SEJM NA ŻYWO OBRADY SEJMU TRANSMISJA TRANSMISJE PRZEKAZ PRZEKAZY LIVE ONLINE ON-LINE POSIEDZENIE POSIEDZENIA SEJMOWA POSEŁ POSŁANKA POSŁOWIE POSŁANKI MARSZAŁEK PREZYDENT PREMIER
 
PIS - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SLD - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.RPP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PO - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PSL - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PTV - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco. kontaktfacebookYouTubegoogle+twitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 4,4078KURS WALUTY EUR: 4,4078KURS WALUTY EUR: 4,4078KURS WALUTY EUR: 4,4078KURS WALUTY EUR: 4,4078KURS WALUTY EUR: 4,4078 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 3,8738KURS WALUTY USD: 3,8738KURS WALUTY USD: 3,8738KURS WALUTY USD: 3,8738KURS WALUTY USD: 3,8738KURS WALUTY USD: 3,8738 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 5,6496KURS WALUTY GBP: 5,6496KURS WALUTY GBP: 5,6496KURS WALUTY GBP: 5,6496KURS WALUTY GBP: 5,6496KURS WALUTY GBP: 5,6496 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 4,0215KURS WALUTY CHF: 4,0215KURS WALUTY CHF: 4,0215KURS WALUTY CHF: 4,0215KURS WALUTY CHF: 4,0215KURS WALUTY CHF: 4,0215 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 3,0918KURS WALUTY CAD: 3,0918KURS WALUTY CAD: 3,0918KURS WALUTY CAD: 3,0918KURS WALUTY CAD: 3,0918KURS WALUTY CAD: 3,0918 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 3,6167KURS WALUTY JPY: 3,6167KURS WALUTY JPY: 3,6167KURS WALUTY JPY: 3,6167KURS WALUTY JPY: 3,6167KURS WALUTY JPY: 3,6167 
zaloguj sięzarejestruj się
2016-04-29 • 16:00:49 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
sejm|senat|konferencje|komisje
  
 
 
 
http://polityczna.tv/transmisja/sejm/
 
SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA ŻYWO

Transmisja aktywna jest podczas posiedzeń Sejmu. Źródło Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 
• POLSKA
 
DRUGI DZIEŃ 17. POSIEDZENIA SEJMU – PODSUMOWANIE ROZPOCZĘCIE PRAC NAD TZW. DUŻĄ USTAWĄ MEDIALNĄ, PAKIETEM OBEJMUJĄCYM TRZY PROJEKTY USTAW: O MEDIACH NARODOWYCH, O SKŁADCE AUDIOWIZUALNEJ I PRZEPISÓW WPROWADZAJĄCYCH TE PROPOZYCJE ORAZ PROJEKTEM USTAWY O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG – TO GŁÓWNE PUNKTY DZISIEJSZYCH OBRAD. POSŁOWIE PYTALI TEŻ PRZEDSTAWICIELI RZĄDU M.IN. O  FUNKCJONOWANIE SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH, CZY ŁĄCZENIA ODDZIAŁÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. POSŁOWIE WYSŁUCHALI TAKŻE INFORMACJI BIEŻĄCEJ W SPRAWIE DODATKOWYCH OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH POLAKÓW ORAZ ZANIECHANIA POMOCY KREDYTOBIORCOM.

DRUGI DZIEŃ 17. POSIEDZENIA SEJMU – PODSUMOWANIE


ROZPOCZĘCIE PRAC NAD TZW. DUŻĄ USTAWĄ MEDIALNĄ, PAKIETEM OBEJMUJĄCYM TRZY PROJEKTY USTAW: O MEDIACH NARODOWYCH, O SKŁADCE AUDIOWIZUALNEJ I PRZEPISÓW WPROWADZAJĄCYCH TE PROPOZYCJE ORAZ PROJEKTEM USTAWY O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG – TO GŁÓWNE PUNKTY DZISIEJSZYCH OBRAD. POSŁOWIE PYTALI TEŻ PRZEDSTAWICIELI RZĄDU M.IN. O FUNKCJONOWANIE SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH, CZY ŁĄCZENIA ODDZIAŁÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. POSŁOWIE WYSŁUCHALI TAKŻE INFORMACJI BIEŻĄCEJ W SPRAWIE DODATKOWYCH OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH POLAKÓW ORAZ ZANIECHANIA POMOCY KREDYTOBIORCOM.

Posiedzenie rozpoczęło się od rozpatrzenia w drugim czytaniu projektu nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw. Projekt powstał w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka na podstawie dwóch propozycji – poselskiej oraz senackiej – zawartych odpowiednio w drukach nr 334 i 374. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie zmian organizacyjnych w IPN, zmian w zakresie realizacji funkcji badawczych i edukacyjnych Instytutu oraz nowelizacji przepisów regulujących zasady poszukiwań miejsc spoczynku ofiar reżimów totalitarnych, represji i czystek etnicznych. Projekt dostosowuje ponadto przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 października 2010 r. (sygn. akt P 37/09). Trybunał zakwestionował zgodność z konstytucją niektórych elementów procedury odwoławczej od decyzji administracyjnych prezesa IPN dotyczących udostępnienia przez Instytut dokumentów. Projekt przewiduje, że rozpatrywanie przed sądem administracyjnym skarg na  odmowę udostępnienia do wglądu dokumentów znajdujących się w zasobach IPN będzie jawne, a strony będą miały możliwość zapoznania się z orzeczeniami sądu w tej sprawie. Projekt zawarty w druku nr 334 wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Jego pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie projektu senackiego odbyło się w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komisja podjęła uchwałę o wspólnym rozpatrywaniu obu projektów. W przyjętym sprawozdaniu Komisja proponuje wprowadzenie poprawek. Sprawozdawcą Komisji był poseł Marek Ast. W związku z poprawkami zgłoszonymi w dyskusji projekt trafi ponownie do prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Następnie Sejm kontynuował w drugim czytaniu pracę nad nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Projekt ma na celu dostosowanie ustawy do Prawa restrukturyzacyjnego z 15 maja 2015 r., które weszło w życie 1 stycznia 2016 r. Zmiany mają na celu skorygowanie upoważnienia do wydania rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw pracy. Przedmiotowy projekt ustawy ma ponadto na celu dostosowanie brzmienia ustawy do Prawa upadłościowego. Komisja  Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie projektu z poprawką doprecyzowującą. Sprawozdawcą komisji była posłanka Bożena Borys-Szopa. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

Posłowie rozpatrzyli też w drugim czytaniu rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy 2014/54/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników. Wdrożenie dyrektywy ma przyczynić się do zwiększenia wśród obywateli UE i EOG znajomości przysługujących im uprawnień w innych krajach członkowskich, a w razie potrzeby ułatwić ich dochodzenie. Do realizacji zadań zawartych w dyrektywie zobowiązane są wszystkie kraje UE, tak aby ze wskazanych w niej uprawnień mogli korzystać wszyscy pracownicy mobilni. Większość zadań wskazanych w dyrektywie Polska już realizuje. Konieczne jest jednak wyznaczenie instytucji która będzie realizowała zadania związane z promocją praw osób korzystających ze swobodnego przepływu pracowników, zapewniała niezbędne informacje o rynku pracy, udzielały niezależnego poradnictwa prawnego, a także prowadziła lub zlecała niezależne badania oraz publikowała niezależne raporty dotyczące rynku pracy. Zgodnie z projektem nowelizacji, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie wspierać równe traktowanie pracowników unijnych w naszym kraju m.in. przez: zlecanie niezależnych sondaży i analiz oraz publikowanie niezależnych sprawozdań i zaleceń na temat nieuzasadnionych ograniczeń i przeszkód w zakresie prawa do swobodnego przepływu pracowników i ich dyskryminacji, inicjowanie i monitorowanie działań mających na celu przeciwdziałanie nieuzasadnionym ograniczeniom oraz przeszkodom w zakresie prawa do swobodnego przepływu pracowników oraz ich dyskryminacji czy publikowanie informacji o przepisach dotyczących swobodnego przepływu pracowników i ich stosowaniu w Polsce. W projekcie nowelizacji rozszerzono także zakres porad prawnych udzielanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Do tej pory przebywający w Polsce pracownicy z państw unijnych oraz członkowie ich rodzin otrzymywali z PIP porady prawne dotyczące prawa pracy i dostępu do zatrudnienia. Po zmianach będą mogli liczyć także na pomoc w takich kwestiach tj.: dostęp do przywilejów socjalnych i podatkowych czy dostęp do zasobów mieszkaniowych. Aby porady prawne udzielane przez PIP były rzetelne będzie ona mogła występować do instytucji publicznych (np. ZUS, urzędów lub izb skarbowych) z wnioskiem o informacje niezbędne do wyjaśnienia indywidualnych spraw zgłaszanych przez pracowników. Projekt po wpłynięciu do Sejmu skierowany został do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która zaproponowała przyjęcie projektu z poprawkami. Jedna z nich zakłada zmianę tytułu projektu - o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Sprawozdanie z prac komisji przedstawiła posłanka Bożena Borys-Szopa. W bloku glosowań odbędzie się trzecie czytanie projektu.

W drugim czytaniu Izba zajęła się również rządowym projektem nowelizacji ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania oraz zwiększenie przejrzystości systemu ochrony oraz rejestracji oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych. Wzmocniony ma zostać system kontroli i nadzoru nad prawidłowym stosowaniem nazw produktów zarejestrowanych jako: chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności. Wskazano także zasady stosowania określenia jakościowego „produkt górski”. Projekt zakłada m.in. uszczelnienie systemu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi upoważnionymi do kontrolowania oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności. Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła projekt z poprawkami głównie o charakterze legislacyjnym. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Zbigniew Dolata. Trzecie czytanie odbędzie się w bloku głosowań.

Kolejnymi punkami drugiego dnia 17. posiedzenia Sejmu było rozpatrzenie w łącznej dyskusji w pierwszym czytaniu projektów ustaw, które mają być podstawą reformy mediów publicznych w Polsce. Chodzi o wniesiony przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość pakiet obejmujący: projekt ustawy o mediach narodowych (druk nr 442), projekt ustawy o składce audiowizualnej (druk nr 443) i propozycję przepisów wprowadzających (druk nr 444). Uzasadnienie projektu z druku nr 442 przedstawiła posłanka Barbara Bubula, uzasadnienie projektu z druku nr 443 przedstawił poseł Marek Suski, a druk nr 444 uzasadniła poseł Elżbieta Kruk.

Projekt ustawy o mediach narodowych określa zadania instytucji mediów narodowych, ich organizację, sposób działania i finansowania oraz zasady sprawowania nadzoru nad tymi instytucjami. Zgodnie z projektem instytucjami mediów narodowych będą narodowe instytucje radiofonii i telewizji oraz Polska Agencja Prasowa. Do narodowych instytucji radiofonii i telewizji projekt zalicza Polskie Radio, Telewizję Polską oraz 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W projekcie podkreślono, że w strukturze Telewizji Polskiej działają także oddziały terenowe określone w jej statucie.
Zgodnie z projektem instytucje mediów narodowych mają pełnić misję publiczną. W przypadku radia i telewizji ma ona polegać m.in. na pozyskiwaniu i rozpowszechnianiu rzetelnych informacji z kraju i z zagranicy, kultywowaniu tradycji narodowej oraz wartości patriotycznych i humanistycznych. Ponadto instytucje te mają w ramach misji publicznej m.in. oferować społeczeństwu zróżnicowane programy radiowe i telewizyjne oraz inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki z zachowaniem zasad bezstronności, pluralizmu, niezależności i wysokiej jakości. Z kolei do zadań PAP ma należeć pozyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. W swoich przekazach instytucje mediów narodowych mają dbać o kulturę języka polskiego, wysokie standardy profesjonalne i etyczne dziennikarstwa oraz należytą jakość merytoryczną i techniczną przekazów. Wnioskodawcy proponują ponadto, by organizacje pożytku publicznego mogły w publicznym radiu i telewizji nieodpłatnie informować o prowadzonej przez nie działalności. Z wykonywania tych obowiązków narodowe instytucje radia i telewizji mają składać KRRiT roczne sprawozdania.  

Projekt przewiduje powstanie Rady Mediów Narodowych. Jej kadencja ma trwać 6 lat. W jej skład ma wchodzić 6 członków, powoływanych po dwóch przez Sejm, Senat i Prezydenta spośród obywateli polskich wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w sprawach związanych z zadaniami, działaniem i finansowaniem mediów. Jednego z członków Rady ma powoływać Sejm spośród trzech kandydatów zgłoszonych przez najliczniejszy klub opozycyjny. Zgodnie z projektem Rada ma przedstawiać corocznie do 31 marca Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi sprawozdanie ze swojej działalności oraz informację o najważniejszych problemach mediów narodowych. Dokumenty mają być także przekazywane premierowi oraz przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Instytucje mediów narodowych mają być państwowymi osobami prawnymi, zarządzanymi i reprezentowanymi na zewnątrz przez dyrektorów naczelnych, będących redaktorami naczelnymi w rozumieniu Prawa prasowego.

Dyrektorów naczelnych i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów terenowych ma powoływać przewodniczący Rady Mediów Narodowych po przeprowadzeniu konkursu. Dyrektorzy naczelni mają opracowywać dwuletnie plany pełnienia misji publicznej oraz roczne plany programowo-finansowe. Ich projekty mają być przedstawiane właściwym społecznym radom programowym oraz podawane do wiadomości publicznej. Ma je zatwierdzać Rada Mediów Narodowych.

W pełnieniu misji publicznej instytucje mediów narodowych mają korzystać z Funduszu Mediów Narodowych. Będzie to państwowa osoba prawna, którą zarządzać ma Rada Mediów Narodowych. Projekt przewiduje, że statut Funduszu ma zostać nadany przez Marszałka Sejmu w formie zarządzenia na wniosek Rady Mediów Narodowych. Statuty instytucji mediów narodowych mają zostać nadane uchwałami Rady.

Natomiast w projekcie ustawy o składce audiowizualnej wnioskodawcy proponują, aby od 1 stycznia 2017 r. abonament rtv został zastąpiony składką audiowizualną - nową daniną publiczną w celu finansowania misji publicznej mediów narodowych. Składka ma być pobierana przy rachunku za energię elektryczną i wynosić 15 zł miesięcznie od każdego punktu poboru prądu. Autorzy projektu wskazują, że dla gospodarstwa domowego korzystającego tylko z jednego punktu poboru to o 7,70 zł mniej niż dotychczasowa miesięczna opłata abonamentowa za posiadanie telewizora. W myśl projektu, obowiązek zapłaty składki będą mieli końcowi odbiorcy energii elektrycznej bez względu na status prawny (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej).
Zwolnienie ze składki będzie przysługiwać gospodarstwom domowym, w których odbiorca końcowy lub jego małżonek zameldowany na pobyt stały pod tym samym adresem ukończył 75 lat lub ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Składki nie będą musiały opłacać także m.in. osoby uprawnione do ryczałtu energetycznego, świadczenia opiekuńczego lub świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w ramach programu 500+. Zgodnie z projektem, ze składki zwolnione będą także dodatkowe punkty poboru w miejscu zamieszkania. To np. sytuacje, gdy licznik jest zainstalowany w garażu obok budynku mieszkalnego czy w stodole blisko domu rolnika.

Przedsiębiorstwa energetyczne będą inkasować składkę audiowizualną i przekazywać ją do organu podatkowego, a ten z kolei na rachunek Funduszu Mediów Narodowych. Będą musiały też m.in. informować odbiorców końcowych o obowiązku zapłaty składki i sposobie jej uiszczania. W związku z nowymi obowiązkami przedsiębiorstwa energetyczne będą otrzymywać zryczałtowane wynagrodzenie. Od 2018 r. wyniesie ono 20 gr miesięcznie od każdego obsługiwanego punktu poboru., a w 2017 r. 30 gr - ze względu na konieczność poniesienia nakładów na rozpoczęcie funkcjonowania systemu.

Z kolei projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej stwarza podstawy prawne do wprowadzenia w życie tych poselskich propozycji (z druków nr 442 i 443). Zgodnie z projektem przepisów wprowadzających, ustawa o mediach narodowych wejdzie w życie 1 lipca 2016 r. Wyjątkiem będą regulacje dotyczące organizacji Funduszu Mediów Narodowych (FMN) i jego organu – Rady Mediów Narodowych, a także społecznych rad programowych, które mają obowiązywać po upływie 3 dni od ogłoszenia przepisów wprowadzających. Ponadto, w projekcie zaproponowano, aby regulacje odnoszące się do gospodarki finansowej instytucji mediów narodowych i FMN weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Ponadto, w myśl projektu przepisów wprowadzających, ustawa o składce audiowizualnej ma również wejść w życie (co do zasady) 1 stycznia 2017 r. Projekt m.in. wprowadza też zmiany w blisko 20 innych ustawach, np. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ordynacji podatkowej, ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych czy ustawie o radiofonii i telewizji.

W dyskusji zgłoszono wnioski o odrzucenie projektów w pierwszym czytaniu. Decyzje w tej sprawie podejmą posłowie w bloku głosowań.

Sejm rozpoczął też pracę nad rządowym projektem ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Wykonuje on dyrektywę 2014/67/UE, której celem jest lepsza ochrona praw pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług. Chodzi o zwiększenie efektywności egzekwowania minimalnych warunków zatrudnienia w państwie członkowskim, w którym usługa ma być świadczona. Dyrektywa powinna wyeliminować obchodzenie przepisów dotyczących delegowania pracowników, z poszanowaniem zasady swobody świadczenia usług. W projekcie określono zasady: ochrony pracowników delegowanych z Polski i do naszego kraju, kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników, współpracy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) z organami innych państw członkowskich, transgranicznego egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych. Nowe regulacje określają warunki zatrudniania pracowników delegowanych do pracy w Polsce. Pracodawca delegujący pracownika do naszego kraju będzie musiał zapewnić mu warunki zatrudnienia w sposób wskazany w ustawie. Dotyczą one m.in. norm i wymiaru czasu pracy oraz urlopu wypoczynkowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, bezpieczeństwa i higieny pracy. Określono także obowiązki pracodawcy delegującego pracownika do Polski. Pracodawca będzie musiał wyznaczyć osobę upoważnioną do kontaktów z PIP oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów. Inspekcja ma też powiadamiać pracodawców delegujących pracowników z Polski o ewentualnych decyzjach w sprawie nałożenia na nich administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych, a także o wnioskach o egzekucję takich kar lub grzywien. Państwową Inspekcję Pracy zobowiązano też do przeprowadzania kontroli prawidłowości delegowania pracowników do Polski. Chodzi np. o ustalenie, czy pracodawca delegujący pracownika do naszego kraju rzeczywiście prowadzi znaczną działalność w innym państwie członkowskim i czy delegowanie pracownika ma charakter tymczasowy. Powinno to przeciwdziałać nadużyciom związanym z delegowaniem pracowników do Polski. W projekcie określono także listę naruszeń przepisów ustawy, za które przewidziano kary w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł.  Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Projekt trafi do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o efektywności energetycznej było ostatnim punktem drugiego dnia obecnego posiedzenia. Projekt wdraża przepisy unijne dotyczące efektywności energetycznej, zobowiązujące kraje członkowskie do osiągnięcia do końca 2020 r. określonego poziomu oszczędności energii. Projektowane przepisy mają zastąpić ustawę z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Wejście w życie projektowanej ustawy powinno zdaniem rządu znacząco poprawić efektywność energetyczną oraz konkurencyjność polskiej gospodarki, a także stan środowiska naturalnego. Proponowane przepisy powinny spowodować oszczędne i efektywne korzystanie z energii oraz zwiększyć liczbę inwestycji energooszczędnych. Zwiększeniu ma ulec skala oszczędności energii przez odbiorców końcowych. Urządzenia energetyczne mają zużywać mniej energii, mniejsze mają też być straty w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu. Projekt określa m.in. zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej. Dokument ma powstawać co trzy lata w resorcie energii. Ma zawierać m.in. opis planowanych programów na rzecz poprawy efektywności energetycznej, określenie krajowego celu w tym zakresie, informacje o osiągniętych oszczędnościach oraz strategię wspierania inwestycji w renowację budynków. Pierwszy dokument ma zostać przekazany Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2017 r. W projekcie zostały też sprecyzowane zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej. M.in. organy władzy publicznej, których obszar działania obejmuje cały kraj, będą musiały nabywać efektywne energetycznie produkty lub usługi. Projekt określa ponadto zasady realizacji obowiązku w zakresie oszczędności energii. Do dokumentu został przeniesiony system świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty). W ocenie rządu jest to mechanizm stymulujący i wspierający działania prooszczędnościowe. Ponadto projekt określa m.in. zasady przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstw. Firmy będą je musiały przeprowadzać co 4 lata. W pracach nad projektem rząd reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Andrzej Piotrowski. Decyzja posłów projekt trafi do dalszych prac w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU TELEWIZJA IPN INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU REŻIM TOTALITARNY TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY REPRESJA CZYSTKI ETNICZNE DUŻA USTAWA MEDIALNA MEDIA NARODOWE SKŁADKA AUDIOWIZUALNA ABONAMENT TELEWIZYJNY DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW SPECJALNE STRFY EKONOMICZNE DODATKOWE OBCIĄŻENIA PODATKOWE POLAKÓW KREDYTOBIORCY OBCIĄŻENIA OCHRONA MIEJSC PRACY SWOBODNY PRZEPŁYW PRACOWNIKÓW REJESTRACJA I OCHRONA NAZW PRODUKTY ROLNE REGIONALNE REFORMA MEDIÓW PUBLICZNYCH NARODOWE SPOSÓB DZIAŁANIA INWESTOWANIA RADIOFONIA TELEWIZJA RADA MEDIÓW NARODOWYCH FUNDUSZ ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWA INKASOWANIE SKŁADEK EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 16 POSIEDZENIA SENATU 28 KWIETNIA 2016 R. PÓŹNYM WIECZOREM ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 16. POSIEDZENIA SENATU. OBRADY ZOSTANĄ WZNOWIONE W PIĄTEK O GODZ. 9.00.

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 16 POSIEDZENIA SENATU


28 KWIETNIA 2016 R. PÓŹNYM WIECZOREM ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 16. POSIEDZENIA SENATU. OBRADY ZOSTANĄ WZNOWIONE W PIĄTEK O GODZ. 9.00.

W czwartek Izba minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego niedawno senatora I kadencji Władysława Papużyńskiego. Porządek został uzupełniony o dwa projekty uchwał - w sprawie zmiany Regulaminu Senatu oraz w 95. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego.

Następnie minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przedstawił informację na temat realizacji programu działań resortu rolnictwa na lata 2015-2019. Debata nad tym punktem porządku zajęła większą część senackiego dnia.

Senatorowie omówili ustawę o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Był to projekt poselski. Ustawa przewiduje utworzenie z dniem 1 września 2016 r. Akademii im. Jakuba  z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, przejmującej mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe oraz prawa i zobowiązania znoszonej jednocześnie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża. Jej  podstawowym kierunkiem działalności będzie kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w obszarze nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Senat rozpatrzył ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Był to rządowy projekt. Ustawa wprowadza szereg środków, które mają chronić obywateli, szczególnie osoby nieporadne i małoletnie, przed przestępstwami skierowanymi przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Przewiduje ona utworzenie dwóch rejestrów sprawców przestępstw na tle seksualnym - rejestru z dostępem ograniczonym i rejestru publicznego, do którego dostęp będzie powszechny i bez ograniczeń. Prawo dostępu do rejestru ograniczonego będą miały sądy, prokuratorzy, Policja, ABW, Służba Celna, CBA oraz organy administracji rządowej i samorządowej. Będą w nim gromadzone dane o osobach prawomocnie skazanych za przestępstwa na tle seksualnym, o osobach, którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o takie przestępstwa, o osobach, wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające, a także o nieletnich, wobec których w sprawach o takie czyny prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze. Dane te będą pochodziły z Krajowego Rejestru Karnego i będą zamieszczane z urzędu jako następstwo prawomocnych orzeczeń. Rejestr będzie zawierać tak szczegółowe dane, jak fotografia, miejsce zameldowania i faktyczny adres pobytu skazanych. Rejestr publiczny, prowadzony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, obejmie dane tych skazanych, którzy popełnili swój czyn wobec nieletnich ze szczególnym okrucieństwem lub działali w recydywie. W tym przypadku nie będą podawane tak szczegółowe dane, jak adres, a jedynie nazwa miejscowości, w której skazany przebywa. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd mógłby orzec, że dane skazanego nie trafią do rejestru. Te przypadki to: ochrona życia prywatnego lub inny ważny interes prywatny pokrzywdzonego albo jego osób najbliższych, zwłaszcza dobro małoletniego pokrzywdzonego. Sąd nie kierowałby też danych do rejestru, jeśli uznałby, że spowodowałoby to "niewspółmiernie surowe skutki dla skazanego". Powstanie ponadto policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym zawierająca aktualne informacje o miejscach szczególnie niebezpiecznych. Będzie ona dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji. Pracodawcy oraz organizatorzy działalności związanej z wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci będą mieli obowiązek sprawdzenia w rejestrze osoby, którą zamierzają zatrudnić.

W piątek Izba omówi ustawę o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, której projekt przygotował rząd. Celem nowelizacji jest wprowadzenie szczególnych uregulowań odnoszących się do wyrażania zgody na pobyt w Polsce wojsk obcych w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych RP w operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium Polski w czasie pokoju. Chodzi o tzw. wzmocnienie wojskowe w czasie pokoju, czyli działania prewencyjne, odstraszające lub wymagające użycia sił wysokiej gotowości na polskim terytorium lub w polskiej przestrzeni powietrznej, czyli tzw. szpicy NATO. Zgodę na pobyt obcych wojsk, w szczególności państw członkowskich NATO i UE, będzie mógł wydać prezydent na wniosek ministra obrony narodowej, skierowany po uzyskaniu zgody premiera. W zgodzie prezydent określi cel pobytu obcych wojsk i zakres ich uprawnień oraz wskaże, które z uprawnień Sił Zbrojnych RP będą im przysługiwać w czasie objętego zgodą pobytu na terytorium Polski. O jej wyrażeniu mają zostać niezwłocznie zawiadomieni marszałkowie Sejmu i Senatu. Regulacja dotyczy działań w okresie pokoju, gdyż użycie siły przez wojska sojusznicze w czasie wojny reguluje wprost art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego (kolektywna samoobrona).

Senatorowie zajmą się ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Był to projekt senacki. Zgodnie z ustawą, nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944–1989.  Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu roku od wejścia w życie nowych regulacji. Decyzję o stwierdzeniu nieważności uchwały nadającej niezgodną z ustawą nazwę budowli, obiektowi lub urządzeniu użyteczności publicznej będzie podejmować wojewoda po obowiązkowym zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej. Będzie też miał prawo zasięgnięcia opinii Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Postępowanie przed sądami i organami administracji publicznej w sprawach dotyczących uwzględnienia w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy ma być  wolne od opłat. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.  Ustawa ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Senat będzie debatować nad ustawą  o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu komisyjnego. Jej podstawowym celem jest ułatwienie posiadaczom Karty Polaka osiedlania się na terytorium Polski. Osoba przyjeżdżająca do Polski będzie mogła otrzymywać wypłacany co miesiąc zasiłek finansowy na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania. Jego wysokość wyniesie w okresie pierwszych trzech miesięcy równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę dla  wnioskodawcy i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka,  a przez kolejne sześć miesięcy odpowiednio 60 proc. tych kwot. Świadczenie będzie przysługiwało  wyłącznie członkom rodziny wnioskodawcy, którzy przebywają na terytorium Polski, a przyzna je odpowiedni starosta. O Kartę Polaka będzie można ubiegać się za pośrednictwem wojewody, który będzie drugim, obok konsula, organem upoważnionym do jej przyznawania. Nowe przepisy zwalniają posiadacza Karty Polaka z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wizę krajową oraz za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego. Nowelizacja przewiduje, że Rada do Spraw Polaków na Wschodzie usytuowana zostanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a powoływać i odwoływać jej członków, a także określać zasady funkcjonowania będzie minister spraw zagranicznych. Nowelizacja obejmuje także ustawę z 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawę z 2009 r. o obywatelstwie polskim oraz ustawę z 2013 r. o cudzoziemcach. Zmiana ustawy o opłacie skarbowej polega na dodaniu przepisu zwalniającego posiadacza Karty Polaka, który zamierza osiedlić się na terytorium Polski na stałe, z opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na pobyt stały. Nowela ustawy o obywatelstwie polskim pozwoli na uznanie za obywatela polskiego cudzoziemca, który przebywa na terytorium Polski nieprzerwanie od co najmniej dwóch lat, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z Kartą Polaka. Zmiana w ustawie o cudzoziemcach umożliwi wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej cudzoziemcowi w celu przybycia na terytorium Polski, jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego w związku z Kartą Polaka. Ustawa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, a niektóre jej przepisy 1 stycznia 2017 r.

Izba będzie pracować nad ustawą o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, powstałą na bazie projektu rządowego. Jej celem jest wdrożenie do polskiego prawa przepisów unijnych, które uproszczą pobór opłat od kierowców podróżujących po drogach krajów Unii Europejskiej przy pomocy europejskiej usługi opłaty elektronicznej, czyli European Electronic Toll Service (EETS). Dzięki ustawie kierowcy będą mogli płacić elektronicznie za przejazd po europejskich drogach za pomocą jednego urządzenia pokładowego zamontowanego w pojeździe. Użytkownik drogi będzie mógł zdecydować, czy skorzysta z usług świadczonych przez dostawców EETS, a jeśli tak, to z którym z nich zawrze umowę, czy też będzie uiszczać opłatę w dotychczasowy sposób, płacąc bezpośrednio podmiotom pobierającym opłatę. W ramach świadczenia usługi dostawca dostarczy kierowcy urządzenie do pobierania opłat, które ma spełniać określone wymogi techniczne, powinno być interoperacyjne i zdolne do komunikowania się między systemami elektronicznego pobierania opłat używanymi przez różne podmioty. Musi być kompatybilne z każdą z technologii pobierania opłat stosowanych w danym kraju UE. Nowe regulacje będą stosowane wyłącznie na obszarach, na których istnieją systemy poboru opłat w formie elektronicznej. Obecnie w Polsce są to drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (system viaToll). Przychody uzyskane przez GDDKiA z tytułu opłat uiszczonych przez dostawców EETS, z którymi Generalna Dyrekcja jako podmiot pobierający opłaty zawrze umowy dotyczące świadczenia tej usługi, będą wpływać do Krajowego Funduszu Drogowego. Usługa EETS oznacza, że użytkownik drogi, który będzie chciał z niej korzystać, otrzyma jedno urządzenie umożliwiające naliczanie opłat podczas przejazdów po wszystkich drogach UE oraz jedno rozliczenie za naliczone mu opłaty za przejazdy po obszarze UE w danym okresie. Podmioty pobierające opłaty będą musiały zamieszczać na swoich stronach internetowych wykaz wszystkich dostawców usługi EETS, z którymi zawarły umowę, oraz informacje o zasadach dostępu do obszaru EETS.

W porządku obrad znajdują się dwie ustawy ratyfikacyjne przygotowane przez rząd. Pierwsza to ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r. Jest to pierwsza umowa między Polską a Etiopią regulująca kwestie podatkowe. Dokument został wynegocjowany w oparciu o aktualną wersję Modelowej Konwencji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w sprawie podatku od dochodu i majątku z  2010 r. W przypadku Polski Konwencja dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Jeśli chodzi o Etiopię, uregulowane zostały podatek od dochodu i zysku oraz podatek od działalności górniczej, wydobycia ropy naftowej i rolnictwa. W Konwencji określono też reguły ustalania rezydencji podatkowej, opodatkowanie dochodów z pracy najemnej oraz emerytur.

Druga to ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r.Postanowienia umowy oparte zostały na Modelowej Konwencji OECD oraz na Modelowej Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Obecnie obowiązująca umowa między Polską a Sri Lanką w kwestiach podatkowych podpisana została w 1980 r. i nie jest dostosowana do aktualnego stanu prawnego. Ustawa określa zakres i zasady opodatkowania podatkami dochodowymi (w Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych) podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub obu umawiających się państwach. Reguluje m.in. zasady opodatkowania zysków przedsiębiorstw, zysków z przeniesienia własności, zysków z pracy najemnej, wynagrodzeń dyrektorów, transportu międzynarodowego oraz wynagrodzeń artystów i sportowców.

Senat przeprowadzi drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług COM(2016)128. Projekt opinii został wniesiony przez senacką Komisję Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Senatorowie napisali w nim, że projektowana dyrektywa rozszerza na podwykonawców z innych państw członkowskich obowiązek stosowania wymogów określonych w przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, ale także w umowach zbiorowych, niestosowanych dotychczas powszechnie w stosunku do podwykonawców. Zdaniem senatorów, jest to ograniczenie dowolności określania takiego obowiązku przez państwa członkowskie, bowiem Komisja nie uzasadniła w sposób przekonujący, że w tym przypadku pełna harmonizacja przyczyni się do lepszej ochrony pracowników. „Państwa członkowskie mogą już teraz samodzielnie kształtować zakres obowiązków podwykonawców w tej dziedzinie, a obecne brzmienie dyrektyw pozwala im na zmniejszenie tego zakresu w stosunku do usługodawców z innych państw członkowskich. Z tego względu ta kwestia powinna zostać pozostawiona do regulacji przez państwa członkowskie, z zachowaniem możliwości objęcia podwykonawców z innych państw członkowskich wszystkimi wymogami wynikającymi z umów (układów zbiorowych) niewiążących powszechnie” – czytamy w projektowanej opinii. Senatorowie kwestionują też ograniczanie możliwości samodzielnego ustalenia przez państwo członkowskie, czy pracownicy delegowani zatrudnieni przez agencje pracy tymczasowej muszą spełniać wymogi unijne. Obecnie taki obowiązek ma charakter fakultatywny. Pozwala to państwu członkowskiemu na samodzielną ocenę konieczności wprowadzenia tego wymogu, ze względu, na przykład, na lokalne uwarunkowania rynku pracy. Senatorzy napisali w projekcie, że ingerencja prawodawcy unijnego nie wydaje się tutaj konieczna.  Ich zdaniem, projektowana regulacja narusza zasadę pomocniczości.

Izba przeprowadzi drugie czytanie trzech projektów uchwał. Pierwszy to projekt uchwały z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wniesiony przez senacką Komisję Kultury i Środków Przekazu. W projekcie senatorowie przypominają o przypadającej w tym roku 225. rocznicy uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie i drugiej na świecie, po konstytucji amerykańskiej, nowożytnej ustawy zasadniczej epoki Oświecenia. „Dokument ten stanowił swoistą odpowiedź na stale pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową, w jakiej znalazła się Rzeczpospolita Obojga Narodów w drugiej połowie XVIII wieku. Wprowadzone ustawą reformy dawały nadzieję na pokojową zmianę panującego w kraju ustroju politycznego, łącząc chrześcijańskie tradycje polskiej państwowości z ujętymi w demokratycznych normach prawnych ideami silnego i nowoczesnego państwa. Choć ostatecznie dzieło Konstytucji 3 Maja zostało zniweczone przez niechętne zmianom siły polityczne wsparte zbrojną interwencją sąsiednich mocarstw, to jednak trwale zaszczepiło w narodzie wartości, które po 123 latach zaborów umożliwiły odrodzenie państwa polskiego”- czytamy  w projektowanej uchwale. Senat składa hołd twórcom i obrońcom Konstytucji 3 Maja, których dorobek oraz dziedzictwo pozwoliły polskiemu narodowi przetrwać dziejowe przeciwności, stając się fundamentem suwerennego, demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego.  

Drugi to projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu, wniesiony przez grupę senatorów. Wprowadza on zmiany w Regulaminie w związku z przejęciem przez Senat zadań związanych z opieką nad Polonią oraz  Polakami za granicą.

Trzeci to projekt uchwały w 95. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego, przygotowany przez grupę senatorów. Przypomina on wydarzenia z nocy z 2 na 3 maja 1921 r., kiedy to  na Górnym Śląsku wybuchło III Powstanie Śląskie. Ślązacy po raz trzeci podjęli zbrojną walkę o przyłączenie do Polski. W projektowanej uchwale senatorowie napisali m.in.: „Nie godząc się na +okucie w kajdany germańskie+ – jak pisał w swojej odezwie do rodaków przywódca powstania Wojciech Korfanty – Ślązacy w zbrojnym zrywie zmienili bieg historii. Powstanie trwało 2 miesiące. Uczestniczyło w nim 65 tysięcy Polaków, ponad 1,2 tysiąca zginęło. Ich krwawa ofiara nie poszła na marne. Skutkiem powstania był nowy podział obszaru plebiscytowego: Polsce przyznano blisko 1/3 jego terytorium z prawie połową ludności i z większością górnośląskich zakładów przemysłowych – kopalń, hut i stalowni. Stały się one podstawą suwerenności gospodarczej i rozwoju II Rzeczypospolitej. Tak podsumował to Wojciech Korfanty: +Cud nad Wisłą uratował Polskę od zguby, cud nad Odrą dał Polsce Śląsk+. W 95. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego Senat oddał hołd bohaterskim Ślązakom, którzy, wierni ojczyźnie, walką zbrojną potwierdzili polskość Górnego Śląska.

Zdjęcia: Michał Józefaciuk.

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SENAT NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA SENATU OBRADY AKADEMIA JAKUB PARADYŻ GORZÓW PRZESTĘPCZOŚĆ SEKSUALNA POBYT OBCYCH WOJSK PROPAGOWANIE KOMUNIZMU ZAKAZ USTRÓJ TOTALITARNY KARTA POLAKA USTAWA ZMIANA DROGI PUBLICZNE AUTOSTRADY PŁATNE KRAJOWY FUNDUSZ DROGOWY RATYFIKACJA KONWENCJI PODWÓJNE OPODATKOWANIE ETIOPIA SRI LANKA KOLOMBO DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW ŚWIADCZENIE USŁUG COM KONSTYTUCJA 3 MAJA REGULAMIN SENATU

 
• POLSKA
 
TRWA 17. POSIEDZENIE SEJMU PODCZAS 17. POSIEDZENIA SEJMU PLANOWANE JEST M.IN. ROZPOCZĘCIE PRAC NAD TZW. DUŻĄ USTAWĄ MEDIALNĄ, CZYLI PAKIETEM OBEJMUJĄCYM TRZY PROJEKTY USTAW – O MEDIACH NARODOWYCH, O SKŁADCE AUDIOWIZUALNEJ I PRZEPISÓW WPROWADZAJĄCYCH TE PROPOZYCJE. DECYZJA O TYM, CZY SEJM ZAJMIE SIĘ WSPOMNIANYMI PROJEKTAMI I ILE CZASU POŚWIĘCI NA DYSKUSJĘ NAD NIMI, ZAPADNIE W GŁOSOWANIACH OTWIERAJĄCYCH OBRADY. POSŁOWIE MAJĄ TAKŻE DEBATOWAĆ NAD PROPONOWANYMI ZMIANAMI W USTAWIE O INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ. SEJM ZAJMIE SIĘ RÓWNIEŻ PROJEKTEM USTAWY O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG.

TRWA 17. POSIEDZENIE SEJMU


PODCZAS 17. POSIEDZENIA SEJMU PLANOWANE JEST M.IN. ROZPOCZĘCIE PRAC NAD TZW. DUŻĄ USTAWĄ MEDIALNĄ, CZYLI PAKIETEM OBEJMUJĄCYM TRZY PROJEKTY USTAW – O MEDIACH NARODOWYCH, O SKŁADCE AUDIOWIZUALNEJ I PRZEPISÓW WPROWADZAJĄCYCH TE PROPOZYCJE. DECYZJA O TYM, CZY SEJM ZAJMIE SIĘ WSPOMNIANYMI PROJEKTAMI I ILE CZASU POŚWIĘCI NA DYSKUSJĘ NAD NIMI, ZAPADNIE W GŁOSOWANIACH OTWIERAJĄCYCH OBRADY. POSŁOWIE MAJĄ TAKŻE DEBATOWAĆ NAD PROPONOWANYMI ZMIANAMI W USTAWIE O INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ. SEJM ZAJMIE SIĘ RÓWNIEŻ PROJEKTEM USTAWY O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG.

Wsparcie samorządów w finansowaniu inwestycji związanych z rozwojem i modernizacją rolnictwa oraz leśnictwa
To istota rządowego projektu nowelizacji ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (pierwotny druk nr 403), którego drugie czytanie jest zaplanowane w porządku obrad bieżącego posiedzenia Izby. Projekt ma na celu umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego otrzymania z wyprzedzeniem środków na finansowanie przedsięwzięć przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. We wskazanych w projekcie przypadkach przekazanie pieniędzy samorządom będzie możliwe jeszcze przed zawarciem umowy o przyznanie im pomocy. Zaproponowane przez rząd zasady dotyczą wsparcia inwestycji związanych m.in. z rozwojem i modernizacją rolnictwa oraz leśnictwa. Są to m.in. wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej scalania gruntów. Ponadto projekt przywraca termin składania wniosków dla beneficjentów PROW 2014-2020 o zaliczkę w działaniach inwestycyjnych oraz termin składania wniosków o wyprzedzające finansowanie pomocy w działaniu „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która zaproponowała do niego poprawki o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Zbigniew Dolata.

W Sejmie o projekcie zmieniającym organizację Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz tryb powoływania i odwoływania Prezesa Klubu  
Taką propozycję zawiera wniesiony przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość projekt nowelizacji ustawy o wyścigach konnych (pierwotny druk nr 356), który posłowie rozpatrzą w drugim czytaniu. Zgodnie z projektem liczba członków Rady PKWK zostanie zmniejszona, z dotychczas mieszczącej się w zakresie 15-25, do stałej – wynoszącej 9 członków. Członków Rady PKWK ma powoływać i odwoływać szef resortu rolnictwa. 6 członków z nich byłoby powoływanych spośród kandydatów przedstawionych przez organizatorów wyścigów konnych, organizacje zrzeszające hodowców koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach oraz organizacje zrzeszające właścicieli koni ras dopuszczonych do udziału w nich, lub spośród osób, które zgłosiły indywidualnie swoją kandydaturę na członka Rady, będących w okresie pięciu lat poprzedzających zgłoszenie hodowcami lub właścicielami co najmniej 5 koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych. 2 członków powoływano by spośród kandydatów przedstawionych przez organizacje zrzeszające trenerów lub organizacje zrzeszające jeźdźców, natomiast 1 członek byłby przedstawicielem ministra rolnictwa. Projekt precyzuje, że kadencja Rady rozpoczyna się z dniem zebrania na pierwsze posiedzenie, które zwołuje minister rolnictwa. Trwałaby ona, tak jak obecnie, 4 lata. Proponowane zmiany zakładają też m.in. , że Rada PKWK będzie wybierała ze swojego składu przewodniczącego oraz nie więcej niż dwóch zastępców. Prezes PKWK byłby powoływany i odwoływany samodzielnie przez ministra rolnictwa (obecnie jest w tym celu potrzebny wniosek Rady). Wnioskodawcy proponują też ustalenie terminu na złożenie sprawozdania z działalności Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje do projektu poprawkę zakładającą, że Prezesa PKWK powołuje i odwołuje minister rolnictwa po zasięgnięciu opinii Rady.  Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Ryszard Bartosik.  

Walka z oszustwami i wyłudzeniami podatku VAT oraz uszczelnienie systemu jego poboru
To główne założenia rządowego projektu ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej (pierwotny druk nr 395). Sejm rozpatrzy go w drugim czytaniu. Projekt ustawy umożliwi stworzenie systemu teleinformatycznego, który będzie wspierał  organy administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej w zwalczaniu oszustw i wyłudzeń podatku VAT oraz przyczyni się do uszczelnienia systemu poboru tego podatku. Przygotowanie tej ustawy stanowi spełnienie obietnicy złożonej przez premier Beatę Szydło w exposé, w którym zapowiedziała rozwiązania ograniczające zakres wyłudzeń podatku VAT. Proponowane zmiany służą m.in. ograniczeniu nieprawidłowości w obszarze finansów publicznych i obrotu towarowego. Mają prowadzić do sprawnego wykrywania nadużyć podatkowych i zapobiegać ich powstawaniu. Powinny zapewnić ochronę rynku przez ograniczenie szarej strefy i zmniejszenie luki podatkowej. Jak podkreśla rząd, w wielu krajach należących do OECD wdraża się systemy informatyczne, które wspomagają zmniejszenie luki finansowej w dochodach państwa z tytułu podatków, w tym z VAT. Komisja Finansów Publicznych zaproponowała do projektu poprawki o charakterze legislacyjnym i porządkującym. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Łukasz Schreiber.

Zmiany organizacyjne w Instytucie Pamięci Narodowej, ułatwienie poszukiwań miejsc spoczynku ofiar reżimów totalitarnych i korekta przepisów dotyczących zasad udostępniania dokumentów przez IPN
Są to podstawowe propozycje ujęte w rozpatrywanym w drugim czytaniu projekcie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw. Projekt powstał w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka na podstawie dwóch propozycji – poselskiej oraz senackiej – zawartych odpowiednio w drukach nr 334 i 374. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie zmian organizacyjnych w IPN, zmian w zakresie realizacji funkcji badawczych i edukacyjnych Instytutu oraz nowelizacji przepisów regulujących zasady poszukiwań miejsc spoczynku ofiar reżimów totalitarnych, represji i czystek etnicznych. Projekt dostosowuje ponadto przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 października 2010 r. (sygn. akt P 37/09). Trybunał zakwestionował zgodność z konstytucją niektórych elementów procedury odwoławczej od decyzji administracyjnych prezesa IPN dotyczących udostępnienia przez Instytut dokumentów. Projekt przewiduje, że rozpatrywanie przed sądem administracyjnym skarg na  odmowę udostępnienia do wglądu dokumentów znajdujących się w zasobach IPN będzie jawne, a strony będą miały możliwość zapoznania się z orzeczeniami sądu w tej sprawie. Projekt zawarty w druku nr 334 wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Jego pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie projektu senackiego odbyło się w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komisja podjęła uchwałę o wspólnym rozpatrywaniu obu projektów. Nad dokumentami pracowała podkomisja nadzwyczajna. W przyjętym sprawozdaniu Komisja proponuje wprowadzenie poprawek. Sprawozdawcą Komisji jest poseł Marek Ast.

Zasady finansowania dokończenia budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba  
Izba będzie pracować w pierwszym czytaniu nad określającym je poselskim projektem ustawy o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba (druk nr 427). Koniec budowy ma nastąpić w 2017 r. Zbiornik powstający na rzece Skawie jest zaporowym zbiornikiem retencyjnym. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 1986 r. Inwestycja została podzielona na zadania: I – Zbiornik, II – Przebudowa dróg, III – Przebudowa linii kolejowej i IV – Ochrona zlewni zbiornika. W przypadku zadania IV inwestycje zostały zakończone w 2008 r. Program jest realizowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, a finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wśród działań niezbędnych do wykonania przed napełnieniem zbiornika znajdują się m.in.: wycinka drzew i krzewów oraz rozbiórka dróg asfaltowych w czaszy zbiornika przed rozpoczęciem rozruchu; rozruch zapory, czaszy zbiornika wodnego Świnna Poręba oraz elektrowni; budowa drogi gminnej Brankówka – Wodniakówka – Gołębiówka (konieczna ze względu na zaburzony budową zbiornika układ komunikacyjny w gminach), a także ustabilizowanie osuwisk. Zadania te znajdowały się w programie inwestycji – nie są dodatkowe, a co za tym idzie nie powodują wzrostu kosztów przedsięwzięcia. Zgodnie z projektem koszt dokończenia budowy nie przekroczy 53.230 tys. zł, z czego 46.530 tys. zł w roku bieżącym oraz 6.700 tys. zł w roku 2017. Wnioskodawcy przypominają, że w 2013 r. zbiorcze zestawienie kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego zostało zaktualizowane, w wyniku czego kosztorys obniżono o około 200 mln. zł. Projekt, autorstwa grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość, uzasadni posłanka Anna Paluch.

Zmiany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
Posłowie będą kontynuowali też pracę w drugim czytaniu nad nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (pierwotny druk nr 362). Projekt ma na celu dostosowanie ustawy do Prawa restrukturyzacyjnego z 15 maja 2015 r., które weszło w życie 1 stycznia 2016 r. Zmiany mają na celu skorygowanie upoważnienia do wydania rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw pracy. Przedmiotowy projekt ustawy ma ponadto na celu dostosowanie brzmienia ustawy do Prawa upadłościowego. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Dokument został skierowany do pierwszego czytania w Komisji  Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie projektu z poprawką doprecyzowującą. Sprawozdawcą komisji jest posłanka Bożena Borys-Szopa.

Regulacje mające zapewnić skuteczniejszą ochronę spożywczych produktów regionalnych
Zostały one zaproponowane w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 385), którym Sejm zajmie się w drugim czytaniu. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania oraz zwiększenie przejrzystości systemu ochrony oraz rejestracji oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych. Wzmocniony ma zostać system kontroli i nadzoru nad prawidłowym stosowaniem nazw produktów zarejestrowanych jako: chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności. Wskazano także zasady stosowania określenia jakościowego „produkt górski”. Projekt zakłada m.in. uszczelnienie systemu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi upoważnionymi do kontrolowania oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prace nad nim były kontynuowane w podkomisji nadzwyczajnej. Komisja przyjęła projekt z poprawkami głównie o charakterze legislacyjnym. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Zbigniew Dolata.

Kompleksowa regulacja zadań, organizacji i finansowania mediów narodowych – w Sejmie o propozycji tzw. dużej ustawy medialnej

W łącznej dyskusji Sejm planuje rozpatrzyć w pierwszym czytaniu - w przypadku rozstrzygnięcia o włączeniu do porządku obrad 17. posiedzenia - projekty ustaw, które mają być podstawą reformy mediów publicznych w Polsce. Chodzi o wniesiony przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość pakiet obejmujący: projekt ustawy o mediach narodowych (druk nr 442), projekt ustawy o składce audiowizualnej (druk nr 443) i propozycję przepisów wprowadzających (druk nr 444). Uzasadnienie projektów przedstawi posłanka Elżbieta Kruk.

Projekt ustawy o mediach narodowych określa zadania instytucji mediów narodowych, ich organizację, sposób działania i finansowania oraz zasady sprawowania nadzoru nad tymi instytucjami. Zgodnie z projektem instytucjami mediów narodowych będą narodowe instytucje radiofonii i telewizji oraz Polska Agencja Prasowa. Do narodowych instytucji radiofonii i telewizji projekt zalicza Polskie Radio, Telewizję Polską oraz 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W projekcie podkreślono, że w strukturze Telewizji Polskiej działają także oddziały terenowe określone w jej statucie.

Zgodnie z projektem instytucje mediów narodowych mają pełnić misję publiczną. W przypadku radia i telewizji ma ona polegać m.in. na pozyskiwaniu i rozpowszechnianiu rzetelnych informacji z kraju i z zagranicy, kultywowaniu tradycji narodowej oraz wartości patriotycznych i humanistycznych. Ponadto instytucje te mają w ramach misji publicznej m.in. oferować społeczeństwu zróżnicowane programy radiowe i telewizyjne oraz inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki z zachowaniem zasad bezstronności, pluralizmu, niezależności i wysokiej jakości. Z kolei do zadań PAP ma należeć pozyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. W swoich przekazach instytucje mediów narodowych mają dbać o kulturę języka polskiego, wysokie standardy profesjonalne i etyczne dziennikarstwa oraz należytą jakość merytoryczną i techniczną przekazów. Wnioskodawcy proponują ponadto, by organizacje pożytku publicznego mogły w publicznym radiu i telewizji nieodpłatnie informować o prowadzonej przez nie działalności. Z wykonywania tych obowiązków narodowe instytucje radia i telewizji mają składać KRRiT roczne sprawozdania.  

Projekt przewiduje powstanie Rady Mediów Narodowych. Jej kadencja ma trwać 6 lat. W jej skład ma wchodzić 6 członków, powoływanych po dwóch przez Sejm, Senat i Prezydenta spośród obywateli polskich wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w sprawach związanych z zadaniami, działaniem i finansowaniem mediów. Jednego z członków Rady ma powoływać Sejm spośród trzech kandydatów zgłoszonych przez najliczniejszy klub opozycyjny. Zgodnie z projektem Rada ma przedstawiać corocznie do 31 marca Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi sprawozdanie ze swojej działalności oraz informację o najważniejszych problemach mediów narodowych. Dokumenty mają być także przekazywane premierowi oraz przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Instytucje mediów narodowych mają być państwowymi osobami prawnymi, zarządzanymi i reprezentowanymi na zewnątrz przez dyrektorów naczelnych, będących redaktorami naczelnymi w rozumieniu Prawa prasowego.

Dyrektorów naczelnych i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów terenowych ma powoływać przewodniczący Rady Mediów Narodowych po przeprowadzeniu konkursu. Dyrektorzy naczelni mają opracowywać dwuletnie plany pełnienia misji publicznej oraz roczne plany programowo-finansowe. Ich projekty mają być przedstawiane właściwym społecznym radom programowym oraz podawane do wiadomości publicznej. Ma je zatwierdzać Rada Mediów Narodowych.

W pełnieniu misji publicznej instytucje mediów narodowych mają korzystać z Funduszu Mediów Narodowych. Będzie to państwowa osoba prawna, którą zarządzać ma Rada Mediów Narodowych. Projekt przewiduje, że statut Funduszu ma zostać nadany przez Marszałka Sejmu w formie zarządzenia na wniosek Rady Mediów Narodowych. Statuty instytucji mediów narodowych mają zostać nadane uchwałami Rady.

Natomiast w projekcie ustawy o składce audiowizualnej wnioskodawcy proponują, aby od 1 stycznia 2017 r. abonament rtv został zastąpiony składką audiowizualną - nową daniną publiczną w celu finansowania misji publicznej mediów narodowych. Składka ma być pobierana przy rachunku za energię elektryczną i wynosić 15 zł miesięcznie od każdego punktu poboru prądu. Autorzy projektu wskazują, że dla gospodarstwa domowego korzystającego tylko z jednego punktu poboru to o 7,70 zł mniej niż dotychczasowa miesięczna opłata abonamentowa za posiadanie telewizora. W myśl projektu, obowiązek zapłaty składki będą mieli końcowi odbiorcy energii elektrycznej bez względu na status prawny (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej).

Zwolnienie ze składki będzie przysługiwać gospodarstwom domowym, w których odbiorca końcowy lub jego małżonek zameldowany na pobyt stały pod tym samym adresem ukończył 75 lat lub ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Składki nie będą musiały opłacać także m.in. osoby uprawnione do ryczałtu energetycznego, świadczenia opiekuńczego lub świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w ramach programu 500+. Zgodnie z projektem, ze składki zwolnione będą także dodatkowe punkty poboru w miejscu zamieszkania. To np. sytuacje, gdy licznik jest zainstalowany w garażu obok budynku mieszkalnego czy w stodole blisko domu rolnika.

Przedsiębiorstwa energetyczne będą inkasować składkę audiowizualną i przekazywać ją do organu podatkowego, a ten z kolei na rachunek Funduszu Mediów Narodowych. Będą musiały też m.in. informować odbiorców końcowych o obowiązku zapłaty składki i sposobie jej uiszczania. W związku z nowymi obowiązkami przedsiębiorstwa energetyczne będą otrzymywać zryczałtowane wynagrodzenie. Od 2018 r. wyniesie ono 20 gr miesięcznie od każdego obsługiwanego punktu poboru., a w 2017 r. 30 gr - ze względu na konieczność poniesienia nakładów na rozpoczęcie funkcjonowania systemu.

Autorzy projektu ustawy o składce audiowizualnej przywołują szacunki Agencji Rynku Energii, która przewiduje, że z tytułu składki do Funduszu Mediów Narodowych w 2017 r. wpłynie 2 mld 37 mln zł, a w kolejnym roku 2 mld 58 mln zł. Zdaniem wnioskodawców największą wadą dotychczasowych przepisów jest to, że nie zapewniają one powszechności poboru opłat. Autorzy projektu podkreślają, że obecny system okazuje się coraz bardziej anachroniczny i niewydolny. Według wnioskodawców projekt pozwoli uzyskać wpływy do Funduszu Mediów Narodowych w wysokości zbliżonej do tej, jaką możną by osiągnąć, gdyby dotychczasowe przepisy o opłatach abonamentowych były konsekwentnie egzekwowane, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów poboru.

Z kolei projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej stwarza podstawy prawne do wprowadzenia w życie tych poselskich propozycji (z druków nr 442 i 443). Zgodnie z projektem przepisów wprowadzających, ustawa o mediach narodowych wejdzie w życie 1 lipca 2016 r. Wyjątkiem będą regulacje dotyczące organizacji Funduszu Mediów Narodowych (FMN) i jego organu – Rady Mediów Narodowych, a także społecznych rad programowych, które mają obowiązywać po upływie 3 dni od ogłoszenia przepisów wprowadzających. Ponadto, w projekcie zaproponowano, aby regulacje odnoszące się do gospodarki finansowej instytucji mediów narodowych i FMN weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Ponadto, w myśl projektu przepisów wprowadzających, ustawa o składce audiowizualnej ma również wejść w życie (co do zasady) 1 stycznia 2017 r. Projekt m.in. wprowadza też zmiany w blisko 20 innych ustawach, np. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ordynacji podatkowej, ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych czy ustawie o radiofonii i telewizji.

Wdrożenie unijnych przepisów dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
Posłowie będą pracować w pierwszym czytaniu nad rządowym projektem ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (druk nr 408). Wykonuje on dyrektywę 2014/67/UE, której celem jest lepsza ochrona praw pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług. Chodzi o zwiększenie efektywności egzekwowania minimalnych warunków zatrudnienia w państwie członkowskim, w którym usługa ma być świadczona. Dyrektywa powinna wyeliminować obchodzenie przepisów dotyczących delegowania pracowników, z poszanowaniem zasady swobody świadczenia usług. W projekcie określono zasady: ochrony pracowników delegowanych z Polski i do naszego kraju, kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników, współpracy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) z organami innych państw członkowskich, transgranicznego egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych. Nowe regulacje określają warunki zatrudniania pracowników delegowanych do pracy w Polsce. Pracodawca delegujący pracownika do naszego kraju będzie musiał zapewnić mu warunki zatrudnienia w sposób wskazany w ustawie. Dotyczą one m.in. norm i wymiaru czasu pracy oraz urlopu wypoczynkowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, bezpieczeństwa i higieny pracy. Określono także obowiązki pracodawcy delegującego pracownika do Polski. Pracodawca będzie musiał wyznaczyć osobę upoważnioną do kontaktów z PIP oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów. Inspekcja ma też powiadamiać pracodawców delegujących pracowników z Polski o ewentualnych decyzjach w sprawie nałożenia na nich administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych, a także o wnioskach o egzekucję takich kar lub grzywien. Państwową Inspekcję Pracy zobowiązano też do przeprowadzania kontroli prawidłowości delegowania pracowników do Polski. Chodzi np. o ustalenie, czy pracodawca delegujący pracownika do naszego kraju rzeczywiście prowadzi znaczną działalność w innym państwie członkowskim i czy delegowanie pracownika ma charakter tymczasowy. Powinno to przeciwdziałać nadużyciom związanym z delegowaniem pracowników do Polski. W projekcie określono także listę naruszeń przepisów ustawy, za które przewidziano kary w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł.  Uzasadnienie projektu przedstawi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zwiększenie efektywności energetycznej i konkurencyjności polskiej gospodarki oraz poprawa stanu środowiska naturalnego
To istota rozpatrywanego w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 426). Projekt wdraża przepisy unijne dotyczące efektywności energetycznej, zobowiązujące kraje członkowskie do osiągnięcia do końca 2020 r. określonego poziomu oszczędności energii. Projektowane przepisy mają zastąpić ustawę z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Wejście w życie projektowanej ustawy powinno zdaniem rządu znacząco poprawić efektywność energetyczną oraz konkurencyjność polskiej gospodarki, a także stan środowiska naturalnego. Proponowane przepisy powinny spowodować oszczędne i efektywne korzystanie z energii oraz zwiększyć liczbę inwestycji energooszczędnych. Zwiększeniu ma ulec skala oszczędności energii przez odbiorców końcowych. Urządzenia energetyczne mają zużywać mniej energii, mniejsze mają też być straty w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu. Projekt określa m.in. zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej. Dokument ma powstawać co trzy lata w resorcie energii. Ma zawierać m.in. opis planowanych programów na rzecz poprawy efektywności energetycznej, określenie krajowego celu w tym zakresie, informacje o osiągniętych oszczędnościach oraz strategię wspierania inwestycji w renowację budynków. Pierwszy dokument ma zostać przekazany Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2017 r. W projekcie zostały też sprecyzowane zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej. M.in. organy władzy publicznej, których obszar działania obejmuje cały kraj, będą musiały nabywać efektywne energetycznie produkty lub usługi. Projekt określa ponadto zasady realizacji obowiązku w zakresie oszczędności energii. Do dokumentu został przeniesiony system świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty). W ocenie rządu jest to mechanizm stymulujący i wspierający działania prooszczędnościowe. Ponadto projekt określa m.in. zasady przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstw. Firmy będą je musiały przeprowadzać co 4 lata. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Energii.

Włączenie żołnierzy - górników do grupy osób represjonowanych politycznie
To jedno z założeń poselskiego projektu nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 428). Sejm rozpatrzy projekt w pierwszym czytaniu. Głównym celem projektu jest poszerzenie grupy osób represjonowanych politycznie w okresie powojennym m.in. o żołnierzy zastępczej służby wojskowej w latach 1949–1959 przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych. Za osoby represjonowane projekt uznaje także żołnierzy z poboru w 1949 r. wcielonych do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” w kopalniach węgla i kamieniołomach oraz w batalionach budowlanych w latach 1949–1959. Zgodnie z projektem także czas pracy przymusowej ww. osób zaliczony zostanie jako okres zatrudnienia uprawniający do nabycia świadczeń pracowniczych, w tym m.in. prawa do emerytury.  Projekt m.in. przyznaje także prawo do renty tym żołnierzom, którzy w wyniku pracy przymusowej stali się niezdolni do pracy lub doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Platforma Obywatelska. W imieniu wnioskodawców projekt przedstawi poseł Sławomir Jan Piechota.

Propozycja zmian w tzw. specustawie związanej z ŚDM i wizytą papieża Franciszka w Polsce
W pierwszym czytaniu Sejm rozpatrzy wniesiony przez grupę posłów KP Platforma Obywatelska projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży-Kraków 2016 (druk nr 446). Wnioskodawcy proponują, aby w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży (ŚDM) i planowanej z tej okazji wizyty papieża Franciszka, wojewodzie śląskiemu zostały nadane analogiczne uprawnienia i obowiązki, jak wojewodzie małopolskiemu. Według autorów projektu proponowana nowelizacja ma umożliwić wojewodzie śląskiemu podjęcie starań o przyznanie dotacji celowej na organizację ŚDM na terenie Częstochowy. Chcą oni też uwzględnienia w tytule specustawy nie tylko Krakowa, ale i Częstochowy, jako organizatorów ŚDM. Wnioskodawcy wskazują, że obecnie specustawa odnosi się tylko do Krakowa, gdzie mają odbyć się główne uroczystości. Jak zaznaczają autorzy projektu, drugim miastem, w którym Ojciec Św. spotka się z młodzieżą i wiernymi będzie Częstochowa. Zdaniem autorów projektu, choć papież będzie tam tylko kilka godzin, zakres przygotowania do Jego wizyty powinien być identyczny dla obu miast. Podkreślają, że władze Częstochowy mają doświadczenie w przyjmowaniu pielgrzymów, jednakże przy tej liczbie pielgrzymów konieczne jest dodatkowe wsparcie organizacyjne i przede wszystkim finansowe. Uzasadnienie projektu przedstawi posłanka Halina Rozpondek.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących
Podczas 17. posiedzenia Sejm wysłucha ponadto informacji bieżącej w sprawie dodatkowych obciążeń podatkowych Polaków oraz zaniechania pomocy kredytobiorcom - o przedstawienie jej przez rząd wnioskował KP Polskie Stronnictwo Ludowe. Przedstawiciele Rady Ministrów będą też odpowiadać na pytania poselskie w sprawie m.in. działań rządu w  celu zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Posłowie mają też pytać o takie kwestie jak np. zapowiedź likwidacji powstającego w Gdańsku Muzeum II Wojny Światowej, plany dotyczące dostępności terapii protonowej dla chorych czy funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych. Pełna lista pytań w sprawach bieżących jest dostępna tutaj.

Zdjęcia: Paweł Kula.

TRANSMISJA

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD SEJMU FINANSOWANIE INWESTYCJI ROZWÓJ I MODERNIZACJA ROLNICTWA LEŚNICTWA RADA POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH PREZES KLUBU WALKA OSZUSTWA WYŁUDZENIA PODATEK VAT INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI KOREKTA PRZEPISÓW IPN FINANSOWANIE BUDOWY ZBIORNIKA WODNEGO ŚWINNA PORĘBA OCHRONA MIEJSC PRACY ROSZCZENIA PRACOWNICZE NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY SPOŻYWCZE ARTYKUŁY REGIONALNE OCHRONA FINANSOWANIE MEDIÓW NARODOWYCH UNIJNE PRZEPISY DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW ŚWIADCZENIE USŁUG EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA ŚRODOWISKO NATURALNE GRUPA OSÓB REPRESJONOWANYCH POLITYCZNIE GÓRNICY ŻOŁNIERZE SPECUSTAWA ŚDM WIZYTA PAPIEŻA FRANCISZKA W POLSCE SPRAWY BIEŻĄCE

 
• POLSKA
 
16. POSIEDZENIE SENATU 28 KWIETNIA 2016 R. ROZPOCZĘŁO SIĘ 16. POSIEDZENIE SENATU. IZBA MINUTA CISZY UCZCIŁA PAMIĘĆ ZMARŁEGO NIEDAWNO SENATORA I KADENCJI WŁADYSŁAWA PAPUŻYŃSKIEGO. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI KRZYSZTOF JURGIEL PRZEDSTAWIŁ INFORMACJĘ NA TEMAT REALIZACJI PROGRAMU DZIAŁAŃ RESORTU ROLNICTWA NA LATA 2015-2019. PORZĄDEK OBRAD ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY O DWA PROJEKTY UCHWAŁ - W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU SENATU ORAZ W 95. ROCZNICĘ WYBUCHU III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO.

16. POSIEDZENIE SENATU


28 KWIETNIA 2016 R. ROZPOCZĘŁO SIĘ 16. POSIEDZENIE SENATU. IZBA MINUTA CISZY UCZCIŁA PAMIĘĆ ZMARŁEGO NIEDAWNO SENATORA I KADENCJI WŁADYSŁAWA PAPUŻYŃSKIEGO. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI KRZYSZTOF JURGIEL PRZEDSTAWIŁ INFORMACJĘ NA TEMAT REALIZACJI PROGRAMU DZIAŁAŃ RESORTU ROLNICTWA NA LATA 2015-2019. PORZĄDEK OBRAD ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY O DWA PROJEKTY UCHWAŁ - W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU SENATU ORAZ W 95. ROCZNICĘ WYBUCHU III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO.

Senat rozpatrzy ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Był to rządowy projekt. Ustawa wprowadza szereg środków, które mają chronić obywateli, szczególnie osoby nieporadne i małoletnie, przed przestępstwami skierowanymi przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Przewiduje ona utworzenie dwóch rejestrów sprawców przestępstw na tle seksualnym - rejestru z dostępem ograniczonym i rejestru publicznego, do którego dostęp będzie powszechny i bez ograniczeń. Prawo dostępu do rejestru ograniczonego będą miały sądy, prokuratorzy, Policja, ABW, Służba Celna, CBA oraz organy administracji rządowej i samorządowej. Będą w nim gromadzone dane o osobach prawomocnie skazanych za przestępstwa na tle seksualnym, o osobach, którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o takie przestępstwa, o osobach, wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające, a także o nieletnich, wobec których w sprawach o takie czyny prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze. Dane te będą pochodziły z Krajowego Rejestru Karnego i będą zamieszczane z urzędu jako następstwo prawomocnych orzeczeń. Rejestr będzie zawierać tak szczegółowe dane, jak fotografia, miejsce zameldowania i faktyczny adres pobytu skazanych. Rejestr publiczny, prowadzony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, obejmie dane tych skazanych, którzy popełnili swój czyn wobec nieletnich ze szczególnym okrucieństwem lub działali w recydywie. W tym przypadku nie będą podawane tak szczegółowe dane, jak adres, a jedynie nazwa miejscowości, w której skazany przebywa. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd mógłby orzec, że dane skazanego nie trafią do rejestru. Te przypadki to: ochrona życia prywatnego lub inny ważny interes prywatny pokrzywdzonego albo jego osób najbliższych, zwłaszcza dobro małoletniego pokrzywdzonego. Sąd nie kierowałby też danych do rejestru, jeśli uznałby, że spowodowałoby to "niewspółmiernie surowe skutki dla skazanego". Powstanie ponadto policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym zawierająca aktualne informacje o miejscach szczególnie niebezpiecznych. Będzie ona dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji. Pracodawcy oraz organizatorzy działalności związanej z wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci będą mieli obowiązek sprawdzenia w rejestrze osoby, którą zamierzają zatrudnić.

Izba omówi ustawę o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, której projekt przygotował rząd. Celem nowelizacji jest wprowadzenie szczególnych uregulowań odnoszących się do wyrażania zgody na pobyt w Polsce wojsk obcych w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych RP w operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium Polski w czasie pokoju. Chodzi o tzw. wzmocnienie wojskowe w czasie pokoju, czyli działania prewencyjne, odstraszające lub wymagające użycia sił wysokiej gotowości na polskim terytorium lub w polskiej przestrzeni powietrznej, czyli tzw. szpicy NATO. Zgodę na pobyt obcych wojsk, w szczególności państw członkowskich NATO i UE, będzie mógł wydać prezydent na wniosek ministra obrony narodowej, skierowany po uzyskaniu zgody premiera. W zgodzie prezydent określi cel pobytu obcych wojsk i zakres ich uprawnień oraz wskaże, które z uprawnień Sił Zbrojnych RP będą im przysługiwać w czasie objętego zgodą pobytu na terytorium Polski. O jej wyrażeniu mają zostać niezwłocznie zawiadomieni marszałkowie Sejmu i Senatu. Regulacja dotyczy działań w okresie pokoju, gdyż użycie siły przez wojska sojusznicze w czasie wojny reguluje wprost art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego (kolektywna samoobrona).

Senatorowie zajmą się ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Był to projekt senacki. Zgodnie z ustawą, nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944–1989.  Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu roku od wejścia w życie nowych regulacji. Decyzję o stwierdzeniu nieważności uchwały nadającej niezgodną z ustawą nazwę budowli, obiektowi lub urządzeniu użyteczności publicznej będzie podejmować wojewoda po obowiązkowym zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej. Będzie też miał prawo zasięgnięcia opinii Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Postępowanie przed sądami i organami administracji publicznej w sprawach dotyczących uwzględnienia w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy ma być  wolne od opłat. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.  Ustawa ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Senat będzie debatować nad ustawą  o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu komisyjnego. Jej podstawowym celem jest ułatwienie posiadaczom Karty Polaka osiedlania się na terytorium Polski. Osoba przyjeżdżająca do Polski będzie mogła otrzymywać wypłacany co miesiąc zasiłek finansowy na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania. Jego wysokość wyniesie w okresie pierwszych trzech miesięcy równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę dla  wnioskodawcy i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka,  a przez kolejne sześć miesięcy odpowiednio 60 proc. tych kwot. Świadczenie będzie przysługiwało  wyłącznie członkom rodziny wnioskodawcy, którzy przebywają na terytorium Polski, a przyzna je odpowiedni starosta. O Kartę Polaka będzie można ubiegać się za pośrednictwem wojewody, który będzie drugim, obok konsula, organem upoważnionym do jej przyznawania. Nowe przepisy zwalniają posiadacza Karty Polaka z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wizę krajową oraz za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego. Nowelizacja przewiduje, że Rada do Spraw Polaków na Wschodzie usytuowana zostanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a powoływać i odwoływać jej członków, a także określać zasady funkcjonowania będzie minister spraw zagranicznych. Nowelizacja obejmuje także ustawę z 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawę z 2009 r. o obywatelstwie polskim oraz ustawę z 2013 r. o cudzoziemcach. Zmiana ustawy o opłacie skarbowej polega na dodaniu przepisu zwalniającego posiadacza Karty Polaka, który zamierza osiedlić się na terytorium Polski na stałe, z opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na pobyt stały. Nowela ustawy o obywatelstwie polskim pozwoli na uznanie za obywatela polskiego cudzoziemca, który przebywa na terytorium Polski nieprzerwanie od co najmniej dwóch lat, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z Kartą Polaka. Zmiana w ustawie o cudzoziemcach umożliwi wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej cudzoziemcowi w celu przybycia na terytorium Polski, jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego w związku z Kartą Polaka. Ustawa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, a niektóre jej przepisy 1 stycznia 2017 r.

Izba będzie pracować nad ustawą o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, powstałą na bazie projektu rządowego. Jej celem jest wdrożenie do polskiego prawa przepisów unijnych, które uproszczą pobór opłat od kierowców podróżujących po drogach krajów Unii Europejskiej przy pomocy europejskiej usługi opłaty elektronicznej, czyli European Electronic Toll Service (EETS). Dzięki ustawie kierowcy będą mogli płacić elektronicznie za przejazd po europejskich drogach za pomocą jednego urządzenia pokładowego zamontowanego w pojeździe. Użytkownik drogi będzie mógł zdecydować, czy skorzysta z usług świadczonych przez dostawców EETS, a jeśli tak, to z którym z nich zawrze umowę, czy też będzie uiszczać opłatę w dotychczasowy sposób, płacąc bezpośrednio podmiotom pobierającym opłatę. W ramach świadczenia usługi dostawca dostarczy kierowcy urządzenie do pobierania opłat, które ma spełniać określone wymogi techniczne, powinno być interoperacyjne i zdolne do komunikowania się między systemami elektronicznego pobierania opłat używanymi przez różne podmioty. Musi być kompatybilne z każdą z technologii pobierania opłat stosowanych w danym kraju UE. Nowe regulacje będą stosowane wyłącznie na obszarach, na których istnieją systemy poboru opłat w formie elektronicznej. Obecnie w Polsce są to drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (system viaToll). Przychody uzyskane przez GDDKiA z tytułu opłat uiszczonych przez dostawców EETS, z którymi Generalna Dyrekcja jako podmiot pobierający opłaty zawrze umowy dotyczące świadczenia tej usługi, będą wpływać do Krajowego Funduszu Drogowego. Usługa EETS oznacza, że użytkownik drogi, który będzie chciał z niej korzystać, otrzyma jedno urządzenie umożliwiające naliczanie opłat podczas przejazdów po wszystkich drogach UE oraz jedno rozliczenie za naliczone mu opłaty za przejazdy po obszarze UE w danym okresie. Podmioty pobierające opłaty będą musiały zamieszczać na swoich stronach internetowych wykaz wszystkich dostawców usługi EETS, z którymi zawarły umowę, oraz informacje o zasadach dostępu do obszaru EETS.

W porządku obrad znajdują się dwie ustawy ratyfikacyjne przygotowane przez rząd. Pierwsza to ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r. Jest to pierwsza umowa między Polską a Etiopią regulująca kwestie podatkowe. Dokument został wynegocjowany w oparciu o aktualną wersję Modelowej Konwencji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w sprawie podatku od dochodu i majątku z  2010 r. W przypadku Polski Konwencja dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Jeśli chodzi o Etiopię, uregulowane zostały podatek od dochodu i zysku oraz podatek od działalności górniczej, wydobycia ropy naftowej i rolnictwa. W Konwencji określono też reguły ustalania rezydencji podatkowej, opodatkowanie dochodów z pracy najemnej oraz emerytur.

Druga to ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r. Postanowienia umowy oparte zostały na Modelowej Konwencji OECD oraz na Modelowej Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Obecnie obowiązująca umowa między Polską a Sri Lanką w kwestiach podatkowych podpisana została w 1980 r. i nie jest dostosowana do aktualnego stanu prawnego. Ustawa określa zakres i zasady opodatkowania podatkami dochodowymi (w Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych) podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub obu umawiających się państwach. Reguluje m.in. zasady opodatkowania zysków przedsiębiorstw, zysków z przeniesienia własności, zysków z pracy najemnej, wynagrodzeń dyrektorów, transportu międzynarodowego oraz wynagrodzeń artystów i sportowców.

Senatorowie omówią ustawę o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Był to projekt poselski. Ustawa przewiduje utworzenie z dniem 1 września 2016 r. Akademii im. Jakuba  z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, przejmującej mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe oraz prawa i zobowiązania znoszonej jednocześnie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża. Jej  podstawowym kierunkiem działalności będzie kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w obszarze nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Senat przeprowadzi drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług COM(2016)128. Projekt opinii został wniesiony przez senacką Komisję Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Senatorowie napisali w nim, że projektowana dyrektywa rozszerza na podwykonawców z innych państw członkowskich obowiązek stosowania wymogów określonych w przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, ale także w umowach zbiorowych, niestosowanych dotychczas powszechnie w stosunku do podwykonawców. Zdaniem senatorów, jest to ograniczenie dowolności określania takiego obowiązku przez państwa członkowskie, bowiem Komisja nie uzasadniła w sposób przekonujący, że w tym przypadku pełna harmonizacja przyczyni się do lepszej ochrony pracowników. „Państwa członkowskie mogą już teraz samodzielnie kształtować zakres obowiązków podwykonawców w tej dziedzinie, a obecne brzmienie dyrektyw pozwala im na zmniejszenie tego zakresu w stosunku do usługodawców z innych państw członkowskich. Z tego względu ta kwestia powinna zostać pozostawiona do regulacji przez państwa członkowskie, z zachowaniem możliwości objęcia podwykonawców z innych państw członkowskich wszystkimi wymogami wynikającymi z umów (układów zbiorowych) niewiążących powszechnie” – czytamy w projektowanej opinii. Senatorowie kwestionują też ograniczanie możliwości samodzielnego ustalenia przez państwo członkowskie, czy pracownicy delegowani zatrudnieni przez agencje pracy tymczasowej muszą spełniać wymogi unijne. Obecnie taki obowiązek ma charakter fakultatywny. Pozwala to państwu członkowskiemu na samodzielną ocenę konieczności wprowadzenia tego wymogu, ze względu, na przykład, na lokalne uwarunkowania rynku pracy. Senatorzy napisali w projekcie, że ingerencja prawodawcy unijnego nie wydaje się tutaj konieczna.  Ich zdaniem, projektowana regulacja narusza zasadę pomocniczości.

Izba przeprowadzi drugie czytanie trzech projektów uchwał. Pierwszy to projekt uchwały z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wniesiony przez senacką Komisję Kultury i Środków Przekazu. W projekcie senatorowie przypominają o przypadającej w tym roku 225. rocznicy uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie i drugiej na świecie, po konstytucji amerykańskiej, nowożytnej ustawy zasadniczej epoki Oświecenia. „Dokument ten stanowił swoistą odpowiedź na stale pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową, w jakiej znalazła się Rzeczpospolita Obojga Narodów w drugiej połowie XVIII wieku. Wprowadzone ustawą reformy dawały nadzieję na pokojową zmianę panującego w kraju ustroju politycznego, łącząc chrześcijańskie tradycje polskiej państwowości z ujętymi w demokratycznych normach prawnych ideami silnego i nowoczesnego państwa. Choć ostatecznie dzieło Konstytucji 3 Maja zostało zniweczone przez niechętne zmianom siły polityczne wsparte zbrojną interwencją sąsiednich mocarstw, to jednak trwale zaszczepiło w narodzie wartości, które po 123 latach zaborów umożliwiły odrodzenie państwa polskiego”- czytamy  w projektowanej uchwale. Senat składa hołd twórcom i obrońcom Konstytucji 3 Maja, których dorobek oraz dziedzictwo pozwoliły polskiemu narodowi przetrwać dziejowe przeciwności, stając się fundamentem suwerennego, demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego.  

Drugi to projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu, wniesiony przez grupę senatorów. Wprowadza on zmiany w Regulaminie w związku z przejęciem przez Senat zadań związanych z opieką nad Polonią oraz  Polakami za granicą.

Trzeci to projekt uchwały w 95. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego, przygotowany przez grupę senatorów. Przypomina on wydarzenia z nocy z 2 na 3 maja 1921 r., kiedy to  na Górnym Śląsku wybuchło III Powstanie Śląskie. Ślązacy po raz trzeci podjęli zbrojną walkę o przyłączenie do Polski. W projektowanej uchwale senatorowie napisali m.in.: „Nie godząc się na +okucie w kajdany germańskie+ – jak pisał w swojej odezwie do rodaków przywódca powstania Wojciech Korfanty – Ślązacy w zbrojnym zrywie zmienili bieg historii. Powstanie trwało 2 miesiące. Uczestniczyło w nim 65 tysięcy Polaków, ponad 1,2 tysiąca zginęło. Ich krwawa ofiara nie poszła na marne. Skutkiem powstania był nowy podział obszaru plebiscytowego: Polsce przyznano blisko 1/3 jego terytorium z prawie połową ludności i z większością górnośląskich zakładów przemysłowych – kopalń, hut i stalowni. Stały się one podstawą suwerenności gospodarczej i rozwoju II Rzeczypospolitej. Tak podsumował to Wojciech Korfanty: +Cud nad Wisłą uratował Polskę od zguby, cud nad Odrą dał Polsce Śląsk+. W 95. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego Senat oddał hołd bohaterskim Ślązakom, którzy, wierni ojczyźnie, walką zbrojną potwierdzili polskość Górnego Śląska.

Zdjęcia: Michał Józefaciuk.

TRANSMISJA

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SENAT NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD SENATU PRZESTĘPCZOŚĆ SEKSUALNA OBCE WOJSKA NA TERENIE POLSKI ZAKAZ PROPAGOWANIA KOMUNIZMU USTRÓJ TOTALITARNY KARTA POLAKA USTAWA DROGI PUBLICZNE AUTOSTRADY PŁATNE KRAJOWY FUNDUSZ DROGOWY KONWENCJA POLSKA ETIOPIA PODWÓJNE OPODATKOWANIE PODATEK DOCHODOWY SRI LANKA AKADEMIA JAKUBA PARADYŻA OPINIA NIEZGODNOŚCI POMOCNICZOŚCI DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW USŁUGI COM KONSTYTUCJA 3 MAJA ROCZNICA ZMIANA REGULAMIN SEJMU POWSTANIE ŚLĄSKIE

 
• POLSKA
 
PIERWSZY DZIEŃ OBRAD 17. POSIEDZENIA SEJMU PIERWSZEGO DNIA POSIEDZENIA POSŁOWIE PRACOWALI M.IN. NAD PROPOZYCJAMI MAJĄCYMI UMOŻLIWIĆ JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OTRZYMANIE Z WYPRZEDZENIEM ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEWIDZIANYCH W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020.

PIERWSZY DZIEŃ OBRAD 17. POSIEDZENIA SEJMU


PIERWSZEGO DNIA POSIEDZENIA POSŁOWIE PRACOWALI M.IN. NAD PROPOZYCJAMI MAJĄCYMI UMOŻLIWIĆ JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OTRZYMANIE Z WYPRZEDZENIEM ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEWIDZIANYCH W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020.

Posłowie rozpoczęli dzisiejsze prace od włączenia do porządku obrad 17. posiedzenia Sejmu pierwszych czytań projektów, które mają być podstawą reformy mediów publicznych w Polsce. Chodzi o wniesiony przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość pakiet obejmujący: projekt ustawy o mediach narodowych (druk nr 442), projekt ustawy o składce audiowizualnej (druk nr 443) i propozycję przepisów wprowadzających (druk nr 444).

Sejm rozpatrzył w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (pierwotny druk nr 403). Ma on na celu umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego otrzymania z wyprzedzeniem środków na finansowanie przedsięwzięć przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. We wskazanych w projekcie przypadkach przekazanie pieniędzy samorządom będzie możliwe jeszcze przed zawarciem umowy o przyznanie im pomocy. Zaproponowane przez rząd zasady dotyczą wsparcia inwestycji związanych m.in. z rozwojem i modernizacją rolnictwa oraz leśnictwa. Są to m.in. wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej scalania gruntów. Ponadto projekt przywraca termin składania wniosków dla beneficjentów PROW 2014-2020 o zaliczkę w działaniach inwestycyjnych oraz termin składania wniosków o wyprzedzające finansowanie pomocy w działaniu „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która zaproponowała do niego poprawki o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Zbigniew Dolata. Posłowie przystąpią do trzeciego czytania w bloku głosowań.

W drugim czytaniu posłowie pracowali też nad wniesionym przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość projektem nowelizacji ustawy o wyścigach konnych (pierwotny druk nr 356), który zmienia organizację Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz tryb powoływania i odwoływania Prezesa Klubu. Zgodnie z projektem liczba członków Rady PKWK zostanie zmniejszona, z dotychczas mieszczącej się w zakresie 15-25, do stałej – wynoszącej 9 członków. Członków Rady PKWK ma powoływać i odwoływać szef resortu rolnictwa. 6 członków z nich byłoby powoływanych spośród kandydatów przedstawionych przez organizatorów wyścigów konnych, organizacje zrzeszające hodowców koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach oraz organizacje zrzeszające właścicieli koni ras dopuszczonych do udziału w nich, lub spośród osób, które zgłosiły indywidualnie swoją kandydaturę na członka Rady, będących w okresie pięciu lat poprzedzających zgłoszenie hodowcami lub właścicielami co najmniej 5 koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych. 2 członków powoływano by spośród kandydatów przedstawionych przez organizacje zrzeszające trenerów lub organizacje zrzeszające jeźdźców, natomiast 1 członek byłby przedstawicielem ministra rolnictwa. Projekt precyzuje, że kadencja Rady rozpoczyna się z dniem zebrania na pierwsze posiedzenie, które zwołuje minister rolnictwa. Trwałaby ona, tak jak obecnie, 4 lata. Proponowane zmiany zakładają też m.in. , że Rada PKWK będzie wybierała ze swojego składu przewodniczącego oraz nie więcej niż dwóch zastępców. Prezes PKWK byłby powoływany i odwoływany samodzielnie przez ministra rolnictwa (obecnie jest w tym celu potrzebny wniosek Rady). Wnioskodawcy proponują też ustalenie terminu na złożenie sprawozdania z działalności Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje do projektu poprawkę zakładającą, że Prezesa PKWK powołuje i odwołuje minister rolnictwa po zasięgnięciu opinii Rady. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Ryszard Bartosik. W związku z poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania projekt został ponownie skierowany do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W porządku obrad pierwszego dnia 17. posiedzenia Sejmu znalazło się też drugie czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej (pierwotny druk nr 395). Projekt ustawy umożliwi stworzenie systemu teleinformatycznego, który będzie wspierał organy administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej w zwalczaniu oszustw i wyłudzeń podatku VAT oraz przyczyni się do uszczelnienia systemu poboru tego podatku. Przygotowanie tej ustawy stanowi spełnienie obietnicy złożonej przez premier Beatę Szydło w exposé, w którym zapowiedziała rozwiązania ograniczające zakres wyłudzeń podatku VAT. Proponowane zmiany służą m.in. ograniczeniu nieprawidłowości w obszarze finansów publicznych i obrotu towarowego. Mają prowadzić do sprawnego wykrywania nadużyć podatkowych i zapobiegać ich powstawaniu. Powinny zapewnić ochronę rynku przez ograniczenie szarej strefy i zmniejszenie luki podatkowej. Jak podkreśla rząd, w wielu krajach należących do OECD wdraża się systemy informatyczne, które wspomagają zmniejszenie luki finansowej w dochodach państwa z tytułu podatków, w tym z VAT. Komisja Finansów Publicznych zaproponowała do projektu poprawki o charakterze legislacyjnym i porządkującym. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Łukasz Schreiber. Projekt został skierowany ponownie do Komisji Finansów Publicznych w związku z poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu.

Izba pracowała też w pierwszym czytaniu nad określającym zasady finansowania dokończenia budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba poselskim projektem ustawy o dokończeniu jego budowy (druk nr 427). Koniec budowy ma nastąpić w 2017 r. Zbiornik powstający na rzece Skawie jest zaporowym zbiornikiem retencyjnym. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 1986 r. Inwestycja została podzielona na zadania: I – Zbiornik, II – Przebudowa dróg, III – Przebudowa linii kolejowej i IV – Ochrona zlewni zbiornika. W przypadku zadania IV inwestycje zostały zakończone w 2008 r. Program jest realizowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, a finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wśród działań niezbędnych do wykonania przed napełnieniem zbiornika znajdują się m.in.: wycinka drzew i krzewów oraz rozbiórka dróg asfaltowych w czaszy zbiornika przed rozpoczęciem rozruchu; rozruch zapory, czaszy zbiornika wodnego Świnna Poręba oraz elektrowni; budowa drogi gminnej Brankówka – Wodniakówka – Gołębiówka (konieczna ze względu na zaburzony budową zbiornika układ komunikacyjny w gminach), a także ustabilizowanie osuwisk. Zadania te znajdowały się w programie inwestycji – nie są dodatkowe, a co za tym idzie nie powodują wzrostu kosztów przedsięwzięcia. Zgodnie z projektem koszt dokończenia budowy nie przekroczy 53.230 tys. zł, z czego 46.530 tys. zł w roku bieżącym oraz 6.700 tys. zł w roku 2017. Wnioskodawcy przypominają, że w 2013 r. zbiorcze zestawienie kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego zostało zaktualizowane, w wyniku czego kosztorys obniżono o około 200 mln. zł. Projekt, autorstwa grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość, uzasadniła posłanka Anna Paluch. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Zdjęcia: Rafał Zambrzycki

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD SEJMU TELEWIZJA POLITYCZNA

 
 
• POLSKA
 

15. POSIEDZENIE SENATU


SENATOROWIE WZNOWIĄ OBRADY 15. POSIEDZENIA 20 KWIETNIA 2016 R., ABY DOKOŃCZYĆ DEBATĘ NAD NOWELIZACJĄ USTAWY O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW. OMÓWIĄ TEŻ DWIE KOLEJNE NOWELIZACJE - USTAWY O RZECZNIKU PRAW OBYWATELSKICH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW ORAZ USTAWY – PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH, USTAWY O KRAJOWEJ SZKOLE SĄDOWNICTWA I PROKURATURY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW.


Pierwszy dzień obrad Senatu zakończył się po północy 14 kwietnia 2016 r. Na początku posiedzenia w środę rano - w 76. rocznicę zbrodni w Katyniu  i w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej - Izba minutą ciszy uczciła pamięć obywateli polskich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r.Po prawie 9-godzinnej debacie Senat z 7...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SENAT NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD SENATU OBRADY LIVE TELEWIZJA SENACKA POLITYCZNA POLITYKA SENATOR SENATOROWIE SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZASÓ WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA KARTA NAUCZYCIELA PAMIĘĆ JÓZEF CZAPSKI OPIEKA ZDROWOTNA ŚRODKI PUBLICZNE RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH USTRÓJ SĄDÓW POWSZECHNYCH SZKOŁA SĄDOWNICTWA PROKURATURY ZMIANA USTAWY INNE

 
• POLSKA
 

15. POSIEDZENIE SENATU - ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ POSIEDZENIA


PIERWSZY DZIEŃ 15. POSIEDZENIA SENATU ZAKOŃCZYŁ SIĘ PO PÓŁNOCY 14 KWIETNIA 2016 R. SENATOROWIE WZNOWIĄ OBRADY 20 KWIETNIA, ABY DOKOŃCZYĆ DEBATĘ NAD USTAWĄ O ZMIANIE USTAWY O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW. OMÓWIĄ TEŻ DWIE NOWELIZACJE - USTAWY O RZECZNIKU PRAW OBYWATELSKICH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW ORAZ USTAWY – PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH, USTAWY O KRAJOWEJ SZKOLE SĄDOWNICTWA I PROKURATURY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW. W 76. ROCZNICĘ ZBRODNI W KATYNIU - W DNIU PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ - IZBA MINUTĄ CISZY UCZCIŁA PAMIĘĆ OBYWATELI POLSKICH WYMORDOWANYCH PRZEZ NKWD NA MOCY DECYZJI NACZELNYCH WŁADZ ZWIĄZKU SOWIECKIEGO Z 5 MARCA 1940 R.


Po prawie 9-godzinnej debacie Senat z poprawkami przyjął ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Był to rządowy projekt...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

USTAWA WSTRZYMANIE SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARB PAŃSTWA ZMIANA USTAWY KARTA NAUCZYCIELA PAMIĘĆ JÓZEF CZAPSKI ŚWIDCZENIE OPIEKA ZDOWOTNA FINANSOWANIE ŚRODKI PUBLICZNE RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH USTRÓJ SĄDÓW POWSZECHNYCH KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA PROKURATURY PORKURATURA SĄD SENAT RP

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ OBRAD 16. POSIEDZENIA SEJMU


PRYWATNE LASY BĘDĄ CHRONIONE PRZED NIEKONTROLOWANYM WYKUPEM PO 1 MAJA 2016 R. – TO TYLKO JEDNA Z DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ POSŁÓW W DZISIEJSZYCH GŁOSOWANIACH. W DRUGIM DNIU 16. POSIEDZENIA SEJM ZDECYDOWAŁ TEŻ M.IN., ŻE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄ MOGLI PŁACIĆ SWOIM KONTRAHENTOM GOTÓWKĄ TYLKO PRZY TRANSAKCJACH DO 15 TYS. ZŁ, CO MA OGRANICZYĆ TZW. SZARĄ STREFĘ. POSŁOWIE PRZYJĘLI RÓWNIEŻ PRZEPISY DAJĄCE SŁUŻBOM WIĘCEJ CZASU NA SPRAWDZENIE CUDZOZIEMCÓW CHCĄCYCH PRZEKROCZYĆ GRANICE POLSKI. IZBA ROZPOCZĘŁA TAKŻE PRACE NAD RZĄDOWĄ PROPOZYCJĄ WPROWADZENIA TZW. KLAUZULI OBEJŚCIA PRAWA PODATKOWEGO. PONADTO, SPECJALNĄ UCHWAŁĄ SEJM UCZCIŁ DZIŚ 1050. ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI.


Posłowie uchwalili także ustawę o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Ustawa przewiduje powołanie Akademii w oparciu o istniejące struktury i zasoby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, która ma zostać zniesiona z dniem utworzenia uczelni...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM TRANSMISJA OBRAD SEJMU NA ŻYWO TELEWIZJA POLITYCZNA POLITYKA SEJMOWA

 
• POLSKA
 

15. POSIEDZENIE SENATU


13 KWIETNIA 2016 R. ROZPOCZĘŁO SIĘ 15. POSIEDZENIE SENATU. W 76. ROCZNICĘ ZBRODNI W KATYNIU - W DNIU PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ - IZBA MINUTĄ CISZY UCZCIŁA PAMIĘĆ OBYWATELI POLSKICH WYMORDOWANYCH PRZEZ NKWD NA MOCY DECYZJI NACZELNYCH WŁADZ ZWIĄZKU SOWIECKIEGO Z 5 MARCA 1940 R. PORZĄDEK OBRAD ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY O DRUGIE CZYTANIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCZCZENIA PAMIĘCI JÓZEFA CZAPSKIEGO. DRUGI DZIEŃ POSIEDZENIA ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY Z 14 NA 20 KWIETNIA BR.


Izba zajmuje się ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Był to rządowy projekt. Zgodnie z ustawą, państwowa ziemia rolna będzie pozostawać w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych, a podstawowym sposobem jej zagospodarowania będą korzystne dla rolników trwałe dzierżawy, zapewniające kontrolę właścicielską nad sposobem ich zagospodarowania...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SENAT NA ŻYWO POSIEDZENIE SENATU TRANSMISJA TELEWIZJA SENACKA SENATOR SENATOROWIE POLITYKA POLITYCZNA

 
• POLSKA
 

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA 16. POSIEDZENIA SEJMU


OBRADY ROZPOCZĘŁY SIĘ OD ZŁOŻENIA ŚLUBOWANIA POSELSKIEGO PRZEZ ANDRZEJA MELAKA, KTÓRY OBJĄŁ MANDAT PO ZMARŁYM 1 KWIETNIA BR. POŚLE ARTURZE GÓRSKIM. NASTĘPNIE POSŁOWIE KONTYNUOWALI PRACĘ NAD ZMIANAMI M.IN. DO USTAWY O PUBLICZNEJ SŁUŻBIE KRWI ORAZ USTAWY O UDZIELANIU CUDZOZIEMCOM OCHRONY NA TERYTORIUM RP. IZBA ROZPOCZĘŁA TEŻ PRACĘ NAD RZĄDOWĄ PROPOZYCJĄ ZMIAN DO USTAWY O GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA UBEZPIECZENIACH EKSPORTOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW.


Posłowie uczcili także minutą ciszy zmarłą 5 kwietnia br. Zytę Gilowską - byłą posłankę, wiceprezes Rady Ministrów i minister finansów, członka Rady Polityki Pieniężnej oraz Narodowej Rady Rozwoju.Sejm rozpatrzył w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają gwarantować bezpieczeństwo wszystkim biorcom i dawcom krwi od momentu pobrania krwi aż do czasu jej przetoczenia...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO POSIEDZENIE SEJMU TRANSMISJA TRANSMISJE TELEWIZJA SEJMOWA POLITYKA POLITYCZNA POSEŁ MARSZAŁEK

 
• POLSKA
 

SPOTKANIE LIDERÓW ŚWIATA BANKOWOŚCI I UBEZPIECZEŃ


W DNIACH 6-7 KWIETNIA 2016 ROKU, W HOTELU SHERATON W WARSZAWIE ODBYŁA SIĘ XI EDYCJA BANKING FORUM ORAZ VII INSURANCE FORUM, ORGANIZOWANEGO PRZEZ FIRMĘ MMC POLSKA. W KONFERENCJI WZIĘLI UDZIAŁ KLUCZOWI REPREZENTANCI BRANŻY FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ, ADMINISTRACJI CENTRALNEJ ORAZ NAJWAŻNIEJSZYCH FIRM DOSTARCZAJĄCYCH USŁUGI I ROZWIĄZANIA DLA TYCH SEKTORÓW. WYDARZENIE ZGROMADZIŁO 769 UCZESTNIKÓW, KTÓRZY BYLI ŚWIADKAMI 10 PANELI DYSKUSYJNYCH, 2 DEBAT OKSFORDZKICH ORAZ 13 WYSTĄPIEŃ INDYWIDUALNYCH, W KTÓRYCH ŁĄCZNIE GŁOS ZABRAŁO 98 PRELEGENTÓW.


Główną, wspólną dla obu wydarzeń część rozpoczęła debata oksfordzka dotycząca repolonizacji sektora finansowego. Przed i po debacie przeprowadzono wśród uczestników interaktywne głosowanie, dzięki któremu mogli wyrazić swoją opinię. Prelegenci debatowali również o wpływie nowych wymogów kapitałowych i danin publicznych na przyszłość sektora bankowego i ubezpieczeniowego w Polsce, a w części ubezpieczeniowej m.in...

   GRUPA MMC POLSKA - polityczna.tv[ więcej ]   

UBEZPIECZENIA BANKOWOŚĆ LIDER LIDERZY SPOTKANIE DEBATA OKSFORDZKA SEKTOR FINANSOWY BANKING FORUM INSURANCE FORUM ADMINISTRACJA CENTRALNA

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 15. POSIEDZENIE SEJMU


MINUTĄ CISZY DLA UCZCZENIA PAMIĘCI ZMARŁEGO POSŁA NA SEJM V, VI, VII I VIII KADENCJI ARTURA GÓRSKIEGO IZBA ROZPOCZĘŁA DZISIEJSZE OBRADY. W GŁOSOWANIACH POSŁOWIE ZDECYDOWALI M.IN. O WPROWADZENIU UŁATWIEŃ W OSIEDLANIU SIĘ W POLSCE DLA POSIADACZY KARTY POLAKA. SEJM PRZYJĄŁ TEŻ PRZEPISY, DZIĘKI KTÓRYM Z PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ZNIKNĄ NAZWY PROPAGUJĄCE KOMUNIZM. IZBA PODJĘŁA TAKŻE UCHWAŁĘ W SPRAWIE POLITYKI IMIGRACYJNEJ POLSKI.


W uchwale tej Sejm negatywnie ocenia decyzję Rady Unii Europejskiej z 22 września 2015 r. w sprawie relokacji 120 tys. uchodźców oraz jej poparcie na forum Rady UE przez ówczesny rząd. Jak napisali posłowie w dokumencie, Izba wzywa rząd do szczególnie dokładnego stosowania kryteriów polityki uchodźczej, która szczególną ochroną powinna obejmować samotne kobiety, dzieci, rodziny wielodzietne oraz mniejszości religijne...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM POSIEDZENIE SEJMU OBRADY SEJM RP

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ OBRAD 15. POSIEDZENIA SEJMU


DRUGIEGO DNIA 15. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE PRZYJĘLI SZEREG USTAW. JEDNA Z NICH WPROWADZA NOWE NARZĘDZIA DO WALKI Z PEDOFILIĄ. POSŁOWIE ZDECYDOWALI TEŻ O KONTYNUOWANIU PRAC NAD PROPONOWANYMI ZMIANAMI W FUNKCJONOWANIU INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ. PONADTO SEJM KONTYNUOWAŁ PRACE NAD PROPOZYCJAMI PRZEPISÓW MAJĄCYMI UŁATWIĆ POSIADACZOM KARTY POLAKA OSIEDLANIE SIĘ W POLSCE.


Posłowie przyjęli ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Celem nowych przepisów jest wzmocnienie ochrony ziemi rolniczej przed spekulacyjnym wykupem przez krajowe oraz zagraniczne osoby fizyczne i prawne, zatrzymanie niekorzystnego trendu w strukturze agrarnej oraz poprawa sytuacji ekonomicznej polskich rolników. Nowe regulacje mają obowiązywać od 30 kwietnia 2016 r...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU POSIEDZEŃ TELEWIZJA SEJMOWA SEJM RP POLITYKA POLITYCZNA

 
• POLSKA
 

PIERWSZY DZIEŃ 15. POSIEDZENIA SEJMU - PODSUMOWANIE


OBRADY ROZPOCZĘŁY SIĘ OD ŚLUBOWANIA POSELSKIEGO POSŁA BARTŁOMIEJA STAWIARSKIEGO, KTÓRY OBJĄŁ MANDAT PO JERZYM ŻYŻYŃSKIM, POWOŁANYM PRZEZ SEJM W SKŁAD RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. WYBRANY NOWY CZŁONEK RPP ZŁOŻYŁ PRZYSIĘGĘ PRZED IZBĄ.


Sejm przeprowadził drugie czytanie rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Rząd podkreśla, że celem projektu jest wzmocnienie ochrony ziemi rolniczej przed spekulacyjnym wykupem przez krajowe oraz zagraniczne osoby fizyczne i prawne, zatrzymanie niekorzystnego trendu w strukturze agrarnej oraz poprawa sytuacji ekonomicznej polskich rolników...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TELEWIZJA SEJMOWA OBRADY POSIEDZENIE TRANSMISJA SEJMU

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 14 POSIEDZENIE SEJMU RP


SPECUSTAWA MAJĄCA UŁATWIĆ ORGANIZACJĘ ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY I WIZYTY PAPIEŻA FRANCISZKA W POLSCE TO TYLKO JEDEN Z AKTÓW PRAWNYCH PRZYJĘTYCH PRZEZ POSŁÓW W OSTATNIM DNIU 14. POSIEDZENIA SEJMU. IZBA ZDECYDOWAŁA TEŻ M.IN., ŻE SENIORZY POWYŻEJ 75. ROKU ŻYCIA BĘDĄ MIELI PRAWO DO DARMOWYCH LEKÓW Z WYKAZU OGŁASZANEGO PRZEZ MINISTRA ZDROWIA. SEJM UJEDNOLICIŁ TAKŻE PRZEPISY DOTYCZĄCE UCHYLANIA OCHRONY IMMUNITETOWEJ. POSŁOWIE WPROWADZILI TEŻ ZMIANY W KARCIE NAUCZYCIELA. PONADTO SEJM ZAKOŃCZYŁ PARLAMENTARNE PRACE NAD USTAWĄ, DZIĘKI KTÓREJ DZIECI NIE BĘDĄ ODBIERANE RODZICOM Z POWODU TRUDNEJ SYTUACJI EKONOMICZNEJ RODZINY. DZIŚ TAKŻE IZBA POWOŁAŁA JERZEGO ŻYŻYŃSKIEGO NA CZŁONKA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ.


Posłowie uchwalili ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016. Specustawa określa m.in. zadania administracji publicznej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa medycznego i transportowego podczas tych wydarzeń...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   
 
 
RADIO ETNA. To nowo powstała, a zarazem dalej rozwijająca się stacja radiowa, działająca w internecie. Obecnie nadaje w trybie on-line, lecz w dalszej fazie rozwoju będzie również transmitowała swój sygnał na żywo, przy zachowaniu dotychczasowej i stale powiększanej bazy utworów z całego Świata. W naszej bazie znajdują się unikatowe i bardzo unikatowe utwory, które ukazały się w nakładzie kilkuset sztuk płyt CD, a płyty te osiągają zawrotne ceny. U nas na pewno usłyszysz coś nowego, coś czego Twe uszy nie słyszały wcześniej.
Do usłyszenia na www.RadioEtna.com!
 RADIO ETNTA ROCK MUSIC
Wieloletnie doświadczenie w filmowaniu pozwoliło nam na wypracowanie wysokich standardów, których przestrzegamy podczas realizacji zdjęć. Siłą naszej firmy są ludzie, z bogatym dorobkiem w wideofilmowaniu, mogący poszczycić się dyplomami uczelni filmowych, jak również bogatym portfolio zawodowym zdobytym na planach zdjęciowych polskich i zagranicznych produkcji. Nasza oferta to wideofilmowanie wydarzeń codziennie nas otaczających, takich jak imprezy kulturalne, konferencje czy szkolenia.

Wszystkie nagrania realizowane są za pośrednictwem profesjonalnego sprzętu filmowego z zachowaniem wszystkich kanonów sztuki filmowej.

Profesjonalny montaż oraz szybka realizacja spowodowały, iż zaufały nam dziesiątki firm, czego potwierdzeniem są otrzymane referencje.
 MPG Media Project Group


film-hd.pl
CatMyWeb 
CatMyWeb - Internetowy Katalog stron (witryn). Nowo powstały katalog stron internetowych CatMyWeb jest całkowicie darmowym narzędziem do katalogowania stron. Jego konstrukcja nawigacyjna odbiega znacznie od tradycyjnych katalogów, lecz konstrukcja techniczna zapewnia bardzo dobre indeksowanie wpisów przez wyszukiwarki. Dodając stronę do katalogu CatMyWeb na pewno zyskasz dodatkowych gości odwiedzających Twój serwis internetowy!
Firma Multum - Wypożyczalnia Samochodów, jest firmą świadczącą profesjonalne usługi wynajmu samochodów oraz transportowe na terenie Warszawy, a także całej Polski.

Profil naszej działalności obejmuje profesjonalne usługi transportu oraz wynajmu samochodów na terenie całego kraju. Powstaliśmy z potrzeby rynku i prężnie rozwijamy własną działalność. Postawiliśmy na oryginalność i nietuzinkowość, dziś z dumą przyznajemy, że to był bardzo dobry krok. To, co odróżnia nas od większości firm świadczących usługi wynajmu samochodów, to elastyczna i różnorodna oferta. Posiadamy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, busy oraz pojazdy nietypowe, zamawiane na specjalne okazje. Są to m.in. radiowozy, karawany czy więźniarki podnajmowane na użytek filmowych scen czy seriali. Nasza oferta bogata jest także w samochody luksusowe, limuzyny oraz typowo sportowe maszyny.
 MULTUM
 
ŻYCZENIA WIELKANOCNE PREZYDENT ANDRZEJ DUDA - WIELKANOCNE ŻYCZENIA PREZYDENT ANDRZEJ DUDA AGATA KORNHAUSER-DUDA 
ŻYCZENIA WIELKANOCNE PREZYDENT ANDRZEJ DUDA
WIELKANOCNE ŻYCZENIA PREZYDENT ANDRZEJ DUDA AGATA KORNHAUSER-DUDA
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE PREMIER BEATA SZYDŁO - WIELKANOCNE ŻYCZENIA OD PANI PREMIER BEATY SZYDŁO 
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE PREMIER BEATA SZYDŁO
WIELKANOCNE ŻYCZENIA OD PANI PREMIER BEATY SZYDŁO
ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA POLSKI - ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA POLSKI
ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 

ShortNews

 

UROCZYSTOŚĆ PODSUMOWANIA KONKURSU „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI”

21 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość podsumowania konkursu "Mój Szkolny Kolega z Misji" z udziałem Szefa Gabinetu Prezydenta RP, Sekretarza Stanu Adama Kwiatkowskiego.

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W UROCZYSTOŚCI VIII EDYCJI KONKURSU „PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM”

20 kwietnia 2016 r. (środa) o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości wręczenia certyfikatów w VIII edycji konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom".

WIZYTA PREZYDENTA RP W REPUBLICE PORTUGALSKIEJ

26-27 kwietnia 2016 roku (wtorek-środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Republice Portugalskiej.

dodaj ShortNews'a
74 POSIEDZENIE SENATU - 74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3 
74 POSIEDZENIE SENATU
74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3
74 POSIEDZENIE SENATU - 74 POSIEDZENIE SENATU OBRADY CZĘŚĆ 2 
74 POSIEDZENIE SENATU
74 POSIEDZENIE SENATU OBRADY CZĘŚĆ 2
74 POSIEDZENIE SENATU RP - 74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1 
74 POSIEDZENIE SENATU RP
74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1
WYBORY PREZYDENCKIE - MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH 
WYBORY PREZYDENCKIE
MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU - ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO 
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU
ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ - EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ 
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ
EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ
KRYSTYNA PAWŁOWICZ -  
KRYSTYNA PAWŁOWICZ
 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI - JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA - 29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN - EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI - EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL - WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY 
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY
 

ShortNews

 

73. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM Z UDZIAŁEM PREZYDENTA RP

19 kwietnia 2016 roku (wtorek) o godz. 12.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach upamiętniających 73. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim (Pomnik Bohaterów Getta).

UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W UROCZYSTOŚCIACH Z OKAZJI 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI

W dniach 14 - 15 kwietnia 2016 r. (czwartek - piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą weźmie udział w uroczystościach z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, które odbędą się w Gnieźnie i Poznaniu.

WIZYTA PREZYDENTA RP W REPUBLICE BUŁGARII

17-18 kwietnia 2016 roku (niedziela-poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Republice Bułgarii. 17 kwietnia, o godzinie 10:39 Prezydent Andrzej Duda spotka się z Polakami mieszkającymi w Bułgarii połączone z ceremonią wręczenia odznaczeń państwowych, Ambasada RP w Sofii, ul. Chan Krum 46.

UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W UROCZYSTOŚCIACH Z OKAZJI 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI

W dniach 14 - 15 kwietnia 2016 r. (czwartek - piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą weźmie udział w uroczystościach z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, które odbędą się w Gnieźnie i Poznaniu.

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ

O godzinie 12:30 w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego Podsekretarz Stanu KPRP Wojciech Kolarski rozpocznie lekcję historii poświęconą Zbrodni Katyńskiej. Następnie odbędzie się wykład multimedialny na podstawie scenariusza opracowanego w porozumieniu z Biurem Edukacji Publicznej IPN oraz Stowarzyszeniem Parafiada.

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ

13 kwietnia 2016 roku (środa) o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą weźmie udział w uroczystościach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W Ogrodzie Pałacu Prezydenckiego zasadzony zostanie Dąb Pamięci, poświęcony Ofiarom Zbrodni Katyńskiej. Po zasadzeniu Dębu Pamięci planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W PREMIERZE KSIĄŻKI "LECH KACZYŃSKI – OSTATNI WYWIAD"

12 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Pałacu Prymasowskim (ul. Senatorska 13/15) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w premierze książki "Lech Kaczyński - Ostatni Wywiad" autorstwa Łukasza Warzechy.

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL 
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL
DEBATA PJN PSL - WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL 
DEBATA PJN PSL
WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA - PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA
PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH - JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI - POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ 
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE - POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE
POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE - POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE
POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW 
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW
HAPPENING PIKIETA POD PZPN - HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI 
HAPPENING PIKIETA POD PZPN
HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
- 70. belgii bezpieczeństwa briefing ceremonia debata debaty dla dnia dzień forum gali gospodarki grupy i konkursu kultury listów małżonki małżonką minister ministra ministrów na narodów nominacji o obchodach odznaczeń oficjalna ogólnego okazji otwarciu pamięci para pary pawlak pałac pałacu państw pod podpisze polsce polski posiedzenie posiedzeniu powstania prezydencka prezydencki prezydenckiej prezydenckim prezydent prezydenta prezydentów przedstawicielami publicznej rady republice republiki rocznicy rodzinami rp sejm sejmu sesji się spale spotkanie sprawie sędziowskich słowacji udział udziałem ukrainie ukrainy uroczystości uroczystościach uroczystość ustawy ustawę uwierzytelniających w weźmie wizyta wizytą województwie wręczenia wręczy z zgromadzenia zjednoczonych zwiedzających złożenia śmierci święta 2012 2014
 
 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY - KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY 
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY
KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA 
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA
KATARZYNA IZYDORCZYK - KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD 
KATARZYNA IZYDORCZYK
KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD
MARIUSZ GRZEGORCZYK - MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH 
MARIUSZ GRZEGORCZYK
MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH
JANUSZ KORWIN-MIKKE - JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012 
JANUSZ KORWIN-MIKKE
JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY - XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY
XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
POSEŁ LESZEK MILLER - POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA 
POSEŁ LESZEK MILLER
POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
 
13. andrzej belgii bez bezpieczeństwa briefing bronisław do dzień europa flesz forum fundacja generał godzinach jarosław józef kaczyński komentarza komisja listów marszałek marszałka małżonki małżonką miller ministrów najważniejsza narodów niepodległości np o obrad odznaczeń ogólnego oświadczenie paweł pałac pałacu państw państwa państwowych po polityka polska poseł posiedzenie posł posłanka posłowie prezydent prezydentów psl ptv reportaże rozpoczęło rozprawa rpp rząd rządu schumana senatu się sld smoleńsk smoleńska sondaże spotkanie sprawiedliwość stan stanisław sądowa sędziowskich słowacji słowackiej tusk ukrainy uroczystości uroczystość uwierzytelniających w wiesław wizytą województwie wręczenia wręczy wydarzenia wyrazić z zakończyli zakończył zakończyło ziobro zwiedzających złożenia śmierci świat ży życie
 
 
   
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
google+
youtube
facebook
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
SEJM NA ŻYWO OBRADY SEJMU TRANSMISJA TRANSMISJE PRZEKAZ PRZEKAZY LIVE ONLINE ON-LINE POSIEDZENIE POSIEDZENIA SEJMOWA POSEŁ POSŁANKA POSŁOWIE POSŁANKI MARSZAŁEK PREZYDENT PREMIER