EURO POSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PJN PSL MNIEJ KONKURENCJI WIĘCEJ REGULACJI PRZYSZŁOŚĆ POLITYCZNA RZĄD ROZWIĄZANIA DEBATA EUROPEJSKA CEL POLSKI PROBLEMY TRAKTAT FISKALNY ZMIANA KIERUNKU ZMIANA RZĄDU WYBORCY ŚRODKI UNIJNE INWESTYCJE DROGI LOTNISKA KLASA ŚREDNIA UNIA EUROPEJSKA POLITYKA RODZINNA GOSPODARCZA SPOŁECZNA SIŁA PAŃSTWA W EUROPIE KULTURA TOŻSAMOŚĆ NARODOWA ROLNICTWO OBSZARY WIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZMOWY PONAD PODZIAŁAMI PRZYSZŁOŚĆ NARODU
 
PIS - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SLD - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.RPP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PO - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PSL - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PTV - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco. kontaktfacebookYouTubegoogle+twitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 3,9822KURS WALUTY EUR: 3,9822KURS WALUTY EUR: 3,9822KURS WALUTY EUR: 3,9822KURS WALUTY EUR: 3,9822KURS WALUTY EUR: 3,9822 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 3,7275KURS WALUTY USD: 3,7275KURS WALUTY USD: 3,7275KURS WALUTY USD: 3,7275KURS WALUTY USD: 3,7275KURS WALUTY USD: 3,7275 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 5,5459KURS WALUTY GBP: 5,5459KURS WALUTY GBP: 5,5459KURS WALUTY GBP: 5,5459KURS WALUTY GBP: 5,5459KURS WALUTY GBP: 5,5459 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 3,8828KURS WALUTY CHF: 3,8828KURS WALUTY CHF: 3,8828KURS WALUTY CHF: 3,8828KURS WALUTY CHF: 3,8828KURS WALUTY CHF: 3,8828 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 3,0445KURS WALUTY CAD: 3,0445KURS WALUTY CAD: 3,0445KURS WALUTY CAD: 3,0445KURS WALUTY CAD: 3,0445KURS WALUTY CAD: 3,0445 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 3,1171KURS WALUTY JPY: 3,1171KURS WALUTY JPY: 3,1171KURS WALUTY JPY: 3,1171KURS WALUTY JPY: 3,1171KURS WALUTY JPY: 3,1171 
zaloguj sięzarejestruj się
2015-04-21 • 13:33:02 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
 
http://polityczna.tv/v/6360144bd867616a2f4f48ab346904b5
 
polityczna.tv - obiektywna polityka

EURO POSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PJN PSL MNIEJ KONKURENCJI WIĘCEJ REGULACJI PRZYSZŁOŚĆ POLITYCZNA RZĄD ROZWIĄZANIA DEBATA EUROPEJSKA CEL POLSKI PROBLEMY TRAKTAT FISKALNY ZMIANA KIERUNKU ZMIANA RZĄDU WYBORCY ŚRODKI UNIJNE INWESTYCJE DROGI LOTNISKA KLASA ŚREDNIA UNIA EUROPEJSKA POLITYKA RODZINNA GOSPODARCZA SPOŁECZNA SIŁA PAŃSTWA W EUROPIE KULTURA TOŻSAMOŚĆ NARODOWA ROLNICTWO OBSZARY WIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZMOWY PONAD PODZIAŁAMI PRZYSZŁOŚĆ NARODU

 
 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 89. POSIEDZENIE SEJMU


OBJĘCIE DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ Z LAT 1956-1989 WSPARCIEM FINANSOWYM TO TYLKO JEDNA Z DECYZJI, KTÓRE PODJĘLI POSŁOWIE W OSTATNIM DNIU 89. POSIEDZENIA SEJMU. IZBA UCHWALIŁA RÓWNIEŻ M.IN. TZW. USTAWĘ KRAJOBRAZOWĄ ORAZ UPOWAŻNIŁA PREZYDENTA DO RATYFIKOWANIA UMOWY O UTWORZENIU LITEWSKO-POLSKO-UKRAIŃSKIEJ BRYGADY. PONADTO POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI PARLAMENTARNE PRACE NAD USTAWĄ WPROWADZAJĄCĄ SUROWSZE KARY DLA NIETRZEŹWYCH KIEROWCÓW. SEJM USTALIŁ TEŻ OSTATECZNE BRZMIENIE PRZEPISÓW WPROWADZAJĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE TYLKO DO WYSOKOŚCI OTRZYMYWANEGO MAJĄTKU


Rozwiązania umożliwiające samorządom przeciwdziałanie degradacji krajobrazu
Zostały one określone w przyjętej dziś przez Sejm nowelizacji niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Nowe regulacje wdrażają sporządzoną 20 października 2000 r. we Florencji Europejską Konwencję Krajobrazową, która w stosunku do Polski weszła w życie 1 stycznia 2005 r. Ustawa m.in. nakłada na samorządy województw obowiązek powszechnej identyfikacji i waloryzacji krajobrazów poprzez sporządzanie nie rzadziej niż raz na 20 lat audytu krajobrazowego (po raz pierwszy w ciągu 3 lat od wejścia w życie nowych przepisów). Projekt takiego audytu będzie sporządzał zarząd województwa, który przed przedłożeniem go sejmikowi do uchwalenia będzie musiał m.in. zasięgnąć opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, dyrektorów parków narodowych i krajobrazowych w granicach województwa, wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz rad gmin położonych na terenie województwa. Brak stanowiska w ciągu 30 dni od otrzymania projektu będzie uznany za opinię pozytywną. Nowelizacja wprowadza urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu, ustanawiane przez sejmik województwa dla poszczególnych zdefiniowanych prawnie krajobrazów priorytetowych, w oparciu o audyt krajobrazowy. Zasady te będą określały m.in. nieprzekraczalne parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy czy maksymalną jej wysokość. Nowelizacja przewiduje także możliwość wprowadzenia przez gminę zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Rada gminy, w której podejmowane są działania na rzecz uporządkowania przestrzeni publicznej, będzie mogła ustalić opłatę od reklam umieszczanych na jej terenie. Na wysokość opłaty wpływ będzie mogła mieć m.in. lokalizacja oraz wielkość i rodzaj tablicy lub urządzenia reklamowego. Zwolnione z opłat będą m.in. reklamy niewidoczne z przestrzeni dostępnych publicznie oraz niewielkie szyldy. Teraz ustawa będzie przedmiotem prac Senatu.

Opozycjoniści z okresu PRL otrzymają wsparcie finansowe
Wynika to z kolejnego aktu prawnego uchwalonego w dzisiejszym bloku głosowań - ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. W ustawie tej zostały kompleksowo uregulowane zasady udzielania wsparcia finansowego osobom zaangażowanym w działalność antykomunistyczną w latach 1956 – 1989. Określono m.in. zasady nabywania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz zasady przyznawania świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej. O przyznanie statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej będzie można wnioskować do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Decyzja będzie zapadać po potwierdzeniu przez Prezesa IPN, że wnioskodawca nie był pracownikiem, funkcjonariuszem, żołnierzem lub tajnym informatorem organów bezpieczeństwa państwa. Szef UdSKiOR będzie mógł także zwrócić się o zaopiniowanie wniosku przez wojewódzką radę konsultacyjną do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych. Szef UdSKiOR w drodze decyzji będzie przyznawał także pomoc materialną: świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną. Świadczenie pieniężne w wysokości 400 zł miesięcznie ma być przyznawane osobom spełniającym odpowiednie kryteria dochodowe. Zasadniczo będzie ono przyznawane na 12 miesięcy, ale w przypadku osób, które ukończyły 67 lat świadczenie będzie mogło zostać przyznane na okres do 60 miesięcy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – bezterminowo. Druga forma wsparcia, pomoc pieniężna w wysokości do 300 proc. najniższej emerytury, ma być przyznawana, nie częściej niż raz na 12 miesięcy, osobom w trudnej sytuacji materialnej lub w związku ze zdarzeniami losowymi. Pomoc ta będzie mogła być również przyznana m.in. na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego oraz opłacenie pomocy pielęgnacyjnej. Ustawa ma wejść w życie  31 sierpnia 2015 r. Prace nad nowymi przepisami będą kontynuowane w Senacie.

Nielegalny handel drewnem w UE będzie surowo karany
Przewiduje to nowelizacja ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw, którą dzisiaj została przegłosowana w Sejmie. Dostosowuje ona prawo do rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 20 października 2010 r., ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. Nowelizacja zakłada m.in. sankcje w wysokości dwukrotności wartości celnej przywożonych do Polski produktów z drewna bez licencji FLEGT. Kary te będą wymierzali naczelnicy urzędów skarbowych. Poza tym kary pieniężne będą mogły wynieść od 500 zł do 200 tys. zł - np. za wprowadzanie do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna trzeba będzie zapłacić od 20 tys. do 200 tys. zł.  Kary te będą wymierzać wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska. Przy ustalaniu ich wysokości będą brać pod uwagę m.in.: rodzaj, zakres i skutki naruszenia przepisów, wartość drewna lub dotychczasową działalność podmiotu. Wpływy z kar zasilą budżet państwa. W nowelizacji przewidziano także możliwość odstąpienia od wymierzania administracyjnej kary pieniężnej i umorzenie postępowania, jeśli do naruszenia przepisów doszło wskutek zdarzeń i okoliczności, których podmiot nie mógł przewidzieć. Jest to efekt orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2002 r. Teraz nowelizacją zajmie się Senat.

Kontrolerzy NIK będą mieli ograniczony dostęp do danych wrażliwych
Taka zmiana została wprowadzona nowelizacją ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, którą dziś także przyjął Sejm. Na jej podstawie tzw. upoważnieni przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, czyli kontrolerzy, utracą prawo do przetwarzania danych osobowych ujawniających poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne. Dotyczy to także danych o kodzie genetycznym, nałogach i życiu seksualnym. W ten sposób uwzględnione zostało orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ze stycznia 2015 r., który rozpatrując wniosek Prokuratora Generalnego z 2012 r. uznał za niekonstytucyjne przetwarzanie przez NIK wyżej wymienionych danych. Następnie nad nowelizacją będą pracować senatorowie.

Sejm za większą ochroną przed szkodliwym wpływem chemikaliów
Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, która m.in. dostosowuje przepisy krajowe w zakresie chemikaliów do regulacji unijnych. Nowela zaostrza sankcje za nieprzestrzeganie ustawy: za wprowadzanie do obrotu detergentów bez polskiej etykiety dystrybutorom będzie grozić grzywna, a za wywóz chemikaliów bez wymaganej zgody grzywna, ograniczenie wolności lub do lat 2 więzienia. Takie kary będą również możliwe za wprowadzanie na rynek detergentów, które nie spełniają wymogów dotyczących zawartości fosforanów i innych związków fosforu. Ustawa rozszerza kompetencje Inspektora do spraw Substancji Chemicznych. Jego zadaniem będzie upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwego oddziaływania substancji chemicznych i ich mieszanin na zdrowie człowieka i środowisko. Inspektor będzie również zobowiązany do corocznego przekazywania Komisji Europejskiej i OECD informacji o funkcjonowaniu systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w Polsce. Przepisy dotyczące Dobrej Praktyki Laboratoryjnej będą miały znaczenie dla 30 jednostek badawczych posiadających certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i jednostek badawczych, które będą występowały o taki dokument. Nowelizacja przewiduje też, że przedsiębiorcy będą mieli obowiązek informowania Inspektora o wytwarzaniu w Polsce, wprowadzaniu do obrotu lub sprowadzaniu do kraju mieszaniny niebezpiecznej lub stwarzającej zagrożenie wyłącznie drogą elektroniczną. Ma to ułatwić archiwizację oraz umożliwić  ośrodkom informacji toksykologicznej natychmiastowy dostęp online do tych danych. Ustawa umożliwi też wstrzymanie obrotu szkodliwą substancją chemiczną, gdy jest to niezgodne z raportem bezpieczeństwa chemicznego, sporządzonym przez jej wytwórcę lub importera, a dalszy użytkownik nie sporządził własnego raportu. To rozwiązanie ma zapobiec zatruciom produktami chemicznymi, które nie powinny znaleźć się na rynku – w sytuacji gdy nie ma jeszcze wyraźnego zakazu wprowadzania ich do obrotu. Teraz ustawa będzie rozpatrywana w Senacie.

Rozwój polsko-amerykańskiej współpracy w zakresie wymiany informacji o podatnikach
Posłowie uchwalili ustawę o ratyfikacji umowy między rządem RP a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz towarzyszących uzgodnień końcowych, podpisanych 7 października 2014 r. w Warszawie. W ten sposób Sejm wyraził zgodę na ratyfikowanie tej umowy przez prezydenta. Umowa tworzy ramy prawne dla dalszego rozwoju polsko-amerykańskiej współpracy w sprawach podatkowych w formie automatycznej wymiany informacji o rachunkach rezydentów podatkowych drugiego państwa. Ma ona na celu zapobieganie wykorzystywania przez podatników instytucji finansowych drugiego państwa np. do ukrywania dochodów. Głównym postulatem umowy jest wzajemne zobowiązanie się Polski i USA do automatycznego przekazywania danych o rachunkach rezydentów podatkowych drugiego państwa, prowadzonych przez banki, ubezpieczycieli i fundusze inwestycyjne. Umowa określa sposób identyfikacji i przetwarzania, a także przekazywania informacji o rachunkach prowadzonych dla rezydentów drugiego państwa. Umożliwi ona przekazywanie przez polskie instytucje finansowe danych o rachunkach amerykańskich rezydentów podatkowych za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Będzie się to odbywać w sposób zapewniający ochronę danych osobowych oraz tajemnic – bankowej i ubezpieczeniowej. Na zasadzie wzajemności Polska będzie automatycznie otrzymywała informacje o amerykańskich rachunkach polskich rezydentów. Umowa określa również procedury identyfikacji przez polskie instytucje finansowe rachunków podlegających raportowaniu oraz zawiera opis polskich podmiotów i produktów finansowych, które nie będą nim objęte. Na ratyfikacji polsko-amerykańskiej umowy skorzystają nasze instytucje finansowe, które nie będą musiały płacić w USA 30-proc. podatku od dochodów uzyskanych w tym kraju. Amerykańskie prawo (FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act) przewiduje taki obowiązek w przypadku zagranicznych instytucji finansowych, które nie zawrą porozumień bezpośrednio z administracją podatkową USA. Ta sankcja podatkowa nie obowiązuje, gdy dany kraj zawrze międzyrządową umowę ze Stanami Zjednoczonymi. Umowa umożliwi też dalsze korzystanie z usług polskich instytucji przez amerykańskich rezydentów podatkowych. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Sejm poparł utworzenie litewsko-polsko-ukraińskiej brygady
Izba przyjęła ustawę, w której wyraża zgodę na ratyfikowanie przez prezydenta umowy między rządami Litwy, Polski i Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej. Umowa została podpisana 19 września 2014 r. w Warszawie. Celem umowy jest utworzenie litewsko-polsko-ukraińskiej jednostki wojskowej o wielkości brygady (3-6 tys. żołnierzy), a także określenie podstawowych zasad jej funkcjonowania. Brygada ma być wielonarodową jednostką o zdolnościach brygady ogólnowojskowej, zdolną do przerzutu i samodzielnego prowadzenia operacji militarnych lub współuczestnictwa w nich. Jej siły mają być samowystarczalne przez 30 dni w rejonie operacji w dowolnych warunkach klimatycznych, poza arktycznymi. Państwa tworzące brygadę zadeklarowały możliwość zapewnienia jej ciągłego wsparcia w warunkach operacyjnych przez 6 miesięcy. Dowództwo brygady zostanie sformowane w Lublinie. Brygada lub jej elementy będą dostępne na potrzeby międzynarodowych operacji prowadzonych na podstawie mandatu Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. W przeszłości Polska współtworzyła z Litwą i Ukrainą dwustronne jednostki w sile batalionu (ok. 700 żołnierzy każda), potocznie zwane „LITPOLBAT” i „POLUKRBAT”, które zostały rozwiązane odpowiednio w 2007 r. i w 2011 r. Uchwaloną dziś ustawą zajmie się teraz Senat.  

Umowa o stacjonowaniu batalionu wojsk NATO w Polsce do ratyfikacji
Sejm uchwalił ustawę upoważniającą głowę państwa do ratyfikowania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r. Umowa określa podstawowe zasady funkcjonowania batalionu na terytorium Polski. Jego sformowanie w Polsce zostało uzgodnione 11 i 12 czerwca 2009 r. na posiedzeniu szefów resortów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli. Jako lokalizację dowództwa batalionu, kompanii zabezpieczenia i wsparcia oraz mobilnego modułu łączności przewidziano Bydgoszcz. Czechy i Turcja oraz Słowacja, Litwa i Węgry to lokalizacje pozostałych modułów łącznościowych. Lokalizacja 3NSB w Polsce to dla służących w nim polskich żołnierzy możliwość dostępu do najnowszych technologii teleinformatycznych. Stwarza też warunki do przygotowania specjalistów w zakresie łączności, informatyki, logistyki oraz planowania. 3NSB jest jednym z trzech batalionów łączności wchodzących w skład struktury dowodzenia NATO. Następnie ustawa trafi do Senatu.

Posłowie za przystąpieniem Polski do Europejskich Sił Żandarmerii
Dziś także Sejm wyraził ustawową zgodę na ratyfikowanie przez prezydenta Traktatu między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską, ustanawiającego Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzonego w Velsen dnia 18 października 2007 r. Europejskie Siły Żandarmerii są strukturą międzynarodową, tworzoną przez sześć państw UE: Francję, Włochy, Holandię, Portugalię, Rumunię i Hiszpanię. Organizacja jest przygotowana do udziału w misjach służących m.in. zapobieganiu konfliktom oraz ustanawianiu i utrzymywaniu pokoju. Europejskie Siły Żandarmerii mogą także, samodzielnie lub wspólnie z innymi siłami w różnych rejonach świata, wykonywać operacje reagowania kryzysowego, mające na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa ludziom oraz utrzymanie porządku publicznego. Zgodnie z umową, która jest przedmiotem ratyfikacji, Polska przystąpi do tej organizacji, co pozwoli Żandarmerii Wojskowej brać czynny udział we wspólnych działaniach stron Traktatu. Chodzi tu także o udział w misjach organizacji, w których Żandarmeria Wojskowa będzie występowała pod flagą EUROGENDFOR na równi z pozostałymi jej członkami i na zasadach zgodnych z polskim prawem wewnętrznym. Polacy będą też mieli prawo zasiadać w strukturach stałych Europejskich Sił Żandarmerii, a Polska będzie brać udział w podejmowaniu decyzji we wszystkich obszarach działania, od rozstrzygnięć o udziale i zaangażowaniu w misjach po kwestie finansowe. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Zmiany w KK zaostrzające kary dla pijanych kierowców do podpisu prezydenta
Izba ustaliła ostateczne brzmienie nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zadośćuczynienie ofiarom wypadków. Dotyczą one w takim samym stopniu kierowców będących pod wpływem alkoholu, jak i środków odurzających. Kierowcy, którzy prowadzili w stanie nietrzeźwości, będą obowiązkowo pozbawiani przez sąd prawa jazdy. Gdy zostaną złapani po raz pierwszy, utracą prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat. Recydywiści – dożywotnio. Ponadto w stosunku do takich kierowców sąd będzie orzekał obowiązek wpłaty na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej co najmniej 5 tys. zł (osoby złapane po raz pierwszy) lub co najmniej 10 tys. zł (osoby złapane ponownie). Kierowcy, którzy po alkoholu spowodowali wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub czyjeś kalectwo będą musieli zapłacić na rzecz pokrzywdzonego lub jego najbliższych nawiązkę w wysokości co najmniej 10 tys. zł. Osoby z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów będą mogły, o ile sąd uzna, że nie zagrażają one bezpieczeństwu w komunikacji, po pewnym czasie usiąść za kierownicą samochodu, pod warunkiem, że będzie on wyposażony w tzw. blokadę alkoholową. Urządzenie to ma uniemożliwiać włączenie silnika, gdy poziom alkoholu w powietrzu wydychanym przez kierowcę wyniesie 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Jeżeli zakaz był czasowy, możliwe to będzie najwcześniej po upływie połowy czasu, na który orzeczono zakaz, a w przypadku zakazów dożywotnich – po upływie 10 lat. Zgodnie z ustawą, jazda bez prawa jazdy, bo zostało wcześniej zabrane, została uznana za przestępstwo. Karą za jego popełnienie będzie grzywna, ograniczenie wolności lub do 2 lat więzienia. Z kolei osobom złapanym na prowadzeniu samochodu bez prawa jazdy, którego nigdy nie miały, grozić będzie - oprócz obowiązującej już sankcji grzywny - zakaz prowadzenia pojazdów. Wyroki sądów w sprawach objętych ustawą będą mogły być publikowane w Biuletynach Informacji Publicznej. Ponadto ustawa przewiduje m.in., że za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym prawo jazdy będzie zatrzymywane na 3 miesiące. Taka sama sankcja ma grozić za przewóz w pojazdach większej liczby osób niż dozwolona. Wyjątkiem będą autobusy wykorzystywane w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewozach pasażerskich, o ile są w nich przewidziane miejsca stojące. Z kolei osoby, które w ciągu dwóch lat od wydania prawa jazdy popełniłyby 3 wykroczenia lub jedno przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji traciłyby uprawnienia do kierowania pojazdami. Ustawa zostanie teraz przekazana głowie państwa do podpisu.

Za długi spadkowe odpowiesz do wysokości dziedziczonego majątku
Sejm przyjął w ostatecznym kształcie nowelizację Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zmieniającą zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Dotychczasowe regulacje przewidują, że spadkobierca w ciągu 6 miesięcy od dnia, kiedy dowiaduje się o spadku, może złożyć oświadczenie o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Spadek można przyjąć: bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste) lub z jej ograniczeniem (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza). Jeśli spadkobierca odrzuci spadek, to nic nie dziedziczy, w tym także długów. Jeśli w ustawowym terminie nie złoży oświadczenia o swojej decyzji, automatycznie dziedziczy wszystko łącznie ze zobowiązaniami. W praktyce, jeśli spadkobierca nieświadomie może odziedziczyć zadłużony spadek i będzie odpowiadał całym swoim majątkiem za zobowiązania zmarłego, np. niespłacone kredyty. Nowelizacja przewiduje, że jeśli spadkobierca w ciągu 6 miesięcy od dnia, gdy dowiedział się o spadku, nie złoży oświadczenia o jego odrzuceniu lub przyjęciu, wtedy będzie to oznaczało przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi. Ponadto nowe regulacje zmieniają zasadę ustalania stanu majątku spadkowego. Dotychczasowe przepisy mówią, że ustala go komornik sądowy, co oznacza wysokie koszty dla spadkobierców. Nowelizacja natomiast umożliwia spadkobiercom przyjmującym spadek z dobrodziejstwem inwentarza złożenie w sądzie lub u notariusza „prywatnego” wykazu inwentarza na formularzu przygotowanym przez Ministra Sprawiedliwości. Ustawa chroni też prawa wierzycieli spadkodawcy - jeśli nie zgadzaliby się oni z „prywatnym” wykazem sporządzonym przez spadkobierców, wówczas spis inwentarza sporządzałby na wniosek wierzycieli komornik. Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta.

Działkowcy nie będą musieli usuwać altan
Będzie to możliwe dzięki przyjętej dziś w ostatecznym brzmieniu nowelizacji ustawy – Prawo budowlane. Zmienione przez Sejm Prawo budowlane ma chronić przed rozbiórką altany postawione na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Jest konsekwencją orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia 2014 r.  Orzeczenie to spowodowało, że działkowiec, który zbudował na działce obiekt w myśl prawa budowlanego (o właściwych wymiarach), ale niezgodnie z definicją altany przyjętą przez NSA (o innej konstrukcji) otrzymał nakaz rozbiórki. Nowelizacja wychodzi naprzeciw problemowi ok. 900 tys. działkowców, którym groziłby zarzut dopuszczenia się samowoli budowlanej. Umożliwi legalizację obiektów zagrożonych teraz rozbiórką, które będą spełniać wymagania zapisane w nowelizacji. Ustawa m.in. wprowadza definicję „altany działkowej” (do tej pory w porządku prawnym była tylko kategoria „altany”). Będzie to wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt pełniący taką funkcję położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym. Jego powierzchnia będzie mogła wynieść maksymalnie 35 m2, a wysokość 4-5 m. Do powierzchni altan działkowych nie będą wliczane tarasy, werandy oraz ganki, jednak tylko w przypadku, gdy nie będą one przekraczały 12 m2.  Zgodnie z ustawą postępowania niezakończone ostateczną decyzją o nakazie rozbiórki altan działkowych do dnia wejścia w życie nowelizacji zostaną umorzone. Jednocześnie w przypadku wątpliwości, czy dany obiekt budowlany spełnia  kryteria altany działkowej, jego właściciel będzie mógł wystąpić do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność z nowymi przepisami. Za ten wniosek nie będzie pobierana opłata skarbowa. Ponadto, wygasną wydane już ostateczne decyzje o nakazie rozbiórki altan. Następnie ustawa zostanie przesłana do prezydenta.

Łatwiejsze gromadzenie dokumentacji archiwalnej w formie elektronicznej
To jeden z celów nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, którą w dzisiejszych głosowaniach Sejm przyjął w ostatecznym brzmieniu. Nowe regulacje, poza ułatwieniem gromadzenia, zarządzania i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej, mają też usprawnić przechodzenie na system elektronicznego zarządzania zasobami. Ustawa upraszcza również zasady obowiązujące przy gromadzeniu i zarządzaniu dokumentacją związaną z wykonywaniem zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, co ułatwi ujednolicenie postępowania z dokumentacją bez względu na to, czego ona dotyczy. Ponadto nowelizacja porządkuje przepisy dotyczące statusu pracowników archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Nowe przepisy mają także umożliwić przeprowadzanie kontroli postępowania z dokumentacją, niezależnie od właściwości miejscowej archiwum państwowego. Teraz nowelizacja będzie przekazana prezydentowi do podpisu.

O funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych w latach 2010-2013
Posłowie zapoznali się z informacjami Rady Ministrów o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych w latach: 2010–2011 oraz 2012-2013. Przedstawił je sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Jarosław Duda. Stanowiska Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zaprezentowali posłowie Tadeusz Tomaszewski i Joanna Bobowska. Izba przyjęła rządowe raporty do wiadomości. Zobowiązanie rządu do przedstawienia Izbie raportów wynika z art. 19a ustawy z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Spółdzielnie socjalne to przedsiębiorstwa prowadzone wspólnie przez grupę osób zagrożonych bezrobociem lub wykluczeniem społecznym. Chodzi przede wszystkim o umożliwienie im powrotu na rynek pracy. Osoby, które chcą podjąć tego rodzaju działalność, mogą się ubiegać o dotację z Funduszu Pracy. Spółdzielnie mogą być tworzone także przez organizacje pozarządowe, podmioty kościelne i samorządy. Spółdzielnia nie może liczyć więcej niż 50 członków. Z raportu za lata 2010-2011 wynika, że średni czas powstawania spółdzielni socjalnej wynosił około 4 miesięcy, a przeciętna liczba członków założycieli to 7 i najczęściej były to osoby bezrobotne (83 proc.). Wśród członków założycieli było stosunkowo dużo osób niepełnosprawnych (38,4 proc.). Na koniec 2011 r. w całej Polsce zarejestrowane były 402 spółdzielnie. Zgodnie z raportem, działalność gospodarcza spółdzielni socjalnych skupiała się przede wszystkim na świadczeniu usług, głównie z zakresu prowadzenia domu i ogrodu (43 proc.), budownictwa (33,3 proc.) i gastronomii (27,9 proc.). Informacja za lata 2012-2013 pokazuje dynamiczny wzrost liczby zarejestrowanych spółdzielni socjalnych. Na koniec 2013 r. było ich aż 936. Według dokumentu za lata 2012-2013, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółdzielnie socjalne zajmowały się np. świadczeniem usług z zakresu zakwaterowania i gastronomii (18,3 proc.) oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (15,3 proc.).

Ponadto, Sejm przyjął Informacje Rady Ministrów o realizacji „Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego” w latach 2012-2013. Izba wybrała też nowy skład osobowy Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 3264). Wprowadziła także zmiany w składzie sekretarzy Sejmu (druk nr 3223) oraz komisji sejmowych (druk nr 3265).

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

ROZWIĄZANIA UMOŻLIWIAJĄCE SAMORZĄDOM PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI KRAJOBRAZU OPOZYCJONIŚCI Z OKRESU PRL OTRZYMAJĄ WSPARCIE FINANSOWE NIELEGALNY HANDEL DREWNEM W UE BĘDZIE SUROWO KARANY KONTROLERZY NIK BĘDĄ MIELI OGRANICZONY DOSTĘP DO DANYCH WRAŻLIWYCH SEJM ZA WIĘKSZĄ OCHRONĄ PRZED SZKODLIWYM WPŁYWEM CHEMIKALIÓW ROZWÓJ POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WYMIANY INFORMACJI O PODATNIKACH SEJM POPARŁ UTWORZENIE LITEWSKO-POLSKO-UKRAIŃSKIEJ BRYGADY UMOWA O STACJONOWANIU BATALIONU WOJSK NATO W POLSCE DO RATYFIKACJI POSŁOWIE ZA PRZYSTĄPIENIEM POLSKI DO EUROPEJSKICH SIŁ ŻANDARMERII ZMIANY W KK ZAOSTRZAJĄCE KARY DLA PIJANYCH KIEROWCÓW DO PODPISU PREZYDENTA ZA DŁUGI SPADKOWE ODPOWIESZ DO WYSOKOŚCI DZIEDZICZONEGO MAJĄTKU DZIAŁKOWCY NIE BĘDĄ MUSIELI USUWAĆ ALTAN ŁATWIEJSZE GROMADZENIE DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ O FUNKCJONOWANIU SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH W LATACH 2010-2013

 
• POLSKA
 

72. POSIEDZENIE SENATU


19 MARCA 2015 R. W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH ZAKOŃCZYŁO SIĘ 72. POSIEDZENIE SENATU. PRZEPROWADZONE ZOSTAŁY GŁOSOWANIA NAD ROZPATRZONYMI USTAWAMI. W CZWARTEK RANO IZBA MINUTĄ CISZY UCZCIŁA PAMIĘĆ OFIAR ZAMACHU TERRORYSTYCZNEGO NA MUZEUM BARDO W TUNISIE, W KTÓRYM ZGINĘLI POLACY. NASTĘPNIE WICEMINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH GRZEGORZ KARPIŃSKI PRZEDSTAWIŁ INFORMACJĘ NA TEMAT „NARODOWEGO PROGRAMU ANTYTERRORYSTYCZNEGO NA LATA 2015–2019”


Pierwszego dnia senatorowie przeprowadzili drugie czytanie dwóch projektów senackich. Pierwszy to projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, wniesiony przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych. Ma on na celu doprecyzowanie i uzupełnienie niektórych przepisów dotyczących instytucji gospodarki budżetowej (IGB). Konieczność nowelizacji ustawy wynikła z postulatów Najwyższej Izby Kontroli sformułowanych po kontroli: „Funkcjonowanie instytucji gospodarki budżetowej”. Projekt przewiduje konieczność sporządzania przez IGB dwóch rodzajów sprawozdań – finansowego i z działalności oraz stosowanie przez nie zasad rachunkowości. Projektowana nowelizacja powinna przyczynić się do racjonalizacji i zwiększenia efektywności gospodarowania majątkiem przez IGB. Ponieważ większość tych jednostek zajmuje się resocjalizacją osób skazanych na karę pozbawienia wolności, zwiększenie ich efektywności spowoduje pozytywne skutki społeczne.

Drugi to projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o ewidencji ludności, wniesiony przez grupę senatorów Platformy Obywatelskiej. Ma on na celu ułatwienie spadkobiercom dostępu do rachunków bankowych osób zmarłych. Został przygotowany z powodu skarg osób, którym – pomimo posiadania przez nich tytułu prawnego do spadku po posiadaczu rachunku – instytucje prowadzące rachunki odmawiały udzielenia szczegółowych informacji o prowadzonych u nich rachunkach spadkodawcy, np. co do powodu zamknięcia rachunku. Wobec braku regulacji ustawowych, polityka poszczególnych instytucji rynku depozytowego utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia uzyskanie przez spadkobiercę lub zapisobiercę środków pieniężnych zgromadzonych przez spadkodawcę na rachunku bankowym lub rachunku w SKOK. Ponadto banki i SKOK-i nie mają narzędzia pozwalającego uzyskać informację o śmierci posiadacza, co w połączeniu z faktem, że spadkobiercy mogą nie wiedzieć o istnieniu rachunków, skutkuje powstaniem grupy rachunków, z których środki nie znajdują się w dyspozycji uprawnionych, ale wyłącznie banków czy SKOK-ów. Zgodnie z projektem senatorów, banki i SKOK-i będą miały obowiązek informowania przy zakładaniu rachunku o możliwości wskazania osób uprawnionych do konta na wypadek śmierci. Projekt wprowadza tzw. centralną informację o rachunkach, za pośrednictwem której posiadacz rachunku lub spadkobierca będzie mógł uzyskać informację o wszystkich rachunkach danej osoby w bankach lub SKOK-ach. Po pięciu latach od dokonania ostatniego obrotu bank lub SKOK będzie zobowiązany do wystąpienia do ministra spraw wewnętrznych o udostępnienie danych z rejestru PESEL umożliwiających ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje. Zgodnie z propozycją senatorów, środki z rachunków osób zmarłych oraz "rachunków uśpionych" banki będą przekazywać do Banku Gospodarstwa Krajowego, do czasu, gdy trafią do osób uprawnionych, jeśli takie się ujawnią. Wszystkie procedury mają podlegać kontroli ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. W myśl projektu w ramach BGK będzie utworzony państwowy fundusz celowy, którego dysponentem będzie minister pracy i polityki społecznej. Ten fundusz będzie wyodrębnionym rachunkiem Skarbu Państwa, prowadzonym w BGK. Skarb Państwa przejmie też wszystkie zobowiązania banków związane ze środkami przekazanymi na fundusz. Część pieniędzy z tego funduszu będzie mogła trafiać na rzecz pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych.

Senatorowie omówili ustawę o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Był to projekt poselski. Nowelizacja modyfikuje mechanizm związany z ograniczeniem liczby spraw wpływających do kancelarii komorniczych w sytuacji, w której występują zaległości w prowadzonych przez nie egzekucjach. Nowe przepisy mają zapobiec zbyt dużym różnicom w liczbie tych spraw, a tym samym poprawić skuteczność działania. Do tej pory komornik wybrany przez wierzyciela odmawiał przyjęcia sprawy spoza swojego rewiru, gdy zaległość w prowadzonych egzekucjach przekraczała sześć miesięcy. Teraz komornik będzie miał obowiązek odmowy również wtedy, gdy wpłynęło do niego w danym roku ponad 5 tys. spraw i skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35 proc. albo gdy wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 tys. Według przepisów, wierzyciel co do zasady ma prawo wyboru komornika. "Możliwość ta, niewątpliwie zwiększająca konkurencję między komornikami, doprowadziła jednak do znacznego rozwarstwienia wielkości kancelarii komorniczych przez rozrośnięcie się niektórych z nich i pominięcia komorników sprawnych i skutecznych" - napisano w uzasadnieniu ustawy. Obecnie obowiązujące regulacje umożliwiły powstanie sytuacji, w której nastąpiła koncentracja prawie połowy wpływu spraw u około stu komorników.

Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wywodzącą się z dwóch projektów- - prezydenckiego i senackiego. Celem nowelizacji jest uproszczenie i przyspieszenie postępowania przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. "Obywatel oczekuje coraz łatwiejszego dostępu do sądu administracyjnego oraz szybkiego uzyskania finalnego rozstrzygnięcia. I aczkolwiek w tym zakresie dokonał się istotny postęp, to oczekiwania obywateli ciągle rosną. Nie mogą więc pozostać niezauważone" – napisano w uzasadnieniu do ustawy. Zgodnie z nowelizacją, sądy administracyjne uzyskają prawo do zobowiązania urzędu, by wydał wskazaną w wyroku decyzję lub postanowienie. Sąd będzie też mógł wskazać urzędowi termin, a urząd będzie musiał zawiadomić sąd o wykonaniu wyroku. Po zmianach zwiększona ma także zostać ochrona obywateli przed przewlekłością ze strony urzędów i możliwość orzekania przez sądy administracyjne o takiej przewlekłości. Ponadto, jako zasada, ma być wprowadzona możliwość zmiany wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych przez Naczelny Sąd Administracyjny, czyli tzw. reformatoryjnego orzekania przez NSA. Chodzi o to, aby w przypadkach, w których NSA uzna zasadność kasacji, sprawa nie wracała ponownie do WSA. Nowelizacja zmienia też zasady wyznaczania pełnomocników z urzędu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Sąd, zwracając się do odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wyznaczenie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego będzie doręczał temu organowi postanowienie o przyznaniu stronie tzw. prawa pomocy. Od tego momentu organy samorządu zawodowego będą miały 14 dni na wyznaczenie pełnomocnika i powiadomienie go o tym fakcie.

Izba pracowała nad ustawą o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt senacki. Ustawa ma na celu zmianę modelu kształcenia sędziego i prokuratora oraz likwidację aplikacji ogólnej w związku z deregulacją zawodu asystenta sędziego. Zgodnie z nowymi przepisami, aplikacja sędziowska i prokuratorska ma trwać 36 miesięcy. Większy nacisk ma być położony na praktyczne szkolenie aplikantów – zostaną oni zatrudnieni w sądach i prokuraturach okręgowych, a w miejsce dotychczasowych stypendiów będą otrzymywać wynagrodzenie. Ponadto nowelizacja znosi kadencyjność dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – do tej pory był on powoływany na pięć lat.

Senatorowie rozpatrzyli ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, której projekt przygotował rząd. Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do prawa unijnego. Zmiany mają ograniczyć nadużycia związane z odliczaniem VAT, w szczególności wyłudzenia i przypadki unikania opodatkowania. Doprecyzowane zostały regulacje dotyczące ulgi na złe długi przez zmniejszenie asymetrii w jej stosowaniu przez wierzyciela i dłużnika. Mechanizm ten dotyczy płatności, które nie zostały uregulowane w ciągu 150 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze. Nowe przepisy przewidują również rozszerzenie mechanizmu odwróconego obciążenia dla niektórych towarów. Umożliwia on przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywcę. Objęte nim będą dodatkowo m.in. telefony komórkowe, laptopy, tablety i konsole do gier. Nowelizacja nakłada także na sprzedawców obowiązek składania w urzędzie skarbowym informacji podsumowujących transakcje dokonane w obrocie krajowym. Informacja będzie zawierać m.in. łączną wartość dostaw lub usług. Ustawa zakłada też zmiany w przepisach dotyczących solidarnej odpowiedzialności podatkowej związane przede wszystkim z podwyższeniem kaucji gwarantującej w przypadku paliw, wskazanie na sposób wyliczenia proporcji w przypadku prowadzenia przez podatnika działalności mieszanej oraz objęcie stawką podstawową towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Porządek obrad zawierał również ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt prezydencki. Nowelizacja ma usprawnić kierowanie obroną państwa w czasie wojny. Zmiany uzupełniają zasadniczą reformę systemu dowodzenia i kierowania armią, wprowadzoną 1 stycznia 2014 r. Nowe przepisy określają ramy obowiązywania „czasu wojny”. O jego początku - w razie konieczności obrony państwa - oraz zakończeniu ma postanawiać prezydent na wniosek Rady Ministrów. Kolejną zmianą jest doprecyzowanie kompetencji Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Ma on podlegać bezpośrednio prezydentowi, a w jego kompetencjach mają być wyłącznie kwestie związane z obroną państwa. Ustawa określa też sposób przygotowania kandydata na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. W nowelizacji zapisano także poszerzenie kompetencji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na czas wojny o wsparcie prezydenta w kierowaniu obroną państwa.

Senat debatował nad ustawą o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, której projekt przygotowali posłowie. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie korzystniejszego sposobu obliczania wysokości przyszłej emerytury, który nie będzie zniechęcał seniorów do podejmowania dalszej aktywności zawodowej. Wysokość emerytury była dotychczas obliczana przez podzielenie wartości składek odprowadzonych do ZUS przez tzw. średnie dalsze trwanie życia w miesiącach. Tzw. tablice trwania życia są ogłaszane corocznie przez prezesa GUS. Podstawą do obliczenia emerytury była do tej pory tablica obowiązująca w momencie przejścia na emeryturę. Zgodnie z nowelizacją, w przypadkach, gdy będzie to korzystniejsze dla ubezpieczonego, stosowana będzie tablica obowiązująca w chwili osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego. Ponadto nowelizacja ma dać możliwość obliczenia według nowych zasad emerytury osobom urodzonym przed 1949 r., pobierającym wcześniejszą emeryturę i kontynuującym zatrudnienie po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. W takim przypadku od podstawy obliczenia emerytury odejmowane będą kwoty już pobranych świadczeń. Ustawa przewiduje też, że osoby studiujące przed 1999 r. będą mogły zaliczyć cały ten okres edukacji jako okres nieskładkowy. Dotychczas okres nieskładkowy uwzględniany w kapitale początkowym był ograniczony do jednej trzeciej okresu składkowego, co było niekorzystne dla osób o krótkim stażu pracy. Nowelizacja przewiduje także uznanie urlopu wychowawczego wykorzystanego w starym systemie emerytalnym za okres składkowy. Ustawa ma zlikwidować nierówność polegającą na tym, że obecnie urlopy te są oskładkowane, ale w starym systemie nie były.

Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wywodzącą się z projektu rządowego. Nowelizacja realizuje regulacje unijne dotyczące stosowania pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci w pojazdach. Nowe przepisy zaostrzają wymogi dotyczące parametrów technicznych dla fotelików samochodowych. Nowelizacja przewiduje również, że obowiązek przewożenia dzieci w fotelikach będzie uzależniony tylko od ich wzrostu. Zniesiona została granica 12 lat. Ustawa wprowadza bezwzględny zakaz przewożenia dziecka poniżej trzech lat w pojeździe, który nie ma pasów bezpieczeństwa i fotelika oraz zakazuje przewożenia dziecka poniżej 150 cm wzrostu na przednim siedzeniu bez fotelika. Nowelizacja przewiduje też, że nie trzeba będzie zapinać pasów dzieciom poniżej trzech lat podróżującym autobusem oraz dzieciom w wieku, który uprawnia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji publicznej, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia. Rozszerzono ponadto katalog osób, które nie muszą zapinać pasów, o żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Senatorowie omówili pięć ustaw ratyfikacyjnych przygotowanych przez rząd, a wśród nich ustawę o ratyfikacji międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie 7 lipca 1995 r. Dokument ten opracowała Międzynarodowa Organizacja Morska, do której Polska należy od 1960 r. Konwencja jest pierwszym dokumentem międzynarodowym, który tworzy jednolite standardy wyszkolenia i certyfikacji załóg statków rybackich o długości powyżej 24 m. Ma ona na celu stworzenie i utrzymanie równych szans w sektorze rybołówstwa przez wspieranie szkolenia zawodowego szyprów, mechaników i radiooperatorów. Konwencja określa minimalne wymagania, które poszczególne państwa, zgodnie z własną polityką szkolenia kadr morskich, mogą podwyższać.

Druga to ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie 27 maja 2014 r. Dotychczas nie było podstawy prawnej, która umożliwiałaby odbywanie kary w Polsce skazanym przez peruwiańskie sądy. Porozumienie określa zasady wzajemnego przekazywania karanych i daje możliwość ich powrotu do kraju ojczystego. Zgodnie z umową, skazany będzie mógł zdecydować, czy chce odbywać karę w swoim kraju. Odmowa przekazania będzie możliwa, jeżeli skazany nie uregulował orzeczonych grzywien lub odszkodowań. Wykonanie orzeczenia sądu podlegać będzie prawu wewnętrznemu danego kraju, a wymierzona kara nie będzie mogła być zaostrzona. Koszty przekazania np. tłumaczeń i transportu pokrywać będzie w przypadku obywateli polskich Skarb Państwa. Zgodnie z danymi rządu, w 2014 r. w aresztach tymczasowych i zakładach karnych w Peru przebywało 30 obywateli polskich.

Trzecia to ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie 7 listopada 2011 r. Umowa ustala zasady współpracy operacyjnej i działań prewencyjnych organów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wzajemnej ochrony informacji niejawnych. Ma ona umożliwić skuteczne zwalczanie zarówno krajowej, jak i międzynarodowej przestępczości zorganizowanej m.in. handlu narkotykami, przemytu oraz oszustw finansowych, a także terroryzmu.

Kolejna to ustawa o ratyfikacji Umowy między Europejską Organizacją Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej warunków przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej, podpisanej w Warszawie 28 października 2014 r. Organizacja ta została powołana w 1962 r. ESO jest obecnie największym i najnowocześniejszym obserwatorium astronomicznym na świecie, prowadzącym badania w trzech ośrodkach w Chile. Polska od lat odnosi sukcesy w dziedzinie astronomii. Jednocześnie polscy naukowcy nie mają pełnego dostępu do instrumentów czy programów badawczych ESO. Członkostwo w tej organizacji umożliwi korzystanie z jej urządzeń badawczych, stypendiów, opracowań technicznych i patentów. Polacy będą mogli być też członkami gremiów kierowniczych oraz decyzyjnych, a polscy przedsiębiorcy będą mogli brać udział w przetargach ogłaszanych przez ESO.

Następna to ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Sarajewie 4 czerwca 2014 r. Dotychczas kwestie podatkowe regulowało porozumienie z 1985 r. między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii. Nowa Konwencja będzie oparta o aktualną wersję Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Konwencja przewiduje, iż w przypadku Polski jej postanowieniami objęty zostanie podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku Bośni i Hercegowiny obejmie ona podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od zysków przedsiębiorstw.

Zdjęcia: Katarzyna Czerwińska

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SENAT POSIEDZENIE SENATU OBRADY

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 89. POSIEDZENIA SEJMU


DEBATY NAD PREZYDENCKIMI PROPOZYCJAMI DOTYCZĄCYMI OCHRONY KRAJOBRAZU, NAD PROJEKTEM RZĄDU WPROWADZAJĄCYM MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEJ NAUKI NA NAJLEPSZYCH ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH DLA NAJZDOLNIEJSZYCH STUDENTÓW ORAZ NAD WSPARCIEM FINANSOWYM DLA DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ W LATACH 1956-1989 TO TYLKO NIEKTÓRE PUNKTY PORZĄDKU OBRAD PIERWSZEGO DNIA 89. POSIEDZENIA SEJMU


Izba w drugim czytaniu zajęła się prezydenckim projektem nowelizacji niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Projekt ma wdrożyć sporządzoną 20 października 2000 r. we Florencji Europejską Konwencję Krajobrazową, która w stosunku do Polski weszła w życie 1 stycznia 2005 r. Proponowana ustawa m.in. nakłada na samorządy województw obowiązek powszechnej identyfikacji i waloryzacji krajobrazów poprzez sporządzanie nie rzadziej niż raz na 20 lat audytu krajobrazowego. Projekt wprowadza urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu, ustanawiane przez sejmik województwa dla poszczególnych zdefiniowanych prawnie krajobrazów priorytetowych, w oparciu o audyt krajobrazowy. Zasady te będą określały m.in. nieprzekraczalne parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy czy maksymalną jej wysokość. Projekt wprowadza też obostrzenia dotyczące wznoszenia obiektów budowlanych o charakterze tzw. dominant krajobrazowych, czyli mających potencjalnie największy wpływ na krajobraz i jego wygląd. Projekt nowelizacji przewiduje także możliwość wprowadzenia przez gminę zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Rada gminy, w której podejmowane są działania na rzecz uporządkowania przestrzeni publicznej, będzie mogła ustalić opłatę od reklam umieszczanych na jej terenie. Na wysokość opłaty wpływ będzie mogła mieć m.in. lokalizacja oraz wielkość i rodzaj tablicy lub urządzenia reklamowego. Reklamy niewidoczne z przestrzeni dostępnych publicznie oraz niewielkie szyldy będą zwolnione z opłat. Komisje: Infrastruktury, Kultury i Środków Przekazu oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wprowadziły do projektu m.in. poprawkę, która wzmacnia rolę gmin w procesie kształtowania audytu krajobrazowego – jego projekt będzie musiał być z nimi uzgodniony, a nie tylko przez nie zaopiniowany. Ponadto na etapie komisyjnym usunięto z projektu propozycje dotyczące dominant krajobrazowych. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska. W związku z poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania projekt trafi ponownie do prac w komisji.

Ponadto posłowie w drugim czytaniu pracowali nad projektem ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Projekt, przedstawiony w sprawozdaniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, w sposób kompleksowy reguluje zasady udzielania wsparcia finansowego osobom zaangażowanym w działalność antykomunistyczną w latach 1956 – 1989. Określa m.in. zasady nabywania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz zasady przyznawania tzw. świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej. O przyznanie statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej będzie można wnioskować do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Decyzja będzie zapadać po potwierdzeniu przez Prezesa IPN, że wnioskodawca nie był pracownikiem, funkcjonariuszem, żołnierzem lub tajnym informatorem organów bezpieczeństwa państwa. Szef UdSKiOR będzie mógł także zwrócić się o zaopiniowanie wniosku przez wojewódzką radę konsultacyjną do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych. Szef UdSKiOR w drodze decyzji będzie przyznawał także pomoc materialną: świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną. Świadczenie pieniężne w wysokości 400 zł miesięcznie ma być przyznawane osobom spełniającym odpowiednie kryteria dochodowe. Zasadniczo będzie ono przyznawane na 12 miesięcy, ale w przypadku osób, które ukończyły 67 lat świadczenie będzie mogło zostać przyznane na okres do 60 miesięcy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – bezterminowo. Druga forma wsparcia, pomoc pieniężna w wysokości do 300 proc. najniższej emerytury, ma być przyznawana, nie częściej niż raz na 12 miesięcy, osobom w trudnej sytuacji materialnej lub w związku ze zdarzeniami losowymi. Pomoc ta będzie mogła być również przyznana m.in. na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego oraz opłacenie pomocy pielęgnacyjnej. Projekt powstał w oparciu o dwie propozycje: Senatu (druk nr 2137) oraz grupy posłów PiS (druk nr 2384). W trakcie prac Komisja Polityki Społecznej i Rodziny wprowadziła do projektu poprawki, dotyczące m.in. procedury przyznawania statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej oraz przysługującej tym osobom pomocy materialnej. Sprawozdanie przedstawił poseł Sławomir Piechota. Podczas drugiego czytania do projektu zgłoszono poprawki. Zajmie się nimi Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

Kolejnym punktem 89. posiedzenia Sejmu było drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw. Projekt dostosowuje prawo do rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 20 października 2010 r., ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. Nowelizacja przewiduje m.in. sankcje w wysokości dwukrotności wartości dostawy za przywóz do Polski produktów z drewna bez licencji FLEGT. Kary te będą wymierzali naczelnicy urzędów skarbowych. Poza tym kary pieniężne będą mogły wynieść od 500 zł do 200 tys. zł - np. za wprowadzanie do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna trzeba będzie zapłacić od 20 tys. do 200 tys. zł. Kary te będą wymierzać wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska. Przy ustalaniu ich wysokości będą brać pod uwagę m.in.: rodzaj, zakres i skutki naruszenia przepisów, wartość drewna lub dotychczasową działalność podmiotu. Wpływy z kar zasilą budżet państwa. W nowelizacji przewidziano także możliwość odstąpienia od wymierzania administracyjnej kary pieniężnej i umorzenie postępowania, jeśli do naruszenia przepisów doszło wskutek zdarzeń i okoliczności, których podmiot nie mógł przewidzieć. Jest to efekt orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2002 r. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przyjęła sprawozdanie z poprawkami. Zaproponowała doprecyzowanie, że kara pieniężna za nielegalnie przywożone produkty z drewna będzie naliczana od ich wartości celnej. Na posiedzeniu Sejmu stanowisko Komisji przedstawiła posłanka Ewa Wolak. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w bloku głosowań.

Następnie w drugim czytaniu Izba zajęła się złożonym przez grupę posłów KP SLD projektem nowelizacji ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Wnioskodawcy proponują, by tzw. upoważnieni przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, czyli kontrolerzy, utracili prawo do przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową. Identyczne regulacje mają dotyczyć danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych wyroków wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. W uzasadnieniu autorzy projektu sygnalizowali niezgodność takiego rozwiązania z konstytucją. Obawy o niezgodność z ustawą zasadniczą podzielił Trybunał Konstytucyjny, który na wniosek prokuratora generalnego, złożony w październiku 2012 r., 20 stycznia 2015 r. uznał za niekonstytucyjne przetwarzanie przez NIK danych ujawniających poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, jak również dane o kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym. Poza ograniczeniem prawa dostępu do danych osobowych autorzy projektu proponują zniesienie generalnej zasady, że dostęp NIK do dokumentów zawierających tajemnice ustawowo chronione może być wyłączony lub ograniczony jedynie na podstawie innych ustaw. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej uwzględniła orzeczenie TK, a więc wyłączyła prawo przedstawicieli NIK do przetwarzania danych dotyczących poglądów i przekonań oraz kodu genetycznego, nałogów i życia seksualnego. Poza tym Komisja odstąpiła od propozycji ograniczenia dostępu NIK do tajemnic ustawowo chronionych. Na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie z jej prac przedstawił poseł Andrzej Kania. W bloku głosowań odbędzie się trzecie czytanie projektu.

Posłowie rozpoczęli w pierwszym czytaniu pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą zasad tworzenia funduszy własnych oraz umożliwiają powołanie przez banki spółdzielcze oraz zrzeszające (czyli powstałe w wyniku połączenia się co najmniej dwóch banków, w tym co najmniej jednego spółdzielczego) systemu ochrony instytucjonalnej. Projekt jest związany z koniecznością dostosowania krajowego systemu bankowości spółdzielczej do rozporządzenia unijnego nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (tzw. CRR, od Capital Requirements Regulation). Wprowadza ono m.in. nowe wskaźniki kapitałowe, służące do wyliczania wypłacalności banków. Jednym z nich jest kapitał podstawowy Tier I (tzw. CET I, od Common Equity Tier I). Projekt ma umożliwić zaliczenie do tego kapitału wpłat na udziały członkowskie w bankach spółdzielczych. W tym celu rząd proponuje przyznanie tym instytucjom prawa do ograniczenia albo odmowy zwrotu wpłat dokonanych na udziały członkowskie, które zostały wypowiedziane. Jest to rozwiązanie, które będzie dobrowolne i każdy bank spółdzielczy podejmie samodzielną decyzję, czy je zastosuje, czy też uzupełni ewentualne braki w kapitale CET I w inny sposób. Inny wymóg rozporządzenia CRR zobowiązuje banki do utrzymywania płynnych aktywów umożliwiających pokrycie odpływów gotówkowych w ciągu następnych 30 dni kalendarzowych. Banki mogą ten wymóg spełniać indywidualnie, poprzez powołanie tzw. grupy płynnościowej lub poprzez stworzenie systemu ochrony instytucjonalnej (tzw. Institutional Protection Scheme, IPS), którego celem ma być zapewnienie płynności i wypłacalności każdego z jego uczestników. Projekt rządu tworzy podstawy do stworzenia takiego systemu. Udział w nim będzie dobrowolny. Jego członkowie będą wzajemnie gwarantowali swoje zobowiązania. Z wpłat uczestników będzie powołany specjalny fundusz pomocowy. Ponadto zorganizowane zostaną mechanizmy monitorowania ryzyka, a cały system będzie zatwierdzony i nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Projekt przewiduje, że na wydatki związane z tworzeniem lub przystąpieniem do systemu banki spółdzielcze i zrzeszające będą mogły otrzymać pożyczki z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ze środków zgromadzonych w funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych. Ponadto projekt umożliwia bankom spółdzielczym, posiadającym co najmniej 5 mln euro funduszy własnych, wypowiedzenie – za zgodą KNF – umowy zrzeszenia i zwalnia je z obowiązku zawarcia takiej umowy z innym bankiem zrzeszającym. W pracach nad projektem rząd reprezentowała sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Izabela Leszczyńska. Dalsze prace nad projektem będą prowadzone w Komisji Finansów Publicznych.

Sejm w pierwszym czytaniu zajął się też rządowym projektem nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ta propozycja realizuje zapowiedź premier Ewy Kopacz z exposé o ustanowieniu rządowego programu, który zapewni wybitnym polskim studentom sfinansowanie z budżetu państwa studiów magisterskich na najlepszych uczelniach na świecie. Według rządu, uzupełnianie wiedzy na prestiżowych zagranicznych uniwersytetach pozwoli uzdolnionym studentom rozwinąć potencjał intelektualny i wykorzystać zdobytą wiedzę w kraju. Z programu będą mogli skorzystać studenci, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich oraz absolwenci studiów licencjackich. Osoba, która podejmie studia za granicą, otrzyma z programu środki na pokrycie kosztów: rekrutacji, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Świadczenia te zostaną zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych podobnie jak jest obecnie w przypadku np. stypendiów naukowych i socjalnych. Uczestnik programu nie będzie musiał zwracać udzielonego mu wsparcia, jeśli w ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni będzie przez 5 lat odprowadzać w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zwolnione ze zwrotu pieniędzy z budżetu państwa na zagraniczne studia będą także osoby, które ukończą studia doktoranckie w kraju. Pomoc finansową udzieloną w ramach programu trzeba będzie zwrócić, gdy studia zagraniczne nie zostaną ukończone z przyczyn leżących po stronie uczestnika albo z powodu braku postępów w nauce. Program ruszy od roku akademickiego 2016/2017 i obejmie ok. 100 studentów rocznie. W 2016 r. budżet państwa przeznaczy na ten cel 18,5 mln, a planowana kwota dofinansowania na cały 10-letni program do 2025 r. to 336 mln zł. Program uzupełni dostępną w Polsce ofertę skierowaną do młodych osób zainteresowanych studiami i prowadzeniem badań za granicą. Chodzi tu m.in. o Program Stypendialny dla Młodych Naukowców, Program Stypendialny Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Erasmus + akcja 1 – Gwarancje kredytowe dla studentów studiów magisterskich. W pracach nad projektem rząd reprezentowała podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Daria Lipińska-Nałęcz. Decyzją Izby projekt trafi do dalszych prac do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Finansów Publicznych.

Izba w pierwszym czytaniu rozpoczęła także prace nad poselskim projektem nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nim straże gminne (miejskie) stracą uprawnienia do używania urządzeń rejestrujących (np. fotoradarów). Ponadto wszystkie stacjonarne urządzenia rejestrujące będą musiały zostać przekazane do Głównego Inspektora Transportu Drogowego, a urządzenia przenośne do Policji. Projekt zakłada też, że za naruszenia przepisów ruchu drogowego takie jak np.: przekroczenie prędkości lub przejazd na czerwonym świetle, zarejestrowane fotoradarem, będzie grozić odpowiedzialność administracyjna, a nie karna, jak to jest obecnie. To oznacza, że nałożenie kary nie będzie wymagało, jak obecnie, ustalenia sprawcy. Odpowiedzialność administracyjną ponosiłby właściciel lub podmiot posiadający tytuł prawny do pojazdu, którym złamano przepisy. Kto ma zostać ukarany, będzie ustalał Główny Inspektor Transportu Drogowego w oparciu o dane i informacje z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. W związku z tym projekt zakłada zmianę zakresu gromadzonych w niej danych. Znajdą się wśród nich m.in.: imię i nazwisko właściciela pojazdu, adres zamieszkania oraz numer PESEL. Zgodnie z projektem GITD będzie zawiadamiał właściciela pojazdu (lub podmiot posiadający tytuł prawny do niego) o wszczęciu postępowania administracyjnego o nałożenie kary pieniężnej. W terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia właściciel będzie mógł wypowiedzieć się w sprawie materiału dowodowego, którego będzie ono dotyczyło. Po upływie tego terminu GITD będzie wydawał decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej. W projekcie określono też wysokość kar pieniężnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione przy pomocy urządzeń rejestrujących. Kara będzie uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku, ogłaszanego przez GUS. Np. w przypadku przekroczenia prędkości o 11-20 km/h kara wyniesie 3 proc. średniej pensji. Za przekroczenie o 51 km/h i więcej będzie już grozić kara w wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Za złamanie przepisów w terenie zabudowanym kary mają być dwa razy większe. Przewidziano też dodatkowe sankcje dla notorycznie naruszających przepisy – np. czwarta i każda kolejna kara nałożona w ciągu roku będzie podwyższana o 50 proc. W projekcie uregulowano też m.in. zasady używania stacjonarnych i przenośnych urządzeń rejestrujących w kontroli ruchu drogowego. Propozycje zmian, zaproponowanych przez grupę posłów z KP PO, uzasadnił poseł Stanisław Żmijan. W Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej będą prowadzone dalsze prace nad projektem.

Ostatnim punktem pierwszego dnia 89. posiedzenia Sejmu był rozpatrzony w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada wprowadzenie bezpośrednich wyborów starostów powiatów i marszałków województw. Obecnie przewodniczący zarządu powiatu i województwa są wybierani odpowiednio przez radę powiatu oraz sejmik województwa. W wyborach bezpośrednich są wyłaniani wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Ponadto, w związku z problemami, które pojawiły się podczas ostatnich wyborów samorządowych, projekt zakłada m.in., że karta do głosowania (we wszystkich wyborach) będzie musiała mieć format jednej kartki. Autorzy projektu postulują również, aby wszystkie protesty wyborcze w wyborach samorządowych były rozpoznawane przez jeden sąd – Sąd Apelacyjny w Warszawie, a nie sądy okręgowe, jak to jest obecnie. Uzasadnienie projektu, złożonego do laski marszałkowskiej przez grupę posłów ówczesnego KP SP, przedstawiła posłanka Beata Kempa. Teraz nad projektem pracować będą posłowie z Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

TRANSMISJA OBRAD SEJMU SEJM NA ŻYWO OBRADY PRZEKAZ LIVE TV

 
• POLSKA
 

72. POSIEDZENIE SENATU


18 MARCA 2015 R. PO POŁUDNIU ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 72. POSIEDZENIA SENATU. IZBA WZNOWI OBRADY JUTRO O GODZ. 9.00 OD WYSŁUCHANIA INFORMACJI WICEMINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH GRZEGORZA KARPIŃSKIEGO NA TEMAT „NARODOWEGO PROGRAMU ANTYTERRORYSTYCZNEGO NA LATA 2015–2019”. NASTĘPNIE ODBĘDĄ SIĘ GŁOSOWANIA NAD ROZPATRZONYMI USTAWAMI


Pierwszego dnia senatorowie przeprowadzili drugie czytanie dwóch projektów senackich. Pierwszy to projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, wniesiony przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych. Ma on na celu doprecyzowanie i uzupełnienie niektórych przepisów dotyczących instytucji gospodarki budżetowej (IGB). Konieczność nowelizacji ustawy wynikła z postulatów Najwyższej Izby Kontroli sformułowanych po kontroli: „Funkcjonowanie instytucji gospodarki budżetowej”. Projekt przewiduje konieczność sporządzania przez IGB dwóch rodzajów sprawozdań – finansowego i z działalności oraz stosowanie przez nie zasad rachunkowości. Projektowana nowelizacja powinna przyczynić się do racjonalizacji i zwiększenia efektywności gospodarowania majątkiem przez IGB. Ponieważ większość tych jednostek zajmuje się resocjalizacją osób skazanych na karę pozbawienia wolności, zwiększenie ich efektywności spowoduje pozytywne skutki społeczne.

Drugi to projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o ewidencji ludności, wniesiony przez grupę senatorów Platformy Obywatelskiej. Ma on na celu ułatwienie spadkobiercom dostępu do rachunków bankowych osób zmarłych. Został przygotowany z powodu skarg osób, którym – pomimo posiadania przez nich tytułu prawnego do spadku po posiadaczu rachunku – instytucje prowadzące rachunki odmawiały udzielenia szczegółowych informacji o prowadzonych u nich rachunkach spadkodawcy, np. co do powodu zamknięcia rachunku. Wobec braku regulacji ustawowych, polityka poszczególnych instytucji rynku depozytowego utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia uzyskanie przez spadkobiercę lub zapisobiercę środków pieniężnych zgromadzonych przez spadkodawcę na rachunku bankowym lub rachunku w SKOK. Ponadto banki i SKOK-i nie mają narzędzia pozwalającego uzyskać informację o śmierci posiadacza, co w połączeniu z faktem, że spadkobiercy mogą nie wiedzieć o istnieniu rachunków, skutkuje powstaniem grupy rachunków, z których środki nie znajdują się w dyspozycji uprawnionych, ale wyłącznie banków czy SKOK-ów. Zgodnie z projektem senatorów, banki i SKOK-i będą miały obowiązek informowania przy zakładaniu rachunku o możliwości wskazania osób uprawnionych do konta na wypadek śmierci. Projekt wprowadza tzw. centralną informację o rachunkach, za pośrednictwem której posiadacz rachunku lub spadkobierca będzie mógł uzyskać informację o wszystkich rachunkach danej osoby w bankach lub SKOK-ach. Po pięciu latach od dokonania ostatniego obrotu bank lub SKOK będzie zobowiązany do wystąpienia do ministra spraw wewnętrznych o udostępnienie danych z rejestru PESEL umożliwiających ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje. Zgodnie z propozycją senatorów, środki z rachunków osób zmarłych oraz "rachunków uśpionych" banki będą przekazywać do Banku Gospodarstwa Krajowego, do czasu, gdy trafią do osób uprawnionych, jeśli takie się ujawnią. Wszystkie procedury mają podlegać kontroli ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. W myśl projektu w ramach BGK będzie utworzony państwowy fundusz celowy, którego dysponentem będzie minister pracy i polityki społecznej. Ten fundusz będzie wyodrębnionym rachunkiem Skarbu Państwa, prowadzonym w BGK. Skarb Państwa przejmie też wszystkie zobowiązania banków związane ze środkami przekazanymi na fundusz. Część pieniędzy z tego funduszu będzie mogła trafiać na rzecz pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych.

Senatorowie omówili ustawę o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Był to projekt poselski. Nowelizacja modyfikuje mechanizm związany z ograniczeniem liczby spraw wpływających do kancelarii komorniczych w sytuacji, w której występują zaległości w prowadzonych przez nie egzekucjach. Nowe przepisy mają zapobiec zbyt dużym różnicom w liczbie tych spraw, a tym samym poprawić skuteczność działania. Do tej pory komornik wybrany przez wierzyciela odmawiał przyjęcia sprawy spoza swojego rewiru, gdy zaległość w prowadzonych egzekucjach przekraczała sześć miesięcy. Teraz komornik będzie miał obowiązek odmowy również wtedy, gdy wpłynęło do niego w danym roku ponad 5 tys. spraw i skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35 proc. albo gdy wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 tys. Według przepisów, wierzyciel co do zasady ma prawo wyboru komornika. "Możliwość ta, niewątpliwie zwiększająca konkurencję między komornikami, doprowadziła jednak do znacznego rozwarstwienia wielkości kancelarii komorniczych przez rozrośnięcie się niektórych z nich i pominięcia komorników sprawnych i skutecznych" - napisano w uzasadnieniu ustawy. Obecnie obowiązujące regulacje umożliwiły powstanie sytuacji, w której nastąpiła koncentracja prawie połowy wpływu spraw u około stu komorników.

Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wywodzącą się z dwóch projektów- - prezydenckiego i senackiego. Celem nowelizacji jest uproszczenie i przyspieszenie postępowania przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. "Obywatel oczekuje coraz łatwiejszego dostępu do sądu administracyjnego oraz szybkiego uzyskania finalnego rozstrzygnięcia. I aczkolwiek w tym zakresie dokonał się istotny postęp, to oczekiwania obywateli ciągle rosną. Nie mogą więc pozostać niezauważone" – napisano w uzasadnieniu do ustawy. Zgodnie z nowelizacją, sądy administracyjne uzyskają prawo do zobowiązania urzędu, by wydał wskazaną w wyroku decyzję lub postanowienie. Sąd będzie też mógł wskazać urzędowi termin, a urząd będzie musiał zawiadomić sąd o wykonaniu wyroku. Po zmianach zwiększona ma także zostać ochrona obywateli przed przewlekłością ze strony urzędów i możliwość orzekania przez sądy administracyjne o takiej przewlekłości. Ponadto, jako zasada, ma być wprowadzona możliwość zmiany wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych przez Naczelny Sąd Administracyjny, czyli tzw. reformatoryjnego orzekania przez NSA. Chodzi o to, aby w przypadkach, w których NSA uzna zasadność kasacji, sprawa nie wracała ponownie do WSA. Nowelizacja zmienia też zasady wyznaczania pełnomocników z urzędu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Sąd, zwracając się do odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wyznaczenie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego będzie doręczał temu organowi postanowienie o przyznaniu stronie tzw. prawa pomocy. Od tego momentu organy samorządu zawodowego będą miały 14 dni na wyznaczenie pełnomocnika i powiadomienie go o tym fakcie.

Izba pracowała nad ustawą o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt senacki. Ustawa ma na celu zmianę modelu kształcenia sędziego i prokuratora oraz likwidację aplikacji ogólnej w związku z deregulacją zawodu asystenta sędziego. Zgodnie z nowymi przepisami, aplikacja sędziowska i prokuratorska ma trwać 36 miesięcy. Większy nacisk ma być położony na praktyczne szkolenie aplikantów – zostaną oni zatrudnieni w sądach i prokuraturach okręgowych, a w miejsce dotychczasowych stypendiów będą otrzymywać wynagrodzenie. Ponadto nowelizacja znosi kadencyjność dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – do tej pory był on powoływany na pięć lat.

Senatorowie rozpatrzyli ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, której projekt przygotował rząd. Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do prawa unijnego. Zmiany mają ograniczyć nadużycia związane z odliczaniem VAT, w szczególności wyłudzenia i przypadki unikania opodatkowania. Doprecyzowane zostały regulacje dotyczące ulgi na złe długi przez zmniejszenie asymetrii w jej stosowaniu przez wierzyciela i dłużnika. Mechanizm ten dotyczy płatności, które nie zostały uregulowane w ciągu 150 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze. Nowe przepisy przewidują również rozszerzenie mechanizmu odwróconego obciążenia dla niektórych towarów. Umożliwia on przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywcę. Objęte nim będą dodatkowo m.in. telefony komórkowe, laptopy, tablety i konsole do gier. Nowelizacja nakłada także na sprzedawców obowiązek składania w urzędzie skarbowym informacji podsumowujących transakcje dokonane w obrocie krajowym. Informacja będzie zawierać m.in. łączną wartość dostaw lub usług. Ustawa zakłada też zmiany w przepisach dotyczących solidarnej odpowiedzialności podatkowej związane przede wszystkim z podwyższeniem kaucji gwarantującej w przypadku paliw, wskazanie na sposób wyliczenia proporcji w przypadku prowadzenia przez podatnika działalności mieszanej oraz objęcie stawką podstawową towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Porządek obrad zawierał również ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt prezydencki. Nowelizacja ma usprawnić kierowanie obroną państwa w czasie wojny. Zmiany uzupełniają zasadniczą reformę systemu dowodzenia i kierowania armią, wprowadzoną 1 stycznia 2014 r. Nowe przepisy określają ramy obowiązywania „czasu wojny”. O jego początku - w razie konieczności obrony państwa - oraz zakończeniu ma postanawiać prezydent na wniosek Rady Ministrów. Kolejną zmianą jest doprecyzowanie kompetencji Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Ma on podlegać bezpośrednio prezydentowi, a w jego kompetencjach mają być wyłącznie kwestie związane z obroną państwa. Ustawa określa też sposób przygotowania kandydata na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. W nowelizacji zapisano także poszerzenie kompetencji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na czas wojny o wsparcie prezydenta w kierowaniu obroną państwa.

Senat debatował nad ustawą o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, której projekt przygotowali posłowie. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie korzystniejszego sposobu obliczania wysokości przyszłej emerytury, który nie będzie zniechęcał seniorów do podejmowania dalszej aktywności zawodowej. Wysokość emerytury była dotychczas obliczana przez podzielenie wartości składek odprowadzonych do ZUS przez tzw. średnie dalsze trwanie życia w miesiącach. Tzw. tablice trwania życia są ogłaszane corocznie przez prezesa GUS. Podstawą do obliczenia emerytury była do tej pory tablica obowiązująca w momencie przejścia na emeryturę. Zgodnie z nowelizacją, w przypadkach, gdy będzie to korzystniejsze dla ubezpieczonego, stosowana będzie tablica obowiązująca w chwili osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego. Ponadto nowelizacja ma dać możliwość obliczenia według nowych zasad emerytury osobom urodzonym przed 1949 r., pobierającym wcześniejszą emeryturę i kontynuującym zatrudnienie po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. W takim przypadku od podstawy obliczenia emerytury odejmowane będą kwoty już pobranych świadczeń. Ustawa przewiduje też, że osoby studiujące przed 1999 r. będą mogły zaliczyć cały ten okres edukacji jako okres nieskładkowy. Dotychczas okres nieskładkowy uwzględniany w kapitale początkowym był ograniczony do jednej trzeciej okresu składkowego, co było niekorzystne dla osób o krótkim stażu pracy. Nowelizacja przewiduje także uznanie urlopu wychowawczego wykorzystanego w starym systemie emerytalnym za okres składkowy. Ustawa ma zlikwidować nierówność polegającą na tym, że obecnie urlopy te są oskładkowane, ale w starym systemie nie były.

Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wywodzącą się z projektu rządowego. Nowelizacja realizuje regulacje unijne dotyczące stosowania pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci w pojazdach. Nowe przepisy zaostrzają wymogi dotyczące parametrów technicznych dla fotelików samochodowych. Nowelizacja przewiduje również, że obowiązek przewożenia dzieci w fotelikach będzie uzależniony tylko od ich wzrostu. Zniesiona została granica 12 lat. Ustawa wprowadza bezwzględny zakaz przewożenia dziecka poniżej trzech lat w pojeździe, który nie ma pasów bezpieczeństwa i fotelika oraz zakazuje przewożenia dziecka poniżej 150 cm wzrostu na przednim siedzeniu bez fotelika. Nowelizacja przewiduje też, że nie trzeba będzie zapinać pasów dzieciom poniżej trzech lat podróżującym autobusem oraz dzieciom w wieku, który uprawnia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji publicznej, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia. Rozszerzono ponadto katalog osób, które nie muszą zapinać pasów, o żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Senatorowie omówili pięć ustaw ratyfikacyjnych przygotowanych przez rząd, a wśród nich ustawę o ratyfikacji międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie 7 lipca 1995 r. Dokument ten opracowała Międzynarodowa Organizacja Morska, do której Polska należy od 1960 r. Konwencja jest pierwszym dokumentem międzynarodowym, który tworzy jednolite standardy wyszkolenia i certyfikacji załóg statków rybackich o długości powyżej 24 m. Ma ona na celu stworzenie i utrzymanie równych szans w sektorze rybołówstwa przez wspieranie szkolenia zawodowego szyprów, mechaników i radiooperatorów. Konwencja określa minimalne wymagania, które poszczególne państwa, zgodnie z własną polityką szkolenia kadr morskich, mogą podwyższać.

Druga to ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie 27 maja 2014 r. Dotychczas nie było podstawy prawnej, która umożliwiałaby odbywanie kary w Polsce skazanym przez peruwiańskie sądy. Porozumienie określa zasady wzajemnego przekazywania karanych i daje możliwość ich powrotu do kraju ojczystego. Zgodnie z umową, skazany będzie mógł zdecydować, czy chce odbywać karę w swoim kraju. Odmowa przekazania będzie możliwa, jeżeli skazany nie uregulował orzeczonych grzywien lub odszkodowań. Wykonanie orzeczenia sądu podlegać będzie prawu wewnętrznemu danego kraju, a wymierzona kara nie będzie mogła być zaostrzona. Koszty przekazania np. tłumaczeń i transportu pokrywać będzie w przypadku obywateli polskich Skarb Państwa. Zgodnie z danymi rządu, w 2014 r. w aresztach tymczasowych i zakładach karnych w Peru przebywało 30 obywateli polskich.

Trzecia to ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie 7 listopada 2011 r. Umowa ustala zasady współpracy operacyjnej i działań prewencyjnych organów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wzajemnej ochrony informacji niejawnych. Ma ona umożliwić skuteczne zwalczanie zarówno krajowej, jak i międzynarodowej przestępczości zorganizowanej m.in. handlu narkotykami, przemytu oraz oszustw finansowych, a także terroryzmu.

Kolejna to ustawa o ratyfikacji Umowy między Europejską Organizacją Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej warunków przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej, podpisanej w Warszawie 28 października 2014 r. Organizacja ta została powołana w 1962 r. ESO jest obecnie największym i najnowocześniejszym obserwatorium astronomicznym na świecie, prowadzącym badania w trzech ośrodkach w Chile. Polska od lat odnosi sukcesy w dziedzinie astronomii. Jednocześnie polscy naukowcy nie mają pełnego dostępu do instrumentów czy programów badawczych ESO. Członkostwo w tej organizacji umożliwi korzystanie z jej urządzeń badawczych, stypendiów, opracowań technicznych i patentów. Polacy będą mogli być też członkami gremiów kierowniczych oraz decyzyjnych, a polscy przedsiębiorcy będą mogli brać udział w przetargach ogłaszanych przez ESO.

Następna to ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Sarajewie 4 czerwca 2014 r. Dotychczas kwestie podatkowe regulowało porozumienie z 1985 r. między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii. Nowa Konwencja będzie oparta o aktualną wersję Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Konwencja przewiduje, iż w przypadku Polski jej postanowieniami objęty zostanie podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku Bośni i Hercegowiny obejmie ona podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od zysków przedsiębiorstw.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SENAT OBRADY SENATU

 
• POLSKA
 

72 POSIEDZENIE SENATU


18 MARCA 2015 R. ROZPOCZNIE SIĘ 72. POSIEDZENIE SENATU. IZBA WYSŁUCHA INFORMACJI WICEMINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH GRZEGORZA KARPIŃSKIEGO NA TEMAT "NARODOWEGO PROGRAMU ANTYTERRORYSTYCZNEGO NA LATA 2015–2019"


W porządku obrad znajduje się drugie czytanie dwóch projektów senackich. Pierwszy to projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, wniesiony przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych. Ma on na celu doprecyzowanie i uzupełnienie niektórych przepisów dotyczących instytucji gospodarki budżetowej (IGB). Konieczność nowelizacji ustawy wynikła z postulatów Najwyższej Izby Kontroli sformułowanych po kontroli: „Funkcjonowanie instytucji gospodarki budżetowej”. Projekt przewiduje konieczność sporządzania przez IGB dwóch rodzajów sprawozdań – finansowego i z działalności oraz stosowanie przez nie zasad rachunkowości. Projektowana nowelizacja powinna przyczynić się do racjonalizacji i zwiększenia efektywności gospodarowania majątkiem przez IGB. Ponieważ większość tych jednostek zajmuje się resocjalizacją osób skazanych na karę pozbawienia wolności, zwiększenie ich efektywności spowoduje pozytywne skutki społeczne.

Drugi to projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o ewidencji ludności, wniesiony przez grupę senatorów Platformy Obywatelskiej. Ma on na celu ułatwienie spadkobiercom dostępu do rachunków bankowych osób zmarłych. Został przygotowany z powodu skarg osób, którym – pomimo posiadania przez nich tytułu prawnego do spadku po posiadaczu rachunku – instytucje prowadzące rachunki odmawiały udzielenia szczegółowych informacji o prowadzonych u nich rachunkach spadkodawcy, np. co do powodu zamknięcia rachunku. Wobec braku regulacji ustawowych, polityka poszczególnych instytucji rynku depozytowego utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia uzyskanie przez spadkobiercę lub zapisobiercę środków pieniężnych zgromadzonych przez spadkodawcę na rachunku bankowym lub rachunku w SKOK. Ponadto banki i SKOK-i nie mają narzędzia pozwalającego uzyskać informację o śmierci posiadacza, co w połączeniu z faktem, że spadkobiercy mogą nie wiedzieć o istnieniu rachunków, skutkuje powstaniem grupy rachunków, z których środki nie znajdują się w dyspozycji uprawnionych, ale wyłącznie banków czy SKOK-ów. Zgodnie z projektem senatorów, banki i SKOK-i będą miały obowiązek informowania przy zakładaniu rachunku o możliwości wskazania osób uprawnionych do konta na wypadek śmierci. Projekt wprowadza tzw. centralną informację o rachunkach, za pośrednictwem której posiadacz rachunku lub spadkobierca będzie mógł uzyskać informację o wszystkich rachunkach danej osoby w bankach lub SKOK-ach. Po pięciu latach od dokonania ostatniego obrotu bank lub SKOK będzie zobowiązany do wystąpienia do ministra spraw wewnętrznych o udostępnienie danych z rejestru PESEL umożliwiających ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje. Zgodnie z propozycją senatorów, środki z rachunków osób zmarłych oraz "rachunków uśpionych" banki będą przekazywać do Banku Gospodarstwa Krajowego, do czasu, gdy trafią do osób uprawnionych, jeśli takie się ujawnią. Wszystkie procedury mają podlegać kontroli ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. W myśl projektu w ramach BGK będzie utworzony państwowy fundusz celowy, którego dysponentem będzie minister pracy i polityki społecznej. Ten fundusz będzie wyodrębnionym rachunkiem Skarbu Państwa, prowadzonym w BGK. Skarb Państwa przejmie też wszystkie zobowiązania banków związane ze środkami przekazanymi na fundusz. Część pieniędzy z tego funduszu będzie mogła trafiać na rzecz pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych.

Senatorowie zajmą się ustawą o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Był to projekt poselski. Nowelizacja modyfikuje mechanizm związany z ograniczeniem liczby spraw wpływających do kancelarii komorniczych w sytuacji, w której występują zaległości w prowadzonych przez nie egzekucjach. Nowe przepisy mają zapobiec zbyt dużym różnicom w liczbie tych spraw, a tym samym poprawić skuteczność działania. Do tej pory komornik wybrany przez wierzyciela odmawiał przyjęcia sprawy spoza swojego rewiru, gdy zaległość w prowadzonych egzekucjach przekraczała sześć miesięcy. Teraz komornik będzie miał obowiązek odmowy również wtedy, gdy wpłynęło do niego w danym roku ponad 5 tys. spraw i skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35 proc. albo gdy wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 tys. Według przepisów, wierzyciel co do zasady ma prawo wyboru komornika. "Możliwość ta, niewątpliwie zwiększająca konkurencję między komornikami, doprowadziła jednak do znacznego rozwarstwienia wielkości kancelarii komorniczych przez rozrośnięcie się niektórych z nich i pominięcia komorników sprawnych i skutecznych" - napisano w uzasadnieniu ustawy. Obecnie obowiązujące regulacje umożliwiły powstanie sytuacji, w której nastąpiła koncentracja prawie połowy wpływu spraw u około stu komorników.

Senat omówi ustawę o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wywodzącą się z dwóch projektów- - prezydenckiego i senackiego. Celem nowelizacji jest uproszczenie i przyspieszenie postępowania przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. "Obywatel oczekuje coraz łatwiejszego dostępu do sądu administracyjnego oraz szybkiego uzyskania finalnego rozstrzygnięcia. I aczkolwiek w tym zakresie dokonał się istotny postęp, to oczekiwania obywateli ciągle rosną. Nie mogą więc pozostać niezauważone" – napisano w uzasadnieniu do ustawy. Zgodnie z nowelizacją, sądy administracyjne uzyskają prawo do zobowiązania urzędu, by wydał wskazaną w wyroku decyzję lub postanowienie. Sąd będzie też mógł wskazać urzędowi termin, a urząd będzie musiał zawiadomić sąd o wykonaniu wyroku. Po zmianach zwiększona ma także zostać ochrona obywateli przed przewlekłością ze strony urzędów i możliwość orzekania przez sądy administracyjne o takiej przewlekłości. Ponadto, jako zasada, ma być wprowadzona możliwość zmiany wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych przez Naczelny Sąd Administracyjny, czyli tzw. reformatoryjnego orzekania przez NSA. Chodzi o to, aby w przypadkach, w których NSA uzna zasadność kasacji, sprawa nie wracała ponownie do WSA. Nowelizacja zmienia też zasady wyznaczania pełnomocników z urzędu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Sąd, zwracając się do odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wyznaczenie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego będzie doręczał temu organowi postanowienie o przyznaniu stronie tzw. prawa pomocy. Od tego momentu organy samorządu zawodowego będą miały 14 dni na wyznaczenie pełnomocnika i powiadomienie go o tym fakcie.

Izba będzie pracować nad ustawą o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt senacki. Ustawa ma na celu zmianę modelu kształcenia sędziego i prokuratora oraz likwidację aplikacji ogólnej w związku z deregulacją zawodu asystenta sędziego. Zgodnie z nowymi przepisami, aplikacja sędziowska i prokuratorska ma trwać 36 miesięcy. Większy nacisk ma być położony na praktyczne szkolenie aplikantów – zostaną oni zatrudnieni w sądach i prokuraturach okręgowych, a w miejsce dotychczasowych stypendiów będą otrzymywać wynagrodzenie. Ponadto nowelizacja znosi kadencyjność dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – do tej pory był on powoływany na pięć lat.

W porządku obrad znajduje się ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, której projekt przygotował rząd. Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do prawa unijnego. Zmiany mają ograniczyć nadużycia związane z odliczaniem VAT, w szczególności wyłudzenia i przypadki unikania opodatkowania. Doprecyzowane zostały regulacje dotyczące ulgi na złe długi przez zmniejszenie asymetrii w jej stosowaniu przez wierzyciela i dłużnika. Mechanizm ten dotyczy płatności, które nie zostały uregulowane w ciągu 150 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze. Nowe przepisy przewidują również rozszerzenie mechanizmu odwróconego obciążenia dla niektórych towarów. Umożliwia on przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywcę. Objęte nim będą dodatkowo m.in. telefony komórkowe, laptopy, tablety i konsole do gier. Nowelizacja nakłada także na sprzedawców obowiązek składania w urzędzie skarbowym informacji podsumowujących transakcje dokonane w obrocie krajowym. Informacja będzie zawierać m.in. łączną wartość dostaw lub usług. Ustawa zakłada też zmiany w przepisach dotyczących solidarnej odpowiedzialności podatkowej związane przede wszystkim z podwyższeniem kaucji gwarantującej w przypadku paliw, wskazanie na sposób wyliczenia proporcji w przypadku prowadzenia przez podatnika działalności mieszanej oraz objęcie stawką podstawową towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Porządek obrad zawiera również ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt prezydencki. Nowelizacja ma usprawnić kierowanie obroną państwa w czasie wojny. Zmiany uzupełniają zasadniczą reformę systemu dowodzenia i kierowania armią, wprowadzoną 1 stycznia 2014 r. Nowe przepisy określają ramy obowiązywania „czasu wojny”. O jego początku - w razie konieczności obrony państwa - oraz zakończeniu ma postanawiać prezydent na wniosek Rady Ministrów. Kolejną zmianą jest doprecyzowanie kompetencji Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Ma on podlegać bezpośrednio prezydentowi, a w jego kompetencjach mają być wyłącznie kwestie związane z obroną państwa. Ustawa określa też sposób przygotowania kandydata na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. W nowelizacji zapisano także poszerzenie kompetencji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na czas wojny o wsparcie prezydenta w kierowaniu obroną państwa.

Senat będzie debatować nad ustawą o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, której projekt przygotowali posłowie. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie korzystniejszego sposobu obliczania wysokości przyszłej emerytury, który nie będzie zniechęcał seniorów do podejmowania dalszej aktywności zawodowej. Wysokość emerytury była dotychczas obliczana przez podzielenie wartości składek odprowadzonych do ZUS przez tzw. średnie dalsze trwanie życia w miesiącach. Tzw. tablice trwania życia są ogłaszane corocznie przez prezesa GUS. Podstawą do obliczenia emerytury była do tej pory tablica obowiązująca w momencie przejścia na emeryturę. Zgodnie z nowelizacją, w przypadkach, gdy będzie to korzystniejsze dla ubezpieczonego, stosowana będzie tablica obowiązująca w chwili osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego. Ponadto nowelizacja ma dać możliwość obliczenia według nowych zasad emerytury osobom urodzonym przed 1949 r., pobierającym wcześniejszą emeryturę i kontynuującym zatrudnienie po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. W takim przypadku od podstawy obliczenia emerytury odejmowane będą kwoty już pobranych świadczeń. Ustawa przewiduje też, że osoby studiujące przed 1999 r. będą mogły zaliczyć cały ten okres edukacji jako okres nieskładkowy. Dotychczas okres nieskładkowy uwzględniany w kapitale początkowym był ograniczony do jednej trzeciej okresu składkowego, co było niekorzystne dla osób o krótkim stażu pracy. Nowelizacja przewiduje także uznanie urlopu wychowawczego wykorzystanego w starym systemie emerytalnym za okres składkowy. Ustawa ma zlikwidować nierówność polegającą na tym, że obecnie urlopy te są oskładkowane, ale w starym systemie nie były.

Izba rozpatrzy ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wywodzącą się z projektu rządowego. Nowelizacja realizuje regulacje unijne dotyczące stosowania pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci w pojazdach. Nowe przepisy zaostrzają wymogi dotyczące parametrów technicznych dla fotelików samochodowych. Nowelizacja przewiduje również, że obowiązek przewożenia dzieci w fotelikach będzie uzależniony tylko od ich wzrostu. Zniesiona została granica 12 lat. Ustawa wprowadza bezwzględny zakaz przewożenia dziecka poniżej trzech lat w pojeździe, który nie ma pasów bezpieczeństwa i fotelika oraz zakazuje przewożenia dziecka poniżej 150 cm wzrostu na przednim siedzeniu bez fotelika. Nowelizacja przewiduje też, że nie trzeba będzie zapinać pasów dzieciom poniżej trzech lat podróżującym autobusem oraz dzieciom w wieku, który uprawnia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji publicznej, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia. Rozszerzono ponadto katalog osób, które nie muszą zapinać pasów, o żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

W porządku obrad jest pięć ustaw ratyfikacyjnych przygotowanych przez rząd, a wśród nich ustawa o ratyfikacji międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie 7 lipca 1995 r. Dokument ten opracowała Międzynarodowa Organizacja Morska, do której Polska należy od 1960 r. Konwencja jest pierwszym dokumentem międzynarodowym, który tworzy jednolite standardy wyszkolenia i certyfikacji załóg statków rybackich o długości powyżej 24 m. Ma ona na celu stworzenie i utrzymanie równych szans w sektorze rybołówstwa przez wspieranie szkolenia zawodowego szyprów, mechaników i radiooperatorów. Konwencja określa minimalne wymagania, które poszczególne państwa, zgodnie z własną polityką szkolenia kadr morskich, mogą podwyższać.

Druga to ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie 27 maja 2014 r. Dotychczas nie było podstawy prawnej, która umożliwiałaby odbywanie kary w Polsce skazanym przez peruwiańskie sądy. Porozumienie określa zasady wzajemnego przekazywania karanych i daje możliwość ich powrotu do kraju ojczystego. Zgodnie z umową, skazany będzie mógł zdecydować, czy chce odbywać karę w swoim kraju. Odmowa przekazania będzie możliwa, jeżeli skazany nie uregulował orzeczonych grzywien lub odszkodowań. Wykonanie orzeczenia sądu podlegać będzie prawu wewnętrznemu danego kraju, a wymierzona kara nie będzie mogła być zaostrzona. Koszty przekazania np. tłumaczeń i transportu pokrywać będzie w przypadku obywateli polskich Skarb Państwa. Zgodnie z danymi rządu, w 2014 r. w aresztach tymczasowych i zakładach karnych w Peru przebywało 30 obywateli polskich.

Trzecia to ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie 7 listopada 2011 r. Umowa ustala zasady współpracy operacyjnej i działań prewencyjnych organów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wzajemnej ochrony informacji niejawnych. Ma ona umożliwić skuteczne zwalczanie zarówno krajowej, jak i międzynarodowej przestępczości zorganizowanej m.in. handlu narkotykami, przemytu oraz oszustw finansowych, a także terroryzmu.

Kolejna to ustawa o ratyfikacji Umowy między Europejską Organizacją Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej warunków przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej, podpisanej w Warszawie 28 października 2014 r. Organizacja ta została powołana w 1962 r. ESO jest obecnie największym i najnowocześniejszym obserwatorium astronomicznym na świecie, prowadzącym badania w trzech ośrodkach w Chile. Polska od lat odnosi sukcesy w dziedzinie astronomii. Jednocześnie polscy naukowcy nie mają pełnego dostępu do instrumentów czy programów badawczych ESO. Członkostwo w tej organizacji umożliwi korzystanie z jej urządzeń badawczych, stypendiów, opracowań technicznych i patentów. Polacy będą mogli być też członkami gremiów kierowniczych oraz decyzyjnych, a polscy przedsiębiorcy będą mogli brać udział w przetargach ogłaszanych przez ESO.

Następna to ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Sarajewie 4 czerwca 2014 r. Dotychczas kwestie podatkowe regulowało porozumienie z 1985 r. między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii. Nowa Konwencja będzie oparta o aktualną wersję Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Konwencja przewiduje, iż w przypadku Polski jej postanowieniami objęty zostanie podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku Bośni i Hercegowiny obejmie ona podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od zysków przedsiębiorstw.

   Press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SENAT NA ŻYWO OBRADY SENATU TRANSMISJA Z OBRAD RP TELEWIZJA TV LIVE STREAMING

 
 
• POLSKA
 

SENATOROWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY


5 MARCA 2015 R. W GODZINACH WIECZORNYCH ZAKOŃCZYŁO SIĘ 71. DWUDNIOWE POSIEDZENIE SENATU. PIERWSZEGO DNIA OBRAD IZBA MINUTĄ CISZY UCZCIŁA PAMIĘĆ TYCH, KTÓRZY ODESZLI W LUTYM BR. - PROFESORA JERZEGO REGULSKIEGO, SENATORA I KADENCJI I GŁÓWNEGO ARCHITEKTA REFORM SAMORZĄDOWYCH, ROMANA SKRZYPCZAKA, SENATORA IV KADENCJI, ORAZ BRUTALNIE ZAMORDOWANEGO W MOSKWIE OPOZYCJONISTY BORYSA NIEMCOWA. ŚLUBOWANIE ZŁOŻYŁ WYBRANY W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA ŚLĄSKU SENATOR CZESŁAW RYSZKA (PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)


Pierwszego dnia obrad Izba minutą ciszy uczciła pamięć tych, którzy odeszli w lutym br. - profesora Jerzego Regulskiego, senatora I kadencji i głównego architekta reform samorządowych, Romana Skrzypczaka, senatora IV kadencji, oraz brutalnie zamordowanego w Moskwie opozycjonisty Borysa Niemcowa. Ślubowanie złożył wybrany w wyborach uzupełniających na Śląsku senator Czesław Ryszka (Prawo i Sprawiedliwość)...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SENAT NA ŻYWO OBRADY SENATU POSIEDZENIA TELEWIZJA POLITYCZNA POLITYKA TV LIVE TRANMISJA

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 88. POSIEDZENIE SEJMU


WPROWADZENIE KORZYSTNIEJSZYCH ZASAD OBLICZANIA WYSOKOŚCI PRZYSZŁYCH EMERYTUR ORAZ PRZEPISÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH ZASADNICZĄ REFORMĘ SYSTEMU DOWODZENIA ARMIĄ TO TYLKO NIEKTÓRE DECYZJE PODJĘTE PRZEZ POSŁÓW OSTATNIEGO DNIA 88. POSIEDZENIA SEJMU. SEJM UCHWALIŁ TAKŻE USTAWĘ WPROWADZAJĄCĄ UNIJNE STANDARDY PRZEWOŻENIA DZIECI W SAMOCHODACH. PONADTO IZBA UPOWAŻNIŁA PREZYDENTA DO RATYFIKACJI UMOWY, DZIĘKI KTÓREJ POLSKA UZYSKA DOSTĘP DO NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH OBSERWATORIÓW ASTRONOMICZNYCH NA ŚWIECIE, PROWADZĄCYCH BADANIA NA PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ


Sejm przyjął również do wiadomości Informację rządu dotyczącą sytuacji w polskim rolnictwie. Przyjęte zostały też raporty Rady Ministrów o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w latach 2011 - 2013. W głosowaniach Izba zdecydowała również o odrzuceniu w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

ZASADY OBLICZANIA WYSOKOŚCI PRZYSZŁYCH EMERYTUR REFORMA DOWODZENIA ARMIĄ STADARDY PRZEWOŻENIA DZIECI W SAMOCHODACH RATYFIKACJA UMOWY OBSERWATORIA ASTRONOMICZNE PÓŁKULA POŁUDNIOWA POLSKIE ROLNIZTWO SYTUACJA POMOC PUBLICZNA SYSTEM OŚWIATYGAZY CIEPLARNIANIE EMISJA ŚRODOWISKO PRAWO JAZDY KARY BRAK PRAWA JAZDY USTAWA O SPORCIE FOELIKI SAMOCHODOWE BOŚNIA HERCEGOWINA KONWENCJA ZAŁOGI STATKÓW OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 
• POLSKA
 

71. POSIEDZENIE SENATU


5 MARCA 2015 R. ROZPOCZĄŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ 71. POSIEDZENIA SENATU. W OBECNOŚCI AMBASADORA GRUZJI NIKOLOZA NIKOLOZISHVILI SENATOROWIE JEDNOGŁOŚNIE PRZYJĘLI USTAWĘ O RATYFIKACJI UKŁADU O STOWARZYSZENIU MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĄ ENERGII ATOMOWEJ ORAZ ICH PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A GRUZJĄ, Z DRUGIEJ STRONY, SPORZĄDZONEGO W BRUKSELI 27 CZERWCA 2014 R. UKŁAD O STOWARZYSZENIU MA NA CELU INTEGRACJĘ GOSPODARCZĄ GRUZJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ PRZEZ ZWIĘKSZENIE WYMIANY HANDLOWEJ, A TAKŻE ZBLIŻENIE REGULACJI W SFERZE GOSPODARKI I HANDLU. OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA UKIERUNKOWANE SĄ NA PROMOWANIE STOPNIOWEGO ZBLIŻANIA SIĘ STRON W OPARCIU O WSPÓLNE WARTOŚCI, POGŁĘBIANIE DIALOGU POLITYCZNEGO, PROMOWANIE, ZACHOWANIE I WZMACNIANIE POKOJU I STABILIZACJI ZARÓWNO NA POZIOMIE REGIONALNYM, JAK I MIĘDZYNARODOWYM, TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH STOSUNKOM GOSPODARCZYM I HANDLOWYM, PROWADZĄCYM DO STOPNIOWEGO DOSTĘPU GRUZJI DO CZĘŚCI UNIJNEGO RYNKU WEWNĘTRZNEGO, INTENSYFIKACJA WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE SPRAWIEDLIWOŚCI, WOLNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA W CELU WZMOCNIENIA PRAWORZĄDNOŚCI ORAZ POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI


Pierwszego dnia obrad Izba minutą ciszy uczciła pamięć tych, którzy odeszli w lutym br. - profesora Jerzego Regulskiego, senatora I kadencji i głównego architekta reform samorządowych, Romana Skrzypczaka, senatora IV kadencji, oraz brutalnie zamordowanego w Moskwie opozycjonisty Borysa Niemcowa. Ślubowanie złożył wybrany w wyborach uzupełniających na Śląsku senator Czesław Ryszka (Prawo i Sprawiedliwość)...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SENAT NA ŻYWO OBRADY SENATU TRANSMISJA TELEWIZJA SENACKA POLITYCZNA TV POLITYKA LIVE

 
• POLSKA
 

71. POSIEDZENIE SENATU


Z 4 NA 5 MARCA 2015 R. W NOCY ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ POSIEDZENIA SENATU. TEN DZIEŃ ZDOMINOWAŁA KILKUGODZINNA DEBATA NAD USTAWĄ O RATYFIKACJI KONWENCJI RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ, SPORZĄDZONEJ W STAMBULE 11 MAJA 2011 R


Senat wznowi obrady 5 marca br. o godz. 9.00. Senatorowie rozpoczną pracę od rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli 27 czerwca 2014 r. Posiedzenie zakończą głosowania nad rozpatrzonymi ustawami.Pierwszego dnia Izba minutą ciszy uczciła pamięć tych, którzy odeszli w lutym br...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SENAT NA ŻYWO TELEWIZJA SENACKA LIVE OBRADY SENATU TRANSMISJA OBRAD

 
• POLSKA
 

PODSUMOWANIE DRUGIEGO DNIA 88. POSIEDZENIA SEJMU


OBYWATELSKI PROJEKT ZNOSZĄCY OBOWIĄZEK SZKOLNY SZEŚCIOLATKÓW, ZMIANY W USTAWIE O JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PROJEKTY UPOWAŻNIAJĄCE PREZYDENTA DO RATYFIKOWANIA UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH W TYM M.IN. PODATKOWEJ Z BOŚNIĄ I HERCEGOWINĄ TO NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY DZISIEJSZEGO DNIA OBRAD SEJMU. POZA TYM POSŁOWIE WYSŁUCHALI INFORMACJI MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MARKA SAWICKIEGO O SYTUACJI W ROLNICTWIE. PODCZAS DYSKUSJI ZOSTAŁ ZGŁOSZONY WNIOSEK O ODRZUCENIE INFORMACJI. IZBA ROZPATRZY GO W BLOKU GŁOSOWAŃ


Sejm przeprowadził pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Projekt zawiera postulat zniesienia obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich oraz przedszkolnego dla pięciolatków...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD SEJMU TELEWIZJA POLITYCZNA POLITYKA TV LIVE OBOWIĄZEK SZKOLNY SZEŚCIOLATKÓW ZMIANY W USTAWIE O JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PROJEKTY UPOWAŻNIAJĄCE PREZYDENTA RATYFIKOWANIA UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH UMOWA PODATKOWA BOŚNIA I HERCEGOWINA SYTUACJA W ROLNICTWIE

 
• POLSKA
 

PIERWSZY DZIEŃ 88. POSIEDZENIA SEJMU – POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY


PIERWSZEGO DNIA 88. POSIEDZENIA POSŁOWIE PRACOWALI M.IN. NAD PROJEKTAMI ZWIĘKSZAJĄCYMI BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH. CHODZI O PROPOZYCJĘ SUROWSZYCH KAR ZA PROWADZENIE SAMOCHODU BEZ PRAWA JAZDY ORAZ PROJEKT WDRAŻAJĄCY UNIJNE REGULACJE DOTYCZĄCE PRZEWOŻENIA DZIECI W FOTELIKACH. SEJM PRACOWAŁ RÓWNIEŻ NAD WPROWADZENIEM KORZYSTNIEJSZYCH ZASAD OBLICZANIA PRZYSZŁYCH EMERYTUR


Posłowie rozpoczęli obrady od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego ostatnio posła I i II kadencji Adama Halbera. Ponadto Izba podjęła przez aklamację uchwałę w związku z tragiczną śmiercią rosyjskiego opozycjonisty Borysa Niemcowa...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

OBRADY SEJMU NA ŻYWO

 
• POLSKA
 

TRWA 88. POSIEDZENIE SEJMU


W PORZĄDKU TRZYDNIOWYCH OBRAD SĄ M.IN. PROJEKTY MAJĄCE ZWIĘKSZYĆ BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH. CHODZI O PROPOZYCJĘ SUROWSZYCH KAR ZA PROWADZENIE SAMOCHODU BEZ PRAWA JAZDY ORAZ PROJEKT WDRAŻAJĄCY UNIJNE REGULACJE DOTYCZĄCE PRZEWOŻENIA DZIECI W FOTELIKACH. IZBA BĘDZIE TEŻ PRACOWAĆ NAD WPROWADZENIEM KORZYSTNIEJSZYCH ZASAD OBLICZANIA PRZYSZŁYCH EMERYTUR. POSŁOWIE BĘDĄ TAKŻE DYSKUTOWAĆ NAD INFORMACJĄ RZĄDU O SYTUACJI W ROLNICTWIE. PONADTO SEJM ROZPATRZY OBYWATELSKI PROJEKT ZNOSZĄCY OBOWIĄZEK SZKOLNY DLA SZEŚCIOLATKÓW


Jednak obrady posłowie rozpoczęli od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego ostatnio posła I i II kadencji Adama Halbera. Ponadto Izba podjęła przez aklamację uchwałę w związku z tragiczną śmiercią rosyjskiego opozycjonisty Borysa Niemcowa...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO OBRADY SEJMU TRANSMISJA POSIEDZENIE TELEWIZJA TV LIVE

 
• POLSKA
 

87. POSIEDZENIE SEJMU ZAKOŃCZONE


USPRAWNIENIE POSTĘPOWANIA PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, WSPARCIE AKTYWIZACJI LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI Z FUNDUSZY UE I ROZSZERZENIE LISTY TOWARÓW OBJĘTYCH ODWRÓCONYM VAT M.IN. O LAPTOPY I TABLETY TO TYLKO NIEKTÓRE DECYZJE PODJĘTE DZIŚ PRZEZ POSŁÓW. IZBA UCHWALIŁA TAKŻE NP. USTAWĘ WDRAŻAJĄCĄ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020, KTÓRY MA SPRAWIĆ, ŻE POLSKIE ROLNICTWO BĘDZIE BARDZIEJ KONKURENCYJNE I DOCHODOWE


Sejm znowelizował Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Nowelizacja stanowi reformę systemu sądowej kontroli administracji publicznej podjętą po analizie 10 lat funkcjonowania sądownictwa administracyjnego w Polsce. Przyjęto rozwiązania, których celem jest m.in. uproszczenie i przyspieszenie postępowania przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi (WSA) i Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA). Zmiany dotyczą np...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

USPRAWNIENIE POSTĘPOWANIA PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI WSPARCIE AKTYWIZACJI LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI Z FUNDUSZY UE ROZSZERZENIE LISTY TOWARÓW OBJĘTYCH ODWRÓCONYM VAT LAPTOPY TABLETY USTAWA WDRAŻAJĄCA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 2020 POLSKIE ROLNICTWO BĘDZIE BARDZIEJ KONKURENCYJNE DOCHODOWE

 
• POLSKA
 

DRUGI DZIEŃ 87. POSIEDZENIA SEJMU - PODSUMOWANIE


PIERWSZE CZYTANIE RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY O ROZWOJU LOKALNYM Z UDZIAŁEM LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI - NOWY INSTRUMENT ROZWOJU TERYTORIALNEGO UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZPATRZENIE STANOWISKA SENATU W SPRAWIE NOWELIZACJI USTAWY - PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH, TO TYLKO NIEKTÓRE Z PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD DRUGIEGO DNIA 87. POSIEDZENIA SEJMU


Drugi dzień obrad posłowie rozpoczęli od pytań kierowanych do przedstawicieli rządu w sprawach bieżących, w tym m.in. na temat dostosowania polskiego prawa do tzw. dyrektywy tytoniowej 2014/40/UE oraz w sprawie oceny systemu nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA RELACJA POSIEDZENIE POSIEDZENIA SEJMU RP TELEWIZJA LIVE TV SEJMOWA

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 87. POSIEDZENIA SEJMU


POSŁANKI I POSŁOWIE ROZPOCZĘLI DZISIEJSZE OBRADY OD UCZCZENIA MINUTĄ CISZY PAMIĘCI PROF. PIOTRA WINCZORKA, ZMARŁEGO 9 LUTEGO 2015 R., WYBITNEGO PRAWNIKA I WIELOLETNIEGO WSPÓŁPRACOWNIKA SEJMU ORAZ ZMARŁEGO 12 LUTEGO 2015 R., PROF. JERZEGO REGULSKIEGO, AUTORYTETU W DZIEDZINIE EKONOMII I WSPÓŁTWÓRCY POLSKIEJ REFORMY SAMORZĄDOWEJ Z 1990 R


Następnie ślubowanie poselskie złożyła Elżbieta Nawrocka, obejmująca mandat po pośle Mirosławie Łuczaku, który został powołany na stanowisko wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli.W drugim czytaniu Izba zajęła się projektem nowelizacji Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przedstawione na sali plenarnej sprawozdanie Komisji powstało na podstawie dwóch projektów: prezydenckiego (druk nr 1633) oraz senackiego (2539)...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

OBRADY SEJMU NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJM RP LIVE TELEWIZJA SEJMOWA

 
 
Wieloletnie doświadczenie w filmowaniu pozwoliło nam na wypracowanie wysokich standardów, których przestrzegamy podczas realizacji zdjęć. Siłą naszej firmy są ludzie, z bogatym dorobkiem w wideofilmowaniu, mogący poszczycić się dyplomami uczelni filmowych, jak również bogatym portfolio zawodowym zdobytym na planach zdjęciowych polskich i zagranicznych produkcji. Nasza oferta to wideofilmowanie wydarzeń codziennie nas otaczających, takich jak imprezy kulturalne, konferencje czy szkolenia.

Wszystkie nagrania realizowane są za pośrednictwem profesjonalnego sprzętu filmowego z zachowaniem wszystkich kanonów sztuki filmowej.

Profesjonalny montaż oraz szybka realizacja spowodowały, iż zaufały nam dziesiątki firm, czego potwierdzeniem są otrzymane referencje.
 MPG Media Project Group


film-hd.pl
CatMyWeb 
CatMyWeb - Internetowy Katalog stron (witryn). Nowo powstały katalog stron internetowych CatMyWeb jest całkowicie darmowym narzędziem do katalogowania stron. Jego konstrukcja nawigacyjna odbiega znacznie od tradycyjnych katalogów, lecz konstrukcja techniczna zapewnia bardzo dobre indeksowanie wpisów przez wyszukiwarki. Dodając stronę do katalogu CatMyWeb na pewno zyskasz dodatkowych gości odwiedzających Twój serwis internetowy!
Firma Multum - Wypożyczalnia Samochodów, jest firmą świadczącą profesjonalne usługi wynajmu samochodów oraz transportowe na terenie Warszawy, a także całej Polski.

Profil naszej działalności obejmuje profesjonalne usługi transportu oraz wynajmu samochodów na terenie całego kraju. Powstaliśmy z potrzeby rynku i prężnie rozwijamy własną działalność. Postawiliśmy na oryginalność i nietuzinkowość, dziś z dumą przyznajemy, że to był bardzo dobry krok. To, co odróżnia nas od większości firm świadczących usługi wynajmu samochodów, to elastyczna i różnorodna oferta. Posiadamy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, busy oraz pojazdy nietypowe, zamawiane na specjalne okazje. Są to m.in. radiowozy, karawany czy więźniarki podnajmowane na użytek filmowych scen czy seriali. Nasza oferta bogata jest także w samochody luksusowe, limuzyny oraz typowo sportowe maszyny.
 MULTUM
 
WYBORY PREZYDENCKIE - MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH 
WYBORY PREZYDENCKIE
MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU - ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO 
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU
ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ - EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ 
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ
EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ
 

ShortNews

 

PREZYDENT RP NA EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM

20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w sesji inauguracyjnej VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (Międzynarodowe Centrum Kongresowe).

WIZYTA PREZYDENTA RP W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

20-21 kwietnia 2015 roku (poniedziałek-wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski będzie przebywał z wizytą na Pomorzu.

WIZYTA PREZYDENTA RP W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

21 kwietnia 2015 r. (wtorek) o godz. 12.40 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odwiedzi plac budowy obwodnicy Inowrocławia (Jacewo 25).

dodaj ShortNews'a
KRYSTYNA PAWŁOWICZ -  
KRYSTYNA PAWŁOWICZ
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI - JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA - 29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN - EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI - EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL - WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY 
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL 
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL
 
DEBATA PJN PSL - WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL 
DEBATA PJN PSL
WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA - PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA
PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH - JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI - POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ 
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE - POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE
POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ
 

ShortNews

 

PREZYDENT RP NA GALI FINAŁOWEJ KONKURSU "ŻYCIE W ARCHITEKTURZE"

17 kwietnia 2015 roku, o godz. 20.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w Gali Finałowej VIII edycji konkursu „Życie w Architekturze”(Ratusz dzielnicy Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2).

WIZYTA PREZYDENTA RP Z MAŁŻONKĄ NA UKRAINIE

8-9 kwietnia 2015 roku (środa-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką złoży wizytę oficjalną na Ukrainie.

PREZYDENT RP PODPISZE USTAWĘ USPRAWNIAJĄCĄ KIEROWANIE OBRONĄ PAŃSTWA

1 kwietnia 2015 roku (środa) o godz. 9.15 w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisze ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, której celem jest usprawnienie kierowania obroną państwa na wypadek wojny. Projekt ustawy został skierowany do Sejmu przez Prezydenta RP.

WIZYTA PREZYDENTA RP W 16. POMORSKIEJ DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ

1 kwietnia 2015 roku (środa) o godz. 14.00 w Siedlcach (teren 1. Warszawskiej Brygady Pancernej) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski złoży wizytę w 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, garnizon Siedlce. Wizyta jest związana z planami wzmocnienia bezpieczeństwa militarnego tzw. ściany wschodniej.

WIZYTA PREZYDENTA REPUBLIKI FINLANDII Z MAŁŻONKĄ W POLSCE

31 marca - 1 kwietnia 2015 roku (wtorek-środa) wizytę oficjalną w Polsce złoży Prezydent Republiki Finlandii Sauli Niinistö z Małżonką. Para Prezydencka odwiedzi Warszawę oraz Gdańsk.

SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z UKRAIŃSKIMI PARLAMENTARZYSTAMI

31 marca 2015 r. (wtorek) o godz. 13.30 w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski spotka się z grupą ukraińskich parlamentarzystów.

WIZYTA PREZYDENTA RP W REPUBLICE TUNEZYJSKIEJ

29 marca 2015 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski złoży wizytę w Tunisie, gdzie wraz z przywódcami innych państw weźmie udział w marszu przeciwko terroryzmowi.

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE - POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE
POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW 
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW
HAPPENING PIKIETA POD PZPN - HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI 
HAPPENING PIKIETA POD PZPN
HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY - KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY 
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY
KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA 
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA
KATARZYNA IZYDORCZYK - KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD 
KATARZYNA IZYDORCZYK
KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
68. belgii bezpieczeństwa bronisław ceremonia damy debata debaty dla do dzień forum gali gospodarki grupy i komorowski kongres kongresie kultury listów małżonki małżonką minister ministra ministrów na narodów niepodległości nominacji nowego noworoczne o obchodach odznaczeń oficjalna ogólnego okazji otwarciu pamięci para pawlak pawlaka pałac pałacu państw pierwszej polsce polska polski” posiedzenie posiedzeniu powstania prezydencka prezydencki prezydenckim prezydent prezydenta prezydentów publicznej rady republice republiki rocznicy rodzinnej rp sejm sejmu sesji spale spotkanie sprawie styczniowego sędziowskich udział udziałem ukrainie uroczystości uroczystość uwierzytelniających w waldemar waldemara wicepremier, wizyta wizytą województwie wręczenia wystawa z zgromadzenia zjednoczonych zwiedzających złożenia śmierci święta 2012 2014
 
 
MARIUSZ GRZEGORCZYK - MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH 
MARIUSZ GRZEGORCZYK
MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH
JANUSZ KORWIN-MIKKE - JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012 
JANUSZ KORWIN-MIKKE
JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY - XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY
XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
POSEŁ LESZEK MILLER - POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA 
POSEŁ LESZEK MILLER
POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI - POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI - EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012 
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012
MŁODZI INNOWACYJNI - POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH 
MŁODZI INNOWACYJNI
POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI - POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO 
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO
POSEŁ ADAM HOFMAN - POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ADAM HOFMAN
POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO
POSEŁ MACIEJ BANASZAK - POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA 
POSEŁ MACIEJ BANASZAK
POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
  
 
   
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
google+
youtube
facebook
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
EURO POSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PJN PSL MNIEJ KONKURENCJI WIĘCEJ REGULACJI PRZYSZŁOŚĆ POLITYCZNA RZĄD ROZWIĄZANIA DEBATA EUROPEJSKA CEL POLSKI PROBLEMY TRAKTAT FISKALNY ZMIANA KIERUNKU ZMIANA RZĄDU WYBORCY ŚRODKI UNIJNE INWESTYCJE DROGI LOTNISKA KLASA ŚREDNIA UNIA EUROPEJSKA POLITYKA RODZINNA GOSPODARCZA SPOŁECZNA SIŁA PAŃSTWA W EUROPIE KULTURA TOŻSAMOŚĆ NARODOWA ROLNICTWO OBSZARY WIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZMOWY PONAD PODZIAŁAMI PRZYSZŁOŚĆ NARODU