SZEŚCIOGODZINNA DEBATA NAD BUDŻETEM, DYSKUSJA O KRRIT I RMN, POMOC PAŃSTWA W WYDATKACH NA MIESZKANIE ORAZ UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-07-05 08:43:54

PONAD SZEŚĆ GODZIN TRWAŁA W SEJMIE DEBATA POŚWIĘCONA SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA ZESZŁOROCZNEGO BUDŻETU. POSŁOWIE WYSŁUCHALI SPRAWOZDAŃ M.IN. NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI I NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. IZBA ZOSTAŁA TEŻ POINFORMOWANA O DZIAŁALNOŚCI W ZESZŁYM ROKU KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI ORAZ RADY MEDIÓW NARODOWYCH. SEJM KONTYNUOWAŁ PRACĘ NAD WPROWADZENIEM DOPŁAT DO CZYNSZÓW. PONADTO, POSŁOWIE ROZPOCZĘLI DYSKUSJĘ NAD UTWORZENIEM KRAJOWEGO REJESTRU ZADŁUŻONYCH

SZEŚCIOGODZINNA DEBATA NAD BUDŻETEM, DYSKUSJA O KRRIT I RMN, POMOC PAŃSTWA W WYDATKACH NA MIESZKANIE ORAZ UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kluczowe debaty

W trakcie długiej debaty nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r za udzieleniem rządowi absolutorium opowiedziała Komisja Finansów Publicznych reprezentowana na Sali Plenarnej przez posła Andrzej Szlachtę, który zwrócił uwagę, że dług skarbu państwa na koniec zeszłego roku obniżył się do poziomu 46,8 proc. PKB z 50 proc. w 2016 r., a trzy największe agencje ratingowe podniosły perspektywę oceny wiarygodności kredytowej Polski. Przed zakończeniem debaty na pytania posłów odpowiadali m.in. przedstawiciele resortu finansów, obrony narodowej, sprawiedliwości, przedsiębiorczości i technologii i kultury. Izba przyjęła także Informację Prezesa Rady Ministrów o poręczeniach i gwarancjach udzielnych przez Skarb Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego oraz zgodziła się z realizowanym w ubiegłym roku kierunkiem działań NBP, przedstawionym przez prezesa banku centralnego Adama Glapińskiego. Pozytywną ocenę za wykonanie zeszłorocznego budżetu usłyszeli posłowie także od Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego. W wyniku zgłoszenia poprawek do projektu uchwały w przedmiocie absolutorium dla rządu, Sejm zadecydował o ponownym skierowaniu projektu do Komisji Finansów Publicznych.

Posłowie wysłuchali również sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2017 r., przedstawionego przez Witolda Kołodziejskiego. Zaraz po nim Krzysztof Czabański udzielił posłom informacji o działalności Rady Mediów Narodowych. W trakcie rozpatrywania  tego punktu obrad zgłoszono poprawki oraz wniosek o odrzucenie, które Izba rozpatrzy w bloku głosowań.   

Prace nad ułatwieniami dla przedsiębiorców w Polsce. I czytania

Sejm rozpoczął prace nad rządowymi projektami, które mają na celu eliminację zbędnych formalności w relacjach z organami władzy publicznej. Nowelizacja prawa wodnego polega na zmniejszeniu formalności związanych z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych. Po zmianach zostaną skrócone postępowania w sprawie pozwoleń wodnoprawnych. Dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców będzie także zawarta w projekcie propozycja likwidacji obowiązku posiadania pozwolenia wodnoprawnego do lokalizowania tymczasowych - do 180 dni-- obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Izba skierowała projekt do Komisji: Finansów Publicznych, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posłowie pracowali również nad ułatwieniami w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym przedsiębiorców, które rząd zaproponował w projekcie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. KRZ ma być jawny, co oznacza że każdy będzie mógł m.in. zapoznać się z danymi w nim ujawnionymi za pośrednictwem Internetu. Zaproponowane rozwiązania będą wsparciem w przeprowadzaniu restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i pomogą zapobiec jego likwidacji. Dodatkowe korzyści to m.in. ograniczenie o 99 proc. liczby korespondencji wysyłanej do uczestników postępowania w formie papierowej (wyeliminowanie opóźnień w doręczaniu korespondencji); ułatwienie dostępu do akt w tym dostęp dla osób z ograniczoną możliwością przemieszczania się lub wymagających zwiększonej elastyczności czasu pracy - np. opiekujących się bliskimi wymagającymi stałej lub zwiększonej opieki bądź osób z niepełnosprawnościami. Prace nad projektem będzie kontynuować Komisja Sprawiedliwości.

