KOMISJA SEJMOWA POSIEDZENIE KOMIISJI SEJMOWYCH TRANSMISJA TRANSMISJE POSIEDZEŃ SEJM
 
PIS - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SLD - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.RPP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PO - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PSL - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PTV - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco. kontaktfacebookYouTubetwitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 4,2120KURS WALUTY EUR: 4,2120KURS WALUTY EUR: 4,2120KURS WALUTY EUR: 4,2120KURS WALUTY EUR: 4,2120KURS WALUTY EUR: 4,2120 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 3,2112KURS WALUTY USD: 3,2112KURS WALUTY USD: 3,2112KURS WALUTY USD: 3,2112KURS WALUTY USD: 3,2112KURS WALUTY USD: 3,2112 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 5,3111KURS WALUTY GBP: 5,3111KURS WALUTY GBP: 5,3111KURS WALUTY GBP: 5,3111KURS WALUTY GBP: 5,3111KURS WALUTY GBP: 5,3111 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 3,4881KURS WALUTY CHF: 3,4881KURS WALUTY CHF: 3,4881KURS WALUTY CHF: 3,4881KURS WALUTY CHF: 3,4881KURS WALUTY CHF: 3,4881 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 2,9435KURS WALUTY CAD: 2,9435KURS WALUTY CAD: 2,9435KURS WALUTY CAD: 2,9435KURS WALUTY CAD: 2,9435KURS WALUTY CAD: 2,9435 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 3,0614KURS WALUTY JPY: 3,0614KURS WALUTY JPY: 3,0614KURS WALUTY JPY: 3,0614KURS WALUTY JPY: 3,0614KURS WALUTY JPY: 3,0614 
zaloguj sięzarejestruj się
2014-09-02 • 15:59:22 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
sejm|senat|konferencje|komisje
  
 
 
kanały rss
 
http://polityczna.tv/transmisja/komisja/
 
KOMISJA NA ŻYWO

Transmisja aktywna jest podczas posiedzeń Komisji. Źródło Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 73. POSIEDZENIE SEJMU W OSTATNIM DNIU 73. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE M.IN. UCHWALILI PRZEPISY WYKONUJĄCE TZW. DYREKTYWĘ TRANSGRANICZNĄ, DZIĘKI CZEMU PACJENCI Z POLSKI LECZĄCY SIĘ W INNYCH KRAJACH UE BĘDĄ MOGLI UZYSKAĆ REFUNDACJĘ Z NFZ. WŚRÓD DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ IZBĘ JEST TEŻ NP. PRZYZNANIE MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI UPRAWNIENIA DO WNOSZENIA KASACJI DO SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWACH KARNYCH. SEJM PRZYJĄŁ RÓWNIEŻ USTAWĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ ZACHOWANIE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 73. POSIEDZENIE SEJMU


W OSTATNIM DNIU 73. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE M.IN. UCHWALILI PRZEPISY WYKONUJĄCE TZW. DYREKTYWĘ TRANSGRANICZNĄ, DZIĘKI CZEMU PACJENCI Z POLSKI LECZĄCY SIĘ W INNYCH KRAJACH UE BĘDĄ MOGLI UZYSKAĆ REFUNDACJĘ Z NFZ. WŚRÓD DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ IZBĘ JEST TEŻ NP. PRZYZNANIE MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI UPRAWNIENIA DO WNOSZENIA KASACJI DO SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWACH KARNYCH. SEJM PRZYJĄŁ RÓWNIEŻ USTAWĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ ZACHOWANIE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na początku obrad ślubowanie przed Sejmem złożył nowo powołany Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wojciech Wiewiórowski. Sejm powołał go na to stanowisko - na drugą kadencję - 25 lipca 2014 r., a 7 sierpnia br. decyzję Izby pierwszej zatwierdził Senat.

Izba przyjęła nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Dyrektywa daje m.in. możliwość zrefundowania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w innych państwach UE przez publiczny system ubezpieczenia, któremu pacjent podlega. Zgodnie z ustawą pacjent będzie mógł otrzymać taki zwrot według stawek stosowanych w Polsce. Refundacja nie może przekroczyć wydatków wynikających z wystawionego rachunku. Pacjent, który skorzystał z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie UE, aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów będzie musiał się zwrócić z wnioskiem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Podstawą do zwrotu będzie rachunek wystawiony przez zagraniczny podmiot wykonujący działalność leczniczą. Powyższe uprawnienie będzie dotyczyć jedynie świadczeń gwarantowanych przez ustawę o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Warunkiem uzyskania refundacji będzie posiadanie przez pacjenta skierowania, recepty lub zlecenia (na wyroby medyczne) wydanego przez osoby uprawnione do ich wystawiania. Wysokość zwrotu za nabycie w innym państwie członkowskim leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia lub wyrobu medycznego – na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną w innym państwie członkowskim albo na podstawie recepty uprawniającej do otrzymania ww. medykamentów, będzie odpowiadać kwocie refundacji wynikającej z ustawy refundacyjnej. W przypadku wyrobów medycznych wydawanych na podstawie zlecenia zwrot będzie odpowiadać limitowi finansowania ze środków publicznych dla danego wyrobu. Teraz nowelizacja będzie rozpatrywana w Senacie.

Sejm uchwalił też nowelizację ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Przyznaje ona Ministrowi Sprawiedliwości prawo wnoszenia kasacji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego w sprawach karnych. Dotychczas uprawnienie to miał Prokurator Generalny, Naczelny Prokurator Wojskowy, Rzecznik Praw Obywatelskich, a w sprawach dotyczących dzieci także Rzecznik Praw Dziecka. Ustawa uprawnia też wyżej wymienione osoby, w tym Ministra Sprawiedliwości, do wglądu do akt sądowych i prokuratorskich oraz akt innych organów ścigania po zakończeniu postępowania i zapadnięciu rozstrzygnięcia. Następnie nowelizacja będzie przedmiotem prac Senatu.

Posłowie przyjęli także zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zawiera rozwiązania mające na celu utrzymanie stabilnego i silnego systemu zarządzania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ustawa przewiduje zachowanie osobowości prawnej przez PFRON oraz jego organy, tj. zarząd i radę nadzorczą. Oznacza to odstąpienie od oczekujących na wejście w życie 1 stycznia 2015 r. zasadniczych zmian pozbawiających PFRON osobowości prawnej i przekształcających go w wyodrębniony rachunek bankowy. W nowelizacji zapisano też zwolnienie z podatku CIT dochodów Funduszu w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej. W dalszej kolejności ustawa będzie rozpatrywana w Senacie.

Sejm wyraził też ustawową zgodę na ratyfikację przez prezydenta Traktatu o handlu bronią sporządzonego w Nowym Jorku 2 kwietnia 2013 r. Traktat jest pierwszą umową międzynarodową, która ustanawia prawnie wiążące standardy międzynarodowe w handlu bronią konwencjonalną. Ma też przeciwdziałać nielegalnemu handlowi taką bronią. Celem traktatu jest m.in. umocnienie międzynarodowego i regionalnego pokoju, bezpieczeństwa i stabilności oraz promowanie współpracy i przejrzystości w zakresie międzynarodowego handlu bronią konwencjonalną. Ustawą ratyfikacyjną zajmie się teraz Izba druga.

Posłowie ustalili ostateczne brzmienie nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Zgodnie z nowymi przepisami wszystkie pojazdy służb mundurowych, specjalnych i ratowniczych, a nie tylko uprzywilejowane, będą zwolnione z opłaty elektronicznej za przejazd autostradami niezależnie od wykonywanych zdań. Ponadto, nowelizacja uzupełnia katalog pojazdów zwolnionych z opłaty elektronicznej o pojazdy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także pojazdy służb ratowniczych - Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz pojazdy służb ratownictwa górskiego. Odpowiedzialność administracyjną za większość naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej będzie ponosił właściciel pojazdu, a nie kierujący, jak to było dotychczas. Ponadto ustawa wprowadza zasadę, że nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara administracyjna za naruszenia wspomnianego obowiązku w trakcie jednego dnia. Ustawa obniża też wysokość kar za nieuiszczenie opłaty elektronicznej z 3 tys. zł i 1,5 tys. zł odpowiednio na 1,5 tys. zł (500 zł dla zespołów pojazdów obejmujących przyczepy kempingowe) i 750 zł (250 zł dla samochodów z przyczepami kempingowymi). Ustawa wprowadza też zasadę przedawniania się naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej po roku od popełnienia naruszenia. Następnie ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Sejm zdecydował ponadto o ostatecznym kształcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy przewidują m.in. opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC, z ang. Controlled Foreign Corporation), czyli zarejestrowanych za granicą tzw. spółek-córek. Chodzi m.in. o przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o niskich podatkach. Nowelizacja za CFC uznaje spółki, w których polski podatnik ma minimum 25 proc. udziałów. Dodatkowo, przychody w takiej spółce muszą mieć w co najmniej 50 proc. finansowy charakter, czyli pochodzić m.in. z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji). Kolejnym warunkiem jest to, aby sama spółka zlokalizowana była w kraju, w którym opodatkowanie jest niższe o minimum 25 proc. w porównaniu do stawki CIT w Polsce. Nowelizacja przewiduje również, że świadczenia otrzymywane przez klientów banku, tzw. cashback w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a nie jak dotychczas - według skali podatkowej. Ponadto, zgodnie z ustawą wprowadzone zostały nowe zwolnienia podatkowe, m.in. dla świadczeń otrzymywanych w wyniku uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania, jak również wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Teraz nowelizacja zostanie przekazana prezydentowi do podpisu.

Izba uchwaliła też - w ostatecznym brzmieniu - nowelizację Prawa zamówień publicznych. Nowe przepisy mają umożliwić efektywniejsze wydawanie publicznych pieniędzy na dobre jakościowo zamówienia, zmniejszyć szarą strefę oraz wyeliminować praktyki szkodzące konkurencji. Jedna z podstawowych zmian przewiduje, że cena nabycia przestanie być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów. Ustalenie ceny jako wyłącznego kryterium wyboru wykonawcy będzie wymagało uzasadnienia. Kryterium najniższej ceny będzie można stosować w przypadku zamawiania przedmiotów i usług powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakościowych. Ponadto ustawa m.in. odformalizowuje i upraszcza tryb zamówień dotyczący tzw. usług niepriorytetowych o wartościach poniżej progów unijnych. Nowelizacja zwiększa jawność w zamówieniach publicznych – ogranicza powoływanie się na tajemnicę przedsiębiorstwa do przypadku, w którym podmiot wykaże, że czyni to zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ponadto, zgodnie z nowelizacją zamawiający będzie mógł, w uzasadnionych okolicznościach, wymagać od wykonawcy lub podwykonawcy zatrudniania osób pracujących przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. Chodzi tu o roboty budowalne lub usługi. Ustawa umożliwia też waloryzację umów zawartych przed wejściem w życie nowelizacji na ponad 12 miesięcy. W przypadku takich kontraktów strony będą mogły podjąć negocjacje w sprawie zmiany wynagrodzenia. Będzie to możliwe w terminie 30 dni od zmiany stawki podatku VAT, wysokości płacy minimalnej oraz zasad podlegania ubezpieczeniom lub wysokości składek. W dalszej kolejności ustawa trafi do podpisu głowy państwa.

Ponadto Sejm ustalił treść nowelizacji ustawy – Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Celem nowelizacji jest usprawnienie funkcjonowania wprowadzonego 1 lipca 2010 r. tzw. protokołu elektronicznego. Jest to nowy sposób protokołowania rozpraw cywilnych, polegający na nagrywaniu obrazu i dźwięku z sali sądowej. Ustawa modyfikuje przepisy dotyczące udostępniania informacji o sprawach. Treść protokołów i pism będzie mogła być także udostępniana w postaci elektronicznej. Ponadto strony będą mogły otrzymać z akt sprawy zarówno zapis obrazu, jak i dźwięku. W przypadku konieczności odmówienia stronom wydania zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy z uwagi na ważny interes publiczny lub prywatny, będą one mieć prawo do otrzymania zapisu dźwiękowego. W sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego orzekania w sprawie, przewodniczący będzie mógł zarządzić sporządzenie transkrypcji odpowiedniej części protokołu sporządzonego uprzednio w formie nagrania przebiegu rozprawy. Dotychczas była to kompetencja prezesa sądu. W przypadku nagrywanych posiedzeń projekt dopuszcza możliwość wygłoszenia ustnego uzasadnienia. Strony, które złożą wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, otrzymają odpis wyroku wraz z transkrypcją uzasadnienia. Sąd będzie miał dwa tygodnie na transkrypcję wygłoszonego uzasadnienia wyroku. Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

Izba uchwaliła także nowelizację ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Nowe przepisy mają umożliwić obywatelom będącym w trudnej sytuacji powrót na rynek pracy, odzyskanie zdolności kredytowej i możliwości normalnego funkcjonowania. Zgodnie z nowelizacją, postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ma być prowadzone tak, by umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w tym postępowaniu, a jeśli to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak największym stopniu. Nowelizacja ogranicza możliwość oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd będzie mógł to zrobić m.in. w sytuacji, gdy dłużnik umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności albo zwiększył jej stopień. Ustawa przewiduje także, że postępowanie upadłościowe będzie mogło być przeprowadzone – mimo generalnego zakazu wynikającego z przepisów – w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione taki względami, jak np. względy humanitarne. Ponadto zgodnie z nowelizacją osobom, których nie stać na opłacenie kosztów postępowania upadłościowego pomoże w tym Skarb Państwa. Koszty te będą zwracane do budżetu niezwłocznie po wpływie do masy upadłościowej sum wystarczających na ich pokrycie. Ustawa zwiększa możliwości zachowania majątku przez dłużnika. Dłużnicy będą mieli możliwość zawarcia układu z wierzycielami, pod warunkiem, że uprawdopodobnią, że w ten sposób zostaną osiągnięte cele postępowania. W przypadku upadłości, w trakcie której sprzedawany jest lokal mieszkalny dłużnika, z uzyskanej kwoty otrzyma on środki równe kosztom najmu przez okres od 12 do 24 miesięcy. Następnie ustawa będzie przekazana prezydentowi do podpisu.

Ponadto Sejm ustalił ostateczną treść ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Ustawa wdraża postanowienia unijnej dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zmiany mają poprawić efektywność energetyczną budynków przez rozszerzenie i udoskonalenie systemu certyfikacji energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji. Efektem regulacji ma być upowszechnienie informacji o jakości energetycznej budynków i ich części, o potencjalnych kosztach użytkowania, a także wytycznych dotyczących poprawy efektywności energetycznej. Właściciele i użytkownicy budynków zyskają wiedzę ułatwiającą im przeprowadzenie modernizacji. Zgodnie z ustawą m.in. właściciele bądź zarządcy budynku lub jego części, którzy chcą je sprzedać albo wynająć, będą mieli obowiązek zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej. Takie świadectwo będzie wymagane także w przypadku budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m2 zajmowanych przez: prokuraturę, wymiar sprawiedliwości i administrację publiczną, w których obsługiwani są interesanci. W tych budynkach w widocznym miejscu będzie trzeba umieścić kopię świadectwa. Obowiązek jej umieszczenia ma też dotyczyć budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w których są świadczone usługi dla ludności, i dla których wykonano takie świadectwa. Obowiązek sporządzenia świadectw nie dotyczy m.in. zabytkowych kamienic, kościołów, a także budynków mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku. W myśl ustawy świadectwo będzie ważne 10 lat, ale jeśli w wyniku prowadzonych robót budowlano-instalacyjnych zmieni się charakterystyka energetyczna budynku lub jego części straci ono ważność przed upływem tego terminu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Posłowie przyjęli też w ostatecznym brzmieniu nowelizację ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja uszczelnia system gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami i w pełniejszy sposób wykonuje prawo unijne. Ustawa przewiduje m.in., że przedsiębiorcy wprowadzający na rynek baterie lub akumulatory będą obowiązkowo wpisywani do specjalnego rejestru. Ponadto będą oni zobowiązani do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów. Ustawa zawiera korzystne przepisy dla przedsiębiorców sprzedających niewielkie ilości baterii i akumulatorów (do 1 kg baterii lub akumulatorów przenośnych oraz do 100 kg baterii lub akumulatorów przemysłowych oraz samochodowych). Przedsiębiorcy ci będą mogli uzyskać u marszałka województwa m.in. zwolnienie z uiszczania opłaty produktowej, organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów. Ustawa upraszcza też sposób obliczania wysokości udziału finansowego przedsiębiorców w kosztach publicznych kampanii informacyjnych. Będzie to 0,03 zł od kilograma sprzedanych baterii lub akumulatorów. Ponadto zgodnie z ustawą baterie i akumulatory wprowadzane do obrotu nie będą mogły zawierać więcej niż 0,0005 proc. rtęci. Od 2017 r. producenci sprzętu zawierającego baterie lub akumulatory mają być zobowiązani do takiego jego projektowania, by zabudowane ogniwa były możliwe do usunięcia w serwisie. Następnie nowelizacja zostanie przesłana do podpisu prezydenta.

Sejm przyjął do wiadomości Informację premiera na temat działań rządu w ciągu najbliższych miesięcy. Ponadto decyzją Izby przyjęte zostały dwa sprawozdania Ministra Sportu i Turystyki: z realizacji przedsięwzięć EURO 2012 oraz z działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 - za 2012 i 2013 r. W głosowaniu posłowie przyjęli także rządowy dokument „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2013 r.”

Izba nie wyraziła zgody na uchylenie immunitetu posłance Beacie Kempie i posłowi Krzysztofowi Borkowskiemu.

Posłowie zdecydowali też o odrzuceniu obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto Sejm skierował do Komisji Ustawodawczej w celu rozpatrzenia poselski projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania okoliczności likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Celem działania komisji ma być zbadanie: procesu tworzenia projektów trzech ustaw dotyczących likwidacji WSI oraz powoływania SKW i SWW, ochrony informacji niejawnych przy tworzeniu i publikacji Raportu o działaniach WSI, skutków publikacji Raportu dla bezpieczeństwa państwa, a także wyników śledztw prowadzonych przez prokuratury wojskowe i cywilne w związku z zawiadomieniami m.in. osób wymienionych w Raporcie.

Izba uzupełniła zakres działania Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Zadania komisji zostały rozszerzone o rozpatrzenie senackiego projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 2665).

Sejm zdecydował, że w Komisjach: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Finansów Publicznych, a także Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa kontynuowane będą prace nad rządową propozycją nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu usprawnienie organizowania zadań, jakie gminy, powiaty i samorządy województw wykonują na rzecz obywateli. Zdaniem rządu samorządom potrzeba więcej elastyczności w organizacji pracy, tak aby mogły dostosowywać rozwiązania do lokalnych potrzeb i możliwości. Ponadto projekt usuwa bariery prawne utrudniające łączenie samorządów. Proponowana nowelizacja wprowadza m.in. stanowisko pełnomocnika ds. utworzenia gminy. Jego zadaniem będzie np. przygotowanie nowej jednostki do wykonywania zadań publicznych oraz zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej. Projekt reguluje też zasady obowiązywania uchwalonych dotychczas aktów prawa miejscowego, tj. do czasu uchylenia i ustanowienia nowych aktów ważne będą dotychczasowe. Rządowa propozycja zwiększa też liczbę radnych nowej jednostki samorządu terytorialnego powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin. W skład takiej rady gminy w pierwszej kadencji wejdą radni w liczbie: 21 w gminach do 20 tys. mieszkańców; 23 w gminach do 50 tys. mieszkańców; 25 w gminach do 100 tys. mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 48 radnych. Ponadto, projekt ma ułatwić współpracę między samorządami - gminy będą mogły skorzystać z możliwości wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej (centra usług). Dotyczyć to będzie szczególnie jednostek nieposiadających osobowości prawnej. O zapewnieniu takiej obsługi decydować będzie organ stanowiący jednostki. Projekt zawiera szczegółowe przepisy dotyczące całej procedury związanej z uchwaleniem czy zmianą statutu. Proponowana nowelizacja wprowadza też nowe regulacje, które umożliwiają tworzenie przez gminy i powiaty związków powiatowo–gminnych oraz pozwalają przystępować do obecnie funkcjonujących związków tych podmiotów.

Do Komisji Obrony Narodowej Sejm skierował prezydencki projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest usprawnienie kierowania obroną państwa w czasie wojny. Proponowane zmiany uzupełniają też reformę dowodzenia i kierowania armią w czasie pokoju wprowadzoną 1 stycznia 2014 r. Projekt m.in. doprecyzowuje konstytucyjny termin „czas wojny”. O ustanowieniu jego początku i końca ma postanawiać prezydent na wniosek Rady Ministrów. Kolejną proponowaną zmianą jest doprecyzowanie kompetencji Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Ma on podlegać bezpośrednio prezydentowi, a jego kompetencje mają dotyczyć wyłącznie kwestii związanych z obroną państwa. W projekcie postuluje się także ustawowe określenie zadań kandydata na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Kandydat powinien m.in. uczestniczyć w ćwiczeniach i grach strategicznych oraz brać udział w procesie planowania operacyjnego użycia Sił Zbrojnych i przygotowania Wojennego Systemu Dowodzenia. W projekcie zaproponowano także poszerzenie kompetencji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na czas wojny o wsparcie prezydenta w kierowaniu obroną państwa.

W Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach będą prowadzone dalsze prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy - Kodeks karny. Wnioskodawcy proponują, by niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub publiczne znieważanie flagi Unii Europejskiej zostało uznane za przestępstwo. Zgodnie z projektem, za ten czyn groziłaby grzywna, kara ograniczenia wolności lub do roku więzienia. Zdaniem autorów projekt ma pomóc w zapobieganiu przypadkom publicznego znieważania i niszczenia symbolu organizacji międzynarodowej, której Polska jest członkiem. Uznają takie czyny za gorszące i sprzeczne z polską racją stanu. Jak przypominają wnioskodawcy, obecnie analogiczna ochrona przysługuje polskim symbolom państwowym oraz znajdującym się w Polsce symbolom państw obcych wystawionych przez placówki dyplomatyczne tych krajów lub na zarządzenie polskich władz.

Posłowie pracowali także nad sprawozdaniem Ministra Spraw Wewnętrznych z realizacji w 2013 r. ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Zgodnie z dokumentem w ubiegłym roku cudzoziemcy uzyskali 252 zezwolenia na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 697 ha. Na nabycie lub objęcie akcji w spółkach handlowych z siedzibą w Polsce, będących właścicielami nieruchomości, cudzoziemcy otrzymali 11 zezwoleń obejmujących 12 ha. Najwięcej wniosków o wydanie zezwolenia dotyczyło nabywania nieruchomości rolnych lub leśnych. Liczba tych zezwoleń na rzecz obywateli UE, którzy mieszkają lub planują osiedlić się na stałe w Polsce i prowadzić gospodarstwa agroturystyczne lub niewielkie gospodarstwa rolne, w 2013 r. pozostała na podobnym poziomie co w roku poprzednim. W 2013 r., analogicznie do lat poprzednich, największe zainteresowanie nabyciem nieruchomości w Polsce dotyczyło podmiotów pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Autor sprawozdania podkreśla, że ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców skutecznie chroni interes gospodarczy i społeczny Polski oraz, że obrót nieruchomościami z udziałem cudzoziemców podlega stałej kontroli MSW i nie stwarza zagrożenia dla interesów narodowych. Sprawozdanie przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie sprawozdania. Izba podejmie decyzję w tej sprawie w bloku głosowań.

Ponadto Sejm zapoznał się z Informacją Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczącą realizacji zadań wynikających z ustawy z 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” w 2003 r. oraz z harmonogramem prac na rok 2014. Zgodnie z informacją na realizację programu w 2013 r. Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie na podstawie nowelizacji ustawy budżetowej na ubiegły rok otrzymały blisko 45,8 mln zł. Planowane do realizacji w 2013 r. działania w ramach Programu obejmowały: sztuczne zasilanie plaż, budowę, remont i utrzymanie trwałych umocnień brzegu, monitoring oraz badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu brzegów morskich. Na te zadania wydano 98 proc. zaplanowanych na 2013 r. środków budżetowych. W 2013 r. wyżej wymienione urzędy morskie realizowały inwestycje w ramach 11 projektów, w tym 4 zadania przygotowawcze i 7 zadań z zakresu robót budowlanych. 7 inwestycji zakończono. W harmonogramie prac planowanych na 2014 r. znalazły się m.in.: formowanie umocnień brzegowych – Kąty Rybackie, Krynica Morska, rejon Jastrzębiej Góry, Karwi, wykonanie sztucznych zasileń w rejonie Łeby, Darłówka, Kołobrzegu, budowa grupy ostróg palisadowych w Trzęsaczu. Informację przed Sejmem zaprezentowała podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć. Zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie informacji zostanie poddany pod głosowanie na następnym posiedzeniu.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM NA ŻYWO OBRADY TRANSMISJA SEJMU POSIEDZENIE POSIEDZENIA

 
• POLSKA
 
73. POSIEDZENIE SEJMU – DRUGI DZIEŃ OBRAD DRUGIEGO DNIA 73. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE M.IN. ROZPATRZYLI W PIERWSZYM CZYTANIU PRZEDSTAWIONY PRZEZ PREZYDENTA RP PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  ORAZ POSELSKĄ PROPOZYCJE ZMIAN W KODEKSIE KARNYM

73. POSIEDZENIE SEJMU – DRUGI DZIEŃ OBRAD


DRUGIEGO DNIA 73. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE M.IN. ROZPATRZYLI W PIERWSZYM CZYTANIU PRZEDSTAWIONY PRZEZ PREZYDENTA RP PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ POSELSKĄ PROPOZYCJE ZMIAN W KODEKSIE KARNYM

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw to pierwszy projekt procedowany drugiego dnia 73. posiedzenia Sejmu. Posłowie w pierwszym czytaniu rozpatrzyli propozycje zmian w ustawie, których celem jest usprawnienie kierowania obroną państwa w czasie wojny. Proponowane zmiany uzupełniają też reformę dowodzenia i kierowania armią w czasie pokoju wprowadzoną 1 stycznia 2014 r. Projekt m.in. doprecyzowuje konstytucyjny termin „czas wojny”. O ustanowieniu jego początku i końca ma postanawiać prezydent na wniosek Rady Ministrów. Kolejną proponowaną zmianą jest doprecyzowanie kompetencji Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Ma on podlegać bezpośrednio prezydentowi, a jego kompetencje mają dotyczyć wyłącznie kwestii związanych z obroną państwa. W projekcie postuluje się także ustawowe określenie zadań kandydata na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Kandydat powinien m.in. uczestniczyć w ćwiczeniach i grach strategicznych oraz brać udział w procesie planowania operacyjnego użycia Sił Zbrojnych i przygotowania Wojennego Systemu Dowodzenia. W projekcie zaproponowano także poszerzenie kompetencji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na czas wojny o wsparcie prezydenta w kierowaniu obroną państwa. Uzasadnienie projektu przedstawił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Posłowie zdecydują w tej sprawie w piątkowym bloku głosowań.

Izba przeprowadziła też drugie czytanie projektu, który powstał w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w wyniku wspólnego rozpatrzenia dwóch poselskich projektów: nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2616), a także nowelizacji ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (druk nr 2617). Opracowany przez komisję projekt zawiera rozwiązania mające na celu utrzymanie stabilnego i silnego systemu zarządzania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt przewiduje zachowanie osobowości prawnej PFRON oraz jego organów, tj. zarządu i rady nadzorczej. Przyjęcie nowelizacji oznaczałoby odstąpienie od oczekujących na wejście w życie 1 stycznia 2015 r. zasadniczych zmian pozbawiających PFRON osobowości prawnej i przekształcających go w wyodrębniony rachunek bankowy. Projekt zakłada też zwolnienie z podatku CIT dochodów Funduszu w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Pierwsze czytanie projektów odbyło się 25 lipca 2014 r. na posiedzeniu Sejmu. Prace nad projektem były kontynuowane w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która 27 sierpnia 2014 r. zdecydowała o ich wspólnym rozpatrzeniu i przyjęła sprawozdanie z poprawkami redakcyjnymi oraz zmieniającymi termin wejścia w życie proponowanej nowelizacji z 1 stycznia 2015 r. na 14 dni od ogłoszenia. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Sławomir Piechota. W związku z brakiem zgłoszonych poprawek, do trzeciego czytania posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Posłowie w drugim czytaniu rozpatrzyli także rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu o handlu bronią sporządzonego w Nowym Jorku 2 kwietnia 2013 r. W projekcie Sejm wyraża zgodę na ratyfikację tego dokumentu przez prezydenta. Traktat o handlu bronią jest pierwszą umową międzynarodową, która ustanawia prawnie wiążące standardy międzynarodowe w handlu bronią konwencjonalną. Ma też przeciwdziałać nielegalnemu handlowi taką bronią. Celem Traktatu jest m.in. umocnienie międzynarodowego i regionalnego pokoju, bezpieczeństwa i stabilności oraz promowanie współpracy i przejrzystości w zakresie międzynarodowego handlu bronią konwencjonalną. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 24 lipca 2014 r. w Komisjach: Gospodarki oraz Spraw Zagranicznych. Komisje przyjęły projekt bez poprawek. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Michał Szczerba. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w piątkowym bloku głosowań.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy - Kodeks karny to kolejny punkt drugiego dnia 73. posiedzenia Sejmu. Wnioskodawcy tych zmian proponują, by niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub publiczne znieważanie flagi Unii Europejskiej zostało uznane za przestępstwo. Zgodnie z projektem, za ten czyn groziłaby grzywna, kara ograniczenia wolności lub do roku więzienia. Zdaniem autorów projekt ma pomóc w zapobieganiu przypadkom publicznego znieważania i niszczenia symbolu organizacji międzynarodowej, której Polska jest członkiem. Uznają takie czyny za gorszące i sprzeczne z polską racją stanu. Jak przypominają wnioskodawcy, obecnie analogiczna ochrona przysługuje polskim symbolom państwowym oraz znajdującym się w Polsce symbolom państw obcych wystawionych przez placówki dyplomatyczne tych krajów lub na zarządzenie polskich władz. Projekt uzasadnił poseł Sławomir Kopyciński. W trakcie debaty zgłoszony został wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Izba zdecyduje w tej sprawie w bloku głosowań.

Posłowie zapoznali się także z rządowym dokumentem „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2013 r.” Zgodnie ze sprawozdaniem ostatnie lata przyniosły znaczącą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Od 2008 r. liczba zabitych w wypadkach drogowych spada średnio o 9 proc. rocznie. Podobnie liczba osób ciężko rannych – średnio o 6 proc. W dokumencie przypomniano, że wstępując do UE, Polska zobowiązała się do realizacji polityki unijnej w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Najnowszy dokument: „W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020” wskazuje wspólny cel tej polityki do roku 2020: zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Ponadto w ubiegłym roku ogłoszony został Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020, który poza celem europejskim, określa drugi: nie więcej niż 6900 ofiar ciężko rannych. Dokument przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz. W dyskusji zgłoszony został wniosek o odrzucenie dokumentu. Posłowie zdecydują w tej sprawie w bloku głosowań.

Następnie Sejm rozpatrzył stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Nowe przepisy zakładają m.in., że wszystkie pojazdy służb mundurowych, specjalnych i ratowniczych, a nie tylko uprzywilejowane, będą zwolnione z opłaty elektronicznej za przejazd autostradami niezależnie od wykonywanych zdań. Ponadto, nowelizacja uzupełnia katalog pojazdów zwolnionych z opłaty elektronicznej o pojazdy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także pojazdy służb ratowniczych - Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz pojazdy służb ratownictwa górskiego. Odpowiedzialność administracyjną za większość naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej będzie ponosił właściciel pojazdu, a nie kierujący, jak to było dotychczas. Ponadto ustawa wprowadza zasadę, że nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara administracyjna za naruszenia wspomnianego obowiązku w trakcie jednego dnia. Ustawa określa też wysokość kar za nieuiszczenie opłaty elektronicznej. Kara ma wynosić 500 zł w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy. W pozostałych przypadkach ma to być 1500 zł. Ustawa wprowadza też zasadę przedawniania się naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej po roku od popełnienia naruszenia. Sejm uchwalił ustawę 25 lipca 2014 r. 7 sierpnia 2014 r. Senat wprowadził do ustawy poprawki doprecyzowujące. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury przedstawił poseł Jerzy Szmit. O poprawkach Senatu posłowie zdecydują w bloku głosowań.
Posłowie w drugim czytaniu pracowali również nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków i powrót do poprzednich rozwiązań, w myśl których dzieci rozpoczynały obowiązkową naukę w szkole w wieku 7 lat. Proponowana nowelizacja znosi również obowiązek przedszkolny dla 5-latków ze względu na niedostateczną liczbę przedszkoli. W projekcie wnioskodawcy proponują ponadto odstąpienie od łatwej ścieżki likwidacji i przekazywania szkół osobom prywatnym i organizacjom. Autorzy projektu chcą także przywrócenia nadzoru kuratorów nad organami prowadzącymi szkoły. Projekt przewiduje też objęcie przedszkoli subwencją oświatową, co zdaniem wnioskodawców pozwoli odtworzyć bazę placówek ogólnodostępnych, bez względu na status materialny rodzin dzieci. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 15 lutego 2012 r., po czym trafił on do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które 14 czerwca 2012 r. wniosły o jego odrzucenie. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Danuta Pietraszewska. Do głosowania, nad wnioskiem Komisji o odrzucenie projektu ustawy, posłowie przystąpią w piątkowym bloku głosowań.

Posłowie rozpatrzyli też poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy przewidują m.in. opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC, z ang. Controlled Foreign Corporation), czyli zarejestrowanych za granicą tzw. spółek-córek. Chodzi m.in. o przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o niskich podatkach. Nowelizacja za CFC uznaje spółki, w których polski podatnik ma minimum 25 proc. udziałów. Dodatkowo, przychody w takiej spółce muszą mieć w co najmniej 50 proc. finansowy charakter, czyli pochodzić m.in. z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji). Kolejnym warunkiem jest to, aby sama spółka zlokalizowana była w kraju, w którym opodatkowanie jest niższe o minimum 25 proc. w porównaniu do stawki CIT w Polsce. Nowelizacja przewiduje również, że świadczenia otrzymywane przez klientów banku, tzw. cashback w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a nie jak dotychczas - według skali podatkowej. Ponadto, zgodnie z ustawą wprowadzone zostały nowe zwolnienia podatkowe, m.in. dla świadczeń otrzymywanych w wyniku uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania, jak również wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Sejm uchwalił ustawę 26 czerwca 2014 r., a 24 lipca 2014 r. Senat wprowadził do niej poprawki. Są to głównie zmiany techniczne i doprecyzowujące m.in. zasady określania podstawy opodatkowania w przypadku zagranicznej spółki kontrolowanej zarejestrowanej w kraju, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o wymianie informacji podatkowych. Izba druga zaproponowała wprowadzenie odrębnego upoważnienia do określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej, tak aby oddać specyfikę opodatkowania dochodów takiej spółki oraz uniknąć utraty mocy obowiązującej przez dotychczasowe przepisy wykonawcze. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych, dotyczące poprawek Senatu, przedstawił Zbigniew Konwiński. Poprawki Izba rozpatrzy w bloku głosowań.

