PIERWSZY DZIEŃ 81 POSIEDZENIA SEJMU

Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2019-05-16 10:17:29

W środę głównym punktem prac posłów była rządowa propozycja zmian w Kodeksie karnym, mających na celu bezwzględną walkę z przestępstwami pedofilskimi. Sejm pracował także nad odtworzeniem spójnego i efektywnego systemu lokalnych połączeń autobusowych, obejmującego wszystkie regiony Polski. W porządku obrad znalazł się także rządowy projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zakładający likwidację pobierania opłat przez szpitale od rodziców i opiekunów przebywających w placówkach z dzieckiem lub z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym

PIERWSZY DZIEŃ 81 POSIEDZENIA SEJMU

I czytania

Zgodnie z przedstawioną przez rząd propozycją zmian w Kodeksie karnym, zgwałcenie dziecka nie będzie podlegać przedawnieniu. Obecnie gwałt na osobie małoletniej poniżej 15 roku życia przedawnia się po 20 latach, a jeżeli w tym czasie wszczęto postępowanie – po upływie 30 lat. Wśród rozwiązań wymierzonych w sprawców przestępstw pedofilskich, w projekcie zaproponowano także podniesienie wieku prawno-karnej ochrony dzieci z 15 do 16 lat. Jednocześnie, rządowa propozycja zakłada wprowadzenie możliwości odstąpienia od kary przez sąd, gdy różnica wieku jest niewielka. Projekt radykalnie podwyższa kary za pedofilię. Gwałcicielowi dziecka grozić będzie od 5 do 30 lat więzienia. Jeżeli natomiast osoba małoletnia pozostawała pod pieczą sprawcy, wówczas dolna kara będzie podwyższona do 8 lat. Jeśli zaś następstwem gwałtu będzie śmierć dziecka - kara dożywocia. Aktualnie za zgwałcenie dziecka grozi od 3 do 15 lat, a gdy sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem – od 5 do 15 lat. Projekt zakłada też podwyższenie kar za seksualne wykorzystanie dzieci. Obecnie wynoszą one od 2 do 12 lat więzienia, a zgodnie z projektem – od 2 do 15 lat. Projekt zakłada również, że sprawcy brutalnych zbrodni pedofilskich nie będą mogli wyjść z więzienia na przedterminowe zwolnienie. W najcięższych przypadkach sąd będzie mógł wyłączyć możliwość wcześniejszego warunkowego zwolnienia. W myśl proponowanej nowelizacji poszerzony zostanie zakres informacji ujawnianych w tzw. rejestrze pedofilów, który zostanie uzupełniony o zawód wyuczony i wykonywany przez sprawcę w momencie popełnienia przestępstwa. Pozostałe zmiany zaproponowane w projekcie reformy Kodeksu karnego dotyczą m.in. elastycznego wymiaru kar. Mają one dać sądom możliwość orzekania zgodnie z poczuciem sprawiedliwości i współmiernie do ciężaru winy. Obecnie sędziowie dysponują ograniczonym zakresem kar za najpoważniejsze przestępstwa: do 15 lat pozbawienia wolności, osobną karą 25 lat więzienia i dożywotnim pozbawieniem wolności. Nie mogą więc wymierzyć np. kary 18 czy 27 lat więzienia, nawet gdyby była ona odpowiednia. Projekt zakłada likwidację osobnej kary 25 lat więzienia i wprowadzenie elastycznego wymiaru kar: od 15 dni do 30 lat pozbawienia wolności oraz dożywocia. Uzasadnienie projektu ustawy przedstawił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Projekt został skierowany do Komisji Ustawodawczej.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw dotyczy utworzenia nowego modelu naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Nowy model polega w szczególności na określeniu maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej i opłaty manipulacyjnej. Model zakłada również określenie sposobu obliczania wysokości ww. opłat w związku z dobrowolną zapłatą egzekwowanej należności, po dokonaniu czynności egzekucyjnych. Model uwzględnia też wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2016 r. Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Filip Świtała. Projekt został skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Finansów Publicznych.

