EURO POSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PJN PSL MNIEJ KONKURENCJI WIĘCEJ REGULACJI PRZYSZŁOŚĆ POLITYCZNA RZĄD ROZWIĄZANIA DEBATA EUROPEJSKA CEL POLSKI PROBLEMY TRAKTAT FISKALNY ZMIANA KIERUNKU ZMIANA RZĄDU WYBORCY ŚRODKI UNIJNE INWESTYCJE DROGI LOTNISKA KLASA ŚREDNIA UNIA EUROPEJSKA POLITYKA RODZINNA GOSPODARCZA SPOŁECZNA SIŁA PAŃSTWA W EUROPIE KULTURA TOŻSAMOŚĆ NARODOWA ROLNICTWO OBSZARY WIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZMOWY PONAD PODZIAŁAMI PRZYSZŁOŚĆ NARODU
 
  kontaktfacebookYouTubegoogle+twitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 4,4526KURS WALUTY EUR: 4,4526KURS WALUTY EUR: 4,4526KURS WALUTY EUR: 4,4526KURS WALUTY EUR: 4,4526KURS WALUTY EUR: 4,4526 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 3,9994KURS WALUTY USD: 3,9994KURS WALUTY USD: 3,9994KURS WALUTY USD: 3,9994KURS WALUTY USD: 3,9994KURS WALUTY USD: 3,9994 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 5,5644KURS WALUTY GBP: 5,5644KURS WALUTY GBP: 5,5644KURS WALUTY GBP: 5,5644KURS WALUTY GBP: 5,5644KURS WALUTY GBP: 5,5644 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 4,1028KURS WALUTY CHF: 4,1028KURS WALUTY CHF: 4,1028KURS WALUTY CHF: 4,1028KURS WALUTY CHF: 4,1028KURS WALUTY CHF: 4,1028 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 3,0744KURS WALUTY CAD: 3,0744KURS WALUTY CAD: 3,0744KURS WALUTY CAD: 3,0744KURS WALUTY CAD: 3,0744KURS WALUTY CAD: 3,0744 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 3,8831KURS WALUTY JPY: 3,8831KURS WALUTY JPY: 3,8831KURS WALUTY JPY: 3,8831KURS WALUTY JPY: 3,8831KURS WALUTY JPY: 3,8831 
zaloguj sięzarejestruj się
2016-06-27 • 07:42:43 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
 
http://polityczna.tv/v/6360144bd867616a2f4f48ab346904b5
 
polityczna.tv - obiektywna polityka

EURO POSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PJN PSL MNIEJ KONKURENCJI WIĘCEJ REGULACJI PRZYSZŁOŚĆ POLITYCZNA RZĄD ROZWIĄZANIA DEBATA EUROPEJSKA CEL POLSKI PROBLEMY TRAKTAT FISKALNY ZMIANA KIERUNKU ZMIANA RZĄDU WYBORCY ŚRODKI UNIJNE INWESTYCJE DROGI LOTNISKA KLASA ŚREDNIA UNIA EUROPEJSKA POLITYKA RODZINNA GOSPODARCZA SPOŁECZNA SIŁA PAŃSTWA W EUROPIE KULTURA TOŻSAMOŚĆ NARODOWA ROLNICTWO OBSZARY WIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZMOWY PONAD PODZIAŁAMI PRZYSZŁOŚĆ NARODU

 
 
• POLSKA
 
21. POSIEDZENIE SENATU NA 23 I 24 CZERWCA 2016 R. ZOSTAŁO ZAPLANOWANE 21. POSIEDZENIE SENATU.

21. POSIEDZENIE SENATU


NA 23 I 24 CZERWCA 2016 R. ZOSTAŁO ZAPLANOWANE 21. POSIEDZENIE SENATU.

Porządek obrad przewiduje ustawę o Radzie Mediów Narodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Był to projekt poselski. Ustawa zakłada powstanie oraz określa zadania, kompetencje i organizację Rady Mediów Narodowych, a także zasady i tryb powoływania jej członków. Rada będzie dokonywać czynności prawnych dotyczących ustroju i składu osobowego jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej. Będzie ona powoływać członków zarządów i rad nadzorczych TVP i Polskiego Radia. Rady programowe tych spółek będą działać w dotychczasowym składzie do czasu powołania nowych. Rada będzie mogła odwołać swego przewodniczącego. W skład rady wejdzie pięciu członków, powoływanych na sześcioletnią kadencję. Osoby te ma obejmować zakaz łączenia członkostwa w Radzie z zatrudnieniem w sferze władzy wykonawczej. Ustawa gwarantuje klubom opozycyjnym udział w pracach tego gremium: trzech członków Rady ma powoływać większość sejmowa, a pozostałe dwie osoby powoływać ma prezydent spośród kandydatów przedstawionych przez kluby parlamentarne lub poselskie tworzone przez ugrupowania, których przedstawiciele nie są członkami rządu. Prezydent ma wyznaczyć klubom opozycyjnym 14-dniowy termin na zgłaszanie kandydatów do Rady, nie później niż 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Rada ma do 31 marca każdego roku przedstawiać Sejmowi, Senatowi, prezydentowi, premierowi, Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz - do informacji publicznej - pisemną informację o działalności w poprzednim roku. Członkowie Rady są zobligowani do składania marszałkowi Sejmu oświadczeń majątkowych. Ustawa ma wejść w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia (z wyjątkiem jednego artykułu, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia).

Kolejny punkt porządku to powołanie członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Według nowelizacji ustawy o IPN, która weszła w życie 16 czerwca br., dotychczasowa Rada Instytutu zostanie zastąpiona przez Kolegium. W związku z tym Senat powinien powołać jego dwóch członków. Jako kandydatów na członków Kolegium IPN senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zgłosili prof. dr hab. Wojciecha Polaka oraz prof. dr hab. Tadeusza Wojciecha Wolszę. Grupa senatorów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska zgłosiła natomiast prof. dr hab. Antoniego Dudka oraz Andrzeja Romana Kołodzieja.

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 21. POSIEDZENIE SEJMU ODBIUROKRATYZOWANIE UCZELNI WYŻSZYCH, ZNIESIENIE EGZAMINU SZÓSTOKLASISTÓW ORAZ WPROWADZENIE MOŻLIWOŚCI ODWOŁYWANIA SIĘ OD WYNIKÓW PISEMNEJ CZĘŚCI MATUR TO TYLKO NIEKTÓRE DECYZJE PODJĘTE PRZEZ POSŁÓW W GŁOSOWANIACH OSTATNIEGO DNIA 21. POSIEDZENIA SEJMU. PONADTO IZBA DOKONAŁA WYBORU PIĘCIU CZŁONKÓW KOLEGIUM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ.

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 21. POSIEDZENIE SEJMU


ODBIUROKRATYZOWANIE UCZELNI WYŻSZYCH, ZNIESIENIE EGZAMINU SZÓSTOKLASISTÓW ORAZ WPROWADZENIE MOŻLIWOŚCI ODWOŁYWANIA SIĘ OD WYNIKÓW PISEMNEJ CZĘŚCI MATUR TO TYLKO NIEKTÓRE DECYZJE PODJĘTE PRZEZ POSŁÓW W GŁOSOWANIACH OSTATNIEGO DNIA 21. POSIEDZENIA SEJMU. PONADTO IZBA DOKONAŁA WYBORU PIĘCIU CZŁONKÓW KOLEGIUM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ.

Ostatni dzień 21. posiedzenia Sejmu Izba rozpoczęła od przyjęcia przez aklamację dwóch uchwał okolicznościowych w sprawie uczczenia 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 oraz 40. rocznicy protestów robotników przeciwko władzy komunistycznej w czerwcu 1976 r. w Radomiu, Ursusie i Płocku.

Sejm znowelizował ustawę o systemie oświaty oraz niektóre inne ustawy. Nowelizacja m.in. znosi od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkowy egzamin przeprowadzany w VI klasie szkoły podstawowej. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie udostępniać szkołom testy diagnostyczne, z których każda szkoła będzie mogła skorzystać w celu wstępnej oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających gimnazjum. Zgodnie z ustawą, od 2017 r. zdający przystępujący do części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą mieli możliwość odwołania się od wyników do niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, działającego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ustawa umożliwia zdającym wykonywanie fotografii swojej pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu (dotyczy egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie). W przypadku gimnazjalistów przepis ten wejdzie w życie w roku szkolnym 2016/2017, a w przypadku maturzystów i osób zdających egzaminy zawodowe już w obecnym roku szkolnym 2015/2016. Ponadto ustawa m.in. nakłada na dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych obowiązek wyznaczania do weryfikacji prac innych egzaminatorów niż tych, którzy pracę sprawdzali i oceniali. Kolejna zmiana, która znalazła się w ustawie dotyczy zasad zakupu przez dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów podręczników i materiałów edukacyjnych do nauki nowożytnych języków obcych. W przypadku, gdy w kolejnym roku lub latach zostanie stwierdzone niedopasowanie zakupionych już podręczników lub materiałów do stopnia zaawansowania znajomości tego języka przez uczniów, koszt zakupu nowych podręczników i materiałów będzie refundowany do wysokości 25 zł na ucznia. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw to kolejna decyzja podjęta przez posłów w głosowaniach. Ustawa ma odciążyć uczelnie publiczne i niepubliczne od obowiązków biurokratycznych, zwłaszcza sprawozdawczych oraz informacyjnych dotyczących składania oświadczeń i stosowania skomplikowanych procedur odnoszących się do działalności uczelni. Nowe rozwiązania mają także zapewnić sprawniejsze funkcjonowanie uczelni i podniesienie jakości kształcenia doktorantów. W materii funkcjonowania uczelni i jednostek naukowych ustawa m.in. uproszcza rozwiązania dotyczące Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) dla szkolnictwa wyższego, przy równoczesnym zapewnieniu ich spójności z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. KRK zawierają opis kwalifikacji zdobytych w procesie kształcenia w danym kraju, który jest tak skonstruowany, że umożliwia ich porównanie z systemem kwalifikacji w innych państwach europejskich. Nowelizacja modyfikuje kryteria stosowane przez Polską Komisję Akredytacyjną w procesie oceny jakości kształcenia i oceny działalności podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni. Komisja nie będzie musiała weryfikować licznych warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne, aby prowadzić studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. Ma się koncentrować na kwestiach merytorycznych związanych z oceną jakości kształcenia. W celu podniesienia jakości studiów doktoranckich nowelizacja rozstrzyga, że liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich nie będzie mogła być mniejsza niż liczba uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w jednostce prowadzącej te studia. Z kolei liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano stypendium doktoranckie, ma nie być mniejsza niż 50 proc. liczby uczestników tych studiów ogółem w danej jednostce. Ułatwiona będzie też procedura uzyskania stypendium socjalnego przez studenta, który bezpośrednio przed uzyskaniem pełnoletniości pozostawał w pieczy zastępczej i nie utrzymywał kontaktów z rodzicami. Nowelizacja wprowadza też możliwość przyznawania stypendium rektora studentom pierwszego roku – laureatom lub finalistom olimpiad o zasięgu ogólnopolskim, nawet jeśli nie były one związane z kierunkiem studiów przez nich wybranym. Ustawą zajmą się teraz senatorowie.

Decyzją posłów do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych trafił rządowy projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt wprowadza podatek od sprzedaży detalicznej, który dla branży handlowej zapowiedziała w exposé premier Beata Szydło. Zgodnie z projektem przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów. W myśl projektu podatek od sprzedaży detalicznej będzie podatkiem progresywnym. Będą dwie stawki i dwa progi podatkowe: 0,8 proc. od nadwyżki przychodu w przedziale od 17 do 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od nadwyżki przychodu ze sprzedaży przekraczającej 170 mln zł miesięcznie.

Sejm dokonał też wyboru członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Decyzją posłów zostali nimi: Sławomir Cenckiewicz, Jan Draus, Piotr Franaszek, Józef Marecki i Krzysztof Wyszkowski. Kolegium jest organem opiniodawczo-doradczym prezesa IPN. Liczy 9 członków, w tym 2 powoływanych przez Prezydenta RP, 5 przez Sejm, a 2 przez Senat.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
 
• POLSKA
 
TRANSMISJA 21 POSIEDZENIA SEJMU RP HARMONOGRAM OBRAD 21 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 23 CZERWCA

TRANSMISJA 21 POSIEDZENIA SEJMU RP


HARMONOGRAM OBRAD 21 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 23 CZERWCA

  • 09:00 – 11:00 - Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 - propozycja przyjęcia przez aklamację
    - Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia 40. rocznicy protestów robotników przeciwko władzy komunistycznej w czerwcu 1976 r. w Radomiu, Ursusie i Płocku - propozycja przyjęcia przez aklamację
    - Głosowania, w tym: Wybór członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  • 11:00 – 12:00 - Ewentualne oświadczenia poselskie

TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
 
• POLSKA
 
DRUGI DZIEŃ 21. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE UCHWALILI DZIŚ M.IN. USTAWĘ O RADZIE MEDIÓW NARODOWYCH ORAZ TZW. PAKIET PALIWOWY, KTÓREGO GŁÓWNYM CELEM JEST ZAPOBIEGANIE WYŁUDZANIU PODATKU VAT W WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM OBROCIE PALIWAMI CIEKŁYMI. PONADTO IZBA PODJĘŁA UCHWAŁY W SPRAWIE USTANOWIENIA PATRONÓW 2017 ROKU.

DRUGI DZIEŃ 21. POSIEDZENIA SEJMU


POSŁOWIE UCHWALILI DZIŚ M.IN. USTAWĘ O RADZIE MEDIÓW NARODOWYCH ORAZ TZW. PAKIET PALIWOWY, KTÓREGO GŁÓWNYM CELEM JEST ZAPOBIEGANIE WYŁUDZANIU PODATKU VAT W WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM OBROCIE PALIWAMI CIEKŁYMI. PONADTO IZBA PODJĘŁA UCHWAŁY W SPRAWIE USTANOWIENIA PATRONÓW 2017 ROKU.

Powstanie Rady Mediów Narodowych zakłada uchwalona dziś ustawa o Radzie Mediów Narodowych. Określa ona zadania, kompetencje i organizację Rady Mediów Narodowych (RMN) oraz zasady i tryb powoływania jej członków. Zgodnie z ustawą Rada ma być kadencyjnym, w pełni niezależnym od władzy wykonawczej i politycznie pluralistycznym gremium, które będzie dokonywać czynności prawnych dotyczących ustroju i składu osobowego jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej (PAP). Nowe przepisy przyznają RMN m.in. kompetencję powoływania członków zarządów i rad nadzorczych TVP i Polskiego Radia. Rada będzie mogła odwołać także swego przewodniczącego. Członkowie Rady w pełnieniu swojej funkcji są niezależni i kierują się dobrem publicznym. RMN ma liczyć 5 członków, powoływanych na sześcioletnią kadencję. Osoby te ma obejmować zakaz łączenia członkostwa w Radzie z zatrudnieniem w sferze władzy wykonawczej – ma to gwarantować członkom tego gremium niezależność personalną i programową. Ustawa gwarantuje klubom opozycyjnym udział w pracach tego gremium: trzech członków Rady ma powoływać większość sejmowa, a pozostałe dwie osoby powoływać ma prezydent spośród kandydatów przedstawionych przez kluby parlamentarne lub poselskie tworzone przez ugrupowania, których przedstawiciele nie są członkami rządu. Ustawa przewiduje ponadto, że RMN ma do 31 marca każdego roku przedstawiać Sejmowi, Senatowi, prezydentowi, premierowi, KRRiT oraz - do informacji publicznej - pisemną informację o działalności w poprzednim roku. Zmiany mają wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia (z wyjątkiem art. 19, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia). Rady programowe spółek działają w dotychczasowym składzie do czasu powołania nowych.

Zmianę zasad nadzorowania wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego zakłada uchwalona dziś przez posłów nowelizacja ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Głównym celem zmian jest przeniesienie podległości i nadzoru nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego z zarządu województwa do resortu rolnictwa. Analogicznie, tak jak w przypadku Centrum Doradztwa Rolniczego, to minister właściwy do spraw rozwoju wsi będzie nadawał w drodze zarządzenia statuty tym jednostkom, powoływał dyrektorów według jednolitych kryteriów odnośnie do osób pełniących to stanowisko oraz powoływał członków Społecznych Rad Doradztwa Rolniczego działających przy wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego. Minister rolnictwa będzie też kontrolował i oceniał działalność jednostki doradztwa rolniczego oraz pracę jej dyrektora i Rady. Nowe statuty wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego obowiązywać będą od dnia wejścia w życie ustawy. Nowelizacja obniża także wymogi względem posiadanego wykształcenia kandydatów na stanowisko dyrektora – zamiast wyższego wykształcenia magisterskiego wystarczające będzie wykształcenie wyższe. Zgodnie z przyjętą nowelizacją zmianie ulega też skład Rady przy ośrodkach – zwiększy się liczba członków z 11 do 12. Przyjęte dziś zmiany zapewnią jednolitość sposobów działania ośrodków w poszczególnych województwach oraz podniosą efektywność wykorzystania dotacji celowej, która będzie powiązana z rocznym programem działalności. Nowelizacja pozwoli też na monitoring i kontrolowanie funkcjonowania tych jednostek. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Wprowadzenie zmian w przepisach celnych w związku z ustanowieniem unijnego kodeksu celnego to główny cel nowelizacji ustawy Prawo celne oraz niektórych innych ustaw, którą uchwalił dziś Sejm. Chodzi o poprawę funkcjonowania unii celnej jako całości, w tym m.in. jednolite stosowanie przepisów celnych na całym obszarze celnym UE przez krajowe służby celne państw członkowskich. Unijny kodeks celny skupia się na wyznaczeniu kierunków i celów strategicznych w prawie celnym. Jego przepisy będą stosowane w polskim prawie wprost. W znowelizowanych przepisach ustawowych znajdują się jedynie rozwiązania, które uzupełniają regulacje kodeksowe. Najważniejsze regulacje wprowadzone przez unijny kodeks celny dotyczą m.in. wymiany informacji, procedur celnych, długu celnego i zabezpieczeń celnych oraz postępowania celnego. Dokument będzie teraz przedmiotem prac w Senacie.
Sejm uchwalił także tzw. pakiet paliwowy (nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw), którego głównym celem jest zapobieganie wyłudzaniu podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi oraz ograniczenie negatywnego wpływu tego procederu na funkcjonowanie rynku paliw płynnych. Chodzi tu o zmniejszenie tzw. szarej strefy oraz zwiększenie wpływów z podatku VAT do budżetu państwa. Uszczelnienie systemu podatkowego, a zwłaszcza ograniczenie wyłudzeń podatku VAT premier Beata Szydło zapowiadała w exposé. Ustawa przewiduje zmiany m.in. w ustawie o podatku od towarów i usług. Celem jest uszczelnienie poboru VAT-u w obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą. Wprowadza ona też zmiany w ustawie Prawo energetyczne. Celem jest uszczelnienie systemu koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi z zagranicą. Zwiększa także wymagania dotyczące wiarygodności podmiotów wykonujących działalność koncesjonowaną oraz uprawnienia prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w procesie badania rzetelności podmiotów ubiegających się o koncesję na obrót paliwami płynnymi. Zgodnie z ustawą koncesje na obrót paliwami z zagranicą będą przyznawane wyłącznie podmiotom mającym siedzibę w Polsce lub przedsiębiorstwom zagranicznym, które zarejestrowały oddział w naszym kraju i za jego pośrednictwem będą wprowadzać do Polski paliwa płynne. Nowelizacja wprowadza także zmiany w ustawie o podatku akcyzowym. Ograniczone zostanie wykonywanie funkcji usługowej przez składy podatkowe i zarejestrowanych odbiorców. Usługi będą mogły być świadczone wyłącznie na rzecz podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce lub podmiotów zagranicznych mających oddział z siedzibą w naszym kraju. Rozwiązanie to będzie dotyczyć wyłącznie nabywania paliw silnikowych i nie obejmie paliw zwolnionych z akcyzy. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Sejm przyjął dziś także zmiany w Regulaminie Sejmu Rzeczypospolitej. Zgodnie z nowelizacją rozpatrywaniem spraw z zakresu normalizacji zajmować będzie się Komisja Gospodarki i Rozwoju. Dotychczas było to zadanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Sejm zdecydował, że rok 2017 będzie Rokiem Rzeki Wisły, Rokiem Josepha Conrada – Korzeniowskiego, Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, Rokiem Adama Chmielowskiego i błogosławionego Honorata Koźmińskiego oraz Rokiem Tadeusza Kościuszki. Więcej informacji na ten temat w osobnym komunikacie.

Izba podjęła decyzję w sprawie ostatecznego brzmienia nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe rozwiązania stanowią pierwszy etap przekształcania systemu zamówień publicznych w silny instrument realizacji polityki gospodarczej i społecznej państwa. Będą sprzyjać realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. W ustawie, w odniesieniu do tworzenia systemu inteligentnych zamówień publicznych, zapowiedziano: odejście od kryterium najniższej ceny w przetargach, uwzględnianie kosztów eksploatacji, ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw, uwzględnienie punktów za innowacyjność i klauzul społecznych, promocję stabilnych miejsc pracy, preferowanie rzetelnych dostawców. Nowelizacja zawiera m.in. przepisy wdrażające dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE. Przewidziano uproszczenie i uelastycznienie procedur w zamówieniach publicznych, korzystne dla zamawiających i wykonawców, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców. Zostanie to zrealizowane m.in. przez lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi najlepiej odpowiadającej potrzebom zamawiającego oraz zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia. W nowelizacji położono nacisk na promowanie i realne wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych, takich jak: ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności. Ustanowiono także nowy instrument - partnerstwo innowacyjne, które będzie wykorzystywane do nabywania produktów i usług, niedostępnych jeszcze na rynku. Nowelizacja ma też służyć promowaniu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i zatrudnienia osób defaworyzowanych przez wprowadzenie szerokiej klauzuli społecznej dotyczącej np. niepełnosprawnych. Ponadto nowe rozwiązania mają zapewnić lepszy dostęp do rynku małym i średnim przedsiębiorcom przez np. łatwiejsze udzielanie zamówień w częściach. W nowelizacji zwrócono uwagę na uproszczenie procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług, np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych przez m.in. podwyższenie progu kwotowego, od którego istnieje obowiązek stosowania pełnego reżimu udzielania zamówień publicznych, a także możliwość zastosowania kryteriów jakościowych takich jak: dostępność, ciągłość i trwałość oferowanych kluczowych usług. Nowelizacja wprowadza także obowiązkową komunikację elektroniczną między wykonawcą a zamawiającym. Ma ona dotyczyć najważniejszych dokumentów w postępowaniu. Przewidziano też sytuacje, kiedy zamawiający będzie mógł odstąpić od tego wymogu przy składaniu ofert. Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

Sejm uchwalił ostateczne brzmienie nowelizacji ustawy o instytutach badawczych. Reguluje ona procedury powoływania i odwoływania dyrektorów państwowych instytutów badawczych oraz skład ich rad naukowych, w tym sposób powoływania przewodniczącego rady i jego zastępców. Zgodnie z nowelizacją minister nadzorujący państwowe instytuty badawcze będzie powoływał dyrektora instytutu spośród kandydatów przedstawionych przez komisję konkursową. Minister będzie miał też prawo niepowołania dyrektora w przypadku m.in., gdy żaden z kandydatów nie da gwarancji prawidłowej realizacji zadań instytutu. Ponadto nowelizacja przewiduje m.in., że minister nadzorujący będzie powoływał (na wniosek dyrektora) i odwoływał zastępców dyrektora państwowego instytutu badawczego. W przypadku rady naukowej państwowego instytutu badawczego nowelizacja określa, że będzie się ona składać w liczbie określonej w statucie instytutu z pracowników instytutu w liczbie stanowiącej co najmniej 50 proc. składu rady i osób powołanych przez ministra nadzorującego – także w liczbie co najmniej 50 proc. Równocześnie w nowelizacji zapisano, że przewodniczący rady naukowej państwowego instytutu badawczego będzie wybierany tylko spośród członków rady naukowej powołanej przez ministra nadzorującego. Wzmocnienie nadzoru ministra nad państwowymi instytutami badawczymi ma umożliwić prowadzenie skutecznego nadzoru w szczególności nad instytutami wykonującymi zadania ważne dla planowania i realizacji polityki państwa. Dokument trafi teraz do podpisu głowy państwa.

Posłowie ustalili także ostateczny kształt zmian w Prawie łowieckim, dotyczących zasad odpowiedzialności za szkody łowieckie. Nowelizacja określa tryb dokonywania oględzin i szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych oraz ustalania wysokości odszkodowań. Zgodnie z nowelizacją szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny będą pokrywane przez Skarb Państwa. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta oraz ustalenie wysokości odszkodowania z tego tytułu będzie składany do wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Oględzin i szacowania szkód ma dokonywać przedstawiciel wojewody. Czynność ma być dokonywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku w tej sprawie. W czynnościach będą mogły wziąć udział strony postępowania, czyli właściciele i posiadacze gruntów rolnych oraz dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich, a na wniosek którejkolwiek ze stron także przedstawiciele izby rolniczej. Wysokość odszkodowania będzie ustalana w drodze decyzji administracyjnej przez wojewodę, po wzięciu pod uwagę ustaleń zawartych w protokole sporządzonym po zakończeniu oględzin i oszacowaniu szkód oraz opinii rzeczoznawcy – jeżeli została sporządzona. Strony niezadowolone z decyzji będą mogły w terminie miesiąca od jej doręczenia odwołać się do sądu. Odszkodowania mają być wypłacane w terminie 30 dni od momentu, w którym decyzja w sprawie ich wysokości stała się ostateczna. Szczegóły procedury ma określić w rozporządzeniu minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem do spraw rolnictwa. W celu zapewnienia finansowania szkód łowieckich ustawa przewiduje utworzenie Funduszu Odszkodowawczego, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw środowiska. Środki będą pochodzić ze składek wnoszonych przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich, darowizn i zapisów oraz dotacji z budżetu państwa. Z kolei dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich mają odpowiadać za szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania. Także ich przedstawiciele mają być odpowiedzialni za dokonywanie oględzin i ustalanie wysokości odszkodowań. Na żądanie strony w czynnościach tych będzie mógł uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

W końcowym kształcie Sejm uchwalił także zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustawach. Nowelizacja wprowadza liczne zmiany w przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE). Ustawa zmienia m.in. przepisy dotyczące systemu aukcyjnego wsparcia OZE, mikroinstalacji i prosumentów oraz biomasy. Zgodnie z nowelizacją na wsparcie w systemie aukcji będą mogły liczyć technologie, które wytwarzają energię w sposób stabilny i przewidywalny. Zmiany dotyczą też wprowadzenia tzw. koszyków technologicznych w tym systemie. Nowelizacja wprowadza nowe, przejrzyste zasady w zakresie wytwarzania i wykorzystywania na własne potrzeby energii elektrycznej z OZE przy pomocy mikroinstalacji. Chodzi tu o regulacje dotyczące tzw. prosumentów, czyli osób, które energię jednocześnie wytwarzają i wykorzystują. W myśl nowelizacji działania prosumentów powinny być nakierowane jedynie na zaspokajanie własnych potrzeb energetycznych. Dotychczasowy system taryf gwarantowanych dla prosumentów zastąpiony będzie nowym systemem wsparcia tzw. opustowym. Prosument będzie mógł rozliczyć różnicę między energią wytworzoną (np. w panelu fotowoltaicznym) i pobraną (np. kiedy panel nie wytwarza prądu). Nowelizacja odnosi się także do kwestii związanych z biomasą lokalną. Na etapie prac parlamentarnych wielokrotnie podkreślano, że istotą rozwoju OZE jest efektywne wykorzystanie lokalnie dostępnych surowców. Nowe przepisy wprowadzają także nowe definicje m.in. dla spalania wielopaliwowego i drewna pełnowartościowego oraz zmieniają regulacje dotyczące m.in. tzw. opłat przejściowych związanych z likwidacją kontraktów długoterminowych elektrowni (KTD). Teraz ustawa zostanie przesłana prezydentowi do podpisu.

Izba zakończyła parlamentarne prace nad nowelizacją Kodeksu pracy, której celem jest prawidłowe wykonanie dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Nowelizacja ma także zapewnić zgodność nowelizowanego przepisu z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Zmiana polega na doprecyzowaniu artykułu art. 176 Kodeksu pracy. Zgodnie z nowelizacją, prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia nie mogą być wykonywane przez kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią. W nowelizacji doprecyzowano także upoważnienie dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia określającego wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, przy których nie wolno zatrudniać kobiet. Zawarte w nowelizacji upoważnienie przewiduje określenie wykazu prac, których kobiety w ciąży i karmiące piersią nie będą mogły wykonywać ze względu na to, że mogłyby one niekorzystnie wpływać na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie piersią. Chodzi o prace związane m.in. z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów, czy warunkami w jakich praca jest wykonywana. Nowe przepisy powodują też konieczność zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. W ustawach tych zostały uwzględnione zakazy wykonywania przez kobiety (żołnierzy) obowiązków służbowych, funkcji lub zadań służbowych, które są niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia w okresie ciąży lub karmienia piersią. Ustawa trafi teraz do podpisu głowy państwa.

Posłowie rozpoczęli prace nad nowelizacją przepisów w ustawie o działach administracji rządowej (druk nr 642). Projekt ma na celu zmiany w strukturze działu administracji rządowej zawierającego budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. Zgodnie z założeniem projektu dział ten miałby obejmować sprawy rewitalizacji, z wyłączeniem spraw wynikających z realizacji polityki regionalnej w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych społecznie i gospodarczo. Projekt przewiduje też zmianę dotyczącą Urzędu Dozoru Technicznego. Zgodnie z projektem UDT podlegać będzie ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Projekt doprecyzowuje też, że sprawy programowania i realizacji polityki regionalnej obejmą politykę miejską oraz koordynację programów i działań w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych społecznie i gospodarczo. Projekt zawiera także przepisy przejściowe, w tym te dotyczące m.in. statusu pracowników administracji rządowej. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Projekt uzasadnił poseł Arkadiusz Czartoryski. Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisji Infrastruktury.

Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 615). Projekt wprowadza podatek od sprzedaży detalicznej, który dla branży handlowej zapowiedziała w exposé premier Beata Szydło. Zgodnie z projektem przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów. W myśl projektu podatek od sprzedaży detalicznej będzie podatkiem progresywnym. Będą dwie stawki i dwa progi podatkowe: 0,8 proc. od nadwyżki przychodu w przedziale od 17 do 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od nadwyżki przychodu ze sprzedaży przekraczającej 170 mln zł miesięcznie. W imieniu wnioskodawców projekt przedstawił na posiedzeniu Sejmu Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Janczyk.

Sejm zdecydował także o odrzuceniu sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2015 roku (druk nr 392). Rada podsumowała w sprawozdaniu realizację ustawowych zadań, w tym m.in. tych dotyczących prowadzenia postępowań koncesyjnych, sprawowania kontroli działalności nadawców, podziału opłat abonamentowych i organizowania współpracy międzynarodowej.

Posłowie zadawali przedstawicielom rządu pytania dotyczące m.in. potrzeby zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, prac nad projektem zmian w Kodeksie karnym, ustawy Prawo wodne, czy nakładania nowych zadań na samorządy.

Sejm wysłuchał informacji bieżącej na temat szczegółów zaangażowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misje wojskowe, które mają być prowadzone poza granicami Polski, na terenach zajętych przez tzw. Państwo Islamskie.
Izba zdecydowała o niekierowaniu do dalszych prac poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
 
• POLSKA
 
21. POSIEDZENIE SEJMU WPROWADZENIE MINIMALNEJ STAWKI GODZINOWEJ W UMOWACH ZLECENIA ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG TO TYLKO NIEKTÓRE Z PROPONOWANYCH ZMIAN W PRAWIE, NAD KTÓRYMI BĘDĄ PRACOWAĆ POSŁOWIE PODCZAS 21. POSIEDZENIA SEJMU. IZBA MA TEŻ KONTYNUOWAĆ PRACE M.IN. NAD ZMIANAMI W SYSTEMIE OŚWIATY, DOTYCZĄCYMI ZNIESIENIA EGZAMINU SZÓSTOKLASISTÓW ORAZ WPROWADZENIA MOŻLIWOŚCI ODWOŁYWANIA SIĘ OD WYNIKÓW PISEMNYCH MATUR. PONADTO OMÓWIONE ZOSTANĄ KOMISYJNE POPRAWKI DO PROJEKTU USZCZELNIENIA SYSTEMU VAT. IZBA OMÓWI TAKŻE SPRAWOZDANIA KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU DO PIĘCIU PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWIĄZANYCH Z PRZYPADAJĄCYMI W 2017 R. ROCZNICAMI.

21. POSIEDZENIE SEJMU


WPROWADZENIE MINIMALNEJ STAWKI GODZINOWEJ W UMOWACH ZLECENIA ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG TO TYLKO NIEKTÓRE Z PROPONOWANYCH ZMIAN W PRAWIE, NAD KTÓRYMI BĘDĄ PRACOWAĆ POSŁOWIE PODCZAS 21. POSIEDZENIA SEJMU. IZBA MA TEŻ KONTYNUOWAĆ PRACE M.IN. NAD ZMIANAMI W SYSTEMIE OŚWIATY, DOTYCZĄCYMI ZNIESIENIA EGZAMINU SZÓSTOKLASISTÓW ORAZ WPROWADZENIA MOŻLIWOŚCI ODWOŁYWANIA SIĘ OD WYNIKÓW PISEMNYCH MATUR. PONADTO OMÓWIONE ZOSTANĄ KOMISYJNE POPRAWKI DO PROJEKTU USZCZELNIENIA SYSTEMU VAT. IZBA OMÓWI TAKŻE SPRAWOZDANIA KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU DO PIĘCIU PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWIĄZANYCH Z PRZYPADAJĄCYMI W 2017 R. ROCZNICAMI.

Złożenie przysięgi przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego
21 czerwca br. przysięgę przed Sejmem złoży prezes NBP prof. Adam Glapiński, wybrany na to stanowisko 10 czerwca br.

Początek sejmowych prac nad trzema projektami ustaw

Rząd proponuje wprowadzenie od 1 stycznia 2017 r. 12 zł minimalnej stawki godzinowej brutto
To istota projektu nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druk nr 600). Projekt wprowadza minimalną stawkę godzinową dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. Będzie ona corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Poselska propozycja powołania Rzecznika Praw Przedsiębiorcy
Projekt ustawy w tym zakresie (druk nr 573) wsparła swoimi podpisami grupa posłów KP Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podstawowym zadaniem Rzecznika ma być ochrona praw przedsiębiorców. Projekt określa też m.in. jego prawa i obowiązki, zasady powoływania, odwoływania oraz finansowania. Projekt uzasadni poseł Mieczysław Kasprzak.

Podatek od sprzedaży detalicznej zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2016 r.
To główne założenie rządowego projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 615). Zgodnie z projektem przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Kwota wolna od opodatkowania jest ustalona na 17 mln zł miesięcznie. W myśl projektu podatek od sprzedaży detalicznej będzie podatkiem progresywnym. Będą dwie stawki i dwa progi podatkowe: 0,8 proc. od nadwyżki przychodu w przedziale od 17 do 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od nadwyżki przychodu ze sprzedaży przekraczającej 170 mln zł miesięcznie. Reprezentantem rządu w parlamentarnych pracach legislacyjnych jest Minister Finansów. Zgodnie z Regulaminem Sejmu jest to punkt sporny – o jego włączeniu do porządku obrad posłowie zdecydują w bloku głosowań zaplanowanym na 22 czerwca 2016 r.

Kontynuacja w drugim czytaniu prac nad ośmioma projektami ustaw

Odbiurokratyzowanie uczelni oraz lepsze wykorzystanie ich potencjału naukowego
Tych zagadnień dotyczy rządowy projekt nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 556). Uczelnie, zarówno publiczne jak i niepubliczne, mają być odciążone od obowiązków biurokratycznych, zwłaszcza sprawozdawczych oraz informacyjnych dotyczących składania oświadczeń i stosowania skomplikowanych procedur odnoszących się do działalności uczelni.  Nowe rozwiązania mają także zapewnić sprawniejsze funkcjonowanie uczelni i podniesienie jakości kształcenia doktorantów. Projekt dotyczy też zatrudniania i awansowania pracowników naukowych. Pierwsze czytanie odbyło się w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która w przyjętym sprawozdaniu wnosi o jego przyjęcie z poprawkami, które na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Iwona Michałek.

Zniesienie sprawdzianu szóstoklasistów, możliwość odwoływania się od wyników pisemnej części egzaminów maturalnych oraz możliwość ich fotografowania
To istota rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 559). Rząd proponuje, by od roku szkolnego 2016/2017 został zniesiony obowiązkowy egzamin przeprowadzany w VI klasie szkoły podstawowej. Od 2017 r. zdający przystępujący do części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą mieli możliwość odwołania się od wyników do niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, działającego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Projekt przewiduje ponadto, że zdający podczas dokonywania wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej będą mogli ją sfotografować. Dotyczyć to ma egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pierwsze czytanie projektu zostało przeprowadzone na posiedzeniu plenarnym. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która wnosi o jego przyjęcie z poprawkami. Sprawozdawcą komisji jest posłanka Marzena Machałek.

Zmiana zasad nadzorowania wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego
To cel poselskiego projektu nowelizacji ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (pierwotny druk nr 572). Kompetencje te mają zostać przeniesione z zarządów województw na ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Szef resortu rolnictwa będzie nadawał w drodze zarządzenia statuty tym jednostkom, powoływał dyrektorów według jednolitych kryteriów odnośnie do osób pełniących to stanowisko oraz powoływał członków Społecznych Rad Doradztwa Rolniczego działających przy wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji Rolnictwa Rozwoju Wsi. Na bieżącym posiedzeniu Izba zajmie się omówieniem zaproponowanych przez tę komisję poprawek do projektu. Sprawozdawcą komisji jest poseł Jan Krzysztof Ardanowski.

Powstanie Rada Mediów Narodowych
Poselski projekt ustawy o Radzie Mediów Narodowych oraz o zmianie niektórych ustaw (pierwotny druk nr 592) określa zadania, kompetencje i organizację i kompetencje Rady oraz zasady i tryb powoływania jej członków. RMN ma liczyć 5 członków, powoływanych na sześcioletnią kadencję. Projekt gwarantuje klubom opozycyjnym udział w pracach tego gremium: trzech członków Rady ma powoływać większość sejmowa, a pozostałe dwie osoby powoływać ma prezydent spośród kandydatów przedstawionych przez największe kluby opozycyjne zasiadające w parlamencie. Projekt trafił po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu do dalszych prac w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Poprawki zaproponowane przez tę komisję przedstawi na forum Sejmu posłanka Elżbieta Kruk.

Dostosowanie Prawa celnego do unijnego kodeksu celnego
To główny cel rządowego projektu nowelizacji Prawa celnego oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 513). Unijny kodeks celny wraz z rozporządzeniami unijnymi stosowany jest we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej od 1 maja 2016 r. Chodzi o  poprawę funkcjonowania unii celnej jako całości, w tym m.in. jednolite stosowanie przepisów celnych na całym obszarze celnym UE przez krajowe służby celne państw członkowskich. Do projektu nowelizacji wprowadzono także przepisy regulujące kwestię elektronicznej wymiany informacji (w szczególności deklaracji i zgłoszeń) i dostępu do usług elektronicznych świadczonych przez Służbę Celną. Po pierwszym czytaniu, które odbyło się na posiedzeniu plenarnym, dokument trafił do Komisji Finansów Publicznych.

Zmniejszenie tzw. szarej strefy oraz zwiększenie wpływów z podatku VAT – uszczelnienie systemu poboru VAT w zakresie obrotu paliwami ciekłymi
To główne cele rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 554). Jego wejście w życie ma zapobiegać wyłudzaniu podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi oraz ograniczyć negatywny wpływ tego procederu na funkcjonowanie rynku paliw płynnych. Ma zmniejszyć tzw. szarą strefę oraz zwiększyć wpływ z podatku VAT do budżetu państwa. Proponowana nowelizacja wprowadza także zmiany w ustawie o podatku akcyzowym. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym projekt trafił do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Ograniczenie dostępu do e-papierosów
Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (pierwotny druk nr 432) e-papierosów oraz pojemników zapasowych z płynem zawierającym nikotynę nie będzie można sprzedawać osobom niepełnoletnim. Ma zostać także zwiększony nadzór nad obrotem tymi produktami. Ponadto obejmie je m.in. zakaz palenia w miejscach publicznych, zakaz reklamy i zakupu przez internet. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisjach: Zdrowia oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zmiany dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych
To dwa podstawowe zagadnienia, których dotyczy poselski projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 564). Projekt przewiduje, że firma, która pomimo obowiązku w ogóle nie przekazuje pieniędzy na ZFRON będzie zobowiązana do dokonania zwrotu całości tych środków, a ponadto do wpłaty 30 proc. tej kwoty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto projekt zawiera propozycje zmian dotyczące składu, organizacji i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Rozpatrzenie stanowisk komisji sejmowych do poprawek zaproponowanych przez Senat do pięciu ustaw

Komisja Gospodarki i Rozwoju przedstawi stanowisko do 120 poprawek Izby Drugiej do nowelizacji Prawa zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw(druk uchwały Senatu nr 607). Nowelizacja przewiduje przekształcenie systemu zamówień publicznych w silny instrument realizacji polityki gospodarczej i społecznej państwa, który wesprze „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Ustawa wdraża ponadto przepisy unijne. Procedury zamówieniowe mają być uproszczone i bardziej elastyczne, korzystne zarówno dla zamawiających jak i wykonawców, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Przedstawienie na forum Izby stanowiska Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do senackich poprawek do nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw(druk uchwały Senatu nr 608) to kolejny punkt posiedzenia. Nowelizacja wykonuje przepisy unijne dotyczące równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Zgodnie z nowelizacją, prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia nie mogą być wykonywane przez kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią. Doprecyzowane zostało ponadto upoważnienie dla rządu do wydania rozporządzenia określającego wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, przy których nie wolno zatrudniać kobiet.

Izba zajmie się też senacką poprawką do nowelizacji ustawy o instytutach badawczych (druk uchwały Senatu nr 609). Nowelizacja reguluje procedury powoływania i odwoływania dyrektorów państwowych instytutów badawczych oraz skład ich rad naukowych, w tym sposób powoływania przewodniczącego rady i jego zastępców. Izba wysłucha w tej sprawie stanowiska Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Senat zaproponował też 3 poprawki do zmian w Prawie łowieckim (druk uchwały Senatu nr 620). Podczas posiedzenia plenarnego posłowie zapoznają się z rekomendacjami w tej sprawie Komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nowelizacja wprowadza przejrzyste zasady odpowiedzialności za szkody łowieckie - określa tryb dokonywania oględzin i szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych oraz ustalania wysokości odszkodowań. Zgodnie z ustawą szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny będą pokrywane przez Skarb Państwa - wysokość odszkodowania będzie ustalana w drodze decyzji administracyjnej przez wojewodę. Ma powstać Fundusz Odszkodowawczy do ich finansowania, którego dysponentem będzie szef resortu środowiska. Z kolei dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich mają odpowiadać za szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania.

Ostatnia z uchwał Senatu zakłada wprowadzenie 17 poprawek do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk uchwały Senatu nr 621). Nowelizacja wprowadza liczne zmiany w przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii. Ustawa zmienia m.in. przepisy dotyczące systemu aukcyjnego wsparcia OZE, mikroinstalacji i prosumentów oraz biomasy. Izba wysłucha rekomendacji Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa w zakresie przyjęcia lub odrzucenia propozycji Senatu.

Sprawozdania Komisji Kultury i Środków Przekazu o pięciu projektach uchwał okolicznościowych związanych z przypadającymi w 2017 r. rocznicami

Inicjatorem dwóch projektów jest sama komisja kultury. Posłanka Elżbieta Kruk przedstawi komisyjne uwagi do projektu zakładającego ustanowienie 2017 r. rokiem Rzeki Wisły w 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu (pierwotny druk nr 439). Poseł Piotr Babinetz zreferuje uwagi do projektu (pierwotny druk nr 437) ustanowienia przyszłego roku rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego w 160-rocznicę urodzin pisarza.

Autorem kolejnych propozycji, w myśl których 2017 r. ma być także rokiem Adama Chmielowskiego – Świętego Brata Alberta (w br. przypada 100. rocznica urodzin, a w przyszłym roku 130 lat, od kiedy zaczął on nosić habit zakonny i przyjął imię Albert) oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego (przypada wówczas 150. rocznica jego urodzin) jest grupa posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Korekty do pierwotnych tekstów projektów obu uchwał, zawartych w drukach nr 360 i 491, przedstawią odpowiednio posłanka Anna Elżbieta Sobecka i poseł Piotr Babinetz.

Ostatnią z projektowanych uchwał okolicznościowych, zaproponowaną przez grupę posłów KP Platforma Obywatelska, Sejm ma uczcić Tadeusza Kościuszkę w 200. rocznicę śmierci tego bohatera narodowego, przywódcy insurekcji kościuszkowskiej. Uwagi komisji kultury do pierwotnego projektu zawartego w druku nr 345 przedstawi na forum Sejmu wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Dokumenty o charakterze sprawozdawczym za rok 2015 przedstawią: KRRiT, RPD i MSWiA

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawi sprawozdanie z działalności w 2015 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w tym roku (druk nr 392). Dokument podsumowuje realizację ustawowych zadań KRRiT, w tym m.in. tych dotyczących prowadzenia postępowań koncesyjnych, sprawowania kontroli działalności nadawców, podziału opłat abonamentowych i organizowania współpracy międzynarodowej. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu, wraz z projektem uchwały z rekomendacją odrzucenia sprawozdania (druk nr 616) przedstawi na forum Sejmu posłanka Elżbieta Kruk.

Rzecznik Praw Dziecka poinformuje posłów o swojej działalności w ub. r. oraz przedstawi uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 388). Zgodnie z informacją działalność Rzecznika w ramach ochrony praw dziecka koncentrowała się na takich obszarach jak prawo do życia i ochrony zdrowia, do wychowania w rodzinie, do godziwych warunków socjalnych, do nauki oraz do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Ze złożoną przez RPO dokumentacją zapoznały się Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Sprawozdawcą jest poseł Kazimierz Moskal.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprezentuje na forum Sejmu sprawozdanie z realizacji w 2015 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 391). Dokument zawiera m.in. informacje o wydanych zezwoleniach, rodzaju i obszarze oraz terytorialnym rozmieszczeniu nieruchomości, których dotyczą zezwolenia. Dokument opisuje też zasady udzielania zezwoleń oraz przyczyny wydawania decyzji odmownych. Sprawozdanie rozpatrywała Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych i wnosi o jego przyjęcie. Stanowisko komisji przedstawi poseł Michał Jach.

Zmiany w Regulaminie Sejmu: sprawy z zakresu normalizacji będą trafiały do Komisji Gospodarki i Rozwoju (pierwotny druk nr 529)
To propozycja przedstawiona przez ówczesną Komisję Regulaminową i Spraw Poselskich (obecnie jest to Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych). Dotychczas sprawami z zakresu normalizacji zajmowała się Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Zgodnie z uzasadnieniem, takie przyporządkowanie to pozostałość wynikająca z systemu gospodarki planowej, w której zaliczano normalizację do działalności naukowej. Zdaniem wnioskodawców jest to działalność techniczna wspomagająca ogół gospodarki, a Polski Komitet Normalizacji to instytucja z otoczenia biznesu. Pierwsze czytanie projektu zostało przeprowadzone w istniejącej wówczas Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, która wnosi o przyjęcie projektu bez poprawek. Sprawozdawcą jest poseł Łukasz Schreiber.

Głosowania
Bloki głosowań są wstępnie zaplanowane na godziny wieczorne 22 czerwca br. oraz przedpołudniowe 23 czerwca br. Posłowie rozstrzygną w nich m.in. wniosek grupy posłów KP Platforma Obywatelska o uzupełnienie porządku obrad o informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie odwołania prezesów stadnin koni w Janowie Podlaskim oraz w Michałowie. Informacja ta była już przedstawiona na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących
Podczas 21. posiedzenia Sejm wysłucha ponadto informacji rządu w sprawie szczegółów zaangażowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misje wojskowe, które mają być prowadzone poza granicami Polski, na terenach zajętych przez tzw. Państwo Islamskie. O jej przedstawienie wnioskował KP Platforma Obywatelska. Przedstawiciele rządu będą też odpowiadać na pytania poselskie w sprawie m.in. dostępności internetowej rejestracji do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz dalszej rozbudowy linii nr 2 warszawskiego metra. Posłowie mają też pytać o takie kwestie jak np. trudna sytuacja Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. Poselskie pytania będą też dotyczyć przyczyn zadłużenia Grupy Tauron Polska Energia. Pełna lista pytań w sprawach bieżących jest dostępna tutaj.

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

NARODOWY BANK POLSKI ZŁOŻENIE PRZYSIĘGI PREZES BANKU NARODOWEGO RZECZNIK PRAW PRZEDSIĘBIORCY PODATEK OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ ODBIUROKRATYZOWANIE UCZELNI NAUKA POTENCJAŁ SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW PISEMNA CZĘŚĆ EGZAMINÓW FOTOGRAFOWANIE WOJEWÓDZKIE OŚRODKI DORADZTWA ROLNEGO RADA MEDIÓW NARODOWYCH PRAWO CELNE UNIJNY KODEKS CELNY SZARA STREFA ODATEK VAT USZCZELNIENIE SYSTEMU POBORU VAT PALIWA CIEKŁE OBRÓT PALIWAMI CIEKŁYMI E-PAPIEROSY OGRANICZENIE DOSTĘPU ZAKŁADOWY FUNDUSZ REHABILITACJI KRAJOWA RADA KONSULTACYJNA DO SPRAW OSÓB NIEPŁENOSPRAWNYCH KOMISJA SEJMOWA POPRAWKI SENAT USTAWA USTAWY USTAW NOWELIZACJA NOWELIZACJE KODEKS PRACY INSTYTUTY BADAWCZE PRAWO ŁOWIECKIE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII KOMISJA KULTURY ŚRODKI PRZEKAZU RZEKI WISŁY KRRIT RPD MSWIA REGULAMIN SEJMU KOMISJA GOSPODARKI I ROZWOJU GŁOSOWANIA INFORMACJE BIEŻĄCE SPRAWY

 
 
• POLSKA
 

TRANSMISJA 21 POSIEDZENIA SEJMU RP


HARMONOGRAM OBRAD 21 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 22 CZERWCA


...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD SEJMU HARMONOGRAM TELEWIZJA SEJMOWA POLITYCZNA TV LIVE

 
• POLSKA
 

SEJM ROZPOCZĄŁ TRZYDNIOWE POSIEDZENIE - PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA


PODCZAS DZISIEJSZYCH PRAC PLENARNYCH POSŁOWIE ROZPOCZĘLI PROCEDOWANIE M.IN. PROJEKTU USTAWY WPROWADZAJĄCEGO MINIMALNĄ STAWKĘ GODZINOWĄ. IZBA KONTYNUOWAŁA TAKŻE PRACE NAD ZMIANAMI W PRAWIE CELNYM. PONADTO ROZPATRZONE ZOSTAŁY KOMISYJNE POPRAWKI DO PROJEKTU USZCZELNIENIA SYSTEMU VAT (TZW. PAKIETU PALIWOWEGO). OBEJMUJĄCY OBOWIĄZKI PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO PROF. ADAM GLAPIŃSKI ZŁOŻYŁ PRZED SEJMEM PRZYSIĘGĘ.


Posłowie uczcili dziś minutą ciszy pamięć zamordowanej 16 czerwca brytyjskiej posłanki Jo Cox.W drugim czytaniu Izba zajęła się rządowym projektem nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 556)...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

TRANSMISJA 21 POSIEDZENIA SEJMU RP


HARMONOGRAM OBRAD 21 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 21 CZERWCA


...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 20. POSIEDZENIE SEJMU


TZW. USTAWA ANTYTERRORYSTYCZNA TO TYLKO JEDEN Z AKTÓW PRAWNYCH PRZYJĘTYCH PRZEZ POSŁÓW W OSTATNIM DNIU 20. POSIEDZENIA SEJMU. POSŁOWIE UCHWALILI TAKŻE M.IN. ZMIANY W ORGANIZACJI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA, W TYM TE DOTYCZĄCE DEKOMERCJALIZACJI SZPITALI. SEJM PRZYJĄŁ TEŻ PRZEPISY, DZIĘKI KTÓRYM ŚRODKI Z PROGRAMU 500 PLUS POZOSTANĄ BEZ WPŁYWU NA WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW I NIE BĘDZIE MÓGŁ ICH ZAJĄĆ KOMORNIK. IZBA ZDECYDOWAŁA RÓWNIEŻ O SKIEROWANIU DO DALSZYCH PRAC W KOMISJI PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W ZAKRESIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. PONADTO SEJM POWOŁAŁ NOWEGO PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO – ZOSTAŁ NIM PROF. ADAM GLAPIŃSKI.


Na początku dzisiejszych obrad uchwałą okolicznościową podjętą przez aklamację Izba uczciła 200‐lecie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – więcej informacji w oddzielnym komunikacie.Do Komisji Kultury i Środków Przekazu został skierowany przez Sejm poselski projekt ustawy o Radzie Mediów Narodowych oraz o zmianie niektórych ustaw...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

SEJM UCHWALIŁ USTAWĘ O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH


PRZEWAGĄ W GŁOSOWANIU SEJM UCHWALIŁ USTAWĘ O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH


Projekt powstał w odpowiedzi na wzrost zagrożenia terrorystycznego na świecie. Jego podstawowym celem jest podniesienie efektywności działania polskiego systemu antyterrorystycznego, a przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa obywateli...

   Mario Chayd - polityczna.tv[ więcej ]   

ANTYTERRORYSTYCZNA USTAWA O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH UCHWALONA SEJM UCHWALIŁ USTAWĘ ANTYTERRORYSTYCZNA

 
• POLSKA
 

PODSUMOWANIE DRUGIEGO DNIA 20. POSIEDZENIA SEJMU


NOWE ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDÓW I RAD NADZORCZYCH, W KTÓRYCH UDZIAŁY MA SKARB PAŃSTWA I SAMORZĄDY ORAZ TZW. MEGAUSTAWA USUWAJĄCA BARIERY W ROZWOJU SIECI SZEROKOPASMOWYCH TO NIEKTÓRE DECYZJE PODJĘTE PRZEZ POSŁÓW W DRUGIM DNIU 20. POSIEDZENIA SEJMU. PONADTO IZBA M.IN. USTANOWIŁA 21 CZERWCA DNIEM PRZEDSIĘBIORCY. POSŁOWIE ROZPOCZĘLI TEŻ PRACE NAD TRZEMA PROJEKTAMI: OBYWATELSKIM ORAZ DWOMA POSELSKIMI DOTYCZĄCYMI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. POSŁOWIE OMÓWILI TEŻ M.IN. POPRAWKI SENATU DO PIĘCIU USTAW.


Sejm uchwalił ustawę o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Jej celem jest zmiana zasad wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek, w których udziały ma Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, a także państwowe i komunalne osoby prawne. Zasady ustalania wynagrodzeń tych osób mają być przejrzyste i jednolite...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

WYNAGRODZENIA OSÓB KIERUJĄCYCH SPÓŁKAMI ROZWÓJ USŁUG SIECI TELEKOMUNIKACYJNE SYSTEM INFORMACJI OCHRONA ZDROWIA DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY REGULAMIN SEJMU POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA POTRZEBY POŻYCZKOWE PAŃSTWA TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY WSPÓŁDZIAŁANIE RÓŻNYCH OPCJI POLITYCZNYCH SĘDZIA SĘDZIOWIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO NOWELIZACJA KODEKS PRACY ODWOŁANIE WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO ADMINISTRACJA PODATKOWA ORDYNACJA PODATKI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA SAMODZIELNE ZAKŁADY RADA MEDIÓW NARODOWYCH ZMIANY USTAW REJESTRACHA OCHRONA NAZW ONACZENIA PRODUKTÓW ROLNYCH SPOŻYWCZYCH PRODUKTY TRADYCYJNE WYŚCIGI KONNE KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH SKARB PAŃSTWA UBEZPIECZENIA EKSPORTOWE BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY DELEGACJA PRACOWNIKÓW ŚWIADCZENIE USŁUG

 
• POLSKA
 

19. POSIEDZENIE SENATU SENATOROWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY


9 CZERWCA 2016 R. W GODZINACH NOCNYCH ZAKOŃCZYŁO SIĘ 19. DWUDNIOWE POSIEDZENIE SENATU. SENATOROWIE WYSŁUCHALI SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO W OKRESIE OD 22 PAŹDZIERNIKA 2015 DO 31 MARCA 2016 R., KTÓRE PRZEDSTAWIŁ PRZEWODNICZĄCY RADY PIOTR DUDA.


Izba przyjęła z 7 poprawkami, głównie doprecyzowującymi,ustawę o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Był to rządowy projekt. Wdraża ona dyrektywę unijną, której celem zwiększenie efektywności egzekwowania minimalnych warunków zatrudnienia w państwie członkowskim, w którym delegowany pracownik ma świadczyć usługi...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW ŚWIADCZENIE USŁUG BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY SYSTEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW PRZYMUSOWA RESTRUKTURYZACJA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KODEKS PRACY ZBIORNIK WODNY ŚWINNA PORĘBA INWESTYCJE ELEKTROWNIE WIATROWE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA PRAWO SZKOLNICTWO WYŻSZE INSTYTUTY BADAWCZE AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ SZCZYT ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO ORZECZENIA OSOBY REPRESJONOWANE NIEPODLEGŁY BYT PAŃSTWA POLSKIEGO ROCZNICA WYDARZEŃ CZERWIEC 1976 RADOM URSUS PŁOCK OCHRONA ZDROWIA

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 20. POSIEDZENIA SEJMU


PIERWSZEGO DNIA 20. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE PRACOWALI W DRUGIM CZYTANIU M.IN. NAD PROJEKTEM TZW. USTAWY ANTYTERRORYSTYCZNEJ. POSŁOWIE ZAJĘLI SIĘ TEŻ PROJEKTEM, KTÓRY ZNOSI SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW I UMOŻLIWIA ODWOŁYWANIE SIĘ OD WYNIKÓW PISEMNYCH MATUR. OBRADY ROZPOCZĘŁY SIĘ OD ŚLUBOWANIA POSELSKIEGO NOWEGO POSŁA – GRZEGORZA RACZAKA, KTÓRY OBJĄŁ MANDAT PO ANDRZEJU JAWORSKIM.


W głosowaniach otwierających posiedzenie Sejm podjął decyzję o włączeniu do porządku obrad 20. posiedzenia pierwszego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 562)...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA NEGOCJACJE POLSKA ROSJA ZEZWOLENIA PRZEWÓZ TRANSPORT SAMOCHODOWY ORGANIZACJA SZCZYTU ONZ TRAKTAT PÓŁNOCNOATLANTYCKI BEATA SZYDŁO POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO JAWNOŚĆ ROZPRAW ŚWIADCZENIE WCHOWAWCZE 500 PLUS ROZWÓJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNE WYNAGRODZENIA OSÓB KIERUJĄCYCH SPÓŁKAMI REGULAMIN SEJMU OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY AKTYWIZACJA PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO PODATKI PODATEK TOWARY USŁUGI VAT NOWELIZACJA USTAWY MANDAT POSŁA SENATORA DZIAŁANIA ANTYTERROYSTYCZNE ZAGROŻENIE TERROR ABW AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO KARTY TELEFONICZNE SIM BĘDĄ REJESTROWANE REJESTRACJA KART CZTEROSTOPNIOWY SYSTEM ALARMOWY UŻYCIE BROŃ PALNA UŻYWANIE SPECJALNE POLICJA STRAZ GRANICZNA LINIE PAPILARNE MATERIAŁY BIOLOGICZNE DNA OCHRONA ZDROWIA SYSTEM OŚWIATY ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA

 
• POLSKA
 

19. POSIEDZENIE SENATU


8 CZERWCA 2016 R. W GODZINACH NOCNYCH ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 19. POSIEDZENIA SENATU. IZBA WZNOWI OBRADY W CZWARTEK O GODZ. 9.00. SENATOROWIE WYSŁUCHAJĄ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO W OKRESIE OD 22 PAŹDZIERNIKA 2015 DO 31 MARCA 2016 R., KTÓRE PRZEDSTAWI JEJ PRZEWODNICZĄCY PIOTR DUDA. W ŚRODĘ PORZĄDEK OBRAD ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY O OSIEM PUNKTÓW. SĄ TO: USTAWA O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG, USTAWA O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM, SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW ORAZ PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI, USTAWA O INWESTYCJACH W ZAKRESIE ELEKTROWNI WIATROWYCH, USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, USTAWA O ZMIANIE USTAWY – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM, USTAWA O ZMIANIE USTAWY – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM ORAZ USTAWY O ZMIANIE USTAWY – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW, USTAWA O ZMIANIE USTAWY O INSTYTUTACH BADAWCZYCH, USTAWA O UTWORZENIU AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ ORAZ ZMIANY W SKŁADZIE KOMISJI SENACKICH.


Izba przyjęła z 7 poprawkami, głównie doprecyzowującymi, ustawę o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Był to rządowy projekt. Wdraża ona dyrektywę unijną, której celem zwiększenie efektywności egzekwowania minimalnych warunków zatrudnienia w państwie członkowskim, w którym delegowany pracownik ma świadczyć usługi...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW ŚWIADCZENIE USŁUG BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY SYSTEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW PRZYMUSOWA RESTRUKTURYZACJA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KODEKS PRACY ZBIORNIK WODNY ŚWINNA PORĘBA ELEKTROWNIE WIATROWE SZKOLNICTWO WYŻSZE INTYSTUTY BADAWCZE AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ ORZECZENIA WOBEC OSÓB REPRESJONOWANYCH DZIAŁALNOŚĆ NIEPODLEGŁEJ POLSKI WYDARZENIA CZERWIEC 1976 RADOM URSUS PŁOCK

 
• POLSKA
 

19. POSIEDZENIE SENATU


W DNIACH 8 I 9 CZERWCA 2016 R. SENAT ZBIERZE SIĘ NA 19. POSIEDZENIU. SENATOROWIE WYSŁUCHAJĄ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO W OKRESIE OD 22 PAŹDZIERNIKA 2015 DO 31 MARCA 2016 R.


Izba rozpatrzy ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Był to rządowy projekt. Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Zmierza ona do uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych przez m.in. zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia (np...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

TRANSMISJA POSIEDZENIA SENATU SENAT RP NA ŻYWO TELEWIZJA POLITYCZNA SENACKA TV

 
 
 
USTAWA ANTYTERRORYSTYCZNA - SEJM UCHWALIŁ USTAWĘ O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH 
USTAWA ANTYTERRORYSTYCZNA
SEJM UCHWALIŁ USTAWĘ O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH
STEFAN NIESIOŁOWSKI 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - PRZEMÓWIENIE POSŁA STEFANA NIESIOŁOWSKIEGO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
STEFAN NIESIOŁOWSKI 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
PRZEMÓWIENIE POSŁA STEFANA NIESIOŁOWSKIEGO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
PREMIER BETA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - TRZECIE PRZEMÓWIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW BEATY SZYDŁO PODCZAS 10 POSIEDZENIA SEJMU RP 
PREMIER BETA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
TRZECIE PRZEMÓWIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW BEATY SZYDŁO PODCZAS 10 POSIEDZENIA SEJMU RP
 

ShortNews

 

WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W KRÓLESTWIE NORWEGII

22-25 maja 2016 roku (niedziela-środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Królestwie Norwegii.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA AKTU MIANOWANIA NA SZEFA SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO

4 maja 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy generałowi Mieczysławowi Gocułowi akt mianowania na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH ŚWIĘTA NARODOWEGO 3 MAJA

3 maja 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach z okazji Święta Narodowego 3 Maja. 9.30 Msza św. w intencji Ojczyzny (Bazylika Archikatedralna p.w. św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8). 11.00 Msza św. w intencji Ojczyzny (Bazylika Archikatedralna p.w. św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8). 12.00 Uroczystość na Placu Zamkowym. Planowane wystąpienie Prezydenta RP. 18.10 - Udział Prezydenta RP w imprezie plenerowej "VIVAT MAJ TRZECI MAJ".

dodaj ShortNews'a
RYSZARD PETRU 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - PRZEMÓWIENIA RYSZARDA PETRU PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
RYSZARD PETRU 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
PRZEMÓWIENIA RYSZARDA PETRU PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
PAWEŁ KUKIZ 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - POSEŁ PAWEŁ KUKIZ PRZEMAWIA PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
PAWEŁ KUKIZ 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
POSEŁ PAWEŁ KUKIZ PRZEMAWIA PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
PREMIER BEATA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - DRUGIE PRZEMÓWIENIE PREMIER BEATY SZYDŁO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
PREMIER BEATA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
DRUGIE PRZEMÓWIENIE PREMIER BEATY SZYDŁO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
GRZEGORZ SCHETYNA 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - PRZEMÓWIENIE GRZEGORZA SCHETYNA PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
GRZEGORZ SCHETYNA 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
PRZEMÓWIENIE GRZEGORZA SCHETYNA PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
PREMIER BETA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - PIERWSZE PRZEMÓWIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW BEATY SZYDŁO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
PREMIER BETA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
PIERWSZE PRZEMÓWIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW BEATY SZYDŁO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
ŻYCZENIA WIELKANOCNE PREZYDENT ANDRZEJ DUDA - WIELKANOCNE ŻYCZENIA PREZYDENT ANDRZEJ DUDA AGATA KORNHAUSER-DUDA 
ŻYCZENIA WIELKANOCNE PREZYDENT ANDRZEJ DUDA
WIELKANOCNE ŻYCZENIA PREZYDENT ANDRZEJ DUDA AGATA KORNHAUSER-DUDA
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE PREMIER BEATA SZYDŁO - WIELKANOCNE ŻYCZENIA OD PANI PREMIER BEATY SZYDŁO 
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE PREMIER BEATA SZYDŁO
WIELKANOCNE ŻYCZENIA OD PANI PREMIER BEATY SZYDŁO
 
ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA POLSKI - ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA POLSKI
ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
74 POSIEDZENIE SENATU - 74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3 
74 POSIEDZENIE SENATU
74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3
74 POSIEDZENIE SENATU - 74 POSIEDZENIE SENATU OBRADY CZĘŚĆ 2 
74 POSIEDZENIE SENATU
74 POSIEDZENIE SENATU OBRADY CZĘŚĆ 2
74 POSIEDZENIE SENATU RP - 74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1 
74 POSIEDZENIE SENATU RP
74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1
WYBORY PREZYDENCKIE - MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH 
WYBORY PREZYDENCKIE
MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH
 

ShortNews

 

OBCHODY DNIA FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2 maja 2016 r. (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

UROCZYSTOŚĆ PODSUMOWANIA KONKURSU „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI”

21 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość podsumowania konkursu "Mój Szkolny Kolega z Misji" z udziałem Szefa Gabinetu Prezydenta RP, Sekretarza Stanu Adama Kwiatkowskiego.

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W UROCZYSTOŚCI VIII EDYCJI KONKURSU „PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM”

20 kwietnia 2016 r. (środa) o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości wręczenia certyfikatów w VIII edycji konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom".

WIZYTA PREZYDENTA RP W REPUBLICE PORTUGALSKIEJ

26-27 kwietnia 2016 roku (wtorek-środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Republice Portugalskiej.

73. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM Z UDZIAŁEM PREZYDENTA RP

19 kwietnia 2016 roku (wtorek) o godz. 12.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach upamiętniających 73. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim (Pomnik Bohaterów Getta).

UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W UROCZYSTOŚCIACH Z OKAZJI 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI

W dniach 14 - 15 kwietnia 2016 r. (czwartek - piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą weźmie udział w uroczystościach z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, które odbędą się w Gnieźnie i Poznaniu.

WIZYTA PREZYDENTA RP W REPUBLICE BUŁGARII

17-18 kwietnia 2016 roku (niedziela-poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Republice Bułgarii. 17 kwietnia, o godzinie 10:39 Prezydent Andrzej Duda spotka się z Polakami mieszkającymi w Bułgarii połączone z ceremonią wręczenia odznaczeń państwowych, Ambasada RP w Sofii, ul. Chan Krum 46.

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU - ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO 
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU
ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ - EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ 
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ
EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ
KRYSTYNA PAWŁOWICZ -  
KRYSTYNA PAWŁOWICZ
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI - JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA - 29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN - EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI - EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL - WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY 
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL 
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL
DEBATA PJN PSL - WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL 
DEBATA PJN PSL
WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
- 70. belgii bezpieczeństwa briefing ceremonia debata debaty dla dnia dzień forum gali gospodarki grupy i konkursu królestwie kultury listów maja małżonki małżonką minister ministrów na narodów nominacji o obchodach odznaczeń oficjalna ogólnego okazji otwarciu pamięci para pary pawlak pałac pałacu państw pod podpisze polsce polski polskiego posiedzenie posiedzeniu powstania prezydencka prezydencki prezydenckiej prezydenckim prezydent prezydenta prezydentów przedstawicielami publicznej rady republice republiki rocznicy rp sejm sejmu sesji się spale spotkanie sprawie sędziowskich słowacji udział udziałem ukrainie ukrainy uroczystości uroczystościach uroczystość ustawy ustawę uwierzytelniających w weźmie wizyta wizytą województwie wręczenia wręczy z zgromadzenia zjednoczonych zwiedzających złożenia śmierci święta 2012 2014
 
 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA - PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA
PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH - JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI - POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ 
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE - POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE
POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE - POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE
POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW 
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW
HAPPENING PIKIETA POD PZPN - HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI 
HAPPENING PIKIETA POD PZPN
HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
 
andrzej bez bronisław debata dnia do donald dzień dąbek euro europa forum generał godzinach i infrastruktury janusz jarosław jest joanna józef kaczyńska kaczyński komisja komisji komorowski konferencje kopacz kryzys list maja marszałek marszałka małżonki małżonką miller minister najważniejsza narodów np obrady obywatelska odznaczeń oficjalna ogólnego palikota pamięci paweł pałac pałacu państw pis pjn po polityczna polska polskie polskiej poseł posiedzenie posłanka posłowie prawo prezydenta prezydentów psl reforma reportaże rząd rządu sejm sejmu senatu się sld smoleńsk smoleńska sondaże spotkanie stan sądowa słowacji tomasz trzeci tusk uroczystości uroczystościach uroczystość ustawa ustawy w weźmie wręczenia wręczy wywiady z zakończyli zgromadzenia świat żelichowski
 
 
   
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
google+
youtube
facebook
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
EURO POSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PJN PSL MNIEJ KONKURENCJI WIĘCEJ REGULACJI PRZYSZŁOŚĆ POLITYCZNA RZĄD ROZWIĄZANIA DEBATA EUROPEJSKA CEL POLSKI PROBLEMY TRAKTAT FISKALNY ZMIANA KIERUNKU ZMIANA RZĄDU WYBORCY ŚRODKI UNIJNE INWESTYCJE DROGI LOTNISKA KLASA ŚREDNIA UNIA EUROPEJSKA POLITYKA RODZINNA GOSPODARCZA SPOŁECZNA SIŁA PAŃSTWA W EUROPIE KULTURA TOŻSAMOŚĆ NARODOWA ROLNICTWO OBSZARY WIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZMOWY PONAD PODZIAŁAMI PRZYSZŁOŚĆ NARODU