KOMISJA SEJMOWA POSIEDZENIE KOMIISJI SEJMOWYCH TRANSMISJA TRANSMISJE POSIEDZEŃ SEJM
 
PIS - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SLD - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.RPP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PO - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PSL - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PTV - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco. kontaktfacebookYouTubetwitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
72 Posiedzenie Sejmu RP 09:00 - 23:4572 Posiedzenie Sejmu RP
24 lipca 2014 roku
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 4,1398KURS WALUTY EUR: 4,1398KURS WALUTY EUR: 4,1398KURS WALUTY EUR: 4,1398KURS WALUTY EUR: 4,1398KURS WALUTY EUR: 4,1398 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 3,0702KURS WALUTY USD: 3,0702KURS WALUTY USD: 3,0702KURS WALUTY USD: 3,0702KURS WALUTY USD: 3,0702KURS WALUTY USD: 3,0702 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 5,2247KURS WALUTY GBP: 5,2247KURS WALUTY GBP: 5,2247KURS WALUTY GBP: 5,2247KURS WALUTY GBP: 5,2247KURS WALUTY GBP: 5,2247 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 3,4074KURS WALUTY CHF: 3,4074KURS WALUTY CHF: 3,4074KURS WALUTY CHF: 3,4074KURS WALUTY CHF: 3,4074KURS WALUTY CHF: 3,4074 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 2,8623KURS WALUTY CAD: 2,8623KURS WALUTY CAD: 2,8623KURS WALUTY CAD: 2,8623KURS WALUTY CAD: 2,8623KURS WALUTY CAD: 2,8623 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 3,0232KURS WALUTY JPY: 3,0232KURS WALUTY JPY: 3,0232KURS WALUTY JPY: 3,0232KURS WALUTY JPY: 3,0232KURS WALUTY JPY: 3,0232 
zaloguj sięzarejestruj się
2014-07-24 • 14:26:01 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
sejm|senat|konferencje|komisje
  
 
 
kanały rss
 
http://polityczna.tv/transmisja/komisja/
 
KOMISJA NA ŻYWO

Transmisja aktywna jest podczas posiedzeń Komisji. Źródło Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ 72. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE PRACOWALI DZIŚ M.IN. NAD ZMIANAMI W USTAWACH – KODEKS KARNY, KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO,  USTAWA O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ  PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. SEJM ZAPOZNAŁ SIĘ TAKŻE ZE SPRAWOZDANIAMI Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO I NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 R

ZAKOŃCZYŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ 72. POSIEDZENIA SEJMU


POSŁOWIE PRACOWALI DZIŚ M.IN. NAD ZMIANAMI W USTAWACH – KODEKS KARNY, KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO, USTAWA O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. SEJM ZAPOZNAŁ SIĘ TAKŻE ZE SPRAWOZDANIAMI Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO I NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 R

W łącznej debacie posłowie rozpatrzyli trzy dokumenty dotyczące finansów publicznych.

Pierwszy z nich to sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w sprawie udzielenia rządowi absolutorium. Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. przyjętym przez rząd zeszłoroczne dochody budżetu państwa wyniosły 279 mld 151 mln 205 tys. zł, a wydatki - 321 mld 345 mln 286 tys. zł, co dało deficyt budżetowy w wysokości 42 mld 194 mln 081 tys. zł. Średnioroczna inflacja wyniosła 0,9 proc. Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2013 r. wyniosła 13,4 proc. W 2013 r. PKB zwiększył się o 1,6 proc. Rząd wskazuje, że dokonana we wrześniu 2013 r. nowelizacja ustawy budżetowej była konieczna ze względu na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, który był skutkiem wyhamowania wzrostu PKB w krajach Unii Europejskiej. Sprawozdanie z wykonania budżetu wpłynęło do Sejmu 30 maja 2014 r. 17 czerwca br. wpłynęła analiza i opinia NIK dotycząca absolutorium. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała udzielenie rządowi absolutorium za zeszły rok. W analizie przedstawionej Sejmowi NIK oceniła pozytywnie wykonanie budżetu państwa na rok 2013. Wykonanie budżetu państwa w poszczególnych jego częściach zostało ocenione pozytywnie lub pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości. NIK wskazała, że sprawozdanie rządu z wykonania budżetu w 2013 r. przekazuje rzetelny obraz wykonania budżetu państwa. Marszałek Sejmu skierowała sprawozdanie oraz analizę NIK do rozpatrzenia przez Komisję Finansów Publicznych i pozostałe komisje sejmowe w zakresie ich właściwości. Komisja Finansów Publicznych rozpatrywała sprawozdanie z wykonania budżetu, analizę NIK i wnioski właściwych komisji sejmowych 24, 25 i 26 czerwca oraz 8, 9 i 10 lipca br. Na ostatnim posiedzeniu Komisja Finansów Publicznych wniosła o przyjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Radzie Ministrów. Na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie Komisji przedstawiła posłanka Krystyna Skrowrońska. Podczas obrad posłowie zgłosili poprawki do komisyjnego projektu uchwały, w związku z czym projekt został ponownie skierowany do Komisji Finansów Publicznych w celu ich rozpatrzenia.

Ponadto Sejm w łącznej dyskusji pracował nad Informacją o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2013 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z dokumentem w 2013 r. udzielono 6 gwarancji Skarbu Państwa (SP), na łączną kwotę 10.959.774.560 zł, w tym: 5 gwarancji spłaty kredytów zagranicznych oraz jedną gwarancję wykonania zobowiązań do kwoty 1.950.000.000 zł. Jednocześnie zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2013 r. wynosiły 104.847.135.942 zł. Dodatkowo w roku sprawozdawczym osoby prawne udzieliły łącznie 215 poręczeń i gwarancji na łączną kwotę 2.792.980.950 zł, natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał 31 umów z 22 bankami, w ramach których przyznano limity na łączną kwotę 14.175.500.000 zł. Dokument wpłynął do Sejmu 30 maja 2014 r. 3 czerwca br. informacja została skierowana do Komisji Finansów Publicznych. 25 czerwca 2014 r. komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie informacji. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Paweł Arndt. Izba przyjęła Sprawozdanie do wiadomości.


W łącznej dyskusji posłowie zajęli się także sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2013 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych. Dokument ten przedstawia realizację przez NBP ustawowych zadań w zakresie: polityki pieniężnej, stabilności systemu finansowego, działalności emisyjnej, zarządzania rezerwami dewizowymi, działalności dewizowej, działań na rzecz systemu płatniczego, obsługi Skarbu Państwa, działalności badawczej, statystycznej oraz edukacyjnej i informacyjnej, a także współpracy międzynarodowej. W 2013 r. m.in. obniżono stopy procentowe do najniższego w historii poziomu 2,5% a wartość pieniądza gotówkowego w obiegu wzrosła o 11%. Ponadto NBP w celu obniżenia kosztów emisji monet podjął decyzję o zmianie stopu używanego do produkcji monet o najniższych nominałach. Dokument wpłynął do Sejmu 21 maja 2014 r a następnie został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem na posiedzeniu 24 czerwca 2014 r. Sprawozdanie na posiedzeniu przedstawił prezes NBP Marek Belka. Sejm zapoznał się ze sprawozdaniem.

Sejm rozpatrzył również sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 r. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje na temat tego, czym zajmowała się Izba w 2013 r. Zgodnie z dokumentem w ubiegłym roku Izba przeprowadziła prawie pół tysiąca kontroli planowych i doraźnych w większości obszarów aktywności państwa. Skontrolowała ponad 2,5 tys. podmiotów, sformułowała 78 postulatów przyszłych zmian w ustawodawstwie oraz złożyła 130 zawiadomień do organów powołanych do ścigania przestępstw i wykroczeń, w tym 46 do prokuratury. W sprawozdaniu przedstawiono także informacje o wynikach ponad 100 najważniejszych kontroli, omawiając sytuację w poszczególnych obszarach funkcjonowania państwa. Szczególną uwagę zwrócono na problemy związane z: bezpieczeństwem energetycznym państwa, w tym wydobyciem gazu łupkowego i energetyką jądrową; szansami i zagrożeniami niedostatecznego wykorzystania funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej UE; nierównym dostępem do świadczeń medycznych; niekorzystnymi skutkami zmian demograficznych i koniecznością prowadzenia wieloaspektowej polityki rodzinnej; łamaniem praw i wolności obywateli, m.in. podczas sięgania przez służby specjalne do danych telekomunikacyjnych. Dokument wpłynął do Sejmu 16 czerwca 2014 r. a następnie został skierowany do Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie na posiedzeniu 10 lipca 2014 r. Sprawozdanie na posiedzenie Sejmu przedstawił prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Opinię Komisji przedstawiła posłanka Teresa Piotrowska. Po wysłuchaniu mówców Sejm sprawozdanie przyjął.