II czytania

Izba w pierwszym dniu posiedzenia przeprowadziła prace nad odtworzeniem spójnego i efektywnego systemu lokalnych połączeń autobusowych, obejmującego wszystkie regiony Polski. Jest to cel rządowych propozycji zmian przygotowanych z myślą o ułatwieniu życia mieszkańcom mniejszych miejscowości. Projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zakłada dopłaty z budżetu centralnego, co we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi ma umożliwić odtworzenie zlikwidowanych lokalnych połączeń oraz dofinansowanie deficytowych. W myśl projektu dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem ustawy w życie oraz linii, na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2019 r. ma wynieść 300 mln zł, a w latach kolejnych – 800 mln zł (począwszy od 2020 r. do  2028 r.).  Założenia projektu zaprezentował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Z kolei sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawił poseł Bogdan Rzońca. W związku ze zgłoszonymi poprawkami w trakcie II czytania projekt został ponownie skierowany do Komisji.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego koryguje przepisy dotyczące tzw. prawa filiacyjnego, czyli zasad ustalania i zaprzeczania ojcostwa i macierzyństwa. Wniesienie projektu jest efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2013 r., który uznał za niezgodny z Konstytucją jeden z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który przewidywał, że zaprzeczenie ojcostwa nie jest możliwe po śmierci dziecka. Projekt umożliwia ukończenie procesów o zaprzeczenie ojcostwa, o zaprzeczenie macierzyństwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka wszczętych za życia dziecka, a także ustalenie macierzyństwa lub ojcostwa na drodze sądowej po śmierci dziecka. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach przedstawił poseł Bartłomiej Wróblewski. W związku ze zgłoszoną poprawką projekt został skierowany ponownie do Komisji Nadzwyczajnej.

Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta szpitale nie będą mogły pobierać opłat od rodziców i opiekunów przebywających w placówkach z dzieckiem lub z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym. Obecnie opłaty pobierane przez szpitale są bardzo zróżnicowane, i choć na ogół nie są wysokie, to jednak przy dłuższym pobycie mogą stać się poważnym obciążeniem dla rodzinnego budżetu. Propozycje zawarte w projekcie mają ułatwić możliwie jak najczęstsze i nieograniczone kontakty leczonych dzieci z osobami bliskimi, bo ich obecność jest korzystna dla małych pacjentów. Sprawozdanie Komisji Zdrowia przedstawiła poseł Anna Czech. W związku ze zgłoszoną poprawką projekt został skierowany ponownie do KZ.

Celem senackiego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego jest wprowadzenie do procedury administracyjnej zasady, że nadanie pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Szwajcarii albo w państwie członkowskim EFTA – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym będzie zrównane w skutkach z nadaniem pisma w polskiej placówce pocztowej. Projekt koryguje ponadto przepis Kpa, dotyczący obowiązku wskazania pełnomocnika do doręczeń w Polsce. Doprecyzowano, że nie dotyczy on nie tylko osób mieszkających w innym kraju Unii Europejskiej, ale także w Szwajcarii i państwach członkowskich EFTA – stronach umowy o EOG. Analogiczne rozwiązania funkcjonują już w procedurze cywilnej, karnej i sądowo-administracyjnej. Projektowane rozwiązanie ułatwi korzystanie z praw obywatelom polskim przebywającym poza granicami kraju. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach przedstawił poseł Bartłomiej Wróblewski. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Rządowy projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ma na celu zastąpienie obowiązujących obecnie przepisów w tym zakresie i wdrożenie do polskiego porządku prawnego szeregu regulacji unijnych. Projekt wprowadza przepisy ustalające funkcjonowanie i wdrożenie w RP Skomputeryzowanego Systemu Rejestracji Broni Palnej. Do projektu wprowadzono definicje odnoszące się do broni palnej w związku z jej: wywozem oraz wywozem czasowym do krajów trzecich, tranzytem poprzez kraj trzeci do kraju trzeciego. Projekt zakłada również zasady wydawania zezwoleń na ww. wywozy broni palnej, procedury uproszczone w zakresie wywozu czasowego i powrotnego broni palnej na wniosek przedsiębiorców albo podmiotów, którym została udzielona koncesja na wytwarzanie lub obrót bronią palną. W projekcie ujęto zasady oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawiła poseł Anna Maria Siarkowska. W związku ze zgłoszonym wnioskiem o odrzucenie oraz poprawkami projekt został skierowany ponownie do KAiSW.

Senacki projekt nowelizacji ustawy - Prawo spółdzielcze dotyczy dostosowania prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 czerwca 2015 r. (K 25/12) i postanowienia TK z 15 lipca 2015 r. (S5/15). Zakłada zniesienie możliwości „płynnego” przekształcania spółdzielni pracy w spółki handlowe. Zmiana formy prowadzenia działalności przez spółdzielnię pracy będzie mogła nastąpić wyłącznie przez uprzednią likwidację spółdzielni. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju przedstawił poseł Jerzy Meysztowicz. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.

W projekcie nowelizacji ustawy o pracowniczych planach kapitałowych rząd proponuje zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Uprości to ich ewidencjonowanie oraz ułatwi życie  pracownikom i pracodawcom, którzy mogą nie mieć pewności, czy osiągnęli powyższy limit. Projekt wprowadza też do systemu PPK inne uproszczenia m. in.: Rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych o osoby na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński, umożliwienie  przekazywania informacji uczestnikom PPK za pomocą systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a gdy nie będzie takiej możliwości – przez przekazywanie ich w postaci papierowej. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawił poseł Andrzej Szlachta. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt został skierowany ponownie do KF.
Rządowy projekt nowelizacji ustaw: o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz o działach administracji rządowej dotyczy uporządkowania i doprecyzowania zadań Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK) jako agencji wykonawczej, mającej zapewnić potrzebne wsparcie eksperckie i wiedzę technologiczną innym organom administracji publicznej zaangażowanym w działalność kosmiczną i przede wszystkim odpowiedzialnej za przygotowanie i koordynację wdrażania Krajowego Programu Kosmicznego oraz dostosowanie nadzoru nad tym pomiotem do rozwiązań obowiązujących w innych krajach europejskich. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Gospodarki i Rozwoju przedstawił poseł Tadeusz Dziuba. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt skierowano ponownie do Komisji.

Pozostałe punkty pierwszego dnia obrad

Na forum Sejmu przedstawiono sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z 20 grudnia 2018 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Joanny Schmidt. Zaprezentowano również sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Dawida Wachowiaka z 5 grudnia 2018 r., uzupełnionego w 5 lutego 2019 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Nitrasa. Decyzje w przedmiotowych sprawach Izba podejmie w bloku głosowań.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA

DODAJ KOMENTARZ

Dodaj komentarz...
Dodaj komentarz
Anuluj
 • 83 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY
 • TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU
 • 82 POSIEDZENIE SEJMU PODSUMOWANIE
 • 82 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY
 • JAN PAWEŁ II OJCIEC ŚWIĘTY W SALI PLENARNEJ SEJMU 11 CZERWCA
 • 4 CZERWCA 30 ROCZNICA WYBORÓW DO SEJMU I SENATU
 • DR JACEK SARYUSZ-WOLSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 • DRUGI DZIEŃ 81 POSIEDZENIA SEJMU
 • PIERWSZY DZIEŃ 81 POSIEDZENIA SEJMU
 • CZŁONEK SEJMOWEJ KOMISJI DO SPRAW KONTROLI PAŃSTWOWEJ POSEŁ PIS PANI EWA KOZANECKA
 • 80 POSIEDZENIE SEJMU
 • 9 ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ UROCZYSTOŚCI W WARSZAWIE MSZA ŚWIĘTA APEL PAMIĘCI KWIATY PRZY POMNIKACH I GROBACH
 • Obchody 9 rocznicy katastrofy smoleńskiej z udziałem Marszałka Sejmu
 • Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE z udziałem Marszałka Sejmu w Wiedniu
 • 79 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ DRUGI

DR JACEK SARYUSZ-WOLSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

DR JACEK SARYUSZ-WOLSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Dr Jacek Saryusz-Wolski Poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie na tematy niechęci Niemiec i Francji względem polityki amerykańskiej w Europie, polityki bezpieczeństwa Niemiec względem USA, polityki rolnej w UE, przyjęcia waluty Euro oraz Brexitu.

OBEJRZYJ NAJNOWSZE WIDEO

83 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY

83 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY

Rozpoczęcie prac parlamentarnych nad likwidacją PIT dla osób do 26. roku życia, nową Ordynacją podatkową i ustanowieniem Rzecznika Praw Podatnika, a także zwiększenie pomocy dla weteranów misji zagranicznych, szczególnie tych najciężej poszkodowanych - to niektóre z tematów, podjętych we środę, podczas pierwszego dnia 83. posiedzenia Sejmu. Izba kontynuowała także debatę o tzw. ustawie frankowej, inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Posłowie przyjęli ponadto sprawozdanie z działalności KRRiT i Rady Mediów Narodowych za rok 2018. Ślubowanie złożyła poseł Alicja Dąbrowska

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY ARTYKUŁ

OBEJRZYJ

DR JACEK SARYUSZ-WOLSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Dr Jacek Saryusz-Wolski Poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie na tematy niechęci Niemiec i Francji względem polityki amerykańskiej w Europie, polityki bezpieczeństwa Niemiec względem USA, polityki rolnej w UE, przyjęcia waluty Euro oraz Brexitu.

Skąd bierze się tradycja, a wręcz niechęć Niemiec i Francji względem polityki amerykańskiej w Europie? Bezpieczeństwo Niemiec jest gwarantowane poprzez członkostwo w Unii Europejskiej i w NATO. Skąd zatem w kolejnych doniesieniach niemieckich mediów pojawia się teza o konieczności przemyślenia swojej (...)


CZŁONEK SEJMOWEJ KOMISJI DO SPRAW KONTROLI PAŃSTWOWEJ POSEŁ PIS PANI EWA KOZANECKA

Wywiad dla telewizji i portalu zbrojna.tv z Panią Ewą Kozanecką, członkinią Sejmowej komisji do spraw Kontroli Państwowej oraz Posłanką Prawa i Sprawiedliwości

Rola i funkcjonowanie Sejmowej Komisji do spraw Kontroli Państwowej. Czy działanie Komisji ma bezpośrednie przełożenie na życie obywateli. Oceny dotychczasowego starania polskiego rządu w związku z budową rurociągu NordStream2 oraz czy mamy szanse na zablokowanie tej że inwestycji. Jakim najważniejszym (...)


POSEŁ PIS MARCIN HORAŁA PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ŚLEDCZEJ DS. PODATKU VAT

Poseł na Sejm RP oraz Przewodniczący Komisji Śledczej do spraw podatku VAT Pan Marcin Horała w wywiadzie dla polityczna.tv na temat wyłudzeń podatku VAT w latach 2007 - 2015

Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 roku do listopada 2015 roku.


STAROSTA ŁAŃCUCKI ADAM KRZYSZTOŃ INWESTYCJE I ROZWÓJ POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

Wywiad z Panem Starostą Adamem Krzysztoniem na temat inwestycji i rozwoju powiatu łańcuckiego. Inwestycje Starostwa w szpitalu powiatowym. Przebudowa drogi krajowej numer 94. Sukces sprawowania stanowiska pracy Starosty. Wywiad z Panem Starostą Adamem Krzysztoniem na temat inwestycji i rozwoju powiatu łańcuckiego.

Inwestycje Starostwa w szpitalu powiatowym. Przebudowa drogi krajowej numer 94. Sukces sprawowania stanowiska pracy Starosty.


JERZY BORCZ PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU PODKARPACKIEGO POLITYK BYŁY SENATOR AWS

Wywiad z Panem Jerzym Borcz Przewodniczącym Sejmiku Podkarpackiego

Uchwały budżetu województwa podkarpackiego na 2019 rok. Wydatki inwestycyjne. Wydatki na infrastrukturę drogową. Zrównoważony rozwój kraju. Zmiany funkcjonowania Sejmiku po nowelizacji ustawy. Powołania Komisji rozpatrywania skarg i petycji. Powołania Komisji łączności polaków za granicą. Powołania Komisji (...)


ANDRZEJ SZLACHTA POSEŁ PIS PRZEWODNICZĄCY SEJMOWEJ KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wywiad z Panem Posłem Andrzejem Szlachta, posłem Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczącym Sejmowej Komisji Finansów Publicznych

Wynagrodzenia NBP kadry kierowniczej. Nowelizacja ustawy o Narodowym Banku Polskim. Jawność wynagrodzeń. Oświadczenia majątkowe. Posiedzenie Komisji Finansów. Ustawa budżetowa na rok 2019. Podwyżki dla nauczycieli. Oddłużanie finansów publicznych. Budżety Państwa, budżety regionalne. Inwestycje Podkarpackie. (...)


76. Posiedzenie Sejmu RP

76. Posiedzenie Sejmu RP rozpoczęło się uczczeniem minutą ciszy pamięci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Paweł Bogdan Adamowicz (urodzony 2 listopada 1965 w Gdańsku, zmarł 14 stycznia 2019 w Gdańsku). Polski prawnik, samorządowiec i polityk. Działacz opozycji demokratycznej w czasie PRL. W latach 1990 - 1993 prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 1994 - 1998 przewodniczący Rady Miasta Gdańska, w latach (...)


Życzenia Świąteczne Prezesa PiS - Prawa i Sprawiedliwości

Życzenia Świąteczne Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego

Życzenia Świąteczne Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego


Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Wywiad z Panem Senatorem Janem Żarynem.

Nastawienie społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Problemy z władzami SLD w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Żołnierze wyklęci i sprzeczne informacje podawane w różnych mediach. Polska i jej historia oraz problemy uporania się z (...)


POSEŁ WOJCIECH BUCZAK MSPO 2018 MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Targi Kielce 2018

MSPO 2018 na 100-lecie Niepodległej Polski


PRZECZYTAJ

83 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY

Rozpoczęcie prac parlamentarnych nad likwidacją PIT dla osób do 26. roku życia, nową Ordynacją podatkową i ustanowieniem Rzecznika Praw Podatnika, a także zwiększenie pomocy dla weteranów misji zagranicznych, szczególnie tych najciężej poszkodowanych - to niektóre z tematów, podjętych we środę, podczas pierwszego dnia 83. posiedzenia Sejmu. Izba kontynuowała także debatę o tzw. ustawie frankowej, inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Posłowie przyjęli ponadto sprawozdanie z działalności KRRiT i Rady Mediów Narodowych za rok 2018. Ślubowanie złożyła poseł Alicja Dąbrowska

Kontynuacja prac parlamentarnych. II czytaniaSejm debatował nad sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych wobec prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji, które przedstawił poseł Tadeusz Cymański. Projekt dotyczy zmiany mechanizmu zapewnienia (...)


TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU

83 POSIEDZENIE SEJMU W DNIU 4 LIPCA 2019 ROKU HARMONOGRAM OBRAD

09:00 – 11:30 - Pytania w sprawach bieżących (pkt 22)11:30 – 13:00 - Informacja bieżąca (pkt 23)13:00 – 13:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach (...)


82 POSIEDZENIE SEJMU PODSUMOWANIE

Sejm w drugim dniu 82. posiedzenia uchwalił kilkanaście ustaw, wysłuchał informacji bieżącej oraz odpowiedzi rządu na pytania w sprawach bieżących, posłowie postanowili też, jakie postaci i wydarzenia będą patronować 2020 r. oraz upamiętnili w specjalnej uchwale Unię Lubelską w jej 450. rocznicę. W bloku głosowań Sejm zdecydował m.in. o podwyżkach dla nauczycieli, uproszczeniu postępowań sądowych w sprawach cywilnych, posłowie rozpatrzyli też poprawki Senatu do wcześniej uchwalonych ustaw, w tym nowelizacji kodeksu karnego, zaostrzającej kary za pedofilię

450. rocznica Unii LubelskiejWażnym wydarzeniem tego dnia było przyjęcie przez Izbę uchwały ws. 450. rocznicy unii polsko-litewskiej. W dokumencie podkreślono, że Unia Lubelska umożliwiła narodziny wyjątkowego systemu państwowości i była jednym z najważniejszych wydarzeń stulecia na kontynencie. „Akt (...)


82 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY

Nowi posłowie, hołd dla Jana Pawła II, Małgorzata Gosiewska wicemarszałkiem, a także: stop zatorom płatniczym, znakowanie żywności wolnej od GMO, ochrona przed wzrostem cen prądu – tym między innymi zajmowali się posłowie we środę, pierwszego dnia 82. posiedzenia Sejmu. Izba rozpoczęła obrady od uzupełnienia swojego składu. 16 posłów złożyło ślubowania, obejmując mandaty zwolnione w wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego. W ten sposób obsadzono 16 z 18 wakujących dotychczas mandatów, w dwóch pozostałych przypadkach procedura jest w toku. W przyjętej przez aklamację uchwale posłowie uczcili 20. rocznicę wizyty w Sejmie i w Senacie św. Jana Pawła II. Ponadto w porannych głosowaniach Izba wybrała poseł Małgorzatę Gosiewską na stanowisko wicemarszałka Sejmu. W składzie Prezydium Sejmu zastąpiła ona europoseł Beatę Mazurek. W pierwszym dniu posiedzenia Sejm odbył sześć I oraz dziewięć II czytań projektów ustaw

I czytania. Początek prac parlamentarnychSytuację finansową mniejszych firm ma poprawić ustawa o ograniczeniu tzw. zatorów płatniczych. Dzięki proponowanym przez rząd rozwiązaniom skróci się czas oczekiwania firm na zapłatę za  dostarczone towary i usługi, zarówno w transakcjach (...)


JAN PAWEŁ II OJCIEC ŚWIĘTY W SALI PLENARNEJ SEJMU 11 CZERWCA

Wizyta papieża w Sejmie to w historii Polski i świata wydarzenie bez precedensu. Był to siódmy dzień pielgrzymki Jana Pawła II w Polsce, najbardziej wypełniony spotkaniami dzień wizyty. Po poświęceniu Pomnika Armii Krajowej i Państwa Podziemnego Jan Paweł II udał się do Sejmu na spotkanie z posłami i senatorami, przedstawicielami rządu, korpusem dyplomatycznym, przedstawicielami sądownictwa i radą ekumeniczną.

Dla Kancelarii Sejmu i Senatu było to wydarzenie szczególnej i wyjątkowej rangi. Jak się miało okazać - spotkanie z 11 czerwca 1999 r. stało się jednym z najważniejszych w historii Parlamentu. Wówczas, w 10. rocznicę demokratycznych zmian z 1989 r., uroczysty nastrój i wielkie oczekiwanie (...)


4 CZERWCA 30 ROCZNICA WYBORÓW DO SEJMU I SENATU

Porozumienie Okrągłego Stołu

5 kwietnia 1989 roku zakończyły się obrady Okrągłego Stołu. Jeden z najważniejszych elementów porozumienia zawartego przez władzę komunistyczną z częścią środowisk opozycyjnych dotyczył przeprowadzenia wyborów do Sejmu oraz przywróconego po 50 latach od ostatniego posiedzenia Senatu.Kontrakt (...)


DRUGI DZIEŃ 81 POSIEDZENIA SEJMU

W czwartek posłowie uchwalili ważną społecznie ustawę – nowelizację Kodeksu karnego, zwiększającą m.in. ochronę małoletnich przed przestępczością seksualną. Izba podjęła też uchwałę w 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RP

Zmiany w prawie karnymNowelizacja Kodeksu  Karnego zwiększa ochronę małoletnich przed przestępczością seksualną. Zgodnie z decyzją Sejmu żadne z przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, popełnionych na szkodę małoletniego nie będzie ulegało przedawnieniu. Oznacza to nieprzedawnialność (...)


PIERWSZY DZIEŃ 81 POSIEDZENIA SEJMU

W środę głównym punktem prac posłów była rządowa propozycja zmian w Kodeksie karnym, mających na celu bezwzględną walkę z przestępstwami pedofilskimi. Sejm pracował także nad odtworzeniem spójnego i efektywnego systemu lokalnych połączeń autobusowych, obejmującego wszystkie regiony Polski. W porządku obrad znalazł się także rządowy projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zakładający likwidację pobierania opłat przez szpitale od rodziców i opiekunów przebywających w placówkach z dzieckiem lub z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym

I czytaniaZgodnie z przedstawioną przez rząd propozycją zmian w Kodeksie karnym, zgwałcenie dziecka nie będzie podlegać przedawnieniu. Obecnie gwałt na osobie małoletniej poniżej 15 roku życia przedawnia się po 20 latach, a jeżeli w tym czasie wszczęto postępowanie – po upływie 30 lat. Wśród (...)


80 POSIEDZENIE SEJMU

HARMONOGRAM OBRAD 1 DNIA 80 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 11 KWIETNIA 2019 ROKU

10:00 - 11:00 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3301 i 3360) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)11:00 - 11:45 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy (...)


9 ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ UROCZYSTOŚCI W WARSZAWIE MSZA ŚWIĘTA APEL PAMIĘCI KWIATY PRZY POMNIKACH I GROBACH

W stolicy w dziewiątą rocznicę tragedii 10 kwietnia 2010 roku, odbywają się uroczystości upamiętniające jej 96 ofiar. Marszałkowie Sejmu i Senatu, Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski wzięli udział w porannej uroczystej Mszy świętej w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa Oblubieńca na Krakowskim Przedmieściu. W nabożeństwie uczestniczyli między innymi wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrami oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński. Parlament reprezentuje także Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii Sejmu

Po Mszy świętej uczestnicy uroczystości udali się przed Pałac Prezydencki, gdzie tradycyjnie o godzinie 08:41 miał miejsce się Apel Pamięci. Rozpoczął się od hymnu narodowego, po czym odczytano imiona i nazwiska 96 ofiar tragedii smoleńskiej. Wieniec kwiatów złożył brat świętej pamięci prezydenta (...)


KOMISJA OBRONY NARODOWEJ ROZWÓJ WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ 2 LIPCA 2019 ROKU

CWIX 2019 BYDGOSZCZ ĆWICZENIA KOALICYJNEJ INTEROPERACYJNOŚCI BOJOWEJ

PRZEZ GODZINĘ PODSŁUCHIWALIŚMY GENERAŁA DS. CYBERWOJSK KAROLA MOLENDĘ

KOMISJA OBRONY NARODOWEJ 14 CZERWCA 2019 ROKU SEJM RP

SUKCESY POLSKIEJ ZBROJENIÓWKI NA XII MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWIE AIR FAIR 2019

Sejm RP

KURSY WALUT

EUR - euro USD - dolar amerykański GBP - funt szterling
4.3543 3.9281 4.7713
     
CHF - frank szwajcarski CAD - dolar kanadyjski AUD - dolar australijski
4.0093 2.9542 2.6653

Prezydent RP

 • Zgodnie z zapowiedzią Prezydenta, główne obchody Święta Wojska Polskiego odbędą się w tym roku w Katowicach. W programie uroczystości z udziałem Andrzeja Dudy m.in. defilada „Wierni Polsce”, a także XI uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.
 • Z podpisem Prezydenta jest już nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy m.in. Policji, ABW, Agencji Wywiadu, CBA, Straży Granicznej, SOP i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin.
 • Bardzo chcielibyśmy, żeby każde dziecko w Polsce pierwszego września miało wszystko, co potrzebne jest do nauki. Dlatego po raz kolejny wspieramy akcję Caritas Polska „Tornister Pełen Uśmiechów”.
 • W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy w kaplicy Pałacu Prezydenckiego zostały złożone kwiaty przed tablicą poświęconą pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej.
 • Andrzej Duda podpisał m.in. ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA REPUBLIKI LITEWSKIEJ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  16 lipca 2019 roku (wtorek) wizytę oficjalną w Rzeczypospolitej Polskiej złoży Prezydent Republiki Litewskiej Gitanas Nausėda z Małżonką.
 • SPOTKANIE PARY PREZYDENCKIEJ Z UCZESTNIKAMI 1 EDYCJI PROJEKTU POLSKA JEST W TOBIE
  5 lipca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 16:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą spotkają się z uczestnikami projektu Polska jest w Tobie.
 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENT REPUBLIKI SŁOWACKIEJ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  15 lipca 2019 roku (poniedziałek) wizytę oficjalną w Rzeczypospolitej Polskiej złoży Prezydent Republiki Słowackiej Zuzana Čaputová.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
  12 lipca 2019 roku (piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Szczecinku i Drawsku Pomorskim (województwo zachodniopomorskie).
 • CEREMONIA ZŁOŻENIA LISTÓW UWIERZYTELNIAJĄCYCH
  11 lipca 2019 roku (czwartek) w godzinie 15:00-17:30 w Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie przez ambasadorów: Republiki Uzbekistanu, Republiki Filipin, Bośni i Hercegowiny, Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Republiki Czadu.
 • ZŁOŻENIE WIEŃCA PRZED POMNIKIEM RZEZI WOŁYŃSKIEJ
  11 lipca 2019 roku (czwartek) o godzinie 10:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wieniec przed pomnikiem Rzezi Wołyńskiej w Warszawie z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej (ul. Gdańska naprzeciw Skweru Wołyńskiego).
 • GALA VIRTUS ET FRATERNITAS
  19 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 14:00 w Teatrze Polskim w Warszawie (ul. Karasia 2) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w gali Virtus et Fraternitas. Medal Virtus et Fraternitas jest nagrodą dla osób zasłużonych w niesieniu pomocy lub pielęgnowaniu pamięci o osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości będących ofiarami zbrodni sowieckich, nazistowskich zbrodni niemieckich, zbrodni z pobudek nacjonalistycznych lub innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne, w okresie od dnia 8 listopada 1917 roku do dnia 31 lipca 1990 roku. Medal zostanie wręczony po raz pierwszy od momentu jego ustanowienia.
 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W WASZYNGTONIE
  12 czerwca 2019 roku (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złożą wizytę oficjalną w Waszyngtonie.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W REPUBLICE SŁOWENII
  W dniach 13-17 czerwca 2019 roku (czwartek-poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złożą wizytę w Stanach Zjednoczonych Ameryki (Houston, Reno, Carson City, San Francisco). Głównym tematem wizyty będą kwestie gospodarcze.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W LUBACZOWIE
  23 maja 2019 roku (czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Lubaczowie (woj. podkarpackie), gdzie o godzinie 17:00 spotka się z mieszkańcami (plac przed Urzędem Miejskim w Lubaczowie, ulica Rynek 26).

KOMENTARZE ARTYKUŁÓW

KOMENTARZE WIDEO

KOMENTARZE OBRAD SEJMU

 • X

  Transmisja została zakończona o godzinie 11:00 Dzisiejsza retransmisja: https://polityczna.tv/transmisja/sejm/

  🕔2019-02-22 13:13:39
 • Kosma

  mamy 21 wiek. dlaczego nie mozna znalezc transmisji z obrad Sejmu ???!!!

  🕔2019-02-22 13:09:12
 • ieczyslaw

  od nowego roku nie dizała dostep do archiwalnych posiedzeń sejmu, Proszę poprawić działanie strony

  🕔2019-01-23 14:09:09