Dopłaty do czynszów. II czytania

Rozwiązania zaproponowane w rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania pomogą rozwiązać problem braku mieszkań dla osób, których dochody są zbyt wysokie, by ubiegać się o mieszkania gminne i jednocześnie zbyt niskie, aby mogły zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania. Adresatami projektu może być nawet 40 proc. społeczeństwa. Są to przede wszystkim ludzie młodzi, rozpoczynający karierę zawodową, których zarobki są relatywnie niewielkie, a formy zatrudnienia (umowy cywilnoprawne lub o pracę na czas określony) mniej akceptowane przez banki udzielające kredytów. Ze względu na zgłoszone poprawki posłowie podjęli decyzję o ponownym skierowaniu projektu do Komisji: Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Izba rozpatrywała rządowy projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, którego celem jest przeciwdziałanie wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Projekt przewiduje zmianę dotyczącą informowania klienta przez banki o fakcie zamrożenia rachunku. Obecnie nie mogą one informować przedsiębiorcy o dokonaniu blokady na żądanie szefa KAS, ponieważ stanowiłoby to naruszenie zakazu, określonego w Ordynacji podatkowej. Prawo takie ma jedynie szef KAS i może to zrobić dopiero po doręczeniu decyzji bankowi. W projekcie zaproponowano, aby banki informowały podmiot kwalifikowany o żądaniu lub dokonaniu blokady wyłącznie na jego wniosek, po uprzednim potwierdzeniu przez Szefa KAS, że przekazane żądania blokady rachunków tego podmiotu kwalifikowanego zostały wykonane. Do III czytania Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Posłowie zajęli się także projektem nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Projekt wprowadza tzw. test PPP - minister ds. rozwoju regionalnego będzie obowiązkowo wydawał niewiążącą opinię nt. realizacji projektów w innej formule niż PPP, finansowanych z budżetu państwa w kwocie co najmniej 300 mln zł. Rządowe propozycje wynikają bezpośrednio ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i mają na celu usunięcie barier prawnych dla partnerstwa publiczno-prywatnego, tak aby uwolnić potencjał kapitału prywatnego. W trakcie II czytania do projektu zgłoszono poprawki, dlatego Sejm skierował projekt do Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Celem rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu 6 marca 1959, jest określenie sytuacji prawnej majątku, aktywów i działalności Banku Rozwoju Rady Europy oraz statusu prawnego organów Banku i jego funkcjonariuszy. Instytucja ta, będąca jedną z najstarszych międzynarodowych instytucji finansowych w Europie z wyjątkowo silnym mandatem społecznym, powołana została do finansowania (na preferencyjnych warunkach) celów społecznych. Polska należy do grupy państw docelowych, które są beneficjentami ok. 60 proc. całkowitego wolumenu pożyczek. Korzystają z nich m.in. samorządy oraz instytucje finansowe. Środki były wykorzystywane m.in. na wspieranie społecznego budownictwa czynszowego, łagodzenie skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w regionie śląskim, ochronę przeciwpowodziową dorzecza Odry i Wisły. Do III czytania projektu Izba przystąpi w bloku głosowań.

Zdjęcia: Rafał Zambrzycki.

RETRANSMISJA 66 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 4 LIPCA 2018 ROKUpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-07-05 08:43:54
...

MOBILNE MUZEUM MULTIMEDIALNE PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM

UROCZYSTOŚCI ODSŁONIĘCIA POMNIKA ŚP. LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ W KRAŚNIKU. LIST PREZYDENTA ODCZYTAŁA MINISTER HALINA SZYMAŃSKA

WRESZCIE PRZEŁOM MON PODPISAŁ UMOWĘ NA DOSTAWĘ HMS C3IS JAŚMIN

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ JAK PRZEBIEGA ICH FORMOWANIE JAK WYGLĄDAJĄ SZKOLENIA I ILE RZECZYWIŚCIE KOSZTUJĄ

O co naprawdę chodzi przy “unifikacji” sprzętu wojskowego?

ARTUR KIELAK AIR SHOW 2018 POZNAŃ ŁAWICA

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • RADY OCHRONY PRACY O DZIAŁALNOŚCI PIP W 2017 ROKU
  We wtorek 17 lipca o godz. 11.00 w sali 118 w Sejmie odbędzie się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, na którym Rada przyjmie stanowisko w sprawie Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w ubiegłym roku. ROP zajmie się również materiałem przygotowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny, Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB oraz Państwową Inspekcję Pracy nt. oceny i ograniczania ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki o działaniu rakotwórczym i mutagennym.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W SZCZYCIE NATO W BRUKSELI
  W dniach 11-12 lipca 2018 roku (środa-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w Szczycie NATO w Brukseli.
 • BELWEDER – KONFERENCJA JAK UMIEJĘTNIE ZARZĄDZAĆ START-UPEM?
  11 lipca 2018 roku (środa) o godzinie 10:00 w Belwederze odbędzie się konferencja „Jak umiejętnie zarządzać start-upem? ”. Konferencja, współorganizowana przez Kancelarię Prezydenta RP i „Dziennik Gazetę Prawną”, jest jednym z elementów projektu „Startupy w Pałacu” – wydarzenia, którego celem jest wsparcie innowacyjnych polskich firm w poszukiwaniu możliwości rozwoju.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W OTWARCIU XI EDYCJI MARCIN GORTAT CAMP
  9 lipca 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00 w Łodzi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w otwarciu XI edycji letniego obozu Marcin Gortat Camp organizowanym przez Fundację Marcina Gortata MG13 „MIERZ WYSOKO” (Atlas Arena, ul. Bandurskiego 7).
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W XX ŚWIATOWYM ZJEŹDZIE KASZUBÓW
  7 lipca 2018 roku (sobota) w Luzinie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w XX Światowym Zjeździe Kaszubów (województwo pomorskie).

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv