PIERWSZY DZIEŃ 67 POSIEDZENIA SEJMU RP

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-07-19 08:50:40

W ŚRODĘ POSŁOWIE KONTYNUOWALI PRACE NAD OBNIŻENIEM SKŁADEK ZUS DLA MAŁYCH FIRM. ZAJMOWANO SIĘ TAKŻE NOWELIZACJĄ ORDYNACJI WYBORCZEJ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. PONADTO IZBA KONTYNUOWAŁA PRACE NAD PROJEKTEM USTAWY O PRZEKSZTAŁCENIU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

PIERWSZY DZIEŃ 67 POSIEDZENIA SEJMU RP

II czytania - 17 projektów ustaw
Obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą. Zgodnie z propozycją rządu, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których średnie miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności płacy minimalnej, będą mogły płacić obniżone, na ubezpieczenie społeczne. Obecnie przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości przychodu, płacą taką samą składkę ZUS.  Z proponowanych zmian skorzysta prawie 200 tys. małych firm. Wiele z nich działa w mniejszych miastach i powiatach. Obecnie prawie 60 tys. przedsiębiorców rocznie wypada z systemu zabezpieczenia społecznego właśnie z powodu nieosiągnięcia odpowiedniej skali lub rentowności biznesu. Planowane rozwiązania pomogą również ograniczyć szarą strefę. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji przedstawił poseł Grzegorz Piechowiak. W związku ze zgłoszonymi poprawkami Sejm skierował projekt ponownie do Komisji Nadzwyczajnej.

Izba kontynuowała też prace nad zmianą ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Proponowana nowelizacja wprowadza jasny i precyzyjny sposób wyłaniania reprezentantów w okręgach wyborczych, jak w przypadku wyborów do Sejmu. Dzięki temu powinno wzrosnąć zainteresowanie wyborami europejskimi i frekwencja wyborcza. Zgodnie z projektem, w każdym okręgu wybieranych ma być co najmniej trzech posłów do PE. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego przedstawił poseł Łukasz Schreiber. Dokument trafił do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej.

Ważną propozycja Rady Ministrów, którą zajął się Sejm,  jest z pewnością projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Zgodnie z nim 1 stycznia 2019 r. użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostanie przekształcone z mocy prawa w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników. Proponowana ustawa odpowiada na potrzeby blisko 2,5 mln Polaków, którzy są właścicielami domów, mieszkań, a jednocześnie użytkownikami wieczystymi gruntów będących własnością samorządów lub Skarbu Państwa. Wraz z rodzinami to ok. 9 mln osób. Według proponowanych przepisów zamiast obecnych rocznych opłat za użytkowanie wieczyste przyszli właściciele gruntów będą płacić roczne opłaty przekształceniowe - przez 20 lat od dnia przekształcenia. Opłaty te mają być przewidywalne, w odróżnieniu od często gwałtownie rosnących opłat za użytkowanie wieczyste. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawił poseł Bogdan Rzońca. Dokument trafił ponownie do prac komisyjnych.

Z kolei poselski projekt nowelizacji ustawy o Służbie Ochrony Państwa dotyczy polityki wydatkowej SOP. W projekcie chodzi m.in. o uelastycznienie systemu dodatków, które stanowią jeden z elementów systemu uposażeń funkcjonariuszy SOP. Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawił poseł Arkadiusz Czartoryski. Do III czytania Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej zmienia strukturę terenową administracji Żeglugi. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawiła poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk. W związku ze zgłoszonymi poprawkami prace nad projektem będą kontynuowane w Komisji.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne. Projekt zakłada wprowadzenie uproszczeń i ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z wyrobami akcyzowymi. W projekcie przewidziano preferencje podatkowe na gaz ziemny CNG (sprężony) i LNG (skroplony) przeznaczony do napędu silników spalinowych, wprowadzając zerową stawkę akcyzy na te wyroby. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawił poseł Andrzej Szlachta. Prace nad projektem będzie kontynuować Komisja Finansów Publicznych.

Rządowy nowelizacja Prawa wodnego zawiera rozwiązania prawne, sprzyjające obniżaniu rygorów formalnych związanych z postępowaniami administracyjnymi w zakresie udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawił poseł Sylwester Chruszcz. Posłowie podjęli decyzję o ponownym skierowaniu projektu do Komisji.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt jest wynikiem przeglądu dotychczas obowiązujących przepisów. Zmiany mają na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt gospodarskich. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił poseł Leszek Galemba. Do III czytania Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadza bezpłatne Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Zgodnie z projektem, pacjent będzie mógł nieodpłatnie korzystać z indywidualnego konta w sieci, na którym będzie mógł na bieżąco śledzić dotyczące go informacje w kontaktach ze służbą zdrowia. IKP umożliwi uzyskanie przez Internet informacji m.in. o świadczeniach zdrowotnych udzielonych i planowanych, receptach refundowanych, listach osób oczekujących w kolejce, gotowych wynikach badań, co umożliwi mu szybkie umówienie wizyty u lekarza. Możliwe będzie także zdalne wystawianie recept dla pacjentów kontynuujących leczenie lub zleceń na środki medyczne przez pielęgniarki lub położne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia. Pacjent będzie miał łatwiejszy kontakt z systemem zdrowia - prostsze i szybsze będzie informowanie go o wynikach badań przez SMS lub e-mail. Sprawozdanie przedstawiła poseł Alicja Kaczorowska. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji Zdrowia.

