PODSUMOWANIE PRAC SEJMU 17-21 WRZEŚNIA

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-09-22 19:49:03

W MIJAJĄCYM TYGODNIU ODBYŁO SIĘ SZEŚĆ POSIEDZEŃ KOMISJI SEJMOWYCH, W TYM KOMISJI ŚLEDCZEJ DS. PODATKU VAT W LATACH 2007-2015, KTÓRA PRZESŁUCHAŁA PROF. WITOLDA MODZELEWSKIEGO. PROFESOR ZEZNAŁ, ŻE NIE UCZESTNICZYŁ BEZPOŚREDNIO W PRACACH NAD OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYMI USTAWAMI O VAT I AKCYZIE, UCHWALONYMI PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ. ŚWIADEK ZWRÓCIŁ UWAGĘ NA SŁABOŚCI NOWYCH USTAW O VAT I AKCYZIE. PODCZAS POSIEDZENIA KOMISJA, NA PODSTAWIE OTRZYMANEJ ZGODY PREZYDIUM SEJMU, POWOŁAŁA 11 STAŁYCH DORADCÓW

PODSUMOWANIE PRAC SEJMU 17-21 WRZEŚNIA

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych powołała podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o dowodach osobistych. Przewodniczącym podkomisji został poseł Grzegorz Woźniak. Projekt ma na celu zapewnienie przez państwo bezpiecznego i bezpłatnego dowodu osobistego, który pozwoli w sposób jednoznaczny potwierdzić tożsamość i będzie służył do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych, a także pozwalał potwierdzić obecność w określonym miejscu i czasie z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Komisja przyjęła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o dokumentach publicznych. Komisja podjęła też inicjatywę ustawodawczą w sprawie nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Istota proponowanych rozwiązań sprowadza się do zachowania w mocy zgód na wykonywanie ratownictwa górskiego i wodnego przez podmioty, które dotychczas tę zgodę posiadały, bez konieczności ponownego przechodzenia pełnej procedury administracyjnej w celu jej uzyskania. Zachowanie obecnie obowiązujących przepisów skutkowałoby tym, że od 1 stycznia 2019 r. nie będzie żadnego podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego.

Komisja Gospodarki i Rozwoju przyjęła do wiadomości sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r. Komisja rozpatrzyła też informację Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o działaniach podjętych w celu wyjaśnienia sprawy sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack oraz o kompetencjach UOKiK w zakresie ochrony konsumentów w przypadku oferowania przez banki i inne podmioty ryzykownych instrumentów finansowych.

Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rok 2018 Zmiany wynikają ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa dla ARiMR na zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z pomocą dla producentów rolnych poszkodowanych przez tegoroczne susze i powódź oraz poszkodowanych producentów rolnych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Komisja pozytywnie zaopiniowała też wniosek Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej (poz. 78) w ustawie budżetowej na rok 2018.

17 i 18 września odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w województwie małopolskim, podczas którego zapoznano się m.in. z informacją na temat funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy w województwie małopolskim oraz odbyli wizyty w kilku ośrodkach specjalnych. Z kolei 18 i 19 września posiedzenie wyjazdowe w województwie lubelskim odbyła Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W mijającym tygodniu odbyły się także trzy posiedzenia zespołów parlamentarnych.

18 września w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się uroczystość 25-lecia regionalnych izb obrachunkowych. Wydarzenie otworzył list marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, a spotkaniu towarzyszyły wystąpienia i dyskusje. Odczytany został również list od prezydenta Andrzeja Dudy oraz wręczone zostały odznaczenia państwowe.

19 września obył się II Kongres Polskich Dzieci Wojny. W spotkaniu w Sali Kolumnowej oprócz reprezentantów krajowych stowarzyszeń Dzieci Wojny uczestniczyli m.in. szef Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska, marszałek senior Kornel Morawiecki oraz posłowie: Teresa Hałas, Alicja Kaczorowska i Andrzej Melak. Kongres służył zobrazowaniu rozmiaru krzywd wyrządzonych Polakom w związku z wojną i okresem powojennym. Podczas spotkania odczytano korespondencję od Prezydenta, Marszałka Sejmu oraz od minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.

20 września rozpoczął się V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Wydarzenie odbywa się pod hasłem „Łączy nas Niepodległa” i bierze w nim udział ponad 600 przedstawicieli Polonii z całego świata. Zjazd zainaugurowało w czwartek posiedzenie w Sali Plenarnej Sejmu, a gości przywitali marszałek Kuchciński oraz marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Przed posiedzeniem w Parlamencie delegaci złożyli wiązanki pod tablicami ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, posłów poległych podczas II wojny światowej, ofiar katastrofy smoleńskiej oraz senatorów II RP poległych podczas II wojny światowej. Zjazd zakończy się w sobotę 22 września.

Marszałek Sejmu spotkał się 20 września z Przewodniczącym Zgromadzenia Państwowego Republiki Słowenii Alojzem Kovšcą. Rozmowy dotyczyły m.in. wzmocnienia współpracy obu parlamentów. Wcześniej, 17 września, Marek Kuchciński odbył spotkanie z Edwinem Feulnerem, założycielem fundacji Heritage.