Izba zapoznała się także z rządowym dokumentem: „Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2013 r.”. W Informacji zaprezentowano m.in. lokalizację i stopień zagospodarowania każdej ze stref, efekty ich funkcjonowania z uwzględnieniem liczby udzielonych zezwoleń, utworzonych miejsc pracy, wartości i struktury branżowej zrealizowanych inwestycji oraz krajów pochodzenia kapitału. W 2013 r. łączny obszar stref wzrósł o 374,4 ha, tj. do poziomu 16 203,7 ha. Na koniec 2013 r. przedsiębiorcy posiadali l 709 ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref. Jednym z istotnych czynników, który mógł mieć wpływ na wzrost zainteresowania przedsiębiorców działalnością w strefach, było wydłużenie okresu ich funkcjonowania do 2026 r. W 2013 r. skumulowana wartość inwestycji przekroczyła 93,1 mld zł. Na koniec 2013 r. inwestorzy zatrudniali łącznie 266,7 tys. pracowników. Zainwestowany w strefach kapitał w ponad 74 proc. pochodził z sześciu krajów: Polski, Niemiec, USA, Holandii, Włoch i Japonii. Największy udział w skumulowanej wartości inwestycji miały firmy z branży motoryzacyjnej (26,4 proc). Kolejne miejsca zajęli producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, głównie opon (10,7 proc.) oraz przedsiębiorcy produkujący wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (9,2 proc.). Dokument wpłynął do Sejmu 30 maja 2014 r., a 3 czerwca 2014 r. został skierowany do rozpatrzenia w Komisji Gospodarki. 24 czerwca 2014 r. Komisja wniosła o przyjęcie dokumentu. Na posiedzeniu Sejmu Informację przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik. Podczas debaty zgłoszony został wniosek o odrzucenie Informacji. Posłowie zdecydują w tej sprawie w piątkowym bloku głosowań.

Kolejny punktem 72. posiedzenia Sejmu było drugie czytanie posłowie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest usprawnienie obowiązujących rozwiązań. Zawiera on ponad 100 zmian, które mają poprawić funkcjonowanie systemu wprowadzonego w 2012 r. Zdaniem wnioskodawców projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowisk realizujących tę ustawę: samorządów, organizacji pozarządowych, rodzin zastępczych oraz asystentów rodziny. Projekt zajmuje się m.in. finansowaniem pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i opiekuńczo-rehabilitacyjnych, kierowanych tam wyrokami sądów. Projekt stwarza starostom podstawę prawną do finansowania takich pobytów. Ustawa zajmuje się także m.in. zagadnieniem rozdzielania małoletnich matek, przebywających w zakładach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych, od ich nowonarodzonych dzieci. Zmianie ma ulec liczba rodzin objętych opieką asystentów rodziny oraz koordynatorów pieczy zastępczej. W projekcie znalazły się też rozwiązania ułatwiające współpracę pomiędzy samorządem gminnym a powiatowym. Projekt nakłada także zadania kontrolne na samorząd wojewódzki nad systemem sprawowania pieczy zastępczej. Projekt wpłynął do Sejmu 6 czerwca 2014 r. z inicjatywy grupy posłów KP PO i KP PSL. 10 lipca 2014 r. posłowie wnieśli autopoprawkę do projektu. Tego samego dnia w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się pierwsze czytanie projektu. Po przeprowadzeniu pierwszego czytania Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, do której skierowała ww. projekt. 22 lipca br. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej. Komisja wprowadziła poprawki do projektu dotyczące m.in. spraw związanych z: z nierozdzielaniem rodziny, z pomocą gmin dotyczącą wsparcia pobytu dziennego oraz ze zmniejszeniem liczby dzieci objętych działaniami koordynatora oraz asystenta rodziny. Sprawozdanie Komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Magdalena Kochan. Podczas drugiego czytania do projektu zgłoszone zostały poprawki, w związku z tym został on ponownie skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu przedstawienia sprawozdania.

Sejm w pierwszym czytaniu rozpatrzył również projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk 2586), który zaostrza odpowiedzialność karną kierowców będących pod wpływem alkoholu, jak i środków odurzających. Proponowane rozwiązania mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz uwzględniać zadośćuczynienie ofiarom wypadków. Kierowcy, którzy prowadzili w stanie nietrzeźwości, będą obowiązkowo pozbawiani przez sąd prawa jazdy. Gdy zostaną złapani po raz pierwszy, stracą prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat. Recydywiści zostaną dożywotnio pozbawieni uprawnień do kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Ponadto w stosunku do takich kierowców sąd będzie orzekał obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys. zł (osoby złapane po raz pierwszy) lub co najmniej 10 tys. zł (osoby złapane ponownie). Kierowca, powodujący w stanie nietrzeźwości wypadek, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu dożywotnio straci prawo jazdy. Odstąpienie od tej sankcji będzie możliwe wyłącznie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach. Ponadto tacy sprawcy będą musieli zapłacić nawiązkę w wysokości co najmniej 10 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego lub jego najbliższych. Zgodnie z projektem, prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy, wcześniej zabranego, będzie przestępstwem zagrożonym grzywną, karą ograniczenia wolności lub do 2 lat więzienia. Ponadto projekt wprowadza nowe rozwiązanie, zgodnie z którym kierowcy skazani za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości będą musieli zamontować w samochodzie blokadę alkoholową, która uniemożliwi włączenie silnika, gdy poziom alkoholu w powietrzu wydychanym przez kierowcę wyniesie 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Rząd proponuje też m.in., by za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w stosunku do obowiązującego limitu prawo jazdy było zatrzymywane na 3 miesiące. Taka sama sankcja groziła za przewóz w pojazdach większej liczby osób niż dozwolona. Rząd przyjął projekt 10 czerwca 2014 r. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 8 lipca 2014 r., a 9 lipca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem wnioskodawców reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Królikowski. W dyskusji nad projektem zgłoszono wniosek, aby zamiast do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, skierować ten projekt do Komisji Infrastruktury. Sprawę tą posłowie rozstrzygną w bloku głosowań.

Izba przeprowadziła też pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 października 2013 r. TK uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą dwa przepisy Kodeksu postępowania karnego. Senat proponuje, by oskarżony mógł wnieść zażalenie na postanowienie sądu cofające wyznaczenie obrońcy z urzędu, a także na zarządzenie prezesa sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu. W zakwestionowanych przez TK przepisach od powyższych rozstrzygnięć nie przysługiwały odwołania. Projekt dostosowuje do wyroku TK także Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz nowelizację kpk z 27 września 2013 r., która ma wejść w życie 1 lipca 2015 r. Projekt wpłynął do Sejmu 13 czerwca 2014 r., a 1 lipca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Na posiedzeniu wnioskodawców reprezentował senator Andrzej Matusiewicz. Projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Ostatnim punktem drugiego dnia 72. posiedzenia Sejmu było pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Projekt zmienia zasady ustalania terminu na wniesienie skargi kasacyjnej do NSA oraz reguły wyznaczania pełnomocników z urzędu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Podobne rozwiązania są już stosowane w postępowaniu cywilnym. Senat proponuje, by strona reprezentowana przez pełnomocnika z urzędu miała na wniesienie skargi kasacyjnej 30 dni od dnia zawiadomienia tego pełnomocnika o tym, że został on wyznaczony do reprezentowania klienta w danej sprawie. Strona, której odmówiono ustanowienia pełnomocnika z urzędu, będzie mogła wnieść skargę kasacyjną w terminie 30 dni od poinformowania jej o tym fakcie. Jeżeli na postanowienie odmawiające jej tzw. prawa pomocy wniesie zażalenie, termin na wniesienie kasacji będzie biegł dopiero od doręczenia jej  postanowienia o odrzuceniu zażalenia. Strona, której pełnomocnik z urzędu sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, będzie mogła ją mimo to wnieść w terminie 30 dni od otrzymania tej ekspertyzy. Ponadto druga Izba proponuje, by sąd, zwracając się do odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wyznaczenie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego doręczał temu organowi postanowienie o przyznaniu stronie tzw. prawa pomocy. Od doręczenia takiego postanowienia organy samorządu zawodowego będą miały 14 dni na wyznaczenie pełnomocnika i powiadomienie go o tym fakcie. Projekt wpłynął do Sejmu 9 czerwca 2014 r. a następnie 1 lipca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym. W pracach nad projektem wnioskodawców reprezentował senator Andrzej Matusiewicz. Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Zdjęcia: Rafał Zambrzycki.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 59. POSIEDZENIA SENATU 23 LIPCA 2014 R. WIECZOREM ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 59. POSIEDZENIA SENATU. RANO IZBA MINUTĄ CISZY UCZCIŁA PAMIĘĆ OFIAR TRAGICZNEJ KATASTROFY MALEZYJSKIEGO SAMOLOTU, KTÓRA MIAŁA MIEJSCE 17 LIPCA NAD WSCHODNIĄ UKRAINĄ

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 59. POSIEDZENIA SENATU


23 LIPCA 2014 R. WIECZOREM ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 59. POSIEDZENIA SENATU. RANO IZBA MINUTĄ CISZY UCZCIŁA PAMIĘĆ OFIAR TRAGICZNEJ KATASTROFY MALEZYJSKIEGO SAMOLOTU, KTÓRA MIAŁA MIEJSCE 17 LIPCA NAD WSCHODNIĄ UKRAINĄ

Senatorowie rozpoczęli prace od ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Był to poselski projekt  Nowelizacja uniemożliwia  egzekucję sądową przedmiotów, które dla dłużnika lub członków jego rodziny są niezbędne ze względu na niepełnosprawność. Analogiczne ograniczenie obowiązuje w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i dotyczy m.in. przymusowego ściągania podatków, opłat, grzywien i kar pieniężnych. Nowelizacja wynika z potrzeby ujednolicenia przepisów regulujących oba postępowania – cywilne i administracyjne.

Następnie Senat pracował nad ustawą o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przygotowanej przez rząd. Nowelizacja ma na celu modyfikację funkcjonowania „zasady jednego okienka” (miejsca składania przez przedsiębiorcę całości dokumentacji stanowiącej podstawę do rozpoczęcia działalności). Przewiduje ona m.in. objęcie „zasadą jednego okienka” szerszego niż dotychczas kręgu podmiotów podlegających wpisowi do KRS, zagwarantowanie możliwości faktycznego prowadzenia działalności niezwłocznie pod dokonaniu wpisu do KRS, uproszczenie działania sądów rejestrowych, uproszczenie i zautomatyzowanie procedur nadawania NIP i numeru identyfikacyjnego REGON. Nowelizacja ma umożliwić przedsiębiorcom uruchomienie firmy w 7 dni, a nie ok. 25 dni, jak to było dotychczas – tak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości. Podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy będą wymieniane między urzędami szybko i bez jego udziału. Nowe przepisy wejdą w życie 1 grudnia 2014 r.

Porządek obrad został uzupełniony o trzy rządowe ustawy wchodzące w skład tzw. pakietu kolejkowego. Jest wśród nich ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest zapewnienie pacjentom onkologicznym kompleksowego i skuteczniejszego leczenia oraz lepsze wykorzystanie środków. Ma ona skrócić kolejki osób oczekujących na świadczenia specjalistyczne, zmienić sposób zarządzania procesem zawierania umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawić funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia. Ustawa przewiduje systemowe zmiany dotyczące zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii, obejmujące m.in. stworzenie odrębnej listy pacjentów onkologicznych, wprowadzenie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Dzięki karcie wszystkie informacje o przebiegu leczenia będą dostępne w jednym miejscu, a wgląd do nich będą mieli wszyscy lekarze zaangażowani w proces diagnostyki i leczenia. W myśl nowelizacji nastąpi przesunięcie ciężaru opieki zdrowotnej z lekarzy specjalistów i hospitalizacji na lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Ponadto ustawa ma poprawić dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej przez zmiany zasad prowadzenia list oczekujących i zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Listy będą prowadzone w postaci elektronicznej i monitorowane przez NFZ. Ustawa wydłuża okres, na jaki są zawierane umowy z NFZ, co najmniej do pięciu lat w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i dziesięciu lat w przypadku leczenia szpitalnego.

Druga to ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z projektowanymi zmianami, pielęgniarki i położne będą uprawnione do samodzielnego udzielania – w określonym zakresie – świadczeń diagnostycznych i leczniczych. Rozszerzenie uprawnień obejmie tylko pielęgniarki i położne z wyższym wykształceniem, posiadające niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie ordynacji leków.

Trzecia to ustawa o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia. Ma ona na celu wzmocnienie roli konsultantów jako doradców ministra zdrowia i wojewodów oraz zapewnić przejrzystość zadań przez nich wykonywanych. Nowelizacja zakłada, że konsultantem w ochronie zdrowia będzie specjalista z określonej dziedziny medycyny, farmacji lub innej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, dający rękojmię należytego wykonywania zadań konsultanta. Wszyscy konsultanci oraz kandydaci na konsultantów będą składali oświadczenia ujawniając informacje, dotyczące ewentualnych konfliktów interesów między pracą konsultanta a inną działalnością, którą prowadzą. W oświadczeniu znajdą się m.in. informacje dotyczące członkostwa w organach spółek handlowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji. Specjaliści poinformują, czy są przedstawicielami albo pełnomocnikami przedsiębiorstw produkujących lub wprowadzających do obrotu m.in. leki i substancje przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych. Konsultant będzie również zobowiązany do podania informacji o uzyskaniu korzyści powyżej 380 zł, w tym o wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwiązanych z pełnioną funkcją, których koszt nie został pokryty przez instytucje go zatrudniające.

Senat pracował nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, której projekt opracował rząd. Nowelizacja znosi opłatę za drugi i kolejne kierunki studiów, co realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 czerwca 2014 r. Ma ona wzmocnić szanse studentów i absolwentów na rynku pracy. Dzięki niej studia będą ściślej powiązane ze środowiskiem pracy, a studenci lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy. Po zmianach uczelnie będą mogły poszerzać współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również praktycznym i dydaktycznym. Ustawa nakłada na uczelnie obowiązek organizowania co najmniej trzymiesięcznych praktyk zawodowych na kierunkach praktycznych. Celem nowelizacji jest także otwarcie drogi na studia dla osób dojrzałych – uczelnie będą mogły zaliczyć na poczet studiów ich wiedzę i umiejętności zdobyte w pracy zawodowej, na kursach czy szkoleniach. Umożliwi to podjęcie studiów w skróconym trybie osobom aktywnym zawodowo, które nigdy nie studiowały lub też chcą zmienić czy uzupełnić swoje kwalifikacje. Ustawa zawiera również przepisy sprzyjające komercjalizacji wyników badań naukowych.

Izba debatowała nad ustawą o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, powstałą na bazie projektu poselskiego i rządowego. Jej celem jest utworzenie nowej, odrębnej jednostki organizacyjnej policji pod nazwą: Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), kierowanej przez komendanta CBŚP, której głównym zadaniem będzie rozpoznawanie, zapobieganie oraz zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Jednostka ta zastąpi obecne Centralne Biuro Śledcze (CBŚ), stanowiące komórkę organizacyjną Komendy Głównej Policji. Komendant CBŚP będzie podlegać komendantowi głównemu policji i na jego wniosek będzie powoływany i odwoływany przez ministra spraw wewnętrznych. Projekt ustawy ma także na celu zwiększenie efektywności prowadzenia przez policję poszukiwań osób zaginionych.

Senatorowie omówili ustawę o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015”, wywodzącą się z projektu poselskiego. Ma ona na celu wydłużenie realizacji programu o dwa lata oraz obniżenie wartości kosztorysowej objętych nim zadań inwestycyjnych.

Izba pracowała nad ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, opracowaną przez rząd. Nowelizacja ma na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony tzw. rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych. Zostanie to osiągnięte przez opodatkowanie dochodów z kontrolowanych spółek zagranicznych - uwzględnienie w dodatkowym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznych kontrolowanych spółek i opodatkowanie ich 19-proc. podatkiem. Zgodnie z nowelą dochody z kontrolowanych spółek zagranicznych byłyby opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa miałaby w podmiocie zagranicznym ponad 25 proc. udziałów. Zasadę tę stosowano by pod warunkiem, że podatek za granicą byłby niższy o co najmniej 25 proc. niż w Polsce, a spółka nie prowadziłaby tam rzeczywistej działalności. Nowela zmienia także zasady opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez klientów banku (tzw. cashback). Mają one być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a nie jak obecnie według skali podatkowej.

Senatorowie debatowali nad ustawą o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Był to projekt rządowy. Ustawa tworzy ramy prawne dla realizacji umowy partnerstwa. Ma  umożliwić wdrożenie programów dotyczących polityki spójności w budżecie Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Zmiany są związane z koniecznością dostosowania przepisów krajowych do zmienionych regulacji unijnych. W ustawie znalazły się m.in. zasady wyboru projektów i procedura odwoławcza związana z realizacją programów operacyjnych oraz nowe instrumenty realizacji polityki spójności w zakresie rozwoju terytorialnego. Ustawa wprowadza tzw. politykę e-Cohesion, czyli nowe podejście do informatyzacji procesów dotyczących realizacji projektów i związanych z tym wymogów zapewnienia przez państwo członkowskie elektronicznej wymiany informacji z korzystającymi z funduszy polityki spójności. W ustawie są także zawarte kwestie finansowe związane z rozliczeniami z Komisją Europejską oraz przepisy dotyczące kontroli. Zostały także określone zasady monitorowania postępu i sprawozdawczości z realizacji programów operacyjnych oraz projektów.

W porządku obrad znalazło się pięć ustaw ratyfikacyjnych przygotowanych przez rząd. Jest wśród nich ustawa o ratyfikacji podpisanego w Abu Zabi 11 grudnia 2013 r. Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi  31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi 31 stycznia 1993 r. Protokół dostosowuje obecnie obowiązującą umowę do aktualnych standardów wynikających z Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Zaktualizowano w nim wykaz podatków, których dotyczy Umowa.

Następna to ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnień końcowych dotyczących interpretacji oraz stosowania Umowy, podpisanych w Londynie 25 listopada 2013 r. Jest to pierwsza tego rodzaju umowa między Polską a Bermudami. Jej zawarcie pozwoli na wykreślenie Bermudów z listy krajów oraz terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową określonych w rozporządzeniu ministra finansów.

Kolejna to ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu i Wspólnej Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, podpisanych w Londynie 28 listopada 2013 r. Jest to pierwsza tego rodzaju umowa między Polską a Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi. Jej zawarcie pozwoli na wykreślenie Brytyjskich Wysp Dziewiczych z listy krajów oraz terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową określonych w rozporządzeniu ministra finansów.

W porządku obrad była też ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie 29 listopada 2013 r. Jest to pierwsza tego rodzaju umowa między Polską a Kajmanami. Jej zawarcie pozwoli na wykreślenie Kajmanów z listy krajów oraz terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową określonych w rozporządzeniu ministra finansów.

Następnie omawiana była ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Dubrowniku  9 lipca 2010 r. Umowa międzyrządowa zastąpi porozumienie między polskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a chorwackim MSW o współpracy w zapobieganiu i ujawnianiu przestępstw, podpisane w 1994 r. Reguluje ona kwestie współpracy    szczególnie w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Poszerza katalog form współpracy m.in. o możliwość organizowania wspólnych patroli oraz wspólnych grup roboczych.

Senat wznowi obrady w czwartek o godz. 9.00 od wysłuchania informacji prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa TK w 2013 r.

Izba będzie obradować nad ustawą o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015. Był to projekt poselski. Nowelizacja przewiduje, że do 31 grudnia 2015 r. będzie odroczona spłata zobowiązań pieniężnych przedsiębiorstw górniczych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powstałych do 30 września 2003 r. z tytułu składek emerytalnych, na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego i ubezpieczenie zdrowotne. Dotychczasowe przepisy przewidywały spłatę zaległych zobowiązań w równych ratach miesięcznych do 31 grudnia 2015 r. Zgodnie z nowelizacją spłata, wraz z odsetkami, ma nastąpić w terminie 1 stycznia 2016 r. - 31 grudnia 2017 r. Projektowany przepis obejmuje Kampanię Węglową S.A oraz Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Senat będzie kontynuował drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wniesionego przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Przewiduje on przyznanie osobom, które  pobierają emeryturę lub rentę w wysokości nie przekraczającej kwoty najniższej emerytury oraz które ukończyły 75 rok życia, prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki refundowane oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Z petycją przyznania wszystkim emerytom i rencistom bezpłatnych leków wystąpiło do Senatu Stowarzyszenie "Dzieci wojny" oraz dwie osoby prywatne.

Senatorowie przeprowadzą także drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu, wniesionego przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich. Zmianie ulega nazwa Komisji Rodziny i Polityki Społecznej na Komisję Rodziny, Seniorów i Polityki Społecznej.  

Przeprowadzone zostanie też trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, wniesionego przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Przedmiotem nowelizacji jest art. 191 kk, który do tej pory penalizował jedynie zachowania polegające na stosowaniu przemocy bezpośredniej wobec osoby lub stosowaniu groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia. Regulacja ta znalazła się w kręgu zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich, który zajmował się praktykami stosowanymi przez właścicieli kamienic w celu zmuszenia lokatorów do opuszczenia mieszkań i który wystąpił do Senatu z petycją w tej sprawie. Nowelizacja wprowadza odpowiedzialność za stosowanie przemocy także innego rodzaju, a więc przemocy pośredniej nakierowanej na rzecz np. w sytuacji odcięcia prądu, gazy czy wody, czyli sytuacji utrudniającej innej osobie zaspokajanie jej podstawowych potrzeb życiowych, a także penalizuje uporczywe działania niemające charakteru przemocy bezpośredniej np. wielokrotne utrudnianie dostępu przez zamykanie bramy, piwnicy czy strychu.

Zdjęcia: Michał Józefaciuk.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ OBRAD 72. POSIEDZENIA SEJMU BEZPOŚREDNIO PRZED ROZPOCZĘCIEM OBRAD POSŁOWIE UCZCILI CHWILĄ CISZY OSOBY, KTÓRE ZGINĘŁY W OBWODZIE DONIECKIM NA UKRAINIE WSKUTEK ZESTRZELENIA 17 LIPCA 2014 R. SAMOLOTU PASAŻERSKIEGO MALEZYJSKICH LINII LOTNICZYCH. NASTĘPNIE POSŁOWIE UCHWALILI TRZY RZĄDOWE USTAWY WCHODZĄCE W SKŁAD TZW. PAKIETU KOLEJKOWEGO

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ OBRAD 72. POSIEDZENIA SEJMU


BEZPOŚREDNIO PRZED ROZPOCZĘCIEM OBRAD POSŁOWIE UCZCILI CHWILĄ CISZY OSOBY, KTÓRE ZGINĘŁY W OBWODZIE DONIECKIM NA UKRAINIE WSKUTEK ZESTRZELENIA 17 LIPCA 2014 R. SAMOLOTU PASAŻERSKIEGO MALEZYJSKICH LINII LOTNICZYCH. NASTĘPNIE POSŁOWIE UCHWALILI TRZY RZĄDOWE USTAWY WCHODZĄCE W SKŁAD TZW. PAKIETU KOLEJKOWEGO

Pierwsza z tych regulacji to nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Celem zmian jest zapewnienie pacjentom onkologicznym kompleksowego i bardziej skutecznego leczenia oraz lepsze wykorzystanie środków na nie przeznaczonych. Ustawa ma również skrócić kolejki osób oczekujących na świadczenia specjalistyczne, zmienić sposób zarządzania procesem zawierania umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawić funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia. Ustawa przewiduje systemowe zmiany dotyczące zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii, obejmujące m.in. stworzenie odrębnej listy pacjentów onkologicznych. Dzięki temu pacjent uzyska kompleksową opiekę na każdym etapie choroby nowotworowej, np. zapewnienie określonych terminów na wykonanie diagnostyki onkologicznej. Ustawa zakłada też m.in. wprowadzenie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Dzięki karcie wszystkie informacje o przebiegu leczenia będą dostępne w jednym miejscu, a wgląd do nich będą mieli wszyscy lekarze zaangażowani w proces diagnostyki i leczenia. W myśl nowelizacji nastąpi przesunięcie ciężaru opieki zdrowotnej z lekarzy specjalistów i hospitalizacji na lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Diagnostyka onkologiczna będzie odbywać się w obrębie jednego podmiotu leczniczego. Ponadto ustawa ma poprawić dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez zmiany zasad prowadzenia list oczekujących i zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Listy będą prowadzone w postaci elektronicznej i monitorowane przez NFZ. Ustawa wydłuża okres, na jaki są zawierane umowy z NFZ, co najmniej do 5 lat w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i 10 lat w przypadku leczenia szpitalnego. Przyjęta nowelizacja umożliwia też wypisanie recepty przez lekarza bez konieczności osobistego badania pacjenta. Ponadto, ustawa wprowadza zmiany dotyczące powoływania i odwoływania prezesa NFZ, dyrektorów oddziałów wojewódzkich oraz rad oddziałów wojewódzkich NFZ. W Radzie NFZ znajdzie się przedstawiciel organizacji pacjentów. Ustawą zajmie się teraz Senat.

Kolejną z przyjętych regulacji jest nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z przyjętymi przez Sejm rozwiązaniami pielęgniarki i położne będą mogły udzielać samodzielnie niektórych świadczeń diagnostycznych i laboratoryjnych. Pielęgniarki i położne, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo oraz te, które posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa, otrzymają nowe uprawnienia pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego. Osoby te będą mogły samodzielnie ordynować leki, z wyjątkiem zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe. Będą także uprawnione do ordynowania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz określonych wyrobów medycznych. Mają mieć także prawo do wystawiania na nie zleceń lub recept. Z kolei pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo będą mogły, po ukończeniu specjalistycznego kursu, na zlecenie lekarza wystawiać recepty na określone leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego jako kontynuację leczenia. Mają być także uprawnione do wystawiania skierowań na badania diagnostyczne, z wyjątkiem tych, które są związane z podwyższonym ryzykiem dla pacjenta. W przypadku pacjentów kontynuujących leczenie związane z chorobą przewlekłą możliwe będzie wystawianie recept przez pielęgniarki i położne bez tzw. osobistego kontaktu z pacjentem. Ponadto receptę będzie mogła odebrać osoba upoważniona przez pacjenta lub inną osobę. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Sejm znowelizował ponadto ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia. Ustawa wzmacnia rolę konsultantów jako doradców ministra zdrowia i wojewodów oraz zapewnia przejrzystość wykonywania zadań przez konsultantów. Przyjęte regulacje są wyrazem dbałości o bezstronność konsultantów i niezależność wyrażanych przez nich opinii. Zgodnie z nowelizacją, konsultantem będzie specjalista z określonej dziedziny medycyny, farmacji lub innej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, a w przypadku braku specjalisty w danej dziedzinie – w dziedzinie pokrewnej, dający rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań. Zgodnie z ustawą, wszyscy konsultanci oraz kandydaci na konsultantów będą składali oświadczenia, ujawniając informacje, dotyczące ewentualnych konfliktów interesów między pracą konsultanta a inną działalnością, którą prowadzą. Konsultanci krajowi będą składali je ministrowi zdrowia, a konsultanci wojewódzcy – wojewodom. Oświadczenia będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia. W oświadczeniu znajdą się m.in. informacje dotyczące członkostwa w organach spółek handlowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji. Specjaliści poinformują, czy są przedstawicielami albo pełnomocnikami przedsiębiorstw produkujących lub wprowadzających do obrotu m.in. leki i substancje przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych. Kandydat na konsultanta będzie składał oświadczenie w ciągu 7 dni od przedstawienia jego kandydatury organowi powołującemu, natomiast konsultant powołany przed zmianą przepisów – w ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie proponowanej nowelizacji. Konsultant będzie również zobowiązany do podania informacji o korzyściach powyżej 380 zł, w tym o wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwiązanych z pełnioną funkcją, których koszt nie został pokryty przez instytucje go zatrudniające. Będzie miał na to 14 dni. Przyjętymi rozwiązaniami zajmie się teraz Izba druga.

Sejm postanowił także, że poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji śledczej w celu zbadania okoliczności, jakie towarzyszyły powstaniu projektu ustawy o likwidacji WSI i weryfikacji ich kadr, powstaniu i publikacji "Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o Wojskowych Służbach Informacyjnych w zakresie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 1-10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku "Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego" oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej", zbadania okoliczności weryfikacji kadr WSI przez Komisję Weryfikacyjną w okresie od 21 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2008 r. oraz skutków tych działań, jak również zbadania przyczyn umorzenia śledztwa o sygnaturze Ap V Ds. 49/09 prowadzonego przez Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie w związku z wynikami śledztw prowadzonych przez prokuratury wojskowe i rozstrzygnięciami sądów cywilnych, w aspekcie zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, będzie przedmiotem prac Izby podczas 72. posiedzenia Sejmu. Pierwsze czytanie projektu odbędzie się w piątek.

Posłowie w głosowaniu zdecydowali o nieuzupełnianiu porządku posiedzenia o rozpatrzenie poselskiego projektu uchwały w sprawie uczczenia generała Andrzeja Błasika, dowódcy Sił Powietrznych RP oraz przedstawienie dwóch informacji premiera: na temat działań naprawczych, związanych z sytuacją finansową województwa mazowieckiego oraz o stanie infrastruktury transportowej wobec niekorzystnego dla Polski raportu Komisji Europejskiej.

Kolejnym punktem 72. posiedzenia Sejmu było drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt przewiduje, że rentę socjalną będzie można pobierać mimo czasowego przebywania poza granicami Polski. Dotychczas osoba opuszczająca Polskę - bez względu na cel wyjazdu traciła uprawnienie do tego świadczenia. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, która jest całkowicie niezdolna do pracy i niezdolność ta powstała przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki lub studiów przed ukończeniem 25. roku życia. Świadczenie jest zawieszane po osiągnięciu przychodów przekraczających 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z nowymi przepisami, zmiany będą dotyczyć m.in. obywateli polskich oraz spełniających przewidziane w ustawie kryteria cudzoziemców, obywateli państw Unii Europejskiej i EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) oraz członków ich rodzin, jeśli posiadają prawo pobytu w Polsce. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r., w którym TK zakwestionował uzależnienie przyznania i wypłacania renty socjalnej obywatelom polskim od wymogu przebywania w Polsce. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która zaproponowała wprowadzenie poprawek redakcyjnych. Sprawozdawcą komisji był poseł Marek Hok. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzył też rządowy projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest wprowadzenie trwałych i przejrzystych regulacji, mających zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w wydobycie węglowodorów. Chodzi też o zapewnienie sprawiedliwego podziału zysków z wydobycia kopalin - gazu ziemnego, w tym gazu łupkowego i ropy naftowej - między państwem a przedsiębiorcami. Projekt zwiększa poziom tzw. renty surowcowej, tj. podatków lub innych opłat, do ok. 40 proc. Projekt wprowadza podatek od wydobycia niektórych kopalin. W przypadku gazu ziemnego ze złoża konwencjonalnego wyniesie on 3 proc. wartości wydobytego surowca, a ze źródła niekonwencjonalnego (łupków) - 1,5 proc. Wprowadzony zostanie też specjalny podatek węglowodorowy w wysokości od 0 do 25 proc., w zależności od relacji przychodów do wydatków. Zgodnie z projektem nowe podatki będą pobierane od 2020 r. Podatek od wydobycia niektórych kopalin nie będzie pobierany w przypadku odwiertów o bardzo niskiej produktywności. Pierwsze czytanie projektu posłowie przeprowadzili na posiedzeniu Sejmu 7 maja 2014 r. Następnie projekt trafił do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych, która 8 lipca br. przyjęła sprawozdanie zaproponowały zmiany. Komisja m.in. rozszerza katalog wydatków, które podatnik zobowiązany jest wykazać w księgach rachunkowych (proporcjonalnie w części dotyczącej wyłącznie wydobycia węglowodorów) m.in. o wydatki na wynagrodzenia oraz zmienia przepisy przejściowe, zgodnie z którymi regulacje dotyczące umowy o współpracy będą stosowane także do zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy umów w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia z zakresu działalności wydobywczej węglowodorów. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Jacek Brzezinka. Podczas drugiego czytania zgłoszono poprawki do projektu. Zajmie się nimi Komisja Finansów Publicznych.

W pierwszym czytaniu Sejm zajął się ponadto rządowym projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii. Celem ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i poprawa ochrony środowiska. Jak podkreśla rząd, projekt powinien przyczynić się także do wypracowania optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia odbiorców końcowych w energię elektryczną, ciepło lub chłód, bądź biogaz rolniczy w instalacjach opartych na OZE. Projekt przewiduje także powstanie nowych miejsc pracy w wyniku zwiększenia liczby nowych instalacji OZE, a także wykorzystanie na cele energetyczne produktów ubocznych lub pozostałości z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze. Ponadto proponowana regulacja pozwoli uzyskać co najmniej 15-proc. udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. W pracach nad projektem rząd reprezentował sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Jerzy Witold Pietrewicz. Projekt trafi do dalszych prac do Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych.

Pierwszego dnia obrad rozpatrzono także w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Projekt zawiera propozycje zmian, których celem jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie przez małe i średnie firmy. Jest to czwarty pakiet rozwiązań deregulacyjnych, zawierający propozycję zmian w 29 ustawach. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Projekt ogranicza obowiązki informacyjne przedsiębiorców, zawiera rozwiązania ułatwiające ich kontakty z administracją oraz przepisy obniżające koszty prowadzenia firm. W projekcie znalazły się także rozwiązania ukierunkowane na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw oraz wspieranie inwestycji. Rząd szacuje, że przyjęcie proponowanych rozwiązań pozwoli firmom zaoszczędzić ok. 900 mln zł już w pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy. Wśród rozwiązań ułatwiających prowadzenie biznesu znalazły się m.in. propozycje, by nowy pracodawca mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego, wystawionego przez poprzedniego pracodawcę, jeśli będzie go zatrudniał na podobnym stanowisku. Ponadto przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą byli zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzenia dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Projekt zawiera też pakiet rozwiązań, które mają poprawić konkurencyjność polskich portów: Szczecina – Świnoujścia, Gdyni i Gdańska. Projekt uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariusz Haładyj. Dalsze prace nad projektem będą prowadzone w Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji.

Izba przeprowadziła również drugie czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 150. rocznicy urodzin oraz 75. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego. W projekcie wypracowanym przez Komisję Kultury i Środków Przekazu Sejm wyraża najwyższe uznanie dla dorobku i działalności Romana Dmowskiego - twórcy i przywódcy ruchu narodowego. Jego zaangażowanie w obronę niepodległości Polski na arenie międzynarodowej - jak czytamy w dokumencie - przyczyniło się do odbudowy Państwa Polskiego. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd wybitnemu mężowi stanu, sygnatariuszowi traktatu wersalskiego, ministrowi spraw zagranicznych, który dobrze przysłużył się Ojczyźnie” - napisano w projekcie uchwały. W uzasadnieniu wnioskodawcy podkreślili, że urodzony 9 sierpnia 1864 r. Roman Dmowski przez całe życie udowadniał, że sprawa polska była dla niego najważniejszą misją. Autorzy projektu uchwały przypominają m.in. młodzieńczą działalność patriotyczną Dmowskiego (np. utworzenie uczniowskiego kółka „Strażnica” w proteście przeciw rusyfikacji). Podkreślają jednak przede wszystkim jego późniejsze starania i dyplomatyczne zabiegi na rzecz odbudowania polskiej państwowości (np. założenie Komitetu Narodowego Polskiego w 1917 r. w Lozannie, udział w konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. czy podpisanie traktatu wersalskiego przywracającego Polskę na mapę Europy). Pierwsze czytanie projektu przeprowadzili posłowie w Komisji Kultury i Środków Przekazu. 10 lipca 2014 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami. Sprawozdawcą komisji na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym była posłanka Elżbieta Kruk. Do głosowania nad uchwałą posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Kolejnym punktem porządku obrad było drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Projekt zmienia przepisy dotyczące kar za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd drogami krajowymi, a także zwolnień z opłaty elektronicznej i opłat za przejazd autostradą dla pojazdów służb mundurowych, służb specjalnych oraz służb ratowniczych. Zgodnie z projektem odpowiedzialność administracyjną za większość naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej będzie ponosił właściciel pojazdu, a nie kierujący, jak to jest obecnie. Ponadto projekt wprowadza zasadę, że nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara administracyjna za naruszenia wspomnianego obowiązku w trakcie jednego dnia. Wnioskodawcy proponują również pobieranie kaucji w wysokości odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej w przypadku, gdy okoliczności będą uzasadniać nałożenie tej kary na podmiot niemający siedziby albo miejsca stałego zamieszkania w Polsce. Projekt wprowadza też zasadę przedawniania się naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej po roku od dnia popełnienia naruszenia. Ponadto, zgodnie z projektem Policja, Straż Graniczna i Służba Celna zostaną pozbawione uprawnienia do kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej. Uprawnienie to będzie przysługiwało tylko inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji Infrastruktury, która następnie skierowała projekt do prac w podkomisji nadzwyczajnej. Etap prac komisyjnych po pierwszym czytaniu zakończył się 8 lipca 2014 r. przyjęciem poprawek dotyczących m.in. obniżenia wysokości kar za nieuiszczenie opłaty elektronicznej. Zaproponowano, aby w przypadku zespołu pojazdów o łącznej masie 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony zamiast 1500 zł kara wyniosła 500 zł. Komisja chce też zmniejszenia kary z 3000 zł do 1500 zł w pozostałych przypadkach. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Stanisław Żmijan. W związku ze zgłoszonymi poprawkami podczas drugiego czytania projekt trafi ponownie do Komisji Infrastruktury.

Posłowie pracowali również w pierwszym czytaniu nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest usprawnienie procesów wymiany informacji między administracją podatkową a płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, podmiotami zobowiązanymi do składania informacji o dochodach i przychodach osób fizycznych oraz podatnikami. Projekt ma m.in. umożliwić uruchomienie w 2015 r. usługi polegającej na wstępnym wypełnieniu PIT w imieniu podatnika. W przypadkach wspólnego rozliczenia dochodów małżonków, korzystania z ulg podatkowych, a także przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, podatnik samodzielnie wypełni odpowiednie rubryki w zeznaniu. Udostępnianie podatnikom wstępnie wypełnionych PIT-ów ma się odbywać poprzez utworzony przez Ministerstwo Finansów system e-podatki. Każdy podatnik ma mieć w nim konto. Proponowane zmiany nakładają obowiązek przekazywania administracji podatkowej informacji o dochodach podatników wyłącznie drogą elektroniczną. Zwolnione z tego obowiązku będą jedynie podmioty, które takie dane sporządzają dla maksymalnie pięciu osób. Płatnicy, którzy nie będą mieli dostępu do sieci, dane do uruchomienia usługi PFR będą mogli wysłać przez Internet w urzędzie skarbowym. Nowelizacja nakłada także na podatników i płatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek składania zeznania podatkowego CIT-8 oraz informacji o wysokości przychodu uzyskanego przez zagranicznych podatników IFT-2 – wyłącznie elektronicznie wraz z podpisem elektronicznym. Zdaniem rządu zaproponowane rozwiązanie usprawni rozliczenia podatkowe, ograniczy błędy w rozliczeniach, a także zmniejszy liczbę dokumentów papierowych. Propozycje zmian uzasadniał sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń. Decyzją Izby projekt trafi do dalszych prac do Komisji Finansów Publicznych.

Pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych było kolejnym punktem porządku obrad 72. posiedzenia Sejmu. Projekt zwalnia z PIT otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z układów zbiorowych pracy lub innych porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów. Pod warunkiem, że te porozumienia, regulaminy i statuty mają umocowanie ustawowe. Dotychczas zwolnione z PIT były tylko te odszkodowania lub zadośćuczynienia, które wynikają wprost z ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie. Bez zmian pozostają wyjątki określone w obecnie obowiązującej ustawie o PIT. Wynika z nich m.in., że z podatku nie są zwolnione np. odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Ustawa wykonuje postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 29 marca 2013 r., który stwierdził istnienie luki prawnej w ustawie o PIT. Wnioskodawcy proponują, by zaproponowana zmiana miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. W pracach nad projektem wnioskodawców reprezentował senator Stanisław Jurcewicz. Projekt trafi teraz do Komisji Finansów Publicznych do dalszych prac.

Ponadto posłowie w pierwszym czytaniu zajęli się poselską propozycją nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw. Przedstawiony projekt to tzw. Pakiet startowy, czyli system zachęt finansowych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Projekt przewiduje tzw. „wakacje ubezpieczeniowe” oraz „kredyt podatkowy” w pierwszym okresie po zarejestrowaniu firmy. Proponowane „wakacje ubezpieczeniowe” polegają na zwolnieniu przedsiębiorców z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne w okresie pierwszych sześciu miesięcy od rozpoczęcia działalności firmy. Ponadto, po upływie półrocznych „wakacji ubezpieczeniowych”, przedsiębiorcy będą mogli opłacać przez dwa lata składki o podstawie wymiaru obniżonej do 20 proc. minimalnego wynagrodzenia. Z kolei „kredyt podatkowy” będzie zwalniał przedsiębiorców z obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy. Zgodnie z projektem, „kredyt podatkowy” będzie można zastosować już w momencie uruchomienia działalności i korzystać z niego przez pełne 2 lata podatkowe. Przedsiębiorcy będą też mogli rozliczyć w pełnej wysokości poniesioną w tym okresie stratę podatkową, czyli sytuację, w której koszty uzyskania przychodu były wyższe od samych przychodów. W pracach nad projektem wnioskodawców reprezentowała posłanka Maria Małgorzata Janyska. Dalsze prace nad propozycjami zmian będą prowadzone przez posłów w Komisji Finansów Publicznych.

W pierwszym czytaniu posłowie pracowali nad senackim projektem nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa. Celem projektu jest uchylenie zawartego w obowiązującej ustawie przepisu, który odnosi się do zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym. Chodzi tu o posiadaną przez organ podatkowy możliwość zabezpieczania obowiązku podatkowego w celu zapewnia skuteczności jego przyszłej egzekucji. Ordynacja podatkowa przewiduje tu m.in. hipotekę przymusową oraz zastaw skarbowy. Obecnie takie zobowiązania nie ulegają przedawnieniu, choć po upływie ustawowego terminu przedawnienia mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. Wejście w życie senackich propozycji spowoduje m.in., że przedawnienie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym będzie następowało na takich samych zasadach, jak w przypadku pozostałych zobowiązań podatkowych. 5-letni termin przedawnienia będzie mógł być zawieszany lub przerywany na zasadach ogólnych, a przed jego upływem organy skarbowe będą mogły dochodzić należności podatkowych także z przedmiotu hipoteki lub zastawu skarbowego. Wnioskodawcy proponują też, żeby po wejściu w życie ustawy i upływie pięcioletniego terminu przedawnienia zobowiązania zabezpieczone hipoteką lub zastawem, powstałe przed wejściem w życie senackich propozycji, mogły być egzekwowane – do upływu terminu ich przedawnienia określonego w projekcie – tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu skarbowego. Projekt uzasadnił senator Bohdan Paszkowski. Decyzją Izby propozycje zmian zostały skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Posłowie przeprowadzili także drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Projekt przewiduje uproszczenie rozliczeń podatku VAT płaconego od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych w państwach UE. VAT od tych usług będzie mógł być opłacany w kraju w którym konsument korzysta z usługi, a nie ma w nim siedziby działalności gospodarczej. Projekt przewiduje wprowadzenie szczególnej procedury rozliczania VAT (tzw. system mini one stop shop – MOSS, czyli mały punkt kompleksowej obsługi). Zdaniem rządu zmiana ta ułatwi rejestrację i rozliczanie VAT w każdym państwie członkowskim, w którym znajduje się konsument. Podatnik, który wybierze rozliczanie podatku VAT za pomocą tej procedury, może zarejestrować się w małym punkcie kompleksowej obsługi w danym państwie członkowskim (państwo członkowskie identyfikacji), w którym będzie składać drogą elektroniczną kwartalną deklarację VAT i wpłacać należną wszystkim państwom członkowskim UE kwotę VAT. Kwoty VAT będą przez administracje przekazywane do właściwych państw członkowskich konsumpcji, czyli tam, gdzie są odbiorcy tych usług. Projekt implementuje dyrektywy Rady: 2008/8/WE oraz 2013/61/UE. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 9 lipca 2014 r. na posiedzeniu plenarnym. Następnie nad propozycjami zmian pracowali posłowie zasiadający w Komisji Finansów Publicznych. Komisja wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami. Proponuje m.in. rozszerzenie procedury szczególnej - dotyczącej podmiotów zagranicznych spoza UE świadczących usługi elektroniczne na terytorium UE osobom nie podlegającym opodatkowaniu – o usługi telekomunikacyjne i nadawcze. tzw. procedura nieunijna. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Killion Munyama. W bloku głosowań odbędzie się trzecie czytanie projektu.

Ostatnim punktem 72. posiedzenia Sejmu było rozpatrzenie sprawozdania Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie. Wniosek wpłynął do Sejmu 5 maja 2014 r. i dotyczy wykroczenia popełnionego przez posła Wojciecha Penkalskiego. Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich rozpatrzyła ten wniosek 9 lipca 2014 r. i przedkłada propozycję jego przyjęcia. Wniosek dotyczy wykroczenia w ruchu drogowym. Sprawozdania na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Jolanta Szczypińska. W związku ze złożonym na posiedzeniu Sejmu oświadczeniem posła - którego wniosek dotyczy - o zrzeczeniu się immunitetu, marszałek Sejmu zwróci się do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o przedstawienie opinii co do formalnej poprawności tego oświadczenia.

Zdjęcia: Rafał Zambrzycki.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
 
• POLSKA
 

72. POSIEDZENIE SEJMU – POSŁOWIE ROZPOCZĘLI OBRADY


CZTERODNIOWE OBRADY SEJM ROZPOCZĄŁ OD UCZCZENIA CHWILĄ CISZY OSÓB, KTÓRE ZGINĘŁY W OBWODZIE DONIECKIM NA UKRAINIE WSKUTEK ZESTRZELENIA 17 LIPCA 2014 R. SAMOLOTU PASAŻERSKIEGO MALEZYJSKICH LINII LOTNICZYCH


W dalszej części posiedzenia Izba rozstrzygnęła punkty sporne. W porządku obrad jest też głosowanie nad ustawami wchodzącymi w skład tzw. pakietu kolejkowego. Posłowie rozpatrzą sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w 2013 r. wraz z przedstawioną przez NIK analizą jego wykonania. Izba zajmie się także dwoma poselskimi projektami, których celem jest zachowanie osobowości prawnej PFRON...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIE SEJMU 72 TELEWIZJA

 
• POLSKA
 

WCHODZI W ŻYCIE USTAWA O ZASADACH PROWADZENIA ZBIÓREK PUBLICZNYCH


USTAWA LIBERALIZUJE ZASADY PRZEPROWADZANIA ZBIÓREK PUBLICZNYCH. WPROWADZA ROZWIĄZANIA UŁATWIAJĄCE ORGANIZOWANIE AKCJI CHARYTATYWNYCH I ZAPEWNIAJĄCE WSZYSTKIM ŁATWY DOSTĘP DO INFORMACJI O TAKICH PRZEDSIĘWZIĘCIACH ORAZ ICH EFEKTACH


Zgodnie z ustawą, zbiórką publiczną ma być gromadzenie ofiar w gotówce lub naturze, w miejscu publicznym, a także zbieranie ofiar na cele religijne. Ofiary muszą być zbierane na cel zgodny z prawem i pozostający w sferze zadań publicznych. Według ustawy, uprawnionymi do prowadzenia zbiórek publicznych będą: organizacje zajmujące się działalnością charytatywną i społeczną oraz komitety społeczne do tego powołane...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

USTAWA ZBIÓRKA PUBLICZNA ZBIÓRKI PUBLICZNE WCHODZI W ŻYCIE

 
• POLSKA
 

DZISIAJ WIDAĆ, ŻE PRÓBA DESTABILIZACJI UKRAINY TO PROBLEM GLOBALNY


MOŻNA MIEĆ NADZIEJĘ, ŻE PO KATASTROFIE SAMOLOTU NIEKTÓRYM KRĘGOM POLITYCZNYM SPADNĄ Z OCZU ŁUSKI ZŁUDZEŃ CO DO RZECZYWISTEGO CHARAKTERU KONFLIKTU NA WSCHODZIE UKRAINY - POWIEDZIAŁ PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI PO PIĄTKOWYM SPOTKANIU Z PREMIEREM DONALDEM TUSKIEM


Na konferencji prasowej w ogrodach Belwederu Bronisław Komorowski podkreślił, że próby oderwania niektórych terytoriów Ukrainy przez separatystów rosyjskich doprowadziły do skutków dotykających wiele krajów daleko położonych od sąsiedztwa rosyjskiego.- Dzisiaj widać, że to nie jest problem tylko Ukrainy - mówił Bronisław Komorowski...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

UKRAINA SAMOLOT KATASTROFA ZESTRZELENIE SAMOLOTU WYPADEK UKRAINIE PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI PREMIER DONALD TUSK ROSJA KONFLIKT DEMOKRACJA DESTABILIZACJA PASAŻERSKI PASAŻERSKIEGO PASAŻEROWIE CYWIL CYWILNI CYWILE POLITYKA KREML SEPARATYSCI POLSKA PREZYDENT BARACK OBAMA USA NATO NEWPORT OBRONA KRAJU BEZPIECZEŃSTWO EUROPA ŚRODKOWA SZCZYT

 
• POLSKA
 

72 POSIEDZENIE SEJMU RP


PORZĄDEK DZIENNY 72. POSIEDZENIA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIACH 22, 23, 24 I 25 LIPCA 2014 R. (WTOREK - PIĄTEK)


Początek obrad w dniu 22 lipca 2014 r. o godz. 9.00.Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 2445, 2495 i 2601)- sprawozdawca poseł Krystyna Skowrońska...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM POSIEDZENIE SEJMU RP TRANSMISJA NA ŻWYO TELEWIZJA SEJMOWA TV LIVE POLITYKA POLITYK POLITYKI POLITYCZNA

 
• POLSKA
 

71. POSIEDZENIE - POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY


ODRZUCENIE WNIOSKU W SPRAWIE TZW. KONSTRUKTYWNEGO WOTUM NIEUFNOŚCI DLA RZĄDU ORAZ WNIOSKU O WYRAŻENIE WOTUM NIEUFNOŚCI SZEFOWI MSW TO TYLKO NIEKTÓRE DECYZJE PODJĘTE DZIŚ PRZEZ SEJM. W OSTATNIM DNIU 71. POSIEDZENIA IZBY POSŁOWIE PRZYJĘLI TAKŻE M.IN. PRZEPISY LIKWIDUJĄCE OPŁATY ZA STUDIOWANIE NA DRUGIM KIERUNKU. SEJM UCHWALIŁ RÓWNIEŻ USTAWĘ O PETYCJACH. PONADTO IZBA PRACOWAŁA W DRUGIM CZYTANIU NAD TZW. PAKIETEM KOLEJKOWYM, KTÓREGO CELEM JEST M.IN. SKRÓCENIE KOLEJEK DO LEKARZY SPECJALISTÓW, ZAPEWNIENIE SZCZEGÓLNEJ OPIEKI DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH I ROZSZERZENIE UPRAWNIEŃ PIELĘGNIAREK


Posłowie uchwalili nowelizację ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja znosi opłatę za drugi i kolejne kierunki studiów, co ma związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 5 czerwca 2014 r. Ustawa ma również wzmocnić szanse studentów i absolwentów na rynku pracy, dostosowując kształcenie do jego wymogów...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIE SEJMU RP SEJM SEJMOWE OBRADA OBRADY UCHWAŁA UCHWAŁY CZYTANIE POPRAWKA POPRAWKI PRZEPIS PRZEPISY LIVE TELEWIZJA TV

 
• POLSKA
 

DRUGI DZIEŃ 71. POSIEDZENIA SEJMU


POSŁOWIE PRACOWALI DZIŚ NAD ZMIANAMI M.IN. W USTAWIE – PRAWO O ADWOKATURZE ORAZ O RADCACH PRAWNYCH, A TAKŻE – KODEKS KARNY. SEJM ROZPATRZYŁ TEŻ SENACKIE POPRAWKI M.IN. DO USTAWY – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ – KODEKS WYBORCZY. IZBA WYSŁUCHAŁA TEŻ INFORMACJĘ Z DZIAŁALNOŚCI SĄDU NAJWYŻSZEGO W 2013 R


Posłowie rozpatrzyli w pierwszym czytaniu senacki projekt nowelizacji ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych. Celem projektu jest usprawnienie i przyspieszenie postępowań dyscyplinarnych w samorządach adwokatów i radców prawnych. Proponowane rozwiązania mają też wzmocnić organy tych samorządów zawodowych odpowiedzialne za postępowania dyscyplinarne...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM OBRADA OBRADY SEJMU UCHWAŁA UCHWAŁY RP TRANSMISJA NA ŻYWO TV TELEWIZJA

 
• POLSKA
 

71. POSIEDZENIE SEJMU – PIERWSZY DZIEŃ OBRAD


PIERWSZEGO DNIA 71. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE ZAJMOWALI SIĘ M.IN. RZĄDOWYMI PROPOZYCJAMI, KTÓRYCH CELEM JEST UŁATWIENIE OSOBOM DOJRZAŁYM DOSTĘPU DO STUDIÓW WYŻSZYCH. IZBA ROZPATRZYŁA TEŻ WNIOSEK DOTYCZĄCY TZW. KONSTRUKTYWNEGO WOTUM NIEUFNOŚCI WOBEC RZĄDU ORAZ WNIOSEK O WYRAŻENIE WOTUM NIEUFNOŚCI WOBEC SZEFA MSW


W głosowaniach otwierających posiedzenie posłowie zdecydowali o niewłączaniu do porządku obrad informacji Rady Ministrów na temat inwestycji w korytarz transportowy od Sławkowa do granicy z Republiką Czeską...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM POSIEDZENIE SEJMU OBRADY RP TRANSMISJA NA ŻYWO TELEWIZJA

Imieniny dziś obchodzi:   Kinga Krystyna Olga Michalina
 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI - JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA - 29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN - EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH
 

ShortNews

 

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH 70. ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

W dniach 29 lipca - 1 sierpnia 2014 r. (wtorek - piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w uroczystościach związanych z obchodami 70. rocznicy Powstania Warszawskiego.

WIZYTA PREZYDENTA RP W BERLINIE

29 lipca 2014 r. (wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski złoży wizytę w Berlinie, gdzie w Centrum Dokumentacji Topografia Terroru, wspólnie z Prezydentem Republiki Federalnej Niemiec Joachimem Gauckiem, otworzy wystawę poświęconą Powstaniu Warszawskiemu.

SPOTKANIE PREZYDENTÓW PAŃSTW BAŁTYCKICH, GRUPY WYSZEHRADZKIEJ, BUŁGARII I RUMUNII – AKREDYTACJE

22 lipca 2014 r. (wtorek) w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski spotka się z prezydentami państw bałtyckich, Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii i Rumunii. Spotkanie dotyczy wrześniowego szczytu NATO w Newport.

dodaj ShortNews'a
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI - EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL - WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY 
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL 
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL
DEBATA PJN PSL - WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL 
DEBATA PJN PSL
WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA - PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA
PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH - JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI - POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ 
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ
 
 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE - POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE
POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE - POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE
POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW 
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW
HAPPENING PIKIETA POD PZPN - HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI 
HAPPENING PIKIETA POD PZPN
HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
 

ShortNews

 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NOMINACJI GENERALSKICH

21 lipca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczy akty mianowania na stopnie generalskie funkcjonariuszom Policji.

SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z AMBASADORAMI RP

21 lipca br. (poniedziałek) o godz. 11.30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski spotka się z Ambasadorami RP uczestniczącymi w dorocznej naradzie organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA REPUBLIKI SŁOWACKIEJ

15 lipca 2014 roku (wtorek) wizytę oficjalną w Polsce złoży Prezydent Republiki Słowackiej Andriej Kiska.

WIZYTA PREZYDENTA RP W REPUBLICE FRANCUSKIEJ

6 czerwca 2014 r. (piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski złoży wizytę w Republice Francuskiej z okazji 70. rocznicy lądowania wojsk alianckich w Normandii.

PREZYDENT RP WRĘCZY NAGRODĘ SOLIDARNOŚCI

3 czerwca 2014 r. (wtorek) o godz. 18.00 podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczy Nagrodę Solidarności ukraińskiemu liderowi walki o prawa Tatarów Krymskich Mustafie Dżemilewowi.

PREZYDENT RP NA GALI „SPORTOWY SUKCES 25-LECIA”

2 czerwca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 20.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w uroczystej Gali podsumowującej plebiscyt na „Sportowy Sukces 25-lecia” (Stadion Narodowy w Warszawie).

WIZYTA PREZYDENTA RP W POZNANIU

2 czerwca 2014 roku (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odwiedzi Poznań.

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY - KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY 
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY
KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA 
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
KATARZYNA IZYDORCZYK - KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD 
KATARZYNA IZYDORCZYK
KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD
MARIUSZ GRZEGORCZYK - MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH 
MARIUSZ GRZEGORCZYK
MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH
JANUSZ KORWIN-MIKKE - JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012 
JANUSZ KORWIN-MIKKE
JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY - XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY
XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
POSEŁ LESZEK MILLER - POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA 
POSEŁ LESZEK MILLER
POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
 
 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI - POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI - EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012 
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012
MŁODZI INNOWACYJNI - POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH 
MŁODZI INNOWACYJNI
POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI - POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO 
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO
POSEŁ ADAM HOFMAN - POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ADAM HOFMAN
POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO
POSEŁ MACIEJ BANASZAK - POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA 
POSEŁ MACIEJ BANASZAK
POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I NAGRAŃ NA TELEFONIE LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I NAGRAŃ NA TELEFONIE LECHA KACZYŃSKIEGO
POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA - POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA NA TEMAT EURO 2012 I O SPADKU POPARCIA 
POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA
POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA NA TEMAT EURO 2012 I O SPADKU POPARCIA
POSEŁ PIOTR SZELIGA - POSEŁ PIOTR SZELIGA O EURO 2012 
POSEŁ PIOTR SZELIGA
POSEŁ PIOTR SZELIGA O EURO 2012
POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI - POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI NA TEMAT POLSKI W EURO 2012 ORAZ TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI
POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI NA TEMAT POLSKI W EURO 2012 ORAZ TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
  
 
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
youtube
facebook
TV over IP
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
KOMISJA SEJMOWA POSIEDZENIE KOMIISJI SEJMOWYCH TRANSMISJA TRANSMISJE POSIEDZEŃ SEJM