Poselski projekt nowelizacji ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa ma na celu optymalne wykorzystanie potencjałów dwóch działających instytucji: Instytutu Solidarności i Męstwa oraz Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. Połączenie obu instytucji ma skutkować tym, że zdołają one dokonać realnego przełomu w badaniach nad okupacją niemiecką i sowiecką w Polsce. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu przedstawiła poseł Elżbieta Kruk. Do III czytania posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych  doprecyzowuje definicję misji publicznej jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz katalogu zadań misyjnych, a także wprowadza kartę powinności, w której szczegółowo określone będą zadania misyjne nadawców publicznych na okres 5 lat. Projekt ma na celu dostosowanie przepisów polskiego prawa do zasad wspólnego rynku. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu przedstawiła poseł Elżbieta Kruk. Do III czytania posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Celem rządowego projektu nowelizacji ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności jest usprawnienie i zwiększenie efektywności systemu wdrażania rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w szczególności przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawił poseł Grzegorz Wojciechowski. Do III czytania Izba przystąpi w bloku głosowań.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym ma na celu doprecyzowanie zasady opodatkowania gruntów, z których korzystają przedsiębiorcy w związku z usytuowaniem na nich infrastruktury służącej do przesyłania albo dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Efektem wprowadzenia zmian będzie niedopuszczenie do drastycznego wzrostu cen i stawek opłat dystrybucyjnych oraz przesyłowych energii elektrycznej dla odbiorców końcowych (gospodarstw domowych, przedsiębiorców, itp.). W przypadku gospodarstw domowych istotne będzie także zapobieganie ubóstwu energetycznemu. Chodzi także o niedopuszczenie do wzrostu opłat za usługi świadczone przez inne przedsiębiorstwa (gazowe, ciepłownicze, telekomunikacyjne). Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawiła poseł Gabriela Masłowska. Do III czytania Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Komisyjny projekt nowelizacji ustawy o rzeczach znalezionych jest wynikiem prac Komisji ds. Petycji nad petycją skierowaną do Sejmu. Dzięki projektowanej ustawie osoba, która znajdzie niewielką kwotę pieniędzy (do 100 zł), nie będzie musiała przekazywać ich staroście. Obecnie ma taki obowiązek, gdy nie można ustalić właściciela zguby lub miejsca jego pobytu. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawił poseł Grzegorz Wojciechowski. Do III czytania Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Senacki projekt nowelizacji ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym przewiduje wprowadzenie możliwości wznowienia postępowania po postanowieniu sądu wydanym w trybie „referendalnym” w sprawach związanych z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji w wypowiedziach, ulotkach itp. w trakcie kampanii referendalnej. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedstawił poseł Kazimierz Smoliński. Do III czytania Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Komisyjny projekt nowelizacji ustawy - Prawo prasowe jest reakcją Komisji ds. Petycji Sejmu na petycję obywatelską skierowaną do Sejmu, którą Komisja uznała za zasadną. Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie przepisów ustawy – Prawo prasowe, uchwalonej w 1984 r., do aktualnej rzeczywistości ustrojowej. Sprawozdanie Komisji ds. Petycji przedstawił poseł Jacek Świat. Do III czytania Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Rządowy projekt zmian w prawie zamówień publicznych zakłada przesunięcie w czasie obowiązku elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju przedstawił poseł Andrzej Gawron. Do III czytania Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Na początku posiedzenia Sejmu ślubowanie poselskie złożył Mariusz Trepka. Nowy poseł objął mandat po Konradzie Głębockim, który został ambasadorem RP w Rzymie.

Zdjęia: Krzysztof Białoskórski.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMUpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-07-19 08:50:40
...

HOŁD POWSTAŃCOM WARSZAWSKIM

OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM MARSZAŁKA SEJMU

“Dobre zmiany” w kierunku wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego

Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło live stream z Wielkiej Defilady Niepodległości

Dziękuję za Wasz trud, poświęcenie i odwagę, za służbę naszej Ojczyźnie

Modernizacja Marynarki Wojennej RP – australijskie fregaty?

REALIZACJA PROGRAMÓW WISŁA I HOMAR PRZEBIEGA ZGODNIE Z PLANEM

Sejm RP

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA RP Z MAŁŻONKĄ W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII
  W dniach 18-23 sierpnia 2018 roku (sobota-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Australii i Nowej Zelandii.
 • SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z MEDALISTAMI 24. MISTRZOSTW EUROPY W LEKKOATLETYCE BERLIN 2018
  16 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się z medalistami 24. Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce Berlin 2018 oraz kadrą trenerską i lekarzami reprezentacji.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W WIDOWISKU WOLNOŚĆ WE KRWI
  Udział Prezydenta RP w widowisku Wolność we krwi 15 sierpnia 2018 roku (środa) o godzinie 20:30 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w widowisku Wolność we krwi.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO
  15 sierpnia 2018 roku (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach związanych z obchodami Święta Wojska Polskiego.
 • KONFERENCJA MINISTRA KRZYSZTOFA SZCZERSKIEGO I MINISTRA KRZYSZTOFA ŁAPIŃSKIEGO
  10 sierpnia 2018 roku (piątek) o godzinie 11:00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się konferencja prasowa Sekretarza Stanu, Szefa Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Szczerskiego oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Łapińskiego w związku z wizytą Prezydenta RP z Małżonką w Australii i Nowej Zelandii.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv