83 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY

Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2019-07-04 16:18:17

Rozpoczęcie prac parlamentarnych nad likwidacją PIT dla osób do 26. roku życia, nową Ordynacją podatkową i ustanowieniem Rzecznika Praw Podatnika, a także zwiększenie pomocy dla weteranów misji zagranicznych, szczególnie tych najciężej poszkodowanych - to niektóre z tematów, podjętych we środę, podczas pierwszego dnia 83. posiedzenia Sejmu. Izba kontynuowała także debatę o tzw. ustawie frankowej, inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Posłowie przyjęli ponadto sprawozdanie z działalności KRRiT i Rady Mediów Narodowych za rok 2018. Ślubowanie złożyła poseł Alicja Dąbrowska

83 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY

Kontynuacja prac parlamentarnych. II czytania

Sejm debatował nad sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych wobec prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji, które przedstawił poseł Tadeusz Cymański. Projekt dotyczy zmiany mechanizmu zapewnienia wsparcia finansowego osobom, które na skutek obiektywnych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie dla ich budżetów domowych. Posłowie będą kontynuować prace nad projektem w KFP.

W związku ze zgłoszeniem poprawek projekt specustawy o Westerplatte trafił ponownie do Komisji Infrastruktury. Wniesiony przez posłów projekt zakłada usprawnienie przygotowania i realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 ‒ Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Według wnioskodawców ochrona oraz właściwe zagospodarowanie Pola Bitwy na Westerplatte ma na celu zachowanie unikatowych wartości historycznych, przestrzennych, materialnych i niematerialnych, symbolizujących bohaterstwo oraz ofiarę poniesioną przez polskiego żołnierza. Rewitalizacja i rewaloryzacja Westerplatte może więc przebiegać jedynie w oparciu o poszanowanie kontekstu miejsca oraz wnikliwą analizę historii w odniesieniu do konkretnych reliktów Wojskowej Składnicy Tranzytowej oraz zmian przestrzennych jakie miały miejsce na półwyspie Westerplatte od czasów powstania Składnicy aż do chwili obecnej. Stan w jakim obecnie znajduje się półwysep Westerplatte nie gwarantuje odwiedzającym, zarówno z Polski, jak i ze świata, wyobrażenia o celu powstania, funkcjonowaniu i znaczeniu obrony Wojskowej Składnicy Tranzytowej dla polskiej historii oraz dla Polaków w trakcie wojny i po jej zakończeniu. W dyskusji parlamentarnej wziął również udział wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Projekt noweli ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ma na celu zapewnienie całemu społeczeństwu niezakłóconego dostępu do telekomunikacji, który ma być osiągnięty m.in. poprzez obniżenie kosztów inwestycji telekomunikacyjnych. Ułatwienia te będą również dotyczyły planowanych inwestycji w technologię 5G, która będzie wymagała budowy bardzo wielu nowych stacji bazowych. Projekt trafił ponownie do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Sejm kontynuował prace nad stworzeniem systemu instytucji rozwoju o nazwie Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju, który ma wesprzeć realizację programów rozwojowych rządu. Projekt skierowano ponownie do komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Finansów Publicznych.

Uproszczenie i  usprawnienie administracyjne postępowania egzekucyjnego oraz zapewnienie wzrostu efektywności egzekucji – to główne cele rozpatrzonego przez Izbę w II czytaniu projektu nowelizacji postępowania egzekucyjnego w administracji oraz niektórych innych ustaw. Sprawozdanie z I czytania, które przeprowadziły Komisja Finansów Publicznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedstawił poseł Andrzej Szlachta. Decyzją posłów III czytanie odbędzie się w bloku głosowań.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw  ma wprowadzić rozwiązania, umożliwiające wykorzystanie narzędzi informatycznych do odbiurokratyzowania obrotu olejem opałowym. Sprawozdanie przedstawił poseł Andrzej Kosztowniak. Projekt trafił do III czytania, które przeprowadzone zostanie w bloku głosowań.

Komisja Gospodarki i Rozwoju będzie ponownie kontynuować pracę nad rządowym projektem zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Projekt noweli umożliwi Prezesowi UOKiK bardziej elastyczne kształtowanie struktury wewnętrznej UOKiK - w szczególności w odniesieniu do delegatur UOKiK, poprawę skuteczności wykrywania naruszeń przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez dostęp do tajemnic prawnie chronionych, takich jak tajemnica skarbowa i tajemnica bankowa.

W Komisji Finansów Publicznych ponownie będzie rozpatrywany projekt wzmacniający nadzór publiczny nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce.

Poseł Anna Paluch była sprawozdawcą w debacie nad projektem nowelizacji ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Projekt dotyczy dodania definicji oraz uszczegółowienia przepisów, tak aby ich interpretacja nie budziła wątpliwości, dostosowania terminów przewidzianych ww. ustawą do panujących realiów, zwiększenia wsparcia ministra właściwego do spraw środowiska przez jednostki nadzorowane, dostosowania obowiązków informacyjnych i przepływu informacji między prowadzącymi instalację a organami, a także między samymi organami. Projekt ponownie skierowano do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczący zgodnie z uzasadnieniem - m.in. zmian w ustawie o VAT nakierowanych na uszczelnienie systemu VAT oraz zmian w Ordynacji podatkowej związanych z uwzględnieniem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w katalogu podmiotów, którym mogą być udostępniane informacje objęte tajemnicą skarbową skierowano do III czytania, które będzie miało miejsce w bloku głosowań

W wyniku dyskusji nad rządowym projektem dotyczy wprowadzenia rozwiązań mobilizujących dłużników transakcji handlowych (przedsiębiorców i podmioty publiczne) do dokonywania zapłaty w ustalonym terminie oraz zniechęcenia do narzucania przez nich nieuzasadnionych, wydłużonych terminów zapłat projekt skierowano ponownie do komisji KFP i GOR.

Połączone sejmowe komisje Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej ponownie zajmą się pracami nad projektem noweli o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zwiększającym kontrolę gmin nad sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz selektywne zbieranie odpadów komunalnych.


I czytania

Podniesienie dodatku dla poszkodowanych weteranów, kompleksowa opieka medyczna dla weteranów  z co najmniej 30 proc. uszczerbkiem na zdrowiu,  ulgi w komunikacji publicznej oraz dodatkowy urlop wypoczynkowy to zmiany, które chce wprowadzić rząd w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa. Zwiększenie pomocy dla weteranów i weteranów poszkodowanych ma być realizowane również przez przyznanie prawa do udziału w turnusach readaptacyjno-kondycyjnych, szerszy dostęp do turnusów leczniczo-profilaktycznych. Weterani będą mieli także pierwszeństwo w umieszczeniu w Domu Emeryta Wojskowego oraz Domu Weterana ze zmniejszeniem odpłatności weterana poszkodowanego za pobyt w Domu Weterana. Projekt uzasadnił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Posłowie zdecydowali, że procedowaniem zmian zajmie się Komisja Obrony Narodowej.

Po debacie posłowie skierowali projekt o zerowym PIT do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Uzasadnienie do projektu przedstawił wiceminister finansów Leszek Skiba, a wcześniej głos zabrał Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów. Zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 tys. 528 zł - odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej. Dzięki nowym przepisom osoby poniżej 26. roku życia będą otrzymywać wyższe wynagrodzenie.

Łącznie rozpatrzono projekty rządowych ustaw o Ordynacji podatkowej i przepisy ją wprowadzające oraz projekt powołujący Rzecznika Praw Podatnika. Funkcjonowanie rzecznika ma przyczyniać się do zmiany oraz kształtowania nowych standardów funkcjonowania administracji skarbowej. W projekcie ustawy zawarto także Kartę Praw Podatnika, która stanowi przyjazny i dostępny przewodnik po prawie podatkowym dla każdego. Z kolei projekt nowej ordynacji podatkowej przewiduje większą ochronę praw podatnika w jego kontaktach z administracją podatkową oraz zwiększenie efektywności i skuteczności poboru podatków. Postuluje się również uporządkowanie mechanizmów chroniących pozycję podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi. Są to m.in.: zasady ogólne prawa podatkowego, formy załatwiania spraw podatkowych na zasadzie konsensusu (umowy podatkowe, mediacje, konsultacje skutków podatkowych transakcji), przepisy chroniące podatnika w przypadku zastosowania się do informacji organów podatkowych, zakaz orzekania na niekorzyść podatnika przy ponownym rozpatrywaniu sprawy w postępowaniu odwoławczym, prawo do skorygowania deklaracji przed zakończeniem postępowania podatkowego, możliwość rezygnacji z odwołania od decyzji na rzecz skargi do sądu, czy dłuższe terminy do wniesienia odwołania i zażalenia. Uzasadnienie przedstawił wiceminister Leszek Skiba. Nad projektem pracować będzie dalej Komisja Finansów Publicznych.

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o VAT, przewidujący wprowadzenie nowej matrycy stawek tego podatku, mający uprościć ich stosowanie, zakładający zmiany stawek dla niektórych produktów również trafił do Komisji Finansów Publicznych.

Posłowie rozpoczęli także procedowanie rządowego projektu zmian w kodeksie spółek handlowych, który przewiduje obowiązkową dematerializację akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, które nie podlegają obowiązkowej dematerializacji, w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Prace nad zmianami kontynuować będzie komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach. Uzasadnienie przedstawił wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

Zwiększeniu efektywności i skuteczności poboru podatków służyć będą przepisy dotyczące m.in.: wprowadzenia efektywnego modelu postępowania podatkowego, nowego postępowania uproszczonego, wprowadzenia zasady ugodowego załatwiania spraw, upowszechnienia stosowania komunikacji elektronicznej czy uporządkowania zasad stosowania i miarkowania kar porządkowych.

Łukasz Błasikiewicz.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU
DZIEŃ I POSIEDZENIA | DZIEŃ II POSIEDZENIA

DODAJ KOMENTARZ

2019-07-11 07:31:59

zamknąć przekrętasów vat

Dodaj komentarz...
Dodaj komentarz
Anuluj
 • MARIUSZ BŁASZCZAK MINISTER OBRONY NARODOWEJ PODPISAŁ PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ WOJSKA POLSKIEGO
 • Uroczystość wręczenia medali za zasługi na rzecz organizacji proobronnych oraz wzmacniania potencjału militarnego państwa z udziałem Wicemarszałek Sejmu
 • POSEŁ EWA KOZANECKA PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 • POSEŁ ANDRZEJ SZLACHTA PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ PRZEWODNICZĄCY SEJMOWEJ KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH
 • POSEŁ MICHAŁ MICHAŁ WOJTKIEWICZ PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ CZŁONEK KOMISJI DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH ORAZ KOMISJI OBRONY NARO
 • DR RYSZARD ZARUDZKI WICEMINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W RZĄDZIE PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
 • WOJCIECH BUCZAK POSEŁ PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI OBRONY NARODOWEJ
 • TRANSMISJA 86 POSIEDZENIA SEJMU RP
 • 83 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY
 • TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU
 • 82 POSIEDZENIE SEJMU PODSUMOWANIE
 • 82 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY
 • JAN PAWEŁ II OJCIEC ŚWIĘTY W SALI PLENARNEJ SEJMU 11 CZERWCA
 • 4 CZERWCA 30 ROCZNICA WYBORÓW DO SEJMU I SENATU
 • DR JACEK SARYUSZ-WOLSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

MARIUSZ BŁASZCZAK MINISTER OBRONY NARODOWEJ PODPISAŁ PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ WOJSKA POLSKIEGO

MARIUSZ BŁASZCZAK MINISTER OBRONY NARODOWEJ PODPISAŁ PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ WOJSKA POLSKIEGO

10 października 2019 roku, Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak podpisał Plan Modernizacji Technicznej Wojska Polskiego

OBEJRZYJ NAJNOWSZE WIDEO

Uroczystość wręczenia medali za zasługi na rzecz organizacji proobronnych oraz wzmacniania potencjału militarnego państwa z udziałem Wicemarszałek Sejmu

Uroczystość wręczenia medali za zasługi na rzecz organizacji proobronnych oraz wzmacniania potencjału militarnego państwa z udziałem Wicemarszałek Sejmu

10 października w Sejmie spotkali się przedstawiciele wojska, organizacji proobronnych, a także reprezentanci szkół, w których działają klasy mundurowe. Okazją było wręczenie przez wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Gosiewską listów gratulacyjnych oraz okolicznościowych medali upamiętniających 450. rocznicę Unii Lubelskiej za zasługi na rzecz organizacji proobronnych oraz wzmacniania potencjału militarnego państwa

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY ARTYKUŁ

OBEJRZYJ

MARIUSZ BŁASZCZAK MINISTER OBRONY NARODOWEJ PODPISAŁ PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ WOJSKA POLSKIEGO

10 października 2019 roku, Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak podpisał Plan Modernizacji Technicznej Wojska Polskiego

Plan Modernizacji Technicznej to jeden z najważniejszych dokumentów MON i jest on fundamentalny w kontekście rozwoju Wojska Polskiego. Plan Modernizacji Technicznej 2021-2035 zawiera programy, które wyznaczą nową jakość Sił Zbrojnych RP oraz przewiduje rekordowe wydatki na modernizację Wojska (...)


POSEŁ EWA KOZANECKA PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Rozmowa z Panią Poseł Ewą Kozanecką na temat problemów społecznych, które wymagają szczególnej uwagi przyszłego parlamentu oraz na temat doświadczeń związkowych i ich przydatności w realizacji funkcji poselskiej. Na te i inne tematy rozmawialiśmy z Panią Poseł Ewą Kozanecką.

Kwestie oraz problemy społeczne w Polsce, wymagające szczególnej uwagi ze strony przyszłego Parlamentu. Doświadczenia związkowe i ich przydatność w realizacji funkcji poselskiej. Realizacje zadań na rzecz wyborców województwa kujawsko-pomorskiego. Priorytety programu wyborczego. Interpelacja w sprawie (...)


POSEŁ ANDRZEJ SZLACHTA PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ PRZEWODNICZĄCY SEJMOWEJ KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

Rozmowa z Posłem Panem Andrzejem Szlachtą , pełniącego funkcję przewodniczącego Komisji Fransów Publicznych.

Jak w sprawowaniu funkcji przewodniczącego KFP przydatne okazały się wieloletnie doświadczenia zaczerpnięte z działalności w samorządzie, związkach zawodowych, czy kolejna kadencja w pracach parlamentu przyniesie dalszy rozwój gospodarczy i wzrost poziomu życia Polaków, w jaki sposób rząd zamierza (...)


POSEŁ MICHAŁ MICHAŁ WOJTKIEWICZ PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ CZŁONEK KOMISJI DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH ORAZ KOMISJI OBRONY NARO

Rozmowa z Posłem Michałem Wojtkiewiczem na temat budowania silnej polski i silnej polskiej gospodarki oraz o bezpieczeństwie Polski.

Jak działania dobrej zmiany wpłynęły na poprawę kondycji Zakładów Mechanicznych w Tarnowie, czy może być to przykładem dla innych podmiotów Polskiej Grupy Zbrojeniowej, które działania były najważniejsze w kontekście budowania silnej Polski, jakie w kolejnej kadencji należy umacniać szeroko pojęte bezpieczeństwo (...)


DR RYSZARD ZARUDZKI WICEMINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W RZĄDZIE PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZMOWA Z WICEMINISTREM ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PANEM DR RYSZARDEM ZARUDZKIM

Praca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sukcesy i porażki oraz sytuacja polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej. Strategie rozwoju wsi i rolnictwa do 2030 roku, wizja rozwoju dla obszarów wiejskich. Jak Polska może skorzystać na tym, że będzie mieć unijnego komisarza do spraw rolnictwa, czy (...)


WOJCIECH BUCZAK POSEŁ PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI OBRONY NARODOWEJ

Rozmowa z Panem Wojciechem Buczakiem, Posłem Prawa i Sprawiedliwości oraz wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Narodowej.

Jak na przestrzeni ostatnich czterech lat rozwinęły się polskie zdolności obronne, czy polski przemysł obronny może być konkurencyjny poza granicami kraju, zbliżenie wojskowe z Armią Sanów Zjednoczonych, korzyści z offsetem w związku z planowanym zakupem samolotów F-35, jak prace Komisji Obrony Narodowej (...)


DR JACEK SARYUSZ-WOLSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Dr Jacek Saryusz-Wolski Poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie na tematy niechęci Niemiec i Francji względem polityki amerykańskiej w Europie, polityki bezpieczeństwa Niemiec względem USA, polityki rolnej w UE, przyjęcia waluty Euro oraz Brexitu.

Skąd bierze się tradycja, a wręcz niechęć Niemiec i Francji względem polityki amerykańskiej w Europie? Bezpieczeństwo Niemiec jest gwarantowane poprzez członkostwo w Unii Europejskiej i w NATO. Skąd zatem w kolejnych doniesieniach niemieckich mediów pojawia się teza o konieczności przemyślenia swojej (...)


CZŁONEK SEJMOWEJ KOMISJI DO SPRAW KONTROLI PAŃSTWOWEJ POSEŁ PIS PANI EWA KOZANECKA

Wywiad dla telewizji i portalu zbrojna.tv z Panią Ewą Kozanecką, członkinią Sejmowej komisji do spraw Kontroli Państwowej oraz Posłanką Prawa i Sprawiedliwości

Rola i funkcjonowanie Sejmowej Komisji do spraw Kontroli Państwowej. Czy działanie Komisji ma bezpośrednie przełożenie na życie obywateli. Oceny dotychczasowego starania polskiego rządu w związku z budową rurociągu NordStream2 oraz czy mamy szanse na zablokowanie tej że inwestycji. Jakim najważniejszym (...)


POSEŁ PIS MARCIN HORAŁA PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ŚLEDCZEJ DS. PODATKU VAT

Poseł na Sejm RP oraz Przewodniczący Komisji Śledczej do spraw podatku VAT Pan Marcin Horała w wywiadzie dla polityczna.tv na temat wyłudzeń podatku VAT w latach 2007 - 2015

Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 roku do listopada 2015 roku.


STAROSTA ŁAŃCUCKI ADAM KRZYSZTOŃ INWESTYCJE I ROZWÓJ POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

Wywiad z Panem Starostą Adamem Krzysztoniem na temat inwestycji i rozwoju powiatu łańcuckiego. Inwestycje Starostwa w szpitalu powiatowym. Przebudowa drogi krajowej numer 94. Sukces sprawowania stanowiska pracy Starosty. Wywiad z Panem Starostą Adamem Krzysztoniem na temat inwestycji i rozwoju powiatu łańcuckiego.

Inwestycje Starostwa w szpitalu powiatowym. Przebudowa drogi krajowej numer 94. Sukces sprawowania stanowiska pracy Starosty.


PRZECZYTAJ

Uroczystość wręczenia medali za zasługi na rzecz organizacji proobronnych oraz wzmacniania potencjału militarnego państwa z udziałem Wicemarszałek Sejmu

10 października w Sejmie spotkali się przedstawiciele wojska, organizacji proobronnych, a także reprezentanci szkół, w których działają klasy mundurowe. Okazją było wręczenie przez wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Gosiewską listów gratulacyjnych oraz okolicznościowych medali upamiętniających 450. rocznicę Unii Lubelskiej za zasługi na rzecz organizacji proobronnych oraz wzmacniania potencjału militarnego państwa

Otwierając spotkanie Małgorzata Gosiewska mówiła o znaczeniu klas mundurowych działających w polskich szkołach i ich roli w wychowaniu młodzieży. - Działania na rzecz budowania dobrego wizerunku armii, wspieranie Wojska Polskiego oraz przygotowywanie kadr mają znaczenie w budowaniu bezpieczeństwa (...)


TRANSMISJA 86 POSIEDZENIA SEJMU RP

Harmonogram obrad 86 Posiedzenia Sejmu RP w dniu 11 września 2019 roku

09:00 – 10:00 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (druk nr 3771) (5-minutowe oświadczenia w imieniu (...)


83 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY

Rozpoczęcie prac parlamentarnych nad likwidacją PIT dla osób do 26. roku życia, nową Ordynacją podatkową i ustanowieniem Rzecznika Praw Podatnika, a także zwiększenie pomocy dla weteranów misji zagranicznych, szczególnie tych najciężej poszkodowanych - to niektóre z tematów, podjętych we środę, podczas pierwszego dnia 83. posiedzenia Sejmu. Izba kontynuowała także debatę o tzw. ustawie frankowej, inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Posłowie przyjęli ponadto sprawozdanie z działalności KRRiT i Rady Mediów Narodowych za rok 2018. Ślubowanie złożyła poseł Alicja Dąbrowska

Kontynuacja prac parlamentarnych. II czytaniaSejm debatował nad sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych wobec prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji, które przedstawił poseł Tadeusz Cymański. Projekt dotyczy zmiany mechanizmu zapewnienia (...)


TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU

83 POSIEDZENIE SEJMU W DNIU 4 LIPCA 2019 ROKU HARMONOGRAM OBRAD

09:00 – 11:30 - Pytania w sprawach bieżących (pkt 22)11:30 – 13:00 - Informacja bieżąca (pkt 23)13:00 – 13:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach (...)


82 POSIEDZENIE SEJMU PODSUMOWANIE

Sejm w drugim dniu 82. posiedzenia uchwalił kilkanaście ustaw, wysłuchał informacji bieżącej oraz odpowiedzi rządu na pytania w sprawach bieżących, posłowie postanowili też, jakie postaci i wydarzenia będą patronować 2020 r. oraz upamiętnili w specjalnej uchwale Unię Lubelską w jej 450. rocznicę. W bloku głosowań Sejm zdecydował m.in. o podwyżkach dla nauczycieli, uproszczeniu postępowań sądowych w sprawach cywilnych, posłowie rozpatrzyli też poprawki Senatu do wcześniej uchwalonych ustaw, w tym nowelizacji kodeksu karnego, zaostrzającej kary za pedofilię

450. rocznica Unii LubelskiejWażnym wydarzeniem tego dnia było przyjęcie przez Izbę uchwały ws. 450. rocznicy unii polsko-litewskiej. W dokumencie podkreślono, że Unia Lubelska umożliwiła narodziny wyjątkowego systemu państwowości i była jednym z najważniejszych wydarzeń stulecia na kontynencie. „Akt (...)


82 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY

Nowi posłowie, hołd dla Jana Pawła II, Małgorzata Gosiewska wicemarszałkiem, a także: stop zatorom płatniczym, znakowanie żywności wolnej od GMO, ochrona przed wzrostem cen prądu – tym między innymi zajmowali się posłowie we środę, pierwszego dnia 82. posiedzenia Sejmu. Izba rozpoczęła obrady od uzupełnienia swojego składu. 16 posłów złożyło ślubowania, obejmując mandaty zwolnione w wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego. W ten sposób obsadzono 16 z 18 wakujących dotychczas mandatów, w dwóch pozostałych przypadkach procedura jest w toku. W przyjętej przez aklamację uchwale posłowie uczcili 20. rocznicę wizyty w Sejmie i w Senacie św. Jana Pawła II. Ponadto w porannych głosowaniach Izba wybrała poseł Małgorzatę Gosiewską na stanowisko wicemarszałka Sejmu. W składzie Prezydium Sejmu zastąpiła ona europoseł Beatę Mazurek. W pierwszym dniu posiedzenia Sejm odbył sześć I oraz dziewięć II czytań projektów ustaw

I czytania. Początek prac parlamentarnychSytuację finansową mniejszych firm ma poprawić ustawa o ograniczeniu tzw. zatorów płatniczych. Dzięki proponowanym przez rząd rozwiązaniom skróci się czas oczekiwania firm na zapłatę za  dostarczone towary i usługi, zarówno w transakcjach (...)


JAN PAWEŁ II OJCIEC ŚWIĘTY W SALI PLENARNEJ SEJMU 11 CZERWCA

Wizyta papieża w Sejmie to w historii Polski i świata wydarzenie bez precedensu. Był to siódmy dzień pielgrzymki Jana Pawła II w Polsce, najbardziej wypełniony spotkaniami dzień wizyty. Po poświęceniu Pomnika Armii Krajowej i Państwa Podziemnego Jan Paweł II udał się do Sejmu na spotkanie z posłami i senatorami, przedstawicielami rządu, korpusem dyplomatycznym, przedstawicielami sądownictwa i radą ekumeniczną.

Dla Kancelarii Sejmu i Senatu było to wydarzenie szczególnej i wyjątkowej rangi. Jak się miało okazać - spotkanie z 11 czerwca 1999 r. stało się jednym z najważniejszych w historii Parlamentu. Wówczas, w 10. rocznicę demokratycznych zmian z 1989 r., uroczysty nastrój i wielkie oczekiwanie (...)


4 CZERWCA 30 ROCZNICA WYBORÓW DO SEJMU I SENATU

Porozumienie Okrągłego Stołu

5 kwietnia 1989 roku zakończyły się obrady Okrągłego Stołu. Jeden z najważniejszych elementów porozumienia zawartego przez władzę komunistyczną z częścią środowisk opozycyjnych dotyczył przeprowadzenia wyborów do Sejmu oraz przywróconego po 50 latach od ostatniego posiedzenia Senatu.Kontrakt (...)


DRUGI DZIEŃ 81 POSIEDZENIA SEJMU

W czwartek posłowie uchwalili ważną społecznie ustawę – nowelizację Kodeksu karnego, zwiększającą m.in. ochronę małoletnich przed przestępczością seksualną. Izba podjęła też uchwałę w 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RP

Zmiany w prawie karnymNowelizacja Kodeksu  Karnego zwiększa ochronę małoletnich przed przestępczością seksualną. Zgodnie z decyzją Sejmu żadne z przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, popełnionych na szkodę małoletniego nie będzie ulegało przedawnieniu. Oznacza to nieprzedawnialność (...)


PIERWSZY DZIEŃ 81 POSIEDZENIA SEJMU

W środę głównym punktem prac posłów była rządowa propozycja zmian w Kodeksie karnym, mających na celu bezwzględną walkę z przestępstwami pedofilskimi. Sejm pracował także nad odtworzeniem spójnego i efektywnego systemu lokalnych połączeń autobusowych, obejmującego wszystkie regiony Polski. W porządku obrad znalazł się także rządowy projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zakładający likwidację pobierania opłat przez szpitale od rodziców i opiekunów przebywających w placówkach z dzieckiem lub z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym

I czytaniaZgodnie z przedstawioną przez rząd propozycją zmian w Kodeksie karnym, zgwałcenie dziecka nie będzie podlegać przedawnieniu. Obecnie gwałt na osobie małoletniej poniżej 15 roku życia przedawnia się po 20 latach, a jeżeli w tym czasie wszczęto postępowanie – po upływie 30 lat. Wśród (...)


Szef Ministerstwa Obrony Narodowej podpisał 15-letni Plan Modernizacji Technicznej

XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2019 z amerykańskim akcentem i Dniem Otwartym

WOJCIECH BUCZAK POSEŁ PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI OBRONY NARODOWEJ

PRZEWODNICZĄCY SKON MICHAŁ JACH POSEŁ PIS W WYWIADZIE DLA ZBROJNA.TV

Wschodnia Konferencja i Targi Ochrony Granic – GRANICE 2019

Sejm RP

KURSY WALUT

EUR - euro USD - dolar amerykański GBP - funt szterling
4.2844 3.8503 4.9671
     
CHF - frank szwajcarski CAD - dolar kanadyjski AUD - dolar australijski
3.8969 2.9316 2.6326

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • ZŁOŻENIE PRZEZ PREZYDENTA RP WIEŃCA NA GROBIE BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI
  18 października 2019 roku (piątek) o godzinie 18:30 przed kościołem pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wieniec na grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w przeddzień 35 rocznicy męczeńskiej śmierci Księdza (ul. Kardynała Stanisława Hozjusza 2).
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W ZAKOPANEM
  19 października 2019 roku (sobota) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Zakopanem (województwo małopolskie).
 • LEKCJA RP DUCHOWNI NIEZŁOMNI
  18 października 2019 roku (piątek) o godzinie 11:00 w Pałacu Prezydenckim Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Kolarski rozpocznie Lekcję RP pod tytułem Duchowni Niezłomni, odbywającą się w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych.
 • SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z OKAZJI 100-LECIA INSPEKTORII WARSZAWSKIEJ SALEZJANÓW
  18 października 2019 roku (piątek) o godzinie 18:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami Stowarzyszeń Inspektorialnych Salezjanów w Polsce i Zgromadzenia Salezjańskiego z okazji 100-lecia Inspektorii Warszawskiej Salezjanów.
 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W KRÓLESTWIE NIDERLANDÓW
  W dniach 28-30 października 2019 roku (poniedziałek-środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złożą wizytę oficjalną w Królestwie Niderlandów. Para Prezydencka weźmie udział między innymi w uroczystościach upamiętniających 75-lecie wyzwolenia Bredy przez I Polską Dywizję Pancerną Generała Stanisława Maczka.
 • CEREMONIA ZŁOŻENIA LISTÓW UWIERZYTELNIAJĄCYCH
  18 października 2019 roku (piątek) w godzinach 12:00-14:35 w Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie przez ambasadorów: Republiki Francuskiej; Republiki Mali; Republiki Gwinei; Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego; Republiki Botswany; Republiki Tadżykistanu.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
  17 października 2019 roku (czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Środzie Śląskiej (woj. dolnośląskie), gdzie o godzinue 16:15 spotka się z mieszkańcami (plac Wolności).
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W UROCZYSTEJ PREZENTACJI EKSPOZYCJI GŁÓWNEJ MT 5,14 MUZEUM JANA PAWŁA II I PRYMASA WYSZYŃSKIEGO
  16 października 2019 roku (środa) około godziny 15:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystej prezentacji ekspozycji głównej Mt 5,14 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie (ul. Prymasa Augusta Hlonda 1).
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKONOMICZNA POLSKIEGO BIZNESU
  16 października 2019 roku (środa) o godzinie 10:00 w Belwederze odbędzie się konferencja Odpowiedzialność Ekonomiczna Polskiego Biznesu. Konferencja organizowana jest przez Kancelarię Prezydenta RP i Pracodawców RP. Zakres debaty obejmuje następujące zagadnienia: Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk działań przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianej neutralności klimatycznej; Identyfikacja barier, szans i uwarunkowań działań proekologicznych w biznesie; Sformułowanie rekomendacji dla działań proekologicznych biznesu; Deklaracja kierunków działań, form i zobowiązań biznesu na rzecz poprawy klimatu i ograniczenia szkodliwych emisji.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 NA UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
  14 października 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 11:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rozpoczynającej obchody 20-lecia uczelni. (Aula im. Jana Pawła II. Warszawa, ul. Dewajtis 5).

KOMENTARZE WIDEO

KOMENTARZE ARTYKUŁÓW

KOMENTARZE OBRAD SEJMU

 • X

  Transmisja została zakończona o godzinie 11:00 Dzisiejsza retransmisja: https://polityczna.tv/transmisja/sejm/

  🕔2019-02-22 13:13:39
 • Kosma

  mamy 21 wiek. dlaczego nie mozna znalezc transmisji z obrad Sejmu ???!!!

  🕔2019-02-22 13:09:12
 • ieczyslaw

  od nowego roku nie dizała dostep do archiwalnych posiedzeń sejmu, Proszę poprawić działanie strony

  🕔2019-01-23 14:09:09