KOMISJA SEJMOWA POSIEDZENIE KOMIISJI SEJMOWYCH TRANSMISJA TRANSMISJE POSIEDZEŃ SEJM
 
PIS - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SLD - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.RPP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PO - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PSL - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PTV - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco. kontaktfacebookYouTubegoogle+twitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 4,1495KURS WALUTY EUR: 4,1495KURS WALUTY EUR: 4,1495KURS WALUTY EUR: 4,1495KURS WALUTY EUR: 4,1495KURS WALUTY EUR: 4,1495 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 3,6980KURS WALUTY USD: 3,6980KURS WALUTY USD: 3,6980KURS WALUTY USD: 3,6980KURS WALUTY USD: 3,6980KURS WALUTY USD: 3,6980 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 5,6924KURS WALUTY GBP: 5,6924KURS WALUTY GBP: 5,6924KURS WALUTY GBP: 5,6924KURS WALUTY GBP: 5,6924KURS WALUTY GBP: 5,6924 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 3,8919KURS WALUTY CHF: 3,8919KURS WALUTY CHF: 3,8919KURS WALUTY CHF: 3,8919KURS WALUTY CHF: 3,8919KURS WALUTY CHF: 3,8919 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 2,9648KURS WALUTY CAD: 2,9648KURS WALUTY CAD: 2,9648KURS WALUTY CAD: 2,9648KURS WALUTY CAD: 2,9648KURS WALUTY CAD: 2,9648 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 3,0970KURS WALUTY JPY: 3,0970KURS WALUTY JPY: 3,0970KURS WALUTY JPY: 3,0970KURS WALUTY JPY: 3,0970KURS WALUTY JPY: 3,0970 
zaloguj sięzarejestruj się
2015-03-01 • 01:30:01 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
sejm|senat|konferencje|komisje
  
 
 
 
http://polityczna.tv/transmisja/komisja/
 
KOMISJA NA ŻYWO

Transmisja aktywna jest podczas posiedzeń Komisji. Źródło Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 
• POLSKA
 
87. POSIEDZENIE SEJMU ZAKOŃCZONE USPRAWNIENIE POSTĘPOWANIA PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, WSPARCIE AKTYWIZACJI LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI Z FUNDUSZY UE I ROZSZERZENIE LISTY TOWARÓW OBJĘTYCH ODWRÓCONYM VAT M.IN. O LAPTOPY I TABLETY TO TYLKO NIEKTÓRE DECYZJE PODJĘTE DZIŚ PRZEZ POSŁÓW. IZBA UCHWALIŁA TAKŻE NP. USTAWĘ WDRAŻAJĄCĄ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020, KTÓRY MA SPRAWIĆ, ŻE POLSKIE ROLNICTWO BĘDZIE BARDZIEJ KONKURENCYJNE I DOCHODOWE

87. POSIEDZENIE SEJMU ZAKOŃCZONE


USPRAWNIENIE POSTĘPOWANIA PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, WSPARCIE AKTYWIZACJI LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI Z FUNDUSZY UE I ROZSZERZENIE LISTY TOWARÓW OBJĘTYCH ODWRÓCONYM VAT M.IN. O LAPTOPY I TABLETY TO TYLKO NIEKTÓRE DECYZJE PODJĘTE DZIŚ PRZEZ POSŁÓW. IZBA UCHWALIŁA TAKŻE NP. USTAWĘ WDRAŻAJĄCĄ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020, KTÓRY MA SPRAWIĆ, ŻE POLSKIE ROLNICTWO BĘDZIE BARDZIEJ KONKURENCYJNE I DOCHODOWE

Sejm znowelizował Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Nowelizacja stanowi reformę systemu sądowej kontroli administracji publicznej podjętą po analizie 10 lat funkcjonowania sądownictwa administracyjnego w Polsce. Przyjęto rozwiązania, których celem jest m.in. uproszczenie i przyspieszenie postępowania przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi (WSA) i Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA). Zmiany dotyczą np. zwiększenia zakresu orzekania co do istoty sprawy przez NSA oraz wyposażenia WSA w uprawnienia merytorycznego orzekania w przypadku kontroli decyzji i postanowień administracyjnych. Ponadto wprowadzono uprawnienia samokontrolne sądu pierwszej instancji umożliwiające uwzględnianie skarg kasacyjnych. Rozszerzono także uprawnienia orzecznicze referendarzy sądowych. Określono tryb i sposób wydawania przez nich zarządzeń, co ma przyczynić się do zmniejszenia obciążenia sędziów, przy zapewnieniu należytego poziomu wykonywaniu zadań. Nowelizacja rozszerza też zakres spraw, które mogą być rozpoznawane w trybie uproszczonym. Ustawa uwzględnia także orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz NSA w sprawach związanych z postępowaniem sądowoadministracyjnym. Zmierza również do wyeliminowania rozbieżności w wykładni przepisów o tym postępowaniu. Nowelizacja zmienia też zasady ustalania terminu na wniesienie skargi kasacyjnej do NSA oraz reguły wyznaczania pełnomocników z urzędu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Strona reprezentowana przez takiego pełnomocnika ma mieć na wniesienie skargi kasacyjnej 30 dni od dnia zawiadomienia go o wyznaczeniu do reprezentowania klienta. Strona, której odmówiono ustanowienia pełnomocnika z urzędu, będzie mogła wnieść skargę kasacyjną w terminie 30 dni od poinformowania jej o tym fakcie. Jeżeli na postanowienie odmawiające jej tzw. prawa pomocy wniesie zażalenie, termin na wniesienie kasacji będzie biegł dopiero od doręczenia jej postanowienia o odrzuceniu zażalenia. Strona, której pełnomocnik z urzędu sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, będzie mogła ją mimo to wnieść w terminie 30 dni od otrzymania tej ekspertyzy. Sąd, zwracając się do odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wyznaczenie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego będzie doręczał temu organowi postanowienie o przyznaniu stronie tzw. prawa pomocy. Od tego momentu organy samorządu zawodowego będą miały 14 dni na wyznaczenie pełnomocnika i powiadomienie go o tym fakcie. Teraz nowelizacja będzie przedmiotem prac Senatu.

Posłowie przyjęli również nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zmiany mają ograniczyć nadużycia związane z odliczaniem VAT, w szczególności wyłudzenia i przypadki unikania opodatkowania. Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do prawa unijnego. Doprecyzowane zostały m.in. regulacje dotyczące tzw. ulgi na złe długi poprzez zmniejszenie asymetrii w jej stosowaniu przez wierzyciela i dłużnika. Mechanizm ten dotyczy płatności, które nie zostały uregulowane w ciągu 150 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze. Z ulgi nie można skorzystać, jeżeli dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. Według nowelizacji dłużnik nie będzie zobowiązany do korekty odliczonego wcześniej podatku naliczonego, jeżeli w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150. dzień od terminu płatności np. faktury, będzie w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. W praktyce oznacza to, że odliczony przez dłużnika VAT naliczony będzie podlegał zgłoszeniu do masy upadłości, a wierzyciel właśnie tą drogą będzie miał większą szansę na odzyskanie zaległych kwot. Nowe przepisy przewidują również rozszerzenie tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia dla niektórych towarów. Umożliwia on przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywcę. Objęte nim będą dodatkowo m.in. telefony komórkowe, laptopy, tablety i konsole do gier. Nowelizacja nakłada także na sprzedawców obowiązek składania w urzędzie skarbowym informacji podsumowujących dokonane transakcje. Informacja będzie zawierać m.in. łączną wartość dostaw lub usług. Ustawa zakłada też zmiany w zakresie metody odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych w działalności mieszanej. Wybrana przez podatnika metoda odliczenia będzie musiała odpowiadać specyfice danej działalności gospodarczej. W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE nowelizacja przewiduje też zwiększenie stawki VAT na towary wykorzystywane do ochrony przeciwpożarowej z 8 na 23 proc. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2015 r., z wyjątkiem regulacji dotyczących m.in. podatku na sprzęt przeciwpożarowy, które będą obowiązywać od 2016 r. Nowelizacją zajmie się następnie Izba druga.

Kolejnym aktem prawnym uchwalonym przez Sejm była nowelizacja ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami aplikacja sędziowska i prokuratorska ma trwać 36 miesięcy. Dotychczas szkolenie sędziów trwało 60 miesięcy, a prokuratorów 42 miesiące. Nowelizacja przewiduje także likwidację tzw. aplikacji ogólnej (odbywanej przez kandydatów do obu tych zawodów) oraz tzw. stażu referendarskiego (odbywanego przez przyszłych sędziów). Większy nacisk ma być położony na praktyczne szkolenie aplikantów – zostaną oni zatrudnieni w sądach i prokuraturach okręgowych, a w miejsce dotychczasowych stypendiów będą otrzymywać wynagrodzenie. Ustawa zakłada również utworzenie nowych stanowisk: starszych asystentów sędziego i prokuratora, jako kolejnych szczebli kariery w tych zawodach prawniczych. Starszym asystentem będzie mogła zostać osoba mająca zdany egzamin sędziowski lub prokuratorski, a także asystent z co najmniej 10-letnim stażem pracy. Ponadto nowelizacja m.in. znosi kadencyjność dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – do tej pory był on powoływany na 5 lat. Ustawa będzie teraz rozpatrywana w Senacie.

Sejm wprowadził także zmiany w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji. Nowe przepisy mają zapobiec zbyt dużym różnicom w liczbie spraw wpływających do poszczególnych komorników, a tym samym poprawić skuteczność ich działania. Dotychczasowe przepisy doprowadziły do obniżenia efektywności egzekucji komorniczych w kancelariach, w których odnotowuje się większy napływ spraw. Do tej pory komornik wybrany przez wierzyciela odmawiał przyjęcia sprawy spoza swojego rewiru, gdy zaległość w prowadzonych egzekucjach przekraczała 6 miesięcy. Teraz komornik będzie miał obowiązek odmowy również gdy wpłynęło do niego w danym roku ponad 5 tys. spraw i jednocześnie w poprzednim roku załatwił skutecznie mniej niż 35 proc. egzekucji albo gdy wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 tys. Następnie nad nowelizacją będą pracować senatorowie.

Izba uchwaliła ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na realizację programu, ukierunkowanego głównie na rozwój konkurencyjności i dochodowości w rolnictwie, Polska uzyska 8,598 mld euro z UE, a środki krajowe wyniosą ok. 4,915 mld euro. Ustawa uwzględnia nowe podstawy i zasady realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich, określone w przepisach unijnych, a wynikające z nowego podejścia do wspólnej polityki rolnej. W ustawie określono podmioty zaangażowane w realizację PROW 2014-2020 oraz ich zadania, jak również podstawowe zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy oraz pomocy technicznej. Nowe przepisy regulują także zasady doradzania podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy oraz adresatom programu. Zgodnie z ustawą, PROW 2014-2020 przewiduje takie działania jak np. wsparcie: transferu wiedzy do rolnictwa i działalności informacyjnej, usług doradczych z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym oraz udziału w systemach jakości produktów rolnych. Program zakłada też m.in. wspieranie inwestycji w gospodarstwach rolnych i przetwórstwie rolnym, przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonej przez klęski żywiołowe, a także tworzenia grup producentów i organizacji producentów. W PROW 2014-2020 zapisano także np. pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez młodych rolników oraz na otwarcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Program dotyczy również wspierania inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. PROW 2014-2020 przewiduje także płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz dopłaty na rolnictwo ekologiczne. Wspierane ma być również tworzenie i funkcjonowanie grup zrzeszających m.in. rolników, przedsiębiorców i jednostki naukowe, które będą wspólnie wprowadzać innowacyjne rozwiązania w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. Ponadto program zakłada wsparcie inwestycji w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów. Prace nad ustawą będą kontynuowane w Izbie drugiej.

W głosowaniach Sejm wyraził ustawową zgodę na ratyfikację przez prezydenta umowy między Polską a Peru o przekazywaniu osób skazanych. Dokument został podpisany w Limie 27 maja 2014 r. Dotychczas nie było podstawy prawnej, która umożliwiałaby odbywanie kary w Polsce skazanym przez peruwiańskie sądy. Porozumienie określa zasady wzajemnego przekazywania karanych i daje możliwość ich powrotu do kraju ojczystego. Zgodnie z umową to skazany będzie mógł zdecydować czy chce odbywać karę w swoim kraju. Odmowa przekazania będzie możliwa, jeżeli skazany nie uregulował orzeczonych grzywien lub odszkodowań. Wykonanie orzeczenia sądu podlegać będzie prawu wewnętrznemu danego kraju, a wymierzona kara nie będzie mogła być zaostrzona. Koszty przekazania np. tłumaczeń i transportu pokrywać będzie w przypadku obywateli polskich Skarb Państwa. Zgodnie z danymi rządu, w 2014 r. w aresztach tymczasowych i zakładach karnych w Peru przebywało 30 obywateli polskich. Następnie ustawa ratyfikacyjna zostanie rozpatrzona przez Senat.

Ponadto Izba upoważniła głowę państwa do ratyfikowania umowy między Polską a Serbią o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej 7 listopada 2011 r. w Warszawie. Umowa dotyczy współpracy operacyjnej właściwych organów i ma na celu zapobieganie oraz ujawnianie przestępstw. Umowa ma umożliwić skuteczne zwalczanie zarówno krajowej, jak i międzynarodowej przestępczości zorganizowanej m.in. handlu narkotykami, przemytu oraz oszustw finansowych. Dotychczas współpraca w tym zakresie nie była prawnie uregulowana. Zgodnie z umową, między Polską i Serbią możliwa będzie m.in. wymiana oficerów łącznikowych, zawieranie porozumień wykonawczych w konkretnych sprawach oraz konsultacja. Ustawa ratyfikacyjna trafi teraz do Senatu.

W bloku głosowań ostatniego dnia 87. posiedzenia Sejm uchwalił także ustawę o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Tworzy ona podstawy prawne do realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). Jest to nowy instrument rozwoju terytorialnego Unii Europejskiej, którego realizacja wynika z rozporządzenia unijnego nr 1303/2013. RLKS będzie stosowany w ramach wspólnej polityki rolnej i rybackiej oraz polityki spójności. Istotą RLKS pozostanie aktywizowanie lokalnych społeczności i włączanie ich w podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju ich obszarów. Ustawa umożliwi skoordynowanie i ujednolicenie przyznawania pomocy w ramach RLKS. Ma także pomóc w wyborze strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), i w realizacji projektów, których celem jest m.in. rozwój przedsiębiorczości, zachowanie lokalnego dziedzictwa, walka z wykluczeniem społecznym i rozwój infrastruktury turystycznej. Ustawa określa podmioty zaangażowane w realizację RLKS, ich zadania oraz wspólne zasady realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W ustawie zapisano zadania organów i jednostek organizacyjnych, a przede wszystkim samorządów województw i lokalnych grup działania (LGD) w odniesieniu do RLKS, w szczególności w zakresie dokonywania wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Ustawa określa też zasady organizacji lokalnych grup działania, proces i zasady wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz ogólny zakres umów o realizacji LSR (tzw. umów ramowych). W ustawie określono też wspólne dla polityk: rolnej, rybackiej i spójności zasady realizacji RLKS, w tym zasady wyboru projektów przez LGD oraz wspólne zasady udzielania wsparcia. Nad nowymi przepisami będzie teraz pracować Senat.

W ostatnim dniu 87. posiedzenia Sejmu posłowie znowelizowali ustawę o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Ma ona zmniejszyć liczbę gospodarstw o niskich standardach biobezpieczeństwa, co powinno ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych zwierząt. Zgodnie z nowelizacją, cele te mają zostać osiągnięte przy pomocy programu biobezpieczeństwa przygotowanego przez głównego lekarza weterynarii. Ma on być wprowadzany na terenie całego kraju lub jego części w sytuacjach zagrożenia chorobami zakaźnymi zwierząt. W programie tym mają zostać określone m.in.: choroby zakaźne, których szerzeniu się program ma zapobiegać, gatunki zwierząt objęte programem oraz obszar, na którym będzie on realizowany. Program ma także precyzować prawdopodobny czas jego trwania oraz wymagania dotyczące biobezpieczeństwa, które mają spełnić objęte nim gospodarstwa. Zgodnie z nowymi przepisami, posiadacz zwierząt w gospodarstwie będzie mógł złożyć oświadczenie, w którym zawiadomi, że gospodarstwo nie spełnia wymagań programu. Wówczas powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzonej kontroli, będzie mógł zakazać wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt przez okres obowiązywania programu, a także wydać decyzję nakazującą zabicie lub poddanie ubojowi zwierząt w nim już przebywających. Posiadacze zwierząt będą mogli liczyć na odszkodowania z tego tytułu. Ich przyznawaniem i wypłatą będzie zajmować się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W myśl ustawy posiadacze zwierząt będą mogli zgłaszać miejsca, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną, każdemu powiatowemu lekarzowi weterynarii. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Sejm przyjął w ostatecznym kształcie nowelizację Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, której celem jest dalsze usprawnienie i podniesienie efektywności sądownictwa powszechnego. Nowe regulacje dotyczą m.in. zmiany zasad delegowania sędziów do sądu wyższego rzędu i ograniczenia do 5 lat czasu delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości sędziów i przedstawicieli innych grup zawodowych wymiaru sprawiedliwości, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach o kolejne 5 lat. Wśród nowych rozwiązań jest też np. wprowadzenie odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych lub zatajenie prawdziwych informacji w oświadczeniu majątkowym przez sędziów i prokuratorów. Jest także nowa kara dyscyplinarna dla sędziów - obniżenie wynagrodzenia zasadniczego od 5 do 15 proc. na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Nowelizacja modyfikuje również przepisy dotyczące odwoływania dyrektora sądu i zwracania przez ministra sprawiedliwości prezesowi sądu uwagi na piśmie. Te rozwiązania wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2013 r. Wprowadzono też zmiany w zakresie zwrotu kosztów przejazdu sędziego z miejsca zamieszkania do siedziby sądu czy wydziału lub ośrodka zamiejscowego. Zwrot ma przysługiwać sędziemu, który awansował na wyższe stanowisko. Pieniędzy tych nie otrzyma jednak sędzia mieszkający w odległości mniejszej niż 20 km od siedziby sądu oraz taki, który został przeniesiony w wyniku kary dyscyplinarnej. Ponadto nowelizacja upoważnia Ministra Sprawiedliwości do określenia właściwości sądów powszechnych w sprawach z zakresu prawa: prasowego, autorskiego i praw pokrewnych, ksiąg wieczystych oraz zmian organizacji sądów. Nowelizacja przewiduje też, że Minister Sprawiedliwości, w uzasadnionych przypadkach, będzie mógł żądać akt spraw sądowych, co ma mu pozwolić efektywnie sprawować nadzór administracyjny nad działalnością sądów. Ustawa przywraca też szefowi resortu sprawiedliwości prawo do przedstawiania Sądowi Najwyższemu wniosków o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie sądów: powszechnych, wojskowych lub Sądu Najwyższego. Nowelizacja zostanie przekazana prezydentowi do podpisu.

Podczas bieżącego posiedzenia Sejmu zakończył się parlamentarny etap prac nad największą od 1997 r. reformą prawa karnego. Ustawa m.in. ogranicza możliwość orzekania kar w zawieszeniu. Zawieszona będzie mogła być wyłącznie kara pozbawienia wolności nieprzekraczająca roku. Orzekane kary mają być też bardziej proporcjonalne do popełnianych czynów. Wobec drobnych przestępców będą częściej stosowane kary wolnościowe: grzywna i ograniczenie wolności. Sprawców poważnych przestępstw będzie można ukarać surowiej niż obecnie (nawet na 20 lat pozbawienia wolności – dotychczas górna granica tej kary wynosiła 15 lat). W przypadku kary ograniczenia wolności ustawa wydłuża do dwóch lat okres, na jaki będzie można ją orzekać. Skazani na tę karę będą mogli zostać zobowiązani do wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne. Będzie też możliwe potrącanie z ich wynagrodzenia od 10 do 25 proc. na cele społeczne. Ponadto sąd będzie mógł objąć skazanego na tę karę dozorem elektronicznym w wymiarze do 12 godzin dziennie przez maksymalnie rok. Orzekanie kary grzywny nie będzie zależeć od sytuacji materialnej skazanego. Ustawa wprowadza nową instytucję kary mieszanej, w której skazany będzie mógł być najpierw pozbawiony wolności, a następnie odbywać karę ograniczenia wolności. Ustawa zmienia też przepisy dotyczące przepadku korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa. Możliwa będzie tzw. konfiskata rozszerzona, obejmująca także mienie, które sprawca już wprowadził do obrotu. Zgodnie z ustawą tzw. środki zabezpieczające będą stosowane wobec osób niepoczytalnych, z ograniczoną poczytalnością, sprawców części przestępstw, którzy - ze względu na zaburzenie sfery woli - stanowią zagrożenie. Środki zabezpieczające będą mogły być orzekane obok kary m.in. wobec poczytalnych sprawców zabójstwa, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zgwałcenia lub pedofilii. Zgodnie z ustawą przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, popełnione na szkodę małoletniego, za które maksymalna grożąca kara jest surowsza niż 5 lat więzienia nie będą się mogły przedawnić wcześniej niż po ukończeniu przez ofiarę 30. roku życia. Zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym dotyczą m.in. zwiększenia liczby osób biorących udział w widzeniu, uprawnień związanych z korzystaniem z aparatu telefonicznego, prawa tymczasowo aresztowanego do korespondencji z obrońcą oraz zagwarantowania skazanym prawa do posiadania w celi do 6 kg żywności. Ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Dziś także Izba nadała końcowy kształt nowelizacji ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają uprościć i przyspieszyć proces budowlany. Nowelizacja m.in. znosi wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę lub przebudowę wolnostojącego domu jednorodzinnego - chodzi o inwestycje, które nie oddziałują na sąsiednią nieruchomość. Konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy wraz m.in. z projektem budowlanym. Starosta będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia. Ustawa pozostawia inwestorowi możliwość budowy lub przebudowy wolnostojącego domu jednorodzinnego w trybie pozwolenia na budowę, jeśli uzna on, że jest to dla niego korzystniejsze. W przypadku wyboru takiego wariantu, jeśli inwestor będzie jedyną stroną postępowania, roboty budowlane będzie można rozpocząć bez oczekiwania na uprawomocnienie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę. Dzięki temu inwestor zyska co najmniej 14 dni. Nowe przepisy przewidują też, że do projektu budowlanego nie będzie już trzeba dołączać oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. W myśl nowelizacji, w przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę, urzędnicy będą musieli w ciągu 14 dni od złożenia wniosku wezwać inwestora do ich uzupełnienia. Dotychczas nie było wyznaczonego terminu. Zgłoszenie będzie wystarczające także w przypadku takich inwestycji jak np. garaże wolnostojące oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) do 35 m2, parterowe domki letniskowe do 35 m2, szamba do 10 m3, przydomowe baseny i oczka wodne do 50 m2 (dotychczas do 30 m2). Ponadto zgodnie z nowelizacją zgłoszenie ma w określonych przypadkach zastąpić nie tylko dotychczasowe pozwolenie na budowę, ale też pozwolenie na użytkowanie. Rozwiązanie to skróci czas oczekiwania na rozpoczęcie korzystania z obiektów. Będzie to dotyczyć: warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży na nie więcej niż pięć stanowisk, obiektów magazynowych, budynków kolejowych, a także placów składowych, postojowych i parkingów oraz stawów rybnych. Pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane również w przypadku wałów przeciwpowodziowych, jazów, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych. Następnie nowelizacja będzie przesłana do podpisu prezydenta.

Sejm ustalił również ostateczny tekst nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r. Zgodnie z tym rozstrzygnięciem, upoważnienia do wydania rozporządzeń dotyczących określenia ogólnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz zasad przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów powinny zawierać szczegółowe wytyczne. W związku z tym zagadnienia dotyczące m.in. zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zostały doprecyzowane na poziomie ustawowym. Do wydania rozporządzeń zostali upoważnieni, wraz z wytycznymi, szefowie resortów edukacji i kultury. W stosunku do dotychczasowych przepisów przyjęte zmiany dotyczą np. określenia trybu, w jakim może nastąpić unieważnienie pracy egzaminacyjnej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (chodzi o sytuacje dotyczące przypadków stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdających) oraz trybu, w jakim, na wniosek zdającego, może nastąpić weryfikacja sumy przyznanych punktów. Natomiast w przypadku egzaminu maturalnego abiturienci będą mieli obowiązek przystąpienia także do co najmniej jednego dodatkowego pisemnego egzaminu z grupy przedmiotów do wyboru. Do tej pory obowiązkowe pisemne egzaminy dotyczyły języka polskiego, obcego oraz matematyki. Ponadto nowelizacja reguluje m.in. kwestie dotyczące zadań i struktury organizacyjnej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych. Nowe przepisy dotyczą także np. funkcjonowania szkół prowadzących kształcenie zawodowe, m.in. w zakresie postępowania rekrutacyjnego oraz prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W nowelizacji znalazły się też regulacje ułatwiające finansowanie zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Ustawa przewiduje również np. zwiększenie kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Posłowie uzgodnili ostateczne brzmienie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przewidujący przystosowanie największych dworców autobusowych w kraju do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym. Niepełnosprawni i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mają mieć możliwość uzyskania pomocy na wyznaczonych dworcach. Zgodnie z nowelizacją, odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów będzie marszałek województwa, a w niektórych przypadkach zarząd związku powiatów i wojewoda. Terminalami, na których niepełnosprawni będą mogli liczyć na pomoc, mają być dworce, których właścicielem lub większościowym współwłaścicielem są samorządy, położone w miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców, z których rocznie odjeżdża powyżej pół miliona pasażerów. Pieniądze na ich dostosowanie mają pochodzić z opłat pobieranych przez samorządy od operatorów terminali i przewoźników. Maksymalna opłata za jedno zatrzymanie autobusu na dworcu ma wynosić 2 zł. Pozostałe dworce też mogą wprowadzić pomoc dla niepełnosprawnych, ale koszty niezbędnych zmian poniosą ich właściciele. Rozwiązanie to może być przydatne np. w uzdrowiskach i sanatoriach. Nowelizacja wdraża rozporządzenie unijne nr 181 z 2011 r., dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Obowiązuje ono od 1 marca 2013 r. i obejmuje regularne przewozy autobusami na trasach dłuższych niż 250 km. Nowelizacja przewiduje, że za nieprzestrzeganie rozporządzenia mają grozić kary pieniężne do 30 tys. zł. Mają być one nakładane w postępowaniach wszczynanych zarówno na wniosek poszkodowanego pasażera, jak i w postępowaniach inicjowanych z urzędu. Nowelizacja zostanie następnie przesłana do podpisu głowy państwa.

Ustawa o rzeczach znalezionych to kolejny akt prawny, nad którym prace parlamentarne zostały dziś zakończone. Ustawa określa obowiązki i prawa znalazcy oraz przechowującego, zasady i sposób przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych, sposób poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru. Reguluje też zasady przechowywania pieniędzy, papierów wartościowych i kosztowności oraz postępowania z przedmiotami o wartości historycznej, naukowej i artystycznej, czyli dobrami kultury. Nowe regulacje przewidują m.in., że na staroście spoczywa obowiązek przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych. 100 zł to minimalna wartość rzeczy znalezionej, pieniędzy lub papierów wartościowych, która musi być oddana, a informację o jej znalezieniu starosta musi podać do publicznej wiadomości. Jeżeli wartość rzeczy przekroczy 100 zł, a nie będzie możliwości doręczenia wezwania do odbioru osobie uprawnionej, starosta wywiesi wezwanie w starostwie oraz zamieści ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeśli wartość przekroczy 5 tys. zł, będzie miał ponadto obowiązek opublikować ogłoszenie w dzienniku lokalnym lub ogólnopolskim. Wyjątkiem ma być sytuacja, gdy rzecz zostałaby znaleziona w budynku publicznym lub środkach komunikacji np. autobusie. W takim przypadku znalazca powinien oddać zgubę zarządcy budynku lub przewoźnikowi. Rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia (m.in. amunicja, broń, materiały wybuchowe), należy niezwłocznie oddać Policji. Ponadto ustawa przewiduje, że jeśli rzecz nie zostanie odebrana w ciągu roku od doręczenia wezwania bądź – w przypadku braku możliwości wezwania – w ciągu dwóch lat od znalezienia, stanie się własnością znalazcy. Ustawa utrzymuje też zasadę zawartą w Kodeksie cywilnym, zgodnie z którą znalazca może żądać znaleźnego w wysokości 1/10 wartości rzeczy. Warunkiem będzie zgłoszenie roszczenia najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru. W ustawie przewidziano także utworzenie – prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – krajowego rejestru utraconych dóbr kultury. Obejmie on wszystkie zabytki skradzione lub nielegalnie wywiezione za granicę. Od daty wpisu zabytku w rejestrze nie będzie można nabyć jego własności. W dalszej kolejności ustawa będzie przekazana prezydentowi do podpisu.

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o odnawialnych źródłach energii. Już w wersji przesłanej do Izby Wyższej ustawa m.in. umożliwiała rozwój OZE w Polsce. Poza tym ustawa dostosowuje polskie przepisy do standardów obowiązujących w innych wiodących krajach UE. Ustawa m.in. zmienia system wsparcia dla OZE z opartego o świadectwa pochodzenia na system aukcyjny. Ustawa zawiera też np. tzw. zapisy prosumenckie. Chodzi o to, że właściciele mikroinstalacji OZE do 10 kW będą mieli gwarantowany odkup wytworzonej przez nich energii po preferencyjnej cenie, wyższej niż rynkowa przez 15 lat. Teraz ustawa będzie przesłana do podpisu prezydenta.

Ponadto Sejm przyjął Informację Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z „Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w 2013 r. Izba wprowadziła też zmiany w składzie sekretarzy Sejmu (druk nr 3142) oraz komisji sejmowych (druk nr 3181).

W ostatnim dniu 87. posiedzenia Sejmu posłowie zapoznali się również z rządowymi raportami o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w latach 2011-2013. Zobowiązanie rządu do przedstawienia Sejmowi tych dokumentów wynika z art. 36 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Raporty przedstawiają podmioty udzielające pomocy, jej formy, wartość i przeznaczenie, tendencje w kształtowaniu się pomocy oraz beneficjentów. W 2011 r. pomoc udzielona przedsiębiorcom wyniosła 21 469,3 mln zł, w roku 2012 - 20 379,1 mln zł, a w 2013 20 618,6 mln zł. W całym, rozpatrywanym okresie sprawozdawczym pomocy udzielano najczęściej w formach dotacji i ulg podatkowych. Wśród największych dysponentów pomocy publicznej znaleźli się m.in.: Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, marszałkowie województw, organy podatkowe, Minister Gospodarki oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Największą pomoc otrzymały m.in.: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Polskie LNG SA (kluczowym zadaniem tej spółki jest budowa i eksploatacja terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu), Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA, Polskie Linie Lotnicze LOT SA oraz Telewizja Polska SA. Raporty na forum Sejmu przedstawił prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adam Jasser, natomiast sprawozdania Komisji Gospodarki rekomendujące przyjęcie dokumentów zaprezentowali posłowie: Krzysztof Gadowski oraz Robert Jagła. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie raportów. Zostanie on poddany pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu.

Zdjęcia: rzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

USPRAWNIENIE POSTĘPOWANIA PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI WSPARCIE AKTYWIZACJI LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI Z FUNDUSZY UE ROZSZERZENIE LISTY TOWARÓW OBJĘTYCH ODWRÓCONYM VAT LAPTOPY TABLETY USTAWA WDRAŻAJĄCA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 2020 POLSKIE ROLNICTWO BĘDZIE BARDZIEJ KONKURENCYJNE DOCHODOWE

 
• POLSKA
 
DRUGI DZIEŃ 87. POSIEDZENIA SEJMU - PODSUMOWANIE PIERWSZE CZYTANIE RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY O ROZWOJU LOKALNYM Z UDZIAŁEM LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI - NOWY INSTRUMENT ROZWOJU TERYTORIALNEGO UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZPATRZENIE STANOWISKA SENATU W SPRAWIE NOWELIZACJI USTAWY - PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH, TO TYLKO NIEKTÓRE Z PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD DRUGIEGO DNIA 87. POSIEDZENIA SEJMU

DRUGI DZIEŃ 87. POSIEDZENIA SEJMU - PODSUMOWANIE


PIERWSZE CZYTANIE RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY O ROZWOJU LOKALNYM Z UDZIAŁEM LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI - NOWY INSTRUMENT ROZWOJU TERYTORIALNEGO UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZPATRZENIE STANOWISKA SENATU W SPRAWIE NOWELIZACJI USTAWY - PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH, TO TYLKO NIEKTÓRE Z PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD DRUGIEGO DNIA 87. POSIEDZENIA SEJMU

Drugi dzień obrad posłowie rozpoczęli od pytań kierowanych do przedstawicieli rządu w sprawach bieżących, w tym m.in. na temat dostosowania polskiego prawa do tzw. dyrektywy tytoniowej 2014/40/UE oraz w sprawie oceny systemu nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska. Następnie Izba wysłuchała informacji bieżącej na temat możliwego uchylania się od opodatkowania poprzez lokowanie środków pieniężnych w HSBC Private Bank złożonej przez Klub Parlamentarny Sprawiedliwa Polska.

Ponadto Sejm w drugim czytaniu zajął się rządowym projektem ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Projekt tworzy podstawy prawne do realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). Jest to nowy instrument rozwoju terytorialnego Unii Europejskiej, którego realizacja wynika z rozporządzenia unijnego nr 1303/2013. RLKS będzie stosowany w ramach wspólnej polityki rolnej i rybackiej oraz polityki spójności. Istotą RLKS pozostanie aktywizowanie lokalnych społeczności i włączanie ich w podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju ich obszarów. Przyjęcie ustawy umożliwi skoordynowanie i ujednolicenie przyznawania pomocy w ramach RLKS. Ustawa ma także pomóc w wyborze strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), i w realizacji projektów, których celem jest m.in. rozwój przedsiębiorczości, zachowanie lokalnego dziedzictwa, walka z wykluczeniem społecznym i rozwój infrastruktury turystycznej. Celem projektu jest określenie podmiotów zaangażowanych w realizację RLKS i ich zadań oraz wspólnych zasad realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W projekcie zapisano zadania organów i jednostek organizacyjnych, a przede wszystkim samorządów województw i lokalnych grup działania (LGD) w odniesieniu do RLKS, w szczególności w zakresie dokonywania wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Projekt określa też zasady organizacji lokalnych grup działania, proces i zasady wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz ogólny zakres umów o realizacji LSR (tzw. umów ramowych). Rządowa propozycja określa też wspólne dla polityk: rolnej, rybackiej i spójności zasady realizacji RLKS, w tym zasady wyboru projektów przez LGD oraz wspólne zasady udzielania wsparcia. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisjach: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Komisje zaproponowały poprawki o charakterze redakcyjno-doprecyzowującym. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Piotr Walkowski. Trzecie czytanie projektu posłowie przeprowadzą w czasie piątkowego bloku głosowań.

Posłowie pracowali też w drugim czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Celem projektu jest ograniczenie liczby gospodarstw spełniających niskie standardy w zakresie biobezpieczeństwa. Proponowane regulacje mają ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania. Program biobezpieczeństwa przygotowany przez głównego lekarza weterynarii wprowadzony zostanie na terenie całej Polski lub jej części w sytuacjach zagrożenia chorobami zakaźnymi zwierząt. W programie tym określono m.in.: choroby zakaźne, których szerzeniu mają zapobiec działania przewidziane programem oraz gatunki zwierząt, które będą nim objęte; obszar, na którym będzie realizowany; prawdopodobny czas jego trwania oraz wymagania dotyczące biobezpieczeństwa, które mają spełnić wyznaczone gospodarstwa. Zgodnie z nowymi przepisami, posiadacz zwierząt w gospodarstwie może złożyć oświadczenie, w którym zawiadomi, że gospodarstwo nie spełnia wymagań programu. Wówczas powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzonej kontroli, będzie mógł wydać decyzję o wybiciu lub uboju zwierząt w tym gospodarstwie. Będzie mógł on także zakazać wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt przez okres obowiązywania programu. Posiadacze zwierząt mogą liczyć na odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta. Przyznawaniem i wypłatą rekompensat będzie zajmować się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Decyzję o przyznaniu i wysokości odszkodowania ma podejmować kierownik biura powiatowego Agencji. W myśl projektu powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł nakazać posiadaczom zwierząt zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych. Analogiczne uprawnienia będzie miał wojewoda. Zdaniem wnioskodawców projektowane zmiany ograniczą liczbę gospodarstw spełniających niskie standardy higieny i zahamują szerzenie się chorób zakaźnych. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która pracowała w pierwszym czytaniu nad projektem, zaproponowała poprawki o charakterze redakcyjnym. Efekt prac komisji na posiedzeniu plenarnym przedstawił poseł Artur Dunin. W dyskusji zgłoszono poprawki. Zajmą się nimi posłowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posłowie zapoznali się także z informacją rządu o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 r. Dokument podsumowuje działania rządu oraz samorządów - m.in. profilaktykę, leczenie, rehabilitację oraz ograniczanie szkód zdrowotnych. W celu zmniejszenia rozpowszechniania używania środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych wśród dzieci i młodzieży, w 2013 r. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii wsparło realizację 149 programów profilaktycznych na terenie całego kraju. Działaniami objęto około 340 tys. osób. W celu poprawy jakości profilaktyki Minister Edukacji Narodowej opracował i realizował „Program promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży na lata 2013–2016”, który w sposób kompleksowy odnosi się do zagadnień ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży, w tym także zapobiegania narkomanii. Zgodnie z informacją wzrosła liczba szkół oraz innych placówek systemu oświaty, które otrzymały od samorządów dofinansowanie na działania w ramach profilaktyki uniwersalnej – z 253 szkół i 6 placówek w 2012 r. do odpowiednio 318 i 83 w roku 2013. Jednocześnie, tak jak w latach poprzednich, urzędy marszałkowskie kontynuowały rozwijanie programów profilaktyki selektywnej. Tego typu działaniami objęto 9 641 osób. Zgodnie z Informacją spośród 2 233 gmin, które przesłały sprawozdanie z realizacji w 2013 r. KPPN, blisko 85 proc. realizowało działania z zakresu profilaktyki problemu narkotyków i narkomani. W celu zwiększenia dostępności specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej adresowanej do zażywających narkotyki, w 2013 r. NFZ zwiększył o ok. 9 proc. nakłady finansowe na świadczenia zdrowotne realizowane w trybie ambulatoryjnym. W 2013 r. Krajowe Centrum do spraw AIDS programem leczenia antyretrowirusowym (ARV) objęto 7 110 pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS, tj. o blisko 13 proc. więcej niż w roku poprzednim. Program leczenia ARV był realizowany w 21 szpitalach, w których działają ośrodki referencyjne leczące zakażonych HIV i chorych na AIDS. Ponadto w 2013 r. działały 32 placówki wykonujące anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV. W ramach współpracy międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii Polska uczestniczyła m.in. w pracach Horyzontalnej Grupy Roboczej ds. Narkotyków, a Komenda Główna Policji (KGP) realizowała operację polsko-holenderską w zakresie ograniczenia przemytu prekursorów i pre-prekursorów. Większość ministerstw oraz instytucji centralnych, które przedstawiały sprawozdania z wydatków na realizację KPPN, odnotowała ich zwiększenie w porównaniu z 2012 r. Wymienić tu można: KGP (wzrost o blisko 408 tys. zł), Centralny Zarząd Służby Więziennej (o ponad 391 tys. zł), Instytut Psychiatrii i Neurologii (o blisko 102 tys. zł), Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (zwiększenie wydatków o ok. 66 tys. zł), czy MSW (wzrost o blisko 28,5 tys. zł). 5 lutego 2015 r. Komisja Zdrowia przejęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie Informacji. Dokument na posiedzeniu Sejmu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Warczyński, a sprawozdanie komisji poseł Tomasz Latos. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie Informacji. Do głosowania w tej sprawie posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Następnie Izba rozpatrzyła stanowisko Senatu w sprawie uchwalonej nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest dalsze usprawnienie i podniesienie efektywności sądownictwa powszechnego. Nowe regulacje dotyczą m.in. zmiany zasad delegowania sędziów do sądu wyższego rzędu i ograniczenia do 5 lat czasu delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości sędziów i przedstawicieli innych grup zawodowych wymiaru sprawiedliwości, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach o kolejne 5 lat. Wśród nowych rozwiązań jest też np. wprowadzenie odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych lub zatajenie prawdziwych informacji w oświadczeniu majątkowym przez sędziów i prokuratorów. Jest także nowa kara dyscyplinarna dla sędziów - obniżenie wynagrodzenia zasadniczego od 5 do 15 proc. na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Nowelizacja modyfikuje również przepisy dotyczące odwoływania dyrektora sądu i zwracania przez ministra sprawiedliwości prezesowi sądu uwagi na piśmie. Te rozwiązania wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2013 r. Wprowadzono też zmiany w zakresie zwrotu kosztów przejazdu sędziego z miejsca zamieszkania do siedziby sądu czy wydziału lub ośrodka zamiejscowego. Zwrot ma przysługiwać sędziemu, który awansował na wyższe stanowisko. Pieniędzy tych nie otrzyma jednak sędzia mieszkający w odległości mniejszej niż 20 km od siedziby sądu oraz taki, który został przeniesiony w wyniku kary dyscyplinarnej. Ponadto nowelizacja upoważnia Ministra Sprawiedliwości do określenia właściwości sądów powszechnych w sprawach z zakresu prawa: prasowego, autorskiego i praw pokrewnych, ksiąg wieczystych oraz zmian organizacji sądów. Nowelizacja przewiduje też, że Minister Sprawiedliwości, w uzasadnionych przypadkach, będzie mógł żądać akt spraw sądowych, co ma mu pozwolić efektywnie sprawować nadzór administracyjny nad działalnością sądów. Ustawa przywraca też szefowi resortu sprawiedliwości prawo do przedstawiania Sądowi Najwyższemu wniosków o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie sądów: powszechnych, wojskowych lub Sądu Najwyższego. Senat zaproponował do niej poprawki o charakterze doprecyzowującym oraz redakcyjnym. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie większości poprawek. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Robert Kropiwnicki. Głosowanie nad uchwałą Izby drugiej odbędzie się w bloku głosowań.

Sejm zajął się też poprawkami Senatu do uchwalonej nowelizacji ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa m.in. ogranicza możliwość orzekania kar w zawieszeniu. Zawieszona będzie mogła być wyłącznie kara pozbawienia wolności nieprzekraczająca roku. Orzekane kary mają być też bardziej proporcjonalne do popełnianych czynów. Wobec drobnych przestępców będą częściej stosowane kary wolnościowe: grzywna i ograniczenie wolności. Przestępców ciężkich, zawodowych, będzie można ukarać surowiej niż obecnie (nawet na 20 lat pozbawienia wolności – dotychczas górna granica tej kary wynosiła 15 lat). W przypadku kary ograniczenia wolności ustawa wydłuża do dwóch lat okres, na jaki będzie można ją orzekać. Skazani na tę karę będą mogli zostać zobowiązani do wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne. Będzie też możliwe potrącanie z ich wynagrodzenia od 10 do 25 proc. na cele społeczne. Ponadto sąd będzie mógł objąć skazanego na tę karę dozorem elektronicznym w wymiarze do 12 godzin dziennie przez maksymalnie rok. Orzekanie kary grzywny nie będzie zależeć od sytuacji materialnej skazanego. Ustawa wprowadza nową instytucję kary mieszanej, w której skazany będzie mógł być najpierw pozbawiony wolności, a następnie odbywać karę ograniczenia wolności. Ustawa zmienia też przepisy dotyczące przepadku korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa. Możliwa będzie tzw. konfiskata rozszerzona, obejmująca także mienie, które sprawca już wprowadził do obrotu. Zgodnie z ustawą tzw. środki zabezpieczające będą stosowane wobec osób niepoczytalnych, z ograniczoną poczytalnością, sprawców niektórych przestępstw, którzy - ze względu na zaburzenie sfery woli - stanowią zagrożenie społeczne. Środki zabezpieczające będą mogły być orzekane obok kary m.in. wobec poczytalnych sprawców zabójstwa, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zgwałcenia lub pedofilii. Zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym dotyczą m.in. zwiększenia liczby osób biorących udział w widzeniu, uprawnień związanych z korzystaniem z aparatu telefonicznego, prawa tymczasowo aresztowanego do korespondencji z obrońcą. Zgodnie z ustawą przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, popełnione na szkodę małoletniego, za które maksymalna grożąca kara jest surowsza niż 5 lat więzienia nie będą się mogły przedawnić wcześniej niż po ukończeniu przez ofiarę 30. roku życia. Senat zaproponował m.in. zagwarantowanie skazanym prawa do posiadania w celi do 6 kg żywności – dotychczas norma ta nie była w określona. Ponadto produkty do nich będą mogły zostać nabyte także w innych sklepach niż te znajdujące się w więzieniach. Senat zaproponował poprawki o charakterze redakcyjno-uściślającym. Komisja Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie części poprawek. Sprawozdawcą komisji był poseł Jarosław Pięta. W bloku głosowań odbędzie się głosowanie nad uchwałą Senatu.

Podczas 87. posiedzenia Sejmu posłowie rozpatrzyli także poprawki Senatu do uchwalonej nowelizacji ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają uprościć i przyspieszyć proces budowlany. Nowelizacja m.in. znosi wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę lub przebudowę wolnostojącego domu jednorodzinnego - chodzi o inwestycje, które nie oddziałują na sąsiednią nieruchomość. Konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy wraz m.in. z projektem budowlanym. Starosta będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia. Ustawa pozostawia inwestorowi możliwość budowy lub przebudowy wolnostojącego domu jednorodzinnego w trybie pozwolenia na budowę, jeśli uzna on, że jest to dla niego korzystniejsze. W przypadku wyboru takiego wariantu, jeśli inwestor będzie jedyną stroną postępowania, roboty budowlane będzie można rozpocząć bez oczekiwania na uprawomocnienie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę. Dzięki temu inwestor zyska co najmniej 14 dni. Nowe przepisy przewidują też, że do projektu budowlanego nie będzie już trzeba dołączać oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. W myśl nowelizacji, w przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę, urzędnicy będą musieli w ciągu 14 dni od złożenia wniosku wezwać inwestora do ich uzupełnienia. Dotychczas nie było wyznaczonego terminu. Zgłoszenie będzie wystarczające także w przypadku takich inwestycji jak np. garaże wolnostojące oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) do 35 m2, parterowe domki letniskowe i budynki handlowe lub usługowe do 35 m2, szamba do 10 m3, przydomowe baseny i oczka wodne do 50 m2 (dotychczas do 30 m2). Ponadto zgodnie z nowelizacją zgłoszenie ma w określonych przypadkach zastąpić nie tylko dotychczasowe pozwolenie na budowę, ale też pozwolenie na użytkowanie. Rozwiązanie to skróci czas oczekiwania na rozpoczęcie korzystania z obiektów. Będzie to dotyczyć: warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży na nie więcej niż pięć stanowisk, obiektów magazynowych, budynków kolejowych, a także placów składowych, postojowych i parkingów oraz stawów rybnych. Pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane również w przypadku wałów przeciwpowodziowych, jazów, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych. Senat zaproponował m.in., by procedurą zgłoszenia była objęta budowa wszystkich małych ganków, oranżerii oraz basenów i oczek wodnych, a nie tylko obiektów przydomowych. Izba druga chce także m.in., by parterowe budynki handlowe i usługowe o powierzchni do 35 m2 wymagały – jak przed nowelizacją - uzyskania pozwolenia na budowę. Senatorowie zaproponowali także m.in. przywrócenie obowiązku zawiadamiania przez inwestora organu nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, budowy lub przebudowy. Komisji Infrastruktury przyjęła sprawozdanie, w którym rekomenduje przyjąć większość poprawek. Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Aldona Młyńczak. Głosowanie nad uchwałą Izby drugiej odbędzie się w bloku głosowań.

Izba zajęła się również poprawkami zaproponowanymi przez Senat do uchwalonej nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r., zgodnie z którym zagadnienia związane z konstytucyjnym prawem do nauki powinny być określone bezpośrednio w ustawie, a nie rozporządzeniach ministra edukacji. Tym samym w ustawie znalazły się m.in. przepisy dotyczące ogólnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, w tym upoważnień dla ministra edukacji oraz ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do szczegółowych uregulowań w rozporządzeniach. W nowelizacji pojawił się też rozdział poświęcony ogólnym warunkom przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szczegóły będą określone w rozporządzeniu. W stosunku do dotychczasowych przepisów przyjęte zmiany dotyczą np. określenia trybu, w jakim może nastąpić unieważnienie pracy egzaminacyjnej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (chodzi o sytuacje dotyczące przypadków stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdających) oraz trybu, w jakim, na wniosek zdającego, może nastąpić weryfikacja sumy przyznanych punktów. Natomiast w przypadku egzaminu maturalnego zaproponowano m.in. co najmniej jeden dodatkowy, obowiązkowy pisemny egzamin z grup przedmiotów do wyboru. Do tej pory pisemne egzaminy dotyczyły języka polskiego, obcego oraz matematyki. Ponadto nowelizacja reguluje m.in. kwestie dotyczące zadań i struktury organizacyjnej instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych, tj. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych (zmiany te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.). Nowe przepisy dotyczą także np. funkcjonowania szkół prowadzących kształcenie zawodowe, m.in. w zakresie postępowania rekrutacyjnego oraz prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W nowelizacji znalazły się też regulacje ułatwiające finansowanie zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Ustawa przewiduje również np. zwiększenie kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Senat zaproponował poprawki o charakterze uściślająco-doprecyzowującym. Jedna z nich nakłada na ministra do spraw oświaty i wychowania oraz kultury i dziedzictwa narodowego obowiązek określania w szkołach publicznych i artystycznych przypadków, w których dostosowuje się wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie poprawek Senatu. Posłanka Katarzyna Hall zapoznał Izbę ze stanowiskiem komisji. Do głosowania nad uchwałą Senatu posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Następnie Sejm rozpatrzył senackie poprawki do uchwalonej nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, która wdraża rozporządzenie unijne nr 181 z 2011 r., dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Obowiązuje ono od 1 marca 2013 r. i obejmuje regularne przewozy autobusami na trasach dłuższych niż 250 km. Rozporządzenie wskazuje, że pasażerowie mają prawo m.in. do odszkodowań i pomocy w razie wypadków. Niepełnosprawni i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mają mieć możliwość uzyskania pomocy na wyznaczonych dworcach. Organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów będzie marszałek województwa, a w niektórych przypadkach zarząd związku powiatów i wojewoda. Terminalami, na których niepełnosprawni będą mogli liczyć na pomoc, mają być dworce, których właścicielem lub większościowym współwłaścicielem są samorządy, położone w miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców, z których rocznie odjeżdża powyżej pół miliona pasażerów. Pieniądze na ich dostosowanie mają pochodzić z opłat pobieranych przez samorządy od operatorów terminali i przewoźników. Maksymalna opłata za jedno zatrzymanie autobusu na dworcu ma wynosić 2 zł. Pozostałe dworce też mogą wprowadzić pomoc dla niepełnosprawnych, ale koszty niezbędnych zmian poniosą ich właściciele. Rozwiązanie to może być przydatne np. w uzdrowiskach i sanatoriach. Nowelizacja przewiduje, że za nieprzestrzeganie rozporządzenia mają grozić kary pieniężne do 30 tys. zł. Mają być one nakładane w postępowaniach wszczynanych na wniosek poszkodowanego pasażera. Senat zaproponował do niej poprawki o charakterze porządkującym, korygującym i uzupełniającym. Wśród nich znalazła się m.in. propozycja, by kary pieniężne mogły być także nakładane w postępowaniach inicjowanych z urzędu, a nie tylko na wniosek pasażerów. Komisja Infrastruktury przejęła sprawozdanie, w którym rekomenduje przyjęcie propozycji Senatu. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Józef Lassota. Głosowanie nad uchwałą Senatu odbędzie się w bloku głosowań.

Posłowie rozpatrzyli też poprawki Senatu do uchwalonej ustawy o rzeczach znalezionych. Ustawa określa obowiązki i prawa znalazcy oraz przechowującego, zasady i sposób przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych, sposób poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru. Reguluje też zasady przechowywania pieniędzy, papierów wartościowych i kosztowności oraz postępowania z przedmiotami o wartości historycznej, naukowej i artystycznej, czyli dobrami kultury. Zgodnie z ustawą na staroście spoczywa obowiązek przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych. 100 zł to minimalna wartość rzeczy znalezionej, pieniędzy lub papierów wartościowych, która musi być oddana, a informację o jej znalezieniu starosta musi podać do publicznej wiadomości. Ustawa określa też wysokość znaleźnego. Będzie to 1/10 wartości rzeczy. Jeśli rzecz nie zostanie odebrana w ciągu roku od doręczenia wezwania bądź – w przypadku braku możliwości wezwania – w ciągu dwóch lat od znalezienia, stanie się własnością znalazcy. Jeżeli wartość rzeczy przekroczy 100 zł, a nie będzie możliwości doręczenia wezwania do odbioru osobie uprawnionej, starosta wywiesi wezwanie w starostwie. Jeżeli wartość przekroczy 5 tys. zł, będzie miał ponadto obowiązek zamieścić ogłoszenie w dzienniku lokalnym lub ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyjątkiem ma być sytuacja, gdy rzecz zostałaby znaleziona w budynku publicznym lub środkach komunikacji np. autobusie. W takim przypadku znalazca powinien oddać zgubę zarządcy budynku lub przewoźnikowi. Rzecz, której posiadanie wymaga zezwolenia (amunicja, broń, materiały wybuchowe), należy niezwłocznie oddać Policji. W ustawie przewidziano także utworzenie – prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – krajowego rejestru utraconych dóbr kultury. Obejmie on wszystkie zabytki skradzione lub nielegalnie wywiezione za granicę. Od daty wpisu zabytku w rejestrze nie będzie można nabyć jego własności. Senat zaproponował do niej zmiany o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym, m.in. poprawkę, zgodnie z którą starosta będzie niezwłocznie przekazywał policji rzeczy znalezione, na posiadanie których potrzebne jest pozwolenie (np. broń) oraz dowód osobisty lub paszport, który do niego trafi. Komisje: Kultury i Środków Przekazu oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przyjęły sprawozdanie, w którym wnoszą o przyjęcie części poprawek Senatu. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu plenarnym Sejmu przedstawiła posłanka Halina Rozpondek. W bloku głosowań odbędzie się głosowanie nad uchwałą Izby drugiej.

Sejm zajął się również poprawkami Senatu do uchwalonej ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z senackimi poprawkami, w przypadku taryf gwarantowanych nie będzie podziału na typy instalacji do 3 kW i do 10kW. Senat chce pozostawienia w ustawie jedynie wielkości 10kW, natomiast limit mocy mikroinstalacji zostałby określony na poziomie maksymalnie 800MW. W myśl stanowiska Izby drugiej, za sprzedaż nadwyżek energii właściciele instalacji do 10kW mieliby otrzymywać 210 proc. średniej hurtowej ceny energii elektrycznej z roku poprzedniego. Z takiej preferencyjnej ceny mogliby korzystać jednak tylko ci, których instalacje nie były dofinansowywane z innych źródeł. Wśród innych przyjętych przez Senat poprawek znalazła się również propozycja przeniesienia z Warszawy do Bytomia siedziby operatora rozliczeń energii odnawialnej. Celem ustawy jest rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i poprawa ochrony środowiska. Ustawa dostosowuje polskie przepisy do standardów obowiązujących w innych wiodących krajach UE - chodzi o optymalne i zrównoważone zaopatrzenie odbiorców końcowych w energię elektryczną, ciepło lub chłód, bądź biogaz rolniczy. Nowe regulacje mają także prowadzić do powstania nowych miejsc pracy w wyniku zwiększenia liczby nowych instalacji OZE. Wśród celów ustawy jest też racjonalne wykorzystywanie OZE uwzględniające realizację długofalowej polityki rozwoju gospodarczego kraju, a także zapewnienie wykorzystania produktów ubocznych lub pozostałości z rolnictwa i przemysłu stosującego surowce rolnicze. Ustawa m.in. zmienia system wsparcia dla OZE z opartego o świadectwa pochodzenia na system aukcyjny. Ma on być tańszy dla budżetu państwa i chronić obywateli przed zbytnim obciążeniem wynikającym z realizacji celów UE dotyczących energii odnawialnej. Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych w sprawozdaniu zarekomendowała przyjęcie większości propozycji Izby drugiej. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Andrzej Czerwiński. Do głosowania nad uchwałą Senatu posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Izba rozpoczęła prace nad senackim projektem nowelizacji ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Proponowana zmiana dotyczy realizacji postulatów Trybunału Konstytucyjnego z 11 lutego 2014 r. (sygn. akt S 2/14; OTK ZU Nr 2a, poz. 19), zawierających uwagi dotyczące niezbędności podjęcia działań ustawodawczych, zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w postępowaniach karnych, w których osoby małoletnie, pokrzywdzone w wyniku przestępstwa jednego z rodziców lub obojga rodziców, reprezentowane są przez kuratora ustanowionego przez sąd opiekuńczy. Obowiązujące obecnie przepisy procedury karnej nie precyzują kto może być przedstawicielem ustawowym dziecka będącego pokrzywdzonym w postępowaniach karnych toczących się przeciwko któremukolwiek z jego rodziców. W związku z tym proponowane zmiany szczegółowo określają kogo sąd opiekuńczy może wyznaczyć na kuratora. Pełnomocnikami małoletniego mogą zostać: adwokat lub radca prawny, posiadający wyższe wykształcenie prawnicze przedstawiciel organizacji pozarządowej, której celem statutowym jest ochrona praw dziecka lub przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz w szczególnych przypadkach także inna osoba (np. wychowawca z placówki opiekuńczej sprawującej nad dzieckiem pieczę zastępczą lub rodzic zastępczy). Projekt reguluje ponadto kwestie przekazywania przez kuratora rodzicom dziecka informacji o przebiegu postępowania oraz zawiera postanowienia dotyczące wynagrodzenia należnego kuratorowi. Uzasadnienie projektu przedstawiła senator Helena Hatka. Dalsze prace nad projektem kontynuowane będą w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks postępowania cywilnego było ostatnim punktem drugiego dnia 87. posiedzenia Sejmu. Projekt ten został opracowany przez działającą przy Rzeczniku Praw Dziecka Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego. Zgodnie z propozycjami sąd nie będzie musiał ograniczać władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, jeśli nie będzie porozumienia co do sposobu jej wykonywania. Dodatkowo jeśli rodzice nie porozumieją się albo gdy porozumienie nie będzie gwarantować zapewnienia dobra dziecku, sąd będzie mógł rozważyć pozostawienie obu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej. Dopiero stwierdzenie, że nie byłoby to zgodne z dobrem dziecka, będzie podstawą ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców. Projekt znosi również obowiązek sądu do rozstrzygania o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Na zgodny wniosek stron, sąd pozostawi rodzicom dziecka swobodę w tym zakresie. Uzasadnienie projektu przedstawił senator Mieczysław Augustyn. Decyzją Izby projekt trafi do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA RELACJA POSIEDZENIE POSIEDZENIA SEJMU RP TELEWIZJA LIVE TV SEJMOWA

 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 87. POSIEDZENIA SEJMU POSŁANKI I POSŁOWIE ROZPOCZĘLI DZISIEJSZE OBRADY OD UCZCZENIA MINUTĄ CISZY PAMIĘCI PROF. PIOTRA WINCZORKA, ZMARŁEGO 9 LUTEGO 2015 R., WYBITNEGO PRAWNIKA I WIELOLETNIEGO WSPÓŁPRACOWNIKA SEJMU ORAZ ZMARŁEGO 12 LUTEGO 2015 R., PROF. JERZEGO REGULSKIEGO, AUTORYTETU W DZIEDZINIE EKONOMII I WSPÓŁTWÓRCY POLSKIEJ REFORMY SAMORZĄDOWEJ Z 1990 R

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 87. POSIEDZENIA SEJMU


POSŁANKI I POSŁOWIE ROZPOCZĘLI DZISIEJSZE OBRADY OD UCZCZENIA MINUTĄ CISZY PAMIĘCI PROF. PIOTRA WINCZORKA, ZMARŁEGO 9 LUTEGO 2015 R., WYBITNEGO PRAWNIKA I WIELOLETNIEGO WSPÓŁPRACOWNIKA SEJMU ORAZ ZMARŁEGO 12 LUTEGO 2015 R., PROF. JERZEGO REGULSKIEGO, AUTORYTETU W DZIEDZINIE EKONOMII I WSPÓŁTWÓRCY POLSKIEJ REFORMY SAMORZĄDOWEJ Z 1990 R

Następnie ślubowanie poselskie złożyła Elżbieta Nawrocka, obejmująca mandat po pośle Mirosławie Łuczaku, który został powołany na stanowisko wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli.

W drugim czytaniu Izba zajęła się projektem nowelizacji Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przedstawione na sali plenarnej sprawozdanie Komisji powstało na podstawie dwóch projektów: prezydenckiego (druk nr 1633) oraz senackiego (2539). Prezydent zaproponował rozwiązania, których celem jest usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowania zarówno przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi (WSA), jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA). Zmiany dotyczą m.in. zwiększenia zakresu orzekania co do istoty sprawy przez NSA oraz wyposażenia WSA w uprawnienia merytorycznego orzekania w przypadku kontroli decyzji i postanowień administracyjnych. Proponowane jest też wprowadzenie uprawnień samokontrolnych sądu pierwszej instancji umożliwiających uwzględnianie skarg kasacyjnych oraz rozszerzenie uprawnień orzeczniczych referendarzy sądowych. Projekt rozszerza też zakres spraw, które mogą być rozpoznawane w trybie uproszczonym. Projekt uwzględnia także orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, w sprawach związanych z postępowaniem przed sądami administracyjnymi. Zmierza również do wyeliminowania rozbieżności w wykładni przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Z kolei propozycja Senatu zmienia zasady ustalania terminu na wniesienie skargi kasacyjnej do NSA oraz reguły wyznaczania pełnomocników z urzędu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Strona reprezentowana przez pełnomocnika z urzędu ma mieć na wniesienie skargi kasacyjnej 30 dni od dnia zawiadomienia tego pełnomocnika o tym, że został on wyznaczony do reprezentowania klienta. Strona, której odmówiono ustanowienia pełnomocnika z urzędu, będzie mogła wnieść skargę kasacyjną w terminie 30 dni od poinformowania jej o tym fakcie. Jeżeli na postanowienie odmawiające jej tzw. prawa pomocy wniesie zażalenie, termin na wniesienie kasacji będzie biegł dopiero od doręczenia jej postanowienia o odrzuceniu zażalenia. Strona, której pełnomocnik z urzędu sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, będzie mogła ją mimo to wnieść w terminie 30 dni od otrzymania tej ekspertyzy. Sąd, zwracając się do odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wyznaczenie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego będzie doręczał temu organowi postanowienie o przyznaniu stronie tzw. prawa pomocy. Od doręczenia takiego postanowienia organy samorządu zawodowego będą miały 14 dni na wyznaczenie pełnomocnika i powiadomienie go o tym fakcie. Oba projekty trafiły do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która podjęła decyzję o ich wspólnym rozpatrywaniu. Komisja wniosła o przyjęcie projektu z poprawkami, zaproponowała m.in. rozszerzenie kręgu osób, które mogą być pełnomocnikami stron. Obecnie spośród tzw. wstępnych mogą być nimi tylko rodzice. Komisyjna poprawka znosi to ograniczenie. Sprawozdawcą komisji była posłanka Zofia Czernow. Trzecie czytanie projektu posłowie przeprowadzą w czasie piątkowego bloku głosowań.

W drugim czytaniu posłowie pracowali także nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zmiany mają ograniczyć nadużycia związane z odliczaniem VAT, w szczególności, jak podkreśla rząd, wyłudzenia i przypadki unikania opodatkowania. Projekt dostosowuje polskie przepisy do prawa unijnego. Doprecyzowane zostaną m.in. regulacje dotyczące tzw. ulgi na złe długi, jak uzasadnia rząd, poprzez zmniejszenie asymetrii w jej stosowaniu przez wierzyciela i dłużnika. Mechanizm ten dotyczy płatności, które nie zostały uregulowane w ciągu 150 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze. Z ulgi nie można skorzystać, jeżeli dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. Według projektu dłużnik nie będzie zobowiązany do korekty odliczonego wcześniej podatku naliczonego, jeżeli w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150. dzień od terminu płatności np. faktury, będzie w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. W praktyce oznacza to, że odliczony przez dłużnika VAT naliczony będzie podlegał zgłoszeniu do masy upadłości, a wierzyciel właśnie tą drogą będzie miał większą szansę na odzyskanie zaległych kwot. Projekt przewiduje też rozszerzenie tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia dla niektórych towarów. Umożliwia on przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywcę. Objęte nim miałyby być dodatkowo m.in. telefony komórkowe, laptopy, tablety i konsole do gier. Projekt nakłada też na sprzedawców obowiązek składania w urzędzie skarbowym informacji podsumowujących dokonane transakcje. Informacja będzie zawierać m.in. łączną wartość dostaw lub usług. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany w zakresie metody odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych w działalności mieszanej. Wybrana przez podatnika metoda odliczenia będzie musiała odpowiadać specyfice danej działalności gospodarczej. Projektem zajmowała się Komisja Finansów Publicznych, która zaproponowała kilka poprawek. Komisja chce m.in. przesunięcia daty wejścia w życie zmian z 1 kwietnia 2015 r. na 1 lipca 2015 r. oraz zwiększenia od 2016 r. stawki VAT na towary wykorzystywane do ochrony przeciwpożarowej z 8 na 23 proc. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Marcin Święcicki. Do trzeciego czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Ponadto w drugim czytaniu Sejm rozpatrzył senacki projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z projektem aplikacja sędziowska i prokuratorska ma trwać 36 miesięcy. Dotychczas szkolenie sędziów trwało 60 miesięcy, a prokuratorów 42 miesiące. Projekt zakłada likwidację tzw. aplikacji ogólnej (odbywanej przez kandydatów do obu tych zawodów) oraz tzw. stażu referendarskiego (odbywanego przez przyszłych sędziów). Większy nacisk ma być położony na praktyczne szkolenie aplikantów – zostaną oni zatrudnieni w sądach i prokuraturach okręgowych, a w miejsce dotychczasowych stypendiów będą otrzymywać wynagrodzenie. Nowelizacja zakłada ponadto utworzenie nowych stanowisk: starszych asystentów sędziego i prokuratora, jako kolejnych szczebli kariery w tych zawodach prawniczych. Starszym asystentem będzie mogła zostać osoba mająca zdany egzamin sędziowski lub prokuratorski, a także asystent z co najmniej 10-letnim stażem pracy. Nad propozycjami zmian pracowali posłowie zasiadający w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Zaproponowali oni m.in. zniesienie kadencyjności dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – obecnie jest on powoływany na 5 lat. Sprawozdanie z prac komisyjnych przedstawiła posłanka Brygida Kolenda-Łabuś. Do trzeciego czytania projektu ustawy posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Kolejnym punktem pierwszego dnia 87. posiedzenia Sejmu było drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Nowe przepisy mają zapobiec zbyt dużym różnicom między liczbą spraw wpływających do komorników a skutecznością ich działania. Zdaniem wnioskodawców obecne prawo doprowadziło do obniżenia efektywności egzekucji komorniczych w kancelariach, w których odnotowuje się większy napływ spraw. Aktualnie komornik wybrany przez wierzyciela odmawia wszczęcia egzekucji tylko wtedy, gdy zaległość w prowadzonych egzekucjach przekracza 6 miesięcy. Wnioskodawcy zaproponowali, aby komornik wybrany przez wierzyciela odmawiał wszczęcia egzekucji w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich to sytuacja, gdy w poprzednim roku do kancelarii komorniczej wpłynęło ponad 2 tys. spraw, zaległości w ich załatwianiu przekraczają 6 miesięcy, a skuteczność egzekucji nie przekroczyła 35 proc. Komornik będzie też odmawiał podjęcia działań, gdy w poprzednim roku do jego kancelarii wpłynęło ponad 5 tys. spraw, zaległości w ich załatwianiu przekraczają 6 miesięcy, a skuteczność egzekucji nie przekroczyła 40 proc. Pracujący nad projektem posłowie z Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaproponowali poprawki do dokumentu. Komisja chce m.in. zmienić warunki odmowy podjęcia egzekucji i proponuje, by komornik miał taki obowiązek jeśli zaległości w załatwianiu spraw przekraczają 6 miesięcy lub wpłynęło do niego w danym roku ponad 5 tys. i jednocześnie załatwił mniej niż 35 proc. z nich albo gdy wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 tys. Komisja proponuje też przesunięcie terminu wejścia nowelizacji w życie - z 14 dni na 6 miesięcy od ogłoszenia. Wyjątkiem ma być przepis dotyczący sytuacji, w których komornik będzie odmawiał wszczęcia egzekucji. W przypadku tej regulacji przewidziano 9-miesięczne vacatio legis. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Robert Kropiwnicki. Do trzeciego czytania projektu ustawy Izba przystąpi w bloku głosowań.

Następnie w drugim czytaniu posłowie rozpatrzyli rządowy projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na realizację programu, ukierunkowanego głównie na rozwój konkurencyjności i dochodowości w rolnictwie, Polska uzyska 8,598 mld euro z UE, a środki krajowe wyniosą ok. 4,915 mld euro. Projekt uwzględnia nowe podstawy i zasady realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich, określone w przepisach unijnych, a wynikające z nowego podejścia do wspólnej polityki rolnej. W projekcie określono podmioty zaangażowane w realizację PROW 2014-2020 oraz ich zadania, jak również podstawowe zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy oraz pomocy technicznej. Nowe przepisy regulują także zasady doradzania podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy oraz adresatom programu. Zgodnie z projektem, PROW 2014-2020 przewiduje takie działania jak np. wsparcie: transferu wiedzy do rolnictwa i działalności informacyjnej, usług doradczych z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym oraz udziału w systemach jakości produktów rolnych. Program zakłada też m.in. wspieranie inwestycji w gospodarstwach rolnych i przetwórstwie rolnym, przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonej przez klęski żywiołowe, a także tworzenia grup producentów i organizacji producentów. W PROW 2014-2020 zapisano także np. pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez młodych rolników oraz na otwarcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Program dotyczy również wspierania inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. PROW 2014-2020 przewiduje także płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz dopłaty na rolnictwo ekologiczne. Wspierane ma być również tworzenie i funkcjonowanie grup zrzeszających m.in. rolników, przedsiębiorców i jednostki naukowe, które będą wspólnie wprowadzać innowacyjne rozwiązania w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. Ponadto program zakłada wsparcie inwestycji w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów. Na wcześniejszych etapach projektem zajmowała się Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która przyjęła projekt z poprawkami doprecyzowującymi i legislacyjnymi. Sprawozdawcą komisji był poseł Mirosław Maliszewski. Do trzeciego czytania projektu ustawy Sejm przystąpi w bloku głosowań.

W pierwszym czytaniu Izba rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Fluorowane gazy cieplarniane wciąż są wykorzystywane w sektorach chłodnictwa i klimatyzacji, ochrony przeciwpożarowej i elektroenergetyki. Stosuje się je np. jako czynniki chłodnicze oraz środki spieniające i gaśnicze. Ich emisja znacząco wpływa na globalne ocieplanie się klimatu. Projekt określa m.in. obowiązki podmiotów prowadzących działalność związaną ze stosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych, a także obrót nimi. Podmioty wprowadzające do Polski produkty zawierające fluorowane gazy cieplarniane będą musiały umieszczać na nich etykiety w języku polskim. Utworzony zostanie Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, który umożliwi m.in. identyfikację takich urządzeń oraz ustalenie ich operatorów. Rejestr będzie zawierał też m.in. informacje dotyczące instalacji, konserwacji i serwisowania urządzenia. Zgodnie z projektem personel obsługujący m.in. urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne oraz systemy przeciwpożarowe, w których wykorzystywane są fluorowane gazy cieplarniane i ich odzysk będzie musiał posiadać odpowiedni certyfikat. Będzie on wydawany bezterminowo. Projekt nakłada na podmioty przywożące do Polski i wywożące z niej substancje zubożających warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane obowiązek przekazywania rocznych sprawozdań (w formie elektronicznej) do Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie. Obowiązek ten będzie dotyczył też m.in. podmiotów stosujących omawiane substancje i gazy m.in. w produkcji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń i systemów ruchomych, gaśnic oraz systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także prowadzących ich odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie. Projekt przewiduje kary pieniężne w wysokości od 3 do 30 tys. zł w przypadkach naruszeń przepisów wspólnotowych i krajowych dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych. Kary będzie wymierzał, w drodze decyzji administracyjnej, wojewódzki inspektor ochrony środowiska albo właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej. Projekt uzasadnił sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Marcin Korolec. Teraz nad projektem będą pracować posłowie zasiadający w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, którzy do 17 marca 2015 r. mają przedstawić sprawozdanie ze swych prac.

Sejm w pierwszym czytaniu zajął się też senackim projektem zmian w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz nowelizacją Kodeksu postępowania karnego. Senacki projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt K 19/11), stwierdzającego niezgodność art. 4 oraz 38 par. 1 KPSW z Konstytucją. Proponowana zmiana polega na przyznaniu prawa do obrony osobie podejrzanej o popełnienie wykroczenia, co do której muszą zostać podjęte czynności wyjaśniające oraz zobowiązaniu organów prowadzących czynności do pouczenia tej osoby o przysługującym jej prawie. Tym samym projekt rozszerza krąg osób mogących korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Ponadto proponuje się rozszerzenie względem obecnego stanu prawnego odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania karnego do czynności procesowych prowadzonych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Uzasadnienie projektu przedstawił senator Andrzej Matusiewicz. Projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia.

Drugie czytanie rządowego projektu ustawy zezwalającej na ratyfikację przez Prezydenta umowy między Polską a Serbią to kolejny rozpatrzony przez Sejm punkt porządku obrad. Dokument został podpisany 7 listopada 2011 r. w Warszawie. Umowa dotyczy współpracy operacyjnej właściwych organów i ma na celu zapobieganie oraz ujawnianie przestępstw. Zdaniem rządu umowa skutecznie pozwoli zwalczać zarówno krajową, jak i międzynarodową przestępczość zorganizowaną m.in. handel narkotykami, przemyt oraz oszustwa finansowe. Dotychczas współpraca w tym zakresie nie była prawnie uregulowana. Zgodnie z umową, między Polską i Serbią możliwa będzie m.in. wymiana oficerów łącznikowych, zawieranie porozumień wykonawczych w konkretnych sprawach oraz konsultacja. Projekt był rozpatrywany w Komisjach: Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych. Komisje przyjęły go bez poprawek. Sprawozdanie w tej sprawie przedstawiła poseł Mirosław Pawlak. Do trzeciego czytania projektu posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Drugie czytanie rządowego projektu ustawy upoważniającej prezydenta do ratyfikowania umowy między Polską a Peru o przekazywaniu osób skazanych było ostatnim punktem pierwszego dnia 87. posiedzenia Sejmu. Dokument został podpisany w Limie 27 maja 2014 r. Obecnie nie ma żadnej podstawy prawnej, która umożliwiałaby odbywanie kary w Polsce skazanym przez peruwiańskie sądy. Porozumienie określa zasady wzajemnego przekazywania karanych i daje możliwość ich powrotu do kraju ojczystego. Zgodnie z umową to skazany będzie mógł podjąć decyzję odnośnie odbywania kary w swoim kraju. Odmowa przekazania będzie możliwa, jeżeli skazany nie uregulował orzeczonych grzywien lub odszkodowań. Wykonanie orzeczenia sądu podlegać będzie prawu wewnętrznemu danego kraju, a wymierzona kara nie będzie mogła być zaostrzona. Koszty przekazania np. tłumaczeń i transportu pokrywać będzie w przypadku obywateli polskich Skarb Państwa. Jak informuje rząd, w 2014 r. w aresztach tymczasowych i zakładach karnych w Peru przebywało 30 obywateli polskich. Posłowie z Komisji: Spraw Zagranicznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka nie wniosły poprawek do projektu. Sprawozdanie z ich prac przedstawiła posłanka Ligia Krajewska. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

Ponadto decyzją Izby porządek dzienny posiedzenia nie został rozszerzony o Informację Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie oraz o pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw. Sejm zdecydował też o nie uzupełnianiu porządku posiedzenia o informację Prezesa Rady Ministrów na temat ustaleń szczytu klimatycznego, który odbył się w Brukseli 23-24 października 2014 roku oraz informację Rady Ministrów w sprawie skutków szczytu klimatycznego dla polskiej gospodarki i kosztów życia. Izba podjęła też decyzję, by nie uzupełniać agendy obrad o Informację Rady Ministrów na temat ustaleń szczytu przywódców państw Unii Europejskiej dotyczącego nowego pakietu klimatycznego na lata 2021-2030 oraz wpływu tych ustaleń na stan polskiej gospodarki.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

TRANSMISJA

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

OBRADY SEJMU NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJM RP LIVE TELEWIZJA SEJMOWA

 
• POLSKA
 
87. POSIEDZENIE SEJMU – POSŁOWIE ROZPOCZĘLI OBRADY PROJEKT WDRAŻAJĄCY PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020, DZIĘKI KTÓREMU DO POLSKICH ROLNIKÓW BĘDZIE MOGŁO TRAFIĆ 8,6 MLD EURO Z UE, TO TYLKO JEDNA Z PROPOZYCJI LEGISLACYJNYCH W PORZĄDKU OBRAD 87. POSIEDZENIA SEJMU. POSŁOWIE BĘDĄ TEŻ M.IN. PRACOWAĆ NAD ROZWIĄZANIAMI PROEKOLOGICZNYMI, W TYM NAD PROJEKTEM OGRANICZAJĄCYM EMISJĘ GAZÓW CIEPLARNIANYCH NISZCZĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ, ROZPATRZĄ TEŻ POPRAWKI SENATU DO USTAWY O OZE. IZBA ZAJMIE SIĘ RÓWNIEŻ SENACKIMI PROPOZYCJAMI ZMIAN DO KILKU INNYCH USTAW. CHODZI M.IN. O DUŻĄ REFORMĘ PRAWA KARNEGO UMOŻLIWIAJĄCĄ SKUTECZNIEJSZE KARANIE PRZESTĘPCÓW, A TAKŻE O USTAWĘ O RZECZACH ZNALEZIONYCH WPROWADZAJĄCĄ M.IN. KRAJOWY REJESTR UTRACONYCH DÓBR KULTURY. SEJM ZAJMIE SIĘ PONADTO PROPOZYCJĄ NOWELIZACJI KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO ZWIĘKSZAJĄCĄ OCHRONĘ DZIECI DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ DOMOWĄ ORAZ RESPEKTOWANIE PRAW DZIECI Z ROZBITYCH RODZIN

87. POSIEDZENIE SEJMU – POSŁOWIE ROZPOCZĘLI OBRADY


PROJEKT WDRAŻAJĄCY PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020, DZIĘKI KTÓREMU DO POLSKICH ROLNIKÓW BĘDZIE MOGŁO TRAFIĆ 8,6 MLD EURO Z UE, TO TYLKO JEDNA Z PROPOZYCJI LEGISLACYJNYCH W PORZĄDKU OBRAD 87. POSIEDZENIA SEJMU. POSŁOWIE BĘDĄ TEŻ M.IN. PRACOWAĆ NAD ROZWIĄZANIAMI PROEKOLOGICZNYMI, W TYM NAD PROJEKTEM OGRANICZAJĄCYM EMISJĘ GAZÓW CIEPLARNIANYCH NISZCZĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ, ROZPATRZĄ TEŻ POPRAWKI SENATU DO USTAWY O OZE. IZBA ZAJMIE SIĘ RÓWNIEŻ SENACKIMI PROPOZYCJAMI ZMIAN DO KILKU INNYCH USTAW. CHODZI M.IN. O DUŻĄ REFORMĘ PRAWA KARNEGO UMOŻLIWIAJĄCĄ SKUTECZNIEJSZE KARANIE PRZESTĘPCÓW, A TAKŻE O USTAWĘ O RZECZACH ZNALEZIONYCH WPROWADZAJĄCĄ M.IN. KRAJOWY REJESTR UTRACONYCH DÓBR KULTURY. SEJM ZAJMIE SIĘ PONADTO PROPOZYCJĄ NOWELIZACJI KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO ZWIĘKSZAJĄCĄ OCHRONĘ DZIECI DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ DOMOWĄ ORAZ RESPEKTOWANIE PRAW DZIECI Z ROZBITYCH RODZIN

Obrady rozpoczęły się od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłych ostatnio prof. dr. hab. Piotra Winczorka - wybitnego znawcy prawa konstytucyjnego i współtwórcy projektu Konstytucji RP oraz prof. dr. hab. Jerzego Regulskiego - uczestnika obrad Okrągłego Stołu i współautora reformy samorządowej.

Ślubowanie poselskie złożyła Elżbieta Nawrocka. Objęła ona mandat po pośle Mirosławie Łuczaku, który został powołany na stanowisko wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Usprawnienie postępowania przed sądami administracyjnymi i łatwiejszy dostęp do pełnomocników z urzędu
Ma to być możliwe dzięki proponowanej nowelizacji Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Sejm zajmie się tym projektem w drugim czytaniu. Sprawozdanie powstało na podstawie dwóch projektów: prezydenckiego (druk nr 1633) oraz senackiego (2539) i uwzględnia propozycje z obu dokumentów. Prezydent zaproponował rozwiązania, których celem jest usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowania zarówno przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zmiany dotyczą m.in. zwiększenia zakresu orzekania co do istoty sprawy przez NSA oraz wyposażenia WSA w uprawnienia merytorycznego orzekania w przypadku kontroli decyzji i postanowień administracyjnych. Proponowane jest też wprowadzenie uprawnień samokontrolnych sądu pierwszej instancji umożliwiających uwzględnianie skarg kasacyjnych oraz rozszerzenie uprawnień orzeczniczych referendarzy sądowych.  Projekt rozszerza też zakres spraw, które mogą być rozpoznawane w trybie uproszczonym. Projekt uwzględnia także orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, w sprawach związanych z postępowaniem przed sądami administracyjnymi. Zmierza również do wyeliminowania rozbieżności w wykładni przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Z kolei propozycja Senatu zmienia zasady ustalania terminu na wniesienie skargi kasacyjnej do NSA oraz reguły wyznaczania pełnomocników z urzędu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Strona reprezentowana przez pełnomocnika z urzędu ma mieć na wniesienie skargi kasacyjnej 30 dni od dnia zawiadomienia tego pełnomocnika o tym, że został on wyznaczony do reprezentowania klienta. Strona, której odmówiono ustanowienia pełnomocnika z urzędu, będzie mogła wnieść skargę kasacyjną w terminie 30 dni od poinformowania jej o tym fakcie. Jeżeli na postanowienie odmawiające jej tzw. prawa pomocy wniesie zażalenie, termin na wniesienie kasacji będzie biegł dopiero od doręczenia jej  postanowienia o odrzuceniu zażalenia. Strona, której pełnomocnik z urzędu sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, będzie mogła ją mimo to wnieść w terminie 30 dni od otrzymania tej ekspertyzy. Sąd, zwracając się do odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wyznaczenie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego będzie doręczał temu organowi postanowienie o przyznaniu stronie tzw. prawa pomocy. Od doręczenia takiego postanowienia organy samorządu zawodowego będą miały 14 dni na wyznaczenie pełnomocnika i powiadomienie go o tym fakcie. Projekty wpłynęły do Sejmu 11 lipca 2013 r. (prezydencki) oraz 9 czerwca 2014 r. (senacki). Ich pierwsze czytania odbyły się na posiedzeniach Sejmu odpowiednio 12 września 2013 r. i 23 lipca 2014 r. Oba trafiły do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która podjęła decyzję o ich wspólnym rozpatrywaniu w podkomisji nadzwyczajnej. Podkomisja przyjęła sprawozdanie 7 listopada 2014 r., a komisja 15 stycznia 2015 r. Komisja wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami. Komisja zaproponowała m.in. rozszerzenie kręgu osób, które mogą być pełnomocnikami stron. Obecnie spośród tzw. wstępnych mogą być nimi tylko rodzice. Komisyjna poprawka znosi to ograniczenie. Sprawozdawcą komisji jest posłanka Zofia Czernow.

Zmiany dotyczące ulgi na złe długi i odwróconego VAT
Posłowie będą kontynuować w drugim czytaniu prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zmiany mają ograniczyć nadużycia związane z odliczaniem VAT, w szczególności, jak podkreśla rząd, wyłudzenia i przypadki unikania opodatkowania. Projekt dostosowuje polskie przepisy do prawa unijnego. Doprecyzowane zostaną m.in. regulacje dotyczące tzw. ulgi na złe długi, jak uzasadnia rząd, poprzez zmniejszenie asymetrii w jej stosowaniu przez wierzyciela i dłużnika. Mechanizm ten dotyczy płatności, które nie zostały uregulowane w ciągu 150 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze. Z ulgi nie można skorzystać, jeżeli dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. Według projektu dłużnik nie będzie zobowiązany do korekty odliczonego wcześniej  podatku naliczonego, jeżeli w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150. dzień od dnia upływu terminu płatności np. faktury, będzie w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. W praktyce oznacza to, że odliczony przez dłużnika VAT naliczony będzie podlegał zgłoszeniu do masy upadłości, a wierzyciel właśnie w ten sposób będzie miał większą szansę na odzyskanie zaległych kwot. Projekt przewiduje też rozszerzenie tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia dla niektórych towarów. Umożliwia on przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywcę. Objęte nim miałyby być dodatkowo m.in. telefony komórkowe, laptopy, tablety i konsole do gier. Projekt nakłada też na sprzedawców obowiązek składania w urzędzie skarbowym informacji podsumowujących dokonane transakcje. Informacja będzie zawierać m.in. łączną wartość dostaw lub usług. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany w zakresie metody odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych w działalności mieszanej. Wybrana przez podatnika metoda odliczenia będzie musiała odpowiadać specyfice danej działalności gospodarczej. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu 4 lutego 2015 r. Następnie projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych, która 5 lutego br. przyjęła sprawozdanie wraz z poprawkami. Komisja chce m.in. przesunięcia daty wejścia w życie zmian z 1 kwietnia 2015 r. na 1 lipca 2015 r. oraz zwiększenia od 2016 r. stawki VAT na towary wykorzystywane do ochrony przeciwpożarowej z 8 na 23 proc. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Marcin Święcicki.

Krótsze i bardziej praktyczne szkolenia przyszłych sędziów i prokuratorów
Takie zmiany przewiduje senacki projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw, którego drugie czytanie jest kolejnym punktem bieżącego posiedzenia Izby. Zgodnie z projektem aplikacja sędziowska i prokuratorska ma trwać 36 miesięcy. Dotychczas szkolenie sędziów trwało 60 miesięcy, a prokuratorów 42 miesiące. Projekt zakłada likwidację tzw. aplikacji ogólnej (odbywanej przez kandydatów do obu tych zawodów) oraz tzw. stażu referendarskiego (odbywanego przez przyszłych sędziów). Większy nacisk ma być położony na praktyczne szkolenie aplikantów – zostaną oni zatrudnieni w sądach i prokuraturach okręgowych, a w miejsce dotychczasowych stypendiów będą otrzymywać wynagrodzenie. Nowelizacja zakłada ponadto utworzenie nowych stanowisk: starszych asystentów sędziego i prokuratora, jako kolejnych szczebli kariery w tych zawodach prawniczych. Starszym asystentem będzie mogła zostać osoba mająca zdany egzamin sędziowski lub prokuratorski, a także asystent z co najmniej 10-letnim stażem pracy. Senat podjął uchwałę o wniesieniu projektu 10 kwietnia 2014 r. Do Sejmu trafił on 11 kwietnia 2014 r. Pierwsze czytanie odbyło się 8 lipca 2014 r. w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Projekt trafił do podkomisji nadzwyczajnej. Podkomisja przyjęła sprawozdanie 13 stycznia, a komisja 4 lutego br. Komisja wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami. Komisja zaproponowała m.in. zniesienie kadencyjności dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – obecnie jest on powoływany na 5 lat. Sprawozdanie przedstawi posłanka Brygida Kolenda-Łabuś.

Regulacje dotyczące liczby  spraw wpływających do komorników
Drugie czytanie tych propozycji będzie kolejnym punktem 87. posiedzenia Sejmu. Proponowane zmiany zawarte w poselskim projekcie nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji mają zapobiec zbyt dużym różnicom między liczbą spraw wpływających do komorników a skutecznością ich działania. Zdaniem wnioskodawców obecne prawo doprowadziło do obniżenia efektywności egzekucji komorniczych w kancelariach, w których odnotowuje się większy napływ spraw. Aktualnie komornik wybrany przez wierzyciela odmawia wszczęcia egzekucji tylko wtedy, gdy zaległość w prowadzonych egzekucjach przekracza 6 miesięcy. Wnioskodawcy zaproponowali, aby komornik wybrany przez wierzyciela odmawiał wszczęcia egzekucji w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich to sytuacja, gdy w poprzednim roku do kancelarii komorniczej wpłynęło ponad 2 tys. spraw, zaległości w ich załatwianiu przekraczają 6 miesięcy, a skuteczność egzekucji  nie przekroczyła 35 proc. Komornik będzie też odmawiał podjęcia działań, gdy w poprzednim roku do jego kancelarii wpłynęło ponad 5 tys. spraw, zaległości w ich załatwianiu przekraczają 6 miesięcy, a skuteczność egzekucji nie przekroczyła 40 proc. Projekt wpłynął do Sejmu 30 maja 2014 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Platforma Obywatelska. 23 czerwca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które odbyło się 9 października 2014 r. Następnie projekt został skierowany do podkomisji. 5 lutego br. komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami. Komisja chce m.in. zmienić warunki odmowy podjęcia egzekucji i proponuje, by komornik miał taki obowiązek jeśli zaległości w załatwianiu spraw przekraczają 6 miesięcy lub wpłynęło do niego w danym roku ponad 5 tys. i jednocześnie załatwił mniej niż 35 proc. z nich albo gdy wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 tys. Komisja proponuje też przesunięcie terminu wejścia nowelizacji w życie - z 14 dni na 6 miesięcy od ogłoszenia. Wyjątkiem ma być przepis dotyczący sytuacji, w których komornik będzie odmawiał wszczęcia egzekucji. W przypadku tej regulacji przewidziano 9-miesięczne vacatio legis. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Robert Kropiwnicki.

Wsparcie dla obszarów wiejskich w latach 2014-2020
Reguluje to rządowy projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podczas 87. posiedzenia Sejmu posłowie rozpatrzą tę propozycję rządu w drugim czytaniu. Na realizację programu, ukierunkowanego głównie na rozwój konkurencyjności i dochodowości w rolnictwie, Polska uzyska 8,598 mld euro z UE, a środki krajowe wyniosą ok. 4,915 mld euro. Projekt uwzględnia nowe podstawy i zasady realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich, określone w przepisach unijnych, a wynikające z nowego podejścia do wspólnej polityki rolnej. W projekcie określono podmioty zaangażowane w realizację PROW 2014-2020 oraz ich zadania, jak również podstawowe zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy oraz pomocy technicznej. Nowe przepisy regulują także zasady doradzania podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy oraz beneficjentom programu. Zgodnie z projektem, PROW 2014-2020 przewiduje takie działania jak np. wsparcie transferu wiedzy do rolnictwa i działalności informacyjnej, usług doradczych z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym oraz udziału w systemach jakości produktów rolnych. Program zakłada też m.in. wspieranie inwestycji w gospodarstwach rolnych i przetwórstwie rolnym, przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonej przez klęski żywiołowe, a także tworzenia grup producentów i organizacji producentów. W PROW 2014-2020 zapisano także np. pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników oraz na otwarcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Program dotyczy również wspierania inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. PROW 2014-2020 przewiduje także płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz dopłaty na rolnictwo ekologiczne. Wspierane ma być również tworzenie i funkcjonowanie grup zrzeszających m.in. rolników, przedsiębiorców i jednostki naukowe, które będą wspólnie wprowadzać innowacyjne rozwiązania w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. Ponadto program zakłada wsparcie inwestycji w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów. Rząd przyjął projekt 27 stycznia 2015 r., a 6 lutego 2015 r. ta propozycja legislacyjna wpłynęła do Sejmu. 9 lutego 2015 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które przeprowadzono 17 lutego 2015 r. Komisja przyjęła projekt  z poprawkami. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Mirosław Maliszewski.

Propozycje ograniczenia emisji do atmosfery fluorowanych gazów cieplarnianych stosowanych m.in. w ochronie przeciwpożarowej
M.in. powyższe rozwiązania zaproponował rząd w projekcie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Posłowie przeprowadzą pierwsze czytanie projektu. Fluorowane gazy cieplarniane wciąż są wykorzystywane w sektorach chłodnictwa i klimatyzacji, ochrony przeciwpożarowej i elektroenergetyki. Stosuje się je np. jako czynniki chłodnicze oraz środki spieniające i gaśnicze. Ich emisja znacząco wpływa na globalne ocieplanie się klimatu. Projekt określa m.in. obowiązki podmiotów prowadzących działalność związaną ze stosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych, a także obrót nimi. Podmioty wprowadzające do Polski produkty zawierające fluorowane gazy cieplarniane będą musiały umieszczać na nich etykiety w języku polskim. Utworzony zostanie Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, który umożliwi m.in. identyfikację takich urządzeń oraz ustalenie ich operatorów. Rejestr będzie zawierał też m.in. informacje dotyczące instalacji, konserwacji i serwisowania urządzenia. Zgodnie z projektem personel obsługujący m.in. urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne oraz systemy przeciwpożarowe, w których wykorzystywane są fluorowane gazy cieplarniane i ich odzysk będzie musiał posiadać odpowiedni certyfikat. Będzie on wydawany bezterminowo. Projekt nakłada na podmioty przywożące do Polski i wywożące z niej substancje zubożających warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane obowiązek przekazywania rocznych sprawozdań (w formie elektronicznej) do Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie. Obowiązek ten będzie dotyczył też m.in. podmiotów stosujących omawiane substancje i gazy m.in. w produkcji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń i systemów ruchomych, gaśnic oraz systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także prowadzących ich odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie. Projekt przewiduje kary pieniężne w wysokości od 3 do 30 tys. zł w przypadkach naruszeń przepisów wspólnotowych i krajowych dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych. Kary będzie wymierzał, w drodze decyzji administracyjnej, wojewódzki inspektor ochrony środowiska albo właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej. Rząd przyjął projekt 13 stycznia 2015 r. 26 stycznia 2015 r. projekt wpłynął do Sejmu, a 3 lutego został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym. Projekt uzasadni Minister Środowiska.

Prawo do korzystania z obrońcy już na etapie czynności wyjaśniających
Przewiduje to zaproponowany przez Senat projekt, który zmienia Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz nowelizację Kodeksu postępowania karnego. Senacki projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt K 19/11), stwierdzającego niezgodność art. 4 oraz 38 par. 1 KPSW z Konstytucją. Proponowana zmiana polega na przyznaniu prawa do obrony osobie podejrzanej o popełnienie wykroczenia, co do której muszą zostać podjęte czynności wyjaśniające oraz zobowiązaniu organów prowadzących czynności do pouczenia tej osoby o przysługującym jej prawie. Tym samym projekt rozszerza krąg osób mogących  korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Ponadto proponuje się rozszerzenie względem obecnego stanu prawnego odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania karnego do czynności procesowych prowadzonych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 12 stycznia 2015 r., a 3 lutego br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie projektu przedstawi senator Andrzej Matusiewicz.

Możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w Polsce przez obywateli polskich skazanych wyrokiem peruwiańskich sądów – sejmowe prace nad ustawą ratyfikującą umowę bilateralną
W drugim czytaniu Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy upoważniającym prezydenta do ratyfikowania umowy między Polską a Peru o przekazywaniu osób skazanych. Dokument został podpisany w Limie 27 maja 2014 r. Obecnie nie ma żadnej podstawy prawnej, która umożliwiałaby odbywanie kary w Polsce skazanym przez peruwiańskie sądy. Porozumienie określa zasady wzajemnego przekazywania karanych i daje możliwość ich powrotu do kraju ojczystego. Zgodnie z umową to skazany będzie mógł podjąć decyzję odnośnie odbywania kary w swoim kraju. Odmowa przekazania będzie możliwa, jeżeli skazany nie uregulował orzeczonych grzywien lub odszkodowań. Wykonanie orzeczenia sądu podlegać będzie prawu wewnętrznemu danego kraju, a wymierzona kara nie będzie mogła być zaostrzona. Koszty przekazania np. tłumaczeń i transportu pokrywać będzie w przypadku obywateli polskich Skarb Państwa. Jak informuje rząd, w 2014 r. w aresztach tymczasowych i zakładach karnych w Peru przebywało 30 obywateli polskich. Rząd przyjął projekt w trybie obiegowym 6 października 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 22 października 2014 r. a następnie został skierowany do pierwszego czytania w Komisjach: Spraw Zagranicznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komisje na posiedzeniu 5 lutego 2015 r. przyjęły go bez poprawek. Sprawozdanie w tej sprawie przedstawi posłanka Ligia Krajewska.

Zwalczanie przestępczości zorganizowanej – prace nad ustawą wyrażającą zgodę na ratyfikację umowy polsko-serbskiej
Posłowie w drugim czytaniu zajmą się też ustawą zezwalającą na ratyfikację przez prezydenta umowy między Polską a Serbią. Dokument został podpisany 7 listopada 2011 r. w Warszawie. Umowa dotyczy współpracy operacyjnej właściwych organów i ma na celu zapobieganie oraz ujawnianie przestępstw. Zdaniem rządu umowa skutecznie pozwoli zwalczać zarówno krajową, jak i międzynarodową przestępczość zorganizowaną m.in. handel narkotykami, przemyt oraz oszustwa finansowe. Dotychczas współpraca w tym zakresie nie była prawnie uregulowana. Zgodnie z umową, między Polską i Serbią możliwa będzie m.in. wymiana oficerów łącznikowych, zawieranie porozumień wykonawczych w konkretnych sprawach oraz konsultacja.  Rząd przyjął projekt w trybie obiegowym 18 grudnia 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 2 stycznia 2015 r., a następnie został skierowany do pierwszego czytania w Komisjach: Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych. 4 lutego br. komisje przyjęły projekt bez poprawek. Sprawozdanie w tej sprawie przedstawi poseł Mirosław Pawlak.

Wspieranie aktywizacji lokalnych społeczności z funduszy UE
Kwestia ta jest uregulowana w rządowym projekcie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, nad którym w drugim czytaniu będą pracować posłowie podczas 87. posiedzenia Sejmu. Projekt tworzy podstawy prawne do realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). Jest to  nowy instrument rozwoju terytorialnego Unii Europejskiej, którego realizacja wynika z rozporządzenia unijnego nr 1303/2013. RLKS będzie stosowany w ramach wspólnej polityki rolnej i rybackiej oraz polityki spójności. Istotą RLKS pozostanie aktywizowanie lokalnych społeczności i włączanie ich w podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju ich obszarów. Przyjęcie ustawy umożliwi skoordynowanie i ujednolicenie przyznawania pomocy w ramach RLKS. Ustawa ma także pomóc w wyborze strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), i w realizacji projektów, których celem jest m.in. rozwój przedsiębiorczości, zachowanie lokalnego dziedzictwa, walka z wykluczeniem społecznym i rozwój infrastruktury turystycznej. Celem projektu jest określenie podmiotów zaangażowanych w  realizację RLKS i ich zadań oraz wspólnych zasad realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W projekcie zapisano zadania organów i jednostek organizacyjnych, a przede wszystkim samorządów województw i lokalnych grup działania (LGD) w odniesieniu do RLKS, w szczególności w zakresie dokonywania wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Projekt określa też zasady organizacji lokalnych grup działania, proces i zasady wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz ogólny zakres umów o realizacji LSR (tzw. umów ramowych). Rządowa propozycja określa też wspólne dla polityk: rolnej, rybackiej i spójności zasady realizacji RLKS, w tym zasady wyboru projektów przez LGD oraz wspólne zasady udzielania wsparcia. Rząd przyjął projekt 27 stycznia 2015 r., a 6 lutego br. propozycja ta wpłynęła do Sejmu. 10 lutego br. została skierowana do pierwszego czytania w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Profilaktyka, leczenie i rehabilitacja - o działaniach rządu w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (KPPN)
Posłowie zapoznają się z informacją o realizacji tego programu w 2013 r. Dokument podsumowuje działania rządu oraz samorządów - m.in. profilaktykę, leczenie, rehabilitację oraz ograniczanie szkód zdrowotnych. W celu zmniejszenia rozpowszechniania używania środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych wśród dzieci i młodzieży, w 2013 r. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii wsparło realizację 149 programów profilaktycznych na terenie całego kraju. Działaniami objęto około 340 tys. osób. W celu poprawy jakości profilaktyki Minister Edukacji Narodowej opracował i realizował „Program promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży na lata 2013–2016”, który w sposób kompleksowy odnosi się do zagadnień ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży, w tym także zapobiegania narkomanii. Zgodnie z informacją wzrosła liczba szkół oraz innych placówek systemu oświaty, które otrzymały od samorządów dofinansowanie na działania w ramach profilaktyki uniwersalnej – z 253 szkół i 6 placówek w 2012 r. do odpowiednio 318 i 83 w roku 2013. Jednocześnie, tak jak w latach poprzednich, urzędy marszałkowskie kontynuowały rozwijanie programów profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanych do osób oraz ich rodzin, korzystających z pomocy w związku z występowaniem problemu narkomanii. Tego typu działaniami objęto 9 641 osób. Zgodnie z Informacją spośród 2 233 gmin, które przesłały sprawozdanie z realizacji w 2013 r. KPPN, blisko 85 proc. realizowało działania z zakresu profilaktyki problemu narkotyków i narkomani. W celu zwiększenia dostępności specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej adresowanej do zażywających narkotyki, w 2013 r. NFZ zwiększył o ok. 9 proc. nakłady finansowe na świadczenia zdrowotne realizowane w trybie ambulatoryjnym. W 2013 r. Krajowe Centrum do spraw AIDS programem leczenia antyretrowirusowym (ARV) objęto 7 110 pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS, tj. o blisko 13 proc. więcej niż w roku poprzednim. Program leczenia ARV był realizowany w 21 szpitalach, w których działają ośrodki referencyjne leczące zakażonych HIV i chorych na AIDS. Ponadto w 2013 r. działały 32 placówki wykonujące anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV. W ramach współpracy międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii Polska uczestniczyła m.in. w pracach Horyzontalnej Grupy Roboczej ds. Narkotyków, a Komenda Główna Policji (KGP) realizowała operację polsko-holenderską w zakresie ograniczenia przemytu prekursorów i pre-prekursorów. Większość ministerstw oraz instytucji centralnych, które przedstawiały sprawozdania z wydatków na realizację KPPN, odnotowała ich zwiększenie w porównaniu z 2012 r. Wymienić tu można: KGP (wzrost o blisko 408 tys. zł), Centralny Zarząd Służby Więziennej (o ponad 391 tys. zł), Instytut Psychiatrii i Neurologii (o blisko 102 tys. zł), Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (zwiększenie wydatków o ok. 66 tys. zł), czy MSW (wzrost o blisko 28,5 tys. zł). Dokument wpłynął do Sejmu 23 października 2014 r., a 28 października ub. r. został skierowany do rozpatrzenia do Komisji Zdrowia. 5 lutego 2015 r. komisja przejęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie Informacji. Dokument na posiedzeniu Sejmu przedstawi Minister Zdrowia, a sprawozdanie komisji poseł Tomasz Latos.

Senackie poprawki do ustawy ulepszającej działalność sądów
Posłowie zajmą się stanowiskiem Senatu w sprawie nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, której celem jest dalsze usprawnienie i podniesienie efektywności sądownictwa powszechnego. Nowe regulacje dotyczą m.in. zmiany zasad delegowania sędziów do sądu wyższego rzędu i ograniczenia do 5 lat czasu delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości sędziów i przedstawicieli innych grup zawodowych wymiaru sprawiedliwości, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach o kolejne 5 lat. Wśród nowych rozwiązań jest też np. wprowadzenie odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych lub zatajenie prawdziwych informacji w oświadczeniu majątkowym przez sędziów i prokuratorów. Jest także nowa kara dyscyplinarna dla sędziów - obniżenie wynagrodzenia zasadniczego od 5 do 15 proc. na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Nowelizacja modyfikuje również przepisy dotyczące odwoływania dyrektora sądu i zwracania przez ministra sprawiedliwości prezesowi sądu uwagi na piśmie. Te rozwiązania wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2013 r. Wprowadzono też zmiany w zakresie zwrotu kosztów przejazdu sędziego z miejsca zamieszkania do siedziby sądu czy wydziału lub ośrodka zamiejscowego. Zwrot ma przysługiwać sędziemu, który awansował na wyższe stanowisko. Pieniędzy tych nie otrzyma jednak sędzia mieszkający w odległości mniejszej niż 20 km od siedziby sądu oraz taki, który został przeniesiony w wyniku kary dyscyplinarnej. Ponadto nowelizacja upoważnia Ministra Sprawiedliwości do określenia właściwości sądów powszechnych w sprawach z zakresu prawa: prasowego, autorskiego i praw pokrewnych, ksiąg wieczystych oraz zmian organizacji sądów. Nowelizacja przewiduje też, że Minister Sprawiedliwości, w uzasadnionych przypadkach, będzie mógł żądać akt spraw sądowych, co ma mu pozwolić efektywnie sprawować nadzór administracyjny nad działalnością sądów. Ustawa przywraca też szefowi resortu sprawiedliwości prawo do przedstawiania Sądowi Najwyższemu wniosków o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie sądów: powszechnych, wojskowych lub Sądu Najwyższego. Sejm uchwalił ustawę 15 stycznia br. Senat na posiedzeniu 7 lutego zaproponował do niej poprawki o charakterze doprecyzowującym oraz redakcyjnym.

Sejm zajmie się propozycjami zmian Senatu do reformy prawa karnego
Podczas 87. posiedzenia Izby Sejm rozpatrzy także poprawki Senatu do nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa m.in. ogranicza możliwość orzekania kar w zawieszeniu. Zawieszona będzie mogła być wyłącznie kara pozbawienia wolności nieprzekraczająca roku. Orzekane kary mają być też bardziej proporcjonalne do popełnianych czynów. Wobec drobnych przestępców będą częściej stosowane kary wolnościowe: grzywna i ograniczenie wolności. Przestępców ciężkich, zawodowych, będzie można ukarać surowiej niż obecnie (nawet na 20 lat pozbawienia wolności – dotychczas górna granica tej kary wynosiła 15 lat). W przypadku kary ograniczenia wolności ustawa wydłuża do dwóch lat okres, na jaki będzie można ją orzekać. Skazani na tę karę będą mogli zostać zobowiązani do wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne. Będzie też możliwe potrącanie z ich wynagrodzenia od 10 do 25 proc. na cele społeczne. Ponadto sąd będzie mógł objąć skazanego na tę karę dozorem elektronicznym w wymiarze do 12 godzin dziennie przez maksymalnie rok. Orzekanie kary grzywny nie będzie zależeć od sytuacji materialnej skazanego. Ustawa wprowadza nową instytucję kary mieszanej, w której skazany będzie mógł być najpierw pozbawiony wolności, a następnie odbywać karę ograniczenia wolności. Ustawa zmienia też przepisy dotyczące przepadku korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa. Możliwa będzie tzw. konfiskata rozszerzona, obejmująca także mienie, które sprawca już wprowadził do obrotu. Zgodnie z ustawą tzw. środki zabezpieczające będą stosowane wobec osób niepoczytalnych, z ograniczoną poczytalnością, sprawców niektórych przestępstw, którzy - ze względu na zaburzenie sfery woli - stanowią zagrożenie społeczne. Środki zabezpieczające będą mogły być orzekane obok kary m.in. wobec poczytalnych sprawców zabójstwa, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zgwałcenia lub pedofilii. Zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym dotyczą m.in. zwiększenia liczby osób biorących udział w widzeniu, uprawnień związanych z korzystaniem z aparatu telefonicznego, prawa tymczasowo aresztowanego do korespondencji z obrońcą. Zgodnie z ustawą przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, popełnione na szkodę małoletniego, za które maksymalna grożąca kara jest surowsza niż 5 lat więzienia nie będą się mogły przedawnić wcześniej niż po ukończeniu przez ofiarę 30. roku życia. Ustawa została uchwalona 15 stycznia 2015 r. 7 lutego br. Senat zaproponował do niej 66 poprawek. Zaproponował m.in. zagwarantowanie skazanym prawa do posiadania w celi do 6 kg żywności – dotychczas norma ta nie była w określona. Ponadto produkty do nich będą mogły zostać nabyte także w innych sklepach niż te znajdujące się w więzieniach. Wiele poprawek senackich ma charakter redakcyjny i uściślający.

Ciąg dalszy prac nad zmianami w Prawie budowlanym upraszczającymi procesy inwestycyjne
Rozpatrzenie poprawek Senatu do nowelizacji Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw to kolejny punkt posiedzenia Izby. Nowe przepisy mają uprościć i przyspieszyć proces budowlany. Nowelizacja m.in. znosi wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę lub przebudowę wolnostojącego domu jednorodzinnego - chodzi o inwestycje, które nie oddziałują na sąsiednią nieruchomość. Konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy wraz m.in. z projektem budowlanym. Starosta będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia. Ustawa pozostawia inwestorowi możliwość budowy lub przebudowy wolnostojącego domu jednorodzinnego w trybie pozwolenia na budowę, jeśli uzna on, że jest to dla niego korzystniejsze. W przypadku wyboru takiego wariantu, jeśli inwestor będzie jedyną stroną postępowania, roboty budowlane będzie można rozpocząć bez oczekiwania na uprawomocnienie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę. Dzięki temu inwestor zyska co najmniej 14 dni. Nowe przepisy przewidują też, że do projektu budowlanego nie będzie już trzeba dołączać oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. W myśl nowelizacji, w przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę, urzędnicy będą musieli w ciągu 14 dni od złożenia wniosku wezwać inwestora do ich uzupełnienia. Dotychczas nie było wyznaczonego terminu. Zgłoszenie będzie wystarczające także w przypadku takich inwestycji jak np. garaże wolnostojące oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) do 35 m2, parterowe domki letniskowe i budynki handlowe lub usługowe do 35 m2, szamba do 10 m3, przydomowe baseny i oczka wodne do 50 m2 (dotychczas do 30 m2). Ponadto zgodnie z nowelizacją zgłoszenie ma w określonych przypadkach zastąpić nie tylko dotychczasowe pozwolenie na budowę, ale też pozwolenie na użytkowanie. Rozwiązanie to skróci czas oczekiwania na rozpoczęcie korzystania z obiektów. Będzie to dotyczyć: warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży na nie więcej niż pięć stanowisk, obiektów magazynowych, budynków kolejowych, a także placów składowych, postojowych i parkingów oraz stawów rybnych. Pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane również w przypadku wałów przeciwpowodziowych, jazów, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych. Sejm uchwalił ustawę 15 stycznia 2015 r. 7 lutego br. Senat zaproponował do niej 17 poprawek. Senat proponuje m.in., by procedurą zgłoszenia była objęta budowa wszystkich małych ganków, oranżerii oraz basenów i oczek wodnych, a nie tylko obiektów przydomowych. Izba druga chce także m.in., by parterowe budynki handlowe i usługowe o powierzchni do 35 m2 wymagały – jak przed nowelizacją - uzyskania pozwolenia na budowę. Senatorowie zaproponowali także m.in. przywrócenie obowiązku zawiadamiania przez inwestora organu nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, budowy lub przebudowy.

Nowe zasady przeprowadzania egzaminów m.in. gimnazjalnych i maturalnych
Wprowadza je nowelizacja ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Sejm rozpatrzy poprawki zaproponowane do niej przez Senat. Ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r., zgodnie z którym zagadnienia związane z konstytucyjnym prawem do nauki powinny być określone bezpośrednio w ustawie, a nie rozporządzeniach ministra edukacji. Tym samym w ustawie znalazły się m.in. przepisy dotyczące ogólnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, w tym upoważnień dla ministra edukacji oraz ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do szczegółowych uregulowań w rozporządzeniach. W nowelizacji pojawił się też rozdział poświęcony ogólnym warunkom przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szczegóły będą określone w rozporządzeniu. W stosunku do dotychczasowych przepisów przyjęte zmiany dotyczą np. określenia trybu, w jakim może nastąpić unieważnienie pracy egzaminacyjnej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (chodzi o sytuacje dotyczące przypadków stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdających) oraz trybu, w jakim, na wniosek zdającego, może nastąpić weryfikacja sumy przyznanych punktów. Natomiast w przypadku egzaminu maturalnego zaproponowano m.in. co najmniej jeden dodatkowy, obowiązkowy pisemny egzamin z grup przedmiotów do wyboru. Do tej pory pisemne egzaminy dotyczyły języka polskiego, obcego oraz matematyki. Ponadto nowelizacja reguluje m.in. kwestie dotyczące zadań i struktury organizacyjnej instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych, tj. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych (zmiany te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.). Nowe przepisy dotyczą także np. funkcjonowania szkół prowadzących kształcenie zawodowe, m.in. w zakresie postępowania rekrutacyjnego oraz prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W nowelizacji znalazły się też regulacje ułatwiające finansowanie zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Ustawa przewiduje również np. zwiększenie kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Sejm uchwalił ustawę 15 stycznia 2015 r., a 7 lutego 2015 r. Senat zaproponował poprawki o charakterze uściślająco-doprecyzowującym. Jedna z nich nakłada na ministra do spraw oświaty i wychowania oraz kultury i dziedzictwa narodowego obowiązek określania w szkołach publicznych i artystycznych przypadków, w których dostosowuje się wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

Największe dworce autobusowe w kraju będą musiały być przystosowane do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym
Izba rozpatrzy senackie poprawki do nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, która wdraża rozporządzenie unijne nr 181 z 2011 r., dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Obowiązuje ono od 1 marca 2013 r. i obejmuje regularne przewozy autobusami na trasach dłuższych niż 250 km. Rozporządzenie wskazuje, że pasażerowie mają prawo m.in. do odszkodowań i pomocy w razie wypadków. Niepełnosprawni i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mają mieć możliwość uzyskania pomocy na wyznaczonych dworcach. Organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów będzie marszałek województwa, a w niektórych przypadkach zarząd związku powiatów i wojewoda. Terminalami, na których niepełnosprawni będą mogli liczyć na pomoc, mają być dworce, których właścicielem lub większościowym współwłaścicielem są samorządy, położone w miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców, z których rocznie odjeżdża powyżej pół miliona pasażerów. Pieniądze na ich dostosowanie mają pochodzić z opłat pobieranych przez samorządy od operatorów terminali i przewoźników. Maksymalna opłata za jedno zatrzymanie autobusu na dworcu ma wynosić 2 zł. Pozostałe dworce też mogą wprowadzić pomoc dla niepełnosprawnych, ale koszty niezbędnych zmian poniosą ich właściciele. Rozwiązanie to może być przydatne np. w uzdrowiskach i sanatoriach. Nowelizacja przewiduje, że za nieprzestrzeganie rozporządzenia mają grozić kary pieniężne do 30 tys. zł. Mają być one nakładane w postępowaniach wszczynanych na wniosek poszkodowanego pasażera. Sejm uchwalił ustawę 15 stycznia 2015 r. 7 lutego br. Senat zaproponował do niej 6 poprawek o charakterze porządkującym, korygującym i uzupełniającym. W poprawkach Izby drugiej znalazła się m.in. propozycja, by kary pieniężne mogły być także nakładane w postępowaniach inicjowanych z urzędu, a nie tylko na wniosek pasażerów.

Starości przejmą odpowiedzialność za przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych
Takie rozwiązanie m.in. zawiera ustawa o rzeczach znalezionych, do której Senat zaproponował poprawki. Posłowie rozpatrzą je podczas 87. posiedzenia. Ustawa określa obowiązki i prawa znalazcy oraz przechowującego, zasady i sposób przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych, sposób poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru. Reguluje też zasady przechowywania pieniędzy, papierów wartościowych i kosztowności oraz postępowania z przedmiotami o wartości historycznej, naukowej i artystycznej, czyli dobrami kultury. Zgodnie z ustawą na staroście spoczywa obowiązek przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych. 100 zł to minimalna wartość rzeczy znalezionej, pieniędzy lub papierów wartościowych, która musi być oddana, a informację o jej znalezieniu starosta musi podać do publicznej wiadomości. Ustawa określa też wysokość znaleźnego. Będzie to 1/10 wartości rzeczy. Jeśli rzecz nie zostanie odebrana w ciągu roku od doręczenia wezwania bądź – w przypadku braku możliwości wezwania – w ciągu dwóch lat od znalezienia, stanie się własnością znalazcy. Jeżeli wartość rzeczy przekroczy 100 zł, a nie będzie możliwości doręczenia wezwania do odbioru osobie uprawnionej, starosta wywiesi wezwanie w starostwie. Jeżeli wartość przekroczy 5 tys. zł, będzie miał ponadto obowiązek zamieścić ogłoszenie w dzienniku lokalnym lub ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyjątkiem ma być sytuacja, gdy rzecz zostałaby znaleziona w budynku publicznym lub środkach komunikacji np. autobusie. W takim przypadku znalazca powinien oddać zgubę zarządcy budynku lub przewoźnikowi. Rzecz, której posiadanie wymaga zezwolenia (amunicja, broń, materiały wybuchowe), należy niezwłocznie oddać Policji. W ustawie przewidziano także utworzenie – prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – krajowego rejestru utraconych dóbr kultury. Obejmie on wszystkie zabytki skradzione lub nielegalnie wywiezione za granicę. Od daty wpisu zabytku w rejestrze nie będzie można nabyć jego własności. Sejm uchwalił ustawę 15 stycznia 2015 r. 7 lutego 2015 r. Senat zaproponował do niej zmiany o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym, m.in. poprawkę, zgodnie z którą starosta będzie niezwłocznie przekazywał policji rzeczy znalezione, na posiadanie których potrzebne jest pozwolenie (np. broń) oraz dowód osobisty lub paszport, który do niego trafi.

Ostatni etap parlamentarnych prac nad ustawą o OZE
Sejm ustali ostateczne brzmienie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Posłowie rozpatrzą ok. 100 poprawek przyjętych przez Senat, w tym m.in. propozycje dotyczące tzw. taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji OZE. Zgodnie z senackimi poprawkami, w przypadku taryf gwarantowanych nie będzie podziału na typy instalacji do 3 kW i do 10kW. Senat chce pozostawienia w ustawie jedynie wielkości 10kW, natomiast limit mocy mikroinstalacji zostałby określony na poziomie maksymalnie 800MW. W myśl stanowiska Izby drugiej, za sprzedaż nadwyżek energii właściciele instalacji do 10kW mieliby otrzymywać 210 proc. średniej hurtowej ceny energii elektrycznej z roku poprzedniego. Z takiej preferencyjnej ceny mogliby korzystać  jednak tylko ci, których instalacje nie były dofinansowywane z innych źródeł. Wśród innych przyjętych przez Senat poprawek znalazła się również propozycja przeniesienia z Warszawy do Bytomia siedziby operatora rozliczeń energii odnawialnej. Ustawa o OZE została uchwalona przez Sejm 16 stycznia 2015 r. Stanowisko Senatu wpłynęło 7 lutego br. Celem ustawy jest rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i poprawa ochrony środowiska. Ustawa dostosowuje polskie przepisy do standardów obowiązujących w innych wiodących krajach UE - chodzi o optymalne i zrównoważone zaopatrzenie odbiorców końcowych w energię elektryczną, ciepło lub chłód, bądź biogaz rolniczy. Nowe regulacje mają także prowadzić do powstania nowych miejsc pracy w wyniku zwiększenia liczby nowych instalacji OZE. Wśród celów ustawy jest też racjonalne wykorzystywanie OZE uwzględniające realizację długofalowej polityki rozwoju gospodarczego kraju, a także zapewnienie wykorzystania produktów ubocznych lub pozostałości z rolnictwa i przemysłu stosującego surowce rolnicze. Ustawa m.in. zmienia system wsparcia dla OZE z opartego o świadectwa pochodzenia na system aukcyjny. Ma on być tańszy dla budżetu państwa i chronić obywateli przed zbytnim obciążeniem wynikającym z realizacji celów UE dotyczących energii odnawialnej.

Wzmocnienie ochrony praw małoletnich reprezentowanych przez kuratorów, w tym m.in. dzieci dotkniętych przemocą domową
Takie rozwiązania przewiduje senacki projekt nowelizacji ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, nad którym Sejm rozpocznie prace. Proponowana zmiana dotyczy realizacji postulatów Trybunału Konstytucyjnego z 11 lutego 2014 r. (sygn. akt S 2/14; OTK ZU Nr 2a, poz. 19), zawierających uwagi dotyczące niezbędności podjęcia działań ustawodawczych, zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w postępowaniach karnych, w których osoby małoletnie, pokrzywdzone w wyniku przestępstwa jednego z rodziców lub obojga rodziców, reprezentowane są przez kuratora ustanowionego przez sąd opiekuńczy. Obowiązujące obecnie przepisy procedury karnej nie precyzują kto może być przedstawicielem ustawowym dziecka będącego pokrzywdzonym w postępowaniach karnych toczących się przeciwko któremukolwiek z jego rodziców. W związku z tym proponowane zmiany szczegółowo określają kogo sąd opiekuńczy może wyznaczyć na kuratora. Pełnomocnikami małoletniego mogą zostać: adwokat lub radca prawny, posiadający wyższe wykształcenie prawnicze przedstawiciel organizacji pozarządowej, której celem statutowym jest ochrona praw dziecka lub przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz w szczególnych przypadkach także inna osoba (np. wychowawca z placówki opiekuńczej sprawującej nad dzieckiem pieczę zastępczą lub rodzic zastępczy). Projekt reguluje ponadto kwestie przekazywania przez kuratora rodzicom dziecka informacji o przebiegu postępowania oraz zawiera postanowienia dotyczące wynagrodzenia należnego kuratorowi. Projekt wpłynął do Sejmu 12 stycznia 2015 r. jako inicjatywa ustawodawcza Senatu. 3 lutego br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie projektu przedstawi senator Helena Hatka.

Większa ochrona interesów dzieci, których rodzice się rozwodzą – gwarancja respektowania prawa do opieki przez oboje rodziców
Zakłada to rozpatrywany w pierwszym czytaniu senacki projekt nowelizacji ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks postępowania cywilnego. Projekt ten został opracowany przez działającą przy Rzeczniku Praw Dziecka Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego. Zgodnie z propozycjami sąd nie będzie musiał ograniczać władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, jeśli nie będzie porozumienia co do sposobu jej wykonywania. Dodatkowo jeśli rodzice nie porozumieją się albo gdy porozumienie nie będzie gwarantować zapewnienia dobra dziecku, sąd będzie mógł rozważyć pozostawienie obu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej. Dopiero stwierdzenie, że nie byłoby to zgodne z dobrem dziecka, będzie podstawą ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców. Projekt znosi również obowiązek sądu do rozstrzygania o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Na zgodny wniosek stron, sąd pozostawi rodzicom dziecka swobodę w tym zakresie. Projekt wpłynął do Sejmu 12 stycznia 2015 r. jako inicjatywa ustawodawcza Senatu. 3 lutego br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie projektu przedstawi senator Mieczysław Augustyn.

Wartość i główni adresaci pomocy publicznej w latach 2011-2013
To tylko niektóre z informacji zawartych w rządowych raportach o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w tym okresie. Posłowie będą nad nimi pracować podczas obecnego posiedzenia. Zobowiązanie rządu do przedstawienia Sejmowi tych dokumentów wynika z art. 36 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Raporty przedstawiają podmioty udzielające pomocy, jej formy, wartość i przeznaczenie, tendencje w kształtowaniu się pomocy oraz beneficjentów. W 2011 r. pomoc udzielona przedsiębiorcom wyniosła  21 469,3 mln zł, w roku 2012  - 20 379,1 mln zł, a w 2013 20 618,6 mln zł. W całym, rozpatrywanym okresie sprawozdawczym pomocy udzielano najczęściej  w formach dotacji i ulg podatkowych. Wśród największych dysponentów pomocy publicznej znaleźli się m.in.: Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, marszałkowie województw, organy podatkowe, Minister Gospodarki oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Największą pomoc otrzymały m.in.: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Polskie LNG SA (kluczowym zadaniem tej spółki jest budowa i eksploatacja terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu), Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA, Polskie Linie Lotnicze LOT SA oraz Telewizja Polska SA. Raporty wpłynęły do Sejmu: 15 stycznia 2013 r. (za rok 2011), 2 grudnia 2013 r. (za rok 2012) i 23 października 2014 r. (za rok 2013). Następnie zostały skierowane do rozpatrzenia w Komisji Gospodarki, która zajęła się nimi: 25 lipca 2013 r. (za 2011 r.) i 4 lutego 2015 r. (za lata 2012-2013). Komisja rekomenduje Sejmowi przyjęcie dokumentów. Jej sprawozdania przedstawią posłowie: Krzysztof Gadowski oraz Rober Jagła.

Podczas 87. posiedzenia Sejm wysłucha ponadto informacji bieżącej w sprawie braku reakcji naczelnych organów państwowych wobec ujawnionych nieprawidłowości przy prywatyzacji CIECH SA oraz informacji na temat możliwego uchylania się od opodatkowania poprzez lokowanie środków pieniężnych w HSBC Private Bank. O przedstawienie informacji wnioskował KP Sprawiedliwa Polska. Na posiedzeniu posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii, m.in. dostosowania polskiego prawa do tzw. dyrektywy tytoniowej 2014/40/UE oraz wprowadzenia pielęgniarek do systemu kontraktowania świadczeń zdrowotnych.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

TRANSMISJA SEJM OBRAD OBRADY SEJMU NA ŻYWO Z OBRAD SEJMU

 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 86. POSIEDZENIA SEJMU OD ZŁOŻENIA ŚLUBOWANIA POSELSKIEGO PRZEZ POSŁA JANA KULASA, KTÓRY OBJĄŁ MANDAT PO SŁAWOMIRZE NOWAKU, ROZPOCZĘŁO SIĘ 86. POSIEDZENIE SEJMU

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 86. POSIEDZENIA SEJMU


OD ZŁOŻENIA ŚLUBOWANIA POSELSKIEGO PRZEZ POSŁA JANA KULASA, KTÓRY OBJĄŁ MANDAT PO SŁAWOMIRZE NOWAKU, ROZPOCZĘŁO SIĘ 86. POSIEDZENIE SEJMU

Następnie Izba w drugim czytaniu zajęła się projektem nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, który powstał w wyniku wspólnego rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2586), poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wraz z autopoprawką (druki nr 2169 oraz 2169-A) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2182). Proponowane rozwiązania mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zadośćuczynienie ofiarom wypadków. Dotyczą w takim samym stopniu kierowców będących pod wpływem alkoholu, jak i środków odurzających. Kierowcy, którzy prowadzili w stanie nietrzeźwości, będą obowiązkowo pozbawiani przez sąd prawa jazdy. Gdy zostaną złapani po raz pierwszy, utracą prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat. Recydywiści – dożywotnio. Ponadto w stosunku do takich kierowców sąd będzie orzekał obowiązek wpłaty na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenintencjarnej co najmniej 5 tys. zł (osoby złapane po raz pierwszy) lub co najmniej 10 tys. zł (osoby złapane ponownie). Kierowca, który po alkoholu spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym dożywotnio straci prawo jazdy. Taka sama kara ma być orzekana w sytuacji, gdy wypadek spowoduje czyjeś kalectwo. Odstąpienie od tej sankcji będzie możliwe w szczególnie uzasadnionych okolicznościach. Ponadto tacy sprawcy będą musieli zapłacić nawiązkę w wysokości co najmniej 10 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego lub jego najbliższych. Zgodnie z projektem, jazda bez prawa jazdy, ponieważ zostało wcześniej zabrane, będzie przestępstwem. Karą za jego popełnienie będzie grzywna, ograniczenie wolności lub do 2 lat więzienia. Wyroki sądów w sprawach objętych projektem będą mogły być publikowane w Biuletynach Informacji Publicznej. Ponadto w projekcie znalazły się m.in. propozycje, by: za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h prawo jazdy było zatrzymywane na 3 miesiące. Taka sama sankcja ma grozić za przewóz w pojazdach większej liczby osób niż dozwolona. Wyjątkiem będą pojazdy komunikacji miejskiej, gdzie kierowca nie ma możliwości kontrolowania liczby pasażerów. Z kolei osoby, które w ciągu dwóch lat od wydania prawa jazdy popełniłyby trzy wykroczenia lub jedno przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji traciłyby uprawnienia do kierowania pojazdami. 15 stycznia 2015 r. Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, która zajmowała się projektem po pierwszym czytaniu, zaproponowała przyjęcie projektu z poprawkami. Posłowie chcą, by osoby z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów, o ile sąd uzna, że nie zagrażają one bezpieczeństwu w komunikacji, po pewnym czasie mogły usiąść za kierownicą samochodu, pod warunkiem, że będzie on wyposażony w tzw. blokadę alkoholową. Urządzenie to ma uniemożliwiać włączenie silnika, gdy poziom alkoholu w powietrzu wydychanym przez kierowcę wyniesie 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Jeżeli zakaz był czasowy, możliwe byłoby to po upływie połowy czasu, a w przypadku zakazów dożywotnich – po upływie 10 lat. Komisja zaproponowała ponadto, by także wobec osób prowadzących samochód bez prawa jazdy (co jest wykroczeniem) można było orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Sprawozdanie przedstawił poseł Jarosław Pięta. W trakcie dyskusji do projektu zgłoszono poprawki. Rozpatrzy je Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach.

W drugim czytaniu posłowie pracowali także nad senacki projektem zmian w Kodeksie karnym wykonawczym. Zgodnie z senacką propozycją funkcjonariusz, który nie wchodzi w skład personelu medycznego, nie będzie obecny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych skazanemu i tymczasowo aresztowanemu. W odniesieniu do osób skazanych zasada ta nie będzie obowiązywać w trzech przypadkach: gdy pomoc jest udzielana skazanemu uznanemu za stwarzającego zagrożenie, gdy personel medyczny wystąpi o taką asystę ze względów bezpieczeństwa oraz w sytuacji, gdy świadczenie zdrowotne jest udzielane poza terenem zakładu karnego. W przypadku osób tymczasowo aresztowanych funkcjonariusze będą obecni podczas leczenia aresztowanych, uznanych przez komisję penitencjarną za stwarzających poważne zagrożenie, a także tych, którzy jeszcze przed tą komisją nie stanęli. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 lutego 2014 r. (sygn. akt K 22/10). Trybunał zakwestionował przepis nakazujący obecność funkcjonariuszy podczas udzielania świadczeń zdrowotnych także w przypadkach, gdy nie jest to konieczne oraz brak ustawowego określenia okoliczności umożliwiających odstąpienie od tego nakazu. Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach zaproponowała m.in. skrócenie vacatio legis: zgodnie z pierwotną propozycją ustawa miała wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw oraz by nastąpiło to następnego dnia po jej publikacji. Pozostałe poprawki mają charakter redakcyjny. Na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie z prac Komisji przedstawił poseł Zenon Durka. W bloku głosowań odbędzie się trzecie czytanie projektu.

Ponadto w drugim czytaniu Sejm rozpatrzył rządowy projekt ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Nowy system jest zgodny z unijnym rozporządzeniem nr 1307/2013, a jego zasadniczym celem jest wspieranie rolników, przeciwdziałanie wzrostowi cen żywności i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. W myśl projektu wsparcie będzie realizowane za pomocą wszystkich rodzajów płatności: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw, płatności związanych do zwierząt, płatności dla małych gospodarstw i płatności niezwiązanej do tytoniu. Wnioski o przyznanie płatności będzie można składać od 15 marca do 15 maja. Projekt przewiduje, że wysokość płatności obszarowej w danym roku kalendarzowym będzie równa iloczynowi powierzchni obszaru zatwierdzonego do danej płatności i stawki tej płatności na 1 ha. Z kolei wysokość płatności związanych do zwierząt będzie określana jako iloczyn liczby zwierząt zatwierdzonych do danej płatności i stawki na 1 sztukę. Płatność za zazielenienie zakłada m.in. wynagradzanie za zachowanie bioróżnorodności i ochronę ekosystemów. Celem płatności dla młodych rolników jest ułatwienie rozpoczynania działalności i dostosowanie strukturalne ich gospodarstw rolnych. Te pieniądze będą przysługiwać do powierzchni gruntów objętych obszarem zatwierdzonym dla tego rolnika do jednolitej płatności obszarowej, nie większej niż 50 ha. Z kolei płatność dodatkowa ma być przyznawana rolnikowi, jeżeli łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym dla niego do jednolitej płatności obszarowej jest większa niż 3 ha. Będzie przysługiwać do powierzchni gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do jednolitej płatności obszarowej będących w posiadaniu rolnika nie większej niż 30 ha i pomniejszonej o 3 ha. Natomiast płatności związane będą przysługiwać do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, chmielu, owoców miękkich (truskawek lub malin), lnu lub konopi włóknistych. Płatności związane do powierzchni upraw ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych i pomidorów mają być przyznawane rolnikowi, jeżeli zawarł umowę na daną uprawę. Płatności związane do zwierząt będą przysługiwać do bydła młodego (w wieku do 24 miesięcy), krów, owiec i kóz. Płatność dla małych gospodarstw będzie mogła wynieść maksymalnie 1250 euro. Rolnicy uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw nie będą podlegać sankcjom z tytułu nieprzestrzegania zasady wzajemnej zgodności oraz będą zwolnieni z praktyk zazielenienia. Płatność niezwiązana do tytoniu ma zapobiegać nagłemu i znaczącemu zmniejszeniu poziomu pomocy w sektorze, który dotychczas był wspierany płatnościami krajowymi, a w ramach nowego systemu nie może być wspierany płatnością sektorową z budżetu UE. Wsparcie nie będzie przyznawane rolnikom nieaktywnym zawodowo. Projekt przewiduje też, że badanie „aktywności zawodowej” obejmie wyłącznie rolników, których kwota płatności bezpośrednich przekracza 5000 euro i wykonują oni dodatkowo określone rodzaje działalności nierolniczej (np. administrowanie stałymi terenami sportowymi). Nad propozycjami zawartymi w projekcie dyskutowali posłowie zasiadający w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zaproponowane przez nich zmiany mają charakter głównie doprecyzowujący. Sprawozdawcą prac komisji był poseł Artur Dunin. Podczas drugiego czytania do projektu zgłoszono poprawki. Zajmie się nimi Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kolejnym punktem 86. posiedzenia Sejmu było drugie czytanie projektu, który powstał w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w wyniku wspólnego rozpatrzenia rządowego projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk 2707) oraz poselskiego projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego (druk 990) To zasada wprowadzana przez rozpatrywany w drugim czytaniu projekt, który powstał w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w wyniku wspólnego rozpatrzenia: rządowego projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, a także poselskiego projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego. Obecnie, w ciągu 6 miesięcy od dnia, kiedy spadkobierca dowiaduje się o spadku, może złożyć oświadczenie o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Spadek można przyjąć: bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste) lub z jej ograniczeniem (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza). Jeśli spadkobierca odrzuci spadek, to nic nie dziedziczy, w tym także długów. Jeśli w ustawowym terminie nie złoży oświadczenia o swojej decyzji, automatycznie dziedziczy wszystko łącznie ze zobowiązaniami. W praktyce, jeśli spadkobierca nie zna przepisów i nie złoży oświadczenia o odrzuceniu spadku lub o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, to nieświadomie odziedziczy zadłużony spadek i będzie odpowiadał całym swoim majątkiem za zobowiązania zmarłego, np. niespłacone kredyty. Projekt przewiduje, że jeśli spadkobierca w ciągu 6 miesięcy od dnia, gdy dowiedział się o spadku, nie złoży oświadczenia o jego odrzuceniu lub przyjęciu, wtedy będzie to oznaczało przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi. Ponadto w projekcie zapisano zmianę zasady ustalania stanu majątku spadkowego. Obecnie ustala go komornik sądowy, co oznacza wysokie koszty dla spadkobierców. W projekcie zaproponowano, aby spadkobiercy przyjmujący spadek z dobrodziejstwem inwentarza mogli sami składać – w sądzie lub u notariusza – „prywatny” wykaz inwentarza na formularzu przygotowanym przez Ministra Sprawiedliwości. Projekt chroni też prawa wierzycieli spadkodawcy - jeśli nie zgadzaliby się oni z „prywatnym” wykazem inwentarza sporządzonym przez spadkobierców, wówczas spis inwentarza sporządzałby na wniosek wierzycieli komornik. Prace nad obydwoma projektami były prowadzone w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, która zdecydowała o ich łącznym rozpatrzeniu, uznając za wiodący projekt rządowy. Komisja zaproponowała poprawki doprecyzowujące, legislacyjne i redakcyjne. Sprawozdawcą komisji był poseł Witold Pahl. W związku z poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania projekt trafi ponownie do prac w komisji.

Następnie w drugim czytaniu posłowie rozpatrzyli obywatelski projekt nowelizacji ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma chronić altany postawione na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przed rozbiórką. Jest konsekwencją orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia 2014 r. Orzeczenie to spowodowało, że działkowiec, który zbudował na działce obiekt w myśl prawa budowlanego (o właściwych wymiarach), ale niezgodnie z definicją altany przyjętą przez NSA (o innej konstrukcji) otrzymał nakaz rozbiórki. Autorzy projektu wskazują, że bez zmiany prawa zarzut dopuszczenia się samowoli budowlanej może dotyczyć ok. 900 tys. działkowców. Dlatego też projekt m.in. wprowadza definicję „altany działkowej” (do tej pory w porządku prawnym była tylko kategoria „altany”). Będzie to wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym. Jego powierzchnia będzie mogła wynieść maksymalnie 35 m2, a wysokość 4-5 m. Projekt nie zmienia zatem stosowanych obecnie w praktyce kryteriów dotyczących powierzchni i wysokości altan. Umożliwi jednak legalizację obiektów zagrożonych teraz rozbiórką, które będą spełniać wymagania zapisane w nowelizacji. Nad projektem pracowali posłowie zasiadający w Komisji Infrastruktury. Zaproponowali oni m.in. rozszerzenie definicji „altany działkowej” o inne obiekty budowlane pełniące funkcję rekreacyjno-wypoczynkową. Zarekomendowano także zmianę sposobu obliczania powierzchni altan działkowych. Nie będą do niej wliczane tarasy, werandy oraz ganki, jednak tylko w przypadku gdy ich powierzchnia nie przekroczy 12 m2. Kolejne zmiany zaproponowano do przepisów przejściowych. Zgodnie z nimi postępowania niezakończone ostateczną decyzją o nakazie rozbiórki altan działkowych do dnia wejścia w życie projektowanej ustawy zostaną umorzone. Jednocześnie w przypadku wątpliwości, czy dany obiekt budowlany spełnia kryteria altany działkowej, jego właściciel będzie mógł wystąpić do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność z nowymi przepisami. Za ten wniosek nie będzie pobierana opłata skarbowa. Ponadto, wygasnąć mają wydane już ostateczne decyzje o nakazie rozbiórki altan. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Aldona Młyńczak. W związku ze zgłoszonymi poprawkami podczas drugiego czytania, projekt trafi ponownie do Komisji Infrastruktury.

W pierwszym czytaniu Izba rozpatrzyła rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Projekt ten ma ograniczyć nadużycia związane z odliczaniem VAT, w szczególności, jak podkreśla rząd, wyłudzenia i przypadki unikania opodatkowania. Projekt dostosowuje polskie przepisy do prawa unijnego. Doprecyzowane zostaną m.in. regulacje dotyczące tzw. ulgi na złe długi, jak uzasadnia rząd, poprzez zmniejszenie asymetrii w jej stosowaniu przez wierzyciela i dłużnika. Mechanizm ten dotyczy płatności, które nie zostały uregulowane w ciągu 150 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze. Z ulgi nie można skorzystać, jeżeli dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. Projekt przewiduje, że dłużnik nie będzie zobowiązany do korekty odliczonego wcześniej podatku naliczonego, jeżeli w ostatnim dniu miesiąca w którym upływa 150. dzień od dnia upływu terminu płatności np. faktury, będzie w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. W praktyce oznacza to, że odliczony przez dłużnika VAT naliczony będzie podlegał zgłoszeniu do masy upadłości, a wierzyciel właśnie w ten sposób będzie miał większą szansę na odzyskanie zaległych kwot. Projekt przewiduje też rozszerzenie tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia dla niektórych towarów. Umożliwia on przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywcę. Objęte nim miałyby być dodatkowo m.in. telefony komórkowe, laptopy, tablety i konsole do gier. Projekt nakłada też na sprzedawców obowiązek składania w urzędzie skarbowym informacji podsumowujących dokonane transakcje. Informacja będzie zawierać m.in. łączną wartość dostaw lub usług. Projekt nowelizacji zakłada także zmiany w zakresie metody odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych w działalności mieszanej. Wybrana przez podatnika metoda odliczenia będzie musiała odpowiadać specyfice danej działalności gospodarczej. W imieniu rządu projekt uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman. Dalsze prace nad projektem będą prowadzone w Komisji Finansów Publicznych.

Sejm w pierwszym czytaniu zajął się też poselskim projektem nowelizacji ustawy o opłacie skarbowej. Dzięki proponowanej zmianie odpisy skróconych aktów stanu cywilnego wydawane posiadaczom Karty Dużej Rodziny pozostaną zwolnione z opłaty skarbowej (22 zł) po 1 marca 2015 r. Zwolnienie tych osób z jej uiszczania zostało wprowadzone ustawą z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, która weszła w życie 1 stycznia bieżącego roku. Teraz odpowiednie zapisy zapewniające utrzymanie zwolnienia zostaną wprowadzone do ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, wchodzącej w życie z początkiem marca br. Projekt uzasadniła posłanka Magdalena Kochan. Decyzją Izby projekt trafi do dalszych prac do Komisji Finansów Publicznych.

Drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który powstał w wyniku wspólnego rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 2610) oraz senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 2771) to kolejny punkt dzisiejszego dnia posiedzenia. W obu projektach wyjściowych (senackim i poselskim) znalazły się propozycje, by osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, opłacające z tego tytułu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, miały prawo do ich refundacji z PFRON także w przypadku, gdy spóźnili się z ich opłaceniem. Ten sam mechanizm ma objąć opłacane przez niepełnosprawnych rolników lub rolników płacących je za niepełnosprawnego domownika składki: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi część lub całość zaległej składki może być umorzona, rozłożona na raty lub termin jej płatności może być odroczony. Mechanizmy te mają także objąć odsetki od nienależnie pobranych kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Nad propozycjami zmian pracowali posłowie z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Zaproponowali oni m.in., by rozwiązanie uprawniające do refundacji nieterminowo opłaconych składek weszło w życie 1 października 2015 r. Ponadto komisja doprecyzowała, że refundacja składek będzie możliwa jedynie wówczas, gdy opóźnienie w ich opłaceniu nie przekracza 14 dni. Na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie z prac Komisji przedstawiła posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

Następnie Izba w pierwszym czytaniu zajęła się rządowym projektem ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Projekt ma zapewnić rolnikom stabilne dochody w sytuacji, kiedy nie otrzymują zapłaty za sprzedane produkty rolne lub jest ona znacznie niższa. Fundusz będzie wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Agencję Rynku Rolnego. Podstawą jego funkcjonowania mają być wpłaty w wysokości 0,2 proc. wartości netto kupowanych produktów rolnych. Pieniądze będą odprowadzać m.in. firmy skupujące. Ponadto dochodami Funduszu będą odsetki bankowe od zgromadzonych środków oraz oprocentowanie lokat, zapisy i darowizny, inne dochody oraz środki odzyskane przez Fundusz z tytułu roszczeń po wypłacie rekompensat. Środki zgromadzone w Funduszu będą wypłacane producentom rolnym jako rekompensaty w sytuacji, gdy w gospodarstwie rolnym, rybackim lub w dziale specjalnym produkcji rolnej dochody obniżą się o ponad 30 proc. w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat albo z wybranych trzech lat w ostatnich pięciu latach, ale bez najwyższych i najniższych wartości. Spadek dochodów w gospodarstwie może być spowodowany m.in. przez klęski żywiołowe czy nieuzyskanie zapłaty za towar oraz gdy dochody zaczną spadać z powodu obniżki cen produktów rolnych, wywołanej np. przez spekulacje rynkowe. Rekompensata będzie przysługiwać także w przypadku niezapłacenia rolnikowi za nabyte produkty rolne. Wnioski o wypłatę rekompensat będzie przyjmował oddział terenowy Agencji Rynku Rolnego od 1 lutego do 31 marca. Rekompensata będzie mogła pokryć maksymalnie 70 proc. utraconych dochodów netto. Uzasadnienie proponowanych zmian przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke. W dyskusji zgłoszono dwa wnioski: pierwszy o odrzucenie projektu, drugi o skierowanego do dalszych prac w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w bloku głosowań.

Posłowie rozpatrzyli także w drugim czytaniu rządowy projekt ustawy upoważniającej prezydenta do ratyfikowania umowy stowarzyszeniowej między Unią Europejską a Gruzją. Układ stowarzyszeniowy został sporządzony w Brukseli 27 czerwca 2014 r. Negocjacje jego treści rozpoczęły się w lipcu 2010 r. i trwały 3 lata. Stowarzyszenie ma pomóc w pogłębieniu dialogu politycznego i gospodarczego oraz wzmocnić pokój i stabilizację. Układ ma na celu integrację gospodarczą Gruzji z UE poprzez zwiększenie wymiany handlowej oraz dostosowanie prawa do przepisów wspólnotowych w sferze gospodarki i handlu. Zgodnie z umową strony porozumienia wzajemnie otworzą swoje rynki dla towarów i usług. Gruzja zobowiązana będzie do dalszych reform w polityce handlowej, w tym m.in. dostosowania norm dotyczących higieny produktów rolnych oraz przepisów dotyczących produktów przemysłowych. Układ wyznacza też cele w zakresie pogłębionego i wzmocnionego dialogu politycznego, zmierzające do zbliżenia w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. W obszarze sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa szczególny nacisk położony jest na praworządność oraz wzmocnienie instytucji i praktyk sądowych. Stowarzyszenie przewiduje m.in. współpracę sektorową, wsparcie kluczowych reform, ożywienie i wzrost gospodarczy, realizację zasad dobrego rządzenia i współpracy sektorowej w obszarach takich jak: energia, transport, ochrona środowiska, współpraca małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw przemysłowych. Układ zastąpi obecnie obowiązującą umowę o Partnerstwie i Współpracy między Wspólnotami Europejskimi a Gruzją z 22 kwietnia 1996 r. Projektem zajmowały się Komisje: do Spraw Unii Europejskiej oraz Spraw Zagranicznych, które rekomendują Sejmowi przyjęcie projektu bez poprawek. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Michał Szczerba. W bloku głosowań odbędzie się trzecie czytanie projektu.

Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Profesor Haliny Szwarc w związku z 40. rocznicą powstania pierwszego w Polsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku było ostatnim punktem pierwszego dnia 86. posiedzenia Sejmu. Projekt przygotowali posłowie zasiadający w Komisji Polityki Senioralnej. Autorzy dokumentu przypominają, że inicjatorka pierwszego w Polsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku – prof. Szwarc była lekarzem geriatrą, naukowcem, wykładowcą akademickim i społecznikiem. Posłowie wnioskodawcy zwracają uwagę, że dzięki zapoczątkowanej przez nią idei, niespotykanej w takiej skali nigdzie na świecie, dziś w Polsce działa 500 UTW, które pozwalają 150 tys. słuchaczy – seniorów cieszyć się aktywnością. Projekt uchwały podkreśla też rolę Uniwersytetów Trzeciego Wieku dla edukacji i aktywności społecznej osób starszych. Dokument wskazuje też na misję i osiągnięcia inicjatorki UTW. Halina Szwarc urodziła się 5 maja 1923 r. Zmarła 28 maja 2002 r. Za służbę m.in. dla wywiadu antyhitlerowskiego została odznaczona orderem wojskowym Virtuti Militari. Pierwsze czytanie projektu zostało przeprowadzone w Komisji Polityki Senioralnej. Zaproponowano też poprawki redakcyjne. Sprawozdanie z prac komisji przedstawił poseł Michał Szczerba. Głosowanie nad projektem uchwały odbędzie się w bloku głosowań.

Ponadto posłowie w drodze głosowania podjęli decyzję o nieuzupełnianiu porządku posiedzenia o informację Prezesa Rady Ministrów na temat bezpieczeństwa przekazywania danych i informatyzacji głównych polskich urzędów i instytucji państwowych przez spółkę Unizeto Technologies, której prezesem jest Andrzej Bendig-Wielowiejski – konsul honorowy Federacji Rosyjskiej.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM NA ŻYWO POSIEDZENIE SEJMU RP TRANSMISJA

 
 
• POLSKA
 

MARSZAŁEK SEJMU ZARZĄDZIŁ WYBORY PREZYDENCKIE I WYZNACZYŁ JE NA 10 MAJA 2015 ROKU


- PO REFLEKSJI I WSŁUCHANIU SIĘ W OPINIĘ PUBLICZNĄ ZARZĄDZAM WYBORY PREZYDENCKIE NA 10 MAJA – POINFORMOWAŁ DZISIAJ MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI. PODKREŚLIŁ, ŻE WOLNOŚĆ, KTÓRĄ WYWALCZYLIŚMY 25 LAT TEMU JEST WARTOŚCIĄ, O KTÓRĄ POWINNIŚMY DBAĆ NIEZALEŻNIE OD POGLĄDÓW POLITYCZNYCH. - APELUJĘ, ABY SZANOWAĆ TĘ WOLNOŚĆ I NASZE PROCEDURY ORAZ BY NIE PODWAŻAĆ PROCESU WYBORCZEGO – DODAŁ MARSZAŁEK SIKORSKI. WYRAZIŁ TEŻ NADZIEJĘ, ŻE ROZPOCZYNAJĄCA SIĘ KAMPANIA WYBORCZA O NAJWYŻSZY URZĄD W PAŃSTWIE BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁA W DUCHU WZAJEMNEGO SZACUNKU I DYSKUSJI O POLSCE


Zgodnie z Kodeksem wyborczym marszałek Sejmu zarządza wybory prezydenckie nie wcześniej niż na 7 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji urzędującego prezydenta i zgodnie z Konstytucją wyznacza ich datę na dzień wolny od pracy, przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem tej kadencji...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

WYBORY PREZYDENCKIE POLSKA MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI KOMISJA WYBORCZA PKW

 
• POLSKA
 

ROZPOCZĘŁO SIĘ 86. POSIEDZENIE SEJMU


SUROWSZE KARY DLA NIETRZEŹWYCH KIEROWCÓW MAJĄCE ZWIĘKSZYĆ BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH TO TYLKO JEDNA Z PROPOZYCJI ZMIAN W PRAWIE, KTÓRYMI ZAJMĄ SIĘ POSŁOWIE PODCZAS 86. POSIEDZENIA SEJMU. IZBA BĘDZIE TEŻ M.IN. PRACOWAĆ NAD ROZWIĄZANIAMI, DZIĘKI KTÓRYM SPADKOBIERCY BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA DŁUGI SPADKOWE TYLKO DO WYSOKOŚCI DZIEDZICZONEGO MAJĄTKU. WSPIERAJĄC GRUZJĘ - OBJĘTĄ PROGRAMEM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO, SEJM ROZPATRZY TAKŻE PROJEKT USTAWY UPOWAŻNIAJĄCEJ PREZYDENTA DO RATYFIKACJI UMOWY STOWARZYSZENIOWEJ MIĘDZY TYM KRAJEM A UE. POSŁOWIE ROZPOCZNĄ RÓWNIEŻ PRACE NAD ZMIANAMI W KODEKSIE WYBORCZYM, ZAKŁADAJĄCYMI M.IN. KADENCYJNOŚĆ CZŁONKÓW PKW, NAGRYWANIE PROCESU LICZENIA GŁOSÓW I PRZEZROCZYSTE URNY DO GŁOSOWANIA. PLANOWANE JEST PONADTO PODJĘCIE UCHWAŁY UPAMIĘTNIAJĄCEJ 95. ROCZNICĘ ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM


Obrady rozpoczną się od ślubowania poselskiego posła Jana Kulasa, który obejmie mandat po Sławomirze Nowaku...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

ZAOSTRZENIE KAR DLA KIEROWCÓW POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW LECZENIE SKAZANYCH I ARESZTOWANYCH BEZ OBECNOŚCI FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ NOWY SYSTEM DOPŁAT BEZPOŚREDNICH DLA ROLNIKÓW ZA DŁUGI SPADKOWE ODPOWIESZ DO WYSOKOŚCI DZIEDZICZONEGO MAJĄTKU DZIAŁKOWCY NIE BĘDĄ MUSIELI ROZBIERAĆ ALTAN ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM RZĄDOWY PROJEKT ZMIAN W WALCE Z OSZUSTWAMI PODATKOWYMI: UCHYLANIA SIĘ OD ZAPŁATY LUB WYŁUDZANIA VAT ZWOLNIENIE OD OPŁATY SKARBOWEJ ODPISÓW SKRÓCONYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO DLA POSIADACZY KARTY DUŻEJ RODZINY KORZYSTNE ZMIANY DOTYCZĄCE REFUNDACJI SKŁADEK ZA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW NOWY FUNDUSZ POMOCY DLA ROLNIKÓW DOTKNIĘTYCH ZNACZNYM SPADKIEM DOCHODÓW ZBLIŻENIE GRUZJI DO UE SEJMOWE PRACE NAD RATYFIKACJĄ UMOWY STOWARZYSZENIOWEJ KOMISYJNY PROJEKT UCHWAŁY UPAMIĘTNIAJĄCEJ PROFESOR HALINĘ SZWARC INICJATORKĘ I ZAŁOŻYCIELKĘ PIERWSZEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W POLS INFORMACJA O DZIAŁANIACH RZĄDU W CZASIE WŁOSKIEGO PRZEWODNICTWA W RADZIE UE PROPOZYCJE ZMIAN W KODEKSIE WYBORCZYM KADENCYJNOŚĆ PKW PRZEZROCZYSTE URNY I NAGRYWANIE PRAC KOMISJI WYBORCZYCH NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WYPŁATY KOMPENSATY PAŃSTWOWEJ DLA OFIAR PRZESTĘPSTW ZMIANY W WYSOKOŚCI KWOTY WOLNEJ OD PODATKU 95 LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ DOSTĘPU DO BAŁTYKU POSŁOWIE UCZCZĄ ROCZNICĘ ŁATWIEJSZE GROMADZENIE DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W LATACH 2011-2012 O DZIAŁANIACH RZĄDU I SAMORZĄDÓW

 
• POLSKA
 

USTAWA GÓRNICZA DO PODPISU PREZYDENTA - 85. POSIEDZENIE SEJMU ZAKOŃCZONE


USTAWA, KTÓREJ CELEM JEST NAPRAWA POLSKIEGO GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO, PRZESZŁA ETAP PARLAMENTARNY I TRAFI TERAZ DO PODPISU PREZYDENTA. DZIŚ, NA 85. POSIEDZENIU SEJMU POSŁOWIE USTALILI OSTATECZNE BRZMIENIE NOWYCH REGULACJI, PRZYJMUJĄC POPRAWKI WNIESIONE WCZEŚNIEJ PRZEZ SENAT


Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 oraz niektórych innych ustaw pozwoli zrealizować rządowy „Plan naprawczy Kompanii Węglowej S.A.”. Nowe przepisy mają umożliwić nabycie kopalń, zakładów górniczych lub ich części przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK) oraz przeprowadzenie ich restrukturyzacji...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

USTAWA GÓRNICZA DO PODPISU PREZYDENT POLSKIE GÓRNICTWO WĘGLOWE WĘGIEL KAMIENNY PLAN NAPRAWCZY KOMPANII WĘGLOWEJ NABYCIE KOPAL ZAKŁADY GÓRNICZE SPÓŁKA RESTRUKTURYZOWANYCH KOPALŃ SRK URLOP GÓRNICZY GÓRNIK DOŁOWY EMERYTURA ZAKŁAD PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA WYNAGRODZENIE WYPOCZYNKOWY ODPRAWA ODPRAWY DOTACJA BUDŻETOWA BUDŻET FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH PRYWATYZACJA LIMIT NADZÓR WŁAŚCICIELSKI MINISTER SKARBU PAŃSTWA MINISTER GOSPODARKI

 
• POLSKA
 

85. POSIEDZENIE SEJMU – DEBATA O SENACKICH POPRAWKACH DO USTAWY GÓRNICZEJ


SEJM KONTYNUUJE DZIŚ PRACE NAD USTAWĄ MAJĄCĄ UZDROWIĆ SYTUACJĘ W POLSKIM GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO. POSŁOWIE ZEBRALI SIĘ NA 85. POSIEDZENIU IZBY, PODCZAS KTÓREGO ROZPATRUJĄ STANOWISKO SENATU W SPRAWIE NOWELIZACJI USTAWY O FUNKCJONOWANIU GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W LATACH 2008 – 2015 ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW. NASTĘPNIE W GŁOSOWANIU SEJM USTALI OSTATECZNY KSZTAŁT NOWYCH PRZEPISÓW, PODEJMUJĄC DECYZJĘ W SPRAWIE POSZCZEGÓLNYCH SENACKICH POPRAWEK


Uchwalona przez Sejm nowelizacja pozwoli zrealizować rządowy „Plan naprawczy Kompanii Węglowej S.A.”. Ustawa ma umożliwić nabycie kopalń, zakładów górniczych lub ich części przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK) oraz przeprowadzenie ich restrukturyzacji. Nowelizacja daje też SRK możliwość sprzedaży restrukturyzowanych kopalń lub ich części nowemu inwestorowi. Ponadto ustanawia zasady restrukturyzacji zatrudnienia w tych kopalniach...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

USTAWA GÓRNICZA NA ŻYWO POSIEDZENIE SEJMU TRANSMISJA TELEWIZJA LIVE TV

 
• POLSKA
 

69. POSIEDZENIE SENATU


PONAD 8 GODZIN DEBATOWAŁ SENAT 21 STYCZNIA 2015 R. NAD USTAWĄ O ZMIANIE USTAWY O FUNKCJONOWANIU GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W LATACH 2008 – 2015 ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW. SENATOROWIE WPROWADZILI DO NIEJ 7 POPRAWEK. MAJĄ ONE ZWIĄZEK Z POROZUMIENIEM ZAWARTYM MIĘDZY RZĄDEM I ZWIĄZKAMI GÓRNICZYMI


Nowela ustawy górniczej była jedynym punktem posiedzenia. Senator sprawozdawca, Jan Michalski przekonywał, że ustawa daje szanse zaangażowania środków publicznych do restrukturyzacji kopalń, a to "tlen dla górnictwa", niezbędna pomoc, której potrzebuje Kompania Węglowa. Senator odpowiadając na pytania senatorów, podkreślił, że być może trzeba będzie likwidować obszary nierentowne, by utrzymać miejsca pracy przy rentownym wydobyciu...

   Press - polityczna.tv[ więcej ]   

SENAT USTAWA GÓRNICTWA GÓRNICTWO ZMIANA TRANSMISJA OBRAD DEBATA NA ŻYWO TELEWIZJA SENACKA TV LIVE

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 84. POSIEDZENIE SEJMU


W OSTATNIM DNIU 84. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE PRZYJĘLI USTAWĘ O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII ORAZ KOMPLEKSOWO UREGULOWALI ZASADY OPODATKOWANIA OSÓB UKRYWAJĄCYCH DOCHODY. IZBA PRZEPROWADZIŁA RÓWNIEŻ DYSKUSJĘ NAD RZĄDOWYM SPRAWOZDANIEM Z REALIZACJI „KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” W 2013 ROKU


Celem pierwszej z ustaw uchwalonych w dzisiejszych głosowaniach jest rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i poprawa ochrony środowiska. Ustawa dostosowuje polskie przepisy do standardów obowiązujących w innych wiodących krajach UE - chodzi o optymalne i zrównoważone zaopatrzenie odbiorców końcowych w energię elektryczną, ciepło lub chłód, bądź biogaz rolniczy...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM TRANSMISJA OBRAD NA ŻYWO TELEWIZJA SEJMOWA TV ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OPODATKOWANIE OSÓB UKRYWAJĄCYCH DOCHODY KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE SKŁAD KOMISJA SEJMOWA

 
• POLSKA
 

TRZECI DZIEŃ 84. POSIEDZENIA SEJMU - PODSUMOWANIE


W TRZECIM DNIU 84. POSIEDZENIA SEJMU – IZBA UCHWALIŁA SZEREG USTAW. PRZYJĘTA ZOSTAŁA M.IN. OBSZERNA REFORMA KODEKSU KARNEGO, KTÓREJ CELEM JEST POPRAWA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU KARNEGO. W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ZNALAZŁY OKREŚLONE M.IN. OGÓLNE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW I SŁUCHACZY. POSŁOWIE PRZYJĘLI TAKŻE ZMIANY W USTAWIE O FUNKCJONOWANIU GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W LATACH 2008-2015. SEJM USTALIŁ PONADTO OSTATECZNE BRZMIENIE USTAW W WYNIKU ROZPATRZENIA ZGŁOSZONYCH DO NICH POPRAWEK SENATU. DOTYCZY TO M.IN. BUDŻETU NA 2015 R. POSŁOWIE PRACOWALI TEŻ M.IN. W DRUGIM CZYTANIU NAD ZMIANAMI W PRAWIE ŁOWIECKIM ORAZ O RECYKLINGU POJAZDÓW. IZBA ROZPATRZYŁA TEŻ I ZDECYDOWAŁA O SENACKICH POPRAWKACH M.IN. DO USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. ORAZ USTAWY O OBLIGACJACH


W trakcie obrad posłowie uczcili minutą ciszy zmarłego 7 stycznia 2015 r. Tadeusza Konwickiego.Izba w drugim czytaniu pracowała nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej. Projekt kompleksowo reguluje zasady opodatkowania podatkiem PIT przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych przez podatnika źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIE TELEWIZJA SEJMOWA TV KODEKS KARNY REFORMA USTAWA OŚWIATA OŚWIATY KLASYFIKOWANIE PROMOWANIE UCZNIÓW UCZEŃ UCZNIA USTAWA FUNKCJONOWANIA GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO GÓRNICTWO WĘGIEL KAMIENNY BUDŻET PRAWO ŁOWIECKIE RECYKLING POJAZDÓW PODATEK DOCHODOWY ORDYNACJA PODATKOWA OSOBA FIZYCZNA PIT PRAWO USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH SĄDIWNICTWO SŁUŻBA CELNA IZBA SKARBOWA JENO OKIENKO ROZLICZENIOWE CŁO CELNY PODATEK ZWOLNIENIE OBRÓT TOWARAMI KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO INFORMATYZACJA WIECZYSTOKSIĘGOWE WIECZYSTOKSIĘGOWEGO NOTARIUSZ KOMORNIK NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO FORMAT ELEKTRONICZNY GMO ORGANIZM GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANY BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA LUDZI LABOLATORIUM GMM MIKROORGANIZM FINANSOWANIE NAUKI ROZWÓJ BADANIA NAUKOWE EKPERYMENT NAUKOWIEC PRACA ROZWOJOWA PRACE ROZWOJOWE OCHRONA ZWIERZĄT CELÓW NAUKOWYCH EDUKACYJNYCH TRANSPORT KOLEJOWY KOLEJ NOWELIZACJA USTAWY ODPADACH ODPADY KOMUNALNE BIOKOMPONENTY PALIWA BIOPALIWA BIOPALIWO CIEKŁE STAŁE ENERGIA ŹRÓDŁO ODNAWIALNE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH KAR WIĘZIENIA WIĘZIENIACH ORZEKANIE KARY WOLNOŚCIOWE GRZYWNA OGRANICZENIE WOLNOŚCI DOZÓR ELEKTRONICZNY NIEODPŁATNA PRACA KARA MIESZANA PRAWO BUDOWLANE PROCES BUDOWLANY POZWOLENIE NA BUDOWĘ PRZEBUDOWĘ DOM JEDNORODZINNY BUDOWA KAMPUSU 600 LECIA ODNOWIENIA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SYSTEM OŚWIATY PRAWO NAUKI MINISTER KULTURY TRANSPORT DROGOWY PRAWO PASAŻERA PASAŻERÓW AUTOBUS AUTOKAR ODSZKODOWANIE WYPADEK NIEPEŁNOSPRAWNI JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA SKARBU PAŃSTWA DOBRA KULTURY INSTYTUCJE KULTURY USTAWA O RZECZACH ZNALEZIONYCH RZECZY ZNALEZIONE POSZUKIWANIE OSÓB PIENIĄDZE PAPIERY WARTOŚCIOWE GÓRNICTWO PLAN NAPRAWCZY KOMPANII WĘGLOWEJ SA ZAKŁAD GÓRNICZY SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SA SRK NOWY INWETOR URLOP WYPOCZYNKOWY WYNAGRODZENIA GÓRNICY NAGRODA DZIEŃ GÓRNIKA DODATKI PRAWO O STOWARZYSZENIAC KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA POLITYKI SPOŁECZNEJ RODZINY OBOWIĄZEK SZKOLNY SZEŚCIOLATKI SZEŚCIOLATEK 6 EWAKUACJA POLAKÓW Z IKRAINY

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ OBRAD 84. POSIEDZENIA SEJMU


POSŁOWIE PRACOWALI NAD REGULACJAMI UPRASZCZAJĄCYMI I PRZYSPIESZAJĄCYMI PROCEDURY BUDOWLANE ORAZ UŁATWIAJĄCYMI OBYWATELOM REJESTRACJĘ STOWARZYSZEŃ. SEJM ZAJĄŁ SIĘ TEŻ RZĄDOWYM PROJEKTEM PRZENOSZĄCYM Z ROZPORZĄDZENIA DO USTAWY ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU OCENIANIA UCZNIÓW. POSŁOWIE DYSKUTOWALI TAKŻE NAD PROJEKTEM ZMIAN, KTÓRE UMOŻLIWIĄ UZDROWIENIE KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE.


Drugi dzień obrad rozpoczęło pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest ułatwienie obywatelom tworzenia stowarzyszeń oraz uproszczenie związanych z tym procedur. M.in. z 15 do 7 ma zmniejszyć się liczba osób niezbędnych do założenia stowarzyszenia. Poza tym stowarzyszenia mają być rejestrowane wyłącznie na podstawie weryfikacji wniosku złożonego przez założycieli...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM TRANSMISJA NA ŻYWO OBRADY SEJMU TELEWIZJA POLITYCZNA TV SEJMOWA BUDOWA BUDOWLANE REGUŁY STOWARZYSZENIE STOWARZYSZENIA OCENA UCZNÓW KOPALNIA KOPALNIE WĘGLA WĘGLA KAMIENNY KAMIENNEGO UZDROWIENIE USTAWA NOWELIZACJA ZMIANA PROJEKT ZMIANY KOPALNI PRDYNACJA PODATKOWA USTAWY PRAWA PODATNIKA PODATKI DOCHODOWE DOCHODOWY OSOBA FIZYCZNA PRAWO BUDOWALANE KAMPUS UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI ARCHIWUM ARCHIWA OBOWIĄZEK SZKOLNY SZEŚCIOLATKI DOŻYWIANIE PROJEKT POMOC POMOCY DOŻYWIANIA OŚWIATA FUNKCJONOWANIE GÓRNICTWA IMMUNITET UCHELENIE POSEŁ ANDRZEJ PIĄTAK KOMENDAT GŁÓWNY POLICJI WYKROCZENIE DROGOWE

 
• POLSKA
 

USTAWA GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO 2015-01-14 GODZINA 20:30


SPRAWOZDANIE KOMISJI O POSELSKIM PROJEKCIE USTAWY O ZMIANIE USTAWY O FUNKCJONOWANIU GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W LATACH 2008-2015 ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DRUKI 3034 I 3055)


13 stycznia 2015 r. Komisja Gospodarki rozpatrzyła i zaopiniowała dla Marszałka Sejmu wniosek Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji rządu na temat sytuacji w górnictwie węgla kamiennego.Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki – Tomasz Tomczykiewicz.W najtrudniejszej sytuacji finansowej spośród wszystkich spółek węglowych w Polsce znajduje się Kompania Węglowa SA...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

GÓRNICTWO GÓRNICTWA GÓRNICTWO KOPALNIA KOPALNIE KOPALNI TRANSMISJA NA ŻYWO SEJM SEJMU TELEWIZJA TV USTAWA USTAWY PROJEKT ZMIANA ZMIANY WĘGIEL WĘGLA KAMIENNY KAMIENNEGO

 
• POLSKA
 

84. POSIEDZENIE SEJMU – DZIEŃ PIERWSZY


OD UCZCZENIA MINUTĄ CISZY ZMARŁEGO 9 STYCZNIA BR. BYŁEGO MARSZAŁKA SEJMU JÓZEFA OLEKSEGO ORAZ PAMIĘCI OFIAR ATAKÓW TERRORYSTYCZNYCH WE FRANCJI ROZPOCZĘŁO SIĘ 84. POSIEDZENIE SEJMU.


Ślubowanie poselskie złożyli posłowie Romuald Garczewski, Urszula Pasławska oraz Małgorzata Woźniak, którzy objęli mandaty po posłach wybranych w ubiegłorocznych wyborach samorządowych.Ponadto Izba w drugim czytaniu zajęła się projektem nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, który powstał po wspólnym rozpatrzeniu projektu rządowego (druk nr 2393), poselskiego (2024) oraz senackiego (2267)...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM POSIEDZENIE OBRADY NA ŻYWO TRANSMISJA TELEWIZJA SEJMOWA TV

 
 
Firma Multum - Wypożyczalnia Samochodów, jest firmą świadczącą profesjonalne usługi wynajmu samochodów oraz transportowe na terenie Warszawy, a także całej Polski.

Profil naszej działalności obejmuje profesjonalne usługi transportu oraz wynajmu samochodów na terenie całego kraju. Powstaliśmy z potrzeby rynku i prężnie rozwijamy własną działalność. Postawiliśmy na oryginalność i nietuzinkowość, dziś z dumą przyznajemy, że to był bardzo dobry krok. To, co odróżnia nas od większości firm świadczących usługi wynajmu samochodów, to elastyczna i różnorodna oferta. Posiadamy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, busy oraz pojazdy nietypowe, zamawiane na specjalne okazje. Są to m.in. radiowozy, karawany czy więźniarki podnajmowane na użytek filmowych scen czy seriali. Nasza oferta bogata jest także w samochody luksusowe, limuzyny oraz typowo sportowe maszyny.
 MULTUM
 
WYBORY PREZYDENCKIE - MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH 
WYBORY PREZYDENCKIE
MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU - ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO 
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU
ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ - EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ 
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ
EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ
 

ShortNews

 

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W WIELKIEJ GALI LIDERÓW POLSKIEGO BIZNESU

24 stycznia 2015 r. (sobota) o godz. 19.00 w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu organizowanej przez Business Centre Club. Podczas gali planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

FORUM DEBATY PUBLICZNEJ „TWÓRCZOŚĆ, DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZYRODNICZE BOGACTWEM POLSKI”

22 stycznia 2015 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski otworzy debatę zorganizowaną w ramach Forum Debaty Publicznej w obszarze „Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski”. Tematem spotkania będzie rola samorządów w ochronie dziedzictwa narodowego jako zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego.

SPOTKANIE NOWOROCZNE PREZYDENTA RP Z PRZEDSTAWICIELAMI RELIGII I WYZNAŃ OBECNYCH W POLSCE

20 stycznia (wtorek) 2015 roku o godz. 13.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski przyjmie na noworocznym spotkaniu przedstawicieli religii i wyznań obecnych w Polsce.

dodaj ShortNews'a
KRYSTYNA PAWŁOWICZ -  
KRYSTYNA PAWŁOWICZ
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI - JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA - 29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN - EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI - EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL - WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY 
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL 
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL
 
DEBATA PJN PSL - WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL 
DEBATA PJN PSL
WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA - PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA
PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH - JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI - POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ 
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE - POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE
POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ
 

ShortNews

 

PREZYDENT RP NA WIECZORZE WSPOMNIEŃ Z OKAZJI 10. ROCZNICY ŚMIERCI JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO

19 stycznia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Muzeum Powstania Warszawskiego (ul. Grzybowska 79) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w wieczorze wspomnień z okazji 10. rocznicy śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

FORUM DEBATY PUBLICZNEJ PT. „JAK ZAPEWNIĆ GODZIWE DOCHODY NA STAROŚĆ – ROLA DOBROWOLNYCH OSZCZĘDNOŚC

19 stycznia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w debacie zorganizowanej w ramach Forum Debaty Publicznej pt. "Jak zapewnić godziwe dochody na starość - rola dobrowolnych oszczędności emerytalnych"

PREZYDENT RP NA UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA WEKTORÓW 2014

10 stycznia 2015 roku (sobota) o godz. 19.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w uroczystości wręczenia nagród Pracodawców RP – Wektorów 2014 i Super Wektora 2014. Nagroda przyznawana jest za działalność przynoszącą szczególne korzyści polskiej gospodarce oraz tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości. Podczas uroczystości planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA AKTÓW NADANIA OBYWATELSTW

9 stycznia 2015 r. (piątek) o godz. 11.00 w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w uroczystości, podczas której zostaną wręczone akty nadania obywatelstwa. Nowi obywatele RP pochodzą z Armenii, Białorusi, Francji, Kazachstanu, Rosji, Ukrainy, Wietnamu i Włoch. Wśród nich są przedstawiciele świata nauki, sztuki, sportu i innych profesji.

UROCZYSTOŚCI 25. ROCZNICY UCHWALENIA ZMIAN W KONSTYTUCJI

29 grudnia 2014 roku (poniedziałek) przed Pałacem Prezydenckim odbędą się uroczystości związane z 25. rocznicą uchwalenia przez Sejm ustawy o zmianie Konstytucji PRL zmieniającej m. in. nazwę państwa na Rzeczpospolita Polska oraz rocznicą przywrócenia godła z orłem w koronie. Nowela grudniowa całkowicie zmieniła treść pierwszego rozdziału konstytucji. Usunięto artykuły dotyczące kierowniczej roli partii oraz przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Wprowadzono do prawa katalog zasad, na fundamencie

OPTYMIZMU I WIELU SZCZĘŚLIWYCH PRZEŻYĆ W RODZINNYM GRONIE

Para Prezydencka z okazji Bożego Narodzenia życzy, aby te najbardziej rodzinne ze świąt upłynęły w spokoju i radości, a także, aby wszelkie spory pozostały poza świątecznym domem. Życzmy sobie nawzajem jak najwięcej optymizmu i wielu szczęśliwych przeżyć.

SONDAŻ WYBORCZY

PIS - 32%, PO - 28%, PSL - 17%, SLD - 9%, NP (Nowa Prawica) - 5%, RN (Ruch Narodowy) - 2%, DB (Demokracja Bezpośrednia) - 1%

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE - POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE
POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW 
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW
HAPPENING PIKIETA POD PZPN - HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI 
HAPPENING PIKIETA POD PZPN
HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY - KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY 
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY
KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA 
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA
KATARZYNA IZYDORCZYK - KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD 
KATARZYNA IZYDORCZYK
KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
68. arraiolos bronisław ceremonia damy debata debaty dla do dzień euro forum gali gospodarczy gospodarki grupy i konferencji kongres kultury listów małżonki małżonką minister ministra ministrów na narodów nie nominacji nowego noworoczne o obchodach odznaczeń oficjalna ogólnego okazji otwarciu pamięci para pawlak pawlaka pałac pałacu państw pierwszej polsce polska polski polski” posiedzenie posiedzeniu powstania prezydencka prezydencki prezydenckim prezydent prezydenta prezydentów przyjął publicznej rady republice republiki rocznicy rodzinnej rp sejm sejmu sesji spale spotkanie sprawie styczniowego sędziowskich udział udziałem ukrainie ukrainy uroczystości uroczystość w waldemar wicepremier, wizyta wizytą województwie wręczenia z zgromadzenia zjednoczonych zwiedzających złożenia śmierci święta 2012 2014
 
 
MARIUSZ GRZEGORCZYK - MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH 
MARIUSZ GRZEGORCZYK
MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH
JANUSZ KORWIN-MIKKE - JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012 
JANUSZ KORWIN-MIKKE
JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY - XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY
XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
POSEŁ LESZEK MILLER - POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA 
POSEŁ LESZEK MILLER
POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI - POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI - EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012 
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012
MŁODZI INNOWACYJNI - POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH 
MŁODZI INNOWACYJNI
POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI - POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO 
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO
POSEŁ ADAM HOFMAN - POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ADAM HOFMAN
POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO
POSEŁ MACIEJ BANASZAK - POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA 
POSEŁ MACIEJ BANASZAK
POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
 
 
 
   
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
google+
youtube
facebook
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
KOMISJA SEJMOWA POSIEDZENIE KOMIISJI SEJMOWYCH TRANSMISJA TRANSMISJE POSIEDZEŃ SEJM