PODSUMOWANIE 52 POSIEDZENIA SEJMU RP

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-11-24 18:00:00

TRZECI DZIEŃ 52. POSIEDZENIA ZDOMINOWAŁ KILKUGODZINNY BLOK GŁOSOWAŃ, W WYNIKU KTÓRYCH POSŁOWIE UCHWALILI M.IN. USTAWĘ O OGRANICZENIU HANDLU W NIEDZIELE, PRZEPISY ZNOSZĄCE GÓRNY LIMIT SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE, POWYŻEJ KTÓREGO DOTYCHCZAS NIE PŁACIŁO SIĘ SKŁADEK, A TAKŻE PRZYJĘLI ROZWIĄZANIA GWARANTUJĄCE STOPNIOWY WZROST ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA.

PODSUMOWANIE 52 POSIEDZENIA SEJMU RP

Sejm uchwalił 14 ustaw. Będą teraz przedmiotem prac Senatu

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczy zwiększenia środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych. Dodatkowe środki mają zostać przeznaczone w pierwszej kolejności na skrócenie kolejek oraz na zapewnienie szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku. Docelowo na ochronę zdrowia ma być przeznaczane nie mniej niż 6 proc. PKB. W latach 2018 - 2024 wartość ta ma stopniowo wzrastać od 4,67 proc. do 5,80 proc.

Zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych dostosowują polskie prawo do przepisów UE ws. jakości benzyny i olejów napędowych oraz promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Celem nowelizacji jest ułatwienie realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) przez podmioty paliwowe i zmiana struktury jego realizacji. NCW określa minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku w transporcie. Kolejnym celem jest zapewnienie zbytu dla krajowego sektora  wytwórczego biokomponentów na co najmniej dotychczasowym poziomie.

Ułatwienia w zakładaniu i funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych oraz poszerzenie zakresu wsparcia to cel nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych. Założenie spółdzielni socjalnej będzie łatwiejsze dzięki warunkowemu zmniejszeniu liczby założycieli z pięciu do trzech osób, o ile są nimi osoby fizyczne. Wprowadzony zostanie też nowy profil spółdzielni socjalnej - o charakterze usługowym.

Zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego dotychczas nie płaciło się składek (tzw. 30-krotność). W myśl nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Podstawowe dane podatkowe największych firm - podatników CIT będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej to główna zmiana zawarta w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dotyczy ona podatników, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro. Nowelizacja obejmie także podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów).

Stworzenie trwałego, systemowego instrumentu wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przy wykorzystaniu gwarancji spłaty kredytów, opartego na Krajowym Funduszu Gwarancyjnym to jeden z celów nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa.

Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej oraz przepisach ją wprowadzających dotyczą przekształcenia jednostki budżetowej Ministerstwa Finansów - Centrum Informatyki Resortu Finansów w jednostkę mającą dostarczać usługi informatyczne dla całego resortu finansów. Jednocześnie zakłada się rezygnację z utworzenia Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej. Celem konsolidacji jest długoterminowa ekonomizacja działań IT resortu finansów i zarazem poprawa dostępności oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, a także zapewnienie jednolitej jakości dostarczanych usług IT w obszarze działania całego resortu (ok. 700 lokalizacji).

Walka z wyłudzaniem podatku od towarów i usług to główny cel nowelizacji ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Nakłada ona nowe obowiązki na Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Chodzi m.in. o dokonywanie analizy ryzyka wykorzystywania banków lub SKOK-ów do popełniania przestępstw i przestępstw skarbowych.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele. Wejdzie w życie 1 marca 2018 r. i właśnie od tego momentu w kolejnych miesiącach przyszłego roku będą dwie niedziele handlowe (pierwsza i ostatnia), w 2019 r. – jedna niedziela w miesiącu (ostatnia), a od 2020 r. zakaz handlu obowiązywał będzie już we wszystkie niedziele (z pewnymi odstępstwami).

Nowelizacja ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora wprowadza możliwość obniżenia uposażenia oraz obniżenia lub utraty diety parlamentarnej parlamentarzystom, którzy naruszają powagę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego. Obecnie jest to możliwe w przypadkach, gdy parlamentarzysta poprzez rażące naruszanie przepisów regulaminów uniemożliwia pracę Izb a także ich organów oraz gdy bez usprawiedliwienia nie uczestniczy w ich posiedzeniach.

Ustawa okołobudżetowa na 2018 r. jest ściśle związana z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Zawarte w niej przepisy odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację. Ustawa zakłada rozwiązania w kilku sektorach: Finansów Publicznych, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zmiany w ustawie o odpadach  dostosowują polskie prawo do unijnych przepisów, m.in. dyrektywy ws. odpadów, która daje państwom członkowskim możliwość uwzględnienia wpływu lokalnych warunków klimatycznych na efektywność produkcji energii elektrycznej. Nowe przepisy mają też przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom w gospodarce odpadami i wspierać walkę z „szarą strefą”.

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw ma na celu zmianę przepisów nasuwających wątpliwości interpretacyjne oraz uregulowanie na poziomie ustawowym zagadnień, które umożliwią gminom sprawniejsze realizowanie celów ustawy, czyli ograniczania dostępności napojów alkoholowych.

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ma uporządkować regulacje dotyczące usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwały podjęte przez Izbę

Uchwała w sprawie upamiętnienia 650. rocznicy nadania przez Kazimierza Wielkiego przywileju dla Ormian w Polsce. Więcej o niej w osobnym komunikacie.

Uchwała w sprawie uczczenia pamięci gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego w 150. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci.

Uchwała w sprawie potępienia ideologii i skutków rewolucji bolszewickiej. W dokumencie Sejm oddał też hołd wszystkim jej ofiarom.

Uchwała w 150. rocznicę urodzin Prezydenta Ignacego Mościckiego. Mościcki był prezydentem RP w latach 1926-1939. Rocznica przypada 1 grudnia.

Ustawy przekazane do podpisu prezydenta

W drodze głosowania Sejm ustanowił ostateczne brzmienie pięciu ustaw. Są to: nowelizacji ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach; nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw; nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw; ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Inne decyzje podjęte przez posłów

Prezydenckie projekty ustaw: o Sądzie Najwyższym i o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw zostały skierowane do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Posłowie zdecydowali o zakończeniu parlamentarnych prac nad: poselskim projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1697); poselskim projektem ustawy o stałym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (druk nr 1913) oraz poselskim projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1914).

Sejm powołał i wybrał skład osobowy Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego. Zostały do niej skierowane w celu rozpatrzenia poselskie projekty: nowelizacji niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) oraz nowelizacji ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2023).

Trzeciego dnia obrad posłowie przeprowadzili też drugie czytanie rządowego projektu ustawy o rynku mocy. Ma on na celu wprowadzanie w Polsce dwutowarowego rynku energii elektrycznej. Towarami będą i energia, i gotowość do jej dostarczania. Moce wymagane do pokrycia szczytowego zapotrzebowania odbiorców, powiększonego o wymaganą nadwyżkę mocy w systemie elektroenergetycznym, mają być kontraktowane w aukcjach, w których dostawcy mocy oferowaliby operatorowi systemu przesyłowego tzw. obowiązek mocowy na okres dostaw. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa przedstawił poseł Wojciech Zubowski. W związku z poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu projekt został ponownie skierowany do komisji.

Izba pracowała też nad Sprawozdaniem Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz Komisji: Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Dokumenty przedstawili odpowiednio: Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, przewodniczący Rady Ochrony Pracy Janusz Śniadek oraz poseł Ewa Kozanecka. Sejm przyjął Sprawozdanie.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

Archiwum posiedzeń Sejmu RP

RETRANSMISJA 52 POSIEDZENIA SEJMU RP
PIERWSZY DZIEŃ | DRUGI DZIEŃ | TRZECI DZIEŃpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-11-24 18:00:00
...

Poseł Stefan Strzałkowski w wywiadzie dla poliycznma.tv

CZY HANNA ZDANOWSKA MOŻE KANDYDOWAĆ NA PREZYDENTA MIASTA? CZY PO WYGRANIU WYBORÓW, CZYLI PO SWOJEJ REELEKCJI MOŻE PEŁNIĆ TO STANOWISKO? CZY POMIJAJĄC ASPEKTY MORALNE, OSOBA SKAZANA PRAWOMOCNYM WYROKIEM MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ ORGANU WYKONAWCZEGO MIASTA? Z PRZEPISÓW PRAWA JASNO WYNIKA ŻE NIE. I W ZWIĄZKU Z TYM GŁOS ODDANY NA PANIĄ PREZYDENT 21 PAŹDZIERNIKA - BĘDZIE GŁOSEM STRACONYM.

MINISTER BŁASZCZAK PRZEŁAMUJE BARIERĘ NIEMOŻLIWOŚCI W RELACJACH Z USA AMERYKAŃSKA STAŁA BAZA WOJSKOWA W POLSCE

ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

POSEŁ ZBIGNIEW GRYGLAS ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

MSPO 2018 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Sejm RP

Prezydent RP

 • 17 października Prezydent Andrzej Duda podpisał 4 ustawy, m.in. nowelizację ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz ustawę o zmianie ustawy – kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw.
 • Prezydent podpisał nowelizację ustawy o weteranach działań poza granicami oraz rozporządzenie określające wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych. – Cieszę się, że żołnierze będą zarabiali więcej – zapewnił.
 • Dziś chcemy podziękować Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II za wszystko, co zrobił dla Polski i świata. Jan Paweł II na zawsze pozostanie dla nas wzorem patriotyzmu i człowieczeństwa zakorzenionego w świecie chrześcijańskich wartości - podkreśla Prezydent RP.
 • 16 października 1978 r. metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Przyjął imię Jan Paweł II. Uroczysta inauguracja pontyfikatu odbyła się 22 października 1978 r.
 • Prezydent USA Donald Trump ogłosił czwartek 11 października 2018 Dniem Pamięci Generała Pułaskiego. Wzywając Amerykanów do uczczenia pamięci tych, którzy „przyczynili się do umocnienia amerykańskiego narodu”, nawiązał do jego szczególnych więzi z Polakami

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką w dniach 22-23 października 2018 roku (poniedziałek - wtorek) złoży wizytę oficjalną w Republice Federalnej Niemiec.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W KONFERENCJI TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI PRZEMYSŁ KOSMICZNY
  22 października 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w konferencji Technologie przyszłości. Przemysł kosmiczny.
 • UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM
  21 października 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas uroczystości Prezydent wręczy ordery i odznaczenia państwowe (Aleje Racławickie 14).
 • WŁOCŁAWEK - UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH XXXIV ROCZNICY MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
  18 października 2018 roku (czwartek) we Włocławku (województwo kujawsko-pomorskie) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w obchodach XXXIV rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W ANWIL S.A.
  18 października 2018 roku (czwartek) o godzinie 16:00 we Włocławku (województwo kujawsko-pomorskie) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zwiedzi przedsiębiorstwo chemiczne ANWIL S.A. przy ulicy Toruńskiej 222.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv