SEJM NA ŻYWO OBRADY SEJMU TRANSMISJA TRANSMISJE PRZEKAZ PRZEKAZY LIVE ONLINE ON-LINE POSIEDZENIE POSIEDZENIA SEJMOWA POSEŁ POSŁANKA POSŁOWIE POSŁANKI MARSZAŁEK PREZYDENT PREMIER
 
PIS - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SLD - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.RPP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PO - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PSL - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PTV - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco. kontaktfacebookYouTubetwitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 4,1880KURS WALUTY EUR: 4,1880KURS WALUTY EUR: 4,1880KURS WALUTY EUR: 4,1880KURS WALUTY EUR: 4,1880KURS WALUTY EUR: 4,1880 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 3,1764KURS WALUTY USD: 3,1764KURS WALUTY USD: 3,1764KURS WALUTY USD: 3,1764KURS WALUTY USD: 3,1764KURS WALUTY USD: 3,1764 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 5,2626KURS WALUTY GBP: 5,2626KURS WALUTY GBP: 5,2626KURS WALUTY GBP: 5,2626KURS WALUTY GBP: 5,2626KURS WALUTY GBP: 5,2626 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 3,4690KURS WALUTY CHF: 3,4690KURS WALUTY CHF: 3,4690KURS WALUTY CHF: 3,4690KURS WALUTY CHF: 3,4690KURS WALUTY CHF: 3,4690 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 2,9159KURS WALUTY CAD: 2,9159KURS WALUTY CAD: 2,9159KURS WALUTY CAD: 2,9159KURS WALUTY CAD: 2,9159KURS WALUTY CAD: 2,9159 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 3,0573KURS WALUTY JPY: 3,0573KURS WALUTY JPY: 3,0573KURS WALUTY JPY: 3,0573KURS WALUTY JPY: 3,0573KURS WALUTY JPY: 3,0573 
zaloguj sięzarejestruj się
2014-08-28 • 00:59:48 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
sejm|senat|konferencje|komisje
  
 
 
kanały rss
 
http://polityczna.tv/transmisja/sejm/
 
SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA ŻYWO

Transmisja aktywna jest podczas posiedzeń Sejmu. Źródło Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
 
• POLSKA
 
PIERWSZY DZIEŃ 73. POSIEDZENIA SEJMU SEJM WYSŁUCHAŁ INFORMACJI PREMIERA DONALDA TUSKA NA TEMAT DZIAŁAŃ RZĄDU W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH MIESIĘCY. IZBA PRACOWAŁA TEŻ NAD ZMIANAMI W USTAWIE O ORGANIZMACH GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH ORAZ IMPLEMENTACJĄ TZW. DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ. POSŁOWIE PRZEPROWADZILI TEŻ PIERWSZE CZYTANIE PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM

PIERWSZY DZIEŃ 73. POSIEDZENIA SEJMU


SEJM WYSŁUCHAŁ INFORMACJI PREMIERA DONALDA TUSKA NA TEMAT DZIAŁAŃ RZĄDU W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH MIESIĘCY. IZBA PRACOWAŁA TEŻ NAD ZMIANAMI W USTAWIE O ORGANIZMACH GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH ORAZ IMPLEMENTACJĄ TZW. DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ. POSŁOWIE PRZEPROWADZILI TEŻ PIERWSZE CZYTANIE PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM

Dzisiejsze obrady Sejmu rozpoczęło ślubowanie poselskie posła Roberta Jagły, który objął mandat po pośle Jakubie Szulcu.

Sejm wysłuchał Informacji premiera na temat działań rządu w ciągu najbliższych miesięcy. O planach poszczególnych resortów mówili także kierujący nimi ministrowie. W dyskusji zgłoszony został wniosek o odrzucenie informacji o którym Izba zdecyduje w bloku głosowań.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzył rządowy projekt nowelizacji ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska w kontekście prac z wykorzystaniem organizmów i mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO i GMM). Projekt wprowadza do polskiego prawa dyrektywę PE i Rady 2009/41/WE regulującą zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych. Projekt doprecyzowuje też obowiązujące w Polsce przepisy, które budziły wątpliwości interpretacyjne. W projekcie pojawiają się nowe pojęcia. Chodzi m.in. o mikroorganizmy, mikroorganizmy genetycznie modyfikowane (GMM) i zamknięte użycie GMM oraz zakład inżynierii genetycznej. Zgodnie z nowymi przepisami utworzony zostanie rejestr tych zakładów. Projekt doprecyzowuje też obecnie obowiązujące definicje. Jedną z nich jest zamknięte użycie GMO, które ma oznaczać poddanie organizmu modyfikacji genetycznej, hodowlę, magazynowanie, transport na terenie zakładu inżynierii genetycznej, niszczenie, wykorzystywanie zawsze z zastosowaniem zabezpieczeń mających na celu skuteczne ograniczenie kontaktu z ludźmi i środowiskiem oraz zapewnienie wysokiego poziomu ochrony. Analogiczna definicja została wprowadzona w odniesieniu do GMM. Analogicznie do GMO projekt wprowadza Rejestr Zamkniętego Użycia GMM. Jednocześnie uszczegóławia i rozszerza zakres informacji, które w tym rejestrze będą zamieszczane i bezpłatnie udostępniane (część informacji może być zastrzeżona). Rejestr będzie prowadził minister środowiska. Podobnie jak w przypadku GMO zamknięte użycie GMM będzie wymagało zgody ministra środowiska. Projekt rozszerza też skład Komisji ds. GMO – organu opiniodawczo-doradczego ministra środowiska. Zmieniona zostanie też jego nazwa – będzie to Komisja ds. GMM i GMO. Do dotychczasowych 19 członków, m.in. przedstawicieli 8 resortów i instytucji państwowych, jak również przedsiębiorstw związanych z biotechnologią (1 osoba) i organizacji ekologicznych (2 osoby), mają dołączyć minister spraw wewnętrznych i szef ABW. Pierwsze czytanie odbyło się 10 czerwca 2014 r. na posiedzeniu Sejmu. Następnie projekt trafił do dalszych prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Sprawozdawcą komisji była posłanka Dorota Niedziela. W dyskusji zgłoszone zostały poprawki. Projekt został ponownie skierowany do komisji.

Posłowie pracowali w drugim czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt wdraża dyrektywę PE i Rady 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Dyrektywa daje m.in. możliwość zrefundowania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w innych państwach UE przez publiczny system ubezpieczenia, któremu pacjent podlega. Zgodnie z projektem pacjent będzie mógł otrzymać taki zwrot według stawek stosowanych w Polsce. Zwrot ten nie może przekroczyć wydatków wynikających z wystawionego rachunku. Pacjent, który skorzystał z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie UE, aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów będzie musiał się zwrócić z wnioskiem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Podstawą do zwrotu będzie rachunek wystawiony przez zagraniczny podmiot wykonujący działalność leczniczą. Powyższe uprawnienie będzie dotyczyć jedynie świadczeń gwarantowanych przez ustawę o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Warunkiem uzyskania zwrotu będzie posiadanie przez pacjenta skierowania, recepty lub zlecenia (na wyroby medyczne) wydanego przez osoby uprawnione do ich wystawiania. Wysokość zwrotu za nabycie w innym państwie członkowskim leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia lub wyrobu medycznego – na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną w innym państwie członkowskim albo na podstawie recepty uprawniającej do otrzymania ww. medykamentów, będzie odpowiadać kwocie refundacji wynikającej z ustawy refundacyjnej. W przypadku wyrobów medycznych wydawanych na podstawie zlecenia zwrot będzie odpowiadać limitowi finansowania ze środków publicznych dla danego wyrobu. Na etapie komisyjnym m.in. rozszerzono katalog osób uprawnionych do złożenia wniosku o zwrot kosztów świadczenia opieki zdrowotnej w imieniu świadczeniobiorcy m.in. o krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia w linii prostej i osoby pozostające we wspólnym pożyciu. Ponadto, zgodnie z projektem w przypadku gdy dokumenty, które trzeba dołączyć do wniosku o zwrot kosztów są sporządzone w języku obcym, do wniosku należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Komisja zaproponowała, aby to tłumaczenie nie musiało być sporządzane przez tłumacza przysięgłego. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji Zdrowia 7 maja 2014 r. 24 lipca 2014 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami. Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Elżbieta Radziszewska. Projekt został skierowany do bloku głosowań.

Ponadto w drugim czytaniu Sejm rozpatrzył poselski projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Projekt przyznaje Ministrowi Sprawiedliwości prawo wnoszenia tzw. kasacji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego. Obecnie uprawnienie to ma Prokurator Generalny, Naczelny Prokurator Wojskowy, Rzecznik Praw Obywatelskich, a w sprawach dotyczących dzieci także Rzecznik Praw Dziecka. W pierwotnej wersji projekt zakładał również rozszerzenie zakresu kasacji na wszystkie te sytuacje, w których możliwa jest apelacja, ale na etapie komisyjnym odstąpiono od tej propozycji. Pierwsze czytanie odbyło się 5 grudnia 2012 r. Następnie projekt skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, która 24 lipca 2014 r. przyjęła projekt z poprawkami. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Jarosław Pięta. W dyskusji zgłoszono poprawki. Sejm skierował projekt ponownie do Komisji Nadzwyczajnej.

W pierwszym czytaniu Izba pracowała też nad rządowym projektem ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Projekt w kompleksowy sposób reguluje zasady ochrony pokrzywdzonych i świadków, których zdrowie i życie są zagrożone. Proponowane rozwiązania mają ich uchronić przed zastraszeniem i odwetem, zapewnić im możliwość prawidłowego uczestnictwa w postępowaniu. Projektowane przepisy mają też uchronić pokrzywdzonych przed tzw. wtórną wiktymizacją, czyli ich ponownym skrzywdzeniem. Wprowadzenie takich rozwiązań wynika ponadto z konieczności wdrożenia odpowiednich dyrektyw unijnych. Projekt określa zasady, warunki i zakres stosowania środków ochrony i pomocy kierowanej do pokrzywdzonego i świadka oraz osób im najbliższych w sytuacji toczącego się lub zakończonego postępowania karnego lub karnoskarbowego. Decyzję o zapewnieniu pomocy i ochrony ma podejmować komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby, której ma być ona udzielona. Przed jej wydaniem będzie on zobowiązany m.in. do oceny stopnia realnego zagrożenia i doboru adekwatnych środków. Decyzja ma być podejmowana na wniosek osoby zainteresowanej. Za jej zgodą o pomoc lub ochronę będzie mógł wystąpić także sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE do projektu wprowadzono także tzw. europejski nakaz ochrony. Ma on gwarantować osobom chronionym w chwili przeniesienia się do innego państwa członkowskiego wystąpienie z wnioskiem o wydanie takiego nakazu, a w konsekwencji objęcie ich w nowym miejscu zamieszkania środkami ochrony, identycznymi z tymi, którymi były objęte w poprzednim państwie. Projekt uzasadnił minister sprawiedliwości Marek Biernacki. Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisjach: Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Spraw Wewnętrznych.

Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw było kolejnym punktem porządku obrad 73. posiedzenia Sejmu. Projekt zawiera rozwiązania ułatwiające, przyspieszające i zwiększające bezpieczeństwo spraw wieczystoksięgowych. W projekcie znalazły się także m.in. zmiany usprawniające postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Proponowane rozwiązania przewidują dalszą informatyzację postępowania wieczystoksięgowego. Notariusze, komornicy i naczelnicy urzędów skarbowych będą obowiązkowo wszczynali postępowanie wieczystoksięgowe w formie elektronicznej. Zdaniem rządu oznacza to, że drogą elektroniczną będą składane zarówno wnioski o założenie ksiąg wieczystych, jak i o wpis do nich. Osoby te będą posiadały konta w systemie obsługującym postępowanie wieczystoksięgowe. Składane przez nie pisma będą potwierdzane bezpiecznym podpisem, weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Rząd przewiduje wprowadzenie interaktywnych formularzy wspierających formułowanie i składanie wniosków. Zasadą będzie niedołączanie do wniosków dokumentów w postaci elektronicznej. Wyjątkiem ma być sytuacja, w której dokumenty stanowiące podstawę wpisu są wyłącznie w postaci elektronicznej. Projekt przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn. Izba skierowała projekt do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Posłowie w pierwszym czytaniu pracowali nad rządową propozycją nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu usprawnienie organizowania zadań, jakie gminy, powiaty i samorządy województw wykonują na rzecz obywateli. Zdaniem rządu samorządom potrzeba więcej elastyczności w organizacji pracy, tak aby mogły dostosowywać rozwiązania do lokalnych potrzeb i możliwości. Ponadto projekt usuwa bariery prawne utrudniające łączenie samorządów. Proponowana nowelizacja wprowadza m.in. stanowisko pełnomocnika ds. utworzenia gminy. Jego zadaniem będzie np. przygotowanie nowej jednostki do wykonywania zadań publicznych oraz zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej. Projekt reguluje też zasady obowiązywania uchwalonych dotychczas aktów prawa miejscowego, tj. do czasu uchylenia i ustanowienia nowych aktów ważne będą dotychczasowe. Rządowa propozycja zwiększa też liczbę radnych nowej jednostki samorządu terytorialnego powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin. W skład takiej rady gminy w pierwszej kadencji wejdą radni w liczbie: 21 w gminach do 20 tys. mieszkańców; 23 w gminach do 50 tys. mieszkańców; 25 w gminach do 100 tys. mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 48 radnych. Ponadto, projekt ma ułatwić współpracę między samorządami - gminy będą mogły skorzystać z możliwości wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej (centra usług). Dotyczyć to będzie szczególnie jednostek nieposiadających osobowości prawnej. O zapewnieniu takiej obsługi decydować będzie organ stanowiący jednostki. Projekt zawiera szczegółowe przepisy dotyczące całej procedury związanej z uchwaleniem czy zmianą statutu. Proponowana nowelizacja wprowadza też nowe regulacje, które umożliwiają tworzenie przez gminy i powiaty związków powiatowo–gminnych oraz pozwalają przystępować do obecnie funkcjonujących związków tych podmiotów. Projekt wprowadza też zmiany w kilkunastu innych ustawach, m.in. o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Kodeksie wyborczym, o systemie informacji oświatowej oraz o pomocy społecznej. Projekt przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski. W dyskusji zgłoszono wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu oraz o skierowanie do Komisji: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Finansów Publicznych oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Do głosowania nad wnioskami Izba przystąpi w bloku.

Sejm zapoznał się również z dwoma sprawozdaniami Ministra Sportu i Turystyki z realizacji przedsięwzięć EURO 2012 oraz z działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, za 2012 i 2013 r. Dokumenty zawierają szczegółowe informacje o zadaniach zrealizowanych w ramach polskich przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. W sprawozdaniach wskazano główne czynniki sukcesu EURO 2012 w Polsce. Należą do nich m.in.: zespół profesjonalistów skoncentrowany na wizji, misji i celach strategicznych UEFA EURO 2012 na poziomie kraju, województw i miast gospodarzy, zbudowanie sprawnej struktury przygotowań i wypracowanie efektywnych zasad współpracy i komunikacji, wsparcie na poziomie władz państwowych i samorządowych, poszukiwanie optymalizacji kosztów oraz transparentność wobec społeczeństwa. W ramach przygotowań do turnieju finałowego wydatkowano około 94 mld zł na realizację 83 kluczowych inwestycji. Powstały nowoczesne wielofunkcyjne stadiony, lotniska, dworce kolejowe, linie kolejowe, autostrady i drogi ekspresowe. W sprawozdaniach podkreślono, że wymiernym efektem zrealizowanych inwestycji już dziś stała się znaczna poprawa komfortu życia Polaków. Oba dokumenty rozpatrywała Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, która rekomenduje ich przyjęcie. Sprawozdanie w imieniu komisji przedstawił poseł Roman Kosecki. W dyskusji zgłoszono wnioski o odrzucenie sprawozdań. Izba rozpatrzy je w bloku głosowań.

Izba rozpatrzyła wniosek oskarżycieli prywatnych Leszka Borkowskiego i Zbigniewa Borkowskiego, reprezentowanych przez radcę prawnego Krzysztofa Jóźwiaka, o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Borkowskiego. 20 sierpnia 2013 r. Marszałek Sejmu skierowała wniosek do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Komisja rozpatrzyła wniosek 9 oraz 22 lipca 2014 r. i proponuje jego odrzucenie. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Mieczysław Łuczak. Sejm podejmie decyzję w tej sprawie w bloku głosowań.

Posłowie zajęli się również wnioskiem CAM Media Spółka Akcyjna, reprezentowanej przez adwokata Tomasza Zielińskiego o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posłanki Beaty Kempy. Marszałek Sejmu skierowała wniosek do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Komisja rozpatrzyła wniosek 23 lipca 2014 r. i proponuje jego odrzucenie. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Kazimierz Ziobro. Izba zdecyduje o wniosku w głosowaniach.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM NA ŻYWO OBRADY SEJMU POSIEDZENIE TRANSMISJA TELEWIZJA TV

 
• POLSKA
 
TRWA 73. POSIEDZENIE SEJMU PODCZAS 73. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE M.IN. WYSŁUCHAJĄ INFORMACJI PREMIERA NA TEMAT DZIAŁAŃ RZĄDU W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH MIESIĘCY. O PLANACH POSZCZEGÓLNYCH RESORTÓW MAJĄ TAKŻE MÓWIĆ KIERUJĄCY NIMI MINISTROWIE. W PORZĄDKU OBRAD BĘDZIE TEŻ  NP. ROZPATRZENIE PROPOZYCJI ZMIAN W PRZEPISACH O GMO, JAK RÓWNIEŻ WAŻNEGO DLA PACJENTÓW PROJEKTU WYKONUJĄCEGO TZW. DYREKTYWĘ TRANSGRANICZNĄ. POSŁOWIE BĘDĄ TEŻ PRACOWAĆ NAD PROPOZYCJĄ NADANIA MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI UPRAWNIENIA DO WNOSZENIA KASACJI DO SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWACH KARNYCH. PONADTO, PRZED SEJMEM ŚLUBOWANIE ZŁOŻY NOWO POWOŁANY GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. IZBA ZAPOZNA SIĘ RÓWNIEŻ ZE SPRAWOZDANIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH DOTYCZĄCYM NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W 2013 ROKU

TRWA 73. POSIEDZENIE SEJMU


PODCZAS 73. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE M.IN. WYSŁUCHAJĄ INFORMACJI PREMIERA NA TEMAT DZIAŁAŃ RZĄDU W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH MIESIĘCY. O PLANACH POSZCZEGÓLNYCH RESORTÓW MAJĄ TAKŻE MÓWIĆ KIERUJĄCY NIMI MINISTROWIE. W PORZĄDKU OBRAD BĘDZIE TEŻ NP. ROZPATRZENIE PROPOZYCJI ZMIAN W PRZEPISACH O GMO, JAK RÓWNIEŻ WAŻNEGO DLA PACJENTÓW PROJEKTU WYKONUJĄCEGO TZW. DYREKTYWĘ TRANSGRANICZNĄ. POSŁOWIE BĘDĄ TEŻ PRACOWAĆ NAD PROPOZYCJĄ NADANIA MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI UPRAWNIENIA DO WNOSZENIA KASACJI DO SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWACH KARNYCH. PONADTO, PRZED SEJMEM ŚLUBOWANIE ZŁOŻY NOWO POWOŁANY GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. IZBA ZAPOZNA SIĘ RÓWNIEŻ ZE SPRAWOZDANIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH DOTYCZĄCYM NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W 2013 ROKU

Obrady Sejmu rozpoczęły się od ślubowania poselskiego posła Roberta Jagły, który objął mandat po pośle Jakubie Szulcu.

W głosowaniach otwierających posiedzenie Izba rozstrzygnęła, że przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2656). Ponadto Sejm zdecydował o niewłączaniu do porządku obrad informacji: Rady Ministrów na temat sytuacji w górnictwie węgla kamiennego oraz Prezesa Rady Ministrów na temat finansowania Kongresu Liberalno-Demokratycznego przez niemiecką partię polityczną Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzy rządowy projekt nowelizacji ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska w kontekście prac z wykorzystaniem organizmów i mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO i GMM). Projekt wprowadza do polskiego prawa dyrektywę PE i Rady 2009/41/WE regulującą zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych. Projekt doprecyzowuje też obowiązujące w Polsce przepisy, które budziły wątpliwości interpretacyjne. W projekcie pojawiają się nowe pojęcia. Chodzi m.in. o mikroorganizmy, mikroorganizmy genetycznie modyfikowane (GMM) i zamknięte użycie GMM oraz zakład inżynierii genetycznej. Zgodnie z nowymi przepisami utworzony zostanie rejestr tych zakładów. Projekt doprecyzowuje też obecnie obowiązujące definicje. Jedną z nich jest zamknięte użycie GMO, które ma oznaczać poddanie organizmu modyfikacji genetycznej, hodowlę, magazynowanie, transport na terenie zakładu inżynierii genetycznej, niszczenie, wykorzystywanie zawsze z zastosowaniem zabezpieczeń mających na celu skuteczne ograniczenie kontaktu z ludźmi i środowiskiem oraz zapewnienie wysokiego poziomu ochrony. Analogiczna definicja została wprowadzona w odniesieniu do GMM. Analogicznie do GMO projekt wprowadza Rejestr Zamkniętego Użycia GMM. Jednocześnie uszczegóławia i rozszerza zakres informacji, które w tym rejestrze będą zamieszczane i bezpłatnie udostępniane (część informacji może być zastrzeżona). Rejestr będzie prowadził minister środowiska. Podobnie jak w przypadku GMO zamknięte użycie GMM będzie wymagało zgody ministra środowiska. Projekt rozszerza też skład Komisji ds. GMO – organu opiniodawczo-doradczego ministra środowiska. Zmieniona zostanie też jego nazwa – będzie to Komisja ds. GMM i GMO. Do dotychczasowych 19 członków, m.in. przedstawicieli 8 resortów i instytucji państwowych, jak również przedsiębiorstw związanych z biotechnologią (1 osoba) i organizacji ekologicznych (2 osoby), mają dołączyć minister spraw wewnętrznych i szef ABW. Rząd przyjął projekt 29 kwietnia 2014 r. 15 maja 2014 r. projekt wpłynął do Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się 10 czerwca 2014 r. na posiedzeniu Sejmu. Następnie projekt trafił do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, która skierowała projekt do podkomisji nadzwyczajnej. 22 lipca 2014 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami. Zaproponowała m.in. utworzenie Rejestru Upraw Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych, który byłby prowadzony przez ministra środowiska. Komisja chce też dalszego rozszerzenia składu Komisji ds. GMM i GMO - wprowadzenia do niej drugiego przedstawiciela przemysłu biotechnologicznego. Sprawozdawcą komisji będzie posłanka Dorota Niedziela.

Posłowie będą również pracować w drugim czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt wdraża dyrektywę PE i Rady 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Dyrektywa daje m.in. możliwość zrefundowania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w innych państwach UE przez publiczny system ubezpieczenia, któremu pacjent podlega. Zgodnie z projektem pacjent będzie mógł otrzymać taki zwrot według stawek stosowanych w Polsce. Zwrot ten nie może przekroczyć wydatków wynikających z wystawionego rachunku. Pacjent, który skorzystał z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie UE, aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów będzie musiał się zwrócić z wnioskiem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Podstawą do zwrotu będzie rachunek wystawiony przez zagraniczny podmiot wykonujący działalność leczniczą. Powyższe uprawnienie będzie dotyczyć jedynie świadczeń gwarantowanych przez ustawę o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Warunkiem uzyskania zwrotu będzie posiadanie przez pacjenta skierowania, recepty lub zlecenia (na wyroby medyczne) wydanego przez osoby uprawnione do ich wystawiania. Wysokość zwrotu za nabycie w innym państwie członkowskim leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia lub wyrobu medycznego – na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną w innym państwie członkowskim albo na podstawie recepty uprawniającej do otrzymania ww. medykamentów, będzie odpowiadać kwocie refundacji wynikającej z ustawy refundacyjnej. W przypadku wyrobów medycznych wydawanych na podstawie zlecenia zwrot będzie odpowiadać limitowi finansowania ze środków publicznych dla danego wyrobu. Na etapie komisyjnym m.in. rozszerzono katalog osób uprawnionych do złożenia wniosku o zwrot kosztów świadczenia opieki zdrowotnej w imieniu świadczeniobiorcy m.in. o krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia w linii prostej i osoby pozostające we wspólnym pożyciu. Ponadto, zgodnie z projektem w przypadku gdy dokumenty, które trzeba dołączyć do wniosku o zwrot kosztów są sporządzone w języku obcym, do wniosku należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Komisja zaproponowała, aby to tłumaczenie nie musiało być sporządzane przez tłumacza przysięgłego. Rząd przyjął projekt 18 marca 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 2 kwietnia 2014 r., a 10 kwietnia 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Zdrowia. Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie 7 maja 2014 r. i skierowała projekt do podkomisji nadzwyczajnej. 24 lipca 2014 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami. Sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Elżbieta Radziszewska.

Ponadto w drugim czytaniu Sejm rozpatrzy poselski projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Projekt przyznaje Ministrowi Sprawiedliwości prawo wnoszenia tzw. kasacji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego. Obecnie uprawnienie to ma Prokurator Generalny, Naczelny Prokurator Wojskowy, Rzecznik Praw Obywatelskich, a w sprawach dotyczących dzieci także Rzecznik Praw Dziecka. W pierwotnej wersji projekt zakładał również rozszerzenie zakresu kasacji na wszystkie te sytuacje, w których możliwa jest apelacja, ale na etapie komisyjnym odstąpiono od tej propozycji. Projekt wpłynął do Sejmu 21 sierpnia 2012 r. z inicjatywy KP PiS. 30 października 2012 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się 5 grudnia 2012 r. Następnie projekt skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, która 24 lipca 2014 r. przyjęła projekt z poprawkami. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Jarosław Pięta.

W pierwszym czytaniu Izba będzie pracować nad rządowym projektem ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Projekt w kompleksowy sposób reguluje zasady ochrony pokrzywdzonych i świadków, których zdrowie i życie są zagrożone. Proponowane rozwiązania mają ich uchronić przed zastraszeniem i odwetem, zapewnić im możliwość prawidłowego uczestnictwa w postępowaniu. Projektowane przepisy mają też uchronić pokrzywdzonych przed tzw. wtórną wiktymizacją, czyli ich ponownym skrzywdzeniem. Wprowadzenie takich rozwiązań wynika ponadto z konieczności wdrożenia odpowiednich dyrektyw unijnych. Projekt określa zasady, warunki i zakres stosowania środków ochrony i pomocy kierowanej do pokrzywdzonego i świadka oraz osób im najbliższych w sytuacji toczącego się lub zakończonego postępowania karnego lub karnoskarbowego. Decyzję o zapewnieniu pomocy i ochrony ma podejmować komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby, której ma być ona udzielona. Przed jej wydaniem będzie on zobowiązany m.in. do oceny stopnia realnego zagrożenia i doboru adekwatnych środków. Decyzja ma być podejmowana na wniosek osoby zainteresowanej. Za jej zgodą o pomoc lub ochronę będzie mógł wystąpić także sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE do projektu wprowadzono także tzw. europejski nakaz ochrony. Ma on gwarantować osobom chronionym w chwili przeniesienia się do innego państwa członkowskiego wystąpienie z wnioskiem o wydanie takiego nakazu, a w konsekwencji objęcie ich w nowym miejscu zamieszkania środkami ochrony, identycznymi z tymi, którymi były objęte w poprzednim państwie. Rząd przyjął projekt 15 lipca 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 25 lipca 2014 r, a 1 sierpnia br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni minister sprawiedliwości.

Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw będzie kolejnym punktem porządku obrad 73. posiedzenia Sejmu. Projekt zawiera rozwiązania ułatwiające, przyspieszające i zwiększające bezpieczeństwo spraw wieczystoksięgowych. W projekcie znalazły się także m.in. zmiany usprawniające postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Proponowane rozwiązania przewidują dalszą informatyzację postępowania wieczystoksięgowego. Notariusze, komornicy i naczelnicy urzędów skarbowych będą obowiązkowo wszczynali postępowanie wieczystoksięgowe w formie elektronicznej. Zdaniem rządu oznacza to, że drogą elektroniczną będą składane zarówno wnioski o założenie ksiąg wieczystych, jak i o wpis do nich. Osoby te będą posiadały konta w systemie obsługującym postępowanie wieczystoksięgowe. Składane przez nie pisma będą potwierdzane bezpiecznym podpisem, weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Rząd przewiduje wprowadzenie interaktywnych formularzy wspierających formułowanie i składanie wniosków. Zasadą będzie niedołączanie do wniosków dokumentów w postaci elektronicznej. Wyjątkiem ma być sytuacja, w której dokumenty stanowiące podstawę wpisu są wyłącznie w postaci elektronicznej. Rząd przyjął projekt 24 czerwca 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 25 lipca 2014 r., a 4 sierpnia 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem rząd reprezentuje minister sprawiedliwości.

Posłowie w pierwszym czytaniu będą pracować nad rządową propozycją nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu usprawnienie organizowania zadań, jakie gminy, powiaty i samorządy województw wykonują na rzecz obywateli. Zdaniem rządu samorządom potrzeba więcej elastyczności w organizacji pracy, tak aby mogły dostosowywać rozwiązania do lokalnych potrzeb i możliwości. Ponadto projekt usuwa bariery prawne utrudniające łączenie samorządów. Proponowana nowelizacja wprowadza m.in. stanowisko pełnomocnika ds. utworzenia gminy. Jego zadaniem będzie np. przygotowanie nowej jednostki do wykonywania zadań publicznych oraz zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej. Projekt reguluje też zasady obowiązywania uchwalonych dotychczas aktów prawa miejscowego, tj. do czasu uchylenia i ustanowienia nowych aktów ważne będą dotychczasowe. Rządowa propozycja zwiększa też liczbę radnych nowej jednostki samorządu terytorialnego powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin. W skład takiej rady gminy w pierwszej kadencji wejdą radni w liczbie: 21 w gminach do 20 tys. mieszkańców; 23 w gminach do 50 tys. mieszkańców; 25 w gminach do 100 tys. mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 48 radnych. Ponadto, projekt ma ułatwić współpracę między samorządami - gminy będą mogły skorzystać z możliwości wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej (centra usług). Dotyczyć to będzie szczególnie jednostek nieposiadających osobowości prawnej. O zapewnieniu takiej obsługi decydować będzie organ stanowiący jednostki. Projekt zawiera szczegółowe przepisy dotyczące całej procedury związanej z uchwaleniem czy zmianą statutu. Proponowana nowelizacja wprowadza też nowe regulacje, które umożliwiają tworzenie przez gminy i powiaty związków powiatowo–gminnych oraz pozwalają przystępować do obecnie funkcjonujących związków tych podmiotów. Projekt wprowadza też zmiany w kilkunastu innych ustawach, m.in. o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Kodeksie wyborczym, o systemie informacji oświatowej oraz o pomocy społecznej. Rząd przyjął projekt ustawy 17 czerwca 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 25 lipca 2014 r., a 6 sierpnia br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W parlamentarnych pracach rząd reprezentuje minister administracji i cyfryzacji.

Sejm zapozna się również z dwoma sprawozdaniami Ministra Sportu i Turystyki z realizacji przedsięwzięć EURO 2012 oraz z działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, za 2012 i 2013 r. Dokumenty zawierają szczegółowe informacje o zadaniach zrealizowanych w ramach polskich przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. W sprawozdaniach wskazano główne czynniki sukcesu EURO 2012 w Polsce. Należą do nich m.in.: zespół profesjonalistów skoncentrowany na wizji, misji i celach strategicznych UEFA EURO 2012 na poziomie kraju, województw i miast gospodarzy, zbudowanie sprawnej struktury przygotowań i wypracowanie efektywnych zasad współpracy i komunikacji, wsparcie na poziomie władz państwowych i samorządowych, poszukiwanie optymalizacji kosztów oraz transparentność wobec społeczeństwa. W ramach przygotowań do turnieju finałowego wydatkowano około 94 mld zł na realizację 83 kluczowych inwestycji. Powstały nowoczesne wielofunkcyjne stadiony, lotniska, dworce kolejowe, linie kolejowe, autostrady i drogi ekspresowe. W sprawozdaniach podkreślono, że wymiernym efektem zrealizowanych inwestycji już dziś stała się znaczna poprawa komfortu życia Polaków. Pierwszy z dokumentów (druk nr 1253) wpłynął do Sejmu 3 kwietnia 2013 r. Następnie 9 kwietnia 2013 r. został skierowany do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, która 23 maja 2013 r. wniosła o jego przyjęcie. Drugi dokument (druk nr 2302) wpłynął do Sejmu 4 kwietnia 2014 r., a 10 kwietnia br. został skierowany do wyżej wymienionej komisji. 23 lipca 2014 r. przyjęła ona dokument i postuluje jego przyjęcie przez Sejm. Sprawozdania na posiedzeniu Sejmu przedstawi minister sportu i turystyki, a stanowisko Komisji Kultury Fizycznej i Sportu poseł Roman Kosecki.

Izba rozpatrzy wniosek oskarżycieli prywatnych Leszka Borkowskiego i Zbigniewa Borkowskiego, reprezentowanych przez radcę prawnego Krzysztofa Jóźwiaka, o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Borkowskiego. Wniosek wpłynął do Marszałka Sejmu 4 czerwca 2013 r., a 31 lipca 2013 r. został uzupełniony. 20 sierpnia 2013 r. Marszałek Sejmu skierowała wniosek do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Komisja rozpatrzyła wniosek 9 oraz 22 lipca 2014 r. i proponuje jego odrzucenie. Sprawozdanie komisji wpłynęło do Sejmu 24 lipca 2014 r. i zostało skierowane do rozpatrzenia na posiedzeniu Sejmu. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Mieczysław Łuczak.

Posłowie zajmą się również wnioskiem CAM Media Spółka Akcyjna, reprezentowanej przez adwokata Tomasza Zielińskiego o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posłanki Beaty Kempy. Wniosek wpłynął do Marszałka Sejmu 17 lutego 2014 r. 6 marca 2014 r. Marszałek Sejmu skierowała wniosek do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Komisja rozpatrzyła wniosek 23 lipca 2014 r. i proponuje jego odrzucenie. Sprawozdanie komisji wpłynęło do Sejmu 24 lipca 2014 r. Tego dnia dokument został skierowany do rozpatrzenia na posiedzeniu Sejmu. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Kazimierz Ziobro.

Ponadto Sejm przeprowadzi pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest usprawnienie kierowania obroną państwa w czasie wojny. Proponowane zmiany uzupełniają też reformę dowodzenia i kierowania armią w czasie pokoju wprowadzoną 1 stycznia 2014 r. Projekt m.in. doprecyzowuje konstytucyjny termin „czas wojny”. O ustanowieniu jego początku i końca ma postanawiać prezydent na wniosek Rady Ministrów. Kolejną proponowaną zmianą jest doprecyzowanie kompetencji Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Ma on podlegać bezpośrednio prezydentowi, a jego kompetencje mają dotyczyć wyłącznie kwestii związanych z obroną państwa. W projekcie postuluje się także ustawowe określenie zadań kandydata na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Kandydat powinien m.in. uczestniczyć w ćwiczeniach i grach strategicznych oraz brać udział w procesie planowania operacyjnego użycia Sił Zbrojnych i przygotowania Wojennego Systemu Dowodzenia. W projekcie zaproponowano także poszerzenie kompetencji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na czas wojny o wsparcie prezydenta w kierowaniu obroną państwa. Projekt wpłynął do Sejmu 10 lipca 2014 r., a 15 lipca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej.

Izba będzie też pracować w drugim czytaniu nad projektem opracowanym przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny w wyniku wspólnego rozpatrzenia dwóch poselskich projektów: nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, a także nowelizacji ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

W drugim czytaniu Izba zajmie się też rządowym projektem ustawy o ratyfikacji Traktatu o handlu bronią sporządzonego w Nowym Jorku 2 kwietnia 2013 r. W projekcie Sejm wyraża zgodę na ratyfikację tego dokumentu przez prezydenta. Traktat o handlu bronią jest pierwszą umową międzynarodową, która ustanawia prawnie wiążące standardy międzynarodowe w handlu bronią konwencjonalną. Ma też przeciwdziałać nielegalnemu handlowi taką bronią. Celem Traktatu jest m.in. umocnienie międzynarodowego i regionalnego pokoju, bezpieczeństwa i stabilności oraz promowanie współpracy i przejrzystości w zakresie międzynarodowego handlu bronią konwencjonalną. Projekt wpłynął do Sejmu 12 czerwca 2014 r., a 23 czerwca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisjach: Gospodarki oraz Spraw Zagranicznych. 24 lipca 2014 r. komisje przyjęły projekt bez poprawek. Sprawozdanie przedstawi poseł Michał Szczerba.

Sejm przeprowadzi również pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy - Kodeks karny. Wnioskodawcy proponują, by niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub publiczne znieważanie flagi Unii Europejskiej zostało uznane za przestępstwo. Zgodnie z projektem, za ten czyn groziłaby grzywna, kara ograniczenia wolności lub do roku więzienia. Zdaniem autorów projekt ma pomóc w zapobieganiu przypadkom publicznego znieważania i niszczenia symbolu organizacji międzynarodowej, której Polska jest członkiem. Uznają takie czyny za gorszące i sprzeczne z polską racją stanu. Jak przypominają wnioskodawcy, obecnie analogiczna ochrona przysługuje polskim symbolom państwowym oraz znajdującym się w Polsce symbolom państw obcych wystawionych przez placówki dyplomatyczne tych krajów lub na zarządzenie polskich władz. Projekt wpłynął do Sejmu 5 maja 2014 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP TR. 1 lipca 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni poseł Sławomir Kopyciński.

Ponadto podczas 73. posiedzenia Sejmu posłowie zapoznają się z rządowym dokumentem „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2013 r.”
Zgodnie ze sprawozdaniem ostatnie lata przyniosły znaczącą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Od 2008 r. liczba zabitych w wypadkach drogowych spada średnio o 9 proc. rocznie. Podobnie liczba osób ciężko rannych – średnio o 6 proc. W dokumencie przypomniano, że wstępując do UE, Polska zobowiązała się do realizacji polityki unijnej w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Najnowszy dokument: „W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020” wskazuje wspólny cel tej polityki do roku 2020: zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Ponadto w ubiegłym roku ogłoszony został Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020, który poza celem europejskim, określa drugi: nie więcej niż 6900 ofiar ciężko rannych. Dokument wpłynął do Sejmu 3 maja 2014 r., a 5 czerwca 2014 r. został skierowany do Komisji Infrastruktury. 9 lipca 2014 r. komisja wniosła o jego przyjęcie. Stanowisko komisji przedstawi poseł Andrzej Kania.

Sejm rozpatrzy stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Nowe przepisy zakładają m.in., że wszystkie pojazdy służb mundurowych, specjalnych i ratowniczych, a nie tylko uprzywilejowane, będą zwolnione z opłaty elektronicznej za przejazd autostradami niezależnie od wykonywanych zdań. Ponadto, nowelizacja uzupełnia katalog pojazdów zwolnionych z opłaty elektronicznej o pojazdy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także pojazdy służb ratowniczych - Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz pojazdy służb ratownictwa górskiego. Odpowiedzialność administracyjną za większość naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej będzie ponosił właściciel pojazdu, a nie kierujący, jak to było dotychczas. Ponadto ustawa wprowadza zasadę, że nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara administracyjna za naruszenia wspomnianego obowiązku w trakcie jednego dnia. Ustawa określa też wysokość kar za nieuiszczenie opłaty elektronicznej. Kara ma wynosić 500 zł w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy. W pozostałych przypadkach ma to być 1500 zł. Ustawa wprowadza też zasadę przedawniania się naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej po roku od popełnienia naruszenia. Sejm uchwalił ustawę 25 lipca 2014 r. 7 sierpnia 2014 r. Senat wprowadził do ustawy poprawki doprecyzowujące.

Kolejnym punktem porządku obrad 73. posiedzenia Sejmu będzie drugie czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków i powrót do poprzednich rozwiązań, w myśl których dzieci rozpoczynały obowiązkową naukę w szkole w wieku 7 lat. Proponowana nowelizacja znosi również obowiązek przedszkolny dla 5-latków ze względu na niedostateczną liczbę przedszkoli. W projekcie wnioskodawcy proponują ponadto odstąpienie od łatwej ścieżki likwidacji i przekazywania szkół osobom prywatnym i organizacjom. Autorzy projektu chcą także przywrócenia nadzoru kuratorów nad organami prowadzącymi szkoły. Projekt przewiduje też objęcie przedszkoli subwencją oświatową, co zdaniem wnioskodawców pozwoli odtworzyć bazę placówek ogólnodostępnych, bez względu na status materialny rodzin dzieci. Projekt wpłynął do Sejmu 4 lipca 2011 r., a 17 listopada został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. 15 lutego 2012 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu, po czym trafił on do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które 14 czerwca 2012 r. wniosły o odrzucenie projektu. Sprawozdawcą komisji będzie posłanka Danuta Pietraszewska.

Sejm zajmie się także poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy przewidują m.in. opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC, z ang. Controlled Foreign Corporation), czyli zarejestrowanych za granicą tzw. spółek-córek. Chodzi m.in. o przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o niskich podatkach. Nowelizacja za CFC uznaje spółki, w których polski podatnik ma minimum 25 proc. udziałów. Dodatkowo, przychody w takiej spółce muszą mieć w co najmniej 50 proc. finansowy charakter, czyli pochodzić m.in. z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji). Kolejnym warunkiem jest to, aby sama spółka zlokalizowana była w kraju, w którym opodatkowanie jest niższe o minimum 25 proc. w porównaniu do stawki CIT w Polsce. Nowelizacja przewiduje również, że świadczenia otrzymywane przez klientów banku, tzw. cashback w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a nie jak dotychczas - według skali podatkowej. Ponadto, zgodnie z ustawą wprowadzone zostały nowe zwolnienia podatkowe, m.in. dla świadczeń otrzymywanych w wyniku uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania, jak również wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Sejm uchwalił ustawę 26 czerwca 2014 r., a 24 lipca 2014 r. Senat wprowadził do niej poprawki. Są to głównie zmiany techniczne i doprecyzowujące m.in. zasady określania podstawy opodatkowania w przypadku zagranicznej spółki kontrolowanej zarejestrowanej w kraju, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o wymianie informacji podatkowych. Izba druga zaproponowała wprowadzenie odrębnego upoważnienia do określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej, tak aby oddać specyfikę opodatkowania dochodów takiej spółki oraz uniknąć utraty mocy obowiązującej przez dotychczasowe przepisy wykonawcze.

Przedmiotem prac posłów będzie również stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy mają umożliwić efektywniejsze wydawanie publicznych pieniędzy na dobre jakościowo zamówienia, zmniejszyć szarą strefę oraz wyeliminować praktyki szkodzące konkurencji. Jedna z podstawowych zmian przewiduje, że cena nabycia przestanie być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów. Ustalenie ceny jako wyłącznego kryterium wyboru wykonawcy będzie wymagało uzasadnienia. Kryterium najniższej ceny będzie można stosować w przypadku zamawiania przedmiotów i usług powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakościowych. Ponadto ustawa m.in. odformalizowuje i upraszcza tryb zamówień dotyczący tzw. usług niepriorytetowych o wartościach poniżej progów unijnych. Nowelizacja zwiększa jawność w zamówieniach publicznych – ogranicza powoływanie się na tajemnicę przedsiębiorstwa do przypadku, w którym podmiot wykaże, że czyni to zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ponadto, zgodnie z nowelizacją zamawiający będzie mógł, w uzasadnionych okolicznościach, wymagać od wykonawcy lub podwykonawcy zatrudniania osób pracujących przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę . Chodzi tu o roboty budowalne lub usługi. Ustawa umożliwia też waloryzację zawartych przed wejściem w życie nowelizacji umów. W przypadku kontraktów zawartych na ponad rok strony będą mogły podjąć negocjacje w sprawie zmiany wynagrodzenia. Będzie to możliwe w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wysokości płacy minimalnej oraz zasad podlegania ubezpieczeniom lub wysokości składek. Sejm uchwalił ustawę 25 lipca 2014 r., a 7 sierpnia 2014 r. Senat wprowadził do niej poprawki. Izba druga zaproponowała m.in., aby waloryzacja kontraktów dłuższych niż 12-miesięczne była możliwa w terminie 30 dni od zmiany stawki VAT, wysokości płacy minimalnej i zasad ubezpieczeniowych. W brzmieniu ustawy przyjętym przez Sejm jest mowa o 30 dniach od wejścia w życie niniejszej nowelizacji.

Izba zajmie się także poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy – Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Celem nowelizacji jest usprawnienie funkcjonowania wprowadzonego 1 lipca 2010 r. tzw. protokołu elektronicznego. Jest to nowy sposób protokołowania rozpraw cywilnych, polegający na nagrywaniu obrazu i dźwięku z sali sądowej. Ustawa modyfikuje przepisy dotyczące udostępniania informacji o sprawach. Treść protokołów i pism będzie mogła być także udostępniana w postaci elektronicznej. Ponadto strony będą mogły otrzymać z akt sprawy zarówno zapis obrazu, jak i dźwięku. W przypadku konieczności odmówienia stronom wydania zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy z uwagi na ważny interes publiczny lub prywatny, będą one mieć prawo do otrzymania zapisu dźwiękowego. W sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego orzekania w sprawie, przewodniczący będzie mógł zarządzić sporządzenie transkrypcji odpowiedniej części protokołu sporządzonego uprzednio w formie nagrania przebiegu rozprawy. Dotychczas była to kompetencja prezesa sądu. W przypadku nagrywanych posiedzeń projekt dopuszcza możliwość wygłoszenia ustnego uzasadnienia. Strony, które złożą wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, otrzymają odpis wyroku wraz z transkrypcją uzasadnienia. Sąd będzie miał dwa tygodnie na transkrypcję wygłoszonego uzasadnienia wyroku. W sprawach zawiłych termin ten będzie mógł zostać wydłużony przez prezesa sądu na czas nie dłuższy niż 30 dni. Sejm uchwalił ustawę 25 lipca 2014 r., a 7 sierpnia 2014 r. Senat wprowadził do niej poprawki. Zmiany zaproponowane przez Izbę drugą dotyczą m.in. terminu na sporządzenie transkrypcji wygłoszonego uzasadnienia. Zdaniem Senatu jest to czynność techniczna, na którą nie ma wpływu zawiłość sprawy, a zatem dwutygodniowy termin nie powinien być przedłużany. Senat zaproponował też, by przepisy przyznające stronom prawo do otrzymania zapisu obrazu i dźwięku weszły w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Ma to umożliwić przygotowanie nowego rozporządzenia regulującego tę kwestię.

Przedmiotem prac Sejmu będzie również stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Nowe przepisy mają umożliwić obywatelom będącym w trudnej sytuacji powrót na rynek pracy, odzyskanie zdolności kredytowej i możliwości normalnego funkcjonowania. Nowelizacja ogranicza możliwość oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd będzie mógł to zrobić m.in. w sytuacji, gdy dłużnik umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności albo zwiększył jej stopień. Ustawa przewiduje także, że postępowanie upadłościowe będzie mogło być przeprowadzone – mimo generalnego zakazu wynikającego z przepisów – w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione zasadami współżycia społecznego, w szczególności względami humanitarnymi. Ponadto zgodnie z nowelizacją osobom, których nie stać na opłacenie kosztów postępowania upadłościowego pomoże w tym Skarb Państwa. Koszty te będą zwracane do budżetu niezwłocznie po wpływie do masy upadłościowej sum wystarczających na ich pokrycie. Ustawa zwiększa możliwości zachowania majątku przez dłużnika. Dłużnicy będą mieli możliwość zawarcia układu z wierzycielami, pod warunkiem, że uprawdopodobnią, że w ten sposób zostaną osiągnięte cele postępowania. W przypadku upadłości, w trakcie której sprzedawany jest lokal mieszkalny dłużnika, z uzyskanej kwoty otrzyma on środki równe kosztom najmu przez okres od 12 do 24 miesięcy. Sejm uchwalił ustawę 26 czerwca 2014 r., a 24 lipca 2014 r. Senat wprowadził do niej poprawki. Izba druga postuluje m.in. inne określenie celów postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ma być ono prowadzone tak, by umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w tym postępowaniu, a jeśli to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak największym stopniu. Senat zaproponował także, by postępowanie upadłościowe mogło być prowadzone mimo zakazu wynikającego z przepisów w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Izba rozpatrzy także stanowisko Senatu w sprawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Ustawa wdraża postanowienia unijnej dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji w budynkach. Zmiany mają poprawić efektywność energetyczną budynków przez rozszerzenie i udoskonalenie systemu certyfikacji energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji. Efektem regulacji ma być upowszechnienie informacji o jakości energetycznej budynków i ich części, o potencjalnych kosztach użytkowania, a także wytycznych dotyczących poprawy efektywności energetycznej. Właściciele i użytkownicy budynków zyskają wiedzę ułatwiającą im przeprowadzenie modernizacji. Ustawa wprowadza m.in. obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla istniejących budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2 (od 9 lipca 2015 r. – 250 m2), zajmowanych przez: prokuraturę, wymiar sprawiedliwości i administrację publiczną, w których obsługiwani są interesanci. Ustawa nakłada też obowiązek umieszczenia kopii świadectwa charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu w budynkach o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2., w których są świadczone usługi dla ludności, i dla których wykonano takie świadectwa. Chodzi m.in. o dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze i centra handlowe. Obowiązek wykonania świadectw nie dotyczy domów budowanych na własny użytek, zabytkowych kamienic, kościołów, a także budynków mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku. Sejm uchwalił ustawę 25 lipca br. Na posiedzeniu 7 sierpnia 2014 r. Senat wprowadził do ustawy poprawki. Senatorowie zaproponowali m.in. rozszerzenie listy osób mogących przygotować świadectwa charakterystyki energetycznej budynków oraz ograniczyli możliwość sporządzania ich na własny rachunek.

Ponadto posłowie zajmą się poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja uszczelnia system gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami i w pełniejszy sposób wykonuje prawo unijne. Ustawa przewiduje m.in., że przedsiębiorcy wprowadzający na rynek baterie lub akumulatory będą obowiązkowo wpisywani do specjalnego rejestru. Ponadto będą oni zobowiązani do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów. Ustawa zawiera korzystne przepisy dla przedsiębiorców sprzedających niewielkie ilości baterii i akumulatorów (do 1 kg baterii lub akumulatorów przenośnych oraz do 100 kg baterii lub akumulatorów przemysłowych oraz samochodowych). Przedsiębiorcy ci będą mogli uzyskać u marszałka województwa m.in. zwolnienie z uiszczania opłaty produktowej, organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów. Ustawa upraszcza też sposób obliczania wysokości udziału finansowego przedsiębiorców w kosztach publicznych kampanii informacyjnych. Będzie to 0,05 zł od kilograma sprzedanych baterii lub akumulatorów. Ponadto zgodnie z ustawą baterie i akumulatory wprowadzane do obrotu nie będą mogły zawierać więcej niż 0,0005 proc. rtęci. Od 2017 r. producenci sprzętu zawierającego baterie lub akumulatory mają być zobowiązani do takiego jego projektowania, by zabudowane ogniwa były możliwe do usunięcia w serwisie. Sejm uchwalił ustawę 11 lipca 2014 r., natomiast 7 sierpnia 2014 r. Senat wprowadził do niej poprawki. Izba druga zaproponowała m.in. utrzymanie obowiązku uzyskania przez podmioty prowadzące zakłady przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych tzw. pozwolenia zintegrowanego. Nowelizacja zwalnia z tego obowiązku zakłady o zdolnościach przetwarzania mniejszych niż 10 ton na dobę. Ponadto Senat zaproponował m.in. obniżenie do 0,03 zł stawki opłaty na publiczne kampanie informacyjne.

W ostatnim dniu 73. posiedzenia Sejmu ślubowanie złoży nowo powołany Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wojciech Wiewiórowski. Sejm powołał go na to stanowisko - na drugą kadencję - 25 lipca 2014 r., a 7 sierpnia br. decyzję Izby pierwszej zatwierdził Senat.

W piątkowym bloku głosowań Sejm m.in. podejmie decyzję w sprawie wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej powołanej do zbadania okoliczności likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Celem działania komisji ma być zbadanie: procesu tworzenia projektów trzech ustaw dotyczących likwidacji WSI oraz powoływania SKW i SWW, ochrony informacji niejawnych przy tworzeniu i publikacji Raportu o działaniach WSI, skutków publikacji Raportu dla bezpieczeństwa państwa, a także wyników śledztw prowadzonych przez prokuratury wojskowe i cywilne w związku z zawiadomieniami m.in. osób wymienionych w Raporcie.

Izba rozpatrzy także w pierwszym czytaniu przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt nowelizacji uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Projekt uzupełnia zakres działania komisji. Prezydium Sejmu proponuje, by zadania komisji zostały rozszerzone o rozpatrzenie senackiego projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 2665). Prezydium Sejmu przyjęło projekt 26 sierpnia br. Projekt uzasadni marszałek Sejmu.

W porządku obrad 73. posiedzenia Sejmu będzie ponadto rozpatrzenie sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych z realizacji w 2013 r. ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Zgodnie z dokumentem w ubiegłym roku cudzoziemcy uzyskali 252 zezwolenia na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 697 ha. Na nabycie lub objęcie akcji w spółkach handlowych z siedzibą w Polsce, będących właścicielami nieruchomości, cudzoziemcy otrzymali 11 zezwoleń obejmujących 12 ha. Najwięcej wniosków o wydanie zezwolenia dotyczyło nabywania nieruchomości rolnych lub leśnych. Liczba tych zezwoleń na rzecz obywateli UE, którzy mieszkają lub planują osiedlić się na stałe w Polsce i prowadzić gospodarstwa agroturystyczne lub niewielkie gospodarstwa rolne, w 2013 r. pozostała na podobnym poziomie co w roku poprzednim. W 2013 r., analogicznie do lat poprzednich, największe zainteresowanie nabyciem nieruchomości w Polsce dotyczyło podmiotów pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Autor sprawozdania podkreśla, że ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców skutecznie chroni interes gospodarczy i społeczny Polski oraz, że obrót nieruchomościami z udziałem cudzoziemców podlega stałej kontroli MSW i nie stwarza zagrożenia dla interesów narodowych. Dokument wpłynął do Sejmu 25 marca 2014 r., a 1 kwietnia 2014 r. został skierowany do Komisji Spraw Wewnętrznych. 10 lipca 2014 r. komisja wniosła o przyjęcie sprawozdania. Sprawozdawcą komisji będzie posłanka Anna Nemś.

Sejm zapozna się również z Informacją Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczącą realizacji zadań wynikających z ustawy z 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” w 2003 r. oraz z harmonogramem prac na rok 2014. Zgodnie z informacją na realizację programu w 2013 r. Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie na podstawie nowelizacji ustawy budżetowej na ubiegły rok otrzymały blisko 45,8 mln zł. Planowane do realizacji w 2013 r. działania w ramach Programu obejmowały: sztuczne zasilanie plaż, budowę, remont i utrzymanie trwałych umocnień brzegu, monitoring oraz badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu brzegów morskich. Na te zadania wydano 98 proc. zaplanowanych na 2013 r. środków budżetowych. W 2013 r. wyżej wymienione urzędy morskie realizowały inwestycje w ramach 11 projektów, w tym 4 zadania przygotowawcze i 7 zadań z zakresu robót budowlanych. 7 inwestycji zakończono. W harmonogramie prac planowanych na 2014 r. znalazły się m.in.: formowanie umocnień brzegowych – Kąty Rybackie, Krynica Morska, rejon Jastrzębiej Góry, Karwi, wykonanie sztucznych zasileń w rejonie Łeby, Darłówka, Kołobrzegu, budowa grupy ostróg palisadowych w Trzęsaczu. Dokument wpłynął do Sejmu 1 kwietnia 2014 r. 10 kwietnia 2014 r. został skierowany do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 23 lipca 2014 r. komisje wniosły o przyjęcie dokumentu. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Arkadiusz Litwiński.

Izba wysłucha ponadto informacji bieżącej w sprawie podjętych oraz planowanych działań rządu w związku z trudną sytuacją polskich producentów i eksporterów owoców i warzyw po wprowadzeniu embarga przez Federację Rosyjską. O przedstawienie informacji wnioskował KP Twój Ruch. Na posiedzeniu posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii, m.in. nowelizacji ustawy o GMO, sytuacji Kopalni Węgla Kamiennego „Sośnica – Makoszowy”, stanu gotowości bojowej Sił Zbrojnych RP oraz usuwania skutków powodzi z początku sierpnia br. w woj. małopolskim.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski

73. POSIEDZENIE SEJMU NA ŻYWO (TRANSMISJA)

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM POSIEDZENIE OBRADY NA ŻYWO TRANSMISJA TELEWIZJA POLITYCZNA TV UCWAŁA UCHWAŁY

 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 72. POSIEDZENIE SEJMU W OSTATNIM, CZWARTYM DNIU 72. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE UCHWALILI M.IN. PRZEPISY, KTÓRE MAJĄ ZACHĘCIĆ PRZEDSIĘBIORCÓW DO INWESTOWANIA W WYDOBYCIE WĘGLOWODORÓW, W TYM GAZU ŁUPKOWEGO. W BLOKU GŁOSOWAŃ PRZYJĘTO TAKŻE ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,  ZGODNIE Z KTÓRYMI CENA NIE BĘDZIE MUSIAŁA BYĆ DECYDUJĄCYM KRYTERIUM WYBORU WYKONAWCY. SEJM UDZIELIŁ RZĄDOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W UBIEGŁYM ROKU

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 72. POSIEDZENIE SEJMU


W OSTATNIM, CZWARTYM DNIU 72. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE UCHWALILI M.IN. PRZEPISY, KTÓRE MAJĄ ZACHĘCIĆ PRZEDSIĘBIORCÓW DO INWESTOWANIA W WYDOBYCIE WĘGLOWODORÓW, W TYM GAZU ŁUPKOWEGO. W BLOKU GŁOSOWAŃ PRZYJĘTO TAKŻE ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ZGODNIE Z KTÓRYMI CENA NIE BĘDZIE MUSIAŁA BYĆ DECYDUJĄCYM KRYTERIUM WYBORU WYKONAWCY. SEJM UDZIELIŁ RZĄDOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W UBIEGŁYM ROKU

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. zeszłoroczne dochody budżetu państwa wyniosły 279 mld 151 mln 205 tys. zł, a wydatki - 321 mld 345 mln 286 tys. zł, co dało deficyt budżetowy w wysokości 42 mld 194 mln 081 tys. zł. Średnioroczna inflacja wyniosła 0,9 proc. Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2013 r. wyniosła 13,4 proc. W 2013 r. PKB zwiększył się o 1,6 proc. Sejm przyjął sprawozdanie i udzielił rządowi absolutorium.

Ponadto Sejm powołał dr. Wojciecha Wiewiórowskiego na drugą kadencję na funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kadencja GIODO trwa cztery lata. Wojciech Wiewiórowski pełni tę funkcję od 4 sierpnia 2010 r.

Posłowie podjęli sześć uchwał rocznicowych.

Izba podjęła uchwałę w sprawie upamiętnienia 150. rocznicy urodzin oraz 75. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego. W uchwale Sejm wyraził najwyższe uznanie dla dorobku i działalności Romana Dmowskiego - twórcy i przywódcy ruchu narodowego. Jego zaangażowanie w obronę niepodległości Polski na arenie międzynarodowej - jak czytamy w dokumencie - przyczyniło się do odbudowy Państwa Polskiego. - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd wybitnemu mężowi stanu, sygnatariuszowi traktatu wersalskiego, ministrowi spraw zagranicznych, który dobrze przysłużył się Ojczyźnie - napisano w tekście uchwały.

Izba upamiętniła uchwałą 150. rocznicę śmierci Romualda Traugutta. Uchwałą Sejm oddał hołd wielkiemu patriocie, przywódcy Powstania Styczniowego. Sejm w przyjętym dokumencie podkreślił, że jego odwaga oraz heroiczne poświęcenie dla Ojczyzny przyczyniły się do utrwalenia pragnienia wolności oraz nadziei na odzyskanie niepodległości w ciągu kolejnych dziesięcioleci. 150. rocznica śmierci Romualda Traugutta przypada 5 sierpnia 2014 r.

Posłowie oddali ponadto uchwałą hołd bohaterom polskiej drogi do niepodległości, którzy – jak czytamy w dokumencie – z pokolenia na pokolenie walczyli o wolność Ojczyzny. Izba podkreśliła, że uchwała jest podejmowana w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz 100. rocznicę wymarszu I Kompanii Kadrowej. Trud i bohaterstwo często bezimiennych uczestników wydarzeń tamtych dni przyczyniły się do powstania niepodległej Polski i odzyskania należnego jej miejsca na mapie świata – uchwalił Sejm.

Sejm oddał też hołd powstańcom oraz mieszkańcom stolicy w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W uchwale podkreślono, że Powstanie Warszawskie jest jednym z najważniejszych narodowych wystąpień na rzecz niepodległości Polski. W związku z tym zasługuje na szczególny szacunek współczesnych pokoleń Polaków i władz. Sejm oddaje hołd żołnierzom walczącym z Niemcami oraz cywilnym mieszkańcom Warszawy, którzy zginęli podczas powstania oraz stracili domy i dorobek życia. Sejm przypomniał w uchwale, że Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. w ramach akcji „Burza” i było największą operacją Armii Krajowej. Posłowie podkreślili, że do upadku powstania doprowadziło wstrzymanie sowieckiej ofensywy na prawym brzegu Wisły oraz ograniczone wsparcie ze strony aliantów.

W ramach akcji „Burza”, w lipcu 1944 r., a więc jeszcze przed wybuchem Powstania Warszawskiego, miały miejsce walki o wyzwolenie Wilna, nazwane operacją „Ostra Brama”. W 70. rocznicę tych wydarzeń Sejm oddał uchwałą cześć uczestnikom operacji „Ostra Brama” oraz ich dowódcy generałowi Aleksandrowi Krzyżanowskiemu ps. Wilk. Izba podkreśliła w uchwale, że zasługi dla Ojczyzny żołnierzy Armii Krajowej okręgów Wilno i Nowogródek

Ponadto parlamentarzyści uczcili pamięć ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r. Izba przypomniała, że wówczas oddziały Armii Czerwonej i NKWD, przy wsparciu Ludowego Wojska Polskiego, Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, przeprowadziły w powiatach augustowskim, suwalskim, sejneńskim oraz sokólskim wielką operację pacyfikacyjną, której celem była likwidacja konspiracji niepodległościowej w północno-wschodniej Polsce i ostateczne podporządkowanie tego terenu komunistycznej władzy. Sejm oddaje hołd ofiarom Obławy Augustowskiej, wyraża współczucie rodzinom pomordowanych oraz składa podziękowanie tym, którzy konsekwentnie poszukują prawdy o tym tragicznym wydarzeniu – czytamy w przyjętym przez Izbę dokumencie.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z nowymi przepisami rentę socjalną będzie można pobierać mimo czasowego przebywania poza granicami Polski. Oznacza to, że do uzyskania tego świadczenia będzie wystarczyło posiadanie miejsca zamieszkania na terenie Polski. Dotychczas osoba opuszczająca Polskę - bez względu na cel wyjazdu - traciła uprawnienie do tego świadczenia. Zmiany obejmują m.in. obywateli polskich oraz spełniających przewidziane w ustawie kryteria cudzoziemców, obywateli państw Unii Europejskiej i EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) oraz członków ich rodzin, jeśli posiadają prawo pobytu w Polsce. Uchwaloną przez Sejm regulacją zajmie się teraz Izba druga.

Sejm uchwalił ustawę o specjalnym podatku węglowodorowym. Celem ustawy jest zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w wydobycie węglowodorów. Chodzi też o zapewnienie sprawiedliwego podziału zysków z wydobycia kopalin - gazu ziemnego, w tym gazu łupkowego i ropy naftowej - między państwem a przedsiębiorcami. Ustawa wprowadza podatek od wydobycia niektórych kopalin. W przypadku gazu ziemnego ze złoża konwencjonalnego wyniesie on 3 proc. wartości wydobytego surowca, a ze źródła niekonwencjonalnego (łupków) - 1,5 proc. Wprowadzony zostanie też specjalny podatek węglowodorowy w wysokości od 0 do 25 proc., w zależności od relacji przychodów do wydatków. Nowe podatki będą pobierane od 2020 r. Podatek od wydobycia niektórych kopalin nie będzie pobierany w przypadku odwiertów o bardzo niskiej produktywności. Ustawa trafi teraz dalszych prac w Senacie.

Sejm uchwalił ustawę o charakterystyce energetycznej budynków. Ustawa dostosowuje polskie przepisy do unijnych i wdraża postanowienia dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji w budynkach. Mają one przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej przez rozszerzenie i udoskonalenie systemu certyfikacji energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji. Efektem proponowanych regulacji ma być upowszechnienie informacji o jakości energetycznej budynków i ich części, o potencjalnych kosztach użytkowania, a także wytycznych dotyczących poprawy efektywności energetycznej. Ustawa trafi teraz do Izby drugiej.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Ustawa upraszcza rozliczanie podatku VAT płaconego od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych w innych państwach UE. VAT od tych usług będzie mógł być opłacany w kraju, w którym konsument korzysta z usługi. Ustawa przewiduje wprowadzenie szczególnej procedury rozliczania VAT (tzw. system mini one stop shop – MOSS, czyli mały punkt kompleksowej obsługi). Podatnik, który wybierze rozliczanie podatku VAT za pomocą tej procedury, będzie mógł zarejestrować się w małym punkcie kompleksowej obsługi w państwie członkowskim (państwo członkowskie identyfikacji), w którym będzie składać drogą elektroniczną kwartalną deklarację VAT i wpłacać należną wszystkim państwom członkowskim UE kwotę VAT. Kwoty VAT będą przez administracje przekazywane do właściwych państw członkowskich konsumpcji, czyli tam, gdzie są odbiorcy tych usług. Uchwaloną ustawą zajmie się teraz Senat.

Ponadto Sejm wyraził ustawową zgodę na ratyfikację przez prezydenta Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r. Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej została powołana 26 stycznia 2009 r. w celu promowania wszechstronnego i zrównoważonego wykorzystania energii odnawialnej. Priorytetowym kierunkiem jej działań jest pomoc uprzemysłowionym i rozwijającym się krajom w zrównoważonym rozwoju technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. W skład Agencji wchodzi 128 państw, w tym Polska. Umowa, na której ratyfikację zgodził się Sejm, zawiera 12 artykułów określających przywileje i immunitety Agencji oraz osób, których funkcje są związane z jej działalnością. Ustawą zajmą się teraz senatorowie.

Izba uchwaliła ustawę o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej. Agencja ta ma realizować zadania państwa w zakresie badań przestrzeni kosmicznej. POLSA (od ang. Polish Space Agency) będzie działać na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i satelitarnych oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, przemysłowych, obronnych i naukowych. Polska Agencja Kosmiczna będzie m.in.: koordynować polską politykę kosmiczną realizowaną w ramach programów krajowych, unijnych i międzynarodowych (w tym w ramach polskiego członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej i Unii Europejskiej). Agencja ma ponadto podejmować oraz wspierać działania na rzecz promocji polskiego przemysłu kosmicznego i myśli naukowej w dziedzinie badań przestrzeni kosmicznej. POLSA będzie też wykonywać zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa. Agencja będzie pomagać środowiskom naukowym oraz przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu finansowania i zamówień oraz wdrażaniu technologii kosmicznych. Dotychczas zadania te były rozproszone między różne instytucje państwowe. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Nowelizacja Prawa atomowego to kolejna decyzja podjęta przez posłów w bloku głosowań. Nowelizacja określa m.in. rodzaje testów, które powinny być stosowane przy kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych. Chodzi tu o testy odbiorcze, eksploatacyjne (dotyczące urządzeń stosowanych w radioterapii) oraz podstawowe i specjalistyczne (stosowane w medycynie nuklearnej, rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej). Ponadto Sejm określił na poziomie ustawowym osoby, które będą uprawnione do ich wykonywania. Testy odbiorcze będą wykonywały osoby upoważnione przez kierownika jednostki ochrony zdrowia przy udziale przedstawicieli dostawcy lub serwisu. Testy eksploatacyjne oraz specjalistyczne będą wykonywane przez podmioty posiadające specjalną akredytację oraz przez specjalistów w dziedzinie fizyki medycznej lub inżynierii medycznej, zatrudnionych w jednostce ochrony zdrowia. Testy eksploatacyjne będą mogły także wykonywać inne osoby, o ile będą one upoważnione do tego przez kierownika jednostki i będzie pracować pod nadzorem fizyka medycznego lub inżyniera medycznego. Z kolei testy podstawowe mają należeć do kompetencji osób obsługujących urządzenia radiologiczne, zatrudnionych w jednostce ochrony zdrowia i upoważnione do ich wykonywania przez kierownika jednostki. Ponadto projekt m.in. znosi obowiązek posiadania certyfikatów Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia przez fizyków medycznych. Ustawa utrzymała w mocy przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2013 r., w którym TK zakwestionował uregulowanie kwestii podmiotów uprawnionych do kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych w rozporządzeniu – bez podstawy prawnej zawartej w ustawie. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

Posłowie znowelizowali także prawo zamówień publicznych. Jedna z podstawowych zmian zakłada, że cena przestanie być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów. Zgodnie z przyjętymi w głosowaniach rozwiązaniami, ustalenie ceny jako wyłącznego kryterium wyboru wykonawcy będzie wymagało uzasadnienia. Ponadto Ustawa m.in. odformalizowuje i upraszcza tryb zamówień dotyczący tzw. usług niepriorytetowych o wartościach poniżej progów unijnych. Nowelizacja zwiększa jawność w zamówieniach publicznych – ogranicza powoływanie się na tajemnicę przedsiębiorstwa do przypadku, w którym podmiot wykaże, że czyni to zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ustawa wprowadza też rozwiązanie dotyczące zjawiska tzw. fałszywego udostępniania potencjału. W celu ograniczenia tego zjawiska, a tym samym podniesienia pewności i jakości zamówień publicznych, ustawa wprowadza instytucję solidarnej odpowiedzialności z wykonawcą za szkodę zamawiającego. Ponadto, zgodnie z nowelizacją zamawiający będzie mógł, w uzasadnionych okolicznościach, wymagać od wykonawcy lub podwykonawcy zatrudniania osób pracujących przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę . Chodzi tu o roboty budowalne lub usługi. Ustawa zobowiązuje też prezesa urzędu Zamówień Publicznych do publikowania wykazów praktyk i tworzenia wzorców dokumentów przydatnych zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Zgodnie z uchwalonymi zmianami pracodawcy będą ponadto zobowiązani do kalkulowania kosztotysów w sposób uwzględniający wycenę pracy co najmniej na poziomie płacy minimalnej. Nowelizacją zajmą się teraz senatorowie.

Posłowie znowelizowali ponadto ustawę o drogach publicznych, ustawę o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawę o transporcie drogowym. Ustawa zmienia przepisy dotyczące kar za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd drogami krajowymi, a także zwolnień z opłaty elektronicznej i opłat za przejazd autostradą dla pojazdów służb mundurowych, służb specjalnych oraz służb ratowniczych. Zgodnie z ustawą odpowiedzialność administracyjną za większość naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej będzie ponosił właściciel pojazdu, a nie kierujący, jak to jest obecnie. Ponadto ustawa wprowadza zasadę, że nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara administracyjna za naruszenia wspomnianego obowiązku w trakcie jednego dnia. W przypadku, gdy okoliczności będą uzasadniać nałożenie tej kary na podmiot niemający siedziby albo miejsca stałego zamieszkania w Polsce ma być pobierana kaucja w wysokości odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej. Ustawa określa też wysokość kar za nieuiszczenie opłaty elektronicznej. Kara ma wynosić 500 zł w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy. W pozostałych przypadkach ma to być 1500 zł. Ustawa wprowadza też zasadę przedawniania się naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej po roku od popełnienia naruszenia. Ponadto, zgodnie z nowelizacją Policja, Straż Graniczna i Służba Celna zostaną pozbawione uprawnienia do kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej. Uprawnienie to będzie przysługiwało tylko inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego. Ustawa trafi teraz do Izby drugiej.

Sejm uchwalił też nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest usprawnienie obowiązujących rozwiązań. Ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowisk realizujących tę ustawę: samorządów, organizacji pozarządowych, rodzin zastępczych oraz asystentów rodziny. Ustawa dotyczy m.in. finansowania pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i opiekuńczo-rehabilitacyjnych. Są tam kierowane zarówno dzieci pozbawione opieki rodziców, które ze względu na stan zdrowia nie mogą być umieszczone w rodzinie zastępczej ani w domu dziecka, jak i dzieci posiadające rodziców, ale wymagające specjalistycznej opieki. Nowelizacja stwarza starostom podstawę prawną do finansowania takich pobytów. Koszty takiego pobytu ma finansować powiat, na terenie którego dziecko się urodziło. Ustawa zajmuje się także m.in. zagadnieniem rozdzielania małoletnich matek, przebywających w zakładach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych, od ich nowonarodzonych dzieci. Zmniejszeniu – z 20 do 15 – ulega liczba rodzin objętych opieką asystentów rodziny oraz koordynatorów pieczy zastępczej. W ustawie znalazły się też rozwiązania ułatwiające współpracę pomiędzy samorządem gminnym a powiatowym. Przyjęte przez Sejm rozwiązania nakładają na samorząd wojewódzki obowiązek kontroli systemu sprawowania pieczy zastępczej. Ustawą zajmą się teraz senatorowie.

Izba uchwaliła nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Przyjęte rozwiązania mają na celu usprawnienie funkcjonowania tzw. protokołu elektronicznego, czyli nagrywania obrazu i dźwięku z sali sądowej. Zgodnie z nowelizacją, w tzw. protokole skróconym, sporządzanym pisemnie w przypadku nagrywanych rozpraw, będzie mogło się także znaleźć streszczenie wyników postępowania dowodowego oraz inne okoliczności istotne dla przebiegu posiedzenia. Dzięki tej zmianie łatwiejsze ma być m.in. zapoznanie się z przebiegiem posiedzenia. Posłowie proponują modyfikację przepisów dotyczących udostępniania informacji o sprawach. Treść protokołów i pism będzie także udostępniana za pomocą systemu teleinformatycznego, czyli drogą elektroniczną. Ponadto strony będą mogły otrzymać – co do zasady – z akt sprawy zarówno zapis obrazu, jak i dźwięku. W przypadku konieczności odmówienia stronom wydania zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy z uwagi na ważny interes publiczny lub prywatny, będą one mieć prawo do otrzymania zapisu dźwiękowego. Zgodnie z nowelizacją, w sytuacji, gdy będzie to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego orzekania w sprawie, przewodniczący będzie mógł zarządzić sporządzenie transkrypcji odpowiedniej części protokołu sporządzonego uprzednio w formie nagrania przebiegu rozprawy. W przypadku nagrywanych posiedzeń projekt dopuszcza możliwość wygłoszenia ustnego uzasadnienia. Strony, które złożą wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, otrzymają odpis wyroku wraz z transkrypcją uzasadnienia. Sąd będzie miał dwa tygodnie na transkrypcję wygłoszonego uzasadnienia wyroku. W sprawach zawiłych termin ten będzie mógł zostać wydłużony przez prezesa sądu na czas nie dłuższy niż 30 dni. W ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zostały określone zasady pobierania opłat od wniosków o wydanie zapisów dźwięku i obrazu z przebiegu posiedzenia. Uchwalone przez Sejm rozwiązania mają wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Posłowie w głosowaniach zdecydowali o skierowaniu do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dwóch poselskich projektów ustaw, dotyczących funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Decyzja ta dotyczy projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Jego celem jest zachowanie osobowości prawnej PFRON oraz jego organów, tj. zarządu i rady nadzorczej. Wnioskodawcy argumentują, że zmiany te pomogą utrzymać stabilny i silny system zarządzania środkami Funduszu. Ewentualne przyjęcie projektu oznaczałoby odstąpienie od oczekujących na wejście w życie 1 stycznia 2015 r. zasadniczych zmian pozbawiających PFRON osobowości prawnej i przekształcających go w wyodrębniony rachunek bankowy. W projekcie znalazł się też przepis zwalniający z podatku CIT dochody Funduszu w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Do tej samej komisji decyzją posłów trafił poselski projekt nowelizacji Przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych. Wnioskodawcy proponują przesunięcie o 5 lat – z 1 stycznia 2015 r. na początek 2020 r. – momentu wejścia w życie zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które m.in. pozbawiają PFRON osobowości prawnej. Zdaniem wnioskodawców przyjęcie proponowanej zmiany wzmocni poczucie bezpieczeństwa pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Pierwsze czytania obu projektów Izba przeprowadziła 24 lipca 2014 r.

Decyzją posłów w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach będą kontynuowane prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, który zaostrza odpowiedzialność karną kierowców będących pod wpływem alkoholu, jak i środków odurzających. Proponowane rozwiązania mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz uwzględniać zadośćuczynienie ofiarom wypadków. Kierowcy, którzy prowadzili w stanie nietrzeźwości, będą obowiązkowo pozbawiani przez sąd prawa jazdy. Gdy zostaną złapani po raz pierwszy, stracą prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat. Recydywiści zostaną dożywotnio pozbawieni uprawnień do kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Ponadto w stosunku do takich kierowców sąd będzie orzekał obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys. zł (osoby złapane po raz pierwszy) lub co najmniej 10 tys. zł (osoby złapane ponownie). Kierowca, powodujący w stanie nietrzeźwości wypadek, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu dożywotnio straci prawo jazdy. Odstąpienie od tej sankcji będzie możliwe wyłącznie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach. Ponadto tacy sprawcy będą musieli zapłacić nawiązkę w wysokości co najmniej 10 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego lub jego najbliższych. Zgodnie z projektem, prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy, wcześniej zabranego, będzie przestępstwem zagrożonym grzywną, karą ograniczenia wolności lub do 2 lat więzienia. Ponadto projekt wprowadza nowe rozwiązanie, zgodnie z którym kierowcy skazani za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości będą musieli zamontować w samochodzie blokadę alkoholową, która uniemożliwi włączenie silnika, gdy poziom alkoholu w powietrzu wydychanym przez kierowcę wyniesie 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Rząd proponuje też m.in., by za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w stosunku do obowiązującego limitu prawo jazdy było zatrzymywane na 3 miesiące. Taka sama sankcja groziła za przewóz w pojazdach większej liczby osób niż dozwolona. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 23 lipca 2014 r.

Ponadto Izba nie wyraziła zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Tadeusza Iwińskiego.

Izba przyjęła do wiadomości informację Prezesa Rady Ministrów o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, według stanu na 31 grudnia 2013 r.

Po zakończeniu głosowań Sejm zapoznał się z informacją Prokuratora Generalnego o ostatnich działaniach prowadzonych przez organy Prokuratury wobec posła Jana Burego. Informację przedstawił Prokurator Generalny Andrzej Seremet. Informacja wraz z przebiegiem dyskusji jest dostępna w dzisiejszej transmisji internetowej posiedzenia Sejmu pod tym adresem.

Na zakończenie 72. posiedzenia Izba rozpatrzyła w pierwszym czytaniu poselski projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej powołanej do zbadania okoliczności likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Celem działania komisji ma być zbadanie: procesu tworzenia projektów trzech ustaw dotyczących likwidacji WSI oraz powoływania SKW i SWW, ochrony informacji niejawnych przy tworzeniu i publikacji Raportu o działaniach WSI, skutków publikacji Raportu dla bezpieczeństwa państwa, a także wyników śledztw prowadzonych przez prokuratury wojskowe i cywilne w związku z zawiadomieniami m.in. osób wymienionych w Raporcie. W związku ze zgłoszonym w dyskusji wnioskiem o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu Izba zajmie stanowisko w tej sprawie w głosowaniu na kolejnym posiedzeniu.

Zdjęcia: Rafał Zambrzycki.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD OBRADY SEJMU TELEWIZJA POLITYKA POLITYCZNA

 
• POLSKA
 

72. POSIEDZENIE SEJMU – TRZECI DZIEŃ OBRAD


TRZECIEGO DNIA 72. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE ROZPATRZYLI W PIERWSZYM CZYTANIU M.IN. POSELSKIE PROPOZYCJE ZMIAN DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Posłowie zapoznali się z Informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2013 roku wraz ze stanowiskiem komisji. Dokument zawiera m.in. informacje o wybranych problemach w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz dane statystyczne dotyczące działalności TK w ubiegłym roku. Zgodnie z dokumentem w 2013 r. roku do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło łącznie 480 wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD OBRADY SEJMU TELEWIZJA

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ 72. POSIEDZENIA SEJMU


POSŁOWIE PRACOWALI DZIŚ M.IN. NAD ZMIANAMI W USTAWACH – KODEKS KARNY, KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO, USTAWA O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. SEJM ZAPOZNAŁ SIĘ TAKŻE ZE SPRAWOZDANIAMI Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO I NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 R


W łącznej debacie posłowie rozpatrzyli trzy dokumenty dotyczące finansów publicznych.Pierwszy z nich to sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w sprawie udzielenia rządowi absolutorium...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 59. POSIEDZENIA SENATU


23 LIPCA 2014 R. WIECZOREM ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 59. POSIEDZENIA SENATU. RANO IZBA MINUTĄ CISZY UCZCIŁA PAMIĘĆ OFIAR TRAGICZNEJ KATASTROFY MALEZYJSKIEGO SAMOLOTU, KTÓRA MIAŁA MIEJSCE 17 LIPCA NAD WSCHODNIĄ UKRAINĄ


Senatorowie rozpoczęli prace od ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Był to poselski projekt  Nowelizacja uniemożliwia  egzekucję sądową przedmiotów, które dla dłużnika lub członków jego rodziny są niezbędne ze względu na niepełnosprawność. Analogiczne ograniczenie obowiązuje w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i dotyczy m.in...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ OBRAD 72. POSIEDZENIA SEJMU


BEZPOŚREDNIO PRZED ROZPOCZĘCIEM OBRAD POSŁOWIE UCZCILI CHWILĄ CISZY OSOBY, KTÓRE ZGINĘŁY W OBWODZIE DONIECKIM NA UKRAINIE WSKUTEK ZESTRZELENIA 17 LIPCA 2014 R. SAMOLOTU PASAŻERSKIEGO MALEZYJSKICH LINII LOTNICZYCH. NASTĘPNIE POSŁOWIE UCHWALILI TRZY RZĄDOWE USTAWY WCHODZĄCE W SKŁAD TZW. PAKIETU KOLEJKOWEGO


Pierwsza z tych regulacji to nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Celem zmian jest zapewnienie pacjentom onkologicznym kompleksowego i bardziej skutecznego leczenia oraz lepsze wykorzystanie środków na nie przeznaczonych...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

72. POSIEDZENIE SEJMU – POSŁOWIE ROZPOCZĘLI OBRADY


CZTERODNIOWE OBRADY SEJM ROZPOCZĄŁ OD UCZCZENIA CHWILĄ CISZY OSÓB, KTÓRE ZGINĘŁY W OBWODZIE DONIECKIM NA UKRAINIE WSKUTEK ZESTRZELENIA 17 LIPCA 2014 R. SAMOLOTU PASAŻERSKIEGO MALEZYJSKICH LINII LOTNICZYCH


W dalszej części posiedzenia Izba rozstrzygnęła punkty sporne. W porządku obrad jest też głosowanie nad ustawami wchodzącymi w skład tzw. pakietu kolejkowego. Posłowie rozpatrzą sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w 2013 r. wraz z przedstawioną przez NIK analizą jego wykonania. Izba zajmie się także dwoma poselskimi projektami, których celem jest zachowanie osobowości prawnej PFRON...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIE SEJMU 72 TELEWIZJA

 
• POLSKA
 

WCHODZI W ŻYCIE USTAWA O ZASADACH PROWADZENIA ZBIÓREK PUBLICZNYCH


USTAWA LIBERALIZUJE ZASADY PRZEPROWADZANIA ZBIÓREK PUBLICZNYCH. WPROWADZA ROZWIĄZANIA UŁATWIAJĄCE ORGANIZOWANIE AKCJI CHARYTATYWNYCH I ZAPEWNIAJĄCE WSZYSTKIM ŁATWY DOSTĘP DO INFORMACJI O TAKICH PRZEDSIĘWZIĘCIACH ORAZ ICH EFEKTACH


Zgodnie z ustawą, zbiórką publiczną ma być gromadzenie ofiar w gotówce lub naturze, w miejscu publicznym, a także zbieranie ofiar na cele religijne. Ofiary muszą być zbierane na cel zgodny z prawem i pozostający w sferze zadań publicznych. Według ustawy, uprawnionymi do prowadzenia zbiórek publicznych będą: organizacje zajmujące się działalnością charytatywną i społeczną oraz komitety społeczne do tego powołane...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

USTAWA ZBIÓRKA PUBLICZNA ZBIÓRKI PUBLICZNE WCHODZI W ŻYCIE

 
• POLSKA
 

DZISIAJ WIDAĆ, ŻE PRÓBA DESTABILIZACJI UKRAINY TO PROBLEM GLOBALNY


MOŻNA MIEĆ NADZIEJĘ, ŻE PO KATASTROFIE SAMOLOTU NIEKTÓRYM KRĘGOM POLITYCZNYM SPADNĄ Z OCZU ŁUSKI ZŁUDZEŃ CO DO RZECZYWISTEGO CHARAKTERU KONFLIKTU NA WSCHODZIE UKRAINY - POWIEDZIAŁ PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI PO PIĄTKOWYM SPOTKANIU Z PREMIEREM DONALDEM TUSKIEM


Na konferencji prasowej w ogrodach Belwederu Bronisław Komorowski podkreślił, że próby oderwania niektórych terytoriów Ukrainy przez separatystów rosyjskich doprowadziły do skutków dotykających wiele krajów daleko położonych od sąsiedztwa rosyjskiego.- Dzisiaj widać, że to nie jest problem tylko Ukrainy - mówił Bronisław Komorowski...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

UKRAINA SAMOLOT KATASTROFA ZESTRZELENIE SAMOLOTU WYPADEK UKRAINIE PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI PREMIER DONALD TUSK ROSJA KONFLIKT DEMOKRACJA DESTABILIZACJA PASAŻERSKI PASAŻERSKIEGO PASAŻEROWIE CYWIL CYWILNI CYWILE POLITYKA KREML SEPARATYSCI POLSKA PREZYDENT BARACK OBAMA USA NATO NEWPORT OBRONA KRAJU BEZPIECZEŃSTWO EUROPA ŚRODKOWA SZCZYT

Imieniny dziś obchodzi:   Patrycja Wyszomir Aleksander Augustyn Sobiesław Adelina Erazm
 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI - JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA - 29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN - EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH
 

ShortNews

 

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH 70. ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

W dniach 29 lipca - 1 sierpnia 2014 r. (wtorek - piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w uroczystościach związanych z obchodami 70. rocznicy Powstania Warszawskiego.

WIZYTA PREZYDENTA RP W BERLINIE

29 lipca 2014 r. (wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski złoży wizytę w Berlinie, gdzie w Centrum Dokumentacji Topografia Terroru, wspólnie z Prezydentem Republiki Federalnej Niemiec Joachimem Gauckiem, otworzy wystawę poświęconą Powstaniu Warszawskiemu.

SPOTKANIE PREZYDENTÓW PAŃSTW BAŁTYCKICH, GRUPY WYSZEHRADZKIEJ, BUŁGARII I RUMUNII – AKREDYTACJE

22 lipca 2014 r. (wtorek) w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski spotka się z prezydentami państw bałtyckich, Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii i Rumunii. Spotkanie dotyczy wrześniowego szczytu NATO w Newport.

dodaj ShortNews'a
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI - EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL - WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY 
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL 
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL
DEBATA PJN PSL - WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL 
DEBATA PJN PSL
WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA - PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA
PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH - JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI - POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ 
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ
 
 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE - POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE
POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE - POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE
POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW 
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW
HAPPENING PIKIETA POD PZPN - HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI 
HAPPENING PIKIETA POD PZPN
HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
 

ShortNews

 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NOMINACJI GENERALSKICH

21 lipca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczy akty mianowania na stopnie generalskie funkcjonariuszom Policji.

SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z AMBASADORAMI RP

21 lipca br. (poniedziałek) o godz. 11.30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski spotka się z Ambasadorami RP uczestniczącymi w dorocznej naradzie organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA REPUBLIKI SŁOWACKIEJ

15 lipca 2014 roku (wtorek) wizytę oficjalną w Polsce złoży Prezydent Republiki Słowackiej Andriej Kiska.

WIZYTA PREZYDENTA RP W REPUBLICE FRANCUSKIEJ

6 czerwca 2014 r. (piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski złoży wizytę w Republice Francuskiej z okazji 70. rocznicy lądowania wojsk alianckich w Normandii.

PREZYDENT RP WRĘCZY NAGRODĘ SOLIDARNOŚCI

3 czerwca 2014 r. (wtorek) o godz. 18.00 podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczy Nagrodę Solidarności ukraińskiemu liderowi walki o prawa Tatarów Krymskich Mustafie Dżemilewowi.

PREZYDENT RP NA GALI „SPORTOWY SUKCES 25-LECIA”

2 czerwca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 20.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w uroczystej Gali podsumowującej plebiscyt na „Sportowy Sukces 25-lecia” (Stadion Narodowy w Warszawie).

WIZYTA PREZYDENTA RP W POZNANIU

2 czerwca 2014 roku (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odwiedzi Poznań.

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY - KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY 
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY
KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA 
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
KATARZYNA IZYDORCZYK - KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD 
KATARZYNA IZYDORCZYK
KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD
MARIUSZ GRZEGORCZYK - MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH 
MARIUSZ GRZEGORCZYK
MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH
JANUSZ KORWIN-MIKKE - JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012 
JANUSZ KORWIN-MIKKE
JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY - XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY
XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
POSEŁ LESZEK MILLER - POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA 
POSEŁ LESZEK MILLER
POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
 
 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI - POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI - EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012 
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012
MŁODZI INNOWACYJNI - POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH 
MŁODZI INNOWACYJNI
POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI - POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO 
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO
POSEŁ ADAM HOFMAN - POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ADAM HOFMAN
POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO
POSEŁ MACIEJ BANASZAK - POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA 
POSEŁ MACIEJ BANASZAK
POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I NAGRAŃ NA TELEFONIE LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I NAGRAŃ NA TELEFONIE LECHA KACZYŃSKIEGO
POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA - POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA NA TEMAT EURO 2012 I O SPADKU POPARCIA 
POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA
POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA NA TEMAT EURO 2012 I O SPADKU POPARCIA
POSEŁ PIOTR SZELIGA - POSEŁ PIOTR SZELIGA O EURO 2012 
POSEŁ PIOTR SZELIGA
POSEŁ PIOTR SZELIGA O EURO 2012
POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI - POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI NA TEMAT POLSKI W EURO 2012 ORAZ TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI
POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI NA TEMAT POLSKI W EURO 2012 ORAZ TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
  
 
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
youtube
facebook
TV over IP
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
SEJM NA ŻYWO OBRADY SEJMU TRANSMISJA TRANSMISJE PRZEKAZ PRZEKAZY LIVE ONLINE ON-LINE POSIEDZENIE POSIEDZENIA SEJMOWA POSEŁ POSŁANKA POSŁOWIE POSŁANKI MARSZAŁEK PREZYDENT PREMIER