78 Posiedzenie Sejmu 14 marca 2019 roku

Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2019-03-15 10:46:26

Głównym punktem czwartkowego posiedzenia była informacja szefa MSZ o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2019 r. Izba pracowała także nad przygotowaniami na wypadek bezumownego opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. W porządku obrad znalazł się także rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, zakładający wprowadzenie nowego rodzaju kas rejestrujących kas online

78 Posiedzenie Sejmu 14 marca 2019 roku

Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2019 r.

Doroczne wystąpienie poświęcone priorytetom polskiej dyplomacji wygłosił na forum Sejmu minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Tak zwanemu exposé szefa MSZ przysłuchiwali się Prezydent, Rada Ministrów, posłowie oraz członkowie korpusu dyplomatycznego. Tradycyjnie po prezentacji zadań polskiej polityki zagranicznej odbyła się debata nad przedstawioną informacją. Więcej w osobnym komunikacie.

II czytania

Izba zajęła się przygotowaniami na wypadek bezumownego opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Wśród propozycji są przepisy dot. zasad pobytu w Polsce obywateli brytyjskich. Zgodnie z projektem, będą oni mieli czas do 31 grudnia 2020 r. na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt stały lub czasowy na terenie RP. Regulacje obejmują również świadczenia, sprawy prowadzenia działalności gospodarczej, delegowania pracowników, roszczeń pracowniczych, uczestnictwa w obrocie gospodarczym, przystępowania do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i uznawania dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o projekcie ustawy o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE i EWEA bez zawarcia umowy, przedstawił poseł Arkadiusz Czartoryski. Do III czytania Sejm przystąpi w piątek.

W razie tzw. twardego Brexitu uregulowane ma być także uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych na Wyspach. W rządowym projekcie ustawy o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE i EWEA bez zawarcia umowy, wskazano zasady i możliwość uznawania w Polsce kwalifikacji zawodowych nabytych w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przedstawił poseł Andrzej Kryj. Do III czytania projektu ustawy Izba przystąpi w piątek.

Kolejny projekt dotyczy zabezpieczenia interesów polskich klientów instytucji finansowych, które mają tam siedzibę. Zapewniony będzie odpowiedni okres na dostosowanie działalności niektórych podmiotów rynku finansowego do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z UE, przedstawił poseł Andrzej Kosztowniak. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt został skierowany ponownie do KFP.

Z kolei rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach zakłada wprowadzenie nowego rodzaju kas rejestrujących: kas online, które będą wyposażone w funkcję umożliwiającą automatyczne i bezpośrednie przekazywanie danych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Proponuje się także rozłożenie w czasie procesu wymiany kas rejestrujących starego typu na kasy online. Branże, w których wykryto największe nadużycia, mają zostać objęte obowiązkiem stosowania tylko kas online. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i przyczynić się do uszczelnienia systemu podatkowego. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawił poseł Wiesław Janczyk. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt został skierowany ponownie do Komisji.

Poselski projekt ustawy o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024 dotyczy wprowadzenia rozwiązania polegającego na tym, że spośród kandydatów komitetu, któremu przypadł mandat odpowiadający 52. ilorazowi wyborczemu, kandydatem, którego ustawodawca uznaje za najsłabiej legitymowanego do objęcia mandatu jest ten, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów. Zgodnie z art. 3 decyzji Rady europejskiej (UE ) 2018/937 z 28 czerwca 2018 r. ustanawiającej skład PE, w Polsce zostanie wybranych 52 europosłów, jednak w przypadku gdyby Zjednoczone Królestwo nadal było państwem członkowskim Unii na początku kadencji parlamentarnej 2019-2024, liczba obejmujących swoje funkcje posłów do PE będzie wynosiła 51. Obowiązujące przepisy nie dają podstaw do ustalenia i wskazania, który z 52 wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej posłów do Parlamentu Europejskiego miałby w takiej sytuacji nie objąć mandatu na początku kadencji. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego przedstawił poseł Ryszard Bartosik. Do III czytania Sejm przystąpi w piątek.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw dotyczy modyfikacji zasad i trybu wymiany informacji podatkowych, obowiązków instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz kontroli ich wykonywania, a także obowiązków w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawił poseł Andrzej Szlachta. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt został skierowany ponownie do KFP.

Poselski projekt nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich dotyczy doprecyzowania zakresu regulacji ustawy z 9 listopada 2018 r. Celem ustawodawcy jest umożliwienie wszystkim dotychczas działającym kołom, nawet gdy miejscowość, w której zostały pierwotnie utworzone została włączona w granice miasta, dokonanie rejestracji w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich i partycypowanie w rozwiązaniach przewidzianych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił poseł Ryszard Bartosik. Projekt został skierowany ponownie do Komisji.

I czytanie

Rządowy projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich stanowi kompleksową zmianę istniejących przepisów. Zmiana ta podyktowana jest głównie koniecznością dostosowania polskich regulacji do aktualnie obowiązujących przepisów unijnych odnoszących się do hodowli i rozrodu bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych. Założeniem projektowanej ustawy jest wprowadzenie w Polsce takich samych regulacji hodowli, jak obowiązujących we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. W imieniu wnioskodawców uzasadnienie projektu ustawy przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w I czytaniu. Do głosowania nad wnioskiem Izba przystąpi w piątek.

Zdjęcia: Marta Marchlewska.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 14 MARCA 2019 ROKU

DODAJ KOMENTARZ

Dodaj komentarz...
Dodaj komentarz
Anuluj
 • MARIUSZ BŁASZCZAK MINISTER OBRONY NARODOWEJ PODPISAŁ PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ WOJSKA POLSKIEGO
 • Uroczystość wręczenia medali za zasługi na rzecz organizacji proobronnych oraz wzmacniania potencjału militarnego państwa z udziałem Wicemarszałek Sejmu
 • POSEŁ EWA KOZANECKA PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 • POSEŁ ANDRZEJ SZLACHTA PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ PRZEWODNICZĄCY SEJMOWEJ KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH
 • POSEŁ MICHAŁ MICHAŁ WOJTKIEWICZ PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ CZŁONEK KOMISJI DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH ORAZ KOMISJI OBRONY NARO
 • DR RYSZARD ZARUDZKI WICEMINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W RZĄDZIE PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
 • WOJCIECH BUCZAK POSEŁ PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI OBRONY NARODOWEJ
 • TRANSMISJA 86 POSIEDZENIA SEJMU RP
 • 83 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY
 • TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU
 • 82 POSIEDZENIE SEJMU PODSUMOWANIE
 • 82 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY
 • JAN PAWEŁ II OJCIEC ŚWIĘTY W SALI PLENARNEJ SEJMU 11 CZERWCA
 • 4 CZERWCA 30 ROCZNICA WYBORÓW DO SEJMU I SENATU
 • DR JACEK SARYUSZ-WOLSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

MARIUSZ BŁASZCZAK MINISTER OBRONY NARODOWEJ PODPISAŁ PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ WOJSKA POLSKIEGO

MARIUSZ BŁASZCZAK MINISTER OBRONY NARODOWEJ PODPISAŁ PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ WOJSKA POLSKIEGO

10 października 2019 roku, Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak podpisał Plan Modernizacji Technicznej Wojska Polskiego

OBEJRZYJ NAJNOWSZE WIDEO

Uroczystość wręczenia medali za zasługi na rzecz organizacji proobronnych oraz wzmacniania potencjału militarnego państwa z udziałem Wicemarszałek Sejmu

Uroczystość wręczenia medali za zasługi na rzecz organizacji proobronnych oraz wzmacniania potencjału militarnego państwa z udziałem Wicemarszałek Sejmu

10 października w Sejmie spotkali się przedstawiciele wojska, organizacji proobronnych, a także reprezentanci szkół, w których działają klasy mundurowe. Okazją było wręczenie przez wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Gosiewską listów gratulacyjnych oraz okolicznościowych medali upamiętniających 450. rocznicę Unii Lubelskiej za zasługi na rzecz organizacji proobronnych oraz wzmacniania potencjału militarnego państwa

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY ARTYKUŁ

OBEJRZYJ

MARIUSZ BŁASZCZAK MINISTER OBRONY NARODOWEJ PODPISAŁ PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ WOJSKA POLSKIEGO

10 października 2019 roku, Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak podpisał Plan Modernizacji Technicznej Wojska Polskiego

Plan Modernizacji Technicznej to jeden z najważniejszych dokumentów MON i jest on fundamentalny w kontekście rozwoju Wojska Polskiego. Plan Modernizacji Technicznej 2021-2035 zawiera programy, które wyznaczą nową jakość Sił Zbrojnych RP oraz przewiduje rekordowe wydatki na modernizację Wojska (...)


POSEŁ EWA KOZANECKA PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Rozmowa z Panią Poseł Ewą Kozanecką na temat problemów społecznych, które wymagają szczególnej uwagi przyszłego parlamentu oraz na temat doświadczeń związkowych i ich przydatności w realizacji funkcji poselskiej. Na te i inne tematy rozmawialiśmy z Panią Poseł Ewą Kozanecką.

Kwestie oraz problemy społeczne w Polsce, wymagające szczególnej uwagi ze strony przyszłego Parlamentu. Doświadczenia związkowe i ich przydatność w realizacji funkcji poselskiej. Realizacje zadań na rzecz wyborców województwa kujawsko-pomorskiego. Priorytety programu wyborczego. Interpelacja w sprawie (...)


POSEŁ ANDRZEJ SZLACHTA PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ PRZEWODNICZĄCY SEJMOWEJ KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

Rozmowa z Posłem Panem Andrzejem Szlachtą , pełniącego funkcję przewodniczącego Komisji Fransów Publicznych.

Jak w sprawowaniu funkcji przewodniczącego KFP przydatne okazały się wieloletnie doświadczenia zaczerpnięte z działalności w samorządzie, związkach zawodowych, czy kolejna kadencja w pracach parlamentu przyniesie dalszy rozwój gospodarczy i wzrost poziomu życia Polaków, w jaki sposób rząd zamierza (...)


POSEŁ MICHAŁ MICHAŁ WOJTKIEWICZ PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ CZŁONEK KOMISJI DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH ORAZ KOMISJI OBRONY NARO

Rozmowa z Posłem Michałem Wojtkiewiczem na temat budowania silnej polski i silnej polskiej gospodarki oraz o bezpieczeństwie Polski.

Jak działania dobrej zmiany wpłynęły na poprawę kondycji Zakładów Mechanicznych w Tarnowie, czy może być to przykładem dla innych podmiotów Polskiej Grupy Zbrojeniowej, które działania były najważniejsze w kontekście budowania silnej Polski, jakie w kolejnej kadencji należy umacniać szeroko pojęte bezpieczeństwo (...)


DR RYSZARD ZARUDZKI WICEMINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W RZĄDZIE PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZMOWA Z WICEMINISTREM ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PANEM DR RYSZARDEM ZARUDZKIM

Praca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sukcesy i porażki oraz sytuacja polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej. Strategie rozwoju wsi i rolnictwa do 2030 roku, wizja rozwoju dla obszarów wiejskich. Jak Polska może skorzystać na tym, że będzie mieć unijnego komisarza do spraw rolnictwa, czy (...)


WOJCIECH BUCZAK POSEŁ PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI OBRONY NARODOWEJ

Rozmowa z Panem Wojciechem Buczakiem, Posłem Prawa i Sprawiedliwości oraz wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Narodowej.

Jak na przestrzeni ostatnich czterech lat rozwinęły się polskie zdolności obronne, czy polski przemysł obronny może być konkurencyjny poza granicami kraju, zbliżenie wojskowe z Armią Sanów Zjednoczonych, korzyści z offsetem w związku z planowanym zakupem samolotów F-35, jak prace Komisji Obrony Narodowej (...)


DR JACEK SARYUSZ-WOLSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Dr Jacek Saryusz-Wolski Poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie na tematy niechęci Niemiec i Francji względem polityki amerykańskiej w Europie, polityki bezpieczeństwa Niemiec względem USA, polityki rolnej w UE, przyjęcia waluty Euro oraz Brexitu.

Skąd bierze się tradycja, a wręcz niechęć Niemiec i Francji względem polityki amerykańskiej w Europie? Bezpieczeństwo Niemiec jest gwarantowane poprzez członkostwo w Unii Europejskiej i w NATO. Skąd zatem w kolejnych doniesieniach niemieckich mediów pojawia się teza o konieczności przemyślenia swojej (...)


CZŁONEK SEJMOWEJ KOMISJI DO SPRAW KONTROLI PAŃSTWOWEJ POSEŁ PIS PANI EWA KOZANECKA

Wywiad dla telewizji i portalu zbrojna.tv z Panią Ewą Kozanecką, członkinią Sejmowej komisji do spraw Kontroli Państwowej oraz Posłanką Prawa i Sprawiedliwości

Rola i funkcjonowanie Sejmowej Komisji do spraw Kontroli Państwowej. Czy działanie Komisji ma bezpośrednie przełożenie na życie obywateli. Oceny dotychczasowego starania polskiego rządu w związku z budową rurociągu NordStream2 oraz czy mamy szanse na zablokowanie tej że inwestycji. Jakim najważniejszym (...)


POSEŁ PIS MARCIN HORAŁA PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ŚLEDCZEJ DS. PODATKU VAT

Poseł na Sejm RP oraz Przewodniczący Komisji Śledczej do spraw podatku VAT Pan Marcin Horała w wywiadzie dla polityczna.tv na temat wyłudzeń podatku VAT w latach 2007 - 2015

Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 roku do listopada 2015 roku.


STAROSTA ŁAŃCUCKI ADAM KRZYSZTOŃ INWESTYCJE I ROZWÓJ POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

Wywiad z Panem Starostą Adamem Krzysztoniem na temat inwestycji i rozwoju powiatu łańcuckiego. Inwestycje Starostwa w szpitalu powiatowym. Przebudowa drogi krajowej numer 94. Sukces sprawowania stanowiska pracy Starosty. Wywiad z Panem Starostą Adamem Krzysztoniem na temat inwestycji i rozwoju powiatu łańcuckiego.

Inwestycje Starostwa w szpitalu powiatowym. Przebudowa drogi krajowej numer 94. Sukces sprawowania stanowiska pracy Starosty.


PRZECZYTAJ

Uroczystość wręczenia medali za zasługi na rzecz organizacji proobronnych oraz wzmacniania potencjału militarnego państwa z udziałem Wicemarszałek Sejmu

10 października w Sejmie spotkali się przedstawiciele wojska, organizacji proobronnych, a także reprezentanci szkół, w których działają klasy mundurowe. Okazją było wręczenie przez wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Gosiewską listów gratulacyjnych oraz okolicznościowych medali upamiętniających 450. rocznicę Unii Lubelskiej za zasługi na rzecz organizacji proobronnych oraz wzmacniania potencjału militarnego państwa

Otwierając spotkanie Małgorzata Gosiewska mówiła o znaczeniu klas mundurowych działających w polskich szkołach i ich roli w wychowaniu młodzieży. - Działania na rzecz budowania dobrego wizerunku armii, wspieranie Wojska Polskiego oraz przygotowywanie kadr mają znaczenie w budowaniu bezpieczeństwa (...)


TRANSMISJA 86 POSIEDZENIA SEJMU RP

Harmonogram obrad 86 Posiedzenia Sejmu RP w dniu 11 września 2019 roku

09:00 – 10:00 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (druk nr 3771) (5-minutowe oświadczenia w imieniu (...)


83 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY

Rozpoczęcie prac parlamentarnych nad likwidacją PIT dla osób do 26. roku życia, nową Ordynacją podatkową i ustanowieniem Rzecznika Praw Podatnika, a także zwiększenie pomocy dla weteranów misji zagranicznych, szczególnie tych najciężej poszkodowanych - to niektóre z tematów, podjętych we środę, podczas pierwszego dnia 83. posiedzenia Sejmu. Izba kontynuowała także debatę o tzw. ustawie frankowej, inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Posłowie przyjęli ponadto sprawozdanie z działalności KRRiT i Rady Mediów Narodowych za rok 2018. Ślubowanie złożyła poseł Alicja Dąbrowska

Kontynuacja prac parlamentarnych. II czytaniaSejm debatował nad sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych wobec prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji, które przedstawił poseł Tadeusz Cymański. Projekt dotyczy zmiany mechanizmu zapewnienia (...)


TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU

83 POSIEDZENIE SEJMU W DNIU 4 LIPCA 2019 ROKU HARMONOGRAM OBRAD

09:00 – 11:30 - Pytania w sprawach bieżących (pkt 22)11:30 – 13:00 - Informacja bieżąca (pkt 23)13:00 – 13:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach (...)


82 POSIEDZENIE SEJMU PODSUMOWANIE

Sejm w drugim dniu 82. posiedzenia uchwalił kilkanaście ustaw, wysłuchał informacji bieżącej oraz odpowiedzi rządu na pytania w sprawach bieżących, posłowie postanowili też, jakie postaci i wydarzenia będą patronować 2020 r. oraz upamiętnili w specjalnej uchwale Unię Lubelską w jej 450. rocznicę. W bloku głosowań Sejm zdecydował m.in. o podwyżkach dla nauczycieli, uproszczeniu postępowań sądowych w sprawach cywilnych, posłowie rozpatrzyli też poprawki Senatu do wcześniej uchwalonych ustaw, w tym nowelizacji kodeksu karnego, zaostrzającej kary za pedofilię

450. rocznica Unii LubelskiejWażnym wydarzeniem tego dnia było przyjęcie przez Izbę uchwały ws. 450. rocznicy unii polsko-litewskiej. W dokumencie podkreślono, że Unia Lubelska umożliwiła narodziny wyjątkowego systemu państwowości i była jednym z najważniejszych wydarzeń stulecia na kontynencie. „Akt (...)


82 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY

Nowi posłowie, hołd dla Jana Pawła II, Małgorzata Gosiewska wicemarszałkiem, a także: stop zatorom płatniczym, znakowanie żywności wolnej od GMO, ochrona przed wzrostem cen prądu – tym między innymi zajmowali się posłowie we środę, pierwszego dnia 82. posiedzenia Sejmu. Izba rozpoczęła obrady od uzupełnienia swojego składu. 16 posłów złożyło ślubowania, obejmując mandaty zwolnione w wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego. W ten sposób obsadzono 16 z 18 wakujących dotychczas mandatów, w dwóch pozostałych przypadkach procedura jest w toku. W przyjętej przez aklamację uchwale posłowie uczcili 20. rocznicę wizyty w Sejmie i w Senacie św. Jana Pawła II. Ponadto w porannych głosowaniach Izba wybrała poseł Małgorzatę Gosiewską na stanowisko wicemarszałka Sejmu. W składzie Prezydium Sejmu zastąpiła ona europoseł Beatę Mazurek. W pierwszym dniu posiedzenia Sejm odbył sześć I oraz dziewięć II czytań projektów ustaw

I czytania. Początek prac parlamentarnychSytuację finansową mniejszych firm ma poprawić ustawa o ograniczeniu tzw. zatorów płatniczych. Dzięki proponowanym przez rząd rozwiązaniom skróci się czas oczekiwania firm na zapłatę za  dostarczone towary i usługi, zarówno w transakcjach (...)


JAN PAWEŁ II OJCIEC ŚWIĘTY W SALI PLENARNEJ SEJMU 11 CZERWCA

Wizyta papieża w Sejmie to w historii Polski i świata wydarzenie bez precedensu. Był to siódmy dzień pielgrzymki Jana Pawła II w Polsce, najbardziej wypełniony spotkaniami dzień wizyty. Po poświęceniu Pomnika Armii Krajowej i Państwa Podziemnego Jan Paweł II udał się do Sejmu na spotkanie z posłami i senatorami, przedstawicielami rządu, korpusem dyplomatycznym, przedstawicielami sądownictwa i radą ekumeniczną.

Dla Kancelarii Sejmu i Senatu było to wydarzenie szczególnej i wyjątkowej rangi. Jak się miało okazać - spotkanie z 11 czerwca 1999 r. stało się jednym z najważniejszych w historii Parlamentu. Wówczas, w 10. rocznicę demokratycznych zmian z 1989 r., uroczysty nastrój i wielkie oczekiwanie (...)


4 CZERWCA 30 ROCZNICA WYBORÓW DO SEJMU I SENATU

Porozumienie Okrągłego Stołu

5 kwietnia 1989 roku zakończyły się obrady Okrągłego Stołu. Jeden z najważniejszych elementów porozumienia zawartego przez władzę komunistyczną z częścią środowisk opozycyjnych dotyczył przeprowadzenia wyborów do Sejmu oraz przywróconego po 50 latach od ostatniego posiedzenia Senatu.Kontrakt (...)


DRUGI DZIEŃ 81 POSIEDZENIA SEJMU

W czwartek posłowie uchwalili ważną społecznie ustawę – nowelizację Kodeksu karnego, zwiększającą m.in. ochronę małoletnich przed przestępczością seksualną. Izba podjęła też uchwałę w 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RP

Zmiany w prawie karnymNowelizacja Kodeksu  Karnego zwiększa ochronę małoletnich przed przestępczością seksualną. Zgodnie z decyzją Sejmu żadne z przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, popełnionych na szkodę małoletniego nie będzie ulegało przedawnieniu. Oznacza to nieprzedawnialność (...)


PIERWSZY DZIEŃ 81 POSIEDZENIA SEJMU

W środę głównym punktem prac posłów była rządowa propozycja zmian w Kodeksie karnym, mających na celu bezwzględną walkę z przestępstwami pedofilskimi. Sejm pracował także nad odtworzeniem spójnego i efektywnego systemu lokalnych połączeń autobusowych, obejmującego wszystkie regiony Polski. W porządku obrad znalazł się także rządowy projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zakładający likwidację pobierania opłat przez szpitale od rodziców i opiekunów przebywających w placówkach z dzieckiem lub z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym

I czytaniaZgodnie z przedstawioną przez rząd propozycją zmian w Kodeksie karnym, zgwałcenie dziecka nie będzie podlegać przedawnieniu. Obecnie gwałt na osobie małoletniej poniżej 15 roku życia przedawnia się po 20 latach, a jeżeli w tym czasie wszczęto postępowanie – po upływie 30 lat. Wśród (...)


Szef Ministerstwa Obrony Narodowej podpisał 15-letni Plan Modernizacji Technicznej

XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2019 z amerykańskim akcentem i Dniem Otwartym

WOJCIECH BUCZAK POSEŁ PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI OBRONY NARODOWEJ

PRZEWODNICZĄCY SKON MICHAŁ JACH POSEŁ PIS W WYWIADZIE DLA ZBROJNA.TV

Wschodnia Konferencja i Targi Ochrony Granic – GRANICE 2019

Sejm RP

KURSY WALUT

EUR - euro USD - dolar amerykański GBP - funt szterling
4.2844 3.8503 4.9671
     
CHF - frank szwajcarski CAD - dolar kanadyjski AUD - dolar australijski
3.8969 2.9316 2.6326

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • ZŁOŻENIE PRZEZ PREZYDENTA RP WIEŃCA NA GROBIE BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI
  18 października 2019 roku (piątek) o godzinie 18:30 przed kościołem pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wieniec na grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w przeddzień 35 rocznicy męczeńskiej śmierci Księdza (ul. Kardynała Stanisława Hozjusza 2).
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W ZAKOPANEM
  19 października 2019 roku (sobota) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Zakopanem (województwo małopolskie).
 • LEKCJA RP DUCHOWNI NIEZŁOMNI
  18 października 2019 roku (piątek) o godzinie 11:00 w Pałacu Prezydenckim Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Kolarski rozpocznie Lekcję RP pod tytułem Duchowni Niezłomni, odbywającą się w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych.
 • SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z OKAZJI 100-LECIA INSPEKTORII WARSZAWSKIEJ SALEZJANÓW
  18 października 2019 roku (piątek) o godzinie 18:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami Stowarzyszeń Inspektorialnych Salezjanów w Polsce i Zgromadzenia Salezjańskiego z okazji 100-lecia Inspektorii Warszawskiej Salezjanów.
 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W KRÓLESTWIE NIDERLANDÓW
  W dniach 28-30 października 2019 roku (poniedziałek-środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złożą wizytę oficjalną w Królestwie Niderlandów. Para Prezydencka weźmie udział między innymi w uroczystościach upamiętniających 75-lecie wyzwolenia Bredy przez I Polską Dywizję Pancerną Generała Stanisława Maczka.
 • CEREMONIA ZŁOŻENIA LISTÓW UWIERZYTELNIAJĄCYCH
  18 października 2019 roku (piątek) w godzinach 12:00-14:35 w Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie przez ambasadorów: Republiki Francuskiej; Republiki Mali; Republiki Gwinei; Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego; Republiki Botswany; Republiki Tadżykistanu.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
  17 października 2019 roku (czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Środzie Śląskiej (woj. dolnośląskie), gdzie o godzinue 16:15 spotka się z mieszkańcami (plac Wolności).
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W UROCZYSTEJ PREZENTACJI EKSPOZYCJI GŁÓWNEJ MT 5,14 MUZEUM JANA PAWŁA II I PRYMASA WYSZYŃSKIEGO
  16 października 2019 roku (środa) około godziny 15:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystej prezentacji ekspozycji głównej Mt 5,14 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie (ul. Prymasa Augusta Hlonda 1).
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKONOMICZNA POLSKIEGO BIZNESU
  16 października 2019 roku (środa) o godzinie 10:00 w Belwederze odbędzie się konferencja Odpowiedzialność Ekonomiczna Polskiego Biznesu. Konferencja organizowana jest przez Kancelarię Prezydenta RP i Pracodawców RP. Zakres debaty obejmuje następujące zagadnienia: Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk działań przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianej neutralności klimatycznej; Identyfikacja barier, szans i uwarunkowań działań proekologicznych w biznesie; Sformułowanie rekomendacji dla działań proekologicznych biznesu; Deklaracja kierunków działań, form i zobowiązań biznesu na rzecz poprawy klimatu i ograniczenia szkodliwych emisji.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 NA UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
  14 października 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 11:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rozpoczynającej obchody 20-lecia uczelni. (Aula im. Jana Pawła II. Warszawa, ul. Dewajtis 5).

KOMENTARZE WIDEO

KOMENTARZE ARTYKUŁÓW

KOMENTARZE OBRAD SEJMU

 • X

  Transmisja została zakończona o godzinie 11:00 Dzisiejsza retransmisja: https://polityczna.tv/transmisja/sejm/

  🕔2019-02-22 13:13:39
 • Kosma

  mamy 21 wiek. dlaczego nie mozna znalezc transmisji z obrad Sejmu ???!!!

  🕔2019-02-22 13:09:12
 • ieczyslaw

  od nowego roku nie dizała dostep do archiwalnych posiedzeń sejmu, Proszę poprawić działanie strony

  🕔2019-01-23 14:09:09