Przedmiotem prac posłów było również stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy mają umożliwić efektywniejsze wydawanie publicznych pieniędzy na dobre jakościowo zamówienia, zmniejszyć szarą strefę oraz wyeliminować praktyki szkodzące konkurencji. Jedna z podstawowych zmian przewiduje, że cena nabycia przestanie być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów. Ustalenie ceny jako wyłącznego kryterium wyboru wykonawcy będzie wymagało uzasadnienia. Kryterium najniższej ceny będzie można stosować w przypadku zamawiania przedmiotów i usług powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakościowych. Ponadto ustawa m.in. odformalizowuje i upraszcza tryb zamówień dotyczący tzw. usług niepriorytetowych o wartościach poniżej progów unijnych. Nowelizacja zwiększa jawność w zamówieniach publicznych – ogranicza powoływanie się na tajemnicę przedsiębiorstwa do przypadku, w którym podmiot wykaże, że czyni to zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ponadto, zgodnie z nowelizacją zamawiający będzie mógł, w uzasadnionych okolicznościach, wymagać od wykonawcy lub podwykonawcy zatrudniania osób pracujących przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę . Chodzi tu o roboty budowalne lub usługi. Ustawa umożliwia też waloryzację zawartych przed wejściem w życie nowelizacji umów. W przypadku kontraktów zawartych na ponad rok strony będą mogły podjąć negocjacje w sprawie zmiany wynagrodzenia. Będzie to możliwe w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wysokości płacy minimalnej oraz zasad podlegania ubezpieczeniom lub wysokości składek. Sejm uchwalił ustawę 25 lipca 2014 r., a 7 sierpnia 2014 r. Senat wprowadził do niej poprawki. Izba druga zaproponowała m.in., aby waloryzacja kontraktów dłuższych niż 12-miesięczne była możliwa w terminie 30 dni od zmiany stawki VAT, wysokości płacy minimalnej i zasad ubezpieczeniowych. W brzmieniu ustawy przyjętym przez Sejm jest mowa o 30 dniach od wejścia w życie niniejszej nowelizacji. Sprawozdanie Komisji Gospodarki przedstawiła posłanka Maria Małgorzata Janyska. Do głosowania nad uchwałą Senatu posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Izba zajęła się także poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy – Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Celem nowelizacji jest usprawnienie funkcjonowania wprowadzonego 1 lipca 2010 r. tzw. protokołu elektronicznego. Jest to nowy sposób protokołowania rozpraw cywilnych, polegający na nagrywaniu obrazu i dźwięku z sali sądowej. Ustawa modyfikuje przepisy dotyczące udostępniania informacji o sprawach. Treść protokołów i pism będzie mogła być także udostępniana w postaci elektronicznej. Ponadto strony będą mogły otrzymać z akt sprawy zarówno zapis obrazu, jak i dźwięku. W przypadku konieczności odmówienia stronom wydania zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy z uwagi na ważny interes publiczny lub prywatny, będą one mieć prawo do otrzymania zapisu dźwiękowego. W sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego orzekania w sprawie, przewodniczący będzie mógł zarządzić sporządzenie transkrypcji odpowiedniej części protokołu sporządzonego uprzednio w formie nagrania przebiegu rozprawy. Dotychczas była to kompetencja prezesa sądu. W przypadku nagrywanych posiedzeń projekt dopuszcza możliwość wygłoszenia ustnego uzasadnienia. Strony, które złożą wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, otrzymają odpis wyroku wraz z transkrypcją uzasadnienia. Sąd będzie miał dwa tygodnie na transkrypcję wygłoszonego uzasadnienia wyroku. W sprawach zawiłych termin ten będzie mógł zostać wydłużony przez prezesa sądu na czas nie dłuższy niż 30 dni. Sejm uchwalił ustawę 25 lipca 2014 r., a 7 sierpnia 2014 r. Senat wprowadził do niej poprawki. Zmiany zaproponowane przez Izbę drugą dotyczą m.in. terminu na sporządzenie transkrypcji wygłoszonego uzasadnienia. Zdaniem Senatu jest to czynność techniczna, na którą nie ma wpływu zawiłość sprawy, a zatem dwutygodniowy termin nie powinien być przedłużany. Senat zaproponował też, by przepisy przyznające stronom prawo do otrzymania zapisu obrazu i dźwięku weszły w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Ma to umożliwić przygotowanie nowego rozporządzenia regulującego tę kwestię. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Zmian w Kodyfikacjach przedstawił poseł Witold Pahl. Sejm rozpatrzy poprawki w bloku głosowań.

Przedmiotem prac Sejmu było również stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Nowe przepisy mają umożliwić obywatelom będącym w trudnej sytuacji powrót na rynek pracy, odzyskanie zdolności kredytowej i możliwości normalnego funkcjonowania. Nowelizacja ogranicza możliwość oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd będzie mógł to zrobić m.in. w sytuacji, gdy dłużnik umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności albo zwiększył jej stopień. Ustawa przewiduje także, że postępowanie upadłościowe będzie mogło być przeprowadzone – mimo generalnego zakazu wynikającego z przepisów – w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione zasadami współżycia społecznego, w szczególności względami humanitarnymi. Ponadto zgodnie z nowelizacją osobom, których nie stać na opłacenie kosztów postępowania upadłościowego pomoże w tym Skarb Państwa. Koszty te będą zwracane do budżetu niezwłocznie po wpływie do masy upadłościowej sum wystarczających na ich pokrycie. Ustawa zwiększa możliwości zachowania majątku przez dłużnika. Dłużnicy będą mieli możliwość zawarcia układu z wierzycielami, pod warunkiem, że uprawdopodobnią, że w ten sposób zostaną osiągnięte cele postępowania. W przypadku upadłości, w trakcie której sprzedawany jest lokal mieszkalny dłużnika, z uzyskanej kwoty otrzyma on środki równe kosztom najmu przez okres od 12 do 24 miesięcy. Sejm uchwalił ustawę 26 czerwca 2014 r., a 24 lipca 2014 r. Senat wprowadził do niej poprawki. Izba druga postuluje m.in. inne określenie celów postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ma być ono prowadzone tak, by umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w tym postępowaniu, a jeśli to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak największym stopniu. Senat zaproponował także, by postępowanie upadłościowe mogło być prowadzone mimo zakazu wynikającego z przepisów w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedstawiła posłanka Ligia Krajewska. Poprawki będą przedmiotem głosowań.

Izba rozpatrzyła także stanowisko Senatu w sprawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Ustawa wdraża postanowienia unijnej dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji w budynkach. Zmiany mają poprawić efektywność energetyczną budynków przez rozszerzenie i udoskonalenie systemu certyfikacji energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji. Efektem regulacji ma być upowszechnienie informacji o jakości energetycznej budynków i ich części, o potencjalnych kosztach użytkowania, a także wytycznych dotyczących poprawy efektywności energetycznej. Właściciele i użytkownicy budynków zyskają wiedzę ułatwiającą im przeprowadzenie modernizacji. Ustawa wprowadza m.in. obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla istniejących budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2 (od 9 lipca 2015 r. – 250 m2), zajmowanych przez: prokuraturę, wymiar sprawiedliwości i administrację publiczną, w których obsługiwani są interesanci. Ustawa nakłada też obowiązek umieszczenia kopii świadectwa charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu w budynkach o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2., w których są świadczone usługi dla ludności, i dla których wykonano takie świadectwa. Chodzi m.in. o dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze i centra handlowe. Obowiązek wykonania świadectw nie dotyczy domów budowanych na własny użytek, zabytkowych kamienic, kościołów, a także budynków mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku. Sejm uchwalił ustawę 25 lipca 2014 r. Na posiedzeniu 7 sierpnia br. Senat wprowadził do ustawy poprawki. Senatorowie zaproponowali m.in. rozszerzenie listy osób mogących przygotować świadectwa charakterystyki energetycznej budynków oraz ograniczyli możliwość sporządzania ich na własny rachunek. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury przedstawiła posłanka Bożenna Bukiewicz. O poprawkach posłowie zdecydują w głosowaniach.

Ostatnim punktem drugiego dnia 73. posiedzenia Sejmu było rozpatrzenie poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja uszczelnia system gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami i w pełniejszy sposób wykonuje prawo unijne. Ustawa przewiduje m.in., że przedsiębiorcy wprowadzający na rynek baterie lub akumulatory będą obowiązkowo wpisywani do specjalnego rejestru. Ponadto będą oni zobowiązani do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów. Ustawa zawiera korzystne przepisy dla przedsiębiorców sprzedających niewielkie ilości baterii i akumulatorów (do 1 kg baterii lub akumulatorów przenośnych oraz do 100 kg baterii lub akumulatorów przemysłowych oraz samochodowych). Przedsiębiorcy ci będą mogli uzyskać u marszałka województwa m.in. zwolnienie z uiszczania opłaty produktowej, organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów. Ustawa upraszcza też sposób obliczania wysokości udziału finansowego przedsiębiorców w kosztach publicznych kampanii informacyjnych. Będzie to 0,05 zł od kilograma sprzedanych baterii lub akumulatorów. Ponadto zgodnie z ustawą baterie i akumulatory wprowadzane do obrotu nie będą mogły zawierać więcej niż 0,0005 proc. rtęci. Od 2017 r. producenci sprzętu zawierającego baterie lub akumulatory mają być zobowiązani do takiego jego projektowania, by zabudowane ogniwa były możliwe do usunięcia w serwisie. Sejm uchwalił ustawę 11 lipca 2014 r., natomiast 7 sierpnia 2014 r. Senat wprowadził do niej poprawki. Izba druga zaproponowała m.in. utrzymanie obowiązku uzyskania przez podmioty prowadzące zakłady przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych tzw. pozwolenia zintegrowanego. Nowelizacja zwalnia z tego obowiązku zakłady o zdolnościach przetwarzania mniejszych niż 10 ton na dobę. Ponadto Senat zaproponował m.in. obniżenie do 0,03 zł stawki opłaty na publiczne kampanie informacyjne. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przedstawił poseł Tadeusz Arkit. Poprawki będą przedmiotem piątkowych głosowań.

