PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA OBRAD 66 POSIEDZENIA SEJMU RP W DNIU 3 LIPCA 2018 ROKU

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-07-04 10:53:36

POCZĄTEK SEJMOWYCH PRAC NAD PROJEKTEM WPROWADZAJĄCYM JASNY I PRZEJRZYSTY SYSTEM WYŁANIANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO TO JEDEN Z NAJISTOTNIEJSZYCH PUNKTÓW ROZPOCZĘTEGO WCZORAJ 66. POSIEDZENIA SEJMU. PONADTO IZBA KONTYNUOWAŁA PRACE NAD PROJEKTAMI PRZECIWDZIAŁAJĄCYMI SZAREJ STREFIE W GOSPODARCE ODPADAMI. W WIECZORNYM BLOKU GŁOSOWAŃ SEJM UCHWALIŁ REFORMĘ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ ODRZUCIŁ WNIOSEK GRUPY POSŁÓW OPOZYCYJNYCH O ODWOŁANIE MARSZAŁKA SEJMU MARKA KUCHCIŃSKIEGO Z JEGO FUNKCJI

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA OBRAD 66 POSIEDZENIA SEJMU RP W DNIU 3 LIPCA 2018 ROKU

Posiedzenie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłej 29 czerwca Ireny Szewińskiej – wybitnej polskiej sportsmenki, wielokrotnej medalistki olimpijskiej i multirekordzistki świata.

Do grona parlamentarzystów dołączył poseł Tomasz Zieliński, który złożył ślubowanie poselskie. Zajął on miejsce po pośle Adamie Abramowiczu, powołanym pod koniec czerwca na Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Posłowie rozpoczęli prace nad zmianą zasad wybierania posłów do PE

Sejm rozpoczął prace nad zmianą ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Proponowana nowelizacja wprowadza jasny i precyzyjny sposób wyłaniania reprezentantów w okręgach wyborczych, jak w przypadku wyborów do Sejmu. Dzięki temu powinno wzrosnąć zainteresowanie wyborami europejskimi i frekwencja wyborcza. Zgodnie z projektem, w każdym okręgu wybieranych ma być co najmniej trzech posłów do PE. W imieniu wnioskodawców projekt uzasadnił poseł Artur Zasada. Dokument trafił do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego

Kontynuacja w II czytaniu parlamentarnych prac nad ośmioma projektami ustaw
Na szczególną uwagę zasługują przedstawione przez poseł Annę Paluch sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o dwóch rządowych projektach wchodzących w skład tzw. Pakietu Odpadowego.

Wejście w życie projektu nowelizacji ustawy o odpadach ma pomóc w rozwiązaniu problemu porzucania odpadów przez podmioty nimi gospodarujące w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Projekt jest legislacyjną reakcją na nasilone w ostatnim czasie zjawisko pożarów miejsc magazynowania lub składowania odpadów. Rząd dostrzegł też problem, że w wielu wypadkach z wnioskiem o wydanie zezwolenia na gospodarowanie odpadami występowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których sytuacja finansowa nie jest wystarczająca dla zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami prowadzonej działalności. Wśród rekomendowanych rozwiązań jest m.in. nałożenie na firmy działające w tej branży obowiązku posiadania odpowiednich zabezpieczeń na wypadek konieczności pokrycia kosztów usunięcia i zagospodarowania porzuconych odpadów oraz objęcie miejsc magazynowania odpadów monitoringiem.

Z kolei projekt nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska ma zwiększyć bezpieczeństwo ekologiczne obywateli, zapewnić stabilny system finansowania badań i ocen stanu środowiska oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Ma pomóc przeciwdziałać m.in. porzucaniu odpadów komunalnych i niebezpiecznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. wyrobiskach i nielegalnych magazynach), nielegalnemu demontażowi pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niezgodnemu z przepisami przemieszczaniu odpadów z zagranicy. Z uwagi na zgłoszone poprawki oba projekty trafiły ponownie do prac komisyjnych.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej to kolejny dokument, którego przyjęcie wpłynie na jakość środowiska naturalnego – przede wszystkim pomoże w walce z zanieczyszczającym powietrze smogiem. Projekt porządkuje rynek paliw stałych - ma umożliwić konsumentom zakup produktów spełniających wymagania jakościowe dla paliw przeznaczonych do sektora komunalno-bytowego. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa przedstawił poseł Wiesław Krajewski. W związku ze zgłoszonymi w II czytaniu poprawkami projekt trafił ponownie do komisji w celu ich zaopiniowania.

Kolejna istotna propozycja Rady Ministrów, którą zajął się Sejm, ma umożliwić zbudowanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Jego cel to zapewnienie niezakłóconego świadczenia usług kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki oraz usług cyfrowych. Wymaga to osiągnięcia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych służących do świadczenia tych usług. Sprawozdawcą komisji był poseł Tadeusz Dziuba. Komisje: Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Obrony Narodowej zaopiniują zgłoszone na tym etapie poprawki.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim dotyczy m.in. stworzenia podstaw prawnych zniesienia gminy Ostrowice oraz włączenia jej terytorium do gmin sąsiednich bez przenoszenia na gminy ciężarów związanych z obsługą i spłatą zobowiązań gminy Ostrowice.Sprawozdawcą komisji był poseł Michał Jach. Projektem zajmą się ponownie Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma na celu wykonanie przepisów unijnych w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju przedstawił poseł Wojciech Murdzek. Projekt trafił ponownie do tej komisji w celu zaopiniowania poprawek z II czytania.

