PODSUMOWANIE 51 POSIEDZENIA SEJMU RP

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-11-10 12:49:27

W CZWARTEK PODCZAS DRUGIEGO DNIA 51. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE UCHWALILI 11 USTAW. DOTYCZĄ ONE M.IN. ZMIAN W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2017 ORAZ W USTAWIE O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - BĘDZIE MOŻNA PRZEKAZYWAĆ SAMORZĄDOM DOTACJE NA BUDOWĘ I REMONTY STRZELNIC ORAZ ROZWIJANIE SPORTU STRZELECKIEGO. SEJM POWOŁAŁ TEŻ INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA, KTÓREGO ZADANIEM BĘDZIE UPAMIĘTNIENIE OSÓB ŻYJĄCYCH, ZMARŁYCH LUB ZAMORDOWANYCH, ZASŁUŻONYCH DLA NARODU POLSKIEGO. POSŁOWIE UCZCILI MINUTĄ CISZY OFIARY ZBRODNICZEJ REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ, KTÓRA MIAŁA MIEJSCE 100 LAT TEMU.

PODSUMOWANIE 51 POSIEDZENIA SEJMU RP

Sejm uchwalił  11 ustaw. Będą teraz przedmiotem prac Senatu

Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2017. Lepszy wynik budżetu i zmniejszenie wydatków umożliwia zwiększenie limitu wydatków w innych częściach budżetowych o prawie 9,4 mld zł. Zaoszczędzone środki zostaną wykorzystane m.in. na wypłaty rekompensat za utracone deputaty węglowe dla emerytów-górników. Środki zostaną także przeznaczone m.in. na dokapitalizowanie Polskiego Funduszu Rozwoju SA, Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA, zrekompensowanie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji ubytku wpływów abonamentowych z tytułu zwolnień z opłat abonamentowych za lata 2010-2017 oraz opłacenie zwiększonych składek do organizacji międzynarodowych. W projektowanej nowelizacji przewidziano również zwiększenie środków na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Zaproponowane rozwiązania nie zmieniają podstawowych wielkości budżetu wynikających z ustawy budżetowej na 2017 r. z 16 grudnia 2016 r.

Znowelizowano również ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017. Nowelizacja jest uzasadnioną koniecznością umożliwienia sfinansowania realizacji polityki Rządu i przewiduje: przeznaczenie ok. 2,3 mld zł dla emerytów-górników, przekazanie przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego KRRiT rekompensaty w wysokości 980 mln zł za utracone w latach 2010-2017 wpływy z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień ustawowych, utworzenie rezerwy celowej w wysokości 88 mln zł na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach publicznych (podstawowych i średnich), utworzenie nowej rezerwy celowej w wysokości 316,9 mln zł na uzupełnienie wydatków zaplanowanych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz wypłatę dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, a także na wydrukowanie Kart Dużej Rodziny.
Sejm znowelizował też niektóre ustawy w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Projektowana ustawa przewiduje likwidację lub ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce. O potrzebie poprawy otoczenia działalności innowacyjnej mówiła w swoim exposé premier Beata Szydło.

Przyjęto ustawę o Instytucie Solidarności i Męstwa, którego celem będzie inicjowanie, podejmowanie i wspieranie działań mających na celu upamiętnienie osób żyjących, zmarłych lub zamordowanych, zasłużonych dla Narodu Polskiego.

Znowelizowano ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, która dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - zamiana przepisów w zakresie ułatwiającym spółkom prawa handlowego, których wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będącym operatorem systemu przesyłowego albo posiadającym koncesję na przesyłanie paliw ciekłych nabywanie własności albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych, a także akcji i udziału spółek prawa handlowego, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych.

Znowelizowano Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja rozwiązuje problem związany z pokrywaniem należności świadków, biegłych i tłumaczy za udział w czynnościach wyjaśniających organów podlegających samorządom (m.in. straży gminnych i miejskich). Zgodnie z projektem wydatki te tymczasowo pokryją samorządy, a w przypadku wyroków skazujących będą zasądzane od skazanych. Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Nowelizacji też uległa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Korzystając ze środków z budżetu obronnego, będzie można przekazywać samorządom dotacje na budowę i remonty strzelnic oraz rozwijanie sportu strzeleckiego. Jednym z warunków dotowania strzelnic ma być możliwość szkolenie wojska. Projekt przewiduje również, że MON będzie mogło dotować pomniki upamiętniające tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego.

Nowelizacja niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego. Celem nowelizacji jest dokonanie w kilku ustawach drobnych zmian, dostosowujących występującą w nich terminologię do obowiązującego stanu prawnego. Zmiany nastąpią m.in. w Kodeksie pracy, ustawie o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ustawie o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli oraz w Kodeksie wyborczym. Potrzeba nowelizacji wynika z faktu zastąpienia w obrocie prawnym sądów wojewódzkich przez sądy okręgowe i apelacyjne oraz zastąpienia terminu „zakłady opieki zdrowotnej” terminem „zakłady lecznicze”.

Sejm uchwalił ustawę o dystrybucji ubezpieczeń. Ustawa dotyczy ustanowienia nowych regulacji wynikających z konieczności implementowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy PE i Rady (UE) 2016/97 z 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. Rozwiązania te mają na celu poprawę obowiązujących regulacji z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz rozszerzenie zakresu przepisów na wszystkie kanały dystrybucji.
Znowelizowano ustawę o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza mechanizm tzw. podzielonej płatności podatku od towarów i usług. Wdrożenie tego rozwiązania ma zapewnić większą stabilność wpływów z tego podatku oraz zapobiegać unikaniu jego płacenia. Mechanizm zawarty w projekcie ma przeciwdziałać nadużyciom i oszustwom podatkowym, w tym wyprowadzaniu pieniędzy za granicę. Mechanizm podzielonej płatności ma wejść w życie 1 kwietnia 2018 r.

Nowelizacja ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja powołuje Inspekcję Nadzoru Wewnętrznego, wykonującej swoje zadania przy pomocy Biura Nadzoru Wewnętrznego, jako organu podległego Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, stanowiącego nadzór nad służbami jemu podległymi lub przez niego nadzorowanymi, nad funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej i biura Ochrony Rządu oraz strażakami Państwowej Straży Pożarnej, a także nad pracownikami zatrudnionymi w tych służbach

Projekty skierowane do dalszych prac w komisji

I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1963). Zgodnie z projektem płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie mają być opodatkowane akcyzą od 1 stycznia 2018 r. Oznacza to, że produkty te będą traktowane tak samo jak tradycyjne wyroby tytoniowe – zostaną objęte obowiązkiem banderolowania, potwierdzającym ich legalne pochodzenie oraz lepszą kontrolą państwa nad ich produkcją, przemieszczaniem się i sprzedażą. Akcyzą zostanie objęty płyn do papierosów elektronicznych (bez względu na zawartość w nim nikotyny) oraz wyroby nowatorskie, które są substytutem tradycyjnych wyrobów tytoniowych, zawierających w swoim składzie tytoń do palenia (wyrób nowatorski jest podgrzewany przy użyciu specjalnego urządzenia w celu uwolnienia aerozolu zawierającego nikotynę). Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

I czytanie rządowego projektu ustawy o Służbie Ochrony Państwa (druk nr 1916). Projekt dotyczy powołania nowej formacji ochronnej - SOP odpowiedzialnej za ochronę osób i obiektów o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania państwa, co - zdaniem wnioskodawców - pozwoli uporządkować i doprecyzować przepisy mające dotychczas zastosowanie do funkcjonariuszy BOR poprzez wyjaśnienie szeregu wątpliwości interpretacyjnych oraz ma na celu poszerzenie kompetencji wzmacniających kompleksowy wymiar działania formacji w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa podmiotom znajdującym się pod jej ochroną poprzez przyznanie nowej formacji ochronnej prawa do podejmowania czynności operacyjno-rozpoznawczych. Projekt został skierowany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu dalszych prac.

I czytanie komisyjnego projektu ustawy o Straży Marszałkowskiej (druk nr 1971). Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - określenia zadań z zakresu ochrony Sejmu i Senatu przez SM jako umundurowaną i uzbrojoną formację podlegającą Marszałkowi Sejmu z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. Projekt został skierowany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu dalszych prac.

I czytanie komisyjnego projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (druk nr 1972). Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - określenia zasad wprowadzenia ustawy o SM. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2018 r. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu. Projekt został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Informacja bieżąca

Dotyczyła aktualnych relacji Polski z najbliższymi sąsiadami oraz polityki rządu RP wobec naszych sąsiadów, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy, Niemiec, Litwy, Białorusi, w kontekście ostatnich decyzji i wypowiedzi przedstawicieli rządu RP. Informację bieżącą przedstawił wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki.

Zdjęcia: Rafał Zambrzycki.

ARCHIWUM 51 POSIEDZENIA SEJMU
8 Listioada | 9 Listopadapolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-11-10 12:49:27
...

WOTUM ZAUFANIA NOWEGO RZĄDU TADEUSZA MORAWIECKIEGO

PIĄTEK 15 GRUDNIA BYŁ CZWARTYM I OSTATNIM DNIEM 54. POSIEDZENIA IZBY. JEGO NAJWAŻNIEJSZYM PUNKTEM BYŁO WOTUM ZAUFANIA DLA RZĄDU MATEUSZA MORAWIECKIEGO POPRZEDZONE EXPOSÉ PREMIERA I DEBATĄ NAD WYSTĄPIENIEM PROGRAMOWYM NOWEGO SZEFA RADY MINISTRÓW. PONADTO POSŁOWIE PRACOWALI NAD ZMIANAMI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM ORAZ ZAJMOWALI SIĘ PRZEPISAMI DOPRECYZOWUJĄCYMI WYKONANIE USTAWY DEKOMUNIZACYJNEJ.

54 POSIEDZENIE SEJMU - PODSUMOWANIE

54 POSIEDZENIE SEJMU - PODSUMOWANIE

PIĄTEK 15 GRUDNIA BYŁ CZWARTYM I OSTATNIM DNIEM 54. POSIEDZENIA IZBY. JEGO NAJWAŻNIEJSZYM PUNKTEM BYŁO WOTUM ZAUFANIA DLA RZĄDU MATEUSZA MORAWIECKIEGO POPRZEDZONE EXPOSÉ PREMIERA I DEBATĄ NAD WYSTĄPIENIEM PROGRAMOWYM NOWEGO SZEFA RADY MINISTRÓW. PONADTO POSŁOWIE PRACOWALI NAD ZMIANAMI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM ORAZ ZAJMOWALI SIĘ PRZEPISAMI DOPRECYZOWUJĄCYMI WYKONANIE USTAWY DEKOMUNIZACYJNEJ.

Krótkie Informacje

 • CZY WSZYSTKIE F16 MOGĄ LATAĆ
  Aktualnie Polska nie posiada gotowego systemu wsparcia eksploatacji samolotów F-16. Wynika to między innymi z faktu, że w umowie zakupu na te samoloty o nazwie PL-D-SAC nie przewidziano zakupu i dostarczenia tego systemu w związku z potrzebą kierowania i zarządzania eksploatacją statków powietrznych.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W CHARKOWIE
  13 grudnia 2017 roku (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę na Ukrainie. Głównym tematem rozmów będzie polityka bezpieczeństwa w kontekście sytuacji na wschodniej Ukrainie. Prezydent RP spotka się z Prezydentem Petrem Poroszenką, obserwatorami z Misji Obserwacyjnej OBWE i przedstawicielami UNDP. Odda także hołd polskim żołnierzom zamordowanym przez NKWD, pochowanym na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W 21. ŚWIĄTECZNEJ ZBIÓRCE ŻYWNOŚCI W CIECHANOWIE
  12 grudnia 2017 roku (wtorek) o godzinie 14:00 w Ciechanowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w 21. Świątecznej Zbiórce Żywności (Bank Żywności w Ciechanowie, ul. Śmiecińska 9).
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W PUBLICZNYM POSIEDZENIU ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
  11 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 15:30 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w publicznym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Trybunał Konstytucyjny, aleja Jana Chrystiana Szucha 12A).
 • KONFERENCJA „WSPÓLNIE O KONSTYTUCJI, WSPÓLNIE O USTROJU PAŃSTWA”
  11 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o ustroju państwa”. Konferencja jest kolejnym wydarzeniem w ramach kampanii społeczno-informacyjnej przed referendum dotyczącym nowej Konstytucji.

Sejm RP

 • W nawiązaniu do materiału TVN24 (w programie "Polska i Świat"), CIS informuje, że przepisy regulujące zasady wstępu i obecności mediów na terenie Sejmu obowiązują w zasadniczej części od ich ustanowienia w 2008 r., czyli od dziewięciu lat. Dziennikarze pracujący w Sejmie mogą korzystać m.in. ze stanowisk reporterskich na I piętrze (stoliki dziennikarskie) oraz z korytarza głównego (I piętro) prowadzącego do Senatu. Ponadto dla przedstawicieli mediów udostępniona jest przestrzeń na parterze (przed Salą Kolumnową), galeria w Sali Posiedzeń oraz Centrum Medialne, wyposażone w dwie sale konferencyjne. Z kolei schody - jako część ciągu komunikacyjnego - służą do przemieszczania się, zaś szatnia do pozostawiania w niej odzieży wierzchniej. Z przyczyn organizacyjnych zaleca się, aby nagrania wideo odbywały się w miejscach do tego zwyczajowo przeznaczonych, czyli tych wyżej wymienionych. Z tych samych względów z działalności medialnej wyłączone są np. punkty gastronomiczne, czytelnia Biblioteki Sejmowej czy Dom Poselski. Z kolei gabinety członków Prezydium Sejmu - jako miejsca pracy i spotkań indywidualnych - są dostępne dla mediów w przypadku wydarzeń otwartych do relacjonowania lub po uprzednim uzgodnieniu wizyty.
 • Spośród mieszkańców państw Grupy Wyszehradzkiej Polacy najlepiej oceniają sytuację gospodarczą swojego kraju oraz warunki materialne gospodarstwa domowego. Poprawy sytuacji oczekuje 35 proc. ankietowanych z Polski, co jest najwyższym odsetkiem w grupie V4.
 • Piątek 15 grudnia był czwartym i ostatnim dniem 54. posiedzenia Izby.
 • W ramach trzydniowej oficjalnej wizyty w Polsce w poniedziałek 18 grudnia w Sejmie będzie gościć przewodniczący parlamentu Gruzji Irakli Kobakhidze.
 • Trzeci dzień 54. posiedzenia Sejmu to w przede wszystkim dwa bloki głosowań. Posłowie uchwalili m.in. nowelę ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, a także przyjęli przepisy mające na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych. Izba podjęła też kilka okolicznościowych uchwał i wysłuchała sprawozdań komisji sejmowych o poprawkach Senatu do kilku nowelizacji ustaw. W piątek ostatni, czwarty dzień 54. Posiedzenia Sejmu, na którym zaplanowano blok głosowań (godz. 10:00).

Prezydent RP

 • 16 grudnia przypada 95. rocznica śmierci prezydenta Gabriela Narutowicza. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy w podziemiach Bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie złożona została wiązanka kwiatów na grobie Narutowicza.
 • „Żegnamy intelektualistę, dla którego naukowe poznawanie przeszłości było drogą do lepszego rozumienia własnej epoki" – napisał Prezydent Andrzej Duda w liście pożegnalnym śp. Profesora Jerzego Kłoczowskiego,
 • - Mamy w Tomaszowie Mazowieckim poziom mistrzowski wśród zawodników, a teraz dodatkowo mamy obiekt, który śmiało może konkurować z najlepszymi tego typu obiektami - mówił Prezydent, podczas uroczystości otwarcia Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim.
 • - W historii Narodu Wybranego, jego walki o przetrwanie, zachowanie tradycji, wiary, walki o wolność jest pewne podobieństwo pomiędzy Żydami a Polakami - powiedział Prezydent RP podczas uroczystości zapalenia świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim.
 • Nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, ustawę o Instytucie Solidarności i Męstwa, a także ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 podpisał Prezydent RP Andrzej Duda.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv

NAJNOWSZE WIDEO