KOMISJA SEJMOWA POSIEDZENIE KOMIISJI SEJMOWYCH TRANSMISJA TRANSMISJE POSIEDZEŃ SEJM
 
PIS - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SLD - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.RPP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PO - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PSL - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PTV - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco. kontaktfacebookYouTubetwitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 4,1820KURS WALUTY EUR: 4,1820KURS WALUTY EUR: 4,1820KURS WALUTY EUR: 4,1820KURS WALUTY EUR: 4,1820KURS WALUTY EUR: 4,1820 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 3,0265KURS WALUTY USD: 3,0265KURS WALUTY USD: 3,0265KURS WALUTY USD: 3,0265KURS WALUTY USD: 3,0265KURS WALUTY USD: 3,0265 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 5,0789KURS WALUTY GBP: 5,0789KURS WALUTY GBP: 5,0789KURS WALUTY GBP: 5,0789KURS WALUTY GBP: 5,0789KURS WALUTY GBP: 5,0789 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 3,4293KURS WALUTY CHF: 3,4293KURS WALUTY CHF: 3,4293KURS WALUTY CHF: 3,4293KURS WALUTY CHF: 3,4293KURS WALUTY CHF: 3,4293 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 2,7488KURS WALUTY CAD: 2,7488KURS WALUTY CAD: 2,7488KURS WALUTY CAD: 2,7488KURS WALUTY CAD: 2,7488KURS WALUTY CAD: 2,7488 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 2,9549KURS WALUTY JPY: 2,9549KURS WALUTY JPY: 2,9549KURS WALUTY JPY: 2,9549KURS WALUTY JPY: 2,9549KURS WALUTY JPY: 2,9549 
zaloguj sięzarejestruj się
2014-04-18 • 13:04:26 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
sejm|senat|konferencje|komisje
  
 
 
kanały rss
 
http://polityczna.tv/transmisja/komisja/
 
KOMISJA NA ŻYWO

Transmisja aktywna jest podczas posiedzeń Komisji. Źródło Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
 
• POLSKA
 
65. POSIEDZENIE SEJMU - PIERWSZY DZIEŃ OBRAD OD UCZCZENIA MINUTĄ CISZY ZMARŁEJ 1 KWIETNIA BR. POSŁANKI KRYSTYNY POŚLEDNIEJ  ROZPOCZĘŁO SIĘ 65. POSIEDZENIE SEJMU. PONADTO POSŁOWIE PRZEZ AKLAMACJĘ PRZYJĘLI UCHWAŁĘ W SZEŚĆSETLECIE NAWIĄZANIA POLSKO-TURECKICH STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH

65. POSIEDZENIE SEJMU - PIERWSZY DZIEŃ OBRAD


OD UCZCZENIA MINUTĄ CISZY ZMARŁEJ 1 KWIETNIA BR. POSŁANKI KRYSTYNY POŚLEDNIEJ ROZPOCZĘŁO SIĘ 65. POSIEDZENIE SEJMU. PONADTO POSŁOWIE PRZEZ AKLAMACJĘ PRZYJĘLI UCHWAŁĘ W SZEŚĆSETLECIE NAWIĄZANIA POLSKO-TURECKICH STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH

W dalszej kolejności posłowie w drodze głosowania podjęli decyzję o nieuzupełnianiu porządku posiedzenia o dodatkowe punkty: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie oraz informację Rady Ministrów na temat realizacji art. 20 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Izba zdecydowała również o nieuzupełnianiu porządku dziennego o: informację Rady Ministrów na temat stanu infrastruktury i bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce, informację ministra infrastruktury i rozwoju na temat bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce, jak również o informację szefa MSZ w sprawie trybu negocjacji, statusu prawnego oraz treści deklaracji ministrów spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej „Program 2020 w relacjach polsko-rosyjskich”.

Kolejnym punktem 65. posiedzenia Sejmu było rozpatrzenie w łącznej dyskusji trzech projektów: rządowego oraz poselskich, których przedmiotem są świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Pierwszy projekt zawarty w druku nr 1766 został wniesiony przez grupę posłów KP SLD. Projekt przyznaje specjalny zasiłek opiekuńczy osobie sprawującej opiekę nad osobą, której niepełnosprawność powstała po 25. roku życia, bez względu na dochód rodziny osoby wymagającej opieki i sprawującej opiekę i w przypadku gdy osoby te nie podejmują pracy zarobkowej w związku ze sprawowaniem stałej opieki. Projekt wpłynął do Sejmu 1 sierpnia 2013 r. Wnioskodawców reprezentowała posłanka Anna Bańkowska. Drugi projekt o numerze druku 1767 wniosła grupa posłów KP PIS. Projekt uchyla przepisy wprowadzające kwotę kryterium dochodowego, od którego można ubiegać się o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wprowadza przepis, zgodnie z którym specjalny zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nad niepełnosprawnymi członkami rodzin. Projekt wpłynął do Sejmu 17 lipca 2013 r. Uzasadnienie przedstawił poseł Stanisław Szwed. Trzeci rządowy projekt ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekunów, wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 r. Trybunał uznał za niezgodne z konstytucją dwa przepisy ustawy z 7 grudnia 2012 r., które unieważniły z mocą od 1 lipca 2013 r. decyzje przyznające opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych świadczenia pielęgnacyjne. Zgodnie z projektem opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy zrezygnowali lub nie podjęli pracy, ze względu na konieczność zapewnienia opieki niepełnosprawnemu, otrzymają nowy rodzaj świadczenia - zasiłek dla opiekunów. Otrzymają go zarówno wstecz - za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy w życie – jak i od wejścia w życie ustawy, pod warunkiem, że zgodnie z kryteriami obowiązującymi na koniec 2012 r. byli uprawnieni do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Rząd ustalił wysokość zasiłku dla opiekunów na 520 zł miesięcznie, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy zostanie on wypłacony z odsetkami ustawowymi. Zasiłki będą przyznawane na wniosek, który będzie musiał być złożony w ciągu 4 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku zostaną o tym poinformowane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w terminie 14 dni od wejścia w życie projektowanej ustawy. Rząd przyjął projekt 25 marca 2014 r. Tego samego dnia wpłynął on do Sejmu. 26 marca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadnił Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak - Kamysz. Izba skierowała projekty do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia.  

Sejm pracował również w drugim czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Celem projektu jest ułatwienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji i danych o pojazdach, zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dotychczas były one udostępniane tylko wybranym podmiotom na wniosek i po wskazaniu uzasadnionego interesu. Rząd proponuje wprowadzenie e-usługi „Historia pojazdu”. Dzięki niej każda osoba zainteresowana kupnem pojazdu używanego zarejestrowanego w Polsce będzie mogła sprawdzić bezpłatnie w Internecie dane samochodu. Po podaniu: numeru VIN, daty pierwszej rejestracji i numeru rejestracyjnego będzie można np. sprawdzić ilu było poprzednich właścicieli pojazdu, czy nie jest on zgłoszony jako kradziony lub wycofany z ruchu, otrzymać dane techniczne oraz informację o ważności ubezpieczenia OC. Dostęp do informacji pełnej – zawierającej m.in. dane o właścicielu pojazdu – będą miały, tak jak obecnie, jedynie wybrane podmioty np. organy ściągania oraz na mocy proponowanej nowelizacji Biuro Ochrony Rządu. Ponadto projekt wprowadza e-usługę „Bezpieczny autokar”, która umożliwi – po podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu służącego do przewozu powyżej 9 osób z kierowcą - uzyskanie podstawowych danych technicznych oraz informacji o ważnym badaniu technicznym i aktualnym ubezpieczeniu OC. Usługa jest skierowana do podróżujących autobusami, a szczególnie do rodziców wysyłających dzieci na kolonie, obozy i wycieczki. Rząd przyjął projekt 4 marca 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 7 marca 2014 r. jako pilny. 12 marca 2014 r. projekt został skierowany do Komisji Spraw Wewnętrznych. Pierwsze czytanie odbyło się 19 marca 2014 r. Komisja przyjęła projekt z poprawkami. Komisja zaproponowała m.in., aby gromadzone były także takie dane jak m.in.: numer świadectwa homologacji typu pojazdu oraz przebieg pojazdu w momencie wykonywania danego badania technicznego. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Marek Wójcik. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu. Izba przystąpi do trzeciego czytania projektu bez odsyłania go ponownie do Komisji Spraw Wewnętrznych.

Drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin było kolejnym punktem 65. posiedzenia Sejmu. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 lutego 2013 r. stwierdzający niekonstytucyjność przepisu dotyczącego zasad wypłaty wstrzymanych świadczeń emerytowanym funkcjonariuszom. Chodziło o przypadki, gdy zawieszenie wypłaty wynikało z braku możliwości doręczenia emerytury z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego, np. w sytuacji, gdy osoba uprawniona nie podała numeru konta lub adresu korespondencyjnego. Proponowana nowelizacja zrównuje w tym zakresie sytuację prawną emerytów mundurowych i osób otrzymujących emerytury z systemu powszechnego. Zgodnie z projektem, wypłata świadczenia wstrzymana z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego ma być wznawiana od miesiąca jej zawieszenia, ale nie więcej niż za 3 lata wstecz, licząc od miesiąca złożenia wniosku o jej wznowienie. Nowe przepisy mają mieć także zastosowanie do wniosków już złożonych, ale jeszcze nie rozpatrzonych przez organ emerytalny. Rząd przyjął projekt 4 grudnia 2013 r. Do Sejmu wpłynął on 9 stycznia 2014 r. 15 stycznia 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych, Komisji Obrony Narodowej, Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Pierwsze czytanie odbyło się 20 marca 2014 r. Komisja wniosła o przyjęcie projektu bez poprawek. Sprawozdawcą komisji był poseł Rajmund Miller. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

Izba zajęła się w drugim czytaniu poselskim projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Projekt podnosi świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców lub opiekunów, którzy nie podejmują pracy bądź z niej rezygnują, aby opiekować się stale swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. Dotyczy to opiekunów osób, u których niepełnosprawność wystąpiła do 18. roku życia lub w przypadku uczących się albo studiujących do 25. roku życia. Zgodnie z projektem od 1 maja 2014 r. wsparcie wyniesie 800 zł świadczenia pielęgnacyjnego, 200 zł z rządowego programu oraz 321 zł składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne, co razem da 1321 zł. W 2015 r. będzie to 1200 zł świadczenia pielęgnacyjnego i 376 zł składki (łącznie 1576 zł), a docelowo w 2016 r. 1300 zł świadczenia (kwota odpowiadająca prognozowanej płacy minimalnej) oraz 403 zł składki (w sumie 1703 zł). Proponowana nowelizacja wpisuje się w proces stopniowego podnoszenia pomocy finansowej dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne. Od 2004 r. do 31 sierpnia 2009 r. wsparcie to wynosiło 420 zł. Od 1 września 2009 r. podniesiono je do 520 zł, od listopada 2011 r. wzrosło ono do 620 zł. Od 1 kwietnia 2013 r. jest to kwota 820 zł (620 zł świadczenia pielęgnacyjnego i dodatkowa pomoc w wysokości 200 zł w ramach programu rządowego). Od świadczenia naliczane są składki emerytalne, rentowe oraz zdrowotne. Według autorów projektu aktualnie ze świadczeń pielęgnacyjnych korzysta ok. 104 tys. osób. Projekt wpłynął do Sejmu 26 marca 2014 r. z inicjatywy grupy posłów KP Platforma Obywatelska i KP Polskie Stronnictwo Ludowe. 27 marca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Pierwsze czytanie miało miejsce 1 kwietnia 2014 r. Komisja wprowadziła poprawki doprecyzowujące. Sprawozdanie przedstawiła posłanka Magdalena Kochan. W związku ze zgłoszonymi poprawkami podczas drugiego czytania projekt trafi ponownie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2010 roku było kolejnym z dokumentów, z którym zapoznał się Sejm. Dokument został opracowany przez ministra zdrowia w oparciu m.in. o sprawozdania instytucji państwowych, dane GUS i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zakładów lecznictwa odwykowego. W sprawozdaniu za 2010 r. zauważono, że po podniesieniu akcyzy na alkohol w 2009 r., wyhamowały negatywne tendencje związane ze wzrostem spożycia alkoholu. Za najistotniejsze zadanie na kolejne lata uznano w dokumencie podnoszenie jakości działań profilaktycznych skierowanych zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych. W dokumencie przedstawiono także istniejące mechanizmy pomocy i działania podejmowane przez samorządy wojewódzkie i gminne oraz instytucje i urzędy centralne. Dokument wpłynął do Sejmu 2 grudnia 2013 r. 10 grudnia 2013 r. został skierowany do Komisji Zdrowia w celu rozpatrzenia. Komisja rozpatrzyła dokument 5 lutego 2014 r. i wnosi o jego przyjęcie. Radę Ministrów reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz – Winnicki. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Marcin Witko. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie sprawozdania. Do głosowania nad wnioskiem posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Izba zapoznała się również z przedstawionym przez Radę Ministrów sprawozdaniem z realizacji “Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce” w 2012 roku. Zgodnie z dokumentem w 2012 r. na realizację Programu przeznaczono z budżetu państwa 400 tys. zł. Dodatkowe środki, łącznie 275 627,55 zł, przeznaczyły na ten program wojewódzkie i powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Poza tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało na ten cel 58 108 zł, a Ministerstwo Obrony Narodowej 127 552 zł. Rząd wskazuje m.in., że w ramach wdrażania Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Handlu o Ograniczeniu Użycia Tytoniu Polska prowadzi politykę podatkową sprzyjającą ograniczeniu palenia tytoniu, ogranicza dostępność tanich papierosów pochodzących z nielegalnych źródeł oraz wdraża nowoczesne metody eliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi. W dokumencie znalazły się m.in. dane o prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną badaniach profilaktycznych, kontrolach przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową oraz korzystaniu przez pacjentów z finansowanych przez NFZ programów antynikotynowych. Dokument wpłynął do Sejmu 4 listopada 2013 r. 7 listopada 2013 r. został skierowany do Komisji Zdrowia. 20 marca 2014 r. komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie dokumentu. Radę Ministrów reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz – Winnicki. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Czesław Hoc. Sejm przyjął dokument.

Sejm wysłuchał także sprawozdania Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Borkowskiego. Wniosek wpłynął do Marszałka Sejmu 9 września 2013 r. 30 września 2013 r. Marszałek Sejmu skierowała wniosek do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Komisja rozpatrzyła wniosek na posiedzeniu 12 marca 2014 r. i proponuje jego przyjęcie. Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Elżbieta Witek. Głosowanie nad wnioskiem  odbędzie się w bloku głosowań.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski

TRANSMISJA Z POSIEDZENIA SEJMU RP

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

POSIEDZENIE OBRADY SEJM SEJMU 65 RP TRANSMISJA NA ŻWYO LIVE TV PIERWSZY DZIEŃ OBRAD

 
• POLSKA
 
TRWA 65. POSIEDZENIE SEJMU W PIERWSZYM DNIU OBRAD POSŁOWIE PRZEZ AKLAMACJĘ PRZYJĘLI PRZEDSTAWIONĄ PRZEZ PREZYDIUM SEJMU UCHWAŁĘ W SZEŚĆSETLECIE NAWIĄZANIA POLSKO-TURECKICH STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH. W TRAKCIE TRZYDNIOWEGO POSIEDZENIA PLENARNEGO POSŁOWIE BĘDĄ PRACOWALI TEŻ M.IN. NAD PROJEKTAMI ZMIAN W PRAWIE, KTÓRE DOTYCZĄ OPIEKUNÓW DOROSŁYCH I DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SEJM ROZPATRZY TAKŻE RZĄDOWY PROJEKT NOWELIZACJI PRAWA O RUCHU DROGOWYM, DZIĘKI KTÓREMU KAŻDY BĘDZIE MÓGŁ BEZPŁATNIE SPRAWDZIĆ W INTERNECIE STAN KUPOWANEGO UŻYWANEGO POJAZDU. PONADTO RODZICE WYSYŁAJĄCY DZIECI NA WAKACJE AUTOKAREM BĘDĄ MOGLI UPEWNIĆ SIĘ CZY POJAZD, KTÓRYM DZIECKO POJEDZIE NA WYPOCZYNEK JEST BEZPIECZNY. IZBA ZAJMIE SIĘ TEŻ PRZEDSTAWIONYMI PRZEZ RZĄD INFORMACJAMI NA TEMAT REALIZACJI POLITYKI PAŃSTWA W TAKICH OBSZARACH JAK NP.: OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

TRWA 65. POSIEDZENIE SEJMU


W PIERWSZYM DNIU OBRAD POSŁOWIE PRZEZ AKLAMACJĘ PRZYJĘLI PRZEDSTAWIONĄ PRZEZ PREZYDIUM SEJMU UCHWAŁĘ W SZEŚĆSETLECIE NAWIĄZANIA POLSKO-TURECKICH STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH. W TRAKCIE TRZYDNIOWEGO POSIEDZENIA PLENARNEGO POSŁOWIE BĘDĄ PRACOWALI TEŻ M.IN. NAD PROJEKTAMI ZMIAN W PRAWIE, KTÓRE DOTYCZĄ OPIEKUNÓW DOROSŁYCH I DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SEJM ROZPATRZY TAKŻE RZĄDOWY PROJEKT NOWELIZACJI PRAWA O RUCHU DROGOWYM, DZIĘKI KTÓREMU KAŻDY BĘDZIE MÓGŁ BEZPŁATNIE SPRAWDZIĆ W INTERNECIE STAN KUPOWANEGO UŻYWANEGO POJAZDU. PONADTO RODZICE WYSYŁAJĄCY DZIECI NA WAKACJE AUTOKAREM BĘDĄ MOGLI UPEWNIĆ SIĘ CZY POJAZD, KTÓRYM DZIECKO POJEDZIE NA WYPOCZYNEK JEST BEZPIECZNY. IZBA ZAJMIE SIĘ TEŻ PRZEDSTAWIONYMI PRZEZ RZĄD INFORMACJAMI NA TEMAT REALIZACJI POLITYKI PAŃSTWA W TAKICH OBSZARACH JAK NP.: OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Posiedzenie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy zmarłej 1 kwietnia br. posłanki Krystyny Pośledniej.

W dalszej kolejności Izba rozstrzygnie, czy do porządku posiedzenia zostaną włączone dodatkowe punkty. Chodzi o: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie oraz informację Rady Ministrów na temat realizacji art. 20 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Izba podejmie również decyzję w sprawie wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o: informację Rady Ministrów na temat stanu infrastruktury i bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce, informację ministra infrastruktury i rozwoju na temat bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce, jak również o informację szefa MSZ w sprawie trybu negocjacji, statusu prawnego oraz treści deklaracji ministrów spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej „Program 2020 w relacjach polsko-rosyjskich”.

W porządku prac Izby znalazły się cztery projekty: rządowy oraz poselskie, których przedmiotem są świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Posłowie rozpatrzą w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekunów. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 r. Trybunał uznał za niezgodne z konstytucją dwa przepisy ustawy z 7 grudnia 2012 r., które unieważniły z mocą od 1 lipca 2013 r. decyzje przyznające opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych świadczenia pielęgnacyjne. Zgodnie z projektem opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy zrezygnowali lub nie podjęli pracy, ze względu na konieczność zapewnienia opieki niepełnosprawnemu, otrzymają nowy rodzaj świadczenia - zasiłek dla opiekunów. Otrzymają go zarówno wstecz - za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy w życie – jak i od wejścia w życie ustawy, pod warunkiem, że zgodnie z kryteriami obowiązującymi na koniec 2012 r. byli uprawnieni do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Rząd ustalił wysokość zasiłku dla opiekunów na 520 zł miesięcznie, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy zostanie on wypłacony z odsetkami ustawowymi. Zasiłki będą przyznawane na wniosek, który będzie musiał być złożony w ciągu 4 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku zostaną o tym poinformowane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w terminie 14 dni od wejścia w życie projektowanej ustawy. Rząd przyjął projekt 25 marca 2014 r. Tego samego dnia wpłynął on do Sejmu. 26 marca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Poselski projekt zawarty w druku nr 1766 został wniesiony przez grupę posłów KP SLD. Projekt przyznaje specjalny zasiłek opiekuńczy osobie sprawującej opiekę nad osobą, której niepełnosprawność powstała po 25. roku życia, bez względu na dochód rodziny osoby wymagającej opieki i sprawującej opiekę i w przypadku gdy osoby te nie podejmują pracy zarobkowej w związku ze sprawowaniem stałej opieki. Projekt wpłynął do Sejmu 1 sierpnia 2013 r. Wnioskodawców reprezentuje posłanka Anna Bańkowska.

Poselski projekt o numerze druku 1767 wniosła grupa posłów KP PIS. Projekt uchyla przepisy wprowadzające kwotę kryterium dochodowego, od którego można ubiegać się o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wprowadza przepis, zgodnie z którym specjalny zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nad niepełnosprawnymi członkami rodzin. Projekt wpłynął do Sejmu 17 lipca 2013 r. Uzasadnienie przedstawi poseł Stanisław Szwed.

Izba zajmie się w drugim czytaniu poselskim projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Projekt podnosi świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców lub opiekunów, którzy nie podejmują pracy bądź z niej rezygnują, aby opiekować się stale swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. Dotyczy to opiekunów osób, u których niepełnosprawność wystąpiła do 18. roku życia lub w przypadku uczących się albo studiujących do 25. roku życia. Zgodnie z projektem od 1 maja 2014 r. wsparcie wyniesie 800 zł świadczenia pielęgnacyjnego, 200 zł z rządowego programu oraz 321 zł składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne, co razem da 1321 zł. W 2015 r. będzie to 1200 zł świadczenia pielęgnacyjnego i 376 zł składki (łącznie 1576 zł), a docelowo w 2016 r. 1300 zł świadczenia (kwota odpowiadająca prognozowanej płacy minimalnej) oraz 403 zł składki (w sumie 1703 zł). Proponowana nowelizacja wpisuje się w proces stopniowego podnoszenia pomocy finansowej dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne. Od 2004 r. do 31 sierpnia 2009 r. wsparcie to wynosiło 420 zł. Od 1 września 2009 r. podniesiono je do 520 zł, od listopada 2011 r. wzrosło ono do 620 zł. Od 1 kwietnia 2013 r. jest to kwota 820 zł (620 zł świadczenia pielęgnacyjnego i dodatkowa pomoc w wysokości 200 zł w ramach programu rządowego). Od świadczenia naliczane są składki emerytalne, rentowe oraz zdrowotne. Według autorów projektu aktualnie ze świadczeń pielęgnacyjnych korzysta ok. 104 tys. osób. Projekt wpłynął do Sejmu 26 marca 2014 r. z inicjatywy grupy posłów KP Platforma Obywatelska i KP Polskie Stronnictwo Ludowe. 27 marca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Pierwsze czytanie miało miejsce 1 kwietnia 2014 r. Sprawozdanie przedstawi posłanka Magdalena Kochan.

Sejm będzie pracować również w drugim czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Celem projektu jest ułatwienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji i danych o pojazdach, zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dotychczas były one udostępniane tylko wybranym podmiotom na wniosek i po wskazaniu uzasadnionego interesu. Rząd proponuje wprowadzenie e-usługi „Historia pojazdu”. Dzięki niej każda osoba zainteresowana kupnem pojazdu używanego zarejestrowanego w Polsce będzie mogła sprawdzić bezpłatnie w Internecie dane samochodu. Po podaniu: numeru VIN, daty pierwszej rejestracji i numeru rejestracyjnego będzie można np. sprawdzić ilu było poprzednich właścicieli pojazdu, czy nie jest on zgłoszony jako kradziony lub wycofany z ruchu, otrzymać dane techniczne oraz informację o ważności ubezpieczenia OC. Dostęp do informacji pełnej – zawierającej m.in. dane o właścicielu pojazdu – będą miały, tak jak obecnie, jedynie wybrane podmioty np. organy ściągania oraz na mocy proponowanej nowelizacji Biuro Ochrony Rządu. Ponadto projekt wprowadza e-usługę „Bezpieczny autokar”, która umożliwi – po podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu służącego do przewozu powyżej 9 osób z kierowcą - uzyskanie podstawowych danych technicznych oraz informacji o ważnym badaniu technicznym i aktualnym ubezpieczeniu OC. Usługa jest skierowana do podróżujących autobusami, a szczególnie do rodziców wysyłających dzieci na kolonie, obozy i wycieczki. Rząd przyjął projekt 4 marca 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 7 marca 2014 r. jako pilny. 12 marca 2014 r. projekt został skierowany do Komisji Spraw Wewnętrznych. Pierwsze czytanie odbyło się 19 marca 2014 r. Komisja przyjęła projekt z poprawkami. Komisja zaproponowała m.in., aby gromadzone były także takie dane jak m.in.: numer świadectwa homologacji typu pojazdu oraz przebieg pojazdu w momencie wykonywania danego badania technicznego. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Marek Wójcik.

Drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin to kolejny punkt 65. posiedzenia Sejmu. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 lutego 2013 r. stwierdzający niekonstytucyjność przepisu dotyczącego zasad wypłaty wstrzymanych świadczeń emerytowanym funkcjonariuszom. Chodziło o przypadki, gdy zawieszenie wypłaty wynikało z braku możliwości doręczenia emerytury z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego, np. w sytuacji, gdy osoba uprawniona nie podała numeru konta lub adresu korespondencyjnego. Proponowana nowelizacja zrównuje w tym zakresie sytuację prawną emerytów mundurowych i osób otrzymujących emerytury z systemu powszechnego. Zgodnie z projektem, wypłata świadczenia wstrzymana z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego ma być wznawiana od miesiąca jej zawieszenia, ale nie więcej niż za 3 lata wstecz, licząc od miesiąca złożenia wniosku o jej wznowienie. Nowe przepisy mają mieć także zastosowanie do wniosków już złożonych, ale jeszcze nie rozpatrzonych przez organ emerytalny. Rząd przyjął projekt 4 grudnia 2013 r. Do Sejmu wpłynął on 9 stycznia 2014 r. 15 stycznia 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych, Komisji Obrony Narodowej, Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Pierwsze czytanie odbyło się 20 marca 2014 r. Komisja wniosła o przyjęcie projektu bez poprawek. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Rajmund Miller.

Izba rozpatrzy w drugim czytaniu poselski projekt uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy śmierci Józefa Chełmońskiego. Proponowana uchwała, w wersji zawartej w sprawozdaniu Komisji Kultury i Środków Przekazu, czci pamięć Józefa Chełmońskiego oraz wyraża szczególne uznanie dla jego dorobku artystycznego. Autorzy projektu podkreślają też patriotyzm artysty. 100 rocznica śmierci Józefa Chełmońskiego przypada 6 kwietnia 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 28 stycznia 2014 r. jako inicjatywa uchwałodawcza grupy posłów KP PO. 4 lutego 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Kultury i Środków Przekazu, która 19 marca 2014 r. przyjęła go z poprawkami. Sprawozdawcą komisji będzie posłanka Zofia Ławrynowicz.

Izba rozpatrzy także stanowiska Senatu w sprawie czterech ustaw uchwalonych przez Sejm 21 lutego 2014 r.

Chodzi o m.in. nowelizację do Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, która wdraża regulacje unijne chroniące dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym. Celem nowych rozwiązań jest skuteczniejsza walka z producentami i odbiorcami pornografii dziecięcej oraz osobami korzystającymi z prostytucji dziecięcej. Ustawa zmienia przepisy dotyczące karania m.in. za utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie pornografii dziecięcej. Dotychczas kara dotyczyła pornografii z udziałem dzieci poniżej 15. roku życia, a nowelizacja podnosi granicę wieku do 18. roku życia. Ustawa przewiduje też karanie za kontakty seksualne z osobami poniżej 18 lat, jeżeli wiążą się one z przekazaniem korzyści majątkowej, osobistej lub nadużyciem zaufania. W takich sytuacjach dorosły będzie ponosił odpowiedzialność niezależnie od tego, z czyjej inicjatywy doszło do tych kontaktów. Nowelizacja wydłuża także okres przedawnienia karalności przestępstw o charakterze seksualnym, których ofiarami są dzieci. Czyny te nie będą przedawniały się wcześniej niż przed ukończeniem przez ofiarę 30. roku życia. Nowelizacja wprowadza też przepisy, które mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży podczas różnych form zorganizowanego wypoczynku, np. obozów, kolonii. Kandydatem na wychowawcę lub kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży nie będzie mogła być osoba karana w przeszłości za określone przestępstwa, np. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej. Ponadto ustawa zakazuje  prowadzenia reklamy i promocji pornografii w stosunku do małoletnich poniżej 15 roku życia. Sejm uchwalił ustawę 21 lutego 2014 r. Senat na posiedzeniu 20 marca 2014 r. zaproponował do niej poprawki legislacyjne.

Posłowie rozpatrzą też stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ustawa wprowadza tzw. protokół elektroniczny w przypadku sądowych spraw o wykroczenia. Odtąd ich przebieg będzie utrwalany w formie elektronicznego zapisu dźwięku albo dźwięku i obrazu. Przyjęte zmiany mają skrócić czas postępowań sądowych i obniżyć ich koszty. Oprócz protokołu elektronicznego będzie sporządzany skrócony protokół pisemny zawierający m.in. oznaczenie sprawy, sądu, czas i miejsce, osoby uczestniczące oraz określenie jawności rozprawy i trybu postępowania. Wprowadzenie protokołu elektronicznego pociąga za sobą zmiany zasad uzasadniania wyroków. Nowelizacja przewiduje, że w przypadku nagrywanych rozpraw uzasadnienie będzie przedstawiane wyłącznie ustnie, bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku. Jednak strona będzie mogła - w nieprzekraczalnym terminie 7 dni - złożyć pisemny wniosek o sporządzenie i doręczenie jej tzw. przekładu, czyli spisanego uzasadnienia, wcześniej zaprezentowanego w formie ustnej. W odniesieniu do obwinionych pozbawionych wolności, którzy nie byli obecni podczas ogłoszenia wyroku i nie mają obrońcy, 7-dniowy termin ma być liczony od daty doręczenia im wyroku. Ponadto, zgodnie z nowelizacją apelacja w przypadku nagrywanych rozpraw ma być wnoszona na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z przekładem ustnego uzasadnienia. Sejm uchwalił ustawę 21 lutego 2014 r. Senat na posiedzeniu 20 marca 2014 r. wprowadził do niej poprawki. Senat zaproponował, by strony i ich obrońcy mogli uzyskać nie tylko zapis dźwięku, ale także nagranie obrazu. Jest to rozwiązanie analogiczne do przyjętego w procedurze karnej. Ponadto Senat zaproponował m.in. doprecyzowanie, że bezpłatne uzyskanie zapisu będzie możliwe drogą elektroniczną.

Rozpatrzenie stanowiska Izby drugiej w sprawie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą to kolejny punkt 65. posiedzenia Sejmu. Ustawa systemowo reguluje kwestię odszkodowań w przypadku funkcjonariuszy m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Zgodnie z nowymi przepisami, jednorazowe odszkodowanie, jak do tej pory, otrzyma funkcjonariusz lub rodzina zmarłego funkcjonariusza z powodu wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby. Wyjątkiem będą wypadki w drodze do miejsca i z miejsca wykonywania służby. Odszkodowanie będzie przysługiwać, jeżeli funkcjonariusz ulegnie takiemu wypadkowi na skutek interwencji. Ustawa przewiduje kilka sytuacji, w których funkcjonariusz lub funkcjonariusz zwolniony ze służby lub członkowie jego rodziny otrzymają jednorazowe odszkodowanie. Będzie ono przysługiwać m.in., gdy funkcjonariusz pozostając w służbie doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł wskutek wypadku w ciągu 3 lat od dnia wypadku. Zmienione zostały zasady określania jednorazowego odszkodowania – za jednakowe uszczerbki na zdrowiu będzie ono jednakowe dla wszystkich funkcjonariuszy, bez względu na stopień, stanowisko i rodzaj służby. Przy wyliczaniu odszkodowania stosowany będzie system wielokrotności, a nie stałe kwoty. Jednorazowe odszkodowanie wyniesie 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie będzie można zwiększyć. Określono także m.in. wysokość jednorazowego odszkodowania, gdy uprawnionym będzie tylko jeden członek rodziny zmarłego funkcjonariusza. W myśl ustawy odszkodowanie dla małżonka lub dziecka wyniesie 18-krotność przeciętnego wynagrodzenia, a dla innego członka rodziny – 9-krotność. Ponadto nowe przepisy przewidują świadczenie odszkodowawcze dla funkcjonariuszy za utracone, zniszczone lub uszkodzone przedmioty osobistego użytku. Sejm uchwalił ustawę 21 lutego 2014 r. Senat na posiedzeniu 20 marca 2014 r. wprowadził do niej poprawki. Zaproponował m.in. zmianę przepisu uprawniającego do wnoszenia odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w przypadku niewydania w stosownym terminie decyzji w sprawie jednorazowego odszkodowania przysługującego w razie wypadku lub choroby w związku ze służbą. Izba druga chce, aby funkcjonariusze mogli także odwoływać się, jeśli nie została wydana decyzja dotycząca odszkodowania za utracone bądź zniszczone przedmioty. Wśród zmian proponowanych przez Senat są również m.in. poprawki o charakterze legislacyjnym, ujednolicającym i porządkującym.

Rozpatrzenie poprawki Senatu do ustawy o europejskiej inicjatywie obywatelskiej to kolejny punkt posiedzenia. Nowe przepisy umożliwiają realizację w Polsce rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Europejska inicjatywa obywatelska (EIO) daje obywatelom państw unijnych możliwość składania do Komisji Europejskiej petycji wzywających do podjęcia działań legislacyjnych. Przedłożenie EIO wymaga zebrania co najmniej miliona podpisów obywateli pochodzących co najmniej z jednej czwartej państw UE. W myśl ustawy za koordynację sprawdzania poprawności złożonych w Polsce podpisów pod EIO oraz dostarczanie organizatorom akcji certyfikatów poświadczających liczbę ważnych deklaracji poparcia z Polski będzie odpowiedzialny minister spraw wewnętrznych. Nowe przepisy zrównują także ochronę EIO z krajową inicjatywą ustawodawczą. Za przeszkadzanie w wykonywaniu tych inicjatyw albo wywieranie na nie wpływu przez nadużycie stosunku zależności będzie grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Ponadto, składanie nieprawdziwych oświadczeń przez organizatorów EIO, bezprawne wykorzystywanie danych obywateli UE i niszczenie deklaracji będzie zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub do 3 lat więzienia. Sejm uchwalił ustawę 21 lutego 2014 r. Senat rozpatrzył nowelizację 20 marca 2014 r. i zaproponował do niej poprawkę doprecyzowującą.

W porządku posiedzenia zaplanowano także kilka punktów, w których Izba zapozna się ze sprawozdaniami oraz informacjami, których obowiązek przedstawienia został przewidziany w ustawach.

Izba zapozna się z przedstawionym przez Radę Ministrów sprawozdaniem z realizacji “Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce” w 2012 roku. Zgodnie z dokumentem w 2012 r. na realizację Programu przeznaczono z budżetu państwa 400 tys. zł. Dodatkowe środki, łącznie 275 627,55 zł, przeznaczyły na ten program wojewódzkie i powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Poza tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało na ten cel 58 108 zł, a Ministerstwo Obrony Narodowej 127 552 zł. Rząd wskazuje m.in., że w ramach wdrażania Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Handlu o Ograniczeniu Użycia Tytoniu Polska prowadzi politykę podatkową sprzyjającą ograniczeniu palenia tytoniu, ogranicza dostępność tanich papierosów pochodzących z nielegalnych źródeł oraz wdraża nowoczesne metody eliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi. W dokumencie znalazły się m.in. dane o prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną badaniach profilaktycznych, kontrolach przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową oraz korzystaniu przez pacjentów z finansowanych przez NFZ programów antynikotynowych. Dokument wpłynął do Sejmu 4 listopada 2013 r. 7 listopada 2013 r. został skierowany do Komisji Zdrowia. 20 marca 2014 r. komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie dokumentu. Sprawozdanie przedstawi poseł Czesław Hoc.

Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2010 roku to kolejny z dokumentów, z którymi zapozna się Sejm. Dokument został opracowany przez ministra zdrowia w oparciu m.in. o sprawozdania instytucji państwowych, dane GUS i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zakładów lecznictwa odwykowego. W sprawozdaniu za 2010 r. zauważono, że po podniesieniu akcyzy na alkohol w 2009 r., wyhamowały negatywne tendencje związane ze wzrostem spożycia alkoholu. Za najistotniejsze zadanie na kolejne lata uznano w dokumencie podnoszenie jakości działań profilaktycznych skierowanych zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych. W dokumencie przedstawiono także istniejące mechanizmy pomocy i działania podejmowane przez samorządy wojewódzkie i gminne oraz instytucje i urzędy centralne. Dokument wpłynął do Sejmu 2 grudnia 2013 r. 10 grudnia 2013 r. został skierowany do Komisji Zdrowia w celu rozpatrzenia. Komisja rozpatrzyła dokument 5 lutego 2014 r. i wnosi o jego przyjęcie. Sprawozdanie przedstawi poseł Marcin Witko.

Izba zapozna się także z przedstawionym przez rząd sprawozdaniem z realizacji „Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Zgodnie z dokumentem w Polsce w okresie sprawozdawczym ofiarom przemocy w rodzinie pomagało 1 065 instytucji prowadzonych przez gminy oraz 269 przez powiaty. Udzieliły one pomocy odpowiednio w ponad 91 tys. oraz 82 tys. spraw. Zgodnie ze sprawozdaniem w 2012 r. 8 485 osób korzystało z pomocy specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, natomiast 4 533 osoby stosujące przemoc w rodzinie uczestniczyły w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. 5 446 pracowników „pierwszego kontaktu” uczestniczyło w szkoleniach organizowanych przez Marszałków Województw w 2012 r. Koszt przeprowadzonych szkoleń wyniósł 1 724 164,57 zł. Dokument przedstawia też wyniki badania zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składających się z przedstawicieli pomocy społecznej, Policji, oświaty i służby zdrowia. Wyniki tego badania pokazują, że 63 proc. tych zespołów funkcjonuje na wsi, jedna czwarta w gminach miejsko-wiejskich (24 proc.), a pozostałe w miastach (13 proc.). W dokumencie znalazły się także informacje m.in. o funkcjonowaniu państwowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz organizowanych przez poszczególne resorty ogólnopolskich konferencjach, kampaniach społecznych i akcjach informacyjnych dotyczących tej problematyki. Dokument wpłynął do Sejmu 19 listopada 2013 r. 26 listopada 2013 r. został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 19 lutego 2014 r. komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie dokumentu. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu plenarnym przedstawi posłanka Agnieszka Hanajczyk.

Ponadto podczas bieżącego posiedzenia Sejmu Rada Ministrów przedstawi informację o realizacji działań wynikających z „Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego” w 2011 roku. W informacji omówiona została problematyka ochrony zdrowia psychicznego, w tym dokumenty i rekomendacje m.in. Światowej Organizacji Zdrowia i Unii Europejskiej dotyczące zalecanych rozwiązań z zakresu promocji i ochrony zdrowia psychicznego. Informacja powstała na podstawie sprawozdań ministrów właściwych ze względu na cele Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, tj. Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, a także na podstawie analizy działań jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Zgodnie z informacją liczba osób leczących się z powodu problemów zdrowia psychicznego oscyluje w Polsce w okolicy 1,6 mln. Liczba osób cierpiących z tego powodu może być jednak wyższa. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania generują olbrzymie koszty, których wysokość szacuje się na 3 do 4 proc. produktu krajowego brutto. W informacji zostały ponadto m.in. przedstawione priorytety działań na następne lata, do których zaliczono np. wzmocnienie współpracy z samorządem terytorialnym, zwiększenie liczby placówek oferujących profesjonalną pomoc i poradnictwo w zakresie zdrowia psychicznego oraz zwiększenie liczebności personelu świadczącego taką opiekę. Dokument wpłynął do Sejmu 19 lipca 2013 r. 26 lipca 2013 r. został skierowany do Komisji Zdrowia w celu rozpatrzenia. Komisja rozpatrzyła informację na posiedzeniu 6 lutego 2014 r. i wnosi o jej przyjęcie. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Janina Okrągły.

Ponadto Izba zapozna się z informacją o realizacji „Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013” w roku 2012, którą przedstawi minister środowiska. Powstający na rzece Skawie zbiornik jest zaporowym zbiornikiem retencyjnym. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 1986 r. Zgodnie z podpisaną 15 marca 2012 r. umową pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w 2012 r. przyznano 114,01 mln dotacji, przeznaczonej na budowę zbiornika (ok. 56, 9 mln zł), przebudowę dróg (ok. 10,1 mln zł), przebudowę kolei (ok. 40,3 mln zł) oraz ok. 6,6 mln zł rezerwy. Z przekazanych środków wykorzystane zostało 114 mln zł. Według stanu na koniec 2012 r. budowa zbiornika była zaawansowana w 91,3 proc., przebudowa dróg w 89 proc. a przebudowa kolei w 23,6 proc. Zgodnie z harmonogramem prac w 2013 r. koszty budowy zbiornika miały wynieść ok. 101,9 mln zł, przebudowy dróg ok. 98,5 mln zł a przebudowy linii kolejowej ok. 81,7 mln zł. W informacji przypomniano, że nowelizacją, która weszła w życie 30 grudnia 2013 r., realizacja programu została przedłużona do 2015 r. Dokument wpłynął do Sejmu 31 maja 2013 r. 11 czerwca 2013 r. został skierowany do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia. Komisje rozpatrzyły informację na posiedzeniu 12 marca 2014 r. i wnoszą o jej przyjęcie. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Ryszard Galla.

W bloku głosowań posłowie rozpatrzą m.in. kilka projektów ustaw w trzecich czytaniach.

Wśród nich jest prezydencki projekt nowelizacji ustawy – Prawo wodne. Projekt zezwala na poruszanie się rowerem wzdłuż wałów przeciwpowodziowych, a także ułatwia wyznaczanie turystycznych szlaków rowerowych i pieszych na wałach przeciwpowodziowych i obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Propozycja zawarta w nowelizacji określa m.in. specjalną procedurę zgłoszenia budowy drogi rowerowej oraz wyznaczenia szlaku turystycznego rowerowego i pieszego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Przedsięwzięcie takie będzie wymagać zgłoszenia dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej oraz dołączenia odpowiednich dokumentów. W przypadku budowy drogi dla rowerów oraz wytyczenia szlaku turystycznego rowerowego i pieszego na wałach przeciwpowodziowych będzie wymagane odpowiednie zgłoszenie do marszałka województwa i dołączenie wymaganych dokumentów. Projekt wpłynął do Sejmu 14 sierpnia 2013 r. z inicjatywy prezydenta. 27 sierpnia 2013 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie projektu miało miejsce 12 września 2013 r. Następnie projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Drugie czytanie projektu miało miejsce 19 marca 2014 r. W związku z poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu projekt skierowano ponownie do komisji. Poprawki dotyczyły skreślenia przepisu wyłączającego z możliwości karania rowerzystów jeżdżących wzdłuż po wale przeciwpowodziowym, na którym nie ma drogi o dostatecznie mocnej nawierzchni oraz skreślenia przepisu, który proponował dodanie dróg rowerowych do katalogu inwestycji celu publicznego. W przyjętym 20 marca 2014 r. sprawozdaniu komisja proponuje odrzucić poprawki. Sprawozdawcą komisji będzie posłanka Ewa Wolak.

W bloku głosowań Izba przeprowadzi trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Projekt, obejmujący 91 profesji: 82 techniczne i 9 finansowych, stanowi drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów. Rząd wskazuje, że nadmierne regulowanie zawodów związanych z rachunkowością oraz profesji architekta i inżyniera niekorzystnie wpływa na konkurencyjność oraz innowacyjność gospodarki i obniża poziom zatrudnienia w tych sektorach. Na liście profesji objętych projektem są m.in. różnej specjalności architekci, a także inżynierowie - budownictwa, inżynierii środowiska, górnictwa i geologii, inżynierii wojskowej, telekomunikacji, elektrotechnicy, energetycy, transportu, elektroniki i telekomunikacji, inżynierii naftowej i gazowniczej. Deregulacja obejmie również np. urbanistów, rzeczoznawców samochodowych oraz diagnostów uprawnionych do wykonywania badań technicznych pojazdów. Uwolnione mają być też zawody lotnicze, np. pilot samolotowy zawodowy i liniowy, pilot śmigłowcowy zawodowy i liniowy, pilot balonu wolnego, pilot szybowcowy, radiooperator pokładowy, technik-mechanik lotniczy, technik awionik, dyspozytor lotniczy, mechanik pokładowy, skoczek spadochronowy czy nawigator lotniczy. Drugi etap deregulacji ma objąć też kilka profesji rynku finansowego, tj. osoby zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, doradców podatkowych, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, aktuariuszy, agentów celnych, biegłych rewidentów, przyjmujących zakłady wzajemne i prowadzących kolektury gier liczbowych. Rząd przyjął projekt 25 czerwca 2013 r. Rządowa propozycja wpłynęła do Sejmu 17 lipca 2013 r. Pierwsze czytanie odbyło się 23 lipca 2013 r. na posiedzeniu Sejmu. Następnie projekt trafił do Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. 24 września 2013 r. odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące projektu. 19 lutego 2014 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami. W drugim czytaniu, które odbyło się 12 marca 2014 r., zostały zgłoszone kolejne poprawki do projektu. Postulowane zmiany dotyczą m.in. odejścia od propozycji likwidacji obowiązkowego samorządu urbanistów oraz skrócenia praktyki zawodowej wymaganej do uzyskania uprawnień budowlanych. Wniesione zostały również poprawki o charakterze legislacyjnym oraz redakcyjnym. 19 marca 2014 r. komisja wniosła o przyjęcie części z nich. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Adam Szejnfeld.

Izba zajmie się także w trzecim czytaniu poselskim projektem nowelizacji ustawy o odpadach. Celem nowelizacji jest umożliwienie zmiany decyzji o zamknięciu składowiska odpadów, wydanych na podstawie obowiązującej do stycznia 2013 r. ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Ponieważ w niektórych przypadkach wskazane w tych decyzjach m.in. harmonogramy prac rekultywacyjnych wymagają aktualizacji, projekt wprowadza podstawę prawną do dokonania takich zmian. Nowelizacja ma umożliwić dokończenie prac rekultywacyjnych oraz skorzystanie ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczonych na te prace. Projekt wpłynął do Sejmu 13 stycznia 2014 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Platforma Obywatelska. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 20 lutego 2014 r. w komisjach Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 19 marca 2014 r. w czasie drugiego czytania zgłoszono dwie poprawki. Komisje na posiedzeniu 20 marca 2014 r. przyjęły sprawozdanie, w którym wniosły o przyjęcie poprawki polegającej na umożliwieniu przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji o zamknięciu składowiska odpadów na inny podmiot, który wyrazi na to zgodę oraz da rękojmię prawidłowego ich wykonania. Poprawka wskazuje także podmioty uprawnione do zmiany wydanych decyzji o zamknięciu składowiska. Jest to marszałek województwa, a w przypadku przedsięwzięć na terenach zamkniętych – regionalny dyrektor ochrony środowiska. Drugą z poprawek została wycofana. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Miron Sycz.

Sejm wysłucha także sprawozdania Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Borkowskiego. Wniosek wpłynął do Marszałka Sejmu 9 września 2013 r. 30 września 2013 r. Marszałek Sejmu skierowała wniosek do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Komisja rozpatrzyła wniosek na posiedzeniu 12 marca 2014 r. i proponuje jego przyjęcie. Sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Elżbieta Witek.

Izba wysłucha też informacji bieżącej w sprawie działań rządu podejmowanych w celu włączenia obywateli polskich do ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. O jej przedstawienie wnioskował KP Twój Ruch.

Posłowie będą mieli także możliwość zadawania przedstawicielom rządu pytań m.in. w sprawie utworzenia programu na dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych w obszarze gospodarki odpadami, w sprawie kontroli Ministerstwa Edukacji Narodowej w szkołach, które przystąpiły do realizacji programu "Szkoła Przyjazna Rodzinie", a także na temat modernizacji szerokiego toru oraz terminalu przeładunkowego w Sławkowie a także w sprawie połączenia Sławkowa szerokim torem z Republiką Czeską.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski

TRANSMISJA

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM POSIEDZENIE OBRADY TRANSMISJA NA ŻYWO RP TRWA

 
• POLSKA
 

FORUM DEBATY PUBLICZNEJ „PARTYCYPACJA, RÓŻNORODNOŚĆ, KOMPLEKSOWOŚĆ – ROZWÓJ USŁUG DLA RODZIN”


28 MARCA 2014 R., (PIĄTEK) O GODZ. 11:00 W PAŁACU PREZYDENCKIM PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAW KOMOROWSKI Z MAŁŻONKĄ WEZMĄ UDZIAŁ W DEBACIE DOTYCZĄCEJ REALIZACJI STRATEGICZNEGO PROGRAMU POLITYKI RODZINNEJ PREZYDENTA RP „DOBRY KLIMAT DLA RODZINY” PT. „PARTYCYPACJA, RÓŻNORODNOŚĆ, KOMPLEKSOWOŚĆ – ROZWÓJ USŁUG DLA RODZIN”


Debata jest współorganizowana z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego oraz Konwentem Marszałków, który we wrześniu 2013 r. poparł prezydencki Program Polityki Rodzinnej i zadeklarował włączenie się w jego realizację.