Dwa projekty trafiły do bloku głosowań, bez odsyłania ich do komisji:

To rządowa propozycja zmian w ustawie o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Ma ona na celu zniesienie obowiązującego w przepisach podziału kompetencji pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie przekazywanych przez podmioty skupujące mleko miesięcznych informacji o ilości skupionego mleka. Sprawozdawcą Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie był poseł Kazimierz Gwiazdowski.

Ostatni z rozpatrzonych w II czytaniu projektów to propozycja nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Określa ona nowe zasady lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej, pochodzących z wykupu niektórych aktywów, wchodzących w skład portfela Funduszu. W imieniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny projekt referowała poseł Ewa Kozanecka.

Wieczorny blok głosowań. Sejm uchwalił nowe Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z przepisami wprowadzającymi tę reformę

Tzw. Ustawa 2.0 wprowadza zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych. Wprowadzony ma być ponadto nowy model kształcenia doktorantów i ubiegania się o stopień doktora. Ustawa przewiduje poszerzenie autonomii organizacyjnej uczelni, zmianę struktury systemu szkolnictwa wyższego, zmiany dotyczące finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki, podniesienie jakości i przydatności kształcenia na studiach wyższych. Oba dokumenty - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Przepisy wprowadzające - będą teraz przedmiotem prac Senatu.

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w 2017 r.

Sejm zapoznał się z informacją o działalności SN w poprzednim roku. Przedstawiła ją Pierwsza Prezes SN Małgorzata Gersdorf, a sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poseł Andrzej Matusiewicz. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym Sejm nie przeprowadza nad informacją głosowania.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński pozostał na stanowisku

Sejm rozpatrzył wniosek o odwołanie posła Marka Kuchcińskiego z funkcji Marszałka Sejmu. W imieniu wnioskodawców uzasadnił go poseł Grzegorz Schetyna. W przeprowadzonym wieczorem głosowaniu propozycja nie uzyskała wymaganej większości - opowiedziało się za nią 146 posłów (to mniej niż 1/3 z ogólnej liczby 460 parlamentarzystów).

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski

RETRANSMISJA 66 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 3 LIPCA 2018 ROKUpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-07-04 10:53:36
...

Wywiad z Panem Senatorem Janem Żarynem.

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Nastawienie społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Problemy z władzami SLD w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Żołnierze wyklęci i sprzeczne informacje podawane w różnych mediach. Polska i jej historia oraz problemy uporania się z własną historią. Brak powstania dużego środowiska politycznego związanego z emigracją narodową w latach dziewięćdziesiątych.

ISTNIEJE NIESTETY SZEREG PRZESŁANEK ŚWIADCZĄCYCH O UNIJNEJ SPOLEGLIWOŚCI WOBEC ROSJI, ALE SĄ GRANICE, KTÓRYCH NAWET TAK WIELKI KRAJ NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ.

MINISTER BŁASZCZAK PORZĄDKUJE PROGRAM MODERNIZACJI TECHNICZNEJ

Warsaw Security Forum 2018

JAŚMIN realna innowacyjność dla polskiej armii

CO DALEJ W RELACJACH NIEMIECKO-AMERYKAŃSKICH?

Sejm RP

Prezydent RP

 • 20 listopada 2018 roku w wieku 67 lat odszedł Andrzej Gmitruk – jeden z najwybitniejszych trenerów w historii polskiego boksu.
 • – Dziś Polska jest suwerenna także dzięki Wam – podkreślał Prezydent podczas spotkania z parami z długoletnim pożyciem małżeńskim i ich rodzinami. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim odbyła się z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora.
 • Prezydent Andrzej Duda, który wziął udział w Gali z okazji Święta Kolejarza, podkreślał, że kolej to nie jest praca, kolej to jest służba, kolej to jest pasja, a także bardzo często hobby tych, którzy na kolei służą.
 • Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym zostały podpisane przez Prezydenta.
 • W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych Prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. – Nie mam wątpliwości, że to rozwiązanie będzie korzystne dla pracowników i dla naszej gospodarki – przekonywał Andrzej Duda.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM PARY PREZYDENCKIEJ
  11 listopada 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w obchodach Święta Niepodległości.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W WERNISAŻU WYSTAWY ZNAKI WOLNOŚCI. O TRWANIU POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ
  9 listopada 2018 roku (piątek) w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystości otwarcia wystawy Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W SIEDZIBIE PGNIG SA W WARSZAWIE
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 08:00 w Muzeum Gazownictwa w Warszawie (ul. Kasprzaka 25), na terenie siedziby PGNiG SA, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w wydarzeniu gospodarczym, istotnym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.
 • CEREMONIA ZŁOŻENIA LISTÓW UWIERZYTELNIAJĄCYCH
  9 listopada 2018 roku (piątek) w godzinach 12:00-13:30 w Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie przez ambasadorów: Kanady, Państwa Kuwejtu, Republiki Włoskiej.
 • SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z SEKRETARZEM ENERGII USA
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzine 15:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyjmie w Pałacu Prezydenckim Sekretarza Energii USA Ricka Perry-ego.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv