KOMISJA SEJMOWA POSIEDZENIE KOMIISJI SEJMOWYCH TRANSMISJA TRANSMISJE POSIEDZEŃ SEJM
 
PIS - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SLD - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.RPP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PO - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PSL - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PTV - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco. kontaktfacebookYouTubetwitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 4,2365KURS WALUTY EUR: 4,2365KURS WALUTY EUR: 4,2365KURS WALUTY EUR: 4,2365KURS WALUTY EUR: 4,2365KURS WALUTY EUR: 4,2365 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 3,4428KURS WALUTY USD: 3,4428KURS WALUTY USD: 3,4428KURS WALUTY USD: 3,4428KURS WALUTY USD: 3,4428KURS WALUTY USD: 3,4428 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 5,3793KURS WALUTY GBP: 5,3793KURS WALUTY GBP: 5,3793KURS WALUTY GBP: 5,3793KURS WALUTY GBP: 5,3793KURS WALUTY GBP: 5,3793 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 3,5190KURS WALUTY CHF: 3,5190KURS WALUTY CHF: 3,5190KURS WALUTY CHF: 3,5190KURS WALUTY CHF: 3,5190KURS WALUTY CHF: 3,5190 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 2,9662KURS WALUTY CAD: 2,9662KURS WALUTY CAD: 2,9662KURS WALUTY CAD: 2,9662KURS WALUTY CAD: 2,9662KURS WALUTY CAD: 2,9662 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 2,9020KURS WALUTY JPY: 2,9020KURS WALUTY JPY: 2,9020KURS WALUTY JPY: 2,9020KURS WALUTY JPY: 2,9020KURS WALUTY JPY: 2,9020 
zaloguj sięzarejestruj się
2014-12-18 • 23:21:04 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
sejm|senat|konferencje|komisje
  
 
 
kanały rss
 
http://polityczna.tv/transmisja/komisja/
 
KOMISJA NA ŻYWO

Transmisja aktywna jest podczas posiedzeń Komisji. Źródło Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
 
• POLSKA
 
TRWA 83. POSIEDZENIE SEJMU GŁOSOWANIA NAD BUDŻETEM PAŃSTWA NA 2015 R. TO GŁÓWNY PUNKT OSTATNIEGO W TYM ROKU - 83. POSIEDZENIA SEJMU. W PORZĄDKU OBRAD SĄ RÓWNIEŻ M.IN. PRACE NAD OBYWATELSKĄ INICJATYWĄ LEGISLACYJNĄ MAJĄCĄ ZAPOBIEC ROZBIÓRCE ALTANEK DZIAŁKOWYCH. POSŁOWIE ZAJMĄ SIĘ TAKŻE NP. PROPOZYCJĄ ODEBRANIA STRAŻY GMINNEJ I MIEJSKIEJ MOŻLIWOŚCI KONTROLOWANIA KIEROWCÓW FOTORADARAMI. IZBA ROZPATRZY TEŻ PROJEKT, KTÓREGO CELEM JEST OCHRONA MIEJSC PRACY W ZAKŁADACH DOTKNIĘTYCH ROSYJSKIM EMBARGIEM

TRWA 83. POSIEDZENIE SEJMU


GŁOSOWANIA NAD BUDŻETEM PAŃSTWA NA 2015 R. TO GŁÓWNY PUNKT OSTATNIEGO W TYM ROKU - 83. POSIEDZENIA SEJMU. W PORZĄDKU OBRAD SĄ RÓWNIEŻ M.IN. PRACE NAD OBYWATELSKĄ INICJATYWĄ LEGISLACYJNĄ MAJĄCĄ ZAPOBIEC ROZBIÓRCE ALTANEK DZIAŁKOWYCH. POSŁOWIE ZAJMĄ SIĘ TAKŻE NP. PROPOZYCJĄ ODEBRANIA STRAŻY GMINNEJ I MIEJSKIEJ MOŻLIWOŚCI KONTROLOWANIA KIEROWCÓW FOTORADARAMI. IZBA ROZPATRZY TEŻ PROJEKT, KTÓREGO CELEM JEST OCHRONA MIEJSC PRACY W ZAKŁADACH DOTKNIĘTYCH ROSYJSKIM EMBARGIEM

W głosowaniach otwierających 83. posiedzenie Sejm zdecyduje w sprawie kilku wniosków o uzupełnienie porządku dziennego – m.in. o informację Prezesa Rady Ministrów na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie z uwzględnieniem podjętych, zrealizowanych i planowanych do realizacji działań rządu w związku z: wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, wprowadzeniem embarga na import produktów rolno-spożywczych przez Rosję, nierównymi warunkami konkurencji polskich rolników na jednolitym Europejskim Rynku. Izba rozstrzygnie też, czy do porządku obrad zostanie włączona informacja Prezesa Rady Ministrów na temat aktualnej sytuacji na Ukrainie oraz działań jakie wobec konfliktu zbrojnego na terenie tego państwa podejmuje polski rząd w celu zapewnienia bezpieczeństwa Polski. Kolejny wniosek, nad którym będzie głosować Sejm, dotyczy wpisania do porządku posiedzenia informacji Rady Ministrów na temat stanowiska delegacji polskiej na szczyt NATO w Newport. Posłowie zdecydują również w sprawie wniosków o uzupełnienie porządku obrad o pierwsze czytania poselskich projektów: Prawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, ustawy o związkach partnerskich oraz projektu przepisów wprowadzających ustawę o związkach partnerskich. Izba zdecyduje także, czy będzie zajmować się obywatelskim wnioskiem o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi.

W środowym bloku głosowań Sejm m.in. przeprowadzi też trzecie czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015, jak również poselskiej propozycji nowelizacji Konstytucji RP. Izba będzie również głosować nad wnioskiem o odrzucenie przedstawionej przez Ministra Środowiska „Informacji o gospodarowaniu wodami w Polsce w latach 2012-2013”. Natomiast w piątek planowane jest np. trzecie czytanie poselskiego projektu ustawy o zniesieniu 9 maja jako Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności oraz komisyjnego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP.

Podczas 83. posiedzenia posłowie zajmą się też w pierwszym czytaniu obywatelskim projektem nowelizacji ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma chronić przed rozbiórką altan postawionych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Jest konsekwencją orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia 2014 r. Orzeczenie to spowodowało, że działkowiec, który zbudował na działce obiekt w myśl prawa budowlanego (o właściwych wymiarach), ale niezgodnie z definicją altany przyjętą przez NSA (o innej konstrukcji) otrzymał nakaz rozbiórki. Autorzy projektu wskazują, że bez zmiany prawa zarzut dopuszczenia się samowoli budowlanej może dotyczyć ok. 900 tys. działkowców. Projekt m.in. wprowadza definicję „altany działkowej”. Będzie to wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym. Jego powierzchnia będzie mogła wynieść maksymalnie 35 m2, a wysokość 4-5 m. Projekt nie zmienia zatem zapisanych obecnie w prawie budowlanym wymagań dotyczących powierzchni i wysokości takiego obiektu. Projekt wniósł do Sejmu 27 października 2014 r. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop rozbiórkom altan”. 25 listopada 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem wnioskodawców reprezentuje przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Bartłomiej Piech.

Izba rozpocznie także prace nad projektem nowelizacji ustawy o straży gminnej, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia. Projekt zakłada odebranie straży gminnej i miejskiej możliwości przeprowadzania kontroli fotoradarowej kierowców. Strażnicy gminni i miejscy będą mieli nadal kompetencje do kontroli ruchu drogowego z wyłączeniem kontroli sprawowanej za pomocą urządzeń rejestrujących. Ujawnienie za pomocą fotoradarów naruszeń przepisów ruchu drogowego będzie należeć do wyłącznej kompetencji Inspekcji Transportu Drogowego. Straże gminne/miejskie oraz ITD będą miały obowiązek udostępnienia zdjęć rejestrujących wykroczenia za pomocą fotoradaru stronom postępowania, ich obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym. Projekt wpłynął do Sejmu 21 października 2014 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP SLD. 2 grudnia br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni poseł Maciej Banaszak.

Sejm rozpatrzy w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Według wnioskodawców ma on m.in. zapewnić ochronę praw osób eksmitowanych, wzmocnić instrumenty przeciwdziałania bezdomności i poprawić sytuację mieszkaniową najuboższej części społeczeństwa. Zwiększone miałyby zostać uprawnienia osób, które nie mogą zaspokoić własnych potrzeb mieszkaniowych. Określone obowiązki zostałyby też nałożone na gminy i powiaty. Projekt m.in. wprowadza pojęcie osoby zagrożonej bezdomnością - niebędącej w stanie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie bez uszczerbku dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Podstawą do uznania osoby za zagrożoną bezdomnością ma być minimum socjalne, publikowane co roku przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Takiej osobie sąd będzie miał obowiązek przyznać prawo do lokalu socjalnego, a gmina będzie musiała wpisać ją do kolejki mieszkaniowej albo na jej prośbę udostępnić pokój hostelowy (miejsce, w którym będzie można przebywać do czasu otrzymania prawa do innego mieszkania). Projekt zobowiązuje także gminy do tworzenia zasobów pomieszczeń hostelowych. Ponadto, rozszerza listę uprawnionych do dodatku mieszkaniowego o osoby, które utraciły lokal przez zaległości, lecz podpisały ugodę w sprawie ich spłaty. Projekt przewiduje też, że eksmisja do noclegowni byłaby możliwa tylko w przypadku osób stosujących przemoc wobec współlokatorów. W projekcie zapisano też, że udzielanie pomocy mieszkaniowej lokatorom i byłym lokatorom zreprywatyzowanych budynków byłoby zadaniem zleconym powiatów. Projekt zakłada również, że w latach 2015-2020 gminy miałyby otrzymać dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w zakresie zapobiegania bezdomności w wysokości co najmniej 70 proc. oszacowanych potrzeb. Projekt wpłynął do Sejmu 7 stycznia 2014 r. z inicjatywy grupy posłów KP Twój Ruch. 6 czerwca 2014 r. wnioskodawcy złożyli autopoprawkę, a 5 listopada 2014 r. uzasadnienie do niej. 2 grudnia 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawi posłanka Anna Grodzka.

Posłowie rozpoczną również prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Podstawowym celem proponowanych rozwiązań jest wspieranie przedsiębiorców, a dokładnie ochrona miejsc pracy w zakładach, w których nastąpiły trudności, zwłaszcza w wyniku wprowadzenia rosyjskiego embarga. Przygotowanie takich regulacji zapowiedziała premier Ewa Kopacz w exposé. Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 lutego 2015 r. Zgodnie z projektem, wsparcie będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w działalności gospodarczej i usługowej związanej z handlem, przetwórstwem, transportem, uprawami rolnymi lub chowem i hodowlą zwierząt. Z tych rozwiązań będą mogły skorzystać firmy, których obroty gospodarcze spadną o co najmniej 15 proc. w ciągu dowolnie wskazanych 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Przy czym chodzi o miesiące przypadające po 6 sierpnia 2014 r. i poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń w porównaniu do tych samych 3 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Przedsiębiorca, który będzie chciał otrzymać wsparcie, nie może mieć zaległości w opłacaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy. Ustawodawca przewiduje jednak wyjątki od tego przepisu. Jednym z nich jest np. sytuacja, gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności. Zgodnie z projektem, przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem do marszałka województwa o wypłatę środków na: świadczenia na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowników za czas przestoju ekonomicznego, świadczenia na częściowe zrekompensowanie wynagrodzeń pracowników z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od wypłaconych świadczeń, dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników organizowanych przez pracodawców. Środki na tę pomoc, w wysokości 500 mln zł, będą pochodziły z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zaplanowano, że w 2015 r. będzie można wypłacić 250 mln zł i w 2016 r. kolejne 250 mln zł. Rząd przyjął projekt 16 grudnia 2014 r. Tego samego dnia wpłynął on do Sejmu. 17 grudnia br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Stanowisko rządu będzie reprezentować Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ponadto, porządek 83. posiedzenia Sejmu może zostać rozszerzony o rozpatrzenie stanowisk Senatu do kilku ustaw. Chodzi o: nowelizację ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, nowelizację ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, a także nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Na forum Sejmu rozpatrywane może być też stanowisko Izby drugiej do ustawy o rybołówstwie morskim, jak również do nowelizacji ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Sejm wysłucha ponadto informacji bieżącej w sprawie kontraktów na opcje walutowe. O przedstawienie informacji wnioskował KP PSL. Na posiedzeniu posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii, m.in. zakazu reklamowania i sprzedaży e-papierosów osobom nieletnim oraz pobierania przez sklepy wielkopowierzchniowe dodatkowych opłat od dostawców towarów.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

TRANSMISJA OBRAD SEJMU SEJM NA ŻYWO LIVE TV TELEWIZJA

 
• POLSKA
 
82. POSIEDZENIE SEJMU - TRWAJĄ OBRADY DRUGIE CZYTANIE PROJEKTU BUDŻETU NA 2015 R. BĘDZIE GŁÓWNYM PUNKTEM PORZĄDKU OBRAD 82. POSIEDZENIA SEJMU. POSŁOWIE BĘDĄ RÓWNIEŻ PRACOWAĆ M.IN. NAD PROPOZYCJAMI ZMIAN W ZAKRESIE PLANÓW GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI. SEJM ZAJMIE SIĘ TEŻ PROJEKTEM, KTÓRY MA UŁATWIĆ REALIZACJĘ INWESTYCJI KOLEJOWYCH. IZBA ZAPOZNA SIĘ TAKŻE Z INFORMACJĄ RZĄDU O TYM, JAK W 2013 R. WDRAŻANE BYŁY ZAPISY UCHWAŁY SEJMU Z 1 SIERPNIA 1997 R. KARTA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

82. POSIEDZENIE SEJMU - TRWAJĄ OBRADY


DRUGIE CZYTANIE PROJEKTU BUDŻETU NA 2015 R. BĘDZIE GŁÓWNYM PUNKTEM PORZĄDKU OBRAD 82. POSIEDZENIA SEJMU. POSŁOWIE BĘDĄ RÓWNIEŻ PRACOWAĆ M.IN. NAD PROPOZYCJAMI ZMIAN W ZAKRESIE PLANÓW GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI. SEJM ZAJMIE SIĘ TEŻ PROJEKTEM, KTÓRY MA UŁATWIĆ REALIZACJĘ INWESTYCJI KOLEJOWYCH. IZBA ZAPOZNA SIĘ TAKŻE Z INFORMACJĄ RZĄDU O TYM, JAK W 2013 R. WDRAŻANE BYŁY ZAPISY UCHWAŁY SEJMU Z 1 SIERPNIA 1997 R. KARTA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obrady rozpoczną się od ślubowań poselskich nowych posłów: Grażyny Ciemniak, Marcina Duszka, Tadeusza Naguszewskiego i Jarosława Stawiarskiego. Obejmą oni mandaty po posłach, którzy zostali wybrani w ostatnich wyborach samorządowych.Potem Sejm będzie kontynuował prace nad rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2015. Większość wskaźników zawartych w projekcie przyszłorocznego budżetu jest korzystniejsza od zapisanych w ustawie budżetowej na rok bieżący. Szacowane dochody wyniosą 297,25 mld zł (w budżecie na 2014 r. wynoszą one 277,78 mld zł), a wydatki nie będą wyższe niż 343,33 mld zł (w 2014 r. – 325,29 mld zł). Oznacza to, że deficyt budżetowy nie przekroczy 46,08 mld zł (w 2014 r. – 47,5 mld zł). Zgodnie z projektem, wzrost gospodarczy wyniesie 3,4 proc. (w 2014 r. – 2,5 proc.), a średnioroczna inflacja 1,2 proc. (w budżecie na 2014 r. – 2,4 proc.). Z kolei nominalny wzrost wynagrodzeń będzie na poziomie 4,3 proc. (w 2014 r. – 3,5 proc.). Natomiast zatrudnienie wzrośnie o 0,8 proc. (na 2014 r. był prognozowany spadek zatrudnienia o 0,1 proc.). Projekt zakłada też, że spożycie prywatne (tj. w gospodarstwach domowych i sektorze instytucji niekomercyjnych) wzrośnie o 4,2 proc. (na 2014 r. prognozowano wzrost o 4,6 proc.). Jedną z najistotniejszych zmian podatkowych, na którą przewidziane są fundusze, jest zwiększenie ulgi podatkowej na trzecie i każde kolejne dziecko. W budżecie są też planowane środki m.in. na waloryzację rent i emerytur. Rząd przyjął projekt 24 września 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 29 września br. Tego samego dnia został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się 10 października br. Projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Nad poszczególnymi częściami budżetu pracowały także odpowiadające za nie komisje. 3 grudnia 2014 r. KFP wniosła o przyjęcie projektu z 22 poprawkami dotyczącymi zarówno jego artykułów, jak i załączników. Dochody i wydatki budżetowe zmniejszyły się o ok. 80,1 mln zł – dochody do 297,17 mld zł, a wydatki do 343,25 mld zł. Zgodnie z art. 220 Konstytucji, Sejm w trakcie prac nad projektem budżetu nie zwiększył deficytu budżetowego zaplanowanego przez rząd. Ponadto posłowie m.in. utworzyli rezerwę w kwocie 50 mln zł na opiekę nad dziećmi w żłobkach. O prawie 114 mln zł zmniejszono wpływy do budżetu z tytułu wpłat samorządów województw, co wynika ze zmian w tzw. janosikowym. Ok. 218 mln zł zostało przesunięte z budżetu Komendy Głównej Policji do CBŚP. Sprawozdanie przedstawi posłanka Krystyna Skowrońska. Przewidziana jest debata krótka, trwająca łącznie 2 godziny. Potem zaplanowana jest seria pytań posłów i odpowiedzi przedstawicieli rządu.Posłowie rozpatrzą ponadto w drugim czytaniu rządowy projekt ustawy o rybołówstwie morskim. Jego celem jest zapewnienie efektywnego funkcjonowania tego sektora gospodarki. Proponowane rozwiązania dostosowują prawo krajowe do rozwiązań unijnych. Projekt ma zastąpić ustawę z 2004 r. W sposób całościowy określa zasady wykonywania rybołówstwa morskiego. Wskazuje także organy i tryb postępowania m.in. w sprawach nadawania, cofania i zawieszania uprawnień do jego wykonywania. Rząd proponuje rozszerzenie definicji rybołówstwa morskiego. Dotychczas był to połów organizmów morskich do celów zarobkowych. W projekcie czynności te mają zostać nazwane rybołówstwem komercyjnym, a szersze pojęcie rybołówstwa morskiego obejmie także połowy rekreacyjne, dokonywane dla celów naukowych lub szkoleniowych oraz m.in. zarybianie. W odniesieniu do połowów komercyjnych projekt przewiduje, że będą one mogły być prowadzone wyłącznie przez statki rybackie wpisane do rejestru, posiadające licencję i zezwolenie połowowe. Wpisy będą następowały w drodze decyzji administracyjnej, a za rejestr ma być odpowiedzialny minister właściwy do spraw rybołówstwa. Rząd proponuje podział floty rybackiej w zależności od obszaru wykonywania połowów na flotę działającą na zalewach (morskich wodach wewnętrznych), Morzu Bałtyckim oraz dalekomorską, tj. dokonującą połowów poza Bałtykiem. Rozwiązania te mają zapewnić bezpieczeństwo wykonywania połowów oraz ochronę ekosystemów poszczególnych akwenów. Na możliwość rejestracji statku w konkretnym segmencie ma też mieć wpływ jego maksymalna zdolność połowowa. Zgodnie z projektem, minister właściwy do spraw rybołówstwa ustali w rozporządzeniu wieloletnie udziały połowowe dla określonych gatunków organizmów morskich. Następnie co pięć lat będzie te udziały aktualizował. Udziały mają być przyznawane w drodze decyzji na wniosek armatorów i będą dotyczyły określonego gatunku organizmu morskiego. Projekt wprowadza też m.in. możliwość zarządzania kwotami połowowymi przez uznane organizacje producentów ryb. Rząd przyjął projekt 12 listopada 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 24 listopada 2014 r., a 25 listopada br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się 28 listopada i 3 grudnia br. Projekt trafił do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która 3 grudnia br. przyjęła go z poprawkami. Zmieniono m.in. termin wejścia w życie ustawy. Zamiast 1 stycznia 2015 r. ma to nastąpić po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Sprawozdanie przedstawi poseł Artur Dunin.Izba zajmie się też w drugim czytaniu poselskim projektem nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz innych ustaw. Projekt częściowo wdraża dyrektywę 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Zmiany mają na celu usunięcie wątpliwości Komisji Europejskiej związanych z poprawnością implementacji dyrektywy. Jednym z głównych celów dyrektywy jest zmobilizowanie państw członkowskich do promowania, zachęcania i wspierania inwestycji rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii. Zaproponowane w projekcie zmiany dotyczą kilku ustaw, w tym m.in. ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, Prawa energetycznego i Prawa ochrony środowiska. Wnioskodawcy proponują m.in., aby biokomponenty spełniały określone kryteria, np. ochrony terenów o wysokiej wartości bioróżnorodności przyrodniczej i zasobnych w duże ilości pierwiastka węgla. Ponadto projekt wprowadza normy przemiany energetycznej dla instalacji wytwarzających energię z biomasy. W przypadku lokali mieszkalnych będzie to co najmniej 85 proc., a przemysłowych co najmniej 70 proc. Proponowane zmiany zobowiązują też ministra gospodarki do informowania o kosztach i korzyściach wynikających ze stosowania urządzeń i systemów grzewczych, chłodzących i elektrycznych wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. Projekt wpłynął do Sejmu 7 listopada 2014 r. z inicjatywy grupy posłów KP PO. Następnie 25 listopada br. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych. 2 grudnia br. Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie i przyjęła projekt z poprawkami. Zaproponowała m.in., aby biokomponenty wytwarzane z odpadów, pozostałości leśnych i rolniczych były zaliczane podmiotom realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy jako minimalny, roczny udział biokomponentów w wytwarzanych przez nie paliwach ciekłych i biopaliwach. Komisja dodała również przepis, zgodnie z którym w przypadku docieplania budynku obejmującego ponad 25 proc. powierzchni jego przegród zewnętrznych trzeba będzie spełnić minimalne wymagania dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane przepisami techniczno-budowlanymi dla przebudowy budynku. Na etapie komisyjnym usunięto też wyjątki od podstawowego, 14-dniowego, terminu wejścia w życie proponowanej nowelizacji. Sprawozdanie Komisji przedstawi poseł Krzysztof Gadowski.Sejm będzie także pracować w drugim czytaniu nad senackim projektem nowelizacji ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Projekt zmienia przepisy dotyczące planów gospodarowania odpadami komunalnymi. Wprowadza m.in. obowiązek sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych dla instalacji przetwarzania odpadów. Jest to istotne w kontekście ubiegania się o fundusze UE na gospodarkę odpadami z nowego budżetu unijnego na lata 2014-2020. Wnioskodawcy wskazują, że w niektórych regionach jest za dużo instalacji do przetwarzania odpadów, natomiast w innych ich brakuje. W związku z niewystarczającymi mocami przerobowymi śmieci są czasem przewożone poza regiony. W projekcie zaproponowano m.in., aby obszar województwa mógł stanowić jeden region gospodarki odpadami komunalnymi. Ponadto, region mógłby obejmować gminy z różnych województw, jeśli byłoby to zapisane w wojewódzkich planach gospodarki odpadami w tych województwach. Projekt przewiduje też, że finansowane ze środków europejskich lub krajowych będą mogły być te inwestycje w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarowania nimi, które zostały ujęte w planach inwestycyjnych, uzupełniających wojewódzkie plany gospodarki odpadami. Plany inwestycyjne będą określać potrzebną infrastrukturę służącą do gospodarowania odpadami komunalnymi i remontowo – budowlanymi. Mają one zawierać m.in. planowane inwestycje oraz szacunkowe koszty przedsięwzięć. Plany te będą załącznikami do wojewódzkich planów gospodarki odpadami i wraz z nimi będą przekazywane do zaopiniowania przez Ministra Środowiska. Ponadto do projektu wprowadzono m.in. definicję ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Ma to być spalarnia odpadów komunalnych o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania śmieci z obszaru zamieszkanego przez co najmniej 500 tys. osób. Do takiej spalarni będą mogły być także przywożone śmieci wytworzone w innych regionach. W myśl projektu do 31 grudnia 2015 r. sejmiki województw będą miały obowiązek zaktualizować wojewódzkie plany gospodarki odpadami, uwzględniając w nich plany inwestycyjne. Projekt wpłynął do Sejmu 11 sierpnia 2014 r. 26 września 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania w komisjach: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pierwsze czytanie odbyło się 8 października 2014 r. 27 listopada 2014 r. komisje przyjęły projekt z poprawkami dotyczącymi m.in. odstąpienia od propozycji, by obszar województwa mógł stanowić jeden region gospodarki odpadami komunalnymi. Zaproponowano ponadto, by projekt planu inwestycyjnego był uzgadniany z Ministrem Środowiska, a nie przez niego opiniowany. Komisje wydłużyły też termin aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami – ma to być 30 czerwca 2016 r. Sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Ewa Wolak.W drugim czytaniu posłowie rozpatrzą rządowy projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, który wdraża do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE. Rząd proponuje rozwiązania, które mają zapewnić wysokie standardy ochrony zwierząt wykorzystywanych do takich celów. Projekt określa m.in. zasady wykonywania procedur i przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, warunki utrzymywania takich zwierząt oraz sposób postępowania z nimi. Zgodnie z rządowymi propozycjami, aby wykorzystywać zwierzęta w celach naukowych lub edukacyjnych trzeba będzie uzyskać pozytywną decyzję powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającą spełnianie wymagań niezbędnych do prowadzenia takiej działalności. Chodzi tu m.in. o wymagania dotyczące opieki nad zwierzętami, uwzględniające np. potrzeby fizjologiczne charakterystyczne dla ich gatunku. W miejsce obowiązującej definicji „doświadczenia” projekt wprowadza pojęcie „procedury” – każdej formy wykorzystania zwierzęcia, która może spowodować u niego m.in. ból, cierpienie lub przedłużający się stres. Osoby przeprowadzające doświadczenia będą musiały spełnić określone wymagania dotyczące m.in. wykształcenia, odbytych szkoleń oraz posiadanych umiejętności praktycznych. W celu ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych projekt wprowadza obowiązek eliminowania ich cierpienia przez stosowanie znieczulenia lub metod zmniejszających ból do minimum. Badania będzie można przeprowadzać przede wszystkim na zwierzętach laboratoryjnych lub gospodarskich. Tylko w przypadku braku takiej możliwości dopuszczone będzie też wykonanie badań na zwierzętach dzikich. Projekt zakłada też powołanie Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach oraz komisji lokalnych. Komisja Krajowa będzie zajmowała się m.in. współpracą z Komisją Europejską np. w zakresie opracowywania metod badawczych zmierzających do uzyskania pożądanych informacji bez użycia zwierząt. Komisje lokalne będą m.in. wydawały zgody na prowadzenie projektów wymagających doświadczeń na zwierzętach. Za naruszenia przepisów projektowanej ustawy będą grozić sankcje karne (grzywna, kara ograniczenia wolności albo więzienia do 2 lat, a w określonych przypadkach do 3 lat) oraz administracyjne (kary pieniężne od 1 do 50 tys. zł.). Rząd przyjął projekt 12 sierpnia br. 26 sierpnia br. projekt wpłynął do Sejmu, a 29 sierpnia br. został skierowany do pierwszego czytania w Komisjach: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisje przeprowadziły pierwsze czytanie 11 września br., a następnie powołały podkomisję nadzwyczajną, do której skierowały projekt. 4 grudnia 2014 r. komisje przyjęły projekt z poprawkami dotyczącymi m.in. sposobu głosowania lokalnych komisji etycznych. Będą one udzielały zgody na przeprowadzenie doświadczenia większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków. Sejmowe komisje wprowadziły też poprawkę gwarantującą obecność przedstawicieli organizacji społecznych (NGO) w komisjach etycznych. Początkowo projekt przewidywał jedynie taką możliwość. Komisje uszczegółowiły też wymagania dotyczące wniosku o zgodę na przeprowadzanie doświadczeń – będzie on musiał zawierać informacje m.in. o rodzaju znieczulenia lub środka farmakologicznego o działaniu przeciwbólowym. Komisje proponują też zakaz działań, które uniemożliwiają zwierzętom poddawanym procedurom wydawanie głosu. Chodzi tu np. o zakaz podcinania im strun głosowych. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Domicela Kopaczewska.Kolejnym punktem porządku obrad 82. posiedzenia Sejmu będzie drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Projekt przesuwa z 1 stycznia 2015 r. na 1 marca przyszłego roku termin wejścia w życie regulacji wprowadzających System Rejestrów Państwowych. Obejmuje on centralne, wzajemnie skomunikowane ze sobą rejestry – rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych i rejestr stanu cywilnego. Zdaniem rządu za przesunięciem terminu przemawia skala i charakter przedsięwzięcia, jakim jest wdrożenie tych systemów w 2479 gminach w Polsce. Jest też odpowiedzią na postulaty gmin. Rząd wskazuje, że dodatkowy czas pozwoli zweryfikować pracę nowych systemów, przygotować urzędników do obsługi rejestrów oraz wprowadzić zmiany w organizacji pracy urzędów. Ponadto, wydłużenie terminu wejścia w życie nowych rozwiązań pozwoli uruchomić nowe systemy bezpiecznie, bez negatywnych skutków dla obsługi obywateli. Rząd przyjął projekt 9 grudnia 2014 r. Tego dnia rządowa propozycja wpłynęła do Sejmu, a 11 grudnia br. została skierowana do pierwszego czytania w Komisji Spraw Wewnętrznych. Do reprezentowania rządu w pracach nad projektem upoważniono Ministra Spraw Wewnętrznych.Sejm rozpatrzy również w drugim czytaniu rządowy projekt ustawy o rzeczach znalezionych oraz zmianie niektórych innych ustaw. Celem tej propozycji jest wypełnienie luk prawnych, jakie powstały po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca 2004 r. TK uchylił przepisy dekretu z 1954 r. o likwidacji niepodjętych depozytów i nieodebranych rzeczy, odnoszące się do rzeczy znalezionych i orzekł, że kwestie takie powinny być uregulowane w ustawie. Zgodnie z projektem, organem odpowiedzialnym za przyjmowanie odnalezionych rzeczy będzie starosta. Ma on określać zasady i sposób przejmowania znalezionych rzeczy, sposób poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru, zasady przechowywania pieniędzy, papierów wartościowych i kosztowności oraz postępowania z przedmiotami o wartości historycznej, naukowej i artystycznej, czyli dobrami kultury. Zgodnie z projektem minimalna wartość rzeczy znalezionej, pieniędzy lub papierów wartościowych, która zobowiązywałaby do oddania rzeczy i do publicznego ogłoszenia o znalezieniu to 50 zł. Znalazcy będzie przysługiwało znaleźne w wysokości 1/10 jej wartości, gdy zgłosi on swoje roszczenie w momencie wydania rzeczy właścicielowi. Jeśli rzecz nie zostanie odebrana w ciągu roku od doręczenia wezwania bądź – w przypadku braku możliwości wezwania – w ciągu dwóch lat od znalezienia, stanie się własnością znalazcy. W przypadku rzeczy o wartości powyżej 50 zł i braku możliwości doręczenia właścicielowi wezwania do odbioru, starosta wywiesi w swojej siedzibie wezwanie. Ogłoszenie takie będzie musiało był upublicznione przez rok od znalezienia rzeczy. Jeżeli wartość przekroczy 5 tys. zł, będzie miał ponadto obowiązek zamieścić ogłoszenie w dzienniku lokalnym lub ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyjątkiem ma być sytuacja, gdy rzecz zostałaby znaleziona w budynku publicznym lub środkach komunikacji np. autobusie. W takim przypadku znalazca powinien oddać zgubę zarządcy budynku lub przewoźnikowi. Przepisy nie dotyczą też znalezienia sprzętu lub ekwipunku wojskowego oraz dokumentów wojskowych. Wówczas znalazca winien przekazać zgubę staroście, a ten – najbliższej jednostce Żandarmerii Wojskowej. Rzecz, której posiadanie wymaga zezwolenia (amunicja, broń, materiały wybuchowe), należy niezwłocznie oddać Policji. W ustawie przewidziano także utworzenie – prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – krajowego rejestru utraconych dóbr kultury. Obejmie on wszystkie zabytki skradzione lub nielegalnie wywiezione za granicę. Od daty wpisu zabytku w rejestrze nie będzie można go nabyć. Projekt wpłynął do Sejmu 9 stycznia 2014 r. 22 stycznia br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Sejm przeprowadził pierwsze czytanie 5 lutego 2014, a następnie skierował projekt do Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Komisje w sprawozdaniu z 27 listopada br. proponują poprawki głównie o charakterze redakcyjnym i legislacyjnym. Sprawozdanie przedstawi posłanka Halina Rozpondek.Posłowie zajmą się także w drugim czytaniu komisyjnym projektem nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt zmienia m.in. przepisy dotyczące zasad i warunków przygotowania inwestycji w zakresie linii kolejowych, bezpieczeństwa transportu kolejowego, przydzielania tras pociągów przewoźnikom kolejowym oraz prowadzenia inwestycji obejmujących linie kolejowe w ramach programu wieloletniego. Celem projektu jest usprawnienie procedur służących realizacji inwestycji kolejowych, w tym postępowań administracyjnych i przyjmowania dokumentów programowych związanych z inwestycjami. Projekt nadaje również samorządom nowe uprawnienia związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową - m.in. będą one mogły wydawać decyzje o lokalizacji linii kolejowej. Projekt zakłada także np., że właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych na terenie inwestycji kolejowej będą zobowiązani do umożliwienia inwestorowi czasowego korzystania z ich własności bez konieczności wywłaszczenia jej na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto w związku z realizacją projektów przebudowy kolei PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna („PLK S.A.”) i samorządy będą mogły nieodpłatnie zajmować wody lub tereny drogowe. Projekt przystosowuje też ustawę o transporcie kolejowym do rozporządzenia Komisji UE nr 402/2013 z 30 kwietnia 2013 r., nakładającego na państwa UE obowiązek określania sposobu potwierdzania kompetencji podmiotów ubiegających się o uprawnienia oceny ryzyka w transporcie kolejowym. Projekt umożliwia też finansowanie i współfinansowanie ze środków publicznych zakupu lub modernizacji pojazdów kolejowych przez PLK S.A., przeznaczonych do diagnostyki, utrzymania, naprawy lub budowy infrastruktury kolejowej oraz prowadzenia działań ratowniczych. Projekt zmienia też przepisy w zakresie realizacji inwestycji w ramach programu wieloletniego. Będzie on określał listę i wartości projektów do realizacji oraz wskazywał środki przewidziane na jego realizację w odniesieniu do konkretnych lat, a minister transportu będzie uściślał szczegółowy plan realizacji i przeznaczał środki na jego wykonanie w danym roku budżetowym. Ponadto projekt wprowadza zmiany umożliwiające ministrowi transportu nadzór nad wysokością, przeznaczeniem i harmonogramem wykorzystania środków ze zbycia akcji i udziałów spółek utworzonych przez PKP S.A. albo PKP. Projekt wpłynął do Sejmu 10 lipca 2014 r. z inicjatywy Komisji Infrastruktury, a 7 października br. został skierowany do pierwszego czytania w tej komisji. Komisja 5 listopada br. przeprowadziła pierwsze czytanie i skierowała projekt ustawy do dalszych prac w podkomisji nadzwyczajnej. 3 grudnia br. przyjęto sprawozdanie z poprawkami, które na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Józef Racki. Komisja zaproponowała m.in., aby możliwe było finansowane lub dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego kosztów działalności zarządzającego infrastrukturą kolejową obejmującą linie kolejowe o zasięgu miejskim, podmiejskim lub regionalnym. Inne ze zmian wprowadzają wymóg dołączania mapy do wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji linii kolejowej. Doprecyzowują też nowe uprawnienia samorządów jako zarządców terenów kolejowych - m.in. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz obowiązek wskazania lokalu zamiennego.W pierwszym czytaniu Sejm rozpatrzy rządowy projekt nowelizacji ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy m.in. ustawowego wzmocnienia systemu statystyki publicznej w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz określenia granic i źródeł ich pozyskiwania. Konieczność doprecyzowania tej kwestii wynika m.in. ze zmian zachodzących w otoczeniu prawnym tego zagadnienia, w szczególności w prawodawstwie Unii Europejskiej. Intencją projektodawcy jest pogodzenie konstytucyjnej ochrony praw oraz wolności człowieka i obywatela z obowiązkami systemu statystyki publicznej, takimi jak m.in. dostarczanie, w interesie publicznym, informacji o zachodzących zjawiskach np. demograficznych, społecznych i gospodarczych. Projekt zawiera nowy katalog danych osobowych, które mogą być przetwarzane do celów statystycznych. Znalazły się w nim 23 punkty takie jak m.in. imiona i nazwisko, płeć, obywatelstwo, stan cywilny, wykształcenie czy zawód. Osoby fizyczne nie będą miały obowiązku informowania o tzw. danych wrażliwych (np. stan zdrowia, pochodzenie etniczne). Projekt zawiera też 42-punktowy katalog informacji o życiu i sytuacji osób fizycznych, których pozyskanie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w badaniach statystycznych. Znalazły się w nim takie informacje jak m.in. małżeństwa, rozwody i separacje, migracje ludności. Dzięki projektowanym przepisom obowiązki informacyjne nakładane na respondentów – przedsiębiorców i obywateli – zostaną ograniczone. Główny Urząd Statystyczny będzie częściej korzystał z danych pochodzących ze źródeł administracyjnych i publicznych rejestrów prowadzonych np. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednocześnie projekt w pełni zachowuje zasadę tajemnicy statystycznej. Wszystkie dane pozyskiwane przez GUS będą podlegały bezwzględnej ochronie. Ponadto od 2018 r. projekt zakłada zmianę formuły programu badań statystycznych statystyki publicznej. Nowa formuła będzie uwzględniała technologiczne zmiany procesu zbierania danych. Rząd przyjął projekt 4 listopada 2014 r. 27 listopada 2014 r. projekt wpłynął do Sejmu, a 2 grudnia 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.Posłowie zapoznają się z Informacją Rządu o działaniach podejmowanych w 2013 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu z 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. Dokument podsumowuje działania państwa podjęte m.in. w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy, edukacji oraz dostępu do urzędów i obiektów użyteczności publicznej. Zgodnie z Informacją w 2013 r. osób niepełnosprawnych od 16 roku życia było 3.332 tys. Większość z nich, bo 2.755 tys. to osoby bierne zawodowo, a 578 tys. aktywne. Dokument wskazuje na spadek liczby osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym z 2 mln w latach 2009-2012 do 1,6 mln w roku 2013. W latach 2008-2013 odnotowano wzrost o 81 proc. liczby dzieci niepełnosprawnych objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w ogólnodostępnych przedszkolach specjalnych oraz integracyjnych. Poprawa zaszła też w obszarze edukacji osób niepełnosprawnych prawnie. Liczba niepełnosprawnych z wykształceniem wyższym wzrosła z 6,1 proc. w 2008 r. do 7,7 proc. w 2013 r., średnim – z 18,4 proc. w 2008 r. do 20,2 proc. w 2013 r. oraz zasadniczym zawodowym - z 29,3 proc. w 2008 r. do 31,5 proc. w 2013 r. Wzrosło zatrudnienie z 20,8 proc. w 2008 r. do 22,6 proc. w 2013 r. Zgodnie z Informacją w ramach działań mających na celu poprawę i usprawnienie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w wyroby medyczne finansowane ze środków publicznych m.in. podwyższono limity finansowania większości tych wyrobów oraz wprowadzono do katalogu refundowanych wyrobów medycznych nowe pozycje, np. ortezę reciprokalną czy urządzenie multifunkcyjne z funkcją pionizacji. Dokument wpłynął do Sejmu 7 lipca 2014 r., a 16 lipca br. został skierowany do rozpatrzenia do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 26 listopada 2014 r. komisja przejęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie Informacji. Dokument na posiedzeniu Sejmu przedstawi Minister Pracy i Polityki Społecznej, a sprawozdanie komisji poseł Michał Stuligrosz.Sejm rozpatrzy też wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Armandowi Kamilowi Ryfińskiemu. Wniosek Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy z 16 września 2014 r. wpłynął do Sejmu 7 października 2014 r. Zgodnie z art. 7c ust. l w związku z art. 10b ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora 22 października 2014 r. Marszałek Sejmu skierował wniosek do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, która rozpatrzyła go 3 grudnia 2014 r. i proponuje jego przyjęcie. Sprawozdanie komisji wpłynęło do Sejmu 4 grudnia 2014 r. Tego dnia dokument został skierowany do rozpatrzenia na posiedzeniu Sejmu. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Grzegorz Raniewicz.Izba zajmie się również wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Przemysława Wiplera. Wniosek Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy z 28 lipca 2014 r. wpłynął do Sejmu 7 sierpnia 2014 r. Zgodnie z art. 7c ust. l w związku z art. 10b ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora 26 sierpnia 2014 r. Marszałek Sejmu skierowała wniosek do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, która rozpatrzyła go 3 grudnia 2014 r. i proponuje jego przyjęcie. Sprawozdanie komisji wpłynęło do Sejmu 4 grudnia 2014 r. Tego dnia dokument został skierowany do rozpatrzenia na posiedzeniu Sejmu. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Maks Kraczkowski.Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

OBRADY SEJMU NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD SEJM TELEWIZJA

 
• POLSKA
 

81. POSIEDZENIE - SEJM ZAKOŃCZYŁ OBRADY


WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ, KTÓRE POZWOLĄ SKIEROWAĆ WIĘKSZE ŚRODKI DO NAJLEPSZYCH JEDNOSTEK NAUKOWYCH TO TYLKO JEDNA Z DECYZJI PODJĘTYCH DZIŚ PRZEZ POSŁÓW. W OSTATNIM DNIU 81. POSIEDZENIA SEJM PRZYJĄŁ TAKŻE M.IN. PRZEPISY UŁATWIAJĄCE EGZEKWOWANIE W POLSCE ORZECZEŃ SĄDÓW Z INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ. POSŁOWIE UCHWALILI RÓWNIEŻ USTAWĘ, DZIĘKI KTÓREJ RODZINY WIELODZIETNE BĘDĄ MOGŁY OTRZYMAĆ SZEREG ZNIŻEK I ULG. PONADTO IZBA UPOWAŻNIŁA PREZYDENTA DO RATYFIKOWANIA UMOWY STOWARZYSZENIOWEJ UE Z MOŁDAWIĄ


Przed rozpoczęciem głosowań Sejm uczcił minutą ciszy pamięć zmarłego wczoraj Kazimierza Świtonia - posła na Sejm I kadencji oraz działacza opozycji w okresie PRL. Posłowie oddali również hołd Stanisławowi Mikulskiemu - wybitemu aktorowi filmowemu i teatralnemu, który odszedł 27 listopada br.

Przez aklamację Izba podjęła uchwałę upamiętniającą pisarza i felietonistę Stanisława Dygata w 100. rocznicę jego urodzin, o czym można przeczytać tutaj.

Posłowie zdecydowali też m.in., że 2015 r. będzie Rokiem św. Jana Pawła II, Jana Długosza i Polskiego Teatru. Więcej informacji na ten temat w oddzielnym komunikacie.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Wykonuje ona dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi - w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji. Nowelizacja wdraża też częściowo dyrektywę 2001/83/WE. Zmiany mają uszczelnić nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi oraz przyczynić się do zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia, które mogą powstać na skutek przenikania do obrotu sfałszowanych produktów leczniczych. Ustawa wprowadza m.in. definicję „sfałszowanego produktu leczniczego”. Ujednolica także przepisy dotyczące zezwoleń na wytwarzanie i import produktów leczniczych poprzez wprowadzenie wspólnych regulacji dla obu rodzajów zezwoleń i rezygnację z określenia odrębnego wzoru na import. Ponadto, w myśl nowelizacji importerzy i dystrybutorzy substancji czynnych będą podlegać inspekcjom, których celem będzie sprawdzenie, czy spełniają oni wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych. Na importera substancji czynnej nałożono obowiązek importowania wyłącznie tych substancji czynnych, do których dołączono pisemne potwierdzenie od właściwego organu kraju trzeciego (spoza UE), m.in. że zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania stosowane przez wytwórcę substancji czynnej przeznaczonej na eksport są zgodne z prawem UE. Wprowadzono również pojęcie certyfikatu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, który będzie wydawany na podstawie inspekcji przeprowadzanych na wniosek oraz na koszt przedsiębiorcy prowadzącego hurtownię farmaceutyczną. Nowelizacja przewiduje też m.in., że pacjent będzie mógł zwrócić produkt leczniczy do apteki w przypadku jego sfałszowania. W dalszej kolejności nowelizacja będzie rozpatrywana w Senacie.

Izba znowelizowała ustawę o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014. Nowelizacja przedłuża na lata 2015 i 2016 dotychczas obowiązujące reguły dotyczące wysokości i sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników. Oznacza to, że w gospodarstwach o powierzchni poniżej 6 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, przyjętych do celów ustalania wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników, składkę będzie opłacać Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Natomiast w przypadku gospodarstw od 6 ha przeliczeniowych, składkę ma opłacać rolnik. Składki zdrowotne za domowników będą także odprowadzane przez rolnika, jeśli prowadzi on wyłącznie działy specjalne produkcji rolnej. Składki będą wpłacane do KRUS w okresach kwartalnych, w terminach przyjętych dla składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Nowelizacja będzie następnie przedmiotem prac Senatu.

W ostatnim dniu 81. posiedzenia Sejm uchwalił też nowelizację ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw. Celem zmian jest wzmocnienie udziału Polski w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, ułatwienie finansowania infrastruktury służącej do badań oraz umożliwienie kierowania większych pieniędzy do najlepszych jednostek naukowych. Nowelizacja wprowadza definicję strategicznej infrastruktury badawczej, która będzie finansowana na podstawie Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB). Znajdą się na niej najważniejsze, strategiczne dla polskiej nauki obiekty i urządzenia badawcze. Wykaz ten przygotuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wnioski o zamieszczenie na mapie będą mogły składać jednostki i konsorcja naukowe, centra naukowo-przemysłowe oraz centra naukowe uczelni Polskiej Akademii Nauk. W zakresie usprawnienia procedur dotyczących finansowania nauki nowelizacja przewiduje, że z postępowania o przyznanie środków finansowych na naukę wyłączone będą jednostki naukowe, pozostające pod zarządem komisarycznym bądź w stanie likwidacji lub upadłości. Od decyzji o nieprzyznaniu środków finansowych, w myśl ustawy, przysługiwać będzie prawo odwołania, jednak tylko w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub naruszeń formalnych. Środki finansowe rozdzielane będą na podstawie algorytmów opartych o dane liczbowe, a nie na podstawie opinii ekspertów. Przy podziale środków pod uwagę będą brane m.in.: poziom prac naukowych w danej jednostce, użyteczność uzyskanych wyników oraz ich znaczenie dla rozwoju nauki i innowacyjności gospodarki. Wysokość dotacji na budowę dużej infrastruktury badawczej zostanie uzależniona od programu badań naukowych i wpisania na PMDIB. Ponadto, ustawa przewiduje efektywniejsze wydawanie środków na popularyzację nauki. W ramach działalności upowszechniającej naukę dofinansowywane będzie m.in. promowanie rozwiązań innowacyjnych, wykorzystujących wyniki badań naukowych na targach, wystawach i ekspozycjach w kraju i za granicą. Biblioteki naukowe będą mogły pozyskać środki np. na utrzymanie unikalnych zbiorów bibliotecznych. Nowelizacja przewiduje także włączenie pełniejszych danych o finansowaniu nauki do systemu informatycznego POL-on. W ramach niego powstanie System Informacji o Nauce zawierający m.in. informacje o osiągnięciach badawczych jednostek naukowych, publikacjach czy patentach. System ma m.in. ułatwić nawiązywanie współpracy naukowej. W dalszej kolejności nowymi przepisami zajmą się senatorowie.

Kolejnym aktem prawnym przyjętym w ostatnim dniu 81. posiedzenia Sejmu była nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z nowymi przepisami, orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych, a także ugody sądowe oraz dokumenty urzędowe wydane przez sądy innych państw członkowskich Unii Europejskiej, będą mogły być egzekwowane w Polsce bez konieczności uzyskania klauzuli wykonalności. Analogiczne zasady będą dotyczyć polskich orzeczeń i ugód sądowych oraz dokumentów urzędowych w sprawach cywilnych i handlowych, które będą wykonywane w innych państwach UE. Nowelizacja uzupełnia i dostosowuje prawo polskie do przyjętych przez Parlament Europejski oraz Radę rozporządzeń: 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych oraz 606/2013 w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych. Ustawa ma ułatwić wierzycielom egzekwowanie unijnych orzeczeń i ugód sądowych oraz dokumentów urzędowych w sprawach cywilnych i handlowych. W praktyce nowe przepisy powinny skrócić czas ściągania długów i zmniejszyć koszty obsługi tego procesu. Jednocześnie niezbędną ochronę interesów dłużnika zapewni procedura odmowy uznania i wykonania orzeczenia – uruchamiana na jego wniosek. Nowe rozwiązania mają też ułatwić uznawanie i wykonywanie, orzeczonych za granicą w sprawach cywilnych, tzw. środków ochrony np. zakazów zbliżania się do poszkodowanego i przebywania w miejscu jego zamieszkania. Teraz prace nad nowelizacją będą kontynuowane w Senacie.

Decyzją Sejmu uchwalona została również ustawa o Karcie Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2015 r. rodziny wielodzietne, niezależnie od osiąganych dochodów, mają otrzymać dokument zapewniający im specjalne uprawnienia. Ustawa obejmie rodziny, w których rodzic (rodzice) lub małżonkowie rodziców wychowują co najmniej troje dzieci do 18. roku życia, a w przypadku dzieci uczących się lub studiujących – poniżej 25 lat. Dzieci spełniające te kryteria mają zachować uprawnienia pomimo zmniejszania się liczby potomstwa w rodzinie wielodzietnej – np. w przypadku ukończenia przez jedno z rodzeństwa 25. roku życia. W przypadku rodzin posiadających dzieci o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, karta będzie przyznawana bez względu na ich wiek. Do otrzymania karty będą też uprawnieni rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Dokument ma być wydawany bezpłatnie na czas nieokreślony przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Karta będzie uprawniać do zniżek m.in. w niektórych muzeach, rezerwatach przyrody i obiektach rekreacyjno-sportowych, a także w opłatach paszportowych. Posiadacze dokumentu mają też otrzymać ulgi na przejazdy koleją - 37-proc. na bilety jednorazowe i 49-proc. na miesięczne. Karta umożliwi także bezpłatny wstęp do parków narodowych. Uprawnienia dla posiadaczy kart będą mogły przyznawać także jednostki podległe samorządom oraz przedsiębiorstwa prywatne. Podmioty oferujące zniżki będą mogły posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Następnie ustawa będzie przedmiotem prac Izby drugiej.

Sejm wyraził ustawową zgodę na ratyfikację przez prezydenta Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r. Umowa rozszerza współpracę polskich i niemieckich służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Porządkuje dotychczasowe uzgodnienia między Polską a Niemcami w tym zakresie. Dotychczas obowiązujące umowy utracą moc wraz z wejściem w życie nowej. Ma ona pogłębić wzajemne relacje i stanowić istotny wkład w zwalczanie przestępczości, w tym także tej zorganizowanej. Zakresem przedmiotowym umowy zostały objęte nie tylko przestępstwa, ale i wykroczenia. Współpraca właściwych organów odbywać się będzie co do zasady na podstawie wniosku o współpracę, a przekazywane informacje, za zgodą instytucji je przekazującej, będą mogły być wykorzystywane jako dowody w postępowaniu karnym. Umowa przewiduje m.in. możliwość tworzenia wspólnych patroli na terenach przygranicznych, powoływania na podstawie porozumienia właściwych organów, grup operacyjno-śledczych oraz przeprowadzania obserwacji i pościgów transgranicznych. Ustawa ratyfikacyjna trafi teraz pod obrady Senatu.

Posłowie upoważnili również głowę państwa do ratyfikowania Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r. Interpol to organizacja, której celem jest zapewnienie i rozwój współpracy policji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości. Obecnie do tej największej międzynarodowej organizacji policyjnej należy 190 państw. Interpol zajmuje się w szczególności zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, narkotykowej i gospodarczej, terroryzmu, handlu ludźmi oraz przestępczości seksualnej. Organizacja ta zapewnienia też bezpieczeństwo i porządek publiczny. Jej działania opierają się na nowoczesnym, zinformatyzowanym systemie łączności, który umożliwia wymianę informacji między Krajowymi Biurami Interpolu i Sekretariatem Generalnym oraz daje dostęp organom ścigania państw członkowskich do baz danych Interpolu. Podstawą prawną działania Interpolu jest Statut uchwalony w 1956 r. Polska Policja należy do Interpolu od 1923 r. W 1952 r., na skutek ówczesnych uwarunkowań politycznych, zerwała współpracę, chociaż formalnie nigdy z organizacji nie wystąpiła. Po wznowieniu członkostwa 27 września 1990 r. Polska została ponownie uznana za pełnoprawnego członka tej organizacji. Dzięki przynależności do Interpolu Policja uzyskała dostęp do zbiorów danych oraz nowoczesnego systemu wymiany informacji o globalnym zasięgu. Może bez zbędnej zwłoki kontaktować się z organami ścigania innych państw oraz gromadzić i przetwarzać informacje. Z zasobów Interpolu korzysta również m.in. Komenda Główna Straży Granicznej. Ratyfikując Statut, Polska zobowiązuje się akceptować dorobek prawny Interpolu, tj. akty prawne wydawane przez organizację, w tym listy gończe. Następnie nad ustawą ratyfikacyjną będzie pracować Izba druga.

W drodze ustawy Sejm wyraził też zgodę na ratyfikację przez prezydenta Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. Umowa ma na celu pogłębienie i przyspieszenie integracji Mołdawii z UE. To z kolei powinno przyczynić się do budowy stabilności polityczno-gospodarczej tego kraju i jego modernizacji. Układ o stowarzyszeniu ustanawia podstawy i kierunki dialogu politycznego, relacji handlowo-inwestycyjnych oraz współpracy między UE i jej państwami członkowskimi a Mołdawią. Wejście w życie umowy stowarzyszeniowej będzie także potwierdzeniem skuteczności, zapoczątkowanej przez Polskę i Szwecję w 2008 r., polityki Partnerstwa Wschodniego, stanowiącej wschodni wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Część układu dotycząca utworzenia Pogłębionej i Kompleksowej Strefy Wolnego Handlu ma na celu wzmocnienie relacji gospodarczo-handlowych Mołdawii z UE poprzez zwiększenie wymiany handlowej. Umowa zakłada m.in. zniesienie lub obniżenie stawek celnych oraz usunięcie innych ograniczeń utrudniających swobodny przepływ towarów. Umowa stowarzyszeniowa zakłada również np. prowadzenie intensywnego dialogu na temat polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, szerzenie pokoju i sprawiedliwości międzynarodowej poprzez ratyfikowanie i wykonanie Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego, wspólne wysiłki na rzecz stabilizacji w regionie oraz zapobieganie konfliktom. Polska, podobnie jak w przypadku Ukrainy i Gruzji, wspierała dążenia Mołdawii do coraz ściślejszej współpracy z Unią Europejską. Umowy stowarzyszeniowe to rodzaj programu reform, jaki kraje stowarzyszone powinny przeprowadzić, aby zbliżyć się do standardów UE. W dalszej kolejności ustawa zajmą się senatorowie.

Izba znowelizowała ustawę o systemie powiadamiania ratunkowego. Zgodnie z nowymi przepisami, wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (sms) będzie możliwe tylko do numeru 112. Wiadomości te mają być przesyłane przez operatorów do centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego. Nowelizacja wyłącza z obowiązku kierowania sms na numer 112 usługi roamingu międzynarodowego. Uchwalona w 2013 r. ustawa przewiduje m.in., że od 1 stycznia 2015 r. miało być możliwe wysyłanie sms do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999. Miały one trafiać do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania ratunkowego. Konieczność przyjęcia nowelizacji jest podyktowana względami technicznymi. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

Posłowie ustalili ostateczne brzmienie nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Dostosowuje ona prawo krajowe do regulacji unijnych w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego. Nowelizacja wdraża też przepisy UE dotyczące instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji. Ustawa m.in. reguluje krótką sprzedaż, czyli transakcje, dzięki którym inwestorzy mogą zarabiać na spadkach kursów papierów wartościowych, niebędących ich własnością. Zgodnie z nowelizacją, krajowym organem nadzoru w sprawach przestrzegania regulacji UE będzie Komisja Nadzoru Finansowego. KNF będzie m.in. mogła podejmować określone działania interwencyjne – nakładać ograniczenia i zakazy na transakcje krótkiej sprzedaży i swapów ryzyka kredytowego w sytuacji zagrożenia dla stabilności finansowej. Ponadto, w nowelizacji uregulowano sposób funkcjonowania nowych, z punktu widzenia Polski, podmiotów infrastruktury rynku kapitałowego, tj. kontrahentów centralnych (CCP) oraz repozytoriów transakcji. Ustawa przewiduje też m.in., że za naruszenie przepisów dotyczących krótkiej sprzedaży i instrumentów pochodnych KNF - w zależności od rodzaju naruszenia - będzie mogła nałożyć kary od 500 tys. zł do 1 mln zł, albo do 10-krotności korzyści majątkowej uzyskanej w wyniku transakcji lub do 10 proc. przychodu, ale nie więcej niż 10 mln zł. Następnie nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

Izba uzgodniła też końcowy kształt nowelizacji ustawy o rolnictwie ekologicznym. Nowelizacja przewiduje ułatwienia dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną, jednostek certyfikujących oraz administracji odpowiedzialnej za ten sektor rolnictwa. M.in. uproszczone zostały przepisy zobowiązujące jednostki certyfikujące do przekazywania Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych danych dotyczących kontrolowanych producentów. Obowiązkowi informacyjnemu nie będą podlegać np. zmiany nieistotne z punktu widzenia nadzoru nad produkcją ekologiczną. Natomiast informacja przygotowywana m.in. dla Ministra Rolnictwa na potrzeby wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie trafiać także do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Jednocześnie przesunięty został termin przekazywania tej informacji – z 31 października każdego roku na 30 listopada. Ponadto jednostki certyfikujące i Główny Inspektor otrzymały dostęp do elektronicznej bazy danych o producentach ekologicznych prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zmienione zostały też zasady dotyczące egzaminu na inspektora ekologicznego – wystarczy zdać go raz, ale inspektorzy będą zobowiązani dokształcać się. Ponadto, w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie przepisów wykonawczych do ustawy, Główny Inspektor będzie miał obowiązek wydania zaświadczeń o wpisie do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego osób, które zdały egzamin na dotychczasowych zasadach. Nowelizacja doprecyzowuje też obowiązki Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przypadku producentów sprawdzanych przez jednostkę certyfikującą, której cofnięto w całości lub części prawo do przeprowadzania kontroli w rolnictwie ekologicznym. Ustawa zostanie teraz przekazana do prezydenta.

Sejm ustalił ostateczny tekst nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, posłowie rozpatrzą je na bieżącym posiedzeniu Izby. Nowelizacja ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, zredukować obciążenia firm oraz zapewnić realizację wspólnotowej zasady przepływu towarów. Ustawa przewiduje, że przedsiębiorca wprowadzający towar na polski rynek nie będzie musiał umieszczać na jego opakowaniu adresu polskiego dystrybutora. Zasada ta obejmie tylko obrót pomiędzy przedsiębiorcami. Na produktach oferowanych do sprzedaży konsumentom w dalszym ciągu będzie konieczne umieszczenie m.in. nazwy towaru, danych importera lub producenta. Ponadto zmiana nie obejmie produktów, których sposób oznakowania określają odrębne przepisy krajowe lub unijne, czyli m.in. żywności, wyrobów medycznych, kosmetyków i zabawek. Zgodnie z ustawą na towarze, opakowaniu, etykiecie lub instrukcji będzie musiała znaleźć się informacja w języku polskim wskazująca nazwę producenta i jego adres, a w przypadku produktów wytworzonych w kraju spoza UE lub niebędącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – także nazwa tego państwa. Informacja umożliwiająca identyfikację towaru będzie musiała być umieszczona wyłącznie w przypadkach, gdy jego przeznaczenie nie jest oczywiste. Nowelizacja ma wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia i nie obejmie towarów już wprowadzonych do obrotu. Ponadto dotychczasowe zasady oznaczania towarów będą mogły być stosowane przez trzy lata od wejścia w życie nowelizacji. Teraz ustawą zajmie się głowa państwa.

Izba poparła też wszystkie senackie poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej. Uzupełnia ona projekt budżetu na przyszły rok i zapewnia jego prawidłową realizację. W zakresie świadczeń i wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych na poziomie z 2008 r. pozostaną wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Oznacza to m.in., że nie zmienią się uposażenia oraz diety parlamentarne posłów i senatorów. Na poziomie z 2014 r. pozostaną też co do zasady płace w „budżetówce” oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ustawa przewiduje natomiast środki na dodatkowe etaty m.in. w biurze GIODO oraz Krajowym Biurze Wyborczym. Ustawa wskazuje też, że z Funduszu Pracy będą sfinansowane staże i szkolenia lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. W 2015 r. tzw. rezydentury będą częściowo finansowane z budżetu państwa. Ma to umożliwić odbycie specjalizacji przez wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015, tj. przez ok. 3,5 tys. osób. W ustawie doprecyzowano także przepisy dotyczące specjalizacji lekarzy. Wprowadzono również zmiany w podatku akcyzowym. Zostanie nim objęte wytwarzanie papierosów przy pomocy maszyn. Zmieniony zostanie ponadto sposób opodatkowania cygar i cygaretek – akcyza za te produkty ma być płacona od wagi, a nie od sztuki. Ponadto ustawa zobowiązuje samorządy do przeznaczania na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków nie mniejszych niż naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw oczekiwaniom opiekunów osób niepełnosprawnych. Ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Ponadto, Sejm przyjął do wiadomości Informację Rady Ministrów o realizacji w roku 2013 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Izba zdecydowała także o odrzuceniu w pierwszym czytaniu poselskich projektów: nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, zmian w Kodeksie wyborczym, a także nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks wykroczeń.

W głosowaniach posłowie wprowadzili też zmiany w składzie sekretarzy Sejmu (druk 2940) oraz komisji sejmowych (druk 2982).

W ostatnim dniu 81. posiedzenia Sejm zapoznał się również z przedstawioną przez sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego „Informacją o gospodarowaniu wodami w Polsce w latach 2012-2013”. Dokument podsumowuje m.in. stan zasobów wodnych państwa oraz wykorzystanie i utrzymanie urządzeń wodnych. Zgodnie z informacją w roku 2012 łączne zasoby wód w Polsce wynosiły 49650,7 mln m3. Na koniec 2013 r. dostępne do zagospodarowania zasoby wód podziemnych były na poziomie 13,30 km3/rok. W latach 2012 – 2013 szacunkowa łączna objętość zmagazynowanej wody w zbiornikach retencyjnych wyniosła ok. 4 mld m3. Śródlądowe drogi wodne w Polsce obejmują ogółem 3 660 km rzek i kanałów, z czego 2 575 km stanowią drogi wodne przeznaczone do transportu towarów lub przewozu osób. Informacja wskazuje też, iż w 2012 r. produkcja energii elektrycznej z wody wyniosła 2 036,9 GWh. W 2012 r. w Polsce było 770 elektrowni wodnych, a w 2013 r. 784. W okresie sprawozdawczym na utrzymanie urządzeń wodnych wydatkowano 201 151 tys. zł, natomiast łączny koszt zapewnienia zimowej ochrony przeciwpowodziowej wyniósł 28 122 tys. zł. W latach 2012 - 2013 r., w ramach realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi, w tym powodzi z 2010 r, regionalne zarządy gospodarki wodnej wydatkowały ponad 292 511 tys. zł (z budżetu państwa 270 220 tys. zł., z Funduszu Solidarności UE - w 2012 r. - 22 291 tys. zł). Wydatki inwestycyjne na gospodarkę wodną w 2012 r. według Informacji wyniosły 2 787,9 mln zł. Najwięcej środków wydatkowano na ujęcie i doprowadzanie wody – 1 119,6 mln zł, na budowę i modernizację stacji uzdatniania wody – 374,5 mln zł, na budowę zbiorników wodnych – 394,5 mln zł, na regulację i zabudowę rzek i potoków – 265,8 mln zł oraz na obwałowania przeciwpowodziowe – 564,3 mln zł. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie informacji. Zostanie on poddany pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu Sejmu

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

POSIEDZENIE SEJMU NA ŻYWO OBRADY TRANSMISJA OBRAD SEJM TELEWIZJA TV LIVE

 
• POLSKA
 

DRUGI DZIEŃ OBRAD 81. POSIEDZENIA SEJMU


DRUGIE CZYTANIE RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY O KARCIE DUŻEJ RODZINY, DYSKUSJA NAD INFORMACJĄ RADY MINISTRÓW O REALIZACJI W 2013 R. USTAWY Z DNIA 9 CZERWCA 2011 R. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ DEBATA NAD USTAWĄ ZEZWALAJĄCĄ NA RATYFIKACJĘ UMOWY STOWARZYSZENIOWEJ MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I MOŁDAWIĄ TO TYLKO NIEKTÓRE PUNKTY DZISIEJSZEGO PORZĄDKU POSIEDZENIA SEJMU


Drugi dzień 81. posiedzenia Sejmu posłowie rozpoczęli od pytań kierowanych do przedstawicieli rządu w sprawach bieżących, w tym na temat polityki surowcowo-energetycznej państwa, nieuwzględnienia w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. środków niezbędnych do sfinansowania działalności Polskiej Agencji Kosmicznej, dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej dzieci przedwcześnie urodzonych oraz w sprawie projektu zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

TRANSMISJA OBRAD SEJMU SEJM NA ŻYWO TELEWIZJA OBRADY SEJMU TV

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ OBRAD 81. POSIEDZENIA SEJMU


PIERWSZEGO DNIA OBRAD POSŁOWIE PRACOWALI M.IN. NAD NOWELIZACJĄ USTAWY O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI, KTÓRA MA UŁATWIĆ KIEROWANIE FUNDUSZY DO NAJLEPSZYCH PLACÓWEK. ROZPATRZYLI TEŻ RZĄDOWE PROPOZYCJE ZMIAN W USTAWIE – PRAWO FARMACEUTYCZNE ORAZ USTAWIE O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII


Posłowie rozpoczęli posiedzenie od głosowania, w którym podjęli decyzję o odwołaniu Wojciecha Wiewiórowskiego ze stanowiska GIODO. Wojciech Wiewiórowski złożył na ręce marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego rezygnację ze stanowiska 28 listopada br. w związku z powołaniem na stanowisko zastępcy europejskiego inspektora ochrony danych osobowych...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM OBRADY NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU TELEWIZJA NA ŻYWO TV SEJMOWA

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 80. POSIEDZENIE SEJMU


W OSTATNIM DNIU 80. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE PRZYJĘLI M.IN. USTAWĘ O OBLIGACJACH, UŁATWIAJĄCĄ FIRMOM POZYSKIWANIE KAPITAŁU. PONADTO, SEJM UCHWALIŁ M.IN. PRZEPISY UMOŻLIWIAJĄCE REJESTRACJĘ I ZMIANY W UMOWACH SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZEZ INTERNET. POSŁOWIE PRZEZ AKLAMACJĘ PODJĘLI UCHWAŁĘ W 75. ROCZNICĘ WYSIEDLEŃ LUDNOŚCI CYWILNEJ Z GDYNI


Dzisiejsze obrady rozpoczęły się od złożenia ślubowania poselskiego przez Roberta Maciaszka obejmującego mandat po Pawle Grasiu.Następnie posłowie przyjęli nową ustawę o obligacjach, która w kompleksowy sposób określa m.in. zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu tych papierów wartościowych. Celem zmian jest wsparcie rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

80 POSIEDZENIE SEJMU RP NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ 80. POSIEDZENIA SEJMU


POSŁOWIE PRACOWALI DZIŚ NAD PROJEKTEM ZMIAN W USTAWACH O STRAŻY GMINNEJ ORAZ – PRAWO O RUCHU DROGOWYM. IZBA ROZPATRZYŁA TEŻ SENACKIE POPRAWKI M.IN. DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ O OCHRONIE I POMOCY DLA POKRZYWDZONEGO I ŚWIADKA. SZEF NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI PRZEDSTAWIŁ TEŻ SEJMOWI INFORMACJE O WYNIKACH KONTROLI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM


Posłowie rozpatrzyli w drugim czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy o straży gminnej oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Autorzy proponują, by straż miejska straciła prawo używania fotoradarów oraz karania kierowców za nieprawidłowe parkowanie. Zdaniem wnioskodawców obecne uprawnienia straży miejskiej służą zwiększaniu wpływów do budżetów gminnych a nie poprawie bezpieczeństwa obywateli...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM TRANSMISJA NA ŻYWO Z SEJMU OBRADY POSIEDZENIE OBRAD POSIEDZENIA TELEWIZJA TELEWIZJI TV

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ OBRAD 80. POSIEDZENIA SEJMU


DEBATA NAD RZĄDOWYM PROJEKTEM USTAWY, W KTÓREJ SEJM WYRAŻA ZGODĘ NA RATYFIKACJĘ UMOWY STOWARZYSZENIOWEJ UE-UKRAINA, DRUGIE CZYTANIE RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY O OBLIGACJACH, A TAKŻE PIERWSZE CZYTANIE KOMISYJNEGO PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW, KTÓRY ZMIENIA WYMOGI DOTYCZĄCE LICZEBNOŚCI SŁUŻB PORZĄDKOWYCH I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE ORGANIZATORÓW NP. MECZÓW PIŁKI NOŻNEJ, TO TYLKO NIEKTÓRE Z PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD PIERWSZEGO DNIA 80. POSIEDZENIA SEJMU


Projekt ustawy o obligacjach, rozpatrywany dziś przez Sejm, w kompleksowy sposób reguluje rynek obligacji w Polsce. Nowe przepisy określają zasady emisji i zmiany warunków emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji. Celem zmian jest wsparcie rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych. Projekt zastąpi obowiązującą obecnie ustawę o obligacjach z 29 czerwca 1995 r...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

TRANSMISJA Z OBRAD SEJMU POSIEDZENIE NA ŻYWO TELEWIZJA TV

 
• POLSKA
 

80. POSIEDZENIE SEJMU – TRWAJĄ OBRADY


PROJEKT USTAWY O RATYFIKACJI UMOWY STOWARZYSZENIOWEJ MIĘDZY UE A UKRAINĄ TO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH PUNKTÓW ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ POSIEDZENIA SEJMU. POSŁOWIE ZAJMĄ SIĘ TEŻ KILKOMA PROPOZYCJAMI REGULACJI WAŻNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. WŚRÓD NICH JEST RZĄDOWY PROJEKT USTAWY O OBLIGACJACH, KTÓRA UŁATWI FIRMOM TANIE I BEZPIECZNE POZYSKIWANIE KAPITAŁU ORAZ PROJEKT NOWELIZACJI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, DZIĘKI KTÓREJ ZAŁATWIANIE SPRAW DOTYCZĄCYCH SPÓŁEK JAWNYCH, KOMANDYTOWYCH I Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDZIE MOŻLIWE PRZEZ INTERNET. SEJM BĘDZIE KONTYNUOWAŁ PRACE NAD PROPOZYCJAMI ZMIAN W USTAWIE O USŁUGACH PŁATNICZYCH, KTÓRE OBNIŻĄ MAKSYMALNE OPŁATY ZA PŁATNOŚCI KARTĄ. IZBA ZAPOZNA SIĘ TEŻ Z RAPORTEM NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH. POSŁOWIE ROZPATRZĄ TAKŻE POPRAWKI SENATU DO M.IN. USTAWY O AKTACH STANU CYWILNEGO, USTAWY ZAKAZUJĄCEJ SPRZEDAŻY ŚMIECIOWEGO JEDZENIA W SZKOŁACH ORAZ USTAWY AKTUALIZUJĄCEJ KRAJOWY REJESTR SĄDOWY


Trzydniowe obrady rozpoczną się od rozpatrzenia w drugim czytaniu rządowego projektu ustawy o obligacjach. Projekt w kompleksowy sposób reguluje rynek obligacji w Polsce. Nowe przepisy określają zasady emisji i zmiany warunków emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji. Celem zmian jest wsparcie rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych. Projekt zastąpi obowiązującą obecnie ustawę o obligacjach z 29 czerwca 1995 r...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM POSIEDZENIE TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU OBRADY NA ŻYWO OBARD

 
• POLSKA
 

OŚWIADCZENIE MARSZAŁKA SEJMU WS. PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH POSŁÓW


OŚWIADCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RADOSŁAWA SIKORSKIEGO 12 LISTOPADA 2014 R


1.    Dyplomacja parlamentarna jest ważnym elementem promocji naszego kraju za granicą. Przynosi wymierne korzyści:a)    Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy2012 – deklaracja pisemna ws. uwolnienia aresztowanego na Białorusi dziennikarza A. Poczobuta – inicjator – pos. A. Halicki – zdobyto 50 podpisów innych delegacji.2014 – deklaracja pisemna ws...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

PODRÓŻ ZAGRANICZNA PODRÓŻE ZAGRANICZNE POSŁÓW POSŁA KOMISJA ETYKI POSELSKIEJ ROZLICZENIE ROZLICZENIA WYJAZD WYJAZDÓW ZA GRANICĘ FINANSE FINANSOWE

Imieniny dziś obchodzi:   Gracjan Bogusław Laurencja Laura
 
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU - ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO 
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU
ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ - EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ 
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ
EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ
KRYSTYNA PAWŁOWICZ -  
KRYSTYNA PAWŁOWICZ
 

ShortNews

 

SONDAŻ WYBORCZY

PIS - 32%, PO - 28%, PSL - 17%, SLD - 9%, NP (Nowa Prawica) - 5%, RN (Ruch Narodowy) - 2%, DB (Demokracja Bezpośrednia) - 1%

X SPOTKANIE PREZYDENTÓW PAŃSTW GRUPY ARRAIOLOS

29-30 września 2014 roku (poniedziałek-wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką weźmie udział w X Spotkaniu Prezydentów Państw Grupy Arraiolos w Bradze (Portugalia).

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W 69. SESJI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

W dniach 22 - 25 września br. (poniedziałek-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką złoży wizytę w USA, podczas której weźmie udział w debacie generalnej 69. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

dodaj ShortNews'a
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI - JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA - 29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN - EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI - EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL - WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY 
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL 
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL
DEBATA PJN PSL - WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL 
DEBATA PJN PSL
WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL
 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA - PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA
PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH - JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI - POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ 
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE - POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE
POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE - POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE
POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ
 

ShortNews

 

DOŻYNKI PREZYDENCKIE W SPALE

21 września 2014 r. (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką weźmie udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale.

PREZYDENT RP WEŹMIE UDZIAŁ W OBCHODACH 70. ROCZNICY OPERACJI MARKET GARDEN

20 września 2014 roku (sobota) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w obchodach 70. rocznicy Operacji Market Garden, które odbędą się w Driel w Królestwie Niderlandów.

UROCZYSTOŚĆ W 75. ROCZNICĘ AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ

17 września 2014 roku (środa) o godz. 13.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w uroczystości w 75. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Uroczystość odbędzie się w Cytadeli Warszawskiej, w której zlokalizowane będzie Muzeum Katyńskie.

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W VII OGÓLNOPOLSKIM FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH

15 września br. (poniedziałek) o godz. 14.00 na Uniwersytecie Warszawskim (Krakowskie Przedmieście 26/28) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych. Podczas uroczystości odbędzie się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych.

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W KONFERENCJI „UNIA DLA POLSKI”

13 września 2014 r. (sobota) o godz. 11.00 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym (ul Bobrowiecka 9) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski będzie gościem konferencji dedykowanej Tadeuszowi Mazowieckiemu „Unia dla Polski”.

WIZYTA MAŁŻONKI PREZYDENTA RP W KRÓLESTWIE BELGII

13-14 września 2014 roku (sobota-niedziela) Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska złoży wizytę w Królestwie Belgii, gdzie weźmie udział w uroczystości otwarcia VI Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych.

WIZYTA PREZYDENTA RP NA DOLNYM ŚLĄSKU

12 września 2014 r. (piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odwiedzi województwo dolnośląskie.

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW 
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW
HAPPENING PIKIETA POD PZPN - HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI 
HAPPENING PIKIETA POD PZPN
HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY - KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY 
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY
KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA 
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA
KATARZYNA IZYDORCZYK - KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD 
KATARZYNA IZYDORCZYK
KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD
MARIUSZ GRZEGORCZYK - MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH 
MARIUSZ GRZEGORCZYK
MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
 
 
JANUSZ KORWIN-MIKKE - JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012 
JANUSZ KORWIN-MIKKE
JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY - XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY
XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
POSEŁ LESZEK MILLER - POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA 
POSEŁ LESZEK MILLER
POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI - POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI - EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012 
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012
MŁODZI INNOWACYJNI - POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH 
MŁODZI INNOWACYJNI
POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI - POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO 
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO
POSEŁ ADAM HOFMAN - POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ADAM HOFMAN
POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO
POSEŁ MACIEJ BANASZAK - POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA 
POSEŁ MACIEJ BANASZAK
POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I NAGRAŃ NA TELEFONIE LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I NAGRAŃ NA TELEFONIE LECHA KACZYŃSKIEGO
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
  
 
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
youtube
facebook
TV over IP
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
KOMISJA SEJMOWA POSIEDZENIE KOMIISJI SEJMOWYCH TRANSMISJA TRANSMISJE POSIEDZEŃ SEJM