PIERWSZY DZIEŃ 81 POSIEDZENIA SEJMU

Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2019-05-16 10:17:29

W środę głównym punktem prac posłów była rządowa propozycja zmian w Kodeksie karnym, mających na celu bezwzględną walkę z przestępstwami pedofilskimi. Sejm pracował także nad odtworzeniem spójnego i efektywnego systemu lokalnych połączeń autobusowych, obejmującego wszystkie regiony Polski. W porządku obrad znalazł się także rządowy projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zakładający likwidację pobierania opłat przez szpitale od rodziców i opiekunów przebywających w placówkach z dzieckiem lub z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym

PIERWSZY DZIEŃ 81 POSIEDZENIA SEJMU

I czytania

Zgodnie z przedstawioną przez rząd propozycją zmian w Kodeksie karnym, zgwałcenie dziecka nie będzie podlegać przedawnieniu. Obecnie gwałt na osobie małoletniej poniżej 15 roku życia przedawnia się po 20 latach, a jeżeli w tym czasie wszczęto postępowanie – po upływie 30 lat. Wśród rozwiązań wymierzonych w sprawców przestępstw pedofilskich, w projekcie zaproponowano także podniesienie wieku prawno-karnej ochrony dzieci z 15 do 16 lat. Jednocześnie, rządowa propozycja zakłada wprowadzenie możliwości odstąpienia od kary przez sąd, gdy różnica wieku jest niewielka. Projekt radykalnie podwyższa kary za pedofilię. Gwałcicielowi dziecka grozić będzie od 5 do 30 lat więzienia. Jeżeli natomiast osoba małoletnia pozostawała pod pieczą sprawcy, wówczas dolna kara będzie podwyższona do 8 lat. Jeśli zaś następstwem gwałtu będzie śmierć dziecka - kara dożywocia. Aktualnie za zgwałcenie dziecka grozi od 3 do 15 lat, a gdy sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem – od 5 do 15 lat. Projekt zakłada też podwyższenie kar za seksualne wykorzystanie dzieci. Obecnie wynoszą one od 2 do 12 lat więzienia, a zgodnie z projektem – od 2 do 15 lat. Projekt zakłada również, że sprawcy brutalnych zbrodni pedofilskich nie będą mogli wyjść z więzienia na przedterminowe zwolnienie. W najcięższych przypadkach sąd będzie mógł wyłączyć możliwość wcześniejszego warunkowego zwolnienia. W myśl proponowanej nowelizacji poszerzony zostanie zakres informacji ujawnianych w tzw. rejestrze pedofilów, który zostanie uzupełniony o zawód wyuczony i wykonywany przez sprawcę w momencie popełnienia przestępstwa. Pozostałe zmiany zaproponowane w projekcie reformy Kodeksu karnego dotyczą m.in. elastycznego wymiaru kar. Mają one dać sądom możliwość orzekania zgodnie z poczuciem sprawiedliwości i współmiernie do ciężaru winy. Obecnie sędziowie dysponują ograniczonym zakresem kar za najpoważniejsze przestępstwa: do 15 lat pozbawienia wolności, osobną karą 25 lat więzienia i dożywotnim pozbawieniem wolności. Nie mogą więc wymierzyć np. kary 18 czy 27 lat więzienia, nawet gdyby była ona odpowiednia. Projekt zakłada likwidację osobnej kary 25 lat więzienia i wprowadzenie elastycznego wymiaru kar: od 15 dni do 30 lat pozbawienia wolności oraz dożywocia. Uzasadnienie projektu ustawy przedstawił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Projekt został skierowany do Komisji Ustawodawczej.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw dotyczy utworzenia nowego modelu naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Nowy model polega w szczególności na określeniu maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej i opłaty manipulacyjnej. Model zakłada również określenie sposobu obliczania wysokości ww. opłat w związku z dobrowolną zapłatą egzekwowanej należności, po dokonaniu czynności egzekucyjnych. Model uwzględnia też wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2016 r. Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Filip Świtała. Projekt został skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Finansów Publicznych.

II czytania

Izba w pierwszym dniu posiedzenia przeprowadziła prace nad odtworzeniem spójnego i efektywnego systemu lokalnych połączeń autobusowych, obejmującego wszystkie regiony Polski. Jest to cel rządowych propozycji zmian przygotowanych z myślą o ułatwieniu życia mieszkańcom mniejszych miejscowości. Projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zakłada dopłaty z budżetu centralnego, co we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi ma umożliwić odtworzenie zlikwidowanych lokalnych połączeń oraz dofinansowanie deficytowych. W myśl projektu dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem ustawy w życie oraz linii, na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2019 r. ma wynieść 300 mln zł, a w latach kolejnych – 800 mln zł (począwszy od 2020 r. do  2028 r.).  Założenia projektu zaprezentował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Z kolei sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawił poseł Bogdan Rzońca. W związku ze zgłoszonymi poprawkami w trakcie II czytania projekt został ponownie skierowany do Komisji.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego koryguje przepisy dotyczące tzw. prawa filiacyjnego, czyli zasad ustalania i zaprzeczania ojcostwa i macierzyństwa. Wniesienie projektu jest efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2013 r., który uznał za niezgodny z Konstytucją jeden z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który przewidywał, że zaprzeczenie ojcostwa nie jest możliwe po śmierci dziecka. Projekt umożliwia ukończenie procesów o zaprzeczenie ojcostwa, o zaprzeczenie macierzyństwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka wszczętych za życia dziecka, a także ustalenie macierzyństwa lub ojcostwa na drodze sądowej po śmierci dziecka. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach przedstawił poseł Bartłomiej Wróblewski. W związku ze zgłoszoną poprawką projekt został skierowany ponownie do Komisji Nadzwyczajnej.

Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta szpitale nie będą mogły pobierać opłat od rodziców i opiekunów przebywających w placówkach z dzieckiem lub z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym. Obecnie opłaty pobierane przez szpitale są bardzo zróżnicowane, i choć na ogół nie są wysokie, to jednak przy dłuższym pobycie mogą stać się poważnym obciążeniem dla rodzinnego budżetu. Propozycje zawarte w projekcie mają ułatwić możliwie jak najczęstsze i nieograniczone kontakty leczonych dzieci z osobami bliskimi, bo ich obecność jest korzystna dla małych pacjentów. Sprawozdanie Komisji Zdrowia przedstawiła poseł Anna Czech. W związku ze zgłoszoną poprawką projekt został skierowany ponownie do KZ.

Celem senackiego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego jest wprowadzenie do procedury administracyjnej zasady, że nadanie pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Szwajcarii albo w państwie członkowskim EFTA – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym będzie zrównane w skutkach z nadaniem pisma w polskiej placówce pocztowej. Projekt koryguje ponadto przepis Kpa, dotyczący obowiązku wskazania pełnomocnika do doręczeń w Polsce. Doprecyzowano, że nie dotyczy on nie tylko osób mieszkających w innym kraju Unii Europejskiej, ale także w Szwajcarii i państwach członkowskich EFTA – stronach umowy o EOG. Analogiczne rozwiązania funkcjonują już w procedurze cywilnej, karnej i sądowo-administracyjnej. Projektowane rozwiązanie ułatwi korzystanie z praw obywatelom polskim przebywającym poza granicami kraju. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach przedstawił poseł Bartłomiej Wróblewski. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Rządowy projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ma na celu zastąpienie obowiązujących obecnie przepisów w tym zakresie i wdrożenie do polskiego porządku prawnego szeregu regulacji unijnych. Projekt wprowadza przepisy ustalające funkcjonowanie i wdrożenie w RP Skomputeryzowanego Systemu Rejestracji Broni Palnej. Do projektu wprowadzono definicje odnoszące się do broni palnej w związku z jej: wywozem oraz wywozem czasowym do krajów trzecich, tranzytem poprzez kraj trzeci do kraju trzeciego. Projekt zakłada również zasady wydawania zezwoleń na ww. wywozy broni palnej, procedury uproszczone w zakresie wywozu czasowego i powrotnego broni palnej na wniosek przedsiębiorców albo podmiotów, którym została udzielona koncesja na wytwarzanie lub obrót bronią palną. W projekcie ujęto zasady oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawiła poseł Anna Maria Siarkowska. W związku ze zgłoszonym wnioskiem o odrzucenie oraz poprawkami projekt został skierowany ponownie do KAiSW.

Senacki projekt nowelizacji ustawy - Prawo spółdzielcze dotyczy dostosowania prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 czerwca 2015 r. (K 25/12) i postanowienia TK z 15 lipca 2015 r. (S5/15). Zakłada zniesienie możliwości „płynnego” przekształcania spółdzielni pracy w spółki handlowe. Zmiana formy prowadzenia działalności przez spółdzielnię pracy będzie mogła nastąpić wyłącznie przez uprzednią likwidację spółdzielni. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju przedstawił poseł Jerzy Meysztowicz. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.

W projekcie nowelizacji ustawy o pracowniczych planach kapitałowych rząd proponuje zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Uprości to ich ewidencjonowanie oraz ułatwi życie  pracownikom i pracodawcom, którzy mogą nie mieć pewności, czy osiągnęli powyższy limit. Projekt wprowadza też do systemu PPK inne uproszczenia m. in.: Rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych o osoby na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński, umożliwienie  przekazywania informacji uczestnikom PPK za pomocą systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a gdy nie będzie takiej możliwości – przez przekazywanie ich w postaci papierowej. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawił poseł Andrzej Szlachta. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt został skierowany ponownie do KF.
Rządowy projekt nowelizacji ustaw: o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz o działach administracji rządowej dotyczy uporządkowania i doprecyzowania zadań Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK) jako agencji wykonawczej, mającej zapewnić potrzebne wsparcie eksperckie i wiedzę technologiczną innym organom administracji publicznej zaangażowanym w działalność kosmiczną i przede wszystkim odpowiedzialnej za przygotowanie i koordynację wdrażania Krajowego Programu Kosmicznego oraz dostosowanie nadzoru nad tym pomiotem do rozwiązań obowiązujących w innych krajach europejskich. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Gospodarki i Rozwoju przedstawił poseł Tadeusz Dziuba. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt skierowano ponownie do Komisji.

Pozostałe punkty pierwszego dnia obrad

Na forum Sejmu przedstawiono sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z 20 grudnia 2018 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Joanny Schmidt. Zaprezentowano również sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Dawida Wachowiaka z 5 grudnia 2018 r., uzupełnionego w 5 lutego 2019 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Nitrasa. Decyzje w przedmiotowych sprawach Izba podejmie w bloku głosowań.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA

DODAJ KOMENTARZ

Dodaj komentarz...
Dodaj komentarz
Anuluj
 • MARIUSZ BŁASZCZAK MINISTER OBRONY NARODOWEJ PODPISAŁ PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ WOJSKA POLSKIEGO
 • Uroczystość wręczenia medali za zasługi na rzecz organizacji proobronnych oraz wzmacniania potencjału militarnego państwa z udziałem Wicemarszałek Sejmu
 • POSEŁ EWA KOZANECKA PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 • POSEŁ ANDRZEJ SZLACHTA PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ PRZEWODNICZĄCY SEJMOWEJ KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH
 • POSEŁ MICHAŁ MICHAŁ WOJTKIEWICZ PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ CZŁONEK KOMISJI DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH ORAZ KOMISJI OBRONY NARO
 • DR RYSZARD ZARUDZKI WICEMINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W RZĄDZIE PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
 • WOJCIECH BUCZAK POSEŁ PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI OBRONY NARODOWEJ
 • TRANSMISJA 86 POSIEDZENIA SEJMU RP
 • 83 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY
 • TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU
 • 82 POSIEDZENIE SEJMU PODSUMOWANIE
 • 82 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY
 • JAN PAWEŁ II OJCIEC ŚWIĘTY W SALI PLENARNEJ SEJMU 11 CZERWCA
 • 4 CZERWCA 30 ROCZNICA WYBORÓW DO SEJMU I SENATU
 • DR JACEK SARYUSZ-WOLSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

MARIUSZ BŁASZCZAK MINISTER OBRONY NARODOWEJ PODPISAŁ PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ WOJSKA POLSKIEGO

MARIUSZ BŁASZCZAK MINISTER OBRONY NARODOWEJ PODPISAŁ PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ WOJSKA POLSKIEGO

10 października 2019 roku, Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak podpisał Plan Modernizacji Technicznej Wojska Polskiego

OBEJRZYJ NAJNOWSZE WIDEO

Uroczystość wręczenia medali za zasługi na rzecz organizacji proobronnych oraz wzmacniania potencjału militarnego państwa z udziałem Wicemarszałek Sejmu

Uroczystość wręczenia medali za zasługi na rzecz organizacji proobronnych oraz wzmacniania potencjału militarnego państwa z udziałem Wicemarszałek Sejmu

10 października w Sejmie spotkali się przedstawiciele wojska, organizacji proobronnych, a także reprezentanci szkół, w których działają klasy mundurowe. Okazją było wręczenie przez wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Gosiewską listów gratulacyjnych oraz okolicznościowych medali upamiętniających 450. rocznicę Unii Lubelskiej za zasługi na rzecz organizacji proobronnych oraz wzmacniania potencjału militarnego państwa

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY ARTYKUŁ

OBEJRZYJ

MARIUSZ BŁASZCZAK MINISTER OBRONY NARODOWEJ PODPISAŁ PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ WOJSKA POLSKIEGO

10 października 2019 roku, Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak podpisał Plan Modernizacji Technicznej Wojska Polskiego

Plan Modernizacji Technicznej to jeden z najważniejszych dokumentów MON i jest on fundamentalny w kontekście rozwoju Wojska Polskiego. Plan Modernizacji Technicznej 2021-2035 zawiera programy, które wyznaczą nową jakość Sił Zbrojnych RP oraz przewiduje rekordowe wydatki na modernizację Wojska (...)


POSEŁ EWA KOZANECKA PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Rozmowa z Panią Poseł Ewą Kozanecką na temat problemów społecznych, które wymagają szczególnej uwagi przyszłego parlamentu oraz na temat doświadczeń związkowych i ich przydatności w realizacji funkcji poselskiej. Na te i inne tematy rozmawialiśmy z Panią Poseł Ewą Kozanecką.

Kwestie oraz problemy społeczne w Polsce, wymagające szczególnej uwagi ze strony przyszłego Parlamentu. Doświadczenia związkowe i ich przydatność w realizacji funkcji poselskiej. Realizacje zadań na rzecz wyborców województwa kujawsko-pomorskiego. Priorytety programu wyborczego. Interpelacja w sprawie (...)


POSEŁ ANDRZEJ SZLACHTA PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ PRZEWODNICZĄCY SEJMOWEJ KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

Rozmowa z Posłem Panem Andrzejem Szlachtą , pełniącego funkcję przewodniczącego Komisji Fransów Publicznych.

Jak w sprawowaniu funkcji przewodniczącego KFP przydatne okazały się wieloletnie doświadczenia zaczerpnięte z działalności w samorządzie, związkach zawodowych, czy kolejna kadencja w pracach parlamentu przyniesie dalszy rozwój gospodarczy i wzrost poziomu życia Polaków, w jaki sposób rząd zamierza (...)


POSEŁ MICHAŁ MICHAŁ WOJTKIEWICZ PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ CZŁONEK KOMISJI DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH ORAZ KOMISJI OBRONY NARO

Rozmowa z Posłem Michałem Wojtkiewiczem na temat budowania silnej polski i silnej polskiej gospodarki oraz o bezpieczeństwie Polski.

Jak działania dobrej zmiany wpłynęły na poprawę kondycji Zakładów Mechanicznych w Tarnowie, czy może być to przykładem dla innych podmiotów Polskiej Grupy Zbrojeniowej, które działania były najważniejsze w kontekście budowania silnej Polski, jakie w kolejnej kadencji należy umacniać szeroko pojęte bezpieczeństwo (...)


DR RYSZARD ZARUDZKI WICEMINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W RZĄDZIE PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZMOWA Z WICEMINISTREM ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PANEM DR RYSZARDEM ZARUDZKIM

Praca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sukcesy i porażki oraz sytuacja polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej. Strategie rozwoju wsi i rolnictwa do 2030 roku, wizja rozwoju dla obszarów wiejskich. Jak Polska może skorzystać na tym, że będzie mieć unijnego komisarza do spraw rolnictwa, czy (...)


WOJCIECH BUCZAK POSEŁ PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI OBRONY NARODOWEJ

Rozmowa z Panem Wojciechem Buczakiem, Posłem Prawa i Sprawiedliwości oraz wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Narodowej.

Jak na przestrzeni ostatnich czterech lat rozwinęły się polskie zdolności obronne, czy polski przemysł obronny może być konkurencyjny poza granicami kraju, zbliżenie wojskowe z Armią Sanów Zjednoczonych, korzyści z offsetem w związku z planowanym zakupem samolotów F-35, jak prace Komisji Obrony Narodowej (...)


DR JACEK SARYUSZ-WOLSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Dr Jacek Saryusz-Wolski Poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie na tematy niechęci Niemiec i Francji względem polityki amerykańskiej w Europie, polityki bezpieczeństwa Niemiec względem USA, polityki rolnej w UE, przyjęcia waluty Euro oraz Brexitu.

Skąd bierze się tradycja, a wręcz niechęć Niemiec i Francji względem polityki amerykańskiej w Europie? Bezpieczeństwo Niemiec jest gwarantowane poprzez członkostwo w Unii Europejskiej i w NATO. Skąd zatem w kolejnych doniesieniach niemieckich mediów pojawia się teza o konieczności przemyślenia swojej (...)


CZŁONEK SEJMOWEJ KOMISJI DO SPRAW KONTROLI PAŃSTWOWEJ POSEŁ PIS PANI EWA KOZANECKA

Wywiad dla telewizji i portalu zbrojna.tv z Panią Ewą Kozanecką, członkinią Sejmowej komisji do spraw Kontroli Państwowej oraz Posłanką Prawa i Sprawiedliwości

Rola i funkcjonowanie Sejmowej Komisji do spraw Kontroli Państwowej. Czy działanie Komisji ma bezpośrednie przełożenie na życie obywateli. Oceny dotychczasowego starania polskiego rządu w związku z budową rurociągu NordStream2 oraz czy mamy szanse na zablokowanie tej że inwestycji. Jakim najważniejszym (...)


POSEŁ PIS MARCIN HORAŁA PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ŚLEDCZEJ DS. PODATKU VAT

Poseł na Sejm RP oraz Przewodniczący Komisji Śledczej do spraw podatku VAT Pan Marcin Horała w wywiadzie dla polityczna.tv na temat wyłudzeń podatku VAT w latach 2007 - 2015

Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 roku do listopada 2015 roku.


STAROSTA ŁAŃCUCKI ADAM KRZYSZTOŃ INWESTYCJE I ROZWÓJ POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

Wywiad z Panem Starostą Adamem Krzysztoniem na temat inwestycji i rozwoju powiatu łańcuckiego. Inwestycje Starostwa w szpitalu powiatowym. Przebudowa drogi krajowej numer 94. Sukces sprawowania stanowiska pracy Starosty. Wywiad z Panem Starostą Adamem Krzysztoniem na temat inwestycji i rozwoju powiatu łańcuckiego.

Inwestycje Starostwa w szpitalu powiatowym. Przebudowa drogi krajowej numer 94. Sukces sprawowania stanowiska pracy Starosty.


PRZECZYTAJ

Uroczystość wręczenia medali za zasługi na rzecz organizacji proobronnych oraz wzmacniania potencjału militarnego państwa z udziałem Wicemarszałek Sejmu

10 października w Sejmie spotkali się przedstawiciele wojska, organizacji proobronnych, a także reprezentanci szkół, w których działają klasy mundurowe. Okazją było wręczenie przez wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Gosiewską listów gratulacyjnych oraz okolicznościowych medali upamiętniających 450. rocznicę Unii Lubelskiej za zasługi na rzecz organizacji proobronnych oraz wzmacniania potencjału militarnego państwa

Otwierając spotkanie Małgorzata Gosiewska mówiła o znaczeniu klas mundurowych działających w polskich szkołach i ich roli w wychowaniu młodzieży. - Działania na rzecz budowania dobrego wizerunku armii, wspieranie Wojska Polskiego oraz przygotowywanie kadr mają znaczenie w budowaniu bezpieczeństwa (...)


TRANSMISJA 86 POSIEDZENIA SEJMU RP

Harmonogram obrad 86 Posiedzenia Sejmu RP w dniu 11 września 2019 roku

09:00 – 10:00 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (druk nr 3771) (5-minutowe oświadczenia w imieniu (...)


83 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY

Rozpoczęcie prac parlamentarnych nad likwidacją PIT dla osób do 26. roku życia, nową Ordynacją podatkową i ustanowieniem Rzecznika Praw Podatnika, a także zwiększenie pomocy dla weteranów misji zagranicznych, szczególnie tych najciężej poszkodowanych - to niektóre z tematów, podjętych we środę, podczas pierwszego dnia 83. posiedzenia Sejmu. Izba kontynuowała także debatę o tzw. ustawie frankowej, inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Posłowie przyjęli ponadto sprawozdanie z działalności KRRiT i Rady Mediów Narodowych za rok 2018. Ślubowanie złożyła poseł Alicja Dąbrowska

Kontynuacja prac parlamentarnych. II czytaniaSejm debatował nad sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych wobec prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji, które przedstawił poseł Tadeusz Cymański. Projekt dotyczy zmiany mechanizmu zapewnienia (...)


TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU

83 POSIEDZENIE SEJMU W DNIU 4 LIPCA 2019 ROKU HARMONOGRAM OBRAD

09:00 – 11:30 - Pytania w sprawach bieżących (pkt 22)11:30 – 13:00 - Informacja bieżąca (pkt 23)13:00 – 13:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach (...)


82 POSIEDZENIE SEJMU PODSUMOWANIE

Sejm w drugim dniu 82. posiedzenia uchwalił kilkanaście ustaw, wysłuchał informacji bieżącej oraz odpowiedzi rządu na pytania w sprawach bieżących, posłowie postanowili też, jakie postaci i wydarzenia będą patronować 2020 r. oraz upamiętnili w specjalnej uchwale Unię Lubelską w jej 450. rocznicę. W bloku głosowań Sejm zdecydował m.in. o podwyżkach dla nauczycieli, uproszczeniu postępowań sądowych w sprawach cywilnych, posłowie rozpatrzyli też poprawki Senatu do wcześniej uchwalonych ustaw, w tym nowelizacji kodeksu karnego, zaostrzającej kary za pedofilię

450. rocznica Unii LubelskiejWażnym wydarzeniem tego dnia było przyjęcie przez Izbę uchwały ws. 450. rocznicy unii polsko-litewskiej. W dokumencie podkreślono, że Unia Lubelska umożliwiła narodziny wyjątkowego systemu państwowości i była jednym z najważniejszych wydarzeń stulecia na kontynencie. „Akt (...)


82 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY

Nowi posłowie, hołd dla Jana Pawła II, Małgorzata Gosiewska wicemarszałkiem, a także: stop zatorom płatniczym, znakowanie żywności wolnej od GMO, ochrona przed wzrostem cen prądu – tym między innymi zajmowali się posłowie we środę, pierwszego dnia 82. posiedzenia Sejmu. Izba rozpoczęła obrady od uzupełnienia swojego składu. 16 posłów złożyło ślubowania, obejmując mandaty zwolnione w wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego. W ten sposób obsadzono 16 z 18 wakujących dotychczas mandatów, w dwóch pozostałych przypadkach procedura jest w toku. W przyjętej przez aklamację uchwale posłowie uczcili 20. rocznicę wizyty w Sejmie i w Senacie św. Jana Pawła II. Ponadto w porannych głosowaniach Izba wybrała poseł Małgorzatę Gosiewską na stanowisko wicemarszałka Sejmu. W składzie Prezydium Sejmu zastąpiła ona europoseł Beatę Mazurek. W pierwszym dniu posiedzenia Sejm odbył sześć I oraz dziewięć II czytań projektów ustaw

I czytania. Początek prac parlamentarnychSytuację finansową mniejszych firm ma poprawić ustawa o ograniczeniu tzw. zatorów płatniczych. Dzięki proponowanym przez rząd rozwiązaniom skróci się czas oczekiwania firm na zapłatę za  dostarczone towary i usługi, zarówno w transakcjach (...)


JAN PAWEŁ II OJCIEC ŚWIĘTY W SALI PLENARNEJ SEJMU 11 CZERWCA

Wizyta papieża w Sejmie to w historii Polski i świata wydarzenie bez precedensu. Był to siódmy dzień pielgrzymki Jana Pawła II w Polsce, najbardziej wypełniony spotkaniami dzień wizyty. Po poświęceniu Pomnika Armii Krajowej i Państwa Podziemnego Jan Paweł II udał się do Sejmu na spotkanie z posłami i senatorami, przedstawicielami rządu, korpusem dyplomatycznym, przedstawicielami sądownictwa i radą ekumeniczną.

Dla Kancelarii Sejmu i Senatu było to wydarzenie szczególnej i wyjątkowej rangi. Jak się miało okazać - spotkanie z 11 czerwca 1999 r. stało się jednym z najważniejszych w historii Parlamentu. Wówczas, w 10. rocznicę demokratycznych zmian z 1989 r., uroczysty nastrój i wielkie oczekiwanie (...)


4 CZERWCA 30 ROCZNICA WYBORÓW DO SEJMU I SENATU

Porozumienie Okrągłego Stołu

5 kwietnia 1989 roku zakończyły się obrady Okrągłego Stołu. Jeden z najważniejszych elementów porozumienia zawartego przez władzę komunistyczną z częścią środowisk opozycyjnych dotyczył przeprowadzenia wyborów do Sejmu oraz przywróconego po 50 latach od ostatniego posiedzenia Senatu.Kontrakt (...)


DRUGI DZIEŃ 81 POSIEDZENIA SEJMU

W czwartek posłowie uchwalili ważną społecznie ustawę – nowelizację Kodeksu karnego, zwiększającą m.in. ochronę małoletnich przed przestępczością seksualną. Izba podjęła też uchwałę w 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RP

Zmiany w prawie karnymNowelizacja Kodeksu  Karnego zwiększa ochronę małoletnich przed przestępczością seksualną. Zgodnie z decyzją Sejmu żadne z przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, popełnionych na szkodę małoletniego nie będzie ulegało przedawnieniu. Oznacza to nieprzedawnialność (...)


PIERWSZY DZIEŃ 81 POSIEDZENIA SEJMU

W środę głównym punktem prac posłów była rządowa propozycja zmian w Kodeksie karnym, mających na celu bezwzględną walkę z przestępstwami pedofilskimi. Sejm pracował także nad odtworzeniem spójnego i efektywnego systemu lokalnych połączeń autobusowych, obejmującego wszystkie regiony Polski. W porządku obrad znalazł się także rządowy projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zakładający likwidację pobierania opłat przez szpitale od rodziców i opiekunów przebywających w placówkach z dzieckiem lub z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym

I czytaniaZgodnie z przedstawioną przez rząd propozycją zmian w Kodeksie karnym, zgwałcenie dziecka nie będzie podlegać przedawnieniu. Obecnie gwałt na osobie małoletniej poniżej 15 roku życia przedawnia się po 20 latach, a jeżeli w tym czasie wszczęto postępowanie – po upływie 30 lat. Wśród (...)


Szef Ministerstwa Obrony Narodowej podpisał 15-letni Plan Modernizacji Technicznej

XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2019 z amerykańskim akcentem i Dniem Otwartym

WOJCIECH BUCZAK POSEŁ PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI OBRONY NARODOWEJ

PRZEWODNICZĄCY SKON MICHAŁ JACH POSEŁ PIS W WYWIADZIE DLA ZBROJNA.TV

Wschodnia Konferencja i Targi Ochrony Granic – GRANICE 2019

Sejm RP

KURSY WALUT

EUR - euro USD - dolar amerykański GBP - funt szterling
4.2844 3.8503 4.9671
     
CHF - frank szwajcarski CAD - dolar kanadyjski AUD - dolar australijski
3.8969 2.9316 2.6326

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • ZŁOŻENIE PRZEZ PREZYDENTA RP WIEŃCA NA GROBIE BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI
  18 października 2019 roku (piątek) o godzinie 18:30 przed kościołem pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wieniec na grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w przeddzień 35 rocznicy męczeńskiej śmierci Księdza (ul. Kardynała Stanisława Hozjusza 2).
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W ZAKOPANEM
  19 października 2019 roku (sobota) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Zakopanem (województwo małopolskie).
 • LEKCJA RP DUCHOWNI NIEZŁOMNI
  18 października 2019 roku (piątek) o godzinie 11:00 w Pałacu Prezydenckim Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Kolarski rozpocznie Lekcję RP pod tytułem Duchowni Niezłomni, odbywającą się w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych.
 • SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z OKAZJI 100-LECIA INSPEKTORII WARSZAWSKIEJ SALEZJANÓW
  18 października 2019 roku (piątek) o godzinie 18:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami Stowarzyszeń Inspektorialnych Salezjanów w Polsce i Zgromadzenia Salezjańskiego z okazji 100-lecia Inspektorii Warszawskiej Salezjanów.
 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W KRÓLESTWIE NIDERLANDÓW
  W dniach 28-30 października 2019 roku (poniedziałek-środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złożą wizytę oficjalną w Królestwie Niderlandów. Para Prezydencka weźmie udział między innymi w uroczystościach upamiętniających 75-lecie wyzwolenia Bredy przez I Polską Dywizję Pancerną Generała Stanisława Maczka.
 • CEREMONIA ZŁOŻENIA LISTÓW UWIERZYTELNIAJĄCYCH
  18 października 2019 roku (piątek) w godzinach 12:00-14:35 w Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie przez ambasadorów: Republiki Francuskiej; Republiki Mali; Republiki Gwinei; Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego; Republiki Botswany; Republiki Tadżykistanu.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
  17 października 2019 roku (czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Środzie Śląskiej (woj. dolnośląskie), gdzie o godzinue 16:15 spotka się z mieszkańcami (plac Wolności).
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W UROCZYSTEJ PREZENTACJI EKSPOZYCJI GŁÓWNEJ MT 5,14 MUZEUM JANA PAWŁA II I PRYMASA WYSZYŃSKIEGO
  16 października 2019 roku (środa) około godziny 15:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystej prezentacji ekspozycji głównej Mt 5,14 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie (ul. Prymasa Augusta Hlonda 1).
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKONOMICZNA POLSKIEGO BIZNESU
  16 października 2019 roku (środa) o godzinie 10:00 w Belwederze odbędzie się konferencja Odpowiedzialność Ekonomiczna Polskiego Biznesu. Konferencja organizowana jest przez Kancelarię Prezydenta RP i Pracodawców RP. Zakres debaty obejmuje następujące zagadnienia: Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk działań przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianej neutralności klimatycznej; Identyfikacja barier, szans i uwarunkowań działań proekologicznych w biznesie; Sformułowanie rekomendacji dla działań proekologicznych biznesu; Deklaracja kierunków działań, form i zobowiązań biznesu na rzecz poprawy klimatu i ograniczenia szkodliwych emisji.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 NA UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
  14 października 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 11:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rozpoczynającej obchody 20-lecia uczelni. (Aula im. Jana Pawła II. Warszawa, ul. Dewajtis 5).

KOMENTARZE WIDEO

KOMENTARZE ARTYKUŁÓW

KOMENTARZE OBRAD SEJMU

 • X

  Transmisja została zakończona o godzinie 11:00 Dzisiejsza retransmisja: https://polityczna.tv/transmisja/sejm/

  🕔2019-02-22 13:13:39
 • Kosma

  mamy 21 wiek. dlaczego nie mozna znalezc transmisji z obrad Sejmu ???!!!

  🕔2019-02-22 13:09:12
 • ieczyslaw

  od nowego roku nie dizała dostep do archiwalnych posiedzeń sejmu, Proszę poprawić działanie strony

  🕔2019-01-23 14:09:09