### ### aktualności pl 2019-07-15 21:16:26 83 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY Rozpoczęcie prac parlamentarnych nad likwidacją PIT dla osób do 26. roku życia, nową Ordynacją podatkową i ustanowieniem Rzecznika Praw Podatnika, a także zwiększenie pomocy dla weteranów misji zagranicznych, szczególnie tych najciężej poszkodowanych - to niektóre z tematów, podjętych we środę, podczas pierwszego dnia 83. posiedzenia Sejmu. Izba kontynuowała także debatę o tzw. ustawie frankowej, inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Posłowie przyjęli ponadto sprawozdanie z działalności KRRiT i Rady Mediów Narodowych za rok 2018. Ślubowanie złożyła poseł Alicja Dąbrowska Kontynuacja prac parlamentarnych. II czytaniaSejm debatował nad sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych wobec prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji, które przedstawił poseł Tadeusz Cymański. Projekt dotyczy zmiany mechanizmu zapewnienia wsparcia finansowego osobom, które na skutek obiektywnych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie dla ich budżetów domowych. Posłowie będą kontynuować prace nad projektem w KFP.W związku ze zgłoszeniem poprawek projekt specustawy o Westerplatte trafił ponownie do Komisji Infrastruktury. Wniesiony przez posłów projekt zakłada usprawnienie przygotowania i realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 ‒ Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Według wnioskodawców ochrona oraz właściwe zagospodarowanie Pola Bitwy na Westerplatte ma na celu zachowanie unikatowych wartości historycznych, przestrzennych, materialnych i niematerialnych, symbolizujących bohaterstwo oraz ofiarę poniesioną przez polskiego żołnierza. Rewitalizacja i rewaloryzacja Westerplatte może więc przebiegać jedynie w oparciu o poszanowanie kontekstu miejsca oraz wnikliwą analizę historii w odniesieniu do konkretnych reliktów Wojskowej Składnicy Tranzytowej oraz zmian przestrzennych jakie miały miejsce na półwyspie Westerplatte od czasów powstania Składnicy aż do chwili obecnej. Stan w jakim obecnie znajduje się półwysep Westerplatte nie gwarantuje odwiedzającym, zarówno z Polski, jak i ze świata, wyobrażenia o celu powstania, funkcjonowaniu i znaczeniu obrony Wojskowej Składnicy Tranzytowej dla polskiej historii oraz dla Polaków w trakcie wojny i po jej zakończeniu. W dyskusji parlamentarnej wziął również udział wiceminister kultury Jarosław Sellin.Projekt noweli ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ma na celu zapewnienie całemu społeczeństwu niezakłóconego dostępu do telekomunikacji, który ma być osiągnięty m.in. poprzez obniżenie kosztów inwestycji telekomunikacyjnych. Ułatwienia te będą również dotyczyły planowanych inwestycji w technologię 5G, która będzie wymagała budowy bardzo wielu nowych stacji bazowych. Projekt trafił ponownie do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.Sejm kontynuował prace nad stworzeniem systemu instytucji rozwoju o nazwie Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju, który ma wesprzeć realizację programów rozwojowych rządu. Projekt skierowano ponownie do komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Finansów Publicznych.Uproszczenie i  usprawnienie administracyjne postępowania egzekucyjnego oraz zapewnienie wzrostu efektywności egzekucji – to główne cele rozpatrzonego przez Izbę w II czytaniu projektu nowelizacji postępowania egzekucyjnego w administracji oraz niektórych innych ustaw. Sprawozdanie z I czytania, które przeprowadziły Komisja Finansów Publicznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedstawił poseł Andrzej Szlachta. Decyzją posłów III czytanie odbędzie się w bloku głosowań.Rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw  ma wprowadzić rozwiązania, umożliwiające wykorzystanie narzędzi informatycznych do odbiurokratyzowania obrotu olejem opałowym. Sprawozdanie przedstawił poseł Andrzej Kosztowniak. Projekt trafił do III czytania, które przeprowadzone zostanie w bloku głosowań.Komisja Gospodarki i Rozwoju będzie ponownie kontynuować pracę nad rządowym projektem zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Projekt noweli umożliwi Prezesowi UOKiK bardziej elastyczne kształtowanie struktury wewnętrznej UOKiK - w szczególności w odniesieniu do delegatur UOKiK, poprawę skuteczności wykrywania naruszeń przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez dostęp do tajemnic prawnie chronionych, takich jak tajemnica skarbowa i tajemnica bankowa.W Komisji Finansów Publicznych ponownie będzie rozpatrywany projekt wzmacniający nadzór publiczny nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce.Poseł Anna Paluch była sprawozdawcą w debacie nad projektem nowelizacji ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Projekt dotyczy dodania definicji oraz uszczegółowienia przepisów, tak aby ich interpretacja nie budziła wątpliwości, dostosowania terminów przewidzianych ww. ustawą do panujących realiów, zwiększenia wsparcia ministra właściwego do spraw środowiska przez jednostki nadzorowane, dostosowania obowiązków informacyjnych i przepływu informacji między prowadzącymi instalację a organami, a także między samymi organami. Projekt ponownie skierowano do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczący zgodnie z uzasadnieniem - m.in. zmian w ustawie o VAT nakierowanych na uszczelnienie systemu VAT oraz zmian w Ordynacji podatkowej związanych z uwzględnieniem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w katalogu podmiotów, którym mogą być udostępniane informacje objęte tajemnicą skarbową skierowano do III czytania, które będzie miało miejsce w bloku głosowańW wyniku dyskusji nad rządowym projektem dotyczy wprowadzenia rozwiązań mobilizujących dłużników transakcji handlowych (przedsiębiorców i podmioty publiczne) do dokonywania zapłaty w ustalonym terminie oraz zniechęcenia do narzucania przez nich nieuzasadnionych, wydłużonych terminów zapłat projekt skierowano ponownie do komisji KFP i GOR.Połączone sejmowe komisje Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej ponownie zajmą się pracami nad projektem noweli o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zwiększającym kontrolę gmin nad sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz selektywne zbieranie odpadów komunalnych.I czytaniaPodniesienie dodatku dla poszkodowanych weteranów, kompleksowa opieka medyczna dla weteranów  z co najmniej 30 proc. uszczerbkiem na zdrowiu,  ulgi w komunikacji publicznej oraz dodatkowy urlop wypoczynkowy to zmiany, które chce wprowadzić rząd w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa. Zwiększenie pomocy dla weteranów i weteranów poszkodowanych ma być realizowane również przez przyznanie prawa do udziału w turnusach readaptacyjno-kondycyjnych, szerszy dostęp do turnusów leczniczo-profilaktycznych. Weterani będą mieli także pierwszeństwo w umieszczeniu w Domu Emeryta Wojskowego oraz Domu Weterana ze zmniejszeniem odpłatności weterana poszkodowanego za pobyt w Domu Weterana. Projekt uzasadnił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Posłowie zdecydowali, że procedowaniem zmian zajmie się Komisja Obrony Narodowej.Po debacie posłowie skierowali projekt o zerowym PIT do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Uzasadnienie do projektu przedstawił wiceminister finansów Leszek Skiba, a wcześniej głos zabrał Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów. Zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 tys. 528 zł - odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej. Dzięki nowym przepisom osoby poniżej 26. roku życia będą otrzymywać wyższe wynagrodzenie.Łącznie rozpatrzono projekty rządowych ustaw o Ordynacji podatkowej i przepisy ją wprowadzające oraz projekt powołujący Rzecznika Praw Podatnika. Funkcjonowanie rzecznika ma przyczyniać się do zmiany oraz kształtowania nowych standardów funkcjonowania administracji skarbowej. W projekcie ustawy zawarto także Kartę Praw Podatnika, która stanowi przyjazny i dostępny przewodnik po prawie podatkowym dla każdego. Z kolei projekt nowej ordynacji podatkowej przewiduje większą ochronę praw podatnika w jego kontaktach z administracją podatkową oraz zwiększenie efektywności i skuteczności poboru podatków. Postuluje się również uporządkowanie mechanizmów chroniących pozycję podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi. Są to m.in.: zasady ogólne prawa podatkowego, formy załatwiania spraw podatkowych na zasadzie konsensusu (umowy podatkowe, mediacje, konsultacje skutków podatkowych transakcji), przepisy chroniące podatnika w przypadku zastosowania się do informacji organów podatkowych, zakaz orzekania na niekorzyść podatnika przy ponownym rozpatrywaniu sprawy w postępowaniu odwoławczym, prawo do skorygowania deklaracji przed zakończeniem postępowania podatkowego, możliwość rezygnacji z odwołania od decyzji na rzecz skargi do sądu, czy dłuższe terminy do wniesienia odwołania i zażalenia. Uzasadnienie przedstawił wiceminister Leszek Skiba. Nad projektem pracować będzie dalej Komisja Finansów Publicznych.Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o VAT, przewidujący wprowadzenie nowej matrycy stawek tego podatku, mający uprościć ich stosowanie, zakładający zmiany stawek dla niektórych produktów również trafił do Komisji Finansów Publicznych.Posłowie rozpoczęli także procedowanie rządowego projektu zmian w kodeksie spółek handlowych, który przewiduje obowiązkową dematerializację akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, które nie podlegają obowiązkowej dematerializacji, w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Prace nad zmianami kontynuować będzie komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach. Uzasadnienie przedstawił wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak.Zwiększeniu efektywności i skuteczności poboru podatków służyć będą przepisy dotyczące m.in.: wprowadzenia efektywnego modelu postępowania podatkowego, nowego postępowania uproszczonego, wprowadzenia zasady ugodowego załatwiania spraw, upowszechnienia stosowania komunikacji elektronicznej czy uporządkowania zasad stosowania i miarkowania kar porządkowych.Łukasz Błasikiewicz.RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMUDZIEŃ I POSIEDZENIA | DZIEŃ II POSIEDZENIA ###/artykul/83-posiedzenie-sejmu-dzien-pierwszy/201907110725188 2019-07-04 16:18:17 TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU 83 POSIEDZENIE SEJMU W DNIU 4 LIPCA 2019 ROKU HARMONOGRAM OBRAD 09:00 – 11:30 - Pytania w sprawach bieżących (pkt 22)11:30 – 13:00 - Informacja bieżąca (pkt 23)13:00 – 13:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 3551 i 3591) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 24)13:45 – 14:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim (druki nr 3540 i 3563) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 25)14:30 – 15:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017 – 2020" (druki nr 3519 i 3567) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 26)15:15 – 16:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (druki nr 3520 i 3578) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 27)16:00 – 16:45 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (druki nr 3497 i 3501) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 28)16:45 – 17:30 - Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości (druki nr 3483 i 3559) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 29)17:30 – 18:00 - Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 3489 i 3506) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 30)18:00 – 19:30 - Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 roku wraz z opinią Komisji (druki nr 3366 i 3515) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 31)19:30 – 20:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druki nr 3386 i 3386-A) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 32)20:30 – 23:30 - Głosowania, w tym:- Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2018 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druki nr 3352 i 3393) (pkt 33)- Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3555 i 3588) (pkt 34)- Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3554 i 3565) (pkt 35)- Powołanie członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (druk nr 3576) (pkt 36)- Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr) (pkt 37)- Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr) (pkt 38)23:30 – 00:30 - Ewentualne oświadczenia poselskieTRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU ###/artykul/transmisja-posiedzenia-sejmu/201907041156081 2019-07-04 03:47:20 82 POSIEDZENIE SEJMU PODSUMOWANIE Sejm w drugim dniu 82. posiedzenia uchwalił kilkanaście ustaw, wysłuchał informacji bieżącej oraz odpowiedzi rządu na pytania w sprawach bieżących, posłowie postanowili też, jakie postaci i wydarzenia będą patronować 2020 r. oraz upamiętnili w specjalnej uchwale Unię Lubelską w jej 450. rocznicę. W bloku głosowań Sejm zdecydował m.in. o podwyżkach dla nauczycieli, uproszczeniu postępowań sądowych w sprawach cywilnych, posłowie rozpatrzyli też poprawki Senatu do wcześniej uchwalonych ustaw, w tym nowelizacji kodeksu karnego, zaostrzającej kary za pedofilię 450. rocznica Unii LubelskiejWażnym wydarzeniem tego dnia było przyjęcie przez Izbę uchwały ws. 450. rocznicy unii polsko-litewskiej. W dokumencie podkreślono, że Unia Lubelska umożliwiła narodziny wyjątkowego systemu państwowości i była jednym z najważniejszych wydarzeń stulecia na kontynencie. „Akt zawarcia unii stanowił dowód nie tylko praktycznej realizacji idei epoki renesansu, ale też nowatorskiej myśli prawnej oraz świadectwo dojrzałości politycznej elit politycznych obu państw” – napisano w uchwale. Posłowie przyjęli dokument przez aklamację.III czytaniaW III czytaniu Izba uchwaliła nowelizację Karty nauczyciela. Przyjęta ustawa przewiduje wzrost wynagrodzeń dla tej grupy zawodowej już od września br., a także ułatwienia w pokonywaniu kolejnych szczebli kariery nauczycielskiej.Przez cały 2019 r nie wzrosną ceny prądu dla gospodarstw domowych, mniejszych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych (w tym samorządów). Sejm znowelizował przyjęte wcześniej przepisy chroniące konsumentów przed skokowymi podwyżkami cen energii elektrycznej.Uproszczenie i usprawnienie postępowań przed sądami cywilnymi przewiduje uchwalona przez posłów nowelizacja ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.W znowelizowanym Kodeksie spółek handlowych znalazło się miejsce dla nowego rodzaju spółki kapitałowej: prostej spółki akcyjnej (PSA). Zmiana ułatwi przedsiębiorcom podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.Nowelizacja ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych spowoduje, że odkładane w nich środki przyszłych emerytów będą bezpieczniejsze.Sejm znowelizował też ustawę o odpadach, przewidującą m.in. prowadzenie ewidencji odpadów wyłącznie w formie elektronicznej.Dzięki zmianom w Prawie o ruchu drogowym oraz ustawie o transporcie drogowym możliwe będą mobilne kontrole techniczne pojazdów wykonujących przewóz rzeczy i osób.Żywność wolna od GMO będzie specjalnie oznakowana - Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na informowanie w ten sposób konsumentów, że dany produkt wytworzono bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych.Sejm znowelizował także ustawę o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, dzięki czemu powstanie fundusz służący promocji roślin oleistych i produktów z nich wytwarzanych. Będzie to wsparcie dla producentów m.in. rzepaku, soi, lnu.Przyjęta przez Izbę kolejna z ustaw związanych z brexitem dotyczyć będzie stosowania europejskiego nakazu aresztowania w okresie przejściowym.Znowelizowane ustawy – Prawo atomowe oraz o ochronie przeciwpożarowej wzmocnią polski system bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.Zmiany w Prawie ochrony środowiska oraz ustawie o zarządzaniu kryzysowym pozwolą przyspieszyć proces wyeliminowania zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza smogiem.Uchwalonymi przez Sejm ustawami zajmie się teraz Senat.Sejm rozpatrzył poprawki SenatuW bloku głosowań posłowie rozpatrywali także poprawki zgłoszone przez Senat do czterech ustaw.Posłowie przyjęli prawie wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji Kodeksu karnego dotyczące m.in. walki z pedofilią.Izba zaakceptowała też wszystkie zaproponowane przez Senat zmiany do ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Celem ustawy jest umożliwienie lepszej kontroli obrotu bronią i amunicjąSejm przyjął ponadto poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw a także do nowelizacji ustaw o Polskiej Agencji Kosmicznej i o działach administracji rządowej.I czytaniaW czwartek Sejm rozpoczął też prace nad dwoma projektami nowelizacji ustawy o podatku VAT oraz propozycją zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.Pierwsza ze wspomnianych nowelizacji zakłada wprowadzenie dodatkowych rozwiązań uszczelniających system podatku od towarów i usług oraz doprecyzowanie już istniejących przepisów. Druga ze zmian ma na celu wprowadzenie ułatwień dla podatników. Deklaracja VAT na zostać skonsolidowana z plikiem JPK_VAT, co pozwoli na likwidację uciążliwych obowiązków np. dotyczących dołączania załączników. Oba projekty trafiły do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.Rządowy projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada m.in. wzmocnienie kontroli gmin nad sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zwiększenie ich selektywnego zbierania. Po przeprowadzeniu I czytania projekt został skierowany do prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.Uchwały o patronach 2020 rokuSejm zdecydował o ustanowieniu patronów 2020 r. Uhonorowani w ten sposób zostali: św. Jan Paweł II, hetman Stanisław Żółkiewski i Roman Ingarden. 2020 rok będzie także rokiem Bitwy Warszawskiej w jej 100. rocznicę. Sejm upamiętnił też Teodora Axentowicza w 160. rocznicę urodzin.Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżącychW czwartek posłowie wysłuchali też informacji bieżącej. Tym razem minister środowiska mówił posłom o działaniach resortu na rzecz polskiej wsi. Przedstawiciele rządu odpowiadali też na pytania bieżące. Posłów interesowała m.in. sytuacja na rynkach rolnych w kontekście sytuacji międzynarodowej oraz ostatnich zjawisk pogodowych, pytania dotyczyły też rozwoju sportu i turystyki na Warmii i Mazurach.Ślubowanie poselskieŚlubowanie poselskie złożył poseł Adam Kałaska. To kolejna ze zmian związanych z niedawnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i AdministracjiW piątek, w  trzecim dniu obrad, Izba zapoznała się ze sprawozdaniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2018 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Dokument zaprezentował posłom sekretarz stanu w resorcie spraw wewnętrznych i administracji Sylwester Tułajew. Sejm wysłuchał też stanowiska  Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.Zdjęcia: Łukasz Błasikiewicz.RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMUDZIEŃ 1 | DZIEŃ 2 | DZIEŃ 3 ###/artykul/82-posiedzenie-sejmu-podsumowanie/201906160754301 2019-06-14 14:48:19 82 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY Nowi posłowie, hołd dla Jana Pawła II, Małgorzata Gosiewska wicemarszałkiem, a także: stop zatorom płatniczym, znakowanie żywności wolnej od GMO, ochrona przed wzrostem cen prądu – tym między innymi zajmowali się posłowie we środę, pierwszego dnia 82. posiedzenia Sejmu. Izba rozpoczęła obrady od uzupełnienia swojego składu. 16 posłów złożyło ślubowania, obejmując mandaty zwolnione w wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego. W ten sposób obsadzono 16 z 18 wakujących dotychczas mandatów, w dwóch pozostałych przypadkach procedura jest w toku. W przyjętej przez aklamację uchwale posłowie uczcili 20. rocznicę wizyty w Sejmie i w Senacie św. Jana Pawła II. Ponadto w porannych głosowaniach Izba wybrała poseł Małgorzatę Gosiewską na stanowisko wicemarszałka Sejmu. W składzie Prezydium Sejmu zastąpiła ona europoseł Beatę Mazurek. W pierwszym dniu posiedzenia Sejm odbył sześć I oraz dziewięć II czytań projektów ustaw I czytania. Początek prac parlamentarnychSytuację finansową mniejszych firm ma poprawić ustawa o ograniczeniu tzw. zatorów płatniczych. Dzięki proponowanym przez rząd rozwiązaniom skróci się czas oczekiwania firm na zapłatę za  dostarczone towary i usługi, zarówno w transakcjach z podmiotami publicznymi, jak i dużymi przedsiębiorcami. Na podmioty opóźniające uregulowanie swoich zobowiązań Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta będzie mógł nakładać kary administracyjne. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju.Posłowie debatowali w I czytaniu nad projektem ustawy o systemie instytucji rozwoju. Rząd proponuje stworzenie Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Powstanie w ten sposób zintegrowany system instytucji, obecnie działających w pięciu kluczowych obszarach: inwestycje, bankowość, ubezpieczenia eksportowe, handel zagraniczny oraz rozwój przedsiębiorczości. Rząd chce m.in. stworzyć wspólny  portal internetowy, a także wspólny punkt kontaktowy dla inwestorów, co ułatwi ich pozyskiwanie. Nad projektem będą teraz pracować Komisje Finansów Publicznych oraz Gospodarki i Rozwoju.Więcej czasu dla przedsiębiorców na składanie poprawek i wyjaśnień do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) i inne ułatwienia dla podmiotów uczestniczących w handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych proponuje rząd w projekcie ustawy, którego I czytanie odbyło się w środę. Projekt nowelizacji ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw został skierowany do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.Odbiurokratyzowanie i uszczelnienie systemu obrotu olejem opałowym przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Po przeprowadzeniu I czytania Sejm skierował projekt do Komisji Finansów Publicznych i Komisji Infrastruktury.Procedura upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej będzie uproszczona i usprawniona – rząd w projekcie nowelizacji Prawa upadłościowego proponuje odciążenie sądów, tak aby mogły skupić się na bardziej złożonych sprawach związanych z restrukturyzacją i upadłością przedsiębiorców. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.Polska Agencja Nadzoru Audytowego zastąpi Komisję Nadzoru Audytowego (KNA). Rząd w projekcie nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym proponuje przekazanie nowemu podmiotowi kompetencji kontrolnych w stosunku do firm audytorskich. PANA będzie też mogła prowadzić postępowania administracyjne i nakładać kary w przypadkach, w których usługi audytorskie podlegają nadzorowi publicznemu. Projekt ustawy trafił do Komisji Finansów Publicznych.II czytaniaW pierwszym dniu posiedzenia Sejm przeprowadził też II czytania szeregu projektów ustaw.Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, przewidujący usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądami cywilnymi został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia złożonych w II czytaniu poprawek.Łatwiejsze podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz zwiększenie możliwości inwestycyjnych polskich przedsiębiorców ma nastąpić dzięki wprowadzeniu do obrotu prawnego nowego rodzaju spółki kapitałowej: prostej spółki akcyjnej (PSA). Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych ze zgłoszonymi poprawkami trafi do komisji ds. zmian w kodyfikacjach, która przedstawi dodatkowe sprawozdanie.Sejm w II czytaniu debatował też nad poselskim projektem nowelizacji ustaw o podatku akcyzowym, o efektywności energetycznej oraz o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Celem nadrzędnym proponowanych zmian jest ochrona szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw przed skutkami podwyżek cen prądu. Projekt określa zakres beneficjentów oraz mechanizm stabilizacji cen. III czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.Kolejne dwa projekty dotyczą zwłaszcza producentów i przetwórców żywności. Dobrowolnie znakowanie żywności od GMO przewiduje projekt rządowy, który po II czytaniu i zgłoszeniu poprawek trafił z powrotem do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Grupa posłów proponuje z kolei utworzenie Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Proponowana nowelizacja ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych ma za zadanie wspierać producentów oraz przetwórców rzepaku, rzepiku, soi, lnu i konopi. Sejm rozpatrzy projekt w bloku głosowań.Nowelizacja ustawy o odpadach zakłada m.in. że prowadzenie ewidencji odpadów odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie. Sejm po przeprowadzeniu II czytania projektu skierował go do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, która rozpatrzy wniesione poprawki.Mobilne kontrole techniczne autobusów i ciężarówek umożliwi nowelizacja Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Rządowa propozycja wprowadzająca w życie dyrektywę UE zostanie rozpatrzona przez Sejm w III czytaniu.Rządowy projekt nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ustawy o pracowniczych programach emertytalnych zobowiązuje pracownicze towarzystwa emerytalne do wprowadzenia systemu zarządzania, kontroli wewnętrznej, planów awaryjnych oraz dokumentowania własnej oceny ryzyka. Propozycja rządu realizuje dyrektywę UE. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zarekomendowała Izbie przyjęcie zgłoszonych w II czytaniu poprawek.Sejm przeprowadził też II czytanie projektu ustawy w związku ze spodziewanym brexitem. Nowe przepisy potwierdzają, że obecnie obowiązujące przepisy dotyczące europejskiego nakazu aresztowania będą stosowane także w okresie przejściowym, do czasu wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE.UchwałyPosłowie przyjęli uchwałę upamiętniającą 20. rocznicę wizyty św.Jana Pawła II w Sejmie i Senacie 11 czerwca 1999 r. Oddali w niej hołd Papieżowi Polakowi i przypomnieli jego przesłanie. Św. Jan Paweł II „pozostaje aktualnym wzorcem dla kształtowania relacji – opartych na prawdzie, miłości i pokoju we współczesnym społeczeństwie” – podkreślił Sejm w uchwale przyjętej przez aklamację.Zdjęcia: Rafał Zambrzycki.RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 12 CZERWCA 2019 ROKU ###/artykul/82-posiedzenie-sejmu-dzien-pierwszy/201906160747479 2019-06-13 13:38:54 JAN PAWEŁ II OJCIEC ŚWIĘTY W SALI PLENARNEJ SEJMU 11 CZERWCA Wizyta papieża w Sejmie to w historii Polski i świata wydarzenie bez precedensu. Był to siódmy dzień pielgrzymki Jana Pawła II w Polsce, najbardziej wypełniony spotkaniami dzień wizyty. Po poświęceniu Pomnika Armii Krajowej i Państwa Podziemnego Jan Paweł II udał się do Sejmu na spotkanie z posłami i senatorami, przedstawicielami rządu, korpusem dyplomatycznym, przedstawicielami sądownictwa i radą ekumeniczną. Dla Kancelarii Sejmu i Senatu było to wydarzenie szczególnej i wyjątkowej rangi. Jak się miało okazać - spotkanie z 11 czerwca 1999 r. stało się jednym z najważniejszych w historii Parlamentu. Wówczas, w 10. rocznicę demokratycznych zmian z 1989 r., uroczysty nastrój i wielkie oczekiwanie wypełniały każdy zakątek na Wiejskiej. Urzędnicy do dziś pracujący w Kancelarii Sejmu, a w tym czasie bezpośredni świadkowie i uczestnicy wydarzenia, określają tamten czas mianem wielkiego, wzruszającego święta.Odwiedzający Sejm mogą dowiedzieć się gdzie znajduje się fotel na którym zasiadał Jan Paweł II podczas wizyty. Ale na pewno nie każdy wie, że były jeszcze trzy fotele przygotowane specjalnie na wizytę. Wszystkie zaprojektowane przez architekt Aleksandrę Stępińską, a wykonane przez Zakłady Wytwórcze Mebli Artystycznych Henryków w Warszawie. Główny fotel znajdował się w Sali Posiedzeń zaś trzy pozostałe, różniące się od głównego detalami, były ustawione w salach sejmowych: im. Macieja Rataja, im. Ignacego Daszyńskiego oraz im. Wojciecha Trąmpczyńskiego. W salach tych odbyły się spotkania kolejno: z władzami Sejmu i Senatu, przedstawicielami klubów i kół poselskich oraz z Prezesem Rady Ministrów.Po uroczystościach główny fotel trafił do sejmowej kaplicy, tuż obok niego umieszczone są relikwie św. Jana Pawła II. Jeden z pozostałych w roku 2001 dzięki zaangażowaniu o. Jana Góry trafił do Lednicy. Kolejny, ciekawostka, znajduje się na terenie Rosji, w jednej z kaliningradzkich parafii, trafił tam także w 2001 r. Czwarty fotel pozostał w Kancelarii Sejmu.W sali obrad Sejmu stolarze sejmowi zbudowali specjalny podest nad miejscem przewodniczenia obradom na którym zasiadają Marszałkowie Sejmu. Można to dostrzec porównując zdjęcia z wizyty papieża ze zdjęciami z obrad Sejmu. Przed samą wizytą projektantka foteli ułożyła wokół podestu kwiaty w kolorach biało-czerwono-żółtych, łącząc kolory flagi polskiej i papieskiej z uwydatnieniem kolorów papieskich.Jeszcze więcej pracy wymagały przygotowania logistyczne aby zapewnić sprawny przebieg wizyty oraz zaopiekować się setkami wysokich rangą urzędników państwowych biorących udział w spotkaniu z Janem Pawłem II. Każdy poseł i senator miał możliwość zaproszenia jednej osoby, które mogły uczestniczyć w powitaniu i pożegnaniu Ojca Świętego przed gmachem Sejmu, to bagatela 560 dodatkowych osób.Przyjazd Jana Pawła II zaplanowano na godz. 10.20. Posłowie i senatorowie biorący udział w Uroczystym Zgromadzeniu mieli zająć miejsca do godz. 9.45. Wygłoszenie przesłania Jana Pawła II do połączonych Izb Sejmu i Senatu zaplanowano na godz. 10.30. Po przemówieniu odbyło się krótkie spotkanie z przedstawicielami władzy sądowniczej.Następnie papież wjechał na I piętro gdzie odbyły się spotkania w salach wymienionych wcześniej. Osoby uczestniczące w przygotowaniach i w samej wizycie Jana Pawła II w Sejmie wspominają, że było to bardzo wielkie przeżycie. W pewnym momencie papież, poza protokołem, podszedł do pracowników Kancelarii Sejmu, co jest uwiecznione na jednym ze zdjęć.W prezencie od Marszałka i Kancelarii Sejmu papież otrzymał kopię laski marszałka Wojciecha Trąmpczyńskiego. Sejm wydał także okolicznościowy medal z wizerunkiem papieża na awersie i maksymą „Salus rei publicae suprema lex” gmachem Sejmu i herbem papieskim na rewersie. Wydano także specjalny album poświęcony wizycie w Parlamencie.Co po 20 latach pozostało po tej wizycie? Na pewno słowa obecnie św. Jana Pawła II, które skierował wtedy do polityków. O których wspomniał ówczesny marszałek Sejmu śp. Maciej Płażyński na konferencji prasowej tuż po wizycie: "Polityka i prawo mają sens wtedy gdy w jej centrum jest człowiek".Zdjęcia: Kancelaria Sejmu. ###/artykul/jan-pawel-ii-ojciec-swiety-w-sali-plenarnej-sejmu-11-czerwca/201906160738527 2019-06-11 07:32:14 4 CZERWCA 30 ROCZNICA WYBORÓW DO SEJMU I SENATU Porozumienie Okrągłego Stołu 5 kwietnia 1989 roku zakończyły się obrady Okrągłego Stołu. Jeden z najważniejszych elementów porozumienia zawartego przez władzę komunistyczną z częścią środowisk opozycyjnych dotyczył przeprowadzenia wyborów do Sejmu oraz przywróconego po 50 latach od ostatniego posiedzenia Senatu.Kontrakt zakładał m.in. demokratyzację wyboru ciał przedstawicielskich. Wyłoniony w wyborach parlament miał składać się z reprezentantów różnych sił politycznych. Po raz pierwszy od czasu wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku dopuszczono więc do walki o mandaty, nie tylko teoretycznie, ale i w praktyce, siły opozycyjne.W porozumieniu zapisano, że wybór Sejmu i Senatu w 1989 będzie początkiem drogi do demokracji parlamentarnej. Dopiero parlament wyłoniony w kolejnych wyborach miał w pełni odzwierciedlać wolę wyborców, wyrażoną we w pełni demokratycznej elekcji.Dokument szczegółowo opisywał zasady, na jakich mieli zostać wybrani posłowie i senatorowie. Przede wszystkim podkreślono, że zniesione zostają wszelkie pozawyborcze procedury eliminacji kandydatów. Prawo zgłaszania kandydatów, obok dotychczas uprawnionych partii i organizacji, uzyskali wyborcy w liczbie co najmniej 3 000.Zasady wyborówSwoboda wyborów do Sejmu PRL X kadencji była wprost ograniczona kontraktem zawartym przez układające się przy Okrągłym Stole strony. Przewidywał on, że o 60 procent spośród 460 mandatów (276) w Sejmie ubiegać się będą kandydaci trzech ugrupowań starego porządku: Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. 5 procent miejsc w izbie (23) przeznaczone było dla kandydatów stronnictw sojuszniczych (PAX, Polskiego Związku Katolicko-Społecznego i Unii Chrześcijańsko-Społecznej), a o pozostałe 35 procent mandatów poselskich (161) walczyć mieli kandydaci bezpartyjni, zgłaszani przez grupy wyborców. Nieścisłe jest więc pojawiające się niekiedy określenie wyborów do Sejmu w 1989 roku jako „wolnych w 35 procentach”. Walka wyborcza w ramach mandatów, o które ubiegali się kandydaci opozycji demokratycznej ograniczona była wyłącznie do kandydatów bezpartyjnych. Ustalono także, że część mandatów przyznanych stronie koalicyjnej obsadzona będzie z listy krajowej, a nie w okręgach. Z listy tej kandydowało wielu najważniejszych polityków obozu władzy.Wolne od jakiegokolwiek politycznego kontraktu były wybory do Senatu. Wyborcy wskazywali swoich senatorów spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów. Okręgi wyborcze do Senatu pokrywały się z granicami województw. Posłem lub senatorem zostawał kandydat, który uzyskał bezwzględną większość głosów.Porozumienie okrągłego stołu w części dotyczącej wyborów do Sejmu i Senatu na grunt prawny zostało przeniesione w uchwalonej przez Sejm ordynacji wyborczej. Pierwsza tura wyborów do Sejmu i Senatu odbyła się 4 czerwca 1989 roku. Druga dwa tygodnie później, 18 czerwca.Kandydaci i wyniki wyborówO mandaty posłów przeznaczone dla kandydatów bezpartyjnych ubiegali się zarówno kandydaci zgłoszeni przez ugrupowania opozycyjne, jak i osoby popierane przez siły starego porządku i jawnie z nimi sympatyzujące. Kandydaci opozycji demokratycznej kandydowali przede wszystkim pod szyldem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Swoich kandydatów zgłosiły też m.in. Konfederacja Polski Niepodległej, Unia Polityki Realnej i mniejsze ugrupowania. Część środowisk opozycyjnych (np. „Solidarność Walcząca”) wybory zbojkotowała.4 czerwca 1989 roku do urn poszło 62 procent uprawnionych do głosowania. 160 ze 161 mandatów poselskich przeznaczonych dla bezpartyjnych, kandydaci KO „Solidarność” uzyskali już w pierwszej turze. W ponownym głosowaniu kandydatowi KO przypadł ostatni pozostający do obsadzenia mandat dla bezpartyjnych. W wolnych wyborach do Senatu strona solidarnościowa uzyskała 99 ze 100 mandatów. Przepadła większość kandydatów zgłoszonych przez stronę koalicyjną na liście krajowej – nie uzyskali oni wymaganej większości bezwzględnej głosów.Pierwsze posiedzenie Sejmu PRL X kadencji odbyło się 4 lipca 1989 roku Tego samego dnia zebrał się także Senat I kadencji. Marszałkiem Senatu został wybrany poseł ZSL prof. Mikołaj Kozakiewicz, na czele odrodzonego Senatu stanął prof. Andrzej Stelmachowski. Posłowie i senatorowie „Solidarności” utworzyli w nowo wybranym parlamencie Obywatelski Klub Parlamentarny.Znaczenie wyborów 4 czerwcaWyniki wyborów do Sejmu i Senatu jednoznacznie pokazały, że zdecydowana większość wyborców odrzuciła siły rządzące krajem przez okres powojenny. Skala zwycięstwa kandydatów Komitetów Obywatelskich oraz rozmiary porażki sił starego systemu sprawiły, że wydarzenia polityczne nabrały nowej dynamiki. Rozpoczął się proces stopniowego oddawania władzy przez dotychczas rządzących. Zgromadzenie Narodowe wybrało wprawdzie zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami Wojciecha Jaruzelskiego na urząd prezydenta PRL, jednak po niedługim czasie powstała koalicja OKP-ZSL-SD, w wyniku czego doszło do utworzenia rządu Tadeusza Mazowieckiego. W ten sposób przedstawiciele dotychczasowej opozycji objęli stanowiska rządowe i rozpoczął się czas transformacji ustrojowej.Sejm i Senat wyłonione w czerwcowych wyborach odegrały w niej niebagatelną rolę. W parlamencie powstawały ustawy, które nie tylko reformowały poszczególne dziedziny życia, ale także zmieniały ustrój państwa. Izby wybrane 4 i 18 czerwca 1989 roku zdecydowały m.in. o przywróceniu orła w koronie jako godła państwowego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska. Sejm i Senat zdecydowały o tym, że Prezydenta Rzeczypospolitej wybierać ma naród w głosowaniu powszechnym, stworzyły podstawy ustawowe dla samorządu terytorialnego, uchwaliły pakiet ustaw reformujących gospodarkę.Wydarzenia w Polsce, w tym wyniki wyborów czerwcowych, miały ogromne znaczenie dla ruchów opozycyjnych w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Znacząco ułatwiły one i przyspieszyły zmiany demokratyczne zachodzące w naszej części kontynentu.W 2013 roku Sejm upamiętnił w przyjętej uchwale czerwcowe wybory, ustanawiając 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich. ###/artykul/4-czerwca-30-rocznica-wyborow-do-sejmu-i-senatu/201906160731509 2019-06-03 19:23:41 DRUGI DZIEŃ 81 POSIEDZENIA SEJMU W czwartek posłowie uchwalili ważną społecznie ustawę – nowelizację Kodeksu karnego, zwiększającą m.in. ochronę małoletnich przed przestępczością seksualną. Izba podjęła też uchwałę w 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RP Zmiany w prawie karnymNowelizacja Kodeksu  Karnego zwiększa ochronę małoletnich przed przestępczością seksualną. Zgodnie z decyzją Sejmu żadne z przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, popełnionych na szkodę małoletniego nie będzie ulegało przedawnieniu. Oznacza to nieprzedawnialność m.in. obcowania płciowego z dziećmi, zgwałcenia dzieci,  produkcji pornografii dziecięcej i kazirodztwa, którego ofiarą są osoby małoletnie.Posłowie zdecydowali także o podwyższeniu górnej granicy możliwych do orzekania kar. Kara pozbawienia wolności będzie mogła zostać orzeczona od 1 miesiąca (jak dotychczas) aż do 30 lat. W poprzednim stanie prawnym było to do 15 lat lub 25 lat więzienia. Wzrosnąć mają maksymalne kary m.in. za zgwałcenie (z 12 do 15 lat). Za gwałt zbiorowy, kazirodczy, związany z użyciem broni, wobec kobiety ciężarnej oraz za nagranie zgwałcenia ma grozić od 3 do 20 lat. Rosną też kary za pedofilię (z 12 do 15 lat), a w przypadku ofiar będących dziećmi poniżej lat 7 kara wyniesie od 3 do 20 lat więzienia. Surowsze kary mają też grozić m.in. za rozbój, rozbój z użyciem broni, porwanie dla okupu, doprowadzenie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel ludźmi.Ustawodawca zdecydował też o wydłużeniu z 30 do 40 lat okresu przedawnienia zbrodni zabójstwa.W myśl przyjętej nowelizacji poszerzony został zakres informacji ujawnianych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (tzw. rejestrze pedofilów) – zostanie on uzupełniony o zawód wyuczony i wykonywany przez sprawcę w momencie popełnienia przestępstwa.Pozostałe zmiany w reformie Kodeksu karnego dotyczą m.in. elastycznego wymiaru kar. Dzięki temu sądy dostały możliwość orzekania zgodnie z poczuciem sprawiedliwości i współmiernie do ciężaru winy. Ustawa trafi teraz do Senatu.Inne uchwalone ustawyW porządku prac Izby znalazły się III czytania projektów dotyczących zmian m.in. w: Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Kodeksie postępowania cywilnego; ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; ustawie o pracowniczych planach kapitałowych; ustawie o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawie o działach administracji rządowej.Wśród uchwalonych ustaw jest też propozycja rządu, dotycząca ustanowienia Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z którego będzie dofinansowywane przywracanie lokalnych połączeń autobusowych oraz nowelizacja ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawy będą teraz przedmiotem prac Senatu.W czasie posiedzenia Sejm odebrał ślubowanie od prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jana Nowaka, który tym samym formalnie rozpoczął swoją kadencję.W drugim dniu 81. posiedzenia Sejmu Izba przyjęła informację ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2017 r. Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2017-2020. Strategicznym celem programu jest stworzenie służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i porządek publiczny optymalnych warunków do realizacji ustawowych zadań. Program opiera się na trzech filarach: wymiana i modernizacja sprzętu, inwestycje infrastrukturalne, a także wzrost uposażeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tych służb. Informację przedstawił wiceminister w MSWiA Jarosław Zieliński.W bloku głosowań Sejm wyraził zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Joanny Schmidt oraz posła Sławomira Nitrasa w sprawie z wniosku oskarżyciela prywatnego.I czytaniaDo Komisji Finansów Publicznych został skierowany projekt nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zakłada on zwolnienie od podatku nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych, przez osoby przebywające, lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, o ile darczyńcą lub spadkodawcą była osoba tworząca rodzinę zastępczą lub prowadzącą rodzinny dom dziecka, w którym przebywała osoba obdarowana lub spadkobierca.Zakończenie prac parlamentarnychPonadto Sejm przyjął senackie poprawki do pięciu nowelizacji ustaw dotyczących: Prawa pocztowego, o Policji oraz niektórych innych ustaw, o Karcie Polaka, o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw i Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw. Teraz ustawy zostaną skierowane do podpisu Prezydenta.Zdjęcia: Kancelaria Sejmu.RETRANSMISJA POSIEDZENIA ###/artykul/drugi-dzien-81-posiedzenia-sejmu/201905181707123 2019-05-17 10:38:31 PIERWSZY DZIEŃ 81 POSIEDZENIA SEJMU W środę głównym punktem prac posłów była rządowa propozycja zmian w Kodeksie karnym, mających na celu bezwzględną walkę z przestępstwami pedofilskimi. Sejm pracował także nad odtworzeniem spójnego i efektywnego systemu lokalnych połączeń autobusowych, obejmującego wszystkie regiony Polski. W porządku obrad znalazł się także rządowy projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zakładający likwidację pobierania opłat przez szpitale od rodziców i opiekunów przebywających w placówkach z dzieckiem lub z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym I czytaniaZgodnie z przedstawioną przez rząd propozycją zmian w Kodeksie karnym, zgwałcenie dziecka nie będzie podlegać przedawnieniu. Obecnie gwałt na osobie małoletniej poniżej 15 roku życia przedawnia się po 20 latach, a jeżeli w tym czasie wszczęto postępowanie – po upływie 30 lat. Wśród rozwiązań wymierzonych w sprawców przestępstw pedofilskich, w projekcie zaproponowano także podniesienie wieku prawno-karnej ochrony dzieci z 15 do 16 lat. Jednocześnie, rządowa propozycja zakłada wprowadzenie możliwości odstąpienia od kary przez sąd, gdy różnica wieku jest niewielka. Projekt radykalnie podwyższa kary za pedofilię. Gwałcicielowi dziecka grozić będzie od 5 do 30 lat więzienia. Jeżeli natomiast osoba małoletnia pozostawała pod pieczą sprawcy, wówczas dolna kara będzie podwyższona do 8 lat. Jeśli zaś następstwem gwałtu będzie śmierć dziecka - kara dożywocia. Aktualnie za zgwałcenie dziecka grozi od 3 do 15 lat, a gdy sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem – od 5 do 15 lat. Projekt zakłada też podwyższenie kar za seksualne wykorzystanie dzieci. Obecnie wynoszą one od 2 do 12 lat więzienia, a zgodnie z projektem – od 2 do 15 lat. Projekt zakłada również, że sprawcy brutalnych zbrodni pedofilskich nie będą mogli wyjść z więzienia na przedterminowe zwolnienie. W najcięższych przypadkach sąd będzie mógł wyłączyć możliwość wcześniejszego warunkowego zwolnienia. W myśl proponowanej nowelizacji poszerzony zostanie zakres informacji ujawnianych w tzw. rejestrze pedofilów, który zostanie uzupełniony o zawód wyuczony i wykonywany przez sprawcę w momencie popełnienia przestępstwa. Pozostałe zmiany zaproponowane w projekcie reformy Kodeksu karnego dotyczą m.in. elastycznego wymiaru kar. Mają one dać sądom możliwość orzekania zgodnie z poczuciem sprawiedliwości i współmiernie do ciężaru winy. Obecnie sędziowie dysponują ograniczonym zakresem kar za najpoważniejsze przestępstwa: do 15 lat pozbawienia wolności, osobną karą 25 lat więzienia i dożywotnim pozbawieniem wolności. Nie mogą więc wymierzyć np. kary 18 czy 27 lat więzienia, nawet gdyby była ona odpowiednia. Projekt zakłada likwidację osobnej kary 25 lat więzienia i wprowadzenie elastycznego wymiaru kar: od 15 dni do 30 lat pozbawienia wolności oraz dożywocia. Uzasadnienie projektu ustawy przedstawił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Projekt został skierowany do Komisji Ustawodawczej.Rządowy projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw dotyczy utworzenia nowego modelu naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Nowy model polega w szczególności na określeniu maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej i opłaty manipulacyjnej. Model zakłada również określenie sposobu obliczania wysokości ww. opłat w związku z dobrowolną zapłatą egzekwowanej należności, po dokonaniu czynności egzekucyjnych. Model uwzględnia też wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2016 r. Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Filip Świtała. Projekt został skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Finansów Publicznych.II czytaniaIzba w pierwszym dniu posiedzenia przeprowadziła prace nad odtworzeniem spójnego i efektywnego systemu lokalnych połączeń autobusowych, obejmującego wszystkie regiony Polski. Jest to cel rządowych propozycji zmian przygotowanych z myślą o ułatwieniu życia mieszkańcom mniejszych miejscowości. Projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zakłada dopłaty z budżetu centralnego, co we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi ma umożliwić odtworzenie zlikwidowanych lokalnych połączeń oraz dofinansowanie deficytowych. W myśl projektu dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem ustawy w życie oraz linii, na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2019 r. ma wynieść 300 mln zł, a w latach kolejnych – 800 mln zł (począwszy od 2020 r. do  2028 r.).  Założenia projektu zaprezentował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Z kolei sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawił poseł Bogdan Rzońca. W związku ze zgłoszonymi poprawkami w trakcie II czytania projekt został ponownie skierowany do Komisji.Rządowy projekt nowelizacji ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego koryguje przepisy dotyczące tzw. prawa filiacyjnego, czyli zasad ustalania i zaprzeczania ojcostwa i macierzyństwa. Wniesienie projektu jest efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2013 r., który uznał za niezgodny z Konstytucją jeden z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który przewidywał, że zaprzeczenie ojcostwa nie jest możliwe po śmierci dziecka. Projekt umożliwia ukończenie procesów o zaprzeczenie ojcostwa, o zaprzeczenie macierzyństwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka wszczętych za życia dziecka, a także ustalenie macierzyństwa lub ojcostwa na drodze sądowej po śmierci dziecka. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach przedstawił poseł Bartłomiej Wróblewski. W związku ze zgłoszoną poprawką projekt został skierowany ponownie do Komisji Nadzwyczajnej.Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta szpitale nie będą mogły pobierać opłat od rodziców i opiekunów przebywających w placówkach z dzieckiem lub z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym. Obecnie opłaty pobierane przez szpitale są bardzo zróżnicowane, i choć na ogół nie są wysokie, to jednak przy dłuższym pobycie mogą stać się poważnym obciążeniem dla rodzinnego budżetu. Propozycje zawarte w projekcie mają ułatwić możliwie jak najczęstsze i nieograniczone kontakty leczonych dzieci z osobami bliskimi, bo ich obecność jest korzystna dla małych pacjentów. Sprawozdanie Komisji Zdrowia przedstawiła poseł Anna Czech. W związku ze zgłoszoną poprawką projekt został skierowany ponownie do KZ.Celem senackiego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego jest wprowadzenie do procedury administracyjnej zasady, że nadanie pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Szwajcarii albo w państwie członkowskim EFTA – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym będzie zrównane w skutkach z nadaniem pisma w polskiej placówce pocztowej. Projekt koryguje ponadto przepis Kpa, dotyczący obowiązku wskazania pełnomocnika do doręczeń w Polsce. Doprecyzowano, że nie dotyczy on nie tylko osób mieszkających w innym kraju Unii Europejskiej, ale także w Szwajcarii i państwach członkowskich EFTA – stronach umowy o EOG. Analogiczne rozwiązania funkcjonują już w procedurze cywilnej, karnej i sądowo-administracyjnej. Projektowane rozwiązanie ułatwi korzystanie z praw obywatelom polskim przebywającym poza granicami kraju. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach przedstawił poseł Bartłomiej Wróblewski. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.Rządowy projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ma na celu zastąpienie obowiązujących obecnie przepisów w tym zakresie i wdrożenie do polskiego porządku prawnego szeregu regulacji unijnych. Projekt wprowadza przepisy ustalające funkcjonowanie i wdrożenie w RP Skomputeryzowanego Systemu Rejestracji Broni Palnej. Do projektu wprowadzono definicje odnoszące się do broni palnej w związku z jej: wywozem oraz wywozem czasowym do krajów trzecich, tranzytem poprzez kraj trzeci do kraju trzeciego. Projekt zakłada również zasady wydawania zezwoleń na ww. wywozy broni palnej, procedury uproszczone w zakresie wywozu czasowego i powrotnego broni palnej na wniosek przedsiębiorców albo podmiotów, którym została udzielona koncesja na wytwarzanie lub obrót bronią palną. W projekcie ujęto zasady oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawiła poseł Anna Maria Siarkowska. W związku ze zgłoszonym wnioskiem o odrzucenie oraz poprawkami projekt został skierowany ponownie do KAiSW.Senacki projekt nowelizacji ustawy - Prawo spółdzielcze dotyczy dostosowania prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 czerwca 2015 r. (K 25/12) i postanowienia TK z 15 lipca 2015 r. (S5/15). Zakłada zniesienie możliwości „płynnego” przekształcania spółdzielni pracy w spółki handlowe. Zmiana formy prowadzenia działalności przez spółdzielnię pracy będzie mogła nastąpić wyłącznie przez uprzednią likwidację spółdzielni. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju przedstawił poseł Jerzy Meysztowicz. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.W projekcie nowelizacji ustawy o pracowniczych planach kapitałowych rząd proponuje zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Uprości to ich ewidencjonowanie oraz ułatwi życie  pracownikom i pracodawcom, którzy mogą nie mieć pewności, czy osiągnęli powyższy limit. Projekt wprowadza też do systemu PPK inne uproszczenia m. in.: Rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych o osoby na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński, umożliwienie  przekazywania informacji uczestnikom PPK za pomocą systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a gdy nie będzie takiej możliwości – przez przekazywanie ich w postaci papierowej. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawił poseł Andrzej Szlachta. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt został skierowany ponownie do KF.Rządowy projekt nowelizacji ustaw: o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz o działach administracji rządowej dotyczy uporządkowania i doprecyzowania zadań Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK) jako agencji wykonawczej, mającej zapewnić potrzebne wsparcie eksperckie i wiedzę technologiczną innym organom administracji publicznej zaangażowanym w działalność kosmiczną i przede wszystkim odpowiedzialnej za przygotowanie i koordynację wdrażania Krajowego Programu Kosmicznego oraz dostosowanie nadzoru nad tym pomiotem do rozwiązań obowiązujących w innych krajach europejskich. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Gospodarki i Rozwoju przedstawił poseł Tadeusz Dziuba. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt skierowano ponownie do Komisji.Pozostałe punkty pierwszego dnia obradNa forum Sejmu przedstawiono sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z 20 grudnia 2018 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Joanny Schmidt. Zaprezentowano również sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Dawida Wachowiaka z 5 grudnia 2018 r., uzupełnionego w 5 lutego 2019 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Nitrasa. Decyzje w przedmiotowych sprawach Izba podejmie w bloku głosowań.RETRANSMISJA POSIEDZENIA ###/artykul/pierwszy-dzien-81-posiedzenia-sejmu/201905181644240 2019-05-16 10:17:29 80 POSIEDZENIE SEJMU HARMONOGRAM OBRAD 1 DNIA 80 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 11 KWIETNIA 2019 ROKU 10:00 - 11:00 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3301 i 3360) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)11:00 - 11:45 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (druki nr 3312 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)11:45 - 12:30 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (druki nr 3297 i 3361) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)12:30 - 13:15 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druki nr 3286 i 3373) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)13:15 - 14:00 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo pocztowe (druki nr 3315 i 3326) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)14:00 - 14:45 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3260 i 3330) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)14:45 - 15:30 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (druki nr 3302 i 3335) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)15:30 - 16:15 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2185 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)16:15 - 17:00 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3270 i 3284) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)17:00 - 17:45 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy - Prawo konsularne(druki nr 3362 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)17:45 - 18:15 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony, sporządzonej w Tokio dnia 17 lipca 2018 r. (druki nr 3300 i 3341) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół (pkt)18:15 - 19:00 Ewentualne oświadczenia poselskieTRANSMISJA ###/artykul/80-posiedzenie-sejmu/201904110715202 2019-04-11 07:00:00 9 ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ UROCZYSTOŚCI W WARSZAWIE MSZA ŚWIĘTA APEL PAMIĘCI KWIATY PRZY POMNIKACH I GROBACH W stolicy w dziewiątą rocznicę tragedii 10 kwietnia 2010 roku, odbywają się uroczystości upamiętniające jej 96 ofiar. Marszałkowie Sejmu i Senatu, Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski wzięli udział w porannej uroczystej Mszy świętej w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa Oblubieńca na Krakowskim Przedmieściu. W nabożeństwie uczestniczyli między innymi wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrami oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński. Parlament reprezentuje także Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii Sejmu Po Mszy świętej uczestnicy uroczystości udali się przed Pałac Prezydencki, gdzie tradycyjnie o godzinie 08:41 miał miejsce się Apel Pamięci. Rozpoczął się od hymnu narodowego, po czym odczytano imiona i nazwiska 96 ofiar tragedii smoleńskiej. Wieniec kwiatów złożył brat świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego - Jarosław Kaczyński.Następnie Marszałek Sejmu razem z Marszałkiem Senatu, Prezesem Rady Ministrów oraz przedstawicielami rodzin ofiar, przeszli na Plac Marszałka Piłsudskiego, gdzie przed pomnikiem świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego oraz przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej odbyła się uroczysta ceremonia złożenia wieńców i wiązanek kwiatów przy asyście wojskowej.- Niewiele jest na kartach naszej historii dat, których wspomnienie przeszywa nas ciągle tak wielkim bólem. Tragiczna śmierć ofiar potrafiła zjednoczyć cały naród, wszystkich obywateli Rzeczpospolitej, w nadzwyczajną wspólnotę broniącą godności własnego państwa - podkreślił marszałek Kuchciński w oświadczeniu wydanym z okazji 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej i zaapelował o to, by nasza pamięć o niej nie zamieniła się w obojętność.Każdego roku ważnym gestem pamięci są odwiedziny miejsc spoczynku ofiar katastrofy smoleńskiej, znajdujące się w kilku nekropoliach w Warszawie i okolicy. Nie zabrakło tego również dzisiaj. Przed południem w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie Marszałek Sejmu oddał hołd ofiarom katastrofy, spoczywającym w Panteonie Wielkich Polaków: świętej pamięci prezydentowi RP na Uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu, świętej pamięci księdzu Zdzisławowi Królowi -byłemu kapelanowi Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, świętej pamięci księdzu Andrzejowi Kwaśnikowi - byłemu kapelanowi Federacji Rodzin Katyńskich i świętej pamięci księdzu Józefowi Jońcowi - założycielowi Stowarzyszenia „Parafiada”.W tym czasie na Cmentarzu Bródnowskim delegacja władz państwowych złożyła wiązanki na grobach pracowników Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego: świętej pamięci Katarzyny Doraczyńskiej i świętej pamięci Pawła Wypycha, później na cmentarzu w Grabowie, gdzie spoczywa świętej pamięci Tomasz Merta - wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2005-2010, oraz na cmentarzu w Pyrach, przy grobie księdza profesora Ryszarda Rumianka, rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.Kolejnym punktem przedpołudniowych obchodów 9. rocznicy tragedii pod Smoleńskiem było złożenie przez marszałka Kuchcińskiego kwiatów i zapalenie zniczy na grobach ofiar katastrofy oraz pod pomnikiem na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Tam też właśnie, w godzinach porannych, również odbyły się uroczystości. Podczas nich Sejm reprezentowała wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska. Wzięły w niej udział rodziny ofiar oraz przedstawiciele władz samorządowych. Odczytano nazwiska ofiar katastrofy, odbyła się także wspólna modlitwa ekumeniczna i składanie wieńców.Zdjęcia: Marta Marchlewska ###/artykul/9-rocznica-katastrofy-smolenskiej-uroczystosci-w-warszawie-msza-swieta-apel-pamieci-kwiaty-przy-pomnikach-i-grobach/201904110632220 2019-04-10 12:40:59