Ponadto, na wniosek KP TR, posłowie wysłuchali informacji bieżącej w sprawie podjętych oraz planowanych działań rządu w związku z trudną sytuacją polskich producentów i eksporterów owoców i warzyw po wprowadzeniu embarga przez Federację Rosyjską. Informację przedstawił minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. Izba miała też możliwość zadawania przedstawicielom Rady Ministrów pytań w sprawach bieżących. Dotyczyły one m.in.: działań związanych z opieką psychologiczną na oddziałach ginekologiczno-położniczych, usuwania skutków powodzi z początku sierpnia 2014 r. w woj. małopolskim oraz sytuacji Kopalni Węgla Kamiennego "Sośnica - Makoszowy".

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM OBRADY TRANSMISJA POSIEDZENIE SEJMU NA ŻYWO TELEWIZJA

 
• POLSKA
 
PIERWSZY DZIEŃ 73. POSIEDZENIA SEJMU SEJM WYSŁUCHAŁ INFORMACJI PREMIERA DONALDA TUSKA NA TEMAT DZIAŁAŃ RZĄDU W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH MIESIĘCY. IZBA PRACOWAŁA TEŻ NAD ZMIANAMI W USTAWIE O ORGANIZMACH GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH ORAZ IMPLEMENTACJĄ TZW. DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ. POSŁOWIE PRZEPROWADZILI TEŻ PIERWSZE CZYTANIE PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM

PIERWSZY DZIEŃ 73. POSIEDZENIA SEJMU


SEJM WYSŁUCHAŁ INFORMACJI PREMIERA DONALDA TUSKA NA TEMAT DZIAŁAŃ RZĄDU W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH MIESIĘCY. IZBA PRACOWAŁA TEŻ NAD ZMIANAMI W USTAWIE O ORGANIZMACH GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH ORAZ IMPLEMENTACJĄ TZW. DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ. POSŁOWIE PRZEPROWADZILI TEŻ PIERWSZE CZYTANIE PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM

Dzisiejsze obrady Sejmu rozpoczęło ślubowanie poselskie posła Roberta Jagły, który objął mandat po pośle Jakubie Szulcu.

Sejm wysłuchał Informacji premiera na temat działań rządu w ciągu najbliższych miesięcy. O planach poszczególnych resortów mówili także kierujący nimi ministrowie. W dyskusji zgłoszony został wniosek o odrzucenie informacji o którym Izba zdecyduje w bloku głosowań.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzył rządowy projekt nowelizacji ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska w kontekście prac z wykorzystaniem organizmów i mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO i GMM). Projekt wprowadza do polskiego prawa dyrektywę PE i Rady 2009/41/WE regulującą zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych. Projekt doprecyzowuje też obowiązujące w Polsce przepisy, które budziły wątpliwości interpretacyjne. W projekcie pojawiają się nowe pojęcia. Chodzi m.in. o mikroorganizmy, mikroorganizmy genetycznie modyfikowane (GMM) i zamknięte użycie GMM oraz zakład inżynierii genetycznej. Zgodnie z nowymi przepisami utworzony zostanie rejestr tych zakładów. Projekt doprecyzowuje też obecnie obowiązujące definicje. Jedną z nich jest zamknięte użycie GMO, które ma oznaczać poddanie organizmu modyfikacji genetycznej, hodowlę, magazynowanie, transport na terenie zakładu inżynierii genetycznej, niszczenie, wykorzystywanie zawsze z zastosowaniem zabezpieczeń mających na celu skuteczne ograniczenie kontaktu z ludźmi i środowiskiem oraz zapewnienie wysokiego poziomu ochrony. Analogiczna definicja została wprowadzona w odniesieniu do GMM. Analogicznie do GMO projekt wprowadza Rejestr Zamkniętego Użycia GMM. Jednocześnie uszczegóławia i rozszerza zakres informacji, które w tym rejestrze będą zamieszczane i bezpłatnie udostępniane (część informacji może być zastrzeżona). Rejestr będzie prowadził minister środowiska. Podobnie jak w przypadku GMO zamknięte użycie GMM będzie wymagało zgody ministra środowiska. Projekt rozszerza też skład Komisji ds. GMO – organu opiniodawczo-doradczego ministra środowiska. Zmieniona zostanie też jego nazwa – będzie to Komisja ds. GMM i GMO. Do dotychczasowych 19 członków, m.in. przedstawicieli 8 resortów i instytucji państwowych, jak również przedsiębiorstw związanych z biotechnologią (1 osoba) i organizacji ekologicznych (2 osoby), mają dołączyć minister spraw wewnętrznych i szef ABW. Pierwsze czytanie odbyło się 10 czerwca 2014 r. na posiedzeniu Sejmu. Następnie projekt trafił do dalszych prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Sprawozdawcą komisji była posłanka Dorota Niedziela. W dyskusji zgłoszone zostały poprawki. Projekt został ponownie skierowany do komisji.

Posłowie pracowali w drugim czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt wdraża dyrektywę PE i Rady 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Dyrektywa daje m.in. możliwość zrefundowania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w innych państwach UE przez publiczny system ubezpieczenia, któremu pacjent podlega. Zgodnie z projektem pacjent będzie mógł otrzymać taki zwrot według stawek stosowanych w Polsce. Zwrot ten nie może przekroczyć wydatków wynikających z wystawionego rachunku. Pacjent, który skorzystał z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie UE, aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów będzie musiał się zwrócić z wnioskiem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Podstawą do zwrotu będzie rachunek wystawiony przez zagraniczny podmiot wykonujący działalność leczniczą. Powyższe uprawnienie będzie dotyczyć jedynie świadczeń gwarantowanych przez ustawę o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Warunkiem uzyskania zwrotu będzie posiadanie przez pacjenta skierowania, recepty lub zlecenia (na wyroby medyczne) wydanego przez osoby uprawnione do ich wystawiania. Wysokość zwrotu za nabycie w innym państwie członkowskim leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia lub wyrobu medycznego – na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną w innym państwie członkowskim albo na podstawie recepty uprawniającej do otrzymania ww. medykamentów, będzie odpowiadać kwocie refundacji wynikającej z ustawy refundacyjnej. W przypadku wyrobów medycznych wydawanych na podstawie zlecenia zwrot będzie odpowiadać limitowi finansowania ze środków publicznych dla danego wyrobu. Na etapie komisyjnym m.in. rozszerzono katalog osób uprawnionych do złożenia wniosku o zwrot kosztów świadczenia opieki zdrowotnej w imieniu świadczeniobiorcy m.in. o krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia w linii prostej i osoby pozostające we wspólnym pożyciu. Ponadto, zgodnie z projektem w przypadku gdy dokumenty, które trzeba dołączyć do wniosku o zwrot kosztów są sporządzone w języku obcym, do wniosku należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Komisja zaproponowała, aby to tłumaczenie nie musiało być sporządzane przez tłumacza przysięgłego. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji Zdrowia 7 maja 2014 r. 24 lipca 2014 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami. Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Elżbieta Radziszewska. Projekt został skierowany do bloku głosowań.

Ponadto w drugim czytaniu Sejm rozpatrzył poselski projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Projekt przyznaje Ministrowi Sprawiedliwości prawo wnoszenia tzw. kasacji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego. Obecnie uprawnienie to ma Prokurator Generalny, Naczelny Prokurator Wojskowy, Rzecznik Praw Obywatelskich, a w sprawach dotyczących dzieci także Rzecznik Praw Dziecka. W pierwotnej wersji projekt zakładał również rozszerzenie zakresu kasacji na wszystkie te sytuacje, w których możliwa jest apelacja, ale na etapie komisyjnym odstąpiono od tej propozycji. Pierwsze czytanie odbyło się 5 grudnia 2012 r. Następnie projekt skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, która 24 lipca 2014 r. przyjęła projekt z poprawkami. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Jarosław Pięta. W dyskusji zgłoszono poprawki. Sejm skierował projekt ponownie do Komisji Nadzwyczajnej.

W pierwszym czytaniu Izba pracowała też nad rządowym projektem ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Projekt w kompleksowy sposób reguluje zasady ochrony pokrzywdzonych i świadków, których zdrowie i życie są zagrożone. Proponowane rozwiązania mają ich uchronić przed zastraszeniem i odwetem, zapewnić im możliwość prawidłowego uczestnictwa w postępowaniu. Projektowane przepisy mają też uchronić pokrzywdzonych przed tzw. wtórną wiktymizacją, czyli ich ponownym skrzywdzeniem. Wprowadzenie takich rozwiązań wynika ponadto z konieczności wdrożenia odpowiednich dyrektyw unijnych. Projekt określa zasady, warunki i zakres stosowania środków ochrony i pomocy kierowanej do pokrzywdzonego i świadka oraz osób im najbliższych w sytuacji toczącego się lub zakończonego postępowania karnego lub karnoskarbowego. Decyzję o zapewnieniu pomocy i ochrony ma podejmować komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby, której ma być ona udzielona. Przed jej wydaniem będzie on zobowiązany m.in. do oceny stopnia realnego zagrożenia i doboru adekwatnych środków. Decyzja ma być podejmowana na wniosek osoby zainteresowanej. Za jej zgodą o pomoc lub ochronę będzie mógł wystąpić także sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE do projektu wprowadzono także tzw. europejski nakaz ochrony. Ma on gwarantować osobom chronionym w chwili przeniesienia się do innego państwa członkowskiego wystąpienie z wnioskiem o wydanie takiego nakazu, a w konsekwencji objęcie ich w nowym miejscu zamieszkania środkami ochrony, identycznymi z tymi, którymi były objęte w poprzednim państwie. Projekt uzasadnił minister sprawiedliwości Marek Biernacki. Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisjach: Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Spraw Wewnętrznych.

Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw było kolejnym punktem porządku obrad 73. posiedzenia Sejmu. Projekt zawiera rozwiązania ułatwiające, przyspieszające i zwiększające bezpieczeństwo spraw wieczystoksięgowych. W projekcie znalazły się także m.in. zmiany usprawniające postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Proponowane rozwiązania przewidują dalszą informatyzację postępowania wieczystoksięgowego. Notariusze, komornicy i naczelnicy urzędów skarbowych będą obowiązkowo wszczynali postępowanie wieczystoksięgowe w formie elektronicznej. Zdaniem rządu oznacza to, że drogą elektroniczną będą składane zarówno wnioski o założenie ksiąg wieczystych, jak i o wpis do nich. Osoby te będą posiadały konta w systemie obsługującym postępowanie wieczystoksięgowe. Składane przez nie pisma będą potwierdzane bezpiecznym podpisem, weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Rząd przewiduje wprowadzenie interaktywnych formularzy wspierających formułowanie i składanie wniosków. Zasadą będzie niedołączanie do wniosków dokumentów w postaci elektronicznej. Wyjątkiem ma być sytuacja, w której dokumenty stanowiące podstawę wpisu są wyłącznie w postaci elektronicznej. Projekt przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn. Izba skierowała projekt do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Posłowie w pierwszym czytaniu pracowali nad rządową propozycją nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu usprawnienie organizowania zadań, jakie gminy, powiaty i samorządy województw wykonują na rzecz obywateli. Zdaniem rządu samorządom potrzeba więcej elastyczności w organizacji pracy, tak aby mogły dostosowywać rozwiązania do lokalnych potrzeb i możliwości. Ponadto projekt usuwa bariery prawne utrudniające łączenie samorządów. Proponowana nowelizacja wprowadza m.in. stanowisko pełnomocnika ds. utworzenia gminy. Jego zadaniem będzie np. przygotowanie nowej jednostki do wykonywania zadań publicznych oraz zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej. Projekt reguluje też zasady obowiązywania uchwalonych dotychczas aktów prawa miejscowego, tj. do czasu uchylenia i ustanowienia nowych aktów ważne będą dotychczasowe. Rządowa propozycja zwiększa też liczbę radnych nowej jednostki samorządu terytorialnego powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin. W skład takiej rady gminy w pierwszej kadencji wejdą radni w liczbie: 21 w gminach do 20 tys. mieszkańców; 23 w gminach do 50 tys. mieszkańców; 25 w gminach do 100 tys. mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 48 radnych. Ponadto, projekt ma ułatwić współpracę między samorządami - gminy będą mogły skorzystać z możliwości wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej (centra usług). Dotyczyć to będzie szczególnie jednostek nieposiadających osobowości prawnej. O zapewnieniu takiej obsługi decydować będzie organ stanowiący jednostki. Projekt zawiera szczegółowe przepisy dotyczące całej procedury związanej z uchwaleniem czy zmianą statutu. Proponowana nowelizacja wprowadza też nowe regulacje, które umożliwiają tworzenie przez gminy i powiaty związków powiatowo–gminnych oraz pozwalają przystępować do obecnie funkcjonujących związków tych podmiotów. Projekt wprowadza też zmiany w kilkunastu innych ustawach, m.in. o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Kodeksie wyborczym, o systemie informacji oświatowej oraz o pomocy społecznej. Projekt przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski. W dyskusji zgłoszono wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu oraz o skierowanie do Komisji: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Finansów Publicznych oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Do głosowania nad wnioskami Izba przystąpi w bloku.

Sejm zapoznał się również z dwoma sprawozdaniami Ministra Sportu i Turystyki z realizacji przedsięwzięć EURO 2012 oraz z działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, za 2012 i 2013 r. Dokumenty zawierają szczegółowe informacje o zadaniach zrealizowanych w ramach polskich przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. W sprawozdaniach wskazano główne czynniki sukcesu EURO 2012 w Polsce. Należą do nich m.in.: zespół profesjonalistów skoncentrowany na wizji, misji i celach strategicznych UEFA EURO 2012 na poziomie kraju, województw i miast gospodarzy, zbudowanie sprawnej struktury przygotowań i wypracowanie efektywnych zasad współpracy i komunikacji, wsparcie na poziomie władz państwowych i samorządowych, poszukiwanie optymalizacji kosztów oraz transparentność wobec społeczeństwa. W ramach przygotowań do turnieju finałowego wydatkowano około 94 mld zł na realizację 83 kluczowych inwestycji. Powstały nowoczesne wielofunkcyjne stadiony, lotniska, dworce kolejowe, linie kolejowe, autostrady i drogi ekspresowe. W sprawozdaniach podkreślono, że wymiernym efektem zrealizowanych inwestycji już dziś stała się znaczna poprawa komfortu życia Polaków. Oba dokumenty rozpatrywała Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, która rekomenduje ich przyjęcie. Sprawozdanie w imieniu komisji przedstawił poseł Roman Kosecki. W dyskusji zgłoszono wnioski o odrzucenie sprawozdań. Izba rozpatrzy je w bloku głosowań.

Izba rozpatrzyła wniosek oskarżycieli prywatnych Leszka Borkowskiego i Zbigniewa Borkowskiego, reprezentowanych przez radcę prawnego Krzysztofa Jóźwiaka, o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Borkowskiego. 20 sierpnia 2013 r. Marszałek Sejmu skierowała wniosek do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Komisja rozpatrzyła wniosek 9 oraz 22 lipca 2014 r. i proponuje jego odrzucenie. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Mieczysław Łuczak. Sejm podejmie decyzję w tej sprawie w bloku głosowań.

Posłowie zajęli się również wnioskiem CAM Media Spółka Akcyjna, reprezentowanej przez adwokata Tomasza Zielińskiego o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posłanki Beaty Kempy. Marszałek Sejmu skierowała wniosek do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Komisja rozpatrzyła wniosek 23 lipca 2014 r. i proponuje jego odrzucenie. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Kazimierz Ziobro. Izba zdecyduje o wniosku w głosowaniach.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM NA ŻYWO OBRADY SEJMU POSIEDZENIE TRANSMISJA TELEWIZJA TV

 
• POLSKA
 

TRWA 73. POSIEDZENIE SEJMU


PODCZAS 73. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE M.IN. WYSŁUCHAJĄ INFORMACJI PREMIERA NA TEMAT DZIAŁAŃ RZĄDU W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH MIESIĘCY. O PLANACH POSZCZEGÓLNYCH RESORTÓW MAJĄ TAKŻE MÓWIĆ KIERUJĄCY NIMI MINISTROWIE. W PORZĄDKU OBRAD BĘDZIE TEŻ NP. ROZPATRZENIE PROPOZYCJI ZMIAN W PRZEPISACH O GMO, JAK RÓWNIEŻ WAŻNEGO DLA PACJENTÓW PROJEKTU WYKONUJĄCEGO TZW. DYREKTYWĘ TRANSGRANICZNĄ. POSŁOWIE BĘDĄ TEŻ PRACOWAĆ NAD PROPOZYCJĄ NADANIA MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI UPRAWNIENIA DO WNOSZENIA KASACJI DO SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWACH KARNYCH. PONADTO, PRZED SEJMEM ŚLUBOWANIE ZŁOŻY NOWO POWOŁANY GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. IZBA ZAPOZNA SIĘ RÓWNIEŻ ZE SPRAWOZDANIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH DOTYCZĄCYM NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W 2013 ROKU


Obrady Sejmu rozpoczęły się od ślubowania poselskiego posła Roberta Jagły, który objął mandat po pośle Jakubie Szulcu.W głosowaniach otwierających posiedzenie Izba rozstrzygnęła, że przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2656)...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM POSIEDZENIE OBRADY NA ŻYWO TRANSMISJA TELEWIZJA POLITYCZNA TV UCWAŁA UCHWAŁY

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 72. POSIEDZENIE SEJMU


W OSTATNIM, CZWARTYM DNIU 72. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE UCHWALILI M.IN. PRZEPISY, KTÓRE MAJĄ ZACHĘCIĆ PRZEDSIĘBIORCÓW DO INWESTOWANIA W WYDOBYCIE WĘGLOWODORÓW, W TYM GAZU ŁUPKOWEGO. W BLOKU GŁOSOWAŃ PRZYJĘTO TAKŻE ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ZGODNIE Z KTÓRYMI CENA NIE BĘDZIE MUSIAŁA BYĆ DECYDUJĄCYM KRYTERIUM WYBORU WYKONAWCY. SEJM UDZIELIŁ RZĄDOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W UBIEGŁYM ROKU


Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. zeszłoroczne dochody budżetu państwa wyniosły 279 mld 151 mln 205 tys. zł, a wydatki - 321 mld 345 mln 286 tys. zł, co dało deficyt budżetowy w wysokości 42 mld 194 mln 081 tys. zł. Średnioroczna inflacja wyniosła 0,9 proc. Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2013 r. wyniosła 13,4 proc. W 2013 r. PKB zwiększył się o 1,6 proc. Sejm przyjął sprawozdanie i udzielił rządowi absolutorium.Ponadto Sejm powołał dr...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD OBRADY SEJMU TELEWIZJA POLITYKA POLITYCZNA

 
• POLSKA
 

72. POSIEDZENIE SEJMU – TRZECI DZIEŃ OBRAD


TRZECIEGO DNIA 72. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE ROZPATRZYLI W PIERWSZYM CZYTANIU M.IN. POSELSKIE PROPOZYCJE ZMIAN DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Posłowie zapoznali się z Informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2013 roku wraz ze stanowiskiem komisji. Dokument zawiera m.in. informacje o wybranych problemach w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz dane statystyczne dotyczące działalności TK w ubiegłym roku. Zgodnie z dokumentem w 2013 r. roku do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło łącznie 480 wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD OBRADY SEJMU TELEWIZJA

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ 72. POSIEDZENIA SEJMU


POSŁOWIE PRACOWALI DZIŚ M.IN. NAD ZMIANAMI W USTAWACH – KODEKS KARNY, KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO, USTAWA O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. SEJM ZAPOZNAŁ SIĘ TAKŻE ZE SPRAWOZDANIAMI Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO I NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 R


W łącznej debacie posłowie rozpatrzyli trzy dokumenty dotyczące finansów publicznych.Pierwszy z nich to sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w sprawie udzielenia rządowi absolutorium...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 59. POSIEDZENIA SENATU


23 LIPCA 2014 R. WIECZOREM ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 59. POSIEDZENIA SENATU. RANO IZBA MINUTĄ CISZY UCZCIŁA PAMIĘĆ OFIAR TRAGICZNEJ KATASTROFY MALEZYJSKIEGO SAMOLOTU, KTÓRA MIAŁA MIEJSCE 17 LIPCA NAD WSCHODNIĄ UKRAINĄ


Senatorowie rozpoczęli prace od ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Był to poselski projekt  Nowelizacja uniemożliwia  egzekucję sądową przedmiotów, które dla dłużnika lub członków jego rodziny są niezbędne ze względu na niepełnosprawność. Analogiczne ograniczenie obowiązuje w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i dotyczy m.in...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ OBRAD 72. POSIEDZENIA SEJMU


BEZPOŚREDNIO PRZED ROZPOCZĘCIEM OBRAD POSŁOWIE UCZCILI CHWILĄ CISZY OSOBY, KTÓRE ZGINĘŁY W OBWODZIE DONIECKIM NA UKRAINIE WSKUTEK ZESTRZELENIA 17 LIPCA 2014 R. SAMOLOTU PASAŻERSKIEGO MALEZYJSKICH LINII LOTNICZYCH. NASTĘPNIE POSŁOWIE UCHWALILI TRZY RZĄDOWE USTAWY WCHODZĄCE W SKŁAD TZW. PAKIETU KOLEJKOWEGO


Pierwsza z tych regulacji to nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Celem zmian jest zapewnienie pacjentom onkologicznym kompleksowego i bardziej skutecznego leczenia oraz lepsze wykorzystanie środków na nie przeznaczonych...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

72. POSIEDZENIE SEJMU – POSŁOWIE ROZPOCZĘLI OBRADY


CZTERODNIOWE OBRADY SEJM ROZPOCZĄŁ OD UCZCZENIA CHWILĄ CISZY OSÓB, KTÓRE ZGINĘŁY W OBWODZIE DONIECKIM NA UKRAINIE WSKUTEK ZESTRZELENIA 17 LIPCA 2014 R. SAMOLOTU PASAŻERSKIEGO MALEZYJSKICH LINII LOTNICZYCH


W dalszej części posiedzenia Izba rozstrzygnęła punkty sporne. W porządku obrad jest też głosowanie nad ustawami wchodzącymi w skład tzw. pakietu kolejkowego. Posłowie rozpatrzą sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w 2013 r. wraz z przedstawioną przez NIK analizą jego wykonania. Izba zajmie się także dwoma poselskimi projektami, których celem jest zachowanie osobowości prawnej PFRON...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIE SEJMU 72 TELEWIZJA

Imieniny dziś obchodzi:   Julian Stefan Seweryn Wilhelm Dionizy Iza
 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI - JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA - 29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN - EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH
 

ShortNews

 

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH 70. ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

W dniach 29 lipca - 1 sierpnia 2014 r. (wtorek - piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w uroczystościach związanych z obchodami 70. rocznicy Powstania Warszawskiego.

WIZYTA PREZYDENTA RP W BERLINIE

29 lipca 2014 r. (wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski złoży wizytę w Berlinie, gdzie w Centrum Dokumentacji Topografia Terroru, wspólnie z Prezydentem Republiki Federalnej Niemiec Joachimem Gauckiem, otworzy wystawę poświęconą Powstaniu Warszawskiemu.

SPOTKANIE PREZYDENTÓW PAŃSTW BAŁTYCKICH, GRUPY WYSZEHRADZKIEJ, BUŁGARII I RUMUNII – AKREDYTACJE

22 lipca 2014 r. (wtorek) w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski spotka się z prezydentami państw bałtyckich, Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii i Rumunii. Spotkanie dotyczy wrześniowego szczytu NATO w Newport.

dodaj ShortNews'a
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI - EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL - WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY 
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL 
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL
DEBATA PJN PSL - WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL 
DEBATA PJN PSL
WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA - PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA
PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH - JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI - POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ 
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ
 
 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE - POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE
POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE - POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE
POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW 
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW
HAPPENING PIKIETA POD PZPN - HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI 
HAPPENING PIKIETA POD PZPN
HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
 

ShortNews

 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NOMINACJI GENERALSKICH

21 lipca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczy akty mianowania na stopnie generalskie funkcjonariuszom Policji.

SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z AMBASADORAMI RP

21 lipca br. (poniedziałek) o godz. 11.30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski spotka się z Ambasadorami RP uczestniczącymi w dorocznej naradzie organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA REPUBLIKI SŁOWACKIEJ

15 lipca 2014 roku (wtorek) wizytę oficjalną w Polsce złoży Prezydent Republiki Słowackiej Andriej Kiska.

WIZYTA PREZYDENTA RP W REPUBLICE FRANCUSKIEJ

6 czerwca 2014 r. (piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski złoży wizytę w Republice Francuskiej z okazji 70. rocznicy lądowania wojsk alianckich w Normandii.

PREZYDENT RP WRĘCZY NAGRODĘ SOLIDARNOŚCI

3 czerwca 2014 r. (wtorek) o godz. 18.00 podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczy Nagrodę Solidarności ukraińskiemu liderowi walki o prawa Tatarów Krymskich Mustafie Dżemilewowi.

PREZYDENT RP NA GALI „SPORTOWY SUKCES 25-LECIA”

2 czerwca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 20.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w uroczystej Gali podsumowującej plebiscyt na „Sportowy Sukces 25-lecia” (Stadion Narodowy w Warszawie).

WIZYTA PREZYDENTA RP W POZNANIU

2 czerwca 2014 roku (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odwiedzi Poznań.

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY - KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY 
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY
KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA 
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
KATARZYNA IZYDORCZYK - KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD 
KATARZYNA IZYDORCZYK
KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD
MARIUSZ GRZEGORCZYK - MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH 
MARIUSZ GRZEGORCZYK
MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH
JANUSZ KORWIN-MIKKE - JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012 
JANUSZ KORWIN-MIKKE
JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY - XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY
XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
POSEŁ LESZEK MILLER - POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA 
POSEŁ LESZEK MILLER
POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
 
 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI - POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI - EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012 
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012
MŁODZI INNOWACYJNI - POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH 
MŁODZI INNOWACYJNI
POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI - POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO 
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO
POSEŁ ADAM HOFMAN - POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ADAM HOFMAN
POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO
POSEŁ MACIEJ BANASZAK - POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA 
POSEŁ MACIEJ BANASZAK
POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I NAGRAŃ NA TELEFONIE LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I NAGRAŃ NA TELEFONIE LECHA KACZYŃSKIEGO
POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA - POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA NA TEMAT EURO 2012 I O SPADKU POPARCIA 
POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA
POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA NA TEMAT EURO 2012 I O SPADKU POPARCIA
POSEŁ PIOTR SZELIGA - POSEŁ PIOTR SZELIGA O EURO 2012 
POSEŁ PIOTR SZELIGA
POSEŁ PIOTR SZELIGA O EURO 2012
POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI - POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI NA TEMAT POLSKI W EURO 2012 ORAZ TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI
POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI NA TEMAT POLSKI W EURO 2012 ORAZ TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
  
 
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
youtube
facebook
TV over IP
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
KOMISJA SEJMOWA POSIEDZENIE KOMIISJI SEJMOWYCH TRANSMISJA TRANSMISJE POSIEDZEŃ SEJM