁASZCZAK PORZĄDKUJE PROGRAM MODERNIZACJI TECHNICZNEJ

Warsaw Security Forum 2018

JAŚMIN realna innowacyjność dla polskiej armii

CO DALEJ W RELACJACH NIEMIECKO-AMERYKAŃSKICH?

Sejm RP

Prezydent RP

 • – Dziś Polska jest suwerenna także dzięki Wam – podkreślał Prezydent podczas spotkania z parami z długoletnim pożyciem małżeńskim i ich rodzinami. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim odbyła się z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora.
 • Prezydent Andrzej Duda, który wziął udział w Gali z okazji Święta Kolejarza, podkreślał, że kolej to nie jest praca, kolej to jest służba, kolej to jest pasja, a także bardzo często hobby tych, którzy na kolei służą.
 • W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych Prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. – Nie mam wątpliwości, że to rozwiązanie będzie korzystne dla pracowników i dla naszej gospodarki – przekonywał Andrzej Duda.
 • Dla uczczenia Dnia Niepodległości Łotwy na fasadzie Pałacu Prezydenckiego w niedzielę po zmroku została wyświetlona flaga tego kraju.
 • Prezydent RP podpisał ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM PARY PREZYDENCKIEJ
  11 listopada 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w obchodach Święta Niepodległości.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W WERNISAŻU WYSTAWY ZNAKI WOLNOŚCI. O TRWANIU POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ
  9 listopada 2018 roku (piątek) w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystości otwarcia wystawy Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W SIEDZIBIE PGNIG SA W WARSZAWIE
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 08:00 w Muzeum Gazownictwa w Warszawie (ul. Kasprzaka 25), na terenie siedziby PGNiG SA, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w wydarzeniu gospodarczym, istotnym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.
 • CEREMONIA ZŁOŻENIA LISTÓW UWIERZYTELNIAJĄCYCH
  9 listopada 2018 roku (piątek) w godzinach 12:00-13:30 w Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie przez ambasadorów: Kanady, Państwa Kuwejtu, Republiki Włoskiej.
 • SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z SEKRETARZEM ENERGII USA
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzine 15:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyjmie w Pałacu Prezydenckim Sekretarza Energii USA Ricka Perry-ego.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv