KOMISJA SEJMOWA POSIEDZENIE KOMIISJI SEJMOWYCH TRANSMISJA TRANSMISJE POSIEDZEŃ SEJM
 
  kontaktfacebookYouTubegoogle+twitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
  • 27 posiedzenie Senatu RP - 5 października 2016 roku 2016-10-05 | 11:00
    27 posiedzenie Senatu RP - 5 października 2016 roku
  • 27 posiedzenie Senatu RP - 6 października 2016 roku 2016-10-06
    27 posiedzenie Senatu RP - 6 października 2016 roku
 
 
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 4,2939KURS WALUTY EUR: 4,2939KURS WALUTY EUR: 4,2939KURS WALUTY EUR: 4,2939KURS WALUTY EUR: 4,2939KURS WALUTY EUR: 4,2939 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 3,8328KURS WALUTY USD: 3,8328KURS WALUTY USD: 3,8328KURS WALUTY USD: 3,8328KURS WALUTY USD: 3,8328KURS WALUTY USD: 3,8328 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 4,9842KURS WALUTY GBP: 4,9842KURS WALUTY GBP: 4,9842KURS WALUTY GBP: 4,9842KURS WALUTY GBP: 4,9842KURS WALUTY GBP: 4,9842 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 3,9495KURS WALUTY CHF: 3,9495KURS WALUTY CHF: 3,9495KURS WALUTY CHF: 3,9495KURS WALUTY CHF: 3,9495KURS WALUTY CHF: 3,9495 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 2,9297KURS WALUTY CAD: 2,9297KURS WALUTY CAD: 2,9297KURS WALUTY CAD: 2,9297KURS WALUTY CAD: 2,9297KURS WALUTY CAD: 2,9297 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 3,7959KURS WALUTY JPY: 3,7959KURS WALUTY JPY: 3,7959KURS WALUTY JPY: 3,7959KURS WALUTY JPY: 3,7959KURS WALUTY JPY: 3,7959 
zaloguj sięzarejestruj się
2016-09-25 • 14:12:09 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
sejm|senat|konferencje|komisje
  
 
 
 
http://polityczna.tv/transmisja/komisja/
 
KOMISJA NA ŻYWO

Transmisja aktywna jest podczas posiedzeń Komisji. Źródło Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 26. POSIEDZENIE SEJMU O WPROWADZENIU ROZWIĄZAŃ UŁATWIAJĄCYCH POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW MIĘDZY KONSUMENTAMI A PRZEDSIĘBIORCAMI ZDECYDOWAŁ SEJM W OSTATNIM DNIU 26. POSIEDZENIA SEJMU. IZBA ZAKOŃCZYŁA TEŻ PARLAMENTARNE PRACE NAD DRUGĄ SPECUSTAWĄ, KTÓRA MA USPRAWNIĆ ZWALCZANIE ASF. DZIŚ TAKŻE POSŁOWIE ROZSTRZYGNĘLI M.IN. W SPRAWIE DALSZYCH LOSÓW PROJEKTÓW ZMIENIAJĄCYCH PRAWO ABORCYJNE. SEJM PODJĄŁ RÓWNIEŻ UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCZCZENIA 40. ROCZNICY POWSTANIA KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW – WIĘCEJ INFORMACJI W ODDZIELNYM KOMUNIKACIE.

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 26. POSIEDZENIE SEJMU


O WPROWADZENIU ROZWIĄZAŃ UŁATWIAJĄCYCH POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW MIĘDZY KONSUMENTAMI A PRZEDSIĘBIORCAMI ZDECYDOWAŁ SEJM W OSTATNIM DNIU 26. POSIEDZENIA SEJMU. IZBA ZAKOŃCZYŁA TEŻ PARLAMENTARNE PRACE NAD DRUGĄ SPECUSTAWĄ, KTÓRA MA USPRAWNIĆ ZWALCZANIE ASF. DZIŚ TAKŻE POSŁOWIE ROZSTRZYGNĘLI M.IN. W SPRAWIE DALSZYCH LOSÓW PROJEKTÓW ZMIENIAJĄCYCH PRAWO ABORCYJNE. SEJM PODJĄŁ RÓWNIEŻ UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCZCZENIA 40. ROCZNICY POWSTANIA KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW – WIĘCEJ INFORMACJI W ODDZIELNYM KOMUNIKACIE.

Sejm uchwalił ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Wynika ona z konieczności wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. dyrektywy ADR, ang. Alternative Dispute Resolution) i rozporządzenia w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. rozporządzenia ODR, ang. Online Dispute Resolution). Celem pakietu ADR/ODR jest umożliwienie konsumentom składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne oraz szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania. Dyrektywa ADR zakłada stworzenie w państwach UE jednolitego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów obejmującego zaistniałe na rynku unijnym spory między konsumentem a przedsiębiorcą, wynikające z umów sprzedaży rzeczy lub świadczenia usług, w tym umów zawartych przez internet i umów transgranicznych. Model systemu ADR zawarty w ustawie obejmuje: podmioty ADR utworzone przez przedsiębiorców danej branży oraz podmioty publiczne ADR działające przy lub w strukturach Urzędów: Komunikacji Elektronicznej, Regulacji Energetyki, Transportu Kolejowego, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego. W systemie ADR będzie też Inspekcja Handlowa – w jej zakres działania wejdą sprawy, dla których nie został utworzony właściwy ADR sektorowy. Podmiotem ADR może być każdy podmiot, który przejdzie pomyślnie procedurę wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i zostanie notyfikowany Komisji Europejskiej. Ustawa określa zasady postępowania ADR dotyczące rozwiązywania sporów konsumenckich między przedsiębiorcą a konsumentem na drodze pozasądowej. Postępowanie to ma być wykorzystywane do rozpatrzenia sporu, który w toku negocjacji między stronami, w związku ze złożoną przez konsumenta reklamacją – nie zakończył się porozumieniem. Postępowanie obejmuje spory o charakterze krajowym i transgranicznym, dotyczące zobowiązań umownych w zakresie umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Ustawa ma być stosowana do rozwiązywania sporów konsumenckich między konsumentem mającym miejsce zamieszkania w państwie członkowskim UE a przedsiębiorcą z siedzibą w Polsce. Według ustawy, postępowanie ma być dla konsumentów nieodpłatne. Podmioty ADR mogą przewidzieć opłaty, ale ich wysokość nie może utrudniać dostępu do postępowania. Nie wyklucza się też konieczności uiszczenia opłat w toku załatwiania sporu (np. koszty powołania biegłego). Nad ustawą będzie teraz pracować Senat.

Kolejną decyzją Sejmu było uchwalenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r. W ustawie Sejm upoważnił Prezydenta do ratyfikowania tej umowy. W umowie uregulowane zostały zasady dwustronnej współpracy - dobrowolnego udzielania pomocy w tzw. sytuacjach nadzwyczajnych jak np. katastrofy czy klęski żywiołowe. Umowa ma na celu ułatwić współdziałanie służb ratowniczych, głównie straży pożarnej. Polsko-białoruska współpraca obejmie też wymianę informacji w sprawach, które niosą ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń. Umowa zawiera też regulacje dotyczące odszkodowań związanych z udzielaniem i przyjmowaniem pomocy ratowniczej. Następnie ustawa ratyfikacyjna będzie rozpatrywana w Senacie.

Izba wyraziła również ustawową zgodę na ratyfikację Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy. Poprawki dotyczą m.in. odpowiedzialności armatorów. Chodzi o stworzenie systemu zabezpieczenia finansowego, który będzie pomagał marynarzom na wypadek tzw. porzucenia. System taki wyrównywałby np. zaległe płace i inne świadczenia. Ustawa ratyfikacyjna będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

W ostatecznym brzmieniu Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych. To kolejna specustawa, która ma pomóc w walce z afrykańskim pomorem świń. Ustawa m.in. wprowadza nowe obowiązki dla posiadaczy zwierząt oraz umożliwia Inspekcji Weterynaryjnej nakładanie dodatkowych nakazów, zakazów i ograniczeń w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Inspekcja będzie mogła lepiej identyfikować podmioty prowadzące działalność nadzorowaną (np. gospodarstwa, targowiska, punkty skupu zwierząt) - do rejestru takich podmiotów włączony zostanie numer ewidencyjny PESEL albo numer identyfikacyjny REGON. Do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt wejdą wszystkie podmioty, które prowadzą działalność nadzorowaną (organizacja targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt), a także obrót zwierzętami (z wyjątkiem obrotu w ramach działalności rolniczej). Dzięki temu zwiększy się możliwość śledzenia przemieszczania się zwierząt od gospodarstwa ich urodzenia do miejsca ich śmierci, co ma szczególne znaczenie w walce z ASF. Aby skutecznie egzekwować przestrzeganie przez posiadaczy zwierząt nakazów i zakazów związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt Inspekcja Weterynaryjna będzie mogła m.in. nakazać usunięcie stwierdzonych uchybień w określonym terminie albo nakazać zabicie lub ubój określonych gatunków zwierząt. Ustawa umożliwia też m.in. nakazanie posiadaczowi zwierząt podjęcie określonych działań, aby zabezpieczyć gospodarstwo przed przenikaniem chorób zakaźnych. Pozwoli to powiatowemu lekarzowi weterynarii na wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń w gospodarstwie, takich jak np. nakaz budowy ogrodzenia. Umożliwiono także nakazanie uboju lub zabicia zwierząt wrażliwych na daną chorobę zakaźną, znajdujących się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym. Ponadto ustawa przewiduje, że możliwe będzie zabicie lub poddanie ubojowi zwierząt gospodarskich w celu ograniczenia ich populacji w gospodarstwie. Chodzi o sytuację, gdy np. wskutek zakazów przemieszczania zwierząt (m.in. świń), zwierzęta te nie mogą być nadal utrzymywane przez ich właściciela ze względu na np. zbyt duży przyrost masy. Zabicie lub ubój zwierząt będzie następował na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Za zwierzęta gospodarskie zabite lub poddane ubojowi będzie przysługiwało odszkodowanie z budżetu państwa. Zgodnie z ustawą, powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł też nakazać dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich albo Polskiemu Związkowi Łowieckiemu przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzikich zwierząt. Za wykonanie odstrzału będzie przysługiwał zwrot kosztów w formie ryczałtu. Wprowadzono również m.in. obowiązek oznakowania świń w terminie 30 dni od dnia ich urodzenia i zgłaszania tego w ciągu 7 dni do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Następnie ustawa zostanie przekazana prezydentowi do podpisu.

Sejm zdecydował też, że nad senackim projektem nowelizacji Kodeksu cywilnego będzie pracować Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach. Celem projektu jest ograniczenie zakresu solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą za wynagrodzenie za roboty budowlane przysługujące podwykonawcy do sytuacji, w której inwestor wyrazi zgodę na piśmie na zawarcie umowy między wykonawcą a podwykonawcą. Jednocześnie, zgoda inwestora na zlecenie przez wykonawcę prac budowlanych podwykonawcy będzie mogła być, tak jak dotychczas, wyrażona w formie ustnej, a nawet w sposób dorozumiany (po upływie 14 dni na wniesienie sprzeciwu lub zastrzeżeń), ale w takim przypadku nie będzie odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie przysługujące podwykonawcy. Projekt realizuje postulat zawarty w petycji P IX-02/15, skierowanej do Marszałka Senatu. Autorzy petycji zwrócili uwagę na zbyt szeroką, ich zdaniem, odpowiedzialność inwestora.

Do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejm skierował obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, uchyla obecne przepisy dopuszczające przerwanie ciąży w trzech przypadkach, tj. gdy ciąża zagraża zdrowiu i życiu kobiety, gdy powstała w następstwie czynu zabronionego np. gwałtu lub kazirodztwa oraz gdy płód jest ciężko i nieodwracalnie uszkodzony. Projekt zakłada też kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat za spowodowanie śmierci dziecka poczętego. Jeżeli sprawca działałby nieumyślnie podlegałby karze pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast ten, kto zmusiłby kobietę do aborcji, mógłby trafić do więzienia nawet na 10 lat. Jeśli śmierć dziecka spowodowałaby jego matka, sąd mógłby zastosować wobec niej nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Matka nie podlegałaby karze, jeśli działałaby nieumyślnie. Wnioskodawcy proponują również, aby osoba trzecia, w tym lekarz, podlegał karze, jeśli wskutek swego zaniedbania doprowadziłby do śmierci lub uszkodzenia ciała dziecka poczętego. Jeśli śmierć dziecka byłaby następstwem działań leczniczych koniecznych dla uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia matki lekarz nie podlegałby karze, a czyn ten nie byłby traktowany jak przestępstwo. Ponadto projekt nakłada na administrację rządową i samorządową obowiązek pomocy materialnej i opieki dla rodzin wychowujących dzieci upośledzone oraz matek i ich dzieci poczętych w wyniku czynu zabronionego.

Decyzją Sejmu w Komisji Zdrowia będą kontynuowane prace nad poselskim projektem ustawy w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro, o zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oraz ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Projekt zakłada zmianę definicji „zarodka” poprzez ujednolicenie terminów ustawy o leczeniu niepłodności z ustawą dotyczącą planowania rodziny oraz ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka. Pojęcie zarodka byłoby definiowane jako „dziecko poczęte w najwcześniejszej fazie rozwoju biologicznego, powstałe w wyniku połączenia gamety męskiej i żeńskiej”. Wnioskodawcy proponują ograniczenie do jednej liczby żeńskich komórek rozrodczych, które będą mogły podlegać zapłodnieniu w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego. Obecnie przepisy zezwalają na zapłodnienie sześciu żeńskich komórek rozrodczych. W określonych przypadkach można utworzyć więcej zarodków. Projekt zakłada także ograniczenie do 72 godzin czasu, jaki może upłynąć od zapłodnienia pozaustrojowego do umieszczenia komórki rozrodczej w ciele kobiety. Aktualnie w ustawie nie ma wymogu czasowego. Zaproponowano też m.in. usunięcie przepisów pozwalających na przyznanie ojcostwa mężczyźnie, który nie jest biologicznym ojcem dziecka poczętego w wyniku in vitro, ale jest partnerem matki dziecka.

W głosowaniach Sejm zdecydował również o odrzuceniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie innych ustaw. Izba odrzuciła także obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie.

Posłowie zapoznali się też z przedstawioną przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzeja Koniecznego Informacją Rady Ministrów o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2014 r. Zgodnie z Informacją w okresie sprawozdawczym powierzchnia leśna w Polsce wzrosła o 21 tys. ha w stosunku do roku 2013. Lesistość na koniec 2014 r. wynosiła 29,4 proc. W dokumencie podkreślono, że od 2006 r. obserwowany jest spadek dynamiki zalesień. Według Informacji na koniec 2014 r. powierzchnia lasów w Polsce wynosiła 9,2 mln ha. W strukturze własnościowej lasów w Polsce dominują lasy publiczne – 81,0 proc., w tym lasy pozostające w zarządzie PGL LP – 77,1 proc. W latach 1990-2014 udział własności lasów prywatnych wzrósł o 2,0 punktu procentowego do obecnych 19 proc. Dominują gatunki iglaste, zajmujące 69,1 proc. powierzchni lasów Polski, zaś liściaste odpowiednio 30,9 proc. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyła Informację i wniosła o jej przyjęcie. Sprawozdanie komisji na forum Sejmu przedstawił poseł Jerzy Gosiewski.

Sejm wysłuchał również Informacji Ministra Środowiska o realizacji „Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015” w roku 2015. Zaprezentował ją wiceminister środowiska Mariusz Gajda. W dokumencie wskazano, że rok 2015 był ostatnim rokiem realizacji przedsięwzięcia, w którym finansowanie inwestycji opierało się o przepisy ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego. Według Informacji zaawansowanie finansowe inwestycji na koniec 2015 r. wyniosło 95,5 proc.: zadanie I (zbiornik) – 97,6 proc., zadanie II (przebudowa dróg) – 89,3 proc, zadania III (przebudowa linii kolejowej) i IV (ochrona zlewni zbiornika) – zostały zakończone. W 2015 r. pozyskano szereg decyzji związanych z realizacją programu budowy zbiornika. W ramach zadania pierwszego wykonano m.in. ubezpieczenie brzegów zbiornika w Dąbrówce i Skawcach. Realizacja zadania drugiego w ubiegłym roku obejmowała m.in. zakończenie budowy drogi klasy L na nasypie wzdłuż linii kolejowej z obiektem mostowym. Wykupiono także 2,3369 ha gruntów w ramach zadania trzeciego. Komisje: Finansów Publicznych oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zaproponowały przyjęcie informacji. Stanowisko komisji przedstawiła posłanka Anna Paluch.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 26. POSIEDZENIE SENATU SENAT NA ZAKOŃCZONYM 22 WRZEŚNIA 2016 R. POSIEDZENIU BEZ POPRAWEK PRZYJĄŁ NOWELIZACJĘ USTAWY O FUNKCJONOWANIU GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO, KTÓRA ZWIĘKSZA GÓRNY LIMIT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA RESTRUKTURYZACJĘ GÓRNICTWA Z 3 DO 7 MLD ZŁ, A TAKŻE NOWELĘ USTAWY O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEDŁUŻAJĄCĄ O 3 LATA OBECNE ZASADY OBLICZANIA

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 26. POSIEDZENIE SENATU


SENAT NA ZAKOŃCZONYM 22 WRZEŚNIA 2016 R. POSIEDZENIU BEZ POPRAWEK PRZYJĄŁ NOWELIZACJĘ USTAWY O FUNKCJONOWANIU GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO, KTÓRA ZWIĘKSZA GÓRNY LIMIT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA RESTRUKTURYZACJĘ GÓRNICTWA Z 3 DO 7 MLD ZŁ, A TAKŻE NOWELĘ USTAWY O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEDŁUŻAJĄCĄ O 3 LATA OBECNE ZASADY OBLICZANIA "JANOSIKOWEGO" DLA WOJEWÓDZTW. SENATOROWIE WPROWADZILI JEDNĄ POPRAWKĘ DO SPECUSTAWY ZWIĘKSZAJĄCEJ SKUTECZNOŚĆ ZWALCZANIA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF). IZBA NA TYM POSIEDZENIU PODJĘŁA UCHWAŁĘ W SPRAWIE WSPARCIA OBYWATELSKICH INICJATYW UCZCZENIA 100. ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ.

Senatorowie w trakcie 26. posiedzenia wysłuchali informacji przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych  dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. kiedy przewodnictwo w Radzie UE sprawowała Holandia. Informację przedstawił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Izba zapoznała się także z informacją szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernesta Bejdy o wynikach działalności CBA w 2015 roku. 

Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, której projekt przygotował rząd, zwiększa  górny limit wydatków budżetowych na restrukturyzację górnictwa z 3 do 7 mld zł. w latach 2015 – 2018.Nowela ma umożliwić uruchomienie środków z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń, świadczeń osłonowych w postaci urlopów górniczych i urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz pokrycia bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa. Pozwala też na finansowanie z dotacji budżetowej naprawiania szkód górniczych powstałych w trakcie likwidacji kopalń. Ustawa zakłada m.in. przedłużenie do 2020 r. okresu finansowania dotacją budżetową zadań realizowanych przez Kopalnię Soli „Bochnia” sp. z o.o. Nowelizacja przewiduje też m.in. przeniesienie szczególnych uprawnień z ministra skarbu na ministra energii wobec spółek działających w sektorze energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych.

Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, której projekt  przygotował rząd, zakłada przedłużenie na lata 2017-2019 obowiązywania dotychczasowych przepisów w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego (służącego wyrównaniu różnic w dochodach poprzez system subwencji) dla samorządów województw. Przedłużenie działania obecnego systemu (tzw. janosikowego) było konieczne, ponieważ zasady ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposób ich podziału obowiązują do końca 2016 r. Bez przedłużenia obecnych zasad samorządy województw nie otrzymałyby w 2017 r. i w kolejnych latach subwencji regionalnej pochodzącej z wpłat. Pozbawiłoby to większość województw istotnej części dochodów. Nowela zakłada, że tak jak w 2016 r. w budżetach państwa na lata 2017-2019 zostanie utworzona rezerwa celowa, której środki będą zasilały budżety samorządów województw z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich. Tzw. janosikowe to system subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części dochodów na rzecz tych biedniejszych. Największym płatnikiem janosikowego jest woj. mazowieckie.

Izba odrzuciła projekt nowelizacji ustawy  – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.  Projekt tej ustawy przygotowała senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na podstawie petycji. Miała ona na celu stworzenie podstaw prawnych dla umożliwienia mężczyznom, którzy ukończyli szesnaście lat, wystąpienia do sądu z wnioskiem o udzielenie zgody na zawarcie związku małżeńskiego.

Izba przeprowadziła także głosowanie nad projektem nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych i podjęła uchwałę o wniesieniu tego projektu do Sejmu.  Projekt tej noweli przygotowali senatorowie. Ma on na celu m.in. zwiększenie wysokości świadczenia określonego w ustawie z 400 zł do poziomu połowy najniższej emerytury, zakłada zmianę progów dochodowych warunkujących możliwość przyznania tego świadczenia oraz rozszerza zakres podmiotowy. Świadczenia, o których mowa w ustawie mają charakter uzupełniający, uzależniony od  obecnej sytuacji materialnej byłych działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych, zatem mają charakter pomocy socjalnej.  Ponadto projekt tworzy Radę do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych działającą przy szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jako organ opiniodawczo-doradczy. Według senatorów  projekt nowelizacji jest potrzebny, gdyż  parlament uchwalając tę ustawę przyjął rozwiązanie oparte o regułę nadmiernej ostrożności budżetowej.

Senat wprowadził jedną poprawkę do specustawy ułatwiającej walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF). Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ma zwiększyć skuteczność zwalczania ASF. Nowe przepisy dają większe uprawnienia Inspekcji Weterynaryjnej m.in. do nakładania dodatkowych nakazów, zakazów i ograniczeń w związku ze zwalczaniem chorób. Za ich nieprzestrzeganie przewidziano kary. Powiatowi lekarze weterynarii będą mogli nakazać: ubój trzody chlewnej za odszkodowaniem; przestrzeganie zasad bioasekuracji przez hodowców świń; sanitarny odstrzał dzików, ale także sposób postępowania z zastrzelonymi zwierzętami, czy np. rozłożenie mat dezynfekcyjnych na drogach. Nowe przepisy pozwolą Inspekcji Weterynaryjnej na lepszą identyfikację osób (podmiotów) prowadzących handel trzodą chlewną. Ustawa zaostrza przepisy dotyczące rejestracji świń. Wprowadza obowiązek rejestracji zwierząt w ciągu 30 dni, a każde przemieszczanie (zmiana miejsca pobytu zwierzęcia) ma być zgłoszone w ciągu 7 dni, natomiast w okresie kiedy występuje choroba zakaźna i gospodarstwo znajduje się na terenie wyznaczonych stref, rolnik będzie miał obowiązek zgłaszania wszystkich przemieszczeń, sprzedaży, upadków, w ciągu 24 godzin. Istotną zmianą jest też wprowadzenie znakowania zwierząt numerami wszystkich kolejnych siedzib stad, w których przebywały, co ma znaczenie w walce z ASF. Do tej pory zwierzę było znakowane tylko w siedzibie stada, w której się urodziło. Poprawka Senatu wprowadzona do noweli zmniejsza kary dla dzierżawców i zarządców obszarów łowieckich za niewykonanie nakazów sanitarnego odstrzału dzików.

Izba wyraziła zgodę na powołanie Marcina Cichego, na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wcześniej na to stanowisko powołał Marcina Cichego Sejm.

Zdjęcia: Katarzyna Czerwińska.

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
 
• POLSKA
 
DRUGI DZIEŃ 26. POSIEDZENIA SEJMU OBYWATELSKIE PROJEKTY DOTYCZĄCE ABORCJI I POSELSKA PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE IN VITRO TO TYLKO NIEKTÓRE Z PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD DRUGIEGO DNIA 26. POSIEDZENIA SEJMU. POSŁOWIE UCHWALILI DZIŚ RÓWNIEŻ NOWELIZACJĘ MAJĄCĄ ZWIĘKSZYĆ SKUTECZNOŚĆ ZWALCZANIA ASF I INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT. OMAWIALI TAKŻE M.IN. STANOWISKO KOMISJI DO PROJEKTU USTAWY O RATYFIKACJI POLSKO-BIAŁORUSKIEJ UMOWY DOTYCZĄCEJ WSPÓŁPRACY W PRZYPADKU KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH.

DRUGI DZIEŃ 26. POSIEDZENIA SEJMU


OBYWATELSKIE PROJEKTY DOTYCZĄCE ABORCJI I POSELSKA PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE IN VITRO TO TYLKO NIEKTÓRE Z PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD DRUGIEGO DNIA 26. POSIEDZENIA SEJMU. POSŁOWIE UCHWALILI DZIŚ RÓWNIEŻ NOWELIZACJĘ MAJĄCĄ ZWIĘKSZYĆ SKUTECZNOŚĆ ZWALCZANIA ASF I INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT. OMAWIALI TAKŻE M.IN. STANOWISKO KOMISJI DO PROJEKTU USTAWY O RATYFIKACJI POLSKO-BIAŁORUSKIEJ UMOWY DOTYCZĄCEJ WSPÓŁPRACY W PRZYPADKU KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH.

Obrady rozpoczął blok głosowań. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych. To kolejna specustawa, która ma pomóc w walce z afrykańskim pomorem świń. Ustawa m.in. wprowadza nowe obowiązki dla posiadaczy zwierząt oraz umożliwia Inspekcji Weterynaryjnej nakładanie dodatkowych nakazów, zakazów i ograniczeń w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Inspekcja będzie mogła lepiej identyfikować podmioty prowadzące działalność nadzorowaną (np. gospodarstwa, targowiska, punkty skupu zwierząt) - do rejestru takich podmiotów włączony zostanie numer ewidencyjny PESEL albo numer identyfikacyjny REGON. Do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt wejdą wszystkie podmioty, które prowadzą działalność nadzorowaną (organizacja targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt), a także obrót zwierzętami (z wyjątkiem obrotu w ramach działalności rolniczej). Dzięki temu zwiększy się możliwość śledzenia przemieszczania się zwierząt od gospodarstwa ich urodzenia do miejsca ich śmierci, co ma szczególne znaczenie w walce z ASF. Aby skutecznie egzekwować przestrzeganie przez posiadaczy zwierząt nakazów i zakazów związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt Inspekcja Weterynaryjna będzie mogła m.in. nakazać usunięcie stwierdzonych uchybień w określonym terminie albo nakazać zabicie lub ubój określonych gatunków zwierząt. Ustawa umożliwia też m.in. nakazanie posiadaczowi zwierząt podjęcie określonych działań, aby zabezpieczyć gospodarstwo przed przenikaniem chorób zakaźnych. Pozwoli to powiatowemu lekarzowi weterynarii na wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń w gospodarstwie, takich jak np. nakaz budowy ogrodzenia. Umożliwiono także nakazanie uboju lub zabicia zwierząt wrażliwych na daną chorobę zakaźną, znajdujących się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym. Ponadto ustawa przewiduje, że możliwe będzie zabicie lub poddanie ubojowi zwierząt gospodarskich w celu ograniczenia ich populacji w gospodarstwie. Chodzi o sytuację, gdy np. wskutek zakazów przemieszczania zwierząt (m.in. świń), zwierzęta te nie mogą być nadal utrzymywane przez ich właściciela ze względu na np. zbyt duży przyrost masy. Zabicie lub ubój zwierząt będzie następował na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Za zwierzęta gospodarskie zabite lub poddane ubojowi będzie przysługiwało odszkodowanie z budżetu państwa. Zgodnie z ustawą, powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł też nakazać dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich albo Polskiemu Związkowi Łowieckiemu przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzikich zwierząt. Za wykonanie odstrzału będzie przysługiwał zwrot kosztów w formie ryczałtu. Wprowadzono również m.in. obowiązek oznakowania świń w terminie 30 dni od dnia ich urodzenia i zgłaszania tego w ciągu 7 dni do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nad ustawą będzie teraz pracować Senat.

Podczas głosowań posłowie zdecydowali także o skierowaniu do dalszych prac w komisjach projektów: ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (do Komisji Finansów Publicznych) oraz projektu nowelizacji ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (do Komisji Obrony Narodowej).

Sejm w drugim czytaniu zapoznał się ze sprawozdaniem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r. W projekcie Sejm upoważnia Prezydenta do ratyfikowania tej umowy. W dokumencie uregulowane zostały zasady dwustronnej współpracy - dobrowolnego udzielania pomocy w tzw. sytuacjach nadzwyczajnych jak np. katastrofy czy klęski żywiołowe. Umowa ma na celu ułatwienie współdziałania służb ratowniczych, głównie straży pożarnej. Polsko-białoruska współpraca obejmie też wymianę informacji w sprawach, które niosą ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń. Umowa zawiera też regulacje dotyczące odszkodowań związanych z udzielaniem i przyjmowaniem pomocy ratowniczej. Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Spraw Zagranicznych po przeprowadzeniu pierwszego czytania przyjęły projekt bez poprawek. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Marek Wójcik. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

Posłowie zajęli się też ustawowym upoważnieniem Prezydenta do ratyfikowania poprawek do Konwencji o pracy na morzu. W rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy, Sejm wyraża zgodę na ratyfikowanie przez Prezydenta RP poprawek do Konwencji o pracy na morzu. Poprawki dotyczą m.in. odpowiedzialności armatorów. Chodzi o stworzenie systemu zabezpieczenia finansowego, który będzie pomagał marynarzom na wypadek tzw. porzucenia. System taki wyrównywałby np. zaległe płace i inne świadczenia. Projekt ustawy ratyfikacyjnej był przedmiotem prac w Komisjach: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Spraw Zagranicznych. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Janusz Śniadek. Trzecie czytanie projektu ustawy odbędzie się w głosowaniach.

Sejm w pierwszym czytaniu rozpatrzył w łącznej dyskusji obywatelskie propozycje zmieniające prawo dotyczące przerywania ciąży.

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, uchyla obecne przepisy dopuszczające przerwanie ciąży w trzech przypadkach, tj. gdy ciąża zagraża zdrowiu i życiu kobiety, gdy powstała w następstwie czynu zabronionego np. gwałtu lub kazirodztwa oraz gdy płód jest ciężko i nieodwracalnie uszkodzony. Projekt zakłada też kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat za spowodowanie śmierci dziecka poczętego. Jeżeli sprawca działałby nieumyślnie podlegałby karze pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast ten, kto zmusiłby kobietę do aborcji, mógłby trafić do więzienia nawet na 10 lat. Jeśli śmierć dziecka spowodowałaby jego matka, sąd mógłby zastosować wobec niej nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Matka nie podlegałaby karze, jeśli działałaby nieumyślnie. Wnioskodawcy proponują również, aby osoba trzecia, w tym lekarz, podlegał karze, jeśli wskutek swego zaniedbania doprowadziłby do śmierci lub uszkodzenia ciała dziecka poczętego. Jeśli śmierć dziecka byłaby następstwem działań leczniczych koniecznych dla uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia matki lekarz nie podlegałby karze, a czyn ten nie byłby traktowany jak przestępstwo. Ponadto projekt nakłada na administrację rządową i samorządową obowiązek pomocy materialnej i opieki dla rodzin wychowujących dzieci upośledzone oraz matek i ich dzieci poczętych w wyniku czynu zabronionego. Projekt zaprezentowała Joanna Banasiuk, przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

Obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie zakłada, że każdy ma prawo do samostanowienia w dziedzinie rozrodczości, w tym także dostępu do środków umożliwiających korzystanie z prawa do świadomego rodzicielstwa. Zgodnie z projektem, na administracji rządowej i samorządowej spoczywałby obowiązek zapewnienia każdemu, bez względu na zdolność do czynności prawnych, dostępu do metod i środków zapobiegania ciąży. Środki te byłyby objęte refundacją, a dla osób najbiedniejszych byłyby bezpłatne. W myśl proponowanych przepisów kobieta miałaby prawo do przerwania ciąży do końca 12. tygodnia. Po 12. tygodniu aborcja byłaby dopuszczalna w tych samych przypadkach, w jakich obecnie jest dozwolona. Zgodnie z projektem przerwania ciąży powinien dokonać lekarz w możliwie najwcześniejszym stadium. W razie złożenia przez kobietę pisemnej zgody na aborcję przed zakończeniem jej 12. tygodnia zabieg miałby być przeprowadzony w ciągu 72 godzin. Wnioskodawcy proponują, aby w sytuacji ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby przerwanie ciąży było dopuszczalne do 24. tygodnia. W przypadku, gdy wykryta choroba uniemożliwiałaby płodowi samodzielne życie i nie byłoby możliwości jej wyleczenia, przerwanie ciąży byłoby dopuszczalne bez ograniczeń. Jeśli ciąża byłaby wynikiem czynu zabronionego, aborcja byłaby dopuszczalna do 18. tygodnia. Projekt przewiduje też wprowadzenie do szkół przedmiotu „wiedza o seksualności człowieka”. Projekt uzasadniła Barbara Nowacka, przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

Podczas debaty wnioskowano o odrzucenie obu projektów w pierwszym czytaniu. Posłowie podejmą decyzje w ich sprawie w bloku głosowań.

Sejm w pierwszym czytaniu omawiał także projekt ustawy w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro, o zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oraz ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który jest inicjatywą ustawodawczą grupy posłów KP Kukiz’15, wspartą podpisami posła KP Platforma Obywatelska oraz posłów niezrzeszonych. Projekt zakłada zmianę definicji „zarodka” poprzez ujednolicenie terminów ustawy o leczeniu niepłodności z ustawą dotyczącą planowania rodziny oraz ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka. Pojęcie zarodka byłoby definiowane jako „dziecko poczęte w najwcześniejszej fazie rozwoju biologicznego, powstałe w wyniku połączenia gamety męskiej i żeńskiej”. Wnioskodawcy proponują ograniczenie do jednej liczby żeńskich komórek rozrodczych, które będą mogły podlegać zapłodnieniu w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego. Obecnie przepisy zezwalają na zapłodnienie sześciu żeńskich komórek rozrodczych. W określonych przypadkach można utworzyć więcej zarodków. Projekt zakłada także ograniczenie do 72 godzin czasu, jaki może upłynąć od zapłodnienia pozaustrojowego do umieszczenia komórki rozrodczej w ciele kobiety. Aktualnie w ustawie nie ma wymogu czasowego. Zaproponowano też m.in. usunięcie przepisów pozwalających na przyznanie ojcostwa mężczyźnie, który nie jest biologicznym ojcem dziecka poczętego w wyniku in vitro, ale jest partnerem matki dziecka. Projekt uzasadnił poseł Jan Klawiter. Podczas debaty wnioskowano o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Posłowie podejmą decyzję w tej sprawie w bloku głosowań.

Podczas drugiego dnia 26. posiedzenia Sejm wysłuchał ponadto informacji w sprawie zapowiedzianej w dniu 16 września 2016 r. zmiany systemu edukacji, w tym likwidacji gimnazjów oraz powrotu do 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum. O jej przedstawienie wnioskował KP Platforma Obywatelska. Przedstawiciele rządu odpowiadali też na pytania poselskie w sprawie m.in. wydatkowania funduszy unijnych, czy działań eliminujących zanieczyszczenie powietrza w Polsce. Posłowie pytali też o ujednolicenie wydawanych przez wojewodów rozstrzygnięć nadzorczych.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
 
• POLSKA
 
26. POSIEDZENIE SEJMU – PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA OBRAD OBRADY PLENARNE ROZPOCZĘŁY SIĘ OD ROZSTRZYGNIĘCIA PUNKTU SPORNEGO. DECYZJĄ POSŁÓW W PORZĄDKU DZIENNYM POSIEDZENIA ZNALAZŁO SIĘ PIERWSZE CZYTANIE RZĄDOWEGO PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO.

26. POSIEDZENIE SEJMU – PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA OBRAD


OBRADY PLENARNE ROZPOCZĘŁY SIĘ OD ROZSTRZYGNIĘCIA PUNKTU SPORNEGO. DECYZJĄ POSŁÓW W PORZĄDKU DZIENNYM POSIEDZENIA ZNALAZŁO SIĘ PIERWSZE CZYTANIE RZĄDOWEGO PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO.

Następnie posłowie rozpoczęli prace nad projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, wniesionym przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. KAS będzie wyspecjalizowaną administracją rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych. KAS ma zajmować się też ochroną interesów Skarbu Państwa oraz ochroną obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniać obsługę i wsparcie podatnika, płatnika i przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. Projekt określa m.in. zadania KAS, jej organy, kompetencje, sposób powoływania oraz jednostki organizacyjne. Według wnioskodawców, obecnie administracja zajmująca się gromadzeniem dochodów budżetowych jest rozproszona między administrację podatkową, Służbę Celną i kontrolę skarbową. Autorzy projektu podkreślają, że rozproszenie zadań uniemożliwia ich jednolitą realizację, co wywiera negatywny wpływ na ściągalność podatków i kształtowanie budżetu państwa. W związku z tym projekt zakłada konsolidację urzędów i izb skarbowych, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej. Projekt w imieniu wnioskodawców przedstawił poseł Łukasz Schreiber.
Proponowana ustawa dotycząca utworzenia KAS miałaby wejść w życie na zasadach i w terminie określonym w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z projektem zawartym w druku nr 827 termin wejścia w życie ustawy o KAS to 1 stycznia 2017 r., z pewnymi wyjątkami. Projekt przepisów wprowadzających na forum Sejmu uzasadnił poseł Wojciech Murdzek.
Podczas debaty wnioskowano o odrzucenie projektów w pierwszym czytaniu. Posłowie podejmą decyzję w tej sprawie w bloku głosowań.

W pierwszym czytaniu Izba rozpatrzyła także rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych. Projekt m.in. wprowadza nowe obowiązki dla posiadaczy zwierząt oraz umożliwia Inspekcji Weterynaryjnej nakładanie dodatkowych nakazów, zakazów i ograniczeń w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Inspekcja będzie mogła lepiej identyfikować podmioty prowadzące działalność nadzorowaną (np. gospodarstwa, targowiska, punkty skupu zwierząt) - do rejestru takich podmiotów włączony zostanie numer ewidencyjny PESEL albo numer identyfikacyjny REGON. Do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt wejdą wszystkie podmioty, które prowadzą działalność nadzorowaną (organizacja targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt), a także obrót zwierzętami (z wyjątkiem obrotu w ramach działalności rolniczej). Dzięki temu zwiększy się możliwość śledzenia przemieszczania się zwierząt od gospodarstwa ich urodzenia do miejsca ich śmierci, co ma szczególne znaczenie w walce z ASF. Projekt umożliwia też m.in. nakazanie posiadaczowi zwierząt podjęcie określonych działań, aby zabezpieczyć gospodarstwo przed przenikaniem chorób zakaźnych. Pozwoli to powiatowemu lekarzowi weterynarii na wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń w gospodarstwie, takich jak np. nakaz budowy ogrodzenia. W pracach nad projektem rząd reprezentowała podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ewa Lech. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja proponuje przyjęcie projektu z poprawkami. Doprecyzowują one m.in. przepisy o zwrocie kosztów odstrzału sanitarnego wykonanego z nakazu powiatowego lekarza weterynarii. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Krzysztof Szulowski. W związku ze zgłoszonymi w drugim czytaniu poprawkami Sejm skierował ponownie projekt do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posłowie rozpoczęli też prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt wykonuje przepisy UE służące dalszemu otwarciu rynku i liberalizacji norm w zakresie transportu kolejowego, w szczególności dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Jak podkreśla rząd, projekt stwarza warunki dla poprawy funkcjonowania przewoźników kolejowych. Proponowane zmiany przewidują m.in. poprawki i uzupełnienia do obowiązujących zasad udostępniania infrastruktury kolejowej, w tym np. umożliwiają szerszej grupie podmiotów zamawianie tras pociągów. Projekt wprowadza też definicję stacji kolejowej oraz dworca kolejowego. Projekt przewiduje również wzmocnienie niezależności i kompetencji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W pracach parlamentarnych rząd reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel. Dalsze prace nad projektem będą toczyć się w Komisji Infrastruktury.

Posłowie zajęli się także w ramach pierwszego czytania projektem nowelizacji ustawy – Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie innych ustaw. Projekt zakłada wprowadzenie instytucji opiekuna prawnego i medycznego. Tworzy zatem nowe formy ochrony osób niesprawnych intelektualnie w miejsce obecnie obowiązującego ubezwłasnowolnienia. Zgodnie z projektem opiekun medyczny będzie mógł być ustanowiony dla osoby powyżej 16. roku życia. Opiekun wyznaczany będzie przez sąd na wniosek osoby niepełnosprawnej intelektualnie lub jej krewnych. Taka osoba w imieniu chorego będzie współdecydowała w zakresie badań lub innych świadczeń medycznych. W myśl projektu opiekun prawny będzie mógł być ustanowiony dla pełnoletniej osoby niesprawnej intelektualnie. Wskazanie opiekuna prawnego i zakresu wykonywania jego czynności prawnych za chorego ustanawiane będzie przez sąd. Projekt przewiduje dwie formy opieki prawnej: z reprezentacją (upoważnienie do reprezentowania chorego w określonym zakresie) i z kompetencją do współdecydowania. Uzasadnienie projektu przedstawiła posłanka Agnieszka Ścigaj. W dyskusji został zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu. Do głosowania nad nim posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Następnie posłowie pracowali w pierwszym czytaniu nad senackim projektem nowelizacji Kodeksu cywilnego. Celem projektu jest ograniczenie zakresu solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą za wynagrodzenie za roboty budowlane przysługujące podwykonawcy do sytuacji, w której inwestor wyrazi zgodę na piśmie na zawarcie umowy między wykonawcą a podwykonawcą. Jednocześnie, zgoda inwestora na zlecenie przez wykonawcę prac budowlanych podwykonawcy będzie mogła być, tak jak dotychczas, wyrażona w formie ustnej, a nawet w sposób dorozumiany (po upływie 14 dni na wniesienie sprzeciwu lub zastrzeżeń), ale w takim przypadku nie będzie odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie przysługujące podwykonawcy. Projekt realizuje postulat zawarty w petycji P IX-02/15, skierowanej do Marszałka Senatu. Autorzy petycji zwrócili uwagę na zbyt szeroką, ich zdaniem, odpowiedzialność inwestora. Projekt uzasadnił senator Robert Mamątow. Zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie projektu zostanie rozstrzygnięty w bloku głosowań.

Sejm przeprowadził dziś również drugie czytanie rządowego projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Wynika on z konieczności wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. dyrektywy ADR, ang. Alternative Dispute Resolution) i rozporządzenia w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. rozporządzenia ODR, ang. Online Dispute Resolution). Celem pakietu ADR/ODR jest umożliwienie konsumentom składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne oraz szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania. Dyrektywa ADR zakłada stworzenie w państwach UE jednolitego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów obejmującego zaistniałe na rynku unijnym spory między konsumentem a przedsiębiorcą, wynikające z umów sprzedaży rzeczy lub świadczenia usług, w tym umów zawartych przez internet i umów transgranicznych. Model systemu ADR zawarty w projekcie obejmuje: podmioty ADR utworzone przez przedsiębiorców danej branży oraz podmioty publiczne ADR działające przy lub w strukturach Urzędów: Komunikacji Elektronicznej, Regulacji Energetyki, Lotnictwa Cywilnego, Transportu Kolejowego, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego. W systemie ADR będzie też Inspekcja Handlowa – w jej zakres działania wejdą sprawy, dla których nie został utworzony właściwy ADR sektorowy. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisjach: Gospodarki i Rozwoju oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które przyjęły go z poprawkami. Komisja zaproponowała m.in. usunięcie z listy podmiotów publicznych ADR ten, który miałby działać przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Antoni Mężydło. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

Następnie Izba rozpatrzyła rządowy projekt nowelizacji ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. Propozycje przewidują m.in. zmiany w zasadach zatrudniania na kierownicze stanowiska w Agencji Mienia Wojskowego. Wnioskodawca proponuje, aby prezesa AMW powoływał premier - na wniosek szefa MON, a zastępców prezesa AMW – Minister Obrony Narodowej. Z kolei prezes agencji miałby powoływać i odwoływać dyrektorów oddziałów regionalnych agencji i ich zastępców oraz osoby na stanowiska kierownicze w biurze prezesa agencji. W projekcie określono też zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przekazanym agencji na podstawie decyzji właściwego ministra. Agencja na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Spraw Wewnętrznych mogłaby nieodpłatnie przekazać lub zbyć sprzęt wojskowy lub produkty podwójnego zastosowania. Ponadto, zgodnie z projektem szef MON miałby możliwość zawierania umów z AMW na świadczenie usług nie tylko na rzecz ministra, ale także na rzecz jednostek organizacyjnych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych. W projekcie doprecyzowano także procedury umarzania należności wobec agencji. W pracach nad projektem rząd reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartłomiej Grabski. W trakcie debaty zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Jego rozpatrzenie nastąpi w bloku głosowań.

Zdjęcia: Rafał Zambrzycki.

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
 
• POLSKA
 
TRWA 26. POSIEDZENIE SEJMU OBYWATELSKIE PROJEKTY DOTYCZĄCE ABORCJI I POSELSKA PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE IN VITRO TO TYLKO NIEKTÓRE Z PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD 26. POSIEDZENIA SEJMU.  IZBA BĘDZIE RÓWNIEŻ PRACOWAĆ M.IN. NAD POWOŁANIEM KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ. SEJM ZAJMIE SIĘ TAKŻE PROJEKTEM UŁATWIAJĄCYM ZWALCZANIE CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT, W SZCZEGÓLNOŚCI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF). POSŁOWIE MAJĄ TEŻ PRZEPROWADZIĆ DYSKUSJĘ O NEGOCJACJACH I TRYBIE RATYFIKACJI UMÓW O WOLNYM HANDLU MIĘDZY UE A STANAMI ZJEDNOCZONYMI ORAZ MIĘDZY UNIĄ A KANADĄ.

TRWA 26. POSIEDZENIE SEJMU


OBYWATELSKIE PROJEKTY DOTYCZĄCE ABORCJI I POSELSKA PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE IN VITRO TO TYLKO NIEKTÓRE Z PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD 26. POSIEDZENIA SEJMU. IZBA BĘDZIE RÓWNIEŻ PRACOWAĆ M.IN. NAD POWOŁANIEM KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ. SEJM ZAJMIE SIĘ TAKŻE PROJEKTEM UŁATWIAJĄCYM ZWALCZANIE CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT, W SZCZEGÓLNOŚCI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF). POSŁOWIE MAJĄ TEŻ PRZEPROWADZIĆ DYSKUSJĘ O NEGOCJACJACH I TRYBIE RATYFIKACJI UMÓW O WOLNYM HANDLU MIĘDZY UE A STANAMI ZJEDNOCZONYMI ORAZ MIĘDZY UNIĄ A KANADĄ.

Początek sejmowych prac nad projektami ustaw

Ograniczenie oszustw podatkowych, zwiększenie skuteczności poboru podatków i ceł - powstanie Krajowa Administracja Skarbowa
Zgodnie z projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826), wniesionym przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość, KAS będzie wyspecjalizowaną administracją rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika, płatnika i przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. Projekt określa m.in. zadania KAS, jej organy, kompetencje, sposób powoływania oraz jednostki organizacyjne. Według wnioskodawców, obecnie administracja zajmująca się gromadzeniem dochodów budżetowych jest rozproszona między administrację podatkową, Służbę Celną i kontrolę skarbową. Autorzy projektu podkreślają, że rozproszenie zadań uniemożliwia ich jednolitą realizację, co wywiera negatywny wpływ na ściągalność podatków i kształtowanie budżetu państwa. W związku z tym projekt zakłada konsolidację urzędów i izb skarbowych, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej. Projekt w imieniu wnioskodawców przedstawi poseł Łukasz Schreiber.

Proponowana ustawa dotycząca utworzenia KAS miałaby wejść w życie na zasadach i w terminie określonym w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z projektem zawartym w druku nr 827 termin wejścia w życie ustawy o KAS to 1 stycznia 2017 r., z pewnymi wyjątkami. Projekt przepisów wprowadzających na forum Sejmu uzasadni poseł Wojciech Murdzek.

Zwiększenie skuteczności zwalczania ASF i innych chorób zakaźnych zwierząt
To cel rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 832). Projekt m.in. wprowadza nowe obowiązki dla posiadaczy zwierząt oraz umożliwia Inspekcji Weterynaryjnej nakładanie dodatkowych nakazów, zakazów i ograniczeń w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Inspekcja będzie mogła lepiej identyfikować podmioty prowadzące działalność nadzorowaną (np. gospodarstwa, targowiska, punkty skupu zwierząt) - do rejestru takich podmiotów włączony zostanie numer ewidencyjny PESEL albo numer identyfikacyjny REGON. Do  systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt wejdą wszystkie podmioty, które prowadzą działalność nadzorowaną (organizacja targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt), a także obrót zwierzętami (z wyjątkiem obrotu w ramach działalności rolniczej). Dzięki temu zwiększy się możliwość śledzenia przemieszczania się zwierząt od gospodarstwa ich urodzenia do miejsca ich śmierci, co ma szczególne znaczenie w walce z ASF. Projekt umożliwia też m.in. nakazanie posiadaczowi zwierząt podjęcie określonych działań, aby zabezpieczyć gospodarstwo przed przenikaniem chorób zakaźnych. Pozwoli to powiatowemu lekarzowi weterynarii na wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń w gospodarstwie, takich jak np. nakaz budowy ogrodzenia. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Polska dostosowuje prawo do przepisów UE dotyczących jednolitego europejskiego obszaru kolejowego
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 840) wykonuje przepisy UE służące dalszemu otwarciu rynku i liberalizacji norm w zakresie transportu kolejowego, w szczególności dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Jak podkreśla rząd, projekt stwarza warunki dla poprawy funkcjonowania przewoźników kolejowych. Proponowane zmiany przewidują m.in. poprawki i uzupełnienia do obowiązujących zasad udostępniania infrastruktury kolejowej, w tym np. umożliwiają szerszej grupie podmiotów zamawianie tras pociągów. Projekt wprowadza też definicję stacji kolejowej oraz dworca kolejowego. Będą to obiekty udostępniane nieodpłatnie podróżnym, natomiast odpłatnie przewoźnikom kolejowym. Przepisy te będą dotyczyć wyłącznie udostępniania powierzchni przeznaczonych do obsługi podróżnych oraz powierzchni do umieszczania informacji handlowych. Projekt przewiduje również wzmocnienie niezależności i kompetencji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W pracach parlamentarnych rząd reprezentuje Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Posłowie o projekcie znoszącym obowiązek samooskarżania przez świadka w postępowaniu w sprawach o wykroczenia
Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego  (druk nr 815) będący inicjatywą sejmowej Komisji do Spraw Petycji przewiduje, że świadek będzie mógł uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność nie tylko - jak obecnie - za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, ale również za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe. Proponowana nowelizacja realizuje postulat zawarty w petycji skierowanej do Sejmu przez Fundację Instytut Thomasa Jeffersona z siedzibą w Warszawie. Projekt uzasadni poseł Jerzy Jachnik.

Opiekun prawny i medyczny dla osoby niepełnosprawnej intelektualnie zamiast ubezwłasnowolnienia
Zakłada to wniesiony przez grupę posłów KP Kukiz’15 poselski projektu nowelizacji ustawy – Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 730). Dla zapewnienia ochrony praw osoby niepełnosprawnej intelektualnie projekt wprowadza instytucje opiekuna prawnego i medycznego. Tworzy zatem nowe formy ochrony osób niesprawnych intelektualnie w miejsce obecnie obowiązującego ubezwłasnowolnienia. Zgodnie z projektem opiekun medyczny będzie mógł być ustanowiony dla osoby powyżej 16. roku życia. Opiekun wyznaczany będzie przez sąd na wniosek osoby niepełnosprawnej intelektualnie lub jej krewnych. Taka osoba w imieniu chorego będzie współdecydowała w zakresie badań lub innych świadczeń medycznych. W myśl projektu opiekun prawny będzie mógł być ustanowiony dla pełnoletniej osoby niesprawnej intelektualnie. Wskazanie opiekuna prawnego i zakresu wykonywania jego czynności prawnych za chorego ustanawiane będzie przez sąd. Projekt przewiduje dwie formy opieki prawnej: z reprezentacją (upoważnienie do reprezentowania chorego w określonym zakresie) i z kompetencją do współdecydowania. Uzasadnienie projektu przedstawi posłanka Agnieszka Ścigaj.

Propozycja ograniczenia solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawców
Jest ona zawarta w senackim projekcie nowelizacji Kodeksu cywilnego (druk nr 768). Celem projektu jest ograniczenie zakresu solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą za wynagrodzenie za roboty budowlane przysługujące podwykonawcy do sytuacji, w której inwestor wyrazi zgodę na piśmie na zawarcie umowy między wykonawcą a podwykonawcą. Jednocześnie, zgoda inwestora na zlecenie przez wykonawcę prac budowlanych podwykonawcy będzie mogła być, tak jak dotychczas, wyrażona w formie ustnej, a nawet w sposób dorozumiany (po upływie 14 dni na wniesienie sprzeciwu lub zastrzeżeń), ale w takim przypadku nie będzie odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie przysługujące podwykonawcy. Projekt realizuje postulat zawarty w petycji P IX-02/15, skierowanej do Marszałka Senatu. Autorzy petycji zwrócili uwagę na zbyt szeroką, ich zdaniem, odpowiedzialność inwestora. Projekt uzasadni senator Robert Mamątow.

Izba rozpatrzy projekt nowelizacji ustawy o Agencji Mienia Wojskowego
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (druk nr 841) przewiduje m.in. zmiany w zasadach zatrudniania na kierownicze stanowiska w Agencji Mienia Wojskowego. Wnioskodawca proponuje, aby prezesa AMW powoływał premier - na wniosek szefa MON, a zastępców prezesa AMW – Minister Obrony Narodowej. Z kolei prezes agencji miałby powoływać i odwoływać dyrektorów oddziałów regionalnych agencji i ich zastępców oraz osoby na stanowiska kierownicze w biurze prezesa agencji. W projekcie określono też zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przekazanym agencji na podstawie decyzji właściwego ministra. Agencja na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Spraw Wewnętrznych mogłaby nieodpłatnie przekazać lub zbyć sprzęt wojskowy lub produkty podwójnego zastosowania. Ponadto, zgodnie z projektem szef MON miałby możliwość zawierania umów z AMW na świadczenie usług nie tylko na rzecz ministra, ale także na rzecz jednostek organizacyjnych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych. W projekcie doprecyzowano także procedury umarzania należności wobec agencji. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Obrony Narodowej.

Sejmowa debata nad obywatelskimi propozycjami zmieniającymi prawo dotyczące przerywania ciąży
W łącznej dyskusji w pierwszym czytaniu Izba rozpatrzy obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (druk nr 784), który uchyla obecne przepisy dopuszczające przerwanie ciąży w trzech przypadkach, tj. gdy ciąża zagraża zdrowiu i życiu kobiety, gdy powstała w następstwie czynu zabronionego np. gwałtu lub kazirodztwa oraz gdy płód jest ciężko i nieodwracalnie uszkodzony. Projekt zakłada też kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat za spowodowanie śmierci dziecka poczętego. Jeżeli sprawca działałby nieumyślnie podlegałby karze pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast ten, kto zmusiłby kobietę do aborcji, mógłby trafić do więzienia nawet na 10 lat. Jeśli śmierć dziecka spowodowałaby jego matka, sąd mógłby zastosować wobec niej nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Matka nie podlegałaby karze, jeśli działałaby nieumyślnie. Wnioskodawcy proponują również, aby osoba trzecia, w tym lekarz, podlegał karze, jeśli wskutek swego zaniedbania doprowadziłby do śmierci lub uszkodzenia ciała dziecka poczętego. Jeśli śmierć dziecka byłaby następstwem działań leczniczych koniecznych dla uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia matki lekarz nie podlegałby karze, a czyn ten nie byłby traktowany jak przestępstwo. Ponadto projekt nakłada na administrację rządową i samorządową obowiązek pomocy materialnej i opieki dla rodzin wychowujących dzieci upośledzone oraz matek i ich dzieci poczętych w wyniku czynu zabronionego. Projekt zaprezentuje przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Joanna Banasiuk.

Obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie (druk nr 830) zakłada, że każdy ma prawo do samostanowienia w dziedzinie rozrodczości, w tym także dostępu do środków umożliwiających korzystanie z prawa do świadomego rodzicielstwa. Zgodnie z projektem, na administracji rządowej i samorządowej spoczywałby obowiązek zapewnienia każdemu, bez względu na zdolność do czynności prawnych, dostępu do metod i środków zapobiegania ciąży. Środki te byłyby objęte refundacją, a dla osób najbiedniejszych byłyby bezpłatne. W myśl proponowanych przepisów kobieta miałaby prawo do przerwania ciąży do końca 12. tygodnia. Po 12. tygodniu aborcja byłaby dopuszczalna w tych samych przypadkach, w jakich obecnie jest dozwolona. Zgodnie z projektem przerwania ciąży powinien dokonać lekarz w możliwie najwcześniejszym stadium. W razie złożenia przez kobietę pisemnej zgody na aborcję  przed zakończeniem jej 12. tygodnia zabieg miałby być przeprowadzony w ciągu 72 godzin. Wnioskodawcy proponują, aby w sytuacji ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby przerwanie ciąży było dopuszczalne do 24. tygodnia. W przypadku, gdy wykryta choroba uniemożliwiałaby płodowi samodzielne życie i nie byłoby możliwości jej wyleczenia, przerwanie ciąży byłoby dopuszczalne bez ograniczeń. Jeśli ciąża byłaby wynikiem czynu zabronionego, aborcja  byłaby dopuszczalna do 18. tygodnia. Projekt przewiduje też wprowadzenie do szkół przedmiotu „wiedza o seksualności człowieka”. Projekt uzasadni przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Barbara Nowacka.

 W Sejmie o proponowanych zmianach w przepisach regulujących kwestię in vitro
Posłowie zajmą się projektem ustawy w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro, o zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oraz ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 525), który jest inicjatywą ustawodawczą grupy posłów KP Kukiz’15, wspartą podpisami posła KP Platforma Obywatelska oraz posłów niezrzeszonych. Projekt zakłada zmianę definicji „zarodka” poprzez ujednolicenie terminów ustawy o leczeniu niepłodności z ustawą dotyczącą planowania rodziny oraz ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka. Pojęcie zarodka byłoby definiowane jako „dziecko poczęte w najwcześniejszej fazie rozwoju biologicznego, powstałe w wyniku połączenia gamety męskiej i żeńskiej”. Wnioskodawcy proponują ograniczenie do jednej liczby żeńskich komórek rozrodczych, które będą mogły podlegać zapłodnieniu w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego. Obecnie przepisy zezwalają na zapłodnienie sześciu żeńskich komórek rozrodczych. W określonych przypadkach można utworzyć więcej zarodków. Projekt zakłada także ograniczenie do 72 godzin czasu, jaki może upłynąć od zapłodnienia pozaustrojowego do umieszczenia komórki rozrodczej w ciele kobiety. Aktualnie w ustawie nie ma wymogu czasowego. Zaproponowano też m.in. usunięcie przepisów pozwalających na przyznanie ojcostwa mężczyźnie, który nie jest biologicznym ojcem dziecka poczętego w wyniku in vitro, ale jest partnerem matki dziecka. Projekt uzasadni poseł Jan Klawiter.

Kontynuacja prac nad projektami ustaw i uchwał w drugim czytaniu

Dyskusja nad nowymi rozwiązaniami umożliwiającymi pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich
Rządowy projekt ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (pierwotny druk nr 630) wynika z konieczności wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. dyrektywy ADR, ang. Alternative Dispute Resolution) i rozporządzenia w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. rozporządzenia ODR, ang. Online Dispute Resolution). Celem pakietu ADR/ODR jest umożliwienie konsumentom składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne oraz szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania. Dyrektywa ADR zakłada stworzenie w państwach UE jednolitego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów obejmującego zaistniałe na rynku unijnym spory między konsumentem a przedsiębiorcą, wynikające z umów sprzedaży rzeczy lub świadczenia usług, w tym umów zawartych przez internet i umów transgranicznych. Model systemu ADR zawarty w projekcie obejmuje: podmioty ADR utworzone przez przedsiębiorców danej branży oraz podmioty publiczne ADR działające przy lub w strukturach Urzędów: Komunikacji Elektronicznej, Regulacji Energetyki, Lotnictwa Cywilnego, Transportu Kolejowego, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego. W systemie ADR będzie też Inspekcja Handlowa –  w jej zakres działania wejdą sprawy, dla których nie został utworzony właściwy ADR sektorowy. Po pierwszym czytaniu Komisje: Gospodarki i Rozwoju oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka skierowały projekt do podkomisji nadzwyczajnej.

Poselskie propozycje w sprawie trybu negocjacji i ratyfikacji umów o wolnym handlu między UE a Stanami Zjednoczonymi (TTIP) oraz Kanadą (CETA)
Sejm przeprowadzi drugie czytanie poselskich projektów uchwał w sprawie: umów międzynarodowych TTIP i CETA, sprzeciwu wobec zaproponowanego przez Komisję Europejską trybu ratyfikacji umowy między Unią Europejską a Kanadą – CETA bez akceptacji państw członkowskich oraz kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kanadą (pierwotne numery druków 727, 728, 831). W pierwszym projekcie, wniesionym przez grupę posłów KP Kukiz’15, podkreślono, że zgodnie z Konstytucją RP umowy TTIP i CETA powinny zostać przyjęte przez Sejm i Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub senatorów (ustawowa zgoda na ratyfikację przez Prezydenta) lub w referendum ogólnokrajowym. W myśl drugiego projektu, będącego inicjatywą grupy posłów KP PSL umowy z Kanadą i USA powinny być ratyfikowane przez wszystkie państwa członkowskie, a nie jak to zaproponowała Komisja Europejska przez Parlament Europejski. Zgodnie z trzecim projektem, autorstwa grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość, do zawarcia umowy CETA i jej pełnego wejścia w życie niezbędne jest przeprowadzenie procedur jej ratyfikacji zgodnych z porządkiem narodowym poszczególnych państw członkowskich (tzw. duża ratyfikacja – wynikająca z art. 89 Konstytucji RP). Pierwsze czytanie projektów z druku 727 i 728 odbyło się na posiedzeniu Sejmu, a projektu zawartego w druku 831 w Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

W Sejmie o polsko-białoruskiej umowie dotyczącej współpracy w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych
W rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r. (pierwotny druk nr 770) Sejm upoważnia Prezydenta do ratyfikowania tej umowy. W dokumencie uregulowane zostały zasady dwustronnej współpracy - dobrowolnego udzielania pomocy w tzw. sytuacjach nadzwyczajnych jak np.  katastrofy czy klęski żywiołowe. Umowa ma na celu ułatwić współdziałanie służb ratowniczych, głównie straży pożarnej. Polsko-białoruska współpraca obejmie też wymianę informacji w sprawach, które niosą ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń. Umowa zawiera też regulacje dotyczące odszkodowań związanych z udzielaniem i przyjmowaniem pomocy ratowniczej. Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Spraw Zagranicznych po przeprowadzeniu pierwszego czytania przyjęły projekt bez poprawek. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Marek Wójcik.  

Posłowie o ustawowym upoważnieniu Prezydenta do ratyfikowania poprawek do Konwencji o pracy na morzu
Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy (pierwotny druk nr 805) przewiduje wyrażenie przez Sejm ustawowej zgody na ratyfikowanie przez Prezydenta RP poprawek do Konwencji o pracy na morzu. Poprawki dotyczą m.in. odpowiedzialności armatorów. Chodzi o stworzenie systemu zabezpieczenia finansowego, który będzie pomagał marynarzom na wypadek tzw. porzucenia. System taki wyrównywałby np. zaległe płace i inne świadczenia. Projekt ustawy ratyfikacyjnej został skierowany do pierwszego czytania w Komisjach: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Spraw Zagranicznych.

Sejm zapozna się z dokumentami sprawozdawczymi dotyczącymi programów: zwiększania lesistości oraz budowy zbiornika Świnna Poręba

Informacja Rady Ministrów o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2014 r.
Zgodnie z zawartą w druku nr 547 Informacją w 2014 r. powierzchnia leśna w Polsce wzrosła o 21 tys. ha w stosunku do roku 2013. Lesistość na koniec 2014 r. wynosiła 29,4 proc. W dokumencie podkreślono, że od 2006 r. obserwowany jest spadek dynamiki zalesień. Według Informacji na koniec 2014 r. powierzchnia lasów w Polsce wynosiła 9,2 mln ha. W strukturze własnościowej lasów w Polsce dominują lasy publiczne – 81,0 proc., w tym lasy pozostające w zarządzie PGL LP – 77,1 proc. W latach 1990-2014 udział własności lasów prywatnych wzrósł o 2,0 punktu procentowego do obecnych 19 proc. Dominują gatunki iglaste, zajmujące 69,1 proc. powierzchni lasów Polski, zaś liściaste odpowiednio 30,9 proc. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyła Informację i wniosła o jej przyjęcie. Sprawozdawcą komisji jest poseł Jerzy Gosiewski.

Posłowie zapoznają się z Informacją Ministra Środowiska o realizacji „Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015” w roku 2015 (druk nr 532)
W dokumencie wskazano, że rok 2015 był ostatnim rokiem realizacji przedsięwzięcia, w którym finansowanie inwestycji opierało się o przepisy ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego. Według Informacji zaawansowanie finansowe inwestycji na koniec 2015 r. wyniosło 95,5 proc.: zadanie I (zbiornik) – 97,6 proc., zadanie II (przebudowa dróg) – 89,3 proc, zadania III (przebudowa linii kolejowej) i IV (ochrona zlewni zbiornika) – zostały zakończone. W 2015 r. pozyskano szereg decyzji związanych z realizacją programu budowy zbiornika. W ramach zadania pierwszego wykonano m.in. ubezpieczenie brzegów zbiornika w Dąbrówce i Skawcach. Realizacja zadania drugiego w ubiegłym roku obejmowała m.in. zakończenie budowy drogi klasy L na nasypie wzdłuż linii kolejowej z obiektem mostowym. Wykupiono także 2,3369 ha gruntów w ramach zadania trzeciego. Komisje: Finansów Publicznych oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po rozpatrzeniu Informacji proponują jej przyjęcie. Sprawozdawcą komisji będzie posłanka Anna Paluch.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących
Podczas 26. posiedzenia Sejm wysłucha ponadto informacji rządu w sprawie zapowiedzianej zmiany systemu edukacji, w tym likwidacji gimnazjów oraz powrotu do 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum. O jej przedstawienie wnioskował KP Platforma Obywatelska. Przedstawiciele rządu będą też odpowiadać na pytania poselskie w sprawie m.in. wydatkowania funduszy unijnych oraz ujednolicenia wydawanych przez wojewodów rozstrzygnięć nadzorczych. Posłowie mają też pytać o takie kwestie jak np. działania eliminujące zanieczyszczenie powietrza w Polsce. Pełna lista pytań w sprawach bieżących jest dostępna tutaj.

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA OBRAD OBRADY SEJMU NA ŻYWO TELEWIZJA SEJMOWA

 
 
• POLSKA
 

24 POSIEDZENIE SEJMU - PODSUMOWANIE


PODCZAS 24. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE UCHWALILI M.IN. SPECUSTAWĘ MAJĄCĄ ZŁAGODZIĆ SKUTKI EKONOMICZNE WYSTĄPIENIA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF) ORAZ NOWE PRZEPISY W ZAKRESIE ZAWIERANIA UMÓW KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI. NA POCZĄTKU OBRAD POSŁOWIE PRZEPROWADZILI DYSKUSJĘ, A NASTĘPNIE W DRODZE GŁOSOWANIA ODRZUCILI WNIOSEK GRUPY POSŁÓW KP PLATFORMA OBYWATELSKA O ODWOŁANIE MARSZAŁKA SEJMU MARKA KUCHCIŃSKIEGO Z ZAJMOWANEJ PRZEZ NIEGO FUNKCJI.


Podczas 24. posiedzenia Sejmu posłowie uchwalili ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Przyjęcie nowych przepisów stanowi pierwszy etap prac w zakresie przygotowania do stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. Tzw. rozporządzenie eIDAS m.in...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

USŁUGI ZAUFANIA IDENTYFIKACJA ELEKTRONICZNA TRANSAKCJE ELEKTRONICZNE CYFRYZACJA ROBOTY BUDOWLANE USŁUGI KONCESJA KONCESJE WSPIERANIE RODZINY RODZINA ZASTĘPCZA POMOC SPOŁECZNA SAMORZĄD GMINNY PODATEK POSATKI TOWAR TOWARY USŁUGA USŁUGI ZWROT ZWROTY UNIA EUROPEJSKA ŚRODKI BUDŻET VAT PODATEK DOCHODOWY OSOBA FIZYCZNA CIT LOTNISKO LOTNISKA PUBLICZNE AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WIEŚ RYNEK ROLNY DZIAŁ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GOSPODARKA MORSKA RYBOŁÓWSTWO ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH KRAJOWA IZBA SĄDOWNICTWA POLSKIE ROLNICTWO SPADEK CEN ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW ŚLEDZTWO PROKURATORSKIE PESEL NUMER BAZA DANYCH POBÓR

 
• POLSKA
 

24 POSIEDZENIE SEJMU


HARMONOGRAM OBRAD 24 POSIEDZENIA SEJMU


...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

NA ŻYWO SEJM TRANSMISJA POSIEDZENIA OBRAD OBRADY SEJMU LIVE TELEWIZJA SEJMOWA TV

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 23 POSIEDZENIE SEJMU RP


OD ŚLUBOWANIA PREZESA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ JAROSŁAWA SZARKA ROZPOCZĘŁY SIĘ DZISIEJSZE OBRADY SEJMU. W OSTATNIM DNIU 23. POSIEDZENIA IZBA ZDECYDOWAŁA M.IN. O OBNIŻENIU STAWKI CIT DLA MAŁYCH FIRM Z 19 NA 15 PROC. SEJM ZWIĘKSZYŁ RÓWNIEŻ OCHRONĘ KLIENTÓW BIUR PODRÓŻY W PRZYPADKU ICH NIEWYPŁACALNOŚCI. POSŁOWIE UCHWALILI TAKŻE PRZEPISY PRZEWIDUJĄCE CENTRALIZACJĘ ROZLICZEŃ VAT W SAMORZĄDACH. PONADTO SEJM ZAKOŃCZYŁ PRACE NAD KILKOMA USTAWAMI, W TYM M.IN. NAD NOWĄ USTAWĄ O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM, ZMIANAMI PORZĄDKUJĄCYMI RYNEK PALIW CIEKŁYCH I GAZU ZIEMNEGO ORAZ USTAWĄ DOTYCZĄCĄ MINIMALNEJ STAWKI GODZINOWEJ. IZBA WYBRAŁA TEŻ SWOICH PRZEDSTAWICIELI W KRAJOWEJ RADZIE RADIOFONII I TELEWIZJI ORAZ RADZIE MEDIÓW NARODOWYCH. SEJM WYŁONIŁ TAKŻE SKŁAD KOMISJI ŚLEDCZEJ W SPRAWIE AMBER GOLD. DZIŚ RÓWNIEŻ SEJM PODJĄŁ UCHWAŁĘ W SPRAWIE ODDANIA HOŁDU OFIAROM LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO PRZEZ NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH NA OBYWATELACH II RP W LATACH 1943–1945.


Posłowie przyjęli sześć ustawIzba uchwaliła nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidującą, że od 1 stycznia 2017 r. obniżoną z 19 do 15 proc. stawkę podatku CIT płacić będą firmy, których roczny obrót nie przekracza 1,2 mln euro. Rozwiązanie to będzie również dotyczyć podatników rozpoczynających działalność...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

PODATEK DOCHODOWY OSOBY FIZYCZNE PRAWNE CIT OBNIŻONY PODATEK OBNIŻKA PODATKÓW PREFERENCYJNA STAWKA PODATKU ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWE ROZLICZENIA PODATKÓW TOWARY USŁUGI ZWROT ZWROTY ŚRODKI PUBLICZNE PROJEKTY FINANSOWANIE BUDŻET UNIA EUROPEJSKA WSPARCIE RODZINY RODZINA ZASTĘPCZA POMOC SPOŁECZNA SAMORZĄD GMINNY USŁUGI TURYSTYCZNE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE FUNDUSZ GWARANCYJNY KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO PRAWO LOTNICZE KOMISJA BADAŃ WYPADKÓW LOTNICZYCH TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY MINIMALNE WYNAGRODZENIE PRACA SEKTOR RYBACKI FUNDUSZ MORSKI PRAWO SZKOLNICTWO WYŻSZE PRAWO ENERGETYCZNE OCHRONA ZDROWIA TYTOŃ WYROBY TYTONIOWE IZBA ROLNICZA KOMISJA ROLNICTWA ROZWOJU WSI TTIP CETA UNIA EUROPEJSKA KANADA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE STADNINA KONI ARABSKICH JANÓW PODLASKI PROKURATOR GENERALNY ANDRZEJ RZEPLIŃSKI REFERENDUM WIELKA BRYTANIA WITOLD KOŁODZIEJSKI ELŻBIETA WIĘCŁAWSKA SAUK KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI KRZYSZTOF CZABAŃSKI JOANNA LICHOCKA ELŻBIETA KRUK GRUPA AMBER GOLD KRZYSZTOF BREJZA PAWEŁ GRABOWSKI JOANNA KOPCIŃSKA JAROSŁAW KRAJWESKI ANDŻELIKA MOŻDŻANOWSKA STANISŁAW PIĘTA MAREK SUSKI MAŁGORZATA WASSERMANN WITOLD ZEMBACZYŃSKI KOMISJA ŚLEDCZA MINISTER ROLNICTWA KRZYSZTOF JURGIEL SYTUACJA RYNKI PODSTAWOWE ROLNE SEJM RP

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 23 POSIEDZENIE SENATU RP


SENAT ZAKOŃCZYŁ OBRADY 22 LIPCA BR. IZBA POWOŁAŁA TERESĘ BOCHWIC DO SKŁADU KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. OSTATNI DZIEŃ POSIEDZENIA SENATU ZDOMINOWAŁA KILKUGODZINNA, BURZLIWA DYSKUSJA NAD SPRAWOZDANIEM KRRIT Z DZIAŁALNOŚCI W 2015 R. WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI W UB. R., KTÓRĄ PRZEDSTAWIŁ PRZEWODNICZĄCY KRRIT JAN DWORAK. SENATOROWIE ODRZUCILI TO SPRAWOZDANIE. NA TYM POSIEDZENIU SENAT WYRAZIŁ ZGODĘ NA POWOŁANIE JAROSŁAWA SZARKA NA STANOWISKO PREZESA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU. IZBA ROZPATRZYŁA I PRZYJĘŁA 15 USTAW ORAZ PRZEPROWADZIŁA DRUGIE CZYTANIE SENACKIEGO PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O DZIAŁACZACH OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ OSOBACH REPRESJONOWANYCH Z POWODÓW POLITYCZNYCH. 23. POSIEDZENIE SENATU ROZPOCZĘŁO SIĘ OD DŁUGIEJ I BURZLIWEJ DEBATY NAD USTAWĄ O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM.


Ustawa o Trybunale KonstytucyjnymZ 27. poprawkami senatorowie przyjęli ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Ustawa, wywodząca się z projektu poselskiego, ma zastąpić aktualnie obowiązującą ustawę regulującą status i zasady działania Trybunału Konstytucyjnego. Przewiduje ona, że Trybunał będzie mógł orzekać w następujących składach: pełnym (co najmniej 11 sędziów),  pięciu sędziów i trzech sędziów...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PŁACĘ AKTYWIZACJA PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO PRZEMYSŁY KOMPLEMENTARNE SEKTOR RYBACKI FUNDUSZ MORSKI OCHRONA ZDROWIA WYROBY TYTONIOWE PRAWO ENERGETYCZNE USTRÓJ ROLNY KSIĘGA WIECZYSTA HIPOTEKA ADMINISTRACJA RZĄDOWA PRAWO O AKTACH STAN CYWILNY KOMERCJALIZACJA PRYWATYZACJA PODATEK SPRZEDAŻ DETALICZNA TRANSPORT KOLEJOWY SPORT USTAWA OPOZYCJA ANTYKOMUNISTYCZNA DZIAŁACZE OSOBY REPRESJONOWANE POLITYKA TRAKTAT PÓŁNOCNY CZARNOGÓRA BRUKSELA SENAT RP

 
• POLSKA
 

23 POSIEDZENIE SEJMU - ZAKOŃCZYŁ SIĘ TRZECI DZIEŃ OBRAD


PODCZAS TRZECIEGO DNIA OBRAD POSŁOWIE PRACOWALI M.IN. NAD PROPOZYCJAMI ROZWIĄZAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW BIUR PODRÓŻY. ZAJMOWALI SIĘ TEŻ PROJEKTEM ZMIAN W ZAKRESIE ORGANIZACJI PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. W PORZĄDKU OBRAD ZNALAZŁA SIĘ TEŻ PRZEDSTAWIONA PRZEZ PREZES RADY MINISTRÓW BEATĘ SZYDŁO INFORMACJA NA TEMAT WYNIKU ZAKOŃCZONEGO W WIELKIEJ BRYTANII REFERENDUM W SPRAWIE DALSZEGO CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ.


Obrady rozpoczął blok głosowań. Posłowie podjęli uchwałę, w której Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2015 r. i udzielił rządowi absolutorium...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD SEJMU GŁOSOWANIE GŁOSOWANIA OPIEKA ZDROWOTNA ŚRODKI PUBLICZNE PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY ZAŁOŻYCIEL LOTNISKA ZARZĄDCA LOTNISKA JAROSŁAW SZARAK PREZES INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ IPN KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNIA PRZECIW NARODOWI POLSKIEMU SĄD NAJWYŻSZY DZIAŁALNOŚĆ USŁUGI TURYSTYCZNE UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE FUNDUSZ GWARANCYJNY BEATA SZYDŁO REFERENDUM CZŁONKOSTWO UNIA EUROPEJSKA KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI PRAWA CZŁOWIEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO PRAWO LOTNICZE KOMISJA BADAŃ WYPADKÓW LOTNICZYCH ROZLICZENIA PODATKI OD TOWARÓW I USŁUG ŚRODKI PUBLICZNE PROJEKTY BUDŻET UE NOWELIZACJA USTAWY EMERYTURY I RENTY FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH SZKOLNICTWO WYŻSZE PRAWO TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY SEKTOR RYBACKI MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ STAWKA GODZINOWA KOMISJA SPRAW ENERGII SKARB PAŃSTWA OCHRONA ZDROWIA TYTOŃ WYROBY TYTONIOWE UMOWY MIĘDZYNARODOWE TTIP CETA RATYFIKACJA UMOWY UNIA EUROPEJSKA KANADA RESTRUKTURYZACJA GÓRNICTWA WĘGIEL KAMIENNY DOFINANSOWANIE DNI MŁODZIEŻY ASALDI TUNEL ZAKOPIANKA ROLNICY LUBELSZCZYZNA HURAGAN ZNISZCZENIA TELEWIZJA SEJMOWA USTAWA USTAWY GŁOSOWANIE GŁOSOWANIA POPRAWKA POPRAWKI SEJM RP LIVE TV

 
• POLSKA
 

23 POSIEDZENIE SENATU - ZAKOŃCZYŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ OBRAD


21 LIPCA 2016 R. ZAKOŃCZYŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ 23. POSIEDZENIA SENATU. IZBA WYRAZIŁA ZGODĘ NA POWOŁANIE JAROSŁAWA SZARKA NA PREZESA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU. SENATOROWIE PRZYJĘLI SIEDEM USTAW, W TYM USTAWĘ O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM. SENAT WZNOWI OBRADY W PIĄTEK O GODZ. 9.00. PIERWSZYM PUNKTEM PORZĄDKU OBRAD BĘDZIE POWOŁANIE NOWEGO CZŁONKA KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI KRRIT, PONIEWAŻ KADENCJA POWOŁANEGO PRZEZ SENAT STEFANA JÓZEFA PASTUSZKI WYGASA 4 SIERPNIA BR. W WYZNACZONYM PRZEZ MARSZAŁKA SENATU TERMINIE - DO 5 LIPCA - ZOSTAŁY ZGŁOSZONE KANDYDATURY TERESY BOCHWIC I JANUSZA DASZCZYŃSKIEGO. KOMISJA KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU POZYTYWNIE ZAOPINIOWAŁA TĘ PIERWSZĄ KANDYDATURĘ. W PORZĄDKU OBRAD ZNAJDUJE SIĘ TEŻ SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z DZIAŁALNOŚCI W 2015 R. WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI W UBR., KTÓRE PRZEDSTAWI PRZEWODNICZĄCY KRRIT JAN DWORAK. IZBA BĘDZIE PRACOWAĆ NAD CZTEREMA USTAWAMI, A TAKŻE PRZEPROWADZI DRUGIE CZYTANIE SENACKIEGO PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O DZIAŁACZACH OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ OSOBACH REPRESJONOWANYCH Z POWODÓW POLITYCZNYCH.


Ustawy, nad którymi Izba pracowała drugiego dnia obrad:Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r.Tę ustawę senatorowie przyjęli jednogłośnie na początku czwartkowego posiedzenia. Temu punktowi obrad przysłuchiwał się ambasador Czarnogóry Ramiz Bašić. Był to rządowy projekt...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

POSIEDZENIE SENAT RP OBRADY TRANSMISJA NA ŻYWO TRAKTAT PÓŁNOCNOATLANTYCKI AKCESJA CZARNOGÓRA BRUKSELA TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY MINIMALNE WYNAGRODZENIE AKTYWIZACJA PRZEMYSŁ OKRĘTOWY KOMPLEMENTARNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTOR RYBACKI EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI OCHRONA ZDROWIA TYTOŃ WYROBY TYTONIOWE PRAWO ENERGETYCZNE KSZTAŁTOWANIE USTRÓJ ROLNY KSIĘGA WIECZYSTA HIPOTEKA ADMINISTRACJA RZĄDOWA PRAWO AKT STANU CYWILNEGO KOMERCJALIZACJA PRYWATYZACJA SPRZEDAŻ DETALICZNA TRANSPORT KOLEJOWY SPORT OPOZYCJA ANTYKOMUNISTYCZNA OSOBY REPRESJONOWANE POLITYCZNE TELEWIZJA POLITYCZNA USTAWA USTAWY ZMIANA ZMIANY

 
• POLSKA
 

DRUGI DZIEŃ 23. POSIEDZENIA SEJMU – PODSUMOWANIE PRAC PLENARNYCH


SEJM ZAPOZNAŁ SIĘ DZIŚ Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2015 R. ORAZ Z DOKUMENTAMI SPRAWOZDAWCZYMI. IZBA PRACOWAŁA TEŻ NAD PROPOZYCJAMI USPRAWNIENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK WSPIERANIA RODZINY, SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ. POSŁOWIE ZAJĘLI SIĘ TEŻ NOWĄ REGULACJĄ WPROWADZAJĄCĄ PREFERENCYJNĄ STAWKĘ PODATKU CIT DLA MAŁYCH FIRM. SEJM ROZPATRZYŁ TEŻ M.IN. KOMISYJNE POPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIEODDANIA HOŁDU OFIAROM LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO PRZEZ NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH NA OBYWATELACH II RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LATACH 1943-1945.


Izba omówiła przyjęte przez rząd sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2015 r. (druk nr 553). Zgodnie z dokumentem zeszłoroczne dochody budżetu państwa wyniosły ok. 289 mld 136 mln 706 tys. zł, a wydatki - 331 mld 743 mln 437 tys. zł, co dało deficyt budżetowy w wysokości 42 mld 606 mln 731 tys. zł. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 99,1 proc., co oznacza ich spadek o 0,9 proc, a bezrobocie spadło z 11,4 do 9,8 proc...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD SEJMU RP TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU SEJM LIVE TELEWIZJA SEJMOWA BUDŻET 2015 WSPIERANIE RODZINY RODZINA ZASTĘPCZA POMOC SPOŁECZNA PODATEK CIT MAŁE FIRMY HOŁD OFIAROM LUDOBÓJSTWA

 
• POLSKA
 

23. POSIEDZENIE SENATU


21 LIPCA 2016 R. ROZPOCZĄŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ 23. POSIEDZENIA SENATU.


Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r.Na początku posiedzenia senatorowie jednogłośnie przyjęli tę ustawę. Temu punktowi obrad przysłuchiwał się ambasador Czarnogóry Ramiz Bašić. Był to rządowy projekt. Akceptując ustawę, Senat wyraził zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP protokołu akcesyjnego Czarnogóry do NATO...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SENAT NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA SENATU TRANSMISJA OBRAD SENATU SENAT LIVE TELEWIZJA SENACKA RATYFIKACJA PROTOKOŁU TRAKTAT ATLANTYCKI CZRNOGÓRA BRUKSELA TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRADĘ USTAWA ZMIANA USTAWY AKTYWIZACJA PRZEMYSDŁU OKRĘTOWEGO PRZEMYSŁ KOMPLEMENTARNY SEKTOR RYBACKI ROZWÓJ FUNDUSZ MORSKI RYBACKI EUROPEJSKI OCHRONA ZDROWIA TYTOŃ WYROBY TYTONIOWE USTRÓJ ROLNY KSIĘGA WIECZYSTA HIPOTEKA ADMINISTRACJA RZĄDOWA KOMERCJALIZACJA PRYWATYZACJA SPRZEDAŻ DETALICZNA PODATEK OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ TRANSPORT KOLEJOWY SPORT OPOZYCJA ANTYKOMUNISTYCZNA OSOBY REPRESJONOWANE

 
• POLSKA
 

23. POSIEDZENIE SEJMU


OBNIŻENIE STAWKI CIT DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Z 19 NA 15 PROC. I WZMOCNIENIE OCHRONY KLIENTÓW BIUR PODRÓŻY W PRZYPADKU ICH NIEWYPŁACALNOŚCI TO NIEKTÓRE Z PROPOZYCJI ZMIAN W PRAWIE, NAD KTÓRYMI BĘDĄ PRACOWAĆ POSŁOWIE NA 23. POSIEDZENIU SEJMU. IZBA BĘDZIE RÓWNIEŻ M.IN. KONTYNUOWAĆ PRACE NAD UPORZĄDKOWANIEM RYNKU PALIW CIEKŁYCH I GAZU ZIEMNEGO. ZAJMIE SIĘ TAKŻE PROPOZYCJĄ DOTYCZĄCĄ KONTROLI INWESTYCJI W SŁUŻBIE ZDROWIA W CELU DOSTOSOWANIA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH DO POTRZEB MIESZKAŃCÓW. W PORZĄDKU OBRAD JEST TAKŻE M.IN. DALSZE ROZPATRYWANIE PROJEKTU UCHWAŁY POWOŁUJĄCEJ KOMISJĘ ŚLEDCZĄ W SPRAWIE AMBER GOLD. SEJM ROZPATRZY TEŻ DOKUMENTY DOTYCZĄCE FINANSÓW PAŃSTWA W 2015 R., W TYM SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU. OBRADY ROZPOCZNĄ SIĘ OD ŚLUBOWANIA NOWEGO POSŁA – GRZEGORZA PIECHOWIAKA, KTÓRY OBEJMIE MANDAT PO MAKSIE KRACZKOWSKIM.


...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU TELEWIZJA

 
• POLSKA
 

23. POSIEDZENIE SENATU


20 LIPCA 2016 R. ROZPOCZĘŁO SIĘ 23. TRZYDNIOWE POSIEDZENIE SENATU. PIERWSZYM PUNKTEM PORZĄDKU OBRAD JEST USTAWA O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM. PORZĄDEK ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY O SIEDEM USTAW: USTAWĘ O AKTYWIZACJI PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO I PRZEMYSŁÓW KOMPLEMENTARNYCH ORAZ SZEŚĆ NOWELIZACJI, A MIANOWICIE USTAWY O WSPIERANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SEKTORA RYBACKIEGO Z UDZIAŁEM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU MORSKIEGO I RYBACKIEGO, USTAWY O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI UŻYWANIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH, USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO ORAZ USTAWY O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE, USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW, A TAKŻE USTAWY O SPORCIE (DWIE NOWELIZACJE). SENATOROWIE WYSŁUCHAJĄ SPRAWOZDANIA KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z DZIAŁALNOŚCI W 2015 R. WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI W UBR., KTÓRE PRZEDSTAWI PRZEWODNICZĄCY KRRIT JAN DWORAK. PORZĄDEK OBRAD PRZEWIDUJE POWOŁANIE NOWEGO CZŁONKA KRRIT, PONIEWAŻ KADENCJA POWOŁANEGO PRZEZ SENAT STEFANA JÓZEFA PASTUSZKI WYGASA 4 SIERPNIA BR. W WYZNACZONYM PRZEZ MARSZAŁKA SENATU TERMINIE - DO 5 LIPCA - ZOSTAŁY ZGŁOSZONE KANDYDATURY TERESY BOCHWIC I JANUSZA DASZCZYŃSKIEGO. KOMISJA KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU POZYTYWNIE ZAOPINIOWAŁA TĘ PIERWSZĄ KANDYDATURĘ.


Ustawa o Trybunale KonstytucyjnymIzba zajmuje się ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Po przeprowadzeniu tego punktu obrad zostanie ogłoszona przerwa, a po niej odbędzie się głosowanie. Ustawa, wywodząca się z projektu poselskiego, ma zastąpić aktualnie obowiązującą ustawę regulującą status i zasady działania Trybunału Konstytucyjnego...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

POSIEDZENIE SENATU TRANSMISJA POSIEDZENIA SENAT NA ŻYWO

 
 
 
USTAWA ANTYTERRORYSTYCZNA - SEJM UCHWALIŁ USTAWĘ O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH 
USTAWA ANTYTERRORYSTYCZNA
SEJM UCHWALIŁ USTAWĘ O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH
STEFAN NIESIOŁOWSKI 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - PRZEMÓWIENIE POSŁA STEFANA NIESIOŁOWSKIEGO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
STEFAN NIESIOŁOWSKI 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
PRZEMÓWIENIE POSŁA STEFANA NIESIOŁOWSKIEGO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
PREMIER BETA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - TRZECIE PRZEMÓWIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW BEATY SZYDŁO PODCZAS 10 POSIEDZENIA SEJMU RP 
PREMIER BETA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
TRZECIE PRZEMÓWIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW BEATY SZYDŁO PODCZAS 10 POSIEDZENIA SEJMU RP
 

ShortNews

 

WIZYTA PREZYDENTA RP W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

10 września 2016 r. (sobota) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedzi Tomaszów Mazowieckim, gdzie weźmie udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod pierwszą w Polsce krytą Halę Lodową.

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W XXIV MIĘDZYNARODOWYM SALONIE PRZEMYSŁU OBRONNEGO

9 września 2016 roku (piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w XXIV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach (Targi Kielce, ul. Zakładowa 1)

WIZYTA PREZYDENTA RP W PIŃCZOWIE

9 września 2016 roku (piątek) o godz. 16.00 w Pińczowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się z mieszkańcami (Plac Wolności-Park Miejski).

dodaj ShortNews'a
RYSZARD PETRU 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - PRZEMÓWIENIA RYSZARDA PETRU PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
RYSZARD PETRU 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
PRZEMÓWIENIA RYSZARDA PETRU PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
PAWEŁ KUKIZ 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - POSEŁ PAWEŁ KUKIZ PRZEMAWIA PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
PAWEŁ KUKIZ 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
POSEŁ PAWEŁ KUKIZ PRZEMAWIA PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
PREMIER BEATA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - DRUGIE PRZEMÓWIENIE PREMIER BEATY SZYDŁO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
PREMIER BEATA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
DRUGIE PRZEMÓWIENIE PREMIER BEATY SZYDŁO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
GRZEGORZ SCHETYNA 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - PRZEMÓWIENIE GRZEGORZA SCHETYNA PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
GRZEGORZ SCHETYNA 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
PRZEMÓWIENIE GRZEGORZA SCHETYNA PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
PREMIER BETA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - PIERWSZE PRZEMÓWIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW BEATY SZYDŁO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
PREMIER BETA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
PIERWSZE PRZEMÓWIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW BEATY SZYDŁO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
ŻYCZENIA WIELKANOCNE PREZYDENT ANDRZEJ DUDA - WIELKANOCNE ŻYCZENIA PREZYDENT ANDRZEJ DUDA AGATA KORNHAUSER-DUDA 
ŻYCZENIA WIELKANOCNE PREZYDENT ANDRZEJ DUDA
WIELKANOCNE ŻYCZENIA PREZYDENT ANDRZEJ DUDA AGATA KORNHAUSER-DUDA
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE PREMIER BEATA SZYDŁO - WIELKANOCNE ŻYCZENIA OD PANI PREMIER BEATY SZYDŁO 
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE PREMIER BEATA SZYDŁO
WIELKANOCNE ŻYCZENIA OD PANI PREMIER BEATY SZYDŁO
 
ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA POLSKI - ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA POLSKI
ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
74 POSIEDZENIE SENATU - 74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3 
74 POSIEDZENIE SENATU
74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3
74 POSIEDZENIE SENATU - 74 POSIEDZENIE SENATU OBRADY CZĘŚĆ 2 
74 POSIEDZENIE SENATU
74 POSIEDZENIE SENATU OBRADY CZĘŚĆ 2
74 POSIEDZENIE SENATU RP - 74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1 
74 POSIEDZENIE SENATU RP
74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1
WYBORY PREZYDENCKIE - MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH 
WYBORY PREZYDENCKIE
MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH
 

ShortNews

 

WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA PALESTYNY W POLSCE

5-7 września 2016 roku (poniedziałek-środa) wizytę oficjalną w Polsce złoży Prezydent Palestyny Pan Mahmoud Abbas.

WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W KRÓLESTWIE NORWEGII

22-25 maja 2016 roku (niedziela-środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Królestwie Norwegii.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA AKTU MIANOWANIA NA SZEFA SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO

4 maja 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy generałowi Mieczysławowi Gocułowi akt mianowania na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH ŚWIĘTA NARODOWEGO 3 MAJA

3 maja 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach z okazji Święta Narodowego 3 Maja. 9.30 Msza św. w intencji Ojczyzny (Bazylika Archikatedralna p.w. św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8). 11.00 Msza św. w intencji Ojczyzny (Bazylika Archikatedralna p.w. św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8). 12.00 Uroczystość na Placu Zamkowym. Planowane wystąpienie Prezydenta RP. 18.10 - Udział Prezydenta RP w imprezie plenerowej "VIVAT MAJ TRZECI MAJ".

OBCHODY DNIA FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2 maja 2016 r. (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

UROCZYSTOŚĆ PODSUMOWANIA KONKURSU „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI”

21 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość podsumowania konkursu "Mój Szkolny Kolega z Misji" z udziałem Szefa Gabinetu Prezydenta RP, Sekretarza Stanu Adama Kwiatkowskiego.

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W UROCZYSTOŚCI VIII EDYCJI KONKURSU „PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM”

20 kwietnia 2016 r. (środa) o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości wręczenia certyfikatów w VIII edycji konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom".

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU - ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO 
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU
ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ - EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ 
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ
EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ
KRYSTYNA PAWŁOWICZ -  
KRYSTYNA PAWŁOWICZ
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI - JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA - 29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN - EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI - EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL - WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY 
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL 
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL
DEBATA PJN PSL - WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL 
DEBATA PJN PSL
WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
- 70. belgii bezpieczeństwa ceremonia debata debaty dla dnia dzień forum gali gospodarki grupy i konkursu królestwie kultury listów maja małżonki małżonką minister ministra ministrów na narodowego narodów nominacji o obchodach odznaczeń oficjalna ogólnego okazji otwarciu pamięci para pary pawlak pałac pałacu państw pod podpisze polsce polski polskiego posiedzenie posiedzeniu powstania prezydencka prezydenckiej prezydenckim prezydent prezydenta prezydentów przedstawicielami publicznej rady republice republiki rocznicy rp sejm sejmu sesji się spale spotkanie sprawie sędziowskich słowacji udział udziałem ukrainie ukrainy uroczystości uroczystościach uroczystość ustawy ustawę uwierzytelniających w weźmie wizyta wizytą województwie wręczenia wręczy z zgromadzenia zjednoczonych złożenia śmierci święta 2012 2014
 
 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA - PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA
PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH - JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI - POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ 
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE - POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE
POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE - POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE
POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW 
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW
HAPPENING PIKIETA POD PZPN - HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI 
HAPPENING PIKIETA POD PZPN
HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
  
 
   
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
google+
youtube
facebook
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
KOMISJA SEJMOWA POSIEDZENIE KOMIISJI SEJMOWYCH TRANSMISJA TRANSMISJE POSIEDZEŃ SEJM