Podczas spotkania Prezydent RP podsumuje 10 miesięcy realizacji Programu Polityki Rodzinnej w ramach współpracy z samorządami, czego wyrazem jest m.in. dynamiczny rozwój Kart Dużych Rodzin, a także wskaże kolejne perspektywy, m.in. wykorzystanie przez samorządy środków europejskich dla tworzenia rozwiązań sprzyjających rodzicielstwu.

W debacie udział zapowiedzieli m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, prof. Anna Giza-Poleszczuk z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Peter Moss z Uniwersytetu Londyńskiego.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

DEBATA FUNDACJA ROZWOJU DZIECI PROGRAM POLITYKI RODZINNEJ PREZYDENT RP BRONISŁAW KOMOROWSKI SAMORZĄD SAMORZĄDY KARTA DUŻEJ RODZINY DUŻYCH RODZIN ŚRODKI EUROPEJSKIE RODZICIELSTWO MINISTER PRACY POLITYKI SPOŁECZNEJ

 
• POLSKA
 

64. POSIEDZENIE - SEJM ZAKOŃCZYŁ OBRADY


MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIANIA W SZKOŁACH ASYSTENTÓW NAUCZYCIELI I MODYFIKACJA ZASAD ODRACZANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO TO TYLKO NIEKTÓRE ZMIANY W PRAWIE PRZEGŁOSOWANE PRZEZ POSŁÓW W OSTATNIM DNIU 64. POSIEDZENIA SEJMU. IZBA UCHWALIŁA RÓWNIEŻ M.IN. USTAWĘ, KTÓRA MA POPRAWIĆ DOSTĘP DO ŚWIADCZEŃ UDZIELANYCH PRZEZ LEKARZY POZ.


Obrady posłowie rozpoczęli od uczczenia uchwałą pamięci Jacka Kuronia w 80. rocznicę jego urodzin. Dziś Sejm dokonał także wyboru uzupełniającego członka Trybunału Stanu.Ponadto Izba znowelizowała ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji. Nowe przepisy umożliwiają samorządom lub związkom jednostek samorządu terytorialnego nieodpłatne przejmowanie spółek Skarbu Państwa, które powstały w innym trybie niż komercjalizacja, tj...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM OBRADY SEJMU POSIEDZENIE POSIEDZENIA NA ŻYWO TRANSMISJA TELEWIZJA SEJMOWA

 
• POLSKA
 

DRUGI DZIEŃ 64. POSIEDZENIA SEJMU


OD PYTAŃ W SPRAWACH BIEŻĄCYCH I INFORMACJI BIEŻĄCEJ ROZPOCZĄŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ 64. POSIEDZENIA SEJMU. PONADTO POSŁOWIE ZAJĘLI SIĘ W PIERWSZYM CZYTANIU M.IN. POSELSKIMI PROPOZYCJAMI NOWELIZACJI PRZEPISÓW, KTÓRYCH CELEM JEST ZAOSTRZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROWADZENIE POJAZDÓW POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW


Pytania skierowane do przedstawicieli rządu dotyczyły m.in. braku nadzoru nad funkcjonowaniem ZUS, interoperacyjności na polskich autostradach oraz promocji zdrowia tzw. białych niedziel...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

POSIEDZENIE OBRADY SEJM SEJMU TRANSMISJA NA ŻYWO TELEWIZJA SEJMOWA

 
• POLSKA
 

64. POSIEDZENIE SEJMU - PIERWSZY DZIEŃ OBRAD


OD ZŁOŻENIA ŚLUBOWANIA POSELSKIEGO PRZEZ TERESĘ ŚWIŁO ROZPOCZĘŁO SIĘ 64. POSIEDZENIE SEJMU. POSŁANKA ŚWIŁO OBJĘŁA MANDAT PO POŚLE TOMASZU SMOLARZU, KTÓRY 12 MARCA 2014 R. ZOSTAŁ WOJEWODĄ DOLNOŚLĄSKIM


Ponadto posłowie rozpatrzyli w drugim czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy o odpadach. Celem nowelizacji jest umożliwienie zmiany decyzji o zamknięciu składowiska odpadów, wydanych na podstawie obowiązującej do stycznia 2013 r. ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Ponieważ w niektórych przypadkach wskazane w tych decyzjach m.in. harmonogramy prac rekultywacyjnych wymagają aktualizacji, projekt wprowadza podstawę prawną do dokonania takich zmian...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM POSIEDZENIE OBRADY SEJMU TRANSMISJA NA ŻYWO

 
• POLSKA
 

64. POSIEDZENIE SEJMU


W TRAKCIE TRZYDNIOWYCH OBRAD PLENARNYCH POSŁOWIE BĘDĄ PRACOWALI M.IN. NAD PREZYDENCKIM PROJEKTEM NOWELIZACJI PRAWA WODNEGO, KTÓRY MA UŁATWIĆ BUDOWĘ DRÓG ROWEROWYCH I SZLAKÓW DLA PIESZYCH NA WAŁACH PRZECIWPOWODZIOWYCH I OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ. SEJM ZAJMIE SIĘ TAKŻE POSELSKIM PROJEKTEM NOWELIZACJI USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY, PRZEWIDUJĄCYM M.IN. MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, SPECJALNYCH I INTEGRACYJNYCH OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WSPIERAĆ NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA. W PORZĄDKU OBRAD ZNALAZŁY SIĘ TAKŻE DWA POSELSKIE PROJEKTY ZMIAN W KODEKSIE RODZINNYM I OPIEKUŃCZYM, KTÓRYCH CELEM JEST WYELIMINOWANIE MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA I POZBAWIENIA WŁADZY RODZICIELSKIEJ WYŁĄCZNIE Z POWODU ZŁEJ SYTUACJI MATERIALNEJ RODZINY. POSŁOWIE ZAJMĄ SIĘ TAKŻE PROJEKTAMI ZMIAN W KODEKSIE PRACY, DOTYCZĄCYMI WPROWADZENIA ZAKAZU HANDLU WE WSZYSTKIE NIEDZIELE ORAZ ZOBOWIĄZANIA PRACODAWCÓW DO POTWIERDZANIA PRACOWNIKOM NA PIŚMIE ISTOTNYCH WARUNKÓW UMOWY O PRACĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY.


Posiedzenie rozpoczęło się od złożenia ślubowania poselskiego przez posłankę Teresę Świło. Objeła ona mandat po pośle Tomaszu Smolarzu, który 12 marca 2014 r. został wojewodą dolnośląskim.Ponadto Izba dokona wyboru uzupełniającego członka Trybunału Stanu. Wybór jest dokonywany w związku ze śmiercią członka Trybunału Stanu, senatora Zbigniewa Romaszewskiego. Kandydatem na jego miejsce jest prof. dr hab. Lech Morawski, pracownik naukowy UMK w Toruniu...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM RP OBRADY POSIEDZENIE TRANSMISJA

 
• POLSKA
 

63. POSIEDZENIE SEJMU ZAKOŃCZONE


W OSTATNIM DNIU 63. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE PRZYJĘLI M.IN. PRZEPISY, KTÓRE MAJĄ POPRAWIĆ USŁUGI RYNKU PRACY, TAK ABY OFERTA URZĘDÓW PRACY LEPIEJ ODPOWIADAŁA POTRZEBOM BEZROBOTNYCH. WŚRÓD DZISIEJSZYCH DECYZJI IZBY JEST TEŻ NP. UCHWALENIE REGULACJI PODNOSZĄCYCH ATRAKCYJNOŚĆ SŁUŻBY W NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH I DOSKONALĄCYCH FUNKCJONOWANIE TEJ OCHOTNICZEJ FORMACJI WOJSKOWEJ. SEJM PRZYJĄŁ TAKŻE USTAWĘ PROMUJĄCĄ BIOPALIWA WYTWARZANE Z PRODUKTÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH. PONADTO POSŁOWIE UCHWALILI KILKA USTAW RATYFIKACYJNYCH ORAZ UPAMIĘTNILI UCHWAŁĄ 25. ROCZNICĘ OBRAD OKRĄGŁEGO STOŁU


W ostatnim dniu posiedzenia Sejm przyjął także nowelizację ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje wdrażają dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 listopada 2011 r. Chodzi o uaktualnienie przepisów dotyczących nadzoru finansowego nad podmiotami skupionymi w tzw...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

63. POSIEDZENIE SEJMU - DRUGI DZIEŃ OBRAD


OD PYTAŃ W SPRAWACH BIEŻĄCYCH I INFORMACJI BIEŻĄCEJ ROZPOCZĄŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ 63. POSIEDZENIA SEJMU. POSŁOWIE ROZPATRZYLI RÓWNIEŻ CZTERY PROJEKTY USTAW WYRAŻAJĄCYCH ZGODĘ NA RATYFIKACJĘ UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ STANOWISKA SENATU DO DZIEWIĘCIU USTAW. PRZEDMIOTEM PRAC IZBY BYŁ TEŻ OBYWATELSKI PROJEKT ZMIAN DOTYCZĄCYCH ZASAD REFUNDACJI LEKÓW ORAZ RZĄDOWY PROJEKT NOWYCH ROZWIĄZAŃ, KTÓRE MAJĄ USPRAWNIĆ DZIAŁANIE NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH. POSŁOWIE PRACOWALI TEŻ NAD NOWELIZACJĄ PRZEPISÓW O BIOKOMPONENTACH I BIOPALIWACH CIEKŁYCH


Pytania skierowane do przedstawicieli rządu dotyczyły m.in. upowszechnienia e-administracji, sprzedaży e-papierosów, opóźnień w budowie Gazoportu, a także ochrony pasa przygranicznego z Białorusią przed przenoszeniem afrykańskiego pomoru świń.Następnie Sejm wysłuchał - na wniosek klubu Platforma Obywatelska - informacji bieżącej w sprawie wspierania przez państwo działalności charytatywnej organizacji pozarządowych...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM RP POSIEDZENIE OBRADY

 
• POLSKA
 

PIERWSZY DZIEŃ 63. POSIEDZENIA SEJMU


OD PODJĘCIA PRZEZ AKLAMACJĘ UCHWAŁY W SPRAWIE 15. ROCZNICY CZŁONKOSTWA POLSKI W NATO ROZPOCZĘŁO SIĘ 63. POSIEDZENIE SEJMU


Ponadto Izba zajęła się w drugim czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw. Projekt wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 listopada 2011 r. Chodzi o uaktualnienie przepisów dotyczących nadzoru finansowego nad podmiotami skupionymi w tzw...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

POSIEDZENIE OBRADY SEJM SEJMU TRANSMISJA PRZEKAZ NA ŻYWO

Imieniny dziś obchodzi:   Alicja Bogusława Apoloniusz Gościsława
 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI - JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA - 29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN - EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH
 

ShortNews

 

WIZYTA PREZYDENTA RP W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

31 marca 2014 roku, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odwiedzi województwo wielkopolskie.

11 MARCA 2014 ROKU, PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAW KOMOROWSKI ODWIEDZI ŁASK

11 marca 2014 roku, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odwiedzi Łask z wizytą w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w przeddzień 15. rocznicy wstąpienia Polski do NATO.

DODATKOWE POSIEDZENIE SEJMU W SPRAWIE SYTUACJI NA UKRAINIE

, 5 marca o godz. 17.00 Sejm zbierze się na dodatkowe posiedzenie, podczas którego premier Donald Tusk przedstawi informację w sprawie aktualnej sytuacji na Ukrainie. Po wystąpieniu szefa rządu zaplanowana jest dyskusja, w czasie której głos zabiorą przedstawiciele poszczególnych klubów.

dodaj ShortNews'a
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI - EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL - WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY 
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL 
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL
DEBATA PJN PSL - WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL 
DEBATA PJN PSL
WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA - PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA
PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH - JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI - POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ 
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ
 
 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE - POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE
POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE - POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE
POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW 
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW
HAPPENING PIKIETA POD PZPN - HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI 
HAPPENING PIKIETA POD PZPN
HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
 

ShortNews

 

62 SPECJALNE POSIEDZENIE SEJMU RP

Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie aktualnej sytuacji na Ukrainie (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów). 62 Specjalne Posiedzenie Sejmu RP, 5 marca 2014 roku od godziny 17:00 do godziny 19:00 - 20:00.

PREZYDENT RP SPOTKA SIĘ Z NIOSĄCYMI POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

23 lutego 2014 r. (niedziela) o godz. 15.00 w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski spotka się z przedstawicielami organizacji i instytucji, organizujących pomoc dla obywateli Ukrainy.

PARA PREZYDENCKA NA MSZY W INTENCJI POKOJU NA UKRAINIE

23 lutego 2014 r. (niedziela) o godz. 11.00 w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wraz z Małżonką wezmą udział we mszy świętej w intencji pokoju na Ukrainie.

WIZYTA MAŁŻONKI PREZYDENTA RP W SZPITALU MSW

22 lutego 2014 r. (sobota) o godz. 12.00 w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW (ul. Wołoska 137) Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska odwiedzi obywateli Ukrainy rannych podczas ostatnich wydarzeń w Kijowie.

24 TYSIĄCE KSIĄŻEK TRAFI DO POLAKÓW NA BIAŁORUSI I UKRAINIE!

Fundacja Energia dla Europy, Związek Polaków na Białorusi oraz Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie przy wsparciu Andżeliki Borys, Emilii Chmielowej oraz Pawła Kowala zapraszają na podsumowanie ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Z książką na Wschód”. Bezpośrednio po konferencji samochody z książkami pojadą na Białoruś i Ukrainę.

PARA PREZYDENCKA NA UROCZYSTOŚCIACH POGRZEBOWYCH SENATORA ZBIGNIEWA ROMASZEWSKIEGO

20 lutego 2014 r. (czwartek) o godz. 13.00 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wraz z Małżonką wezmą udział w uroczystościach pogrzebowych senatora Zbigniewa Romaszewskiego.

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2013 r. (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w obchodach Święta Niepodległości.

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY - KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY 
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY
KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA 
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
KATARZYNA IZYDORCZYK - KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD 
KATARZYNA IZYDORCZYK
KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD
MARIUSZ GRZEGORCZYK - MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH 
MARIUSZ GRZEGORCZYK
MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH
JANUSZ KORWIN-MIKKE - JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012 
JANUSZ KORWIN-MIKKE
JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY - XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY
XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
POSEŁ LESZEK MILLER - POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA 
POSEŁ LESZEK MILLER
POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
 
 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI - POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI - EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012 
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012
MŁODZI INNOWACYJNI - POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH 
MŁODZI INNOWACYJNI
POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI - POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO 
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO
POSEŁ ADAM HOFMAN - POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ADAM HOFMAN
POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO
POSEŁ MACIEJ BANASZAK - POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA 
POSEŁ MACIEJ BANASZAK
POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I NAGRAŃ NA TELEFONIE LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I NAGRAŃ NA TELEFONIE LECHA KACZYŃSKIEGO
POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA - POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA NA TEMAT EURO 2012 I O SPADKU POPARCIA 
POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA
POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA NA TEMAT EURO 2012 I O SPADKU POPARCIA
POSEŁ PIOTR SZELIGA - POSEŁ PIOTR SZELIGA O EURO 2012 
POSEŁ PIOTR SZELIGA
POSEŁ PIOTR SZELIGA O EURO 2012
POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI - POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI NA TEMAT POLSKI W EURO 2012 ORAZ TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI
POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI NA TEMAT POLSKI W EURO 2012 ORAZ TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
 
34. 47. 50. 59. 61. antypatie bez bezpieczeństwa bezpośrednim bronisław coś dała elżbieta europa europejska forum fundacja generał godzinach i jacek janusz jarosław jest joanna już józef jądrowej kaczyński kampania katastrofa komentarza komisja komorowski konferencja konferencje kryzys mak manifestacje mariusz marszałek miller minister najważniejsza nie obiektywie obrad obywatelsk palikot palikota parków paweł pań po polityków! polska posiedzenia postulatów posłanka praca premier rada reforma reportaże roku rozpoczęło rp rpp rządu senatu się sld smoleńska smoleńskiej sondaże sp sprawiedliwość stanisław sądowa to tusk unia uroczystościach ustawa w wizytą ws. wyborcza wyborcze wyborczy wybory wydarzenia zbigniew ziobro świat źródeł życie żywiołowej 20
 
 
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
youtube
facebook
TV over IP
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
KOMISJA SEJMOWA POSIEDZENIE KOMIISJI SEJMOWYCH TRANSMISJA TRANSMISJE POSIEDZEŃ SEJM