20 września wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki i przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Stanisław Piotrowicz spotkali się z delegacją Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego pod przewodnictwem Claude’a Moraesa.polityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-09-22 19:49:03

PODSUMOWANIE

PRAC

SEJMU

POSIEDZENIA

KOMISJE

SEJMOWE

KOMISJA

ŚLEDCZA

PODATEK

VAT

PROFESOR

WITOLD

MODZELEWSKI

AKCYZA

KOMISJA

ADMINISTRACJI

I

SPRAW

WEWNĘTRZNYCH

PODKOMISJA

DOWODY

OSOBISTE

POSEŁ

GRZEGORZ

WOŹNIAK

BEZPIECZNY

BEZPŁATNY

DOWÓD

OSOBISTY

TOŻSAMOŚĆ

E-USŁUGI

PODPIS

ELEKTRONICZNY

DOKUMENTY

ELEKTRONICZNE

PAŃSTWOWE

RATOWNICTWO

MEDYCZNE

NOWELIZACJA

USTAWY

RATOWNICTWO

GÓRSKIE

WODNE

KOMISJA

GOSPODARKI

I

ROZWOJU

SPRAWOZDANIE

PREZESA

URZĘDU

ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH

SYSTEM

ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH

URZĄD

OCHRONY

KONKURENCJI

I

KONSUMENTÓW

OBLIGACJE

KORPORACYJNE

SPRZEDAŻ

OBLIGACJI

GETBACK

UOKIK

RYZYKOWNE

INSTRUMENTY

FINANSOWE

KOMISJA

FINANSÓW

PUBLICZNYCH

MINISTER

ROLNICTWA

I

ROZWOJU

WSI

PLAN

FINANSOWY

AGENCJA

RESTRUKTURYZACJI

I

MODERNIZACJI

ROLNICTWA

2018

ARIMR

ZWIĘKSZENIE

WYDATKÓW

POMOC

DLA

PRODUCENTÓW

DOTACJE

BUDŻET

PAŃSTWA

PRODUCENCI

ROLNI

SUSZE

POWODZIE

AFRYKAŃSKI

POMÓR

ŚWIŃ

MINISTER

FINANSÓW

REZERWA

CELOWA

USTAWA

BUDŻETOWA

WYJAZDOWE

POSIEDZENIE

KOMISJI

POLITYKI

SPOŁECZNEJ

I

RODZINY

TERAPIA

ZAJĘCIOWA

ŚRODOWISKOWE

DOMY

SAMOPOMOCY

KOMISJA

MNIEJSZOŚCI

NARODOWYCH

I

ETNICZNYCH

UROCZYSTOŚĆ

25-LECIA

REGIONALNYCH

IZB

OBRACHUNKOWYCH

KONGRES

POLSKICH

DZIECI

WOJNY

SZEF

KANCELARII

PREZYDENTA

RP

HALINA

SZYMAŃSKA

MARSZAŁEK

SENIOR

KORNEL

MORAWIECKI

POSEŁ

TERESA

HAŁAS

POSEŁ

ALICJA

KACZOROWSKA

POSEŁ

ANDRZEJ

MELAK

ZJAZD

POLONII

I

POLAKÓW

Z

ZAGRANICY

PRZEWODNICZĄCY

ZGROMADZENIA

PAŃSTWOWEGO

REPUBLIKI

SŁOWENII

ALOJZ

KOVŠCA

HERITAGE

STANISŁAW

PIOTROWICZ

KOMISJA

SPRAWIEDLIWOŚCI

I

PRAW

CZŁOWIEKA

WICEMARSZAŁEK

SEJMU

RYSZARD

TERLECKI

KOMISJA

WOLNOŚCI

OBYWATELSKICH

KOMISJA

SPRAWIEDLIWOŚCI

I

SPRAW

WEWNĘTRZNYCH

LIBE

PARLAMENT

EUROPEJSKI

...

Wywiad z Panem Senatorem Janem Żarynem.

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Nastawienie społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Problemy z władzami SLD w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Żołnierze wyklęci i sprzeczne informacje podawane w różnych mediach. Polska i jej historia oraz problemy uporania się z własną historią. Brak powstania dużego środowiska politycznego związanego z emigracją narodową w latach dziewięćdziesiątych.

ISTNIEJE NIESTETY SZEREG PRZESŁANEK ŚWIADCZĄCYCH O UNIJNEJ SPOLEGLIWOŚCI WOBEC ROSJI, ALE SĄ GRANICE, KTÓRYCH NAWET TAK WIELKI KRAJ NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ.

MINISTER BŁASZCZAK PORZĄDKUJE PROGRAM MODERNIZACJI TECHNICZNEJ

Warsaw Security Forum 2018

JAŚMIN realna innowacyjność dla polskiej armii

CO DALEJ W RELACJACH NIEMIECKO-AMERYKAŃSKICH?

Sejm RP

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM PARY PREZYDENCKIEJ
  11 listopada 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w obchodach Święta Niepodległości.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W WERNISAŻU WYSTAWY ZNAKI WOLNOŚCI. O TRWANIU POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ
  9 listopada 2018 roku (piątek) w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystości otwarcia wystawy Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W SIEDZIBIE PGNIG SA W WARSZAWIE
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 08:00 w Muzeum Gazownictwa w Warszawie (ul. Kasprzaka 25), na terenie siedziby PGNiG SA, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w wydarzeniu gospodarczym, istotnym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.
 • CEREMONIA ZŁOŻENIA LISTÓW UWIERZYTELNIAJĄCYCH
  9 listopada 2018 roku (piątek) w godzinach 12:00-13:30 w Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie przez ambasadorów: Kanady, Państwa Kuwejtu, Republiki Włoskiej.
 • SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z SEKRETARZEM ENERGII USA
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzine 15:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyjmie w Pałacu Prezydenckim Sekretarza Energii USA Ricka Perry